ลงชื่อ :
อีเมล์ :
ความเห็น :
      
      
สุดใจ พรหมสาขา ณ
สกลนคร :
เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอยกเลิกหนังสือที่ ชม 0019.3/ว26903 เรื่อง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงฯ เนื่องจากกรมฯแจ้งการคัดเลือกพื้นที่ชุมชนต้นแบบเป้า****ยทางอบจ./เทศบาลเป็นผู้คัดเลือก จังหวัดละ 1 แห่ง
สุดใจ พรหมสาขา ณ
สกลนคร :
เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ
ชูชาติ : จังหวัดทวงงานตรงนี้ขอให้ลงวันที่ด้วยครับ ไม่รู้เก่าหรือใหม่
กลุ่มงานส่งเสริมฯ:
อัมพร :
เรียนพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอห้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ. ให้รายงานฐานะการเงินและรายงานภาวะหนี้สินโครงการ กข.คจ. ให้จังหวัดด้วยค่ะ เนื่องจาเลยเวลามาเกือบ1เดือนแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ อัมพร
สพอ.สันป่าตอง : รับรองครับ
เสาวภาคย์ นิ่มนวล : เรียนท่านพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น จอมทอง/ส ะเมิง/สันป่าตอง/หางดง/แม่วาง )ขอส่งรายงานตามข้อสั่งการนายกฯตามหนังสือที่ ชม 0019.2/ว38849 ลว 12 ต.ค ด้วยค่ะ/ )ขอบคุณค่ะ
อัมพร ไชยโย : เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอ แม่แจ่ม /ดอยสะเก็ด/แม่ริม/พร้าว/สันป่าตอง/สันทราย/สันกำแพง/สะเมิง/ฮอดและกัลยาณิวัฒนา ขอความกรุณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ ขอบคุณคะ
สุพจน์
วงค์จันทร์เสือ :
เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง ขอความกรุณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ พช.โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ อย่างน้อย 3 คน ส่งให้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณครับ
สุพจน์
วงค์จันทร์เสือ :
เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี/อมก๋อย/แม่อาย/เวียงแหงและแม่ออน ขอความกรุณาส่งรายงาน ตามหนังสือที่ ชม 0019.2/ว41768 ลว.19 ต.ค.60 ด้วยครับ/ขอบคุณครับ
เสาวภาคย์ นิ่มนวล : เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอส่งรายงานตามข้อสั่งการนายกฯตามหนังสือที่ ชม 0019.2/ว38849 ลว 12 ต.ค ด้วยค่ะ/ขอบคุณค่ะ