ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
สิงหาคม 11, 2020
ด่วนที่ ที่ ชม 0019.1 ว 24855.rar
Download13
150.51 Kb
11.08.2020 17:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการบริหารงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการฯ

ที่ ชม 0019.1 ว 1402.pdf
Download12
143.66 Kb
11.08.2020 16:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 24860.pdf
Download11
141.96 Kb
11.08.2020 16:23

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม แม่แตง สะเมิง สันทราย หางดง เวียงแหง ไชยปราการ และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชม 0019.1 24794.pdf
Download18
279.85 Kb
11.08.2020 15:25

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

สิงหาคม 10, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 24644.pdf
Download80
112.11 Kb
10.08.2020 12:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561- 2565)

แบบรายาน วัด ประชา รัฐ สร้าสุข ระยะที่ 1.xlsx
Download56
11.53 Kb
10.08.2020 12:07

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม 0019.3 ว 24562.pdf
Download61
236.92 Kb
10.08.2020 10:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สิงหาคม 9, 2020
ชม 0019.3 . 24438.pdf
Download15
675.26 Kb
09.08.2020 16:31

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การอนุัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 . 24437.pdf
Download7
777.97 Kb
09.08.2020 16:31

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 . 24436.pdf
Download12
1.17 Mb
09.08.2020 16:30

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การอนุัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สิงหาคม 8, 2020
ชม 0019.2 ว 1382.pdf
Download20
53.41 Kb
08.08.2020 17:40

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

สิงหาคม 7, 2020
นายอำเภอ ฮอด.pdf
Download19
4.07 Mb
07.08.2020 15:36

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

นายอำเภอ หาด.pdf
Download5
4.07 Mb
07.08.2020 15:36

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

นายอำเภอ สารภี.pdf
Download5
4.07 Mb
07.08.2020 15:35

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

นายอำเภอ แม่วา.pdf
Download3
4.07 Mb
07.08.2020 15:34

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

นายอำเภอพร้าว.pdf
Download6
4.07 Mb
07.08.2020 15:31

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

นายอำเภอดอยหล่อ.pdf
Download3
4.07 Mb
07.08.2020 15:30

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

นายอำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download7
4.07 Mb
07.08.2020 15:30

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ที่ ชม 0019.3 24440.pdf
Download50
102.18 Kb
07.08.2020 09:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 24430.pdf
Download58
399.34 Kb
07.08.2020 09:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

สิงหาคม 6, 2020
ชม 0019.3 ว 24336.rar
Download17
5 Mb
06.08.2020 17:36

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอฮอด นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว23871.pdf
Download10
361.77 Kb
06.08.2020 17:34

เรียน นายอำเภอเวียงแหง ดอยหล่อ แม่ริม และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.2 24355.pdf
Download6
2.27 Mb
06.08.2020 13:52

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ ชม 0019.2 24354.pdf
Download10
2.58 Mb
06.08.2020 13:50

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิงหาคม 5, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 1345.pdf
Download52
138.91 Kb
05.08.2020 11:58

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง สันป่าตอง สันทราย ฮอด และไชยปราการ เรื่อง การอบรมวิทยากรหลักและวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ

สิงหาคม 4, 2020
ที่ ชม 0019.2 24085.pdf
Download19
45.65 Kb
04.08.2020 14:12

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

แจ้กำหนดการประชุม.pdf
Download51
32.04 Kb
04.08.2020 13:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมรับมอบนโยบาย และติดตามการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

กรกฎาคม 31, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 1333.pdf
Download57
162.68 Kb
31.07.2020 16:40

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 30, 2020
ชม0019.3 ว23514.pdf
Download62
322.31 Kb
30.07.2020 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1 ว 1315.pdf
Download71
237.72 Kb
30.07.2020 11:26

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563

กรกฎาคม 29, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 1307.pdf
Download61
21.48 Kb
29.07.2020 17:16

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กรอกแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ

กรกฎาคม 24, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 23175 ลว 24 ก.ค.2563.pdf
Download29
917.58 Kb
24.07.2020 18:53

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอไชยปราการ และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 23040.pdf
Download50
569.46 Kb
24.07.2020 09:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเ

0019.1 ว 23037.pdf
Download54
31.01 Kb
24.07.2020 09:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563

กรกฎาคม 23, 2020
ชม 0019.3 ว 22810.pdf
Download69
418.78 Kb
23.07.2020 14:03

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.2 ว 22788.pdf
Download89
291.76 Kb
23.07.2020 10:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรกฎาคม 21, 2020
ชม 0019.1 ว 22512.pdf
Download85
6.03 Mb
21.07.2020 16:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)

ชม 0019.3 .22433 อ.เชียดาว.pdf
Download25
400.72 Kb
21.07.2020 14:17

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

ชม 0019.3.22432 อ.สันทราย.pdf
Download17
403.43 Kb
21.07.2020 14:17

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

ชม 0019.3 . 22431 อ.สารภี.pdf
Download28
395.6 Kb
21.07.2020 14:16

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

ชม 0019.3 . 22434.pdf
Download56
426.43 Kb
21.07.2020 14:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

ชม 0019.3 ว 22356.pdf
Download50
1.4 Mb
21.07.2020 14:07

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอไชยปราการ) เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงา

ชม 0019.3 22354 ลวันที่ 20 ก.ค.63 แจ้โอนเินอุดหนุน คืนอำเภอ.
Download55
556.78 Kb
21.07.2020 09:34

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด ไชยปราการ แม่แตง แม่ออน แม่วาง แม่แจ่ม จอมทอง ฝาง อมก๋อย กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว ดอยเต่า แม่อาย สันกำแพง สารภี พร้าว และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การโอนเงินกอ

ชม 0019.1 ว 22358.pdf
Download68
43.23 Kb
21.07.2020 09:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 20, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 22236.pdf
Download88
958.85 Kb
20.07.2020 17:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงาน " น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 22341.pdf
Download3
611.14 Kb
20.07.2020 17:02

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอฮอด เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.2 ว 22281.pdf
Download34
276.03 Kb
20.07.2020 13:38

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม แม่แตง ฝาง สารภี สันกำแพง ไชยปราการ และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และพัมนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต/เครือ

กรกฎาคม 17, 2020
ชม 0019.4 ว 122207.pdf
Download93
514.19 Kb
17.07.2020 17:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์ โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

ชม 0019.3 22060.pdf
Download61
63.37 Kb
17.07.2020 09:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อการเกษตรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

กรกฎาคม 16, 2020
ชม 0019.3 ว 21835 แก้ไข.pdf
Download54
4.44 Mb
16.07.2020 15:49

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ออน จอมทอง ดอยเต่า สันกำแพง และอำเภอสารภี) เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 1248.rar
Download50
354.99 Kb
16.07.2020 15:43

เรียน พัฒนาการอำเภอ สารภี กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม และอำเภอดอยเต่า เรื่อง เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 2

ชม 0019.3 ว 22001.pdf
Download34
973.71 Kb
16.07.2020 13:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

ชม 0019.3 ว 1243.pdf
Download56
198.45 Kb
16.07.2020 09:05

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ชม 0019.3 ว 1241.pdf
Download32
105.87 Kb
16.07.2020 09:03

เรียน พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง แม่แตง เชียงดาว แม่ออน สารภี ดอยสะเก็ด และพัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ ชุมชนท่องเที่ยว โดยนักการตลาดรุ่นใหม่ (OT

กรกฎาคม 15, 2020
ชม 0019.3 ว 21728.pdf
Download32
633.84 Kb
15.07.2020 13:05

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง นายอำเภอฮอด นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอสารภี นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพ

ชม 0019.1 ว 1239.pdf
Download84
8.08 Mb
15.07.2020 10:26

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจสั่งจองเสื้อได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการ

ชม 0019.1 ว 1238.pdf
Download58
161.61 Kb
15.07.2020 10:23

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยเต่า และอำเภอไชยปราการ) เรื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ชม 0019.3 ว 21835.pdf
Download21
4.47 Mb
15.07.2020 10:20

เรียน อำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว แม่ริม พร้าว สันทราย หางดง แม่อาย และอำเภอไชยปราการ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

ชม 0019.3 ว 21831.pdf
Download42
1.07 Mb
15.07.2020 10:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้าเข้าร่วมโครงการรับรองผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย

ชม0019.3 ว21827.pdf
Download9
652.61 Kb
15.07.2020 09:44

เรียน นายอำเภอฝาง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 ว 21829.pdf
Download45
285.51 Kb
15.07.2020 09:42

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferenc

กรกฎาคม 14, 2020
บันทึกข้อความ.pdf
Download16
36.45 Kb
14.07.2020 17:16

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งบิดานางสาวพิไลวรรณ ปิ่นหอม ถึงแก่กรรม

ชม 0019.3 ว 21662.rar
Download18
3.68 Mb
14.07.2020 11:44

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอดอยหล่อ และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 21663.pdf
Download72
1.33 Mb
14.07.2020 11:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอหางดง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย) เรื่อง การดำเนินงานโ

ชม 0019.1 ว 21646.pdf
Download52
59.92 Kb
14.07.2020 09:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในการปฏิบัติงาน การเงิน การคลัง และพัสดุ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 1218.pdf
Download26
49.6 Kb
14.07.2020 09:07

เรียน อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอพร้าว เรื่อง ขอความร่วมมือท่านแจ้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่งรูปถ่ายเครื่องแบบชุดปกติขาว ขนาด 2 นิ้ว ส่งให้จังหวัด

ชม 0019.2 ว 21613.pdf
Download26
756.72 Kb
14.07.2020 09:02

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอพร้าว นายอำเภอกัลยาณิวัฒนาและนายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กรกฎาคม 13, 2020
ชม 0019.3 ว21122 ลวันที่ 9 ก.ค.63 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ ส
Download22
2.88 Mb
13.07.2020 11:15

เรียน นายอำเภอจอมทอง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ดอยหล่อ พร้าว แม่วาง แม่แตง แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี และนายอำเภอหางดง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร

กรกฎาคม 10, 2020
ชม 0019.1 ว 21277.pdf
Download200
331.44 Kb
10.07.2020 17:43

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง แม่ริม ฝาง เชียงดาว แม่แตง ฮอด เวียงแหง และอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.2 21427.pdf
Download27
1.19 Mb
10.07.2020 17:14

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 21430.pdf
Download12
1.17 Mb
10.07.2020 17:09

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 ว 21426.pdf
Download21
754.71 Kb
10.07.2020 17:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม สะเมิง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง และอำเภอแม่ออน เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 21420.pdf
Download22
2.2 Mb
10.07.2020 16:39

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

ชม 0019.3 ว 21258.pdf
Download59
261.3 Kb
10.07.2020 09:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม 9, 2020
อ. แม่แจ่ม.pdf
Download14
1.03 Mb
09.07.2020 18:37

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ

ชม 0019.1 21245.pdf
Download21
997.72 Kb
09.07.2020 18:29

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563

ชม 0019.1 21243.pdf
Download28
1.97 Mb
09.07.2020 18:28

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อำเภอดอยเต่า.pdf
Download14
1.04 Mb
09.07.2020 18:16

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ

ชม 0019.2 ว 21124.pdf
Download92
258.24 Kb
09.07.2020 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ชม 0019.1 ว 1181.pdf
Download55
263.78 Kb
09.07.2020 12:53

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2563

กรกฎาคม 8, 2020
ชม 0019.4 ว 20855.pdf
Download134
1.16 Mb
08.07.2020 11:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

กรกฎาคม 3, 2020
ชม 0019.4 ว 20862.pdf
Download81
1.07 Mb
03.07.2020 16:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการสาเหตุแห่งการไม่รับเบี้ยคนพิการ

กรกฎาคม 2, 2020
ชม 0019.3 ว 20777.pdf
Download36
303.49 Kb
02.07.2020 17:16

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่ริม พร้าว สารภี หางดง ฮอด อมก๋อย และอำเภอแม่อาย เรื่อง การแต่งตั้งทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team)

ชม 0019.1 ว 20717.pdf
Download95
128.36 Kb
02.07.2020 12:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

ชม 0019.2 ว 1161.pdf
Download95
113.44 Kb
02.07.2020 11:12

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่

กรกฎาคม 1, 2020
ชม 0019.4 ว 20595.pdf
Download90
1.35 Mb
01.07.2020 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงาน พช. อำเภอ

ชม 0019.4 ว 20588.pdf
Download90
1012.45 Kb
01.07.2020 14:39

เรียน นายอำเภอแม่อาย หางดง ฮอด ดอยเต่า แม่ออน ฝาง กัลยาณิวัฒนา แม่แตง แม่แจ่ม แม่ริม พร้าว สันป่าตอง ไชยปราการ เชียงดาว แม่วาง ดอยสะเก็ด สันทราย และสะเมิง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรื

มิถุนายน 30, 2020
ชม 0019.1 ว 20423.pdf
Download86
442.89 Kb
30.06.2020 12:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

มิถุนายน 29, 2020
ชม 0019.3 ว 20278.pdf
Download65
278.34 Kb
29.06.2020 12:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดภาพถ่าย ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

มิถุนายน 25, 2020
ชม 0019.1 ว 20132.pdf
Download57
41.59 Kb
25.06.2020 17:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

ชม 0019.3 ว20048 ลวันที่ 25 มิ.ย.63 เรื่อ ส่รายละเอียดแนบท้า
Download76
737.86 Kb
25.06.2020 15:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอไชยปราการ เรื่อง ส่งรายละเอียดแนบท้ายพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 20075.pdf
Download61
49.45 Kb
25.06.2020 14:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำเดือน มิถุนายน 2563

ชม0019.3 ว19997.pdf
Download16
660.95 Kb
25.06.2020 09:14

เรียน นายอำเภอจอมทอง เมืองเชียงใหม่ อมก๋อย และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

มิถุนายน 24, 2020
ชม 0019.1 ว 1115.pdf
Download84
637.33 Kb
24.06.2020 17:34

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้พัฒนาการอำเภอแจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ 10,000 ก้าว

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 19880.pdf
Download92
278.24 Kb
24.06.2020 13:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 19834.pdf
Download32
110.89 Kb
24.06.2020 09:21

เรืยน นายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 19833.pdf
Download23
109.67 Kb
24.06.2020 09:21

เรืยน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง โครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 19831.pdf
Download13
106.65 Kb
24.06.2020 09:20

เรืยน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 19830.pdf
Download9
106.53 Kb
24.06.2020 09:20

เรืยน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 19828.pdf
Download9
109.1 Kb
24.06.2020 09:19

เรืยน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง โครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 19827.pdf
Download19
107.31 Kb
24.06.2020 09:19

เรืยน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง โครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 19826.pdf
Download18
106.64 Kb
24.06.2020 09:17

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร

มิถุนายน 23, 2020
ชม 0019.2 ว 19832.pdf
Download34
890.52 Kb
23.06.2020 17:27

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้าว แม่ริม แม่อาย ดอยหล่อ และอมก๋อย เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 22, 2020
ชม 0019.1 ว 19538.pdf
Download93
191.53 Kb
22.06.2020 09:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

มิถุนายน 18, 2020
ชม 0019.3 ว 19424.pdf
Download54
6.44 Mb
18.06.2020 17:50

นายอำเภอสันทราย จอมทอง ดอยสะเก็ด พร้าว เมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง แม่ริม แม่แตง สันกำแพง สันป่าตอง และฮอด เรื่อง การรายงานยอดจำหน่ายของผู็ประกอบการ

อ.แม่อาย รายาน เวที 1 และ 2 ตำบลเข้มแข็ฯ.docx
Download15
3.79 Mb
18.06.2020 15:30

อ.แม่อายรายงานตำบลเข้มแข็งเวที1-2

ที่ ชม 0019.1 19360.pdf
Download51
903.64 Kb
18.06.2020 13:54

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มิถุนายน 17, 2020
ที่ ชม 0019.3 ว 19285.pdf
Download132
691.31 Kb
17.06.2020 17:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรืิ่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 19269.pdf
Download38
586.54 Kb
17.06.2020 16:35

เรียน นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

ชม 0019.1 1063.pdf
Download72
268.22 Kb
17.06.2020 09:21

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบประเมินค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชน

มิถุนายน 16, 2020
ชม0019.3 ว18963.pdf
Download66
279.95 Kb
16.06.2020 08:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่6/2563

มิถุนายน 15, 2020
ชม 0019.2 18966.pdf
Download27
295.19 Kb
15.06.2020 17:03

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

ชม 0019.2 18870.pdf
Download38
407.49 Kb
15.06.2020 10:25

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณ

ชม 0019.1 ว1044.pdf
Download87
57.4 Kb
15.06.2020 10:13

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 18869.pdf
Download85
914.39 Kb
15.06.2020 09:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทบทวนข้อมูลศุนย์การเรียนรู้กองทุนแม่

มิถุนายน 12, 2020
ชม 0019.2 ว 18722.pdf
Download119
779.16 Kb
12.06.2020 10:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 11, 2020
ชม 0019.4 ว 1036.pdf
Download37
301.94 Kb
11.06.2020 13:39

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ชม 0019.3 ว18594.pdf
Download37
135 Kb
11.06.2020 11:13

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 10, 2020
ชม 0019.2 ว 18486.pdf
Download77
1.27 Mb
10.06.2020 15:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

ชม 0019.2 18444.pdf
Download28
59.4 Kb
10.06.2020 14:11

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอให้อำเภอจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอโครงการให้จังหวัด

ชม 0019.1 18385.pdf
Download40
1.71 Mb
10.06.2020 10:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ด่วนที่สุด ที่ชม 0019.2 ว 18392.pdf
Download90
1.18 Mb
10.06.2020 10:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มิถุนายน 9, 2020
ชม 0019.4 ว 18348.pdf
Download10
91.25 Kb
09.06.2020 17:49

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การส่งมอบเงินกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน

ชม 0019.4 ว 18347.pdf
Download19
95 Kb
09.06.2020 17:48

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การส่งมอบเงินกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน

ชม 0019.2 ว 1010.pdf
Download63
515.96 Kb
09.06.2020 17:27

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้อำเภอดำเนินการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

ชม 0019.1 ว 1020.pdf
Download62
3.17 Mb
09.06.2020 17:06

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ได้ส่งมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Samsung Galaxy A20s

ชม 0019.4 ว 18321.pdf
Download112
546.79 Kb
09.06.2020 16:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ชม 0019.4 ว 14326.pdf
Download89
433.93 Kb
09.06.2020 16:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูล Act form

ชม0019.3 ว18205.pdf
Download10
490.12 Kb
09.06.2020 10:34

เรียน นายอำเภอเวียงแหง พร้าว และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.4 ว 18193.pdf
Download31
4.53 Mb
09.06.2020 10:14

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณากา

มิถุนายน 8, 2020
ชม 0019.4 ว 17840.pdf
Download69
189.2 Kb
08.06.2020 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

ด่วนที่สุดที่ 0019.2 ว 18070.pdf
Download27
217.44 Kb
08.06.2020 13:01

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า และนายอำเภอแม่ออน เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

มิถุนายน 5, 2020
ชม 0019.3 ว17921 ลวันที่ 5 มิ.ย.63 แจ้เตือนครบกำหนด ก.ค.63.p
Download62
2.97 Mb
05.06.2020 13:33

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ดอยหล่อ ฝาง พร้าว แม่วาง แม่แจ่ม แม่แตง แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง อมก๋อย และนายอำเภอฮอด เรื่อง การช

ชม 0019.3 ว 17920.pdf
Download47
550.47 Kb
05.06.2020 13:21

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ชม 0019.3 ว 17862.pdf
Download21
314.71 Kb
05.06.2020 10:29

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ดอยหล่อ เชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง สันทราย พร้าว สันป่าตอง และนายอำเภอหางดง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 17840.pdf
Download65
1.07 Mb
05.06.2020 09:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

ชม 0019.3 ว 17806.pdf
Download29
982.75 Kb
05.06.2020 09:01

เรียน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

มิถุนายน 4, 2020
ชม0019.3 ว17621.pdf
Download24
557.59 Kb
04.06.2020 13:04

เรียน นายอำเภอฝาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

มิถุนายน 1, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 17488.pdf
Download56
416.81 Kb
01.06.2020 17:27

เรีียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอหางดง เรื่อง การเสนอโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ชม 0019.3 ว 17481.pdf
Download92
983.64 Kb
01.06.2020 16:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

ชม 0019 ว 17420.pdf
Download50
2.26 Mb
01.06.2020 12:13

เรียน นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอฮอด และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การรับมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.4 ว 17407.pdf
Download17
485.39 Kb
01.06.2020 11:37

เรียน นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันป่าตอง และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติราชการขอข้าราชการพลเรือนสามัญ.rar
Download129
2.73 Mb
01.06.2020 11:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรียน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พฤษภาคม 29, 2020
ชม0019.3 ว 17343.pdf
Download68
380.21 Kb
29.05.2020 17:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทุนชุมชน

ชม0019.3 ว 17345.pdf
Download89
1.95 Mb
29.05.2020 17:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปะเมินศักยภาพกลุ่มออมทรััพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2563

ชม0019.3 ว 17341.pdf
Download62
577.1 Kb
29.05.2020 17:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอหางดง อำเภอดอยเต่า อำเภอไชยปราการ และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหา

พฤษภาคม 28, 2020
อำเภอหาด.pdf
Download76
11.46 Mb
28.05.2020 09:19

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

อำเภอสันป่าตอ.pdf
Download73
11.46 Mb
28.05.2020 09:18

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

พฤษภาคม 27, 2020
ชม 0019.1 ว 933.pdf
Download77
1.22 Mb
27.05.2020 17:42

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงฯ กับธนาคารออมสิน

ชม 0019.1 ว 16829.pdf
Download70
42.26 Kb
27.05.2020 09:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563

พฤษภาคม 26, 2020
ชม 0019.3 ว 16772.pdf
Download98
126.48 Kb
26.05.2020 14:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" ด้วยกิจกรรม "ปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร"

ชม 0019.1 ว 16666.pdf
Download128
275.24 Kb
26.05.2020 10:39

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ แม่แจ่ม แม่ริม และแม่อาย เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.3 ว 16702.pdf
Download127
273.92 Kb
26.05.2020 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ชม 0019.3 ว 16700.pdf
Download110
240.82 Kb
26.05.2020 10:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.3 ว 16696.pdf
Download64
53.11 Kb
26.05.2020 10:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์การประกอบอาชีพของเกษตรกร

พฤษภาคม 22, 2020
ชม 0019.2 16414.pdf
Download70
1.25 Mb
22.05.2020 10:05

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.2 16411.pdf
Download40
3.31 Mb
22.05.2020 10:00

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563

ชม 0019.2 16394.pdf
Download40
11.46 Mb
22.05.2020 09:54

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563

พฤษภาคม 21, 2020
ชม 0019.3 ว 16366.pdf
Download92
720.66 Kb
21.05.2020 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร"

ชม 0019.3 ว 16367.pdf
Download83
256.68 Kb
21.05.2020 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

พฤษภาคม 20, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 16178.pdf
Download47
272.21 Kb
20.05.2020 16:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 5/2563

ชม 0019.4 ว 16186.pdf
Download78
284.55 Kb
20.05.2020 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัมนาชุมชน

ชม 0019.3 ว 16054.pdf
Download105
595.97 Kb
20.05.2020 09:57

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

พฤษภาคม 18, 2020
ที่ ชม 0019.1 ว 15893.pdf
Download103
186.88 Kb
18.05.2020 18:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 15891.pdf
Download43
3.18 Mb
18.05.2020 18:02

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น และรายการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

พฤษภาคม 15, 2020
การแต่ตั้ข้าราชการ.pdf
Download141
11.18 Mb
15.05.2020 14:58

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอฝาง และนายอำเภอแม่อาย เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

พฤษภาคม 14, 2020
ชม 0019.2 ว 1553. แม่แจ่ม.pdf
Download28
139.22 Kb
14.05.2020 18:23

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษำีใหม่

ชม 0019.2 ว 1553.สารภี.pdf
Download16
136.3 Kb
14.05.2020 18:22

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษำีใหม่

ชม 0019.2 ว 15533.pdf
Download33
148.12 Kb
14.05.2020 18:08

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษำีใหม่

ชม 0019.3 ว 15334.pdf
Download28
325.48 Kb
14.05.2020 10:33

เรียน นายอำเภอสารภี แม่อาย ฮอด เชียงดาว พร้าว และอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3.15338.pdf
Download7
273.02 Kb
14.05.2020 10:31

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 ว 15333.pdf
Download128
851.65 Kb
14.05.2020 09:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามสนับสนุนการดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน และความก้าวหน้าการพัมนานวัตกรรม

พฤษภาคม 13, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 15304.pdf
Download32
111.18 Kb
13.05.2020 14:52

รียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

ชม 0019.2 15268.pdf
Download59
297.15 Kb
13.05.2020 12:00

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.3 15271.pdf
Download83
125.97 Kb
13.05.2020 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

พฤษภาคม 12, 2020
ชม0019.3 ว15006.pdf
Download24
383.41 Kb
12.05.2020 09:31

เรียน นายอำเภอไชยปราการ สันกำแพง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

พฤษภาคม 8, 2020
ที่ ชม 0019.1 ว 823.pdf
Download67
123.7 Kb
08.05.2020 16:50

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

ชม 0019.3 ว14994 ลวันที่ 8 พ.ค.63 ครบกำหนดชำระหนี้ มิ.ย.63.p
Download56
2.94 Mb
08.05.2020 16:11

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ดอยหล่อ ฝาง พร้าว แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่อาย เมืองเชียงใหม่ เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง และนายอำเภอฮอด เรื่อง ก

ที่ พจ 0019.2 ว 15001.pdf
Download102
777.27 Kb
08.05.2020 15:59

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและตำบล

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 14983.pdf
Download158
1.56 Mb
08.05.2020 15:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

ชม 0019.1 ว 804.pdf
Download64
130.51 Kb
08.05.2020 10:12

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ธนาคารออมสินแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน

พฤษภาคม 7, 2020
ชม 0019.3 ว 14812.pdf
Download102
283.55 Kb
07.05.2020 13:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

พฤษภาคม 5, 2020
ที่ ชม 0019.4 ว 14748.pdf
Download132
11.45 Mb
05.05.2020 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

พฤษภาคม 1, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 14519.pdf
Download74
471.6 Kb
01.05.2020 16:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP

ชม 0019.2 ว 14401.pdf
Download173
1.35 Mb
01.05.2020 15:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 14473.pdf
Download101
52.32 Kb
01.05.2020 13:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

ที่ ชม 0019.2 ว 14465.pdf
Download60
159.42 Kb
01.05.2020 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้ารายชื่อกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ ชม 0019.1 14411.pdf
Download70
216.96 Kb
01.05.2020 10:13

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เมษายน 30, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 14283.pdf
Download116
1.39 Mb
30.04.2020 10:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการ 90 วัน

เมษายน 29, 2020
ที่ ชม 0019.1 ว 14124.pdf
Download75
1.51 Mb
29.04.2020 09:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 16

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 141112.pdf
Download42
868 Kb
29.04.2020 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

เมษายน 28, 2020
ชม 0019.2 ว 14073.pdf
Download202
4.6 Mb
28.04.2020 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563

ชม 0019.1 14057.pdf
Download91
546.3 Kb
28.04.2020 15:47

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3ว 773.pdf
Download74
272.95 Kb
28.04.2020 15:12

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบรายงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการ ชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ

ชม 0019.3 ว 14018.pdf
Download140
210.11 Kb
28.04.2020 11:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ชม 0019.3 13935 ลวันที่ 27 เม.ย.63 ส่สำเนาหนัสือปรับโครสร้าห
Download24
250.38 Kb
28.04.2020 09:43

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 4 โครงการ

เมษายน 27, 2020
ชม 0019.3 765.pdf
Download63
473.57 Kb
27.04.2020 16:48

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง Online

เมษายน 24, 2020
ชม 0019.3 ว 13785.pdf
Download140
7.1 Mb
24.04.2020 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 13622.pdf
Download115
2.67 Mb
24.04.2020 16:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน

ชม 0019.3 ว 13759.pdf
Download85
198.98 Kb
24.04.2020 15:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 90 วัน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว13755.pdf
Download96
2.04 Mb
24.04.2020 15:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง Online

ชม 0019.3 ว13662.pdf
Download20
541.96 Kb
24.04.2020 09:44

เรียน นายอำเภอฝาง และนายอำเภอหางดง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

เมษายน 23, 2020
ที่ ชม 0019.1 ว 13663.pdf
Download111
186.31 Kb
23.04.2020 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2563

ชม 0019.3 ว 13627.pdf
Download50
1.15 Mb
23.04.2020 16:42

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอเวียงแหง) เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2563

ชม 0019.3 ว 13625.pdf
Download68
239.82 Kb
23.04.2020 16:40

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3 ว 13636.pdf
Download87
2.02 Mb
23.04.2020 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ

ที่ ชม 0019.2 ว 13639.pdf
Download80
2.22 Mb
23.04.2020 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

ที่ ชม 0019.3 ว 13629.pdf
Download93
3.74 Mb
23.04.2020 16:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ที่ ชม 0019.1 ว 13623.pdf
Download56
207.38 Kb
23.04.2020 16:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2563

เมษายน 20, 2020
ชม 0019.1 13202.pdf
Download100
129.46 Kb
20.04.2020 17:34

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ชม 0019.3 ว 736.pdf
Download79
395.54 Kb
20.04.2020 17:24

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ชม 0019.3 ว 13176.pdf
Download135
1.59 Mb
20.04.2020 15:49

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

เมษายน 17, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 13027.pdf
Download24
543.4 Kb
17.04.2020 17:20

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ

ชม 0019.4 ว 12922.pdf
Download189
6.32 Mb
17.04.2020 10:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เมษายน 16, 2020
ชม 0019.3 12876 ลวันที่ 16 เม.ย.63 ส่สำเนาหนัสือปรับโครสร้าห
Download26
222.93 Kb
16.04.2020 16:26

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 16 ชุด

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 12801.pdf
Download35
513.04 Kb
16.04.2020 11:49

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9

เมษายน 15, 2020
ชม 0019.3 ว 12680.rar
Download189
5.38 Mb
15.04.2020 12:23

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (

ชม 0019.3 ว 12647..pdf
Download59
3.09 Mb
15.04.2020 10:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook

เมษายน 14, 2020
ชม 0019.3 ว 12636.pdf
Download89
88.06 Kb
14.04.2020 18:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 12635.pdf
Download123
383.25 Kb
14.04.2020 18:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 12627.pdf
Download59
167.91 Kb
14.04.2020 17:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ชม 0019.2 12628.pdf
Download36
225.83 Kb
14.04.2020 17:48

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ

ชม 0019.3 12634..pdf
Download85
344.88 Kb
14.04.2020 17:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับรองมาตรฐานผู้ผ่านการประเมินระบบมาตรฐาน (มชช.)

ชม 0019.1 12633.pdf
Download55
107.67 Kb
14.04.2020 17:30

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน

ที่ ชม 0019.2 ว12577.pdf
Download151
233.5 Kb
14.04.2020 14:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.3 12579 ลวันที่ 14 เม.ย.63 ส่สำเนาหนัสือปรับโครสร้าห
Download40
3.36 Mb
14.04.2020 14:16

เรียน อำเภอไชยปราการ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ

ที่ ชม 0019.1 12543.pdf
Download20
357.78 Kb
14.04.2020 14:07

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.3 ว12488 ลวันที่ 14 เม.ย.63 ส่สำเนาหนัสือปรับโครสร้า
Download42
316.73 Kb
14.04.2020 11:09

เรียน นายอำเภอสารภี ดอยเต่า ดอยสะเก็ด และนายอำเภอแม่อาย เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราด

ชม 0019.3 ว 12429.rar
Download97
1005.28 Kb
14.04.2020 09:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4

เมษายน 13, 2020
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 12387.7z
Download242
23.12 Mb
13.04.2020 14:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน

ชม 0019.2 ว 12391.pdf
Download134
5.01 Mb
13.04.2020 12:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ชม 0019.3 ว 12385.pdf
Download29
284.28 Kb
13.04.2020 11:44

เรียน นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 10, 2020
ชม 0019.1 ว 12253.pdf
Download103
649.9 Kb
10.04.2020 16:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 12204.pdf
Download108
968.8 Kb
10.04.2020 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลร้านค้าในชุมชนเพื่อสนับสนุนโครงการ OTOP โซห่วย ช่วยชุมชน

ชม 0019.3 ว 12081.pdf
Download16
463.17 Kb
10.04.2020 11:03

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 12085.rar
Download100
4.29 Mb
10.04.2020 10:51

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอหางดง นายอำเภอฮอด นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้

ชม 0019.1 12132.pdf
Download64
572.66 Kb
10.04.2020 09:38

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เมษายน 9, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 12108.pdf
Download51
6.52 Mb
09.04.2020 18:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

ชม 0019.1 ว 659.pdf
Download68
809.16 Kb
09.04.2020 16:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลผู้รับเงินสงเคราาะห์

ชม 0019.2 ว 12092.pdf
Download28
381.87 Kb
09.04.2020 16:18

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แต่ง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า และนายอำเภอแม่ออน เรื่อง โครงการประชุมเชิงฯสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

เมษายน 8, 2020
ชม 0019.3ว11853 ลวันที่ 8 เม.ย.63 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ พ
Download51
1.49 Mb
08.04.2020 15:23

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง เชียงดาว พร้าว แม่วาง แม่แตง แม่ริม แม่อาย เมืองเชียงใหม่ เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สารภี และนายอำเภอหางดง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เ

ชม 0019.3 ว11854.pdf
Download19
374.6 Kb
08.04.2020 13:44

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่อาย และนายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

เมษายน 2, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 11419 2.rar
Download183
94.49 Kb
02.04.2020 14:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและสถานการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.2 ว1141402042020135300.pdf
Download36
228.97 Kb
02.04.2020 13:58

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่แตง พร้าว สารภี สันกำแพง สันทราย ดอยเต่า และนายอำเภอแม่ออน เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

มีนาคม 31, 2020
ที่ ชม 0019.3 ว11140.pdf
Download158
425.48 Kb
31.03.2020 13:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team)

ชม 0019.3 ว10965.pdf
Download20
444.01 Kb
31.03.2020 12:37

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

รายานแบบประเมินกิจกรรมโครการปี 63 ดอยหล่อ ไตรมาส 1-2.rar
Download24
42.88 Mb
31.03.2020 12:14

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานแบบประเมินกิจกรรมโครงการปี 63 ไตรมาส 1-2

มีนาคม 30, 2020
ชม 0019.3 ว 10910.pdf
Download112
768.52 Kb
30.03.2020 14:03

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.2 ว 10908.pdf
Download53
111 Kb
30.03.2020 10:57

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.2 10819.pdf
Download125
2.32 Mb
30.03.2020 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีนาคม 26, 2020
ที่ ชม 0019.3 ว 10643.pdf
Download94
105.64 Kb
26.03.2020 18:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 10642.pdf
Download64
98.12 Kb
26.03.2020 18:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชม 0019.1 ว 10611.pdf
Download102
48.36 Kb
26.03.2020 16:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2563

ชม 0019.3 ว9925 ลวันที่ 20 มี.ค.63 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 4 ป
Download21
1.33 Mb
26.03.2020 16:15

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา ฮอด แม่วาง สันทราย จอมทอง สะเมิง ดอยหล่อ ดอยเต่า แม่ออน ฝาง แม่แจ่ม สันป่าตอง และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร

ชม 0019.3 ว 10511.pdf
Download50
233.74 Kb
26.03.2020 11:33

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 3/2563

มีนาคม 25, 2020
ชม 0019.3 ว 10461.pdf
Download69
791.36 Kb
25.03.2020 16:10

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม 0019.3 ว 10307.pdf
Download78
480.79 Kb
25.03.2020 10:23

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารประกอบรับทุนอุปการะมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ.rar
Download85
74.36 Kb
25.03.2020 08:58

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งไฟล์เอกสารประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/10305 ลว 24 มี.ค.63

เอกสารประกอบอุปการะเด็กกอทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ.rar
Download84
85.61 Kb
25.03.2020 08:56

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งไฟล์เอกสารประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/10304 ลว 24 มี.ค.63

มีนาคม 24, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 10314.pdf
Download91
693.21 Kb
24.03.2020 17:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

ที่ ชม 0019.3 ว 10311.pdf
Download95
740.54 Kb
24.03.2020 17:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจผลกระทบความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่ ชม 0019.2 ว 10310.pdf
Download128
715.32 Kb
24.03.2020 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทาง การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 10304.pdf
Download75
2.04 Mb
24.03.2020 17:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 10305.pdf
Download66
1.65 Mb
24.03.2020 17:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชม 0019.4 ว 10306.pdf
Download115
606.53 Kb
24.03.2020 17:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ประจำปี 2563

เรียน จนท.พช.ที่รับานเด็ก ทุกอำเภอครับ.docx
Download38
25.68 Kb
24.03.2020 10:04

เรียน จนท พช.ทุกอำเภอที่รับงานเด็ก ครับ ขอสแกนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ด้วยนะครับ

มีนาคม 23, 2020
ชม 0019.1 ว 10172.pdf
Download54
206.98 Kb
23.03.2020 17:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

ชม 0019.1 ว 10163.pdf
Download59
772.27 Kb
23.03.2020 16:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1 10097.pdf
Download118
458.81 Kb
23.03.2020 13:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

ชม 0019.3 ว9879 ลวันที่ 20 มี.ค.63 แจ้อำเภอโอนเินหมุนเวียน ร
Download28
1.12 Mb
23.03.2020 09:54

เรียน นายอำเภอสะเมิง ดอยเต่า สันทราย กัลยาณิวัฒนา ฝาง ฮอด แม่วาง แม่ออน จอมทอง สันป่าตอง แม่แจ่ม และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 4.2 ปี 63)

ชม 0019.3 ว9888 ลวันที่ 20 มี.ค.63 แจ้อำเภอโอนเินอุดหนุน รอบ
Download11
388.37 Kb
23.03.2020 09:53

เรียน นายอำเภอดอยเต่า แม่วาง สันทราย แม่แตง สันป่าตอง และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 4.2 ปี 63)

มีนาคม 20, 2020
ชม 0019.3 ว 9926.pdf
Download93
315.26 Kb
20.03.2020 16:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 9927.pdf
Download58
227.86 Kb
20.03.2020 16:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อน โครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.63 และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด (ครู ข) ใน

ตัวชี้วัดรอบที่-1-ปี-63-สน.ชม ทีมบุคคล.docx
Download111
47.07 Kb
20.03.2020 15:55

แก้ไข ตัวชี้วัดบุคคล ตัวที่ 4

ตัวชี้วัด นวัตกรรมจัหวัด เชียใหม่.doc
Download120
88 Kb
20.03.2020 14:42

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัด รอบที่1 ปี63.doc
Download119
84 Kb
20.03.2020 14:40

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัด รอบที่ 1 ปี 2563

ชม 0019.1 9899.pdf
Download35
593.83 Kb
20.03.2020 14:31

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1 9898.pdf
Download37
589.4 Kb
20.03.2020 14:29

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.4 ว 9765.pdf
Download38
791.11 Kb
20.03.2020 11:36

เรียน พัฒนาการอำเภอเชียงดาว ดอยหล่อ สันทราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรององค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ระดับจังหวัด

มีนาคม 19, 2020
ชม 0019.4 ว 9767.pdf
Download125
8.76 Mb
19.03.2020 17:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

ชม 0019.2 ว 513.pdf
Download97
503.96 Kb
19.03.2020 14:55

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงยประมาณ

ชม 0019.3 ว 511.pdf
Download60
2.32 Mb
19.03.2020 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชม 0019.3 ว 9705.pdf
Download119
1.67 Mb
19.03.2020 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 และรอบที่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ส. 2563

มีนาคม 18, 2020
ที่ ชม 0019.1 ว 9615.pdf
Download69
40.72 Kb
18.03.2020 18:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2563

ชม 0019.3 ว 9614.pdf
Download65
1.48 Mb
18.03.2020 18:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

ชม 0019.1 9618.pdf
Download18
229.34 Kb
18.03.2020 18:05

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น และรายการก่อสร้างอื่นๆ

ที่ ชม 0019.2 9617.pdf
Download11
104.7 Kb
18.03.2020 18:00

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ที่ ชม 0019.2 9616.pdf
Download14
97.48 Kb
18.03.2020 17:58

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แบบรายานยอดรายได้ผ้าป่า.docx
Download27
25.04 Kb
18.03.2020 13:29

แบบรายงานยอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

มีนาคม 17, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 9363.pdf
Download81
1.01 Mb
17.03.2020 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

มีนาคม 16, 2020
สมัคร นบพ.ปี2563.pdf
Download100
2.21 Mb
16.03.2020 17:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1 ว 9201.pdf
Download155
356.75 Kb
16.03.2020 13:26

เรียน นายอำเภอเวียงแหง พร้าว และอำเภอแม่อาย เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

มีนาคม 13, 2020
ชม 0019.3 ว8951 ลวันที่ 12 มี.ค.63 แจ้อำเภอโอนเินหมุนเวียน ร
Download14
303.43 Kb
13.03.2020 15:41

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 4.1 ปี 63)

ชม 0019.3 ว8950 ลวันที่ 12 มี.ค.63 แจ้อำเภอโอนเินอุดหนุน รอบ
Download21
430.75 Kb
13.03.2020 15:38

เรียน นายอำเภอแม่วาง สันกำแพง อมก๋อย ฝาง สารภี ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 4.1 ปี 63)

มีนาคม 12, 2020
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 8952.pdf
Download151
13.03 Mb
12.03.2020 18:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้

ชม 0019.2 ว8954.pdf
Download118
1.44 Mb
12.03.2020 18:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ชม 0019.4 ว 8934.pdf
Download112
834.82 Kb
12.03.2020 16:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมและพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3 ว8857.pdf
Download9
503.6 Kb
12.03.2020 11:51

เรียน นายอำเภอฝาง แม่แจ่ม แม่วาง แม่แตง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 ว8861 ลวันที่ 12 มี.ค.63 ประกาศฯ การลดอัตราดอกเบี้
Download63
832.07 Kb
12.03.2020 11:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสต

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 8851.pdf
Download86
43.07 Kb
12.03.2020 10:18

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีนาคม 11, 2020
แต่ตั้ข้าราชการให้รักษาราชการแทน..pdf
Download50
155.44 Kb
11.03.2020 16:25

เรียน นายอำเภอดอยเต่า และนายอำเภอฮอด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ชม 0019.3 ว 8748.pdf
Download79
408.58 Kb
11.03.2020 14:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 8707.pdf
Download49
976.23 Kb
11.03.2020 12:14

เรียน นายอำเภอพร้าว ไชยปราการ สันทราย สันป่าตอง เชียงดาว แม่วาง แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา และสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.4 ว 8676.pdf
Download132
4.97 Mb
11.03.2020 10:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

ชม 0019.4 ว 8673.pdf
Download117
580 Kb
11.03.2020 10:29

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

ชม 0019.4 ว 8661.pdf
Download99
120.28 Kb
11.03.2020 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

มีนาคม 10, 2020
ชม 0019.1 ว 431.pdf
Download56
186.41 Kb
10.03.2020 17:44

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งนายพืชมงคล สิงหกุล ถึงแก่กรรม

ชม 0019.3 . 8374.rar
Download37
339.83 Kb
10.03.2020 11:37

เรียน นายอำเภอดอยเต่า จอมทอง ดอยหล่อ พร้าว และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมที่ 2 การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระ

ชม 0019.4 ว 8479.pdf
Download146
1.21 Mb
10.03.2020 10:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขยายผลการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัมนาชุมชน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 8472.pdf
Download110
3.28 Mb
10.03.2020 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนกิจกรรม

มีนาคม 9, 2020
ชม 0019.3 ว 8372.rar
Download70
2.94 Mb
09.03.2020 17:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ฝาง อมก๋อย และนายอำเภอแม่วาง) เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมที่ 2 การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำร

ชม 0019.1 8378.pdf
Download45
123.89 Kb
09.03.2020 15:29

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสมัครและลงทะเบียนเรียน E-Learning

ชม 0019.3 ว 8376.pdf
Download68
836.59 Kb
09.03.2020 14:05

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญสนับสนุนเสื้อกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แบรนด์ "We love Chiangmai"

ชม 0019.3 ว 8302.rar
Download65
45.54 Mb
09.03.2020 10:03

เรียน นายอำเภอดอยเต่า ฝาง กัลยาณิวัฒนา สันทราย แม่แจ่ม แม่วาง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่ออน ฮอด เชียงดาว จอมทอง สะเมิง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพ

ชม 0019.3 ว8268 ลวันที่ 6 มี.ค.63 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ เ
Download38
1.63 Mb
09.03.2020 09:56

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ สะเมิง สันทราย สารภี และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เม

มีนาคม 6, 2020
ชม 0019.3 ว 8100.pdf
Download100
474.94 Kb
06.03.2020 10:05

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน

ชม 0019.3 8079 ลวันที่ 5 มี.ค.63 แจ้อำเภอโอนเินอุดหนุน รอบ 3
Download4
278.63 Kb
06.03.2020 09:55

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบ 3.4 ปี 63)

ชม 0019.3 8080 ลวันที่ 5 มี.ค.63 แจ้โอนเินหมุนเวียน รอบ 3.4
Download5
348.2 Kb
06.03.2020 09:54

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินทุนหมุนเวียน รอบ 3.4 ปี 63)

ชม 0019.3 ว8085 ลวันที่ 5 มี.ค.63 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 3 ปี
Download21
976.08 Kb
06.03.2020 09:53

เรียน นายอำเภอสันกำแพง หางดง แม่ออน ไชยปราการ ฝาง แม่อาย ดอยสะเก็ด แม่ริม และนายอำเภอพร้าว เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รอบ 3 ปี 2563)

ชม 0019.2 ว 8132.pdf
Download100
1.19 Mb
06.03.2020 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานบทมือถือผ่านระบบ Online Real Time

ชม 0019.1 ว 8096.pdf
Download80
703.04 Kb
06.03.2020 08:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2563

มีนาคม 5, 2020
ที่ ชม 0019.2 ว 8093.pdf
Download81
179.75 Kb
05.03.2020 19:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "พช. เชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ นุ่งผ้าไทย สืบฮีต ตวยฮอย ไหว้พระ 9 วัด"

การตรวจสอบข้อมูลบุุคคล DPIS.rar
Download105
214.59 Kb
05.03.2020 19:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม 0019.2 ว 8103.pdf
Download115
471.59 Kb
05.03.2020 19:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงฯ ดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

ชม 0019.3 ว 8095.pdf
Download77
163.16 Kb
05.03.2020 19:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น

ชม 0019.2 8094.pdf
Download14
898.86 Kb
05.03.2020 19:11

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 ว 8092.pdf
Download60
382.66 Kb
05.03.2020 19:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 8057.pdf
Download24
92.58 Kb
05.03.2020 16:17

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

รายานหน้ากาก.xlsx
Download3
11.45 Kb
05.03.2020 16:13

อ.สันป่าตองรายงานการจัดทำหน้ากากอนามัย

ชม 0019.3 ว 7916.rar
Download47
15.72 Mb
05.03.2020 09:59

เรียน นายอำเภอดอยเต่า ฝาง อมก๋อย กัลยาณิวัฒนา จอมทอง สันกำแพง สันทราย แม่แจ่ม สารภี สันป่าตอง แม่วาง แม่แตง และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบ

มีนาคม 4, 2020
ที่ ชม 0019.1 7770 เชียดาว.pdf
Download34
790.6 Kb
04.03.2020 10:12

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ ชม 0019.1 7776 ดอยสะเก็ด.pdf
Download22
690.29 Kb
04.03.2020 10:11

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ ชม 0019.1 7780 สันทราย.pdf
Download16
786.2 Kb
04.03.2020 10:10

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ ชม 0019.1 7782 แม่แจ่ม.pdf
Download22
799.23 Kb
04.03.2020 10:10

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีนาคม 2, 2020
ที่ ชม 0019.1 ว 370..pdf
Download69
36.28 Kb
02.03.2020 17:36

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งบิดานางนวพร ปัญญากรสกุล ถึงแก่กรรม

ที่ ชม 0019.1 ว 7456.pdf
Download94
765.26 Kb
02.03.2020 13:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

กุมภาพันธ์ 28, 2020
ที่ ชม 0019.3 7185.pdf
Download111
887.54 Kb
28.02.2020 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 46 ปี

กุมภาพันธ์ 26, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 6941.pdf
Download61
780.86 Kb
26.02.2020 19:38

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรียน นายอำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภอหางดง

ชม 0019.3 6828 ลวันที่ 26 ก.พ.63 แจ้โอนเิน หมุนเวียน รอบ 3.3
Download10
297.53 Kb
26.02.2020 13:41

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.3 ปี 63)

กุมภาพันธ์ 25, 2020
ที่ ชม 0019.3 ว 6731..pdf
Download99
1.66 Mb
25.02.2020 19:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกหมู่บ้านเข้ารับรางวัล

ที่ ชม 0019.3 ว 6737.pdf
Download99
5.19 Mb
25.02.2020 19:21

เรื่อง การประชุมฯเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

ที่ ชม 0019.3 ว 6730.pdf
Download97
1.89 Mb
25.02.2020 18:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว 6729.pdf
Download23
858.22 Kb
25.02.2020 18:38

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน

ที่ ชม 0019.3 ว 6729..pdf
Download18
898.06 Kb
25.02.2020 18:37

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่องถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน

ที่ ชม 0019.3 ว 6727.pdf
Download70
4.66 Mb
25.02.2020 18:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 6476.pdf
Download101
135.13 Kb
25.02.2020 10:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1 )

ที่ ชม 0019.3 ว 6475.pdf
Download140
8.24 Mb
25.02.2020 10:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน Belt and Road Brand Expo-Shanghai 2020

กุมภาพันธ์ 21, 2020
ที่ ชม 0019.1 ว 337.pdf
Download95
1.42 Mb
21.02.2020 15:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทำประกันชีวิตกลุ่มฯ ประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน.pdf
Download80
745.7 Kb
21.02.2020 15:13

เรียน อำเภอทุกอำเภอ ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3 ว6293 ลวันที่ 21 ก.พ.63 แจ้โอนเินหมุนเวียน รอบ 3.2
Download31
494.05 Kb
21.02.2020 13:29

เรียน นายอำเภอแม่ริม ฝาง หางดง แม่ออน ไชยปราการ และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.2)

ชม 0019.3 ว6292 ลวันที่ 21 ก.พ.63 แจ้โอนเินอุดหนุน รอบ 3.2.p
Download19
345.55 Kb
21.02.2020 13:26

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เชียงดาว แม่ออน และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.2)

ที่ ชม 0019.1 6295.pdf
Download87
15.2 Mb
21.02.2020 13:03

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ

ที่ ชม 0019.1 6294.pdf
Download44
15.21 Mb
21.02.2020 13:03

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 6265.pdf
Download49
2.5 Mb
21.02.2020 10:38

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

กุมภาพันธ์ 19, 2020
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 5978.pdf
Download95
500.05 Kb
19.02.2020 17:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบเร่งด่วนในการส่งเสริมอาชีพที่ไม่ใช้น้ำ หรือใช้น้ำน้อย

กำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน.pdf
Download98
192.56 Kb
19.02.2020 15:21

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ที่ ชม 0019.1 3 304.pdf
Download114
1.3 Mb
19.02.2020 10:57

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กุมภาพันธ์ 18, 2020
ชม 0019.3 ว 5858.pdf
Download93
922.93 Kb
18.02.2020 18:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3 ว5632 ลวันที่ 17 ก.พ.63 อุดหนุน รอบ 3.1.pdf
Download33
355.27 Kb
18.02.2020 09:58

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอแม่อาย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒ

ชม 0019.3 5635 ลวันที่ 17 ก.พ.63 หมุนเวียน รอบ 3.1.pdf
Download9
295.74 Kb
18.02.2020 09:56

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุเนเวียน รอบ 3.1)

กุมภาพันธ์ 17, 2020
ที่ ชม 0019.3 ว292.pdf
Download58
46.24 Kb
17.02.2020 16:48

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับรางวัลสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย

ชม 0019.3 ว285.pdf
Download65
1.36 Mb
17.02.2020 16:19

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชม 0019.1 5640.pdf
Download31
297.35 Kb
17.02.2020 16:06

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.3 ว 5591.pdf
Download75
423.09 Kb
17.02.2020 15:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ฝาง อมก๋อย และนายอำเภอแม่วาง) เรื่อง โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้

ชม 0019.3 . 5525.rar
Download4
6.06 Mb
17.02.2020 15:37

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 5635.pdf
Download9
110.47 Kb
17.02.2020 15:21

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.1 ว280.pdf
Download70
55.43 Kb
17.02.2020 14:44

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือน

pramern63.rar
Download39
2.14 Mb
17.02.2020 14:12

ทดสอบ

Download20
1.25 Mb
17.02.2020 13:57

xxx

กุมภาพันธ์ 14, 2020
ร่าหนัสือถึอำเภอทุกอำเภอ.docx
Download56
48.44 Kb
14.02.2020 11:25

เรียน ทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งร่างหนังสือเชิญประธาน ผดด.อำเภอประชุมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพฯ

กุมภาพันธ์ 13, 2020
ชม 0019.1 ว 5301.pdf
Download73
36.68 Kb
13.02.2020 17:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 5279.pdf
Download81
758.8 Kb
13.02.2020 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 4278.pdf
Download52
202.78 Kb
13.02.2020 16:30

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

กุมภาพันธ์ 12, 2020
คำสั่ กพส.อ..pdf
Download13
1.02 Mb
12.02.2020 16:46

ฝากคำสั่ง กพส.อ. ให้อำเภอเวียงแหง ค่ะ

ที่ ชม 0019.3 ว 4716.pdf
Download115
1.18 Mb
12.02.2020 15:18

เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ

กุมภาพันธ์ 11, 2020
ที่ ชม 0019.3 ว 4938.pdf
Download97
883.58 Kb
11.02.2020 17:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2

ที่ ชม 0019.3 ว 4889.pdf
Download138
3.81 Mb
11.02.2020 15:10

เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

ที่ ชม 0019.1 ว 4901.pdf
Download88
250.89 Kb
11.02.2020 15:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอให้กำชับข้าราชการให้รักษาวินัยข้าราชการ

ที่ ชม 0019.3 ว 4894.pdf
Download78
1.42 Mb
11.02.2020 14:50

เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

ร่าหนัสือฯอาสาสมัครดีเด่น ปี 63.rar
Download80
123.09 Kb
11.02.2020 10:23

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอส่งร่างเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ปี 63

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 611.2 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่