ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กันยายน 25, 2017
การจัดสรรซ่อมแซมยานพาหนะ แม่แต.pdf
Download1
1.02 Mb
25.09.2017 16:20

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและอื่นๆ

แบบสำรวจข้อมูลธุริกจ.xlsx
Download3
10.79 Kb
25.09.2017 12:26

อ.แม่แตง ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจ ที่ชม 0019.3/ว7597

กันยายน 22, 2017
ชม 0019.1-1873 ลว21กย60.pdf
Download15
219.97 Kb
22.09.2017 13:48

เรียน พัฒนาการอำเภอเมือง เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

กันยายน 21, 2017
ชม 0019.1-37622 ลว21กย60.pdf
Download9
51.85 Kb
21.09.2017 17:12

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง แจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโป่งกวาว ฯ

ชม 0019.1-37623 ลว21กย60.pdf
Download10
52.79 Kb
21.09.2017 17:11

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องแจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้านหัวทุ่ง ฯ

ชม 0019.1-ว37608 ลว21กย60.pdf
Download56
292.97 Kb
21.09.2017 14:42

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการตวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.1-ว37609 ลว21กย60.pdf
Download48
70.09 Kb
21.09.2017 14:41

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ขอส่งเอกสารแบบรายงานการลาของข้าราชการและลูกจ้าง

ชม 0019.3-37605 ลว21กย60.pdf
Download11
248.8 Kb
21.09.2017 12:29

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง รางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีคุณธรรมประจำปี พ.ศ. 2560

ชม 0019.4-ว37604 ลว21กย60.pdf
Download74
143.82 Kb
21.09.2017 12:27

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

กีฬามหาสนุก.pdf
Download35
3 Mb
21.09.2017 10:35

เรียน หัวหน้าโซนเหนือ กลาง และโซนใต้ ขอให้ส่งรายชื่อผู้เล่นกีฬาทุกประเภท และ โซนกลาง กับโซนใต้ ขอให้ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินโซนละ 1 คน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 แจ้งได้ที่ จุฑารัตน์ โทร089-4290540

กันยายน 20, 2017
ชม 0019.3-ว37601 20กย60.pdf
Download55
3.15 Mb
20.09.2017 14:57

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Handmade Thailand 2017 @ Phuket "

ชม 0019.3-ว37598 20กย60.pdf
Download118
21.81 Mb
20.09.2017 14:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว37597 20กย60.pdf
Download52
153.77 Kb
20.09.2017 14:10

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

ชม 0019.1-ว37596 19กย60.pdf
Download20
125.89 Kb
20.09.2017 09:12

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ แม่อาย และนายอำเภอฝาง เรื่อง การทบทวนและการปรับแผนชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3

ชม 0019.1-ว37595 19กย60.pdf
Download4
62.64 Kb
20.09.2017 09:02

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าบ้าน บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด

กันยายน 19, 2017
ชม 0019.1-ว37594 19กย60.pdf
Download101
166.43 Kb
19.09.2017 15:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60แม่ออน.pdf
Download13
261.22 Kb
19.09.2017 10:08

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60อมก๋อย.pdf
Download8
261.25 Kb
19.09.2017 10:07

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60สันกำแพ.pdf
Download4
261.59 Kb
19.09.2017 10:07

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60พร้าว.pdf
Download7
261.18 Kb
19.09.2017 10:06

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60แม่แต.pdf
Download10
261.26 Kb
19.09.2017 10:06

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60จอมทอ.pdf
Download10
261.25 Kb
19.09.2017 10:05

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60สารภี.pdf
Download12
261.26 Kb
19.09.2017 10:05

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60ดอยสะเก็ด.pdf
Download4
260.86 Kb
19.09.2017 10:04

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60เมือ.pdf
Download24
260.98 Kb
19.09.2017 10:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.4-ว37590 ลว 18กย60.pdf
Download43
59.63 Kb
19.09.2017 09:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเตอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ชม0019.3-ว37585 ลว18กย60.pdf
Download48
710.31 Kb
19.09.2017 09:20

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

กันยายน 18, 2017
รายละเอียดแนบท้ายหมวด300.xlsx
Download11
13.82 Kb
18.09.2017 23:59

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่,อำเภอสารภี.อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่แตง จว.ขอส่งรายละเอียดแนบท้ายหมวด 300 เพื่อแนบโครงการฯค่ะ

อำเภอสารภี.pdf
Download7
638.97 Kb
18.09.2017 23:55

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download5
637.76 Kb
18.09.2017 23:54

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอแม่แต.pdf
Download9
638.08 Kb
18.09.2017 23:53

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอสันป่าตอ.pdf
Download3
12.73 Mb
18.09.2017 23:52

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ชม0019.3-ว37589 ลว18กย60.pdf
Download98
19.97 Mb
18.09.2017 23:48

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีพ.ศ.2560

กันยายน 15, 2017
wDebter_2560_22502560277.pdf
Download17
224.34 Kb
15.09.2017 10:29

โครงการผลิตถ่านอัดแท่ง นางสาว สุพรรณี โถนาค อำเภอแม่ริม

กันยายน 14, 2017
ชม 0019.4-ว36216 ลว14 กย60 นายอำเภอสันกำแพ .pdf
Download11
190.25 Kb
14.09.2017 15:45

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง (Chiang Mai Happiness Market @ Khuang San Kam Phaeng)

ใบสำคัญรับเิน.docx
Download14
33.03 Kb
14.09.2017 12:13

ใบสำคัญรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้อำเภอไชยปราการค่ะ

กันยายน 13, 2017
อำเภอเวียแห.pdf
Download8
1.28 Mb
13.09.2017 17:07

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

อำเภอแม่อาย.pdf
Download8
1.27 Mb
13.09.2017 17:06

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

อำเภอสันป่่าตอ.pdf
Download5
1.27 Mb
13.09.2017 17:05

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1- ว 36215 ลว13กย60.pdf
Download83
506.23 Kb
13.09.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.3-36208 ลว13กย60.pdf
Download21
767.49 Kb
13.09.2017 13:52

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

ชม 0019.3-36207 ลว13กย60.pdf
Download28
191.05 Kb
13.09.2017 11:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม 0019.3 ว36204 ลวันที่ 12 กันยายน 2560.pdf
Download74
1.72 Mb
13.09.2017 11:19

เรียน นายอำเภออมก๋อย/นายอำเภอพร้าว/นายอำเภอจอมทอง/นายอำเภอเมือง/นายอำเภอแม่แจ่ม/นายอำเภอหางดง/นายอำเภอดอยหล่อ/นายอำเภอสันทราย/นายอำเภอดอยสะเก็ด/นายอำเภอแม่อาย/นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา/นายอำเภอแม่ออน/นายอำ

ชม 0019.3 ว36203 ลวันที่ 12 กันยายน 2560.pdf
Download43
667.31 Kb
13.09.2017 11:15

เรียน นายอำเภอไชยปราการ/นายอำเภอสันกำแพง/นายอำเภอหางดง/นายอำเภอดอยสะเก็ด/นายอำเภอแม่แจ่ม/นายอำเภอแม่อาย/นายอำเภอเวียงแหง/นายอำเภออมก๋อย/นายอำเภอฝาง/นายอำเภอแม่แตง/นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การโอนเงินกองทุ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว 36205 ลว12กย60.pdf
Download15
7.17 Mb
13.09.2017 09:41

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฝาง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-36206 ลว12กย60.pdf
Download15
124.46 Kb
13.09.2017 09:35

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ

กันยายน 12, 2017
ชม0019.3 ว36187.pdf
Download6
446.75 Kb
12.09.2017 11:19

เรียนนายอำเภอแม่ออนและ นายอำเภอแม่วาง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 10/2560

กันยายน 11, 2017
ชม0019.3 ว 36189.rar
Download27
6.43 Mb
11.09.2017 12:14

เรียน นายอำเภอฮอด แม่ริม จอมทอง หางดง ไชยปราการ สันกำแพง สันทราย และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว36189.rar
Download50
39.47 Mb
11.09.2017 12:12

เรียน นายอำเภอฮอด สารภี แม่ริม ไชยปราการ ฝาง สะเมิง แม่วาง สันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา หางดง สันกำแพง แม่อาย แม่แจ่ม และอำเภอดอยเต่า เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนา

กันยายน 8, 2017
ชม 0019.3-36185 ลว8กย60.pdf
Download75
481.16 Kb
08.09.2017 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ"ผู้หญิงเก่ง ปี 2561"

ชม 0019.3-36184 ลว8กย60.pdf
Download14
98.65 Kb
08.09.2017 16:54

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการ"ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 พ.ศ. 2560 "

ชม 0019.3-36183 ลว8กย60.pdf
Download132
13.69 Mb
08.09.2017 16:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560

ชม 0019.1-36182 ลว8กย60.pdf
Download33
828.26 Kb
08.09.2017 16:44

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน

ชม 0019.2-ว36177 ลว 7กย60.pdf
Download58
3.51 Mb
08.09.2017 11:30

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ สันกำแพง แม่ออน ฝาง และนายอำเภอหางดง เรื่อง การอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่น 2

ชม 0019.3-36173 ลว 7กย60.pdf
Download24
52.51 Mb
08.09.2017 10:36

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถิดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ(การจัดการตนเอง)

ชม 0019.3-ว36174 ลว 7กย60.pdf
Download32
12.54 Mb
08.09.2017 10:10

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แจ่ม และนายอำเภอหางดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กันยายน 7, 2017
แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 8 ก.ย.60.docx
Download6
534.8 Kb
07.09.2017 14:18

อ.แม่ริม ขอส่งรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน (เพิ่มเติม) 1-8 กันยายน 2560

ชม 0019.2-ว36168 ลว 7กย60.pdf
Download121
3.55 Mb
07.09.2017 12:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

กันยายน 6, 2017
ชม 0019.2-ว35572 ลว6กย60.pdf
Download107
5.33 Mb
06.09.2017 17:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ฯ

การอนุมัติโครการกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 5 ก.ย.60.rar
Download111
47.3 Mb
06.09.2017 13:07

เรียน อำเภอฮอด สารภี สันทราย แม่ริม ไชยปราการ ฝาง สะเมิง แม่วาง สันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา หางดง สันกำแพง แม่อาย แม่แจ่ม และอำเภอดอยเต่า เรื่อง (ร่าง) หนังสืออนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทส

กันยายน 5, 2017
ชม0019.1-35565 ลว5กย60.pdf
Download104
2.52 Mb
05.09.2017 15:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download18
1.3 Mb
05.09.2017 13:18

ฝากส่งให้ K.อำพล สพอ.แม่วาง ค่ะ

เอกสารประกอบอบรมWAY OF LIFE.rar
Download145
9.02 Mb
05.09.2017 12:39

จังหวัดขอส่งเอกสารประกอบการอบรมWay of Life (คำกล่าว)

มาบเอื้อบรรยายจัหวัดเชียใหม่ 25 สค 60.pdf
Download96
197.75 Mb
05.09.2017 12:34

เอกสารประกอบการจัดอบรมWay of Life (มาบเอื้องโม้เดล)

แก้ไขเอกสารแนบChiangmai think thank Team.pdf
Download73
402.27 Kb
05.09.2017 10:31

เรียน นายอำเภอฝาง สันทราย หางดง เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ฮอด ดอยหล่อ อมก๋อย เชียงดาว เวียงแหง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑

กันยายน 4, 2017
ชม.0019.2-ว35557 ลว4กย60.pdf
Download81
2.74 Mb
04.09.2017 17:11

เรียน นายอำเภอฝาง สันทราย หางดง เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ฮอด ดอยหล่อ อมก๋อย เชียงดาว เวียงแหง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑

.0019.1-35543 เพิ่มเติม.pdf
Download60
2.64 Mb
04.09.2017 16:48

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แจ่ม เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ สะเมิง แม่แตง กัลยานิวัฒนา แม่วาง และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้น

ชม.0019.1-35543 ลว.4 ก.ย. 60.pdf
Download61
1.16 Mb
04.09.2017 16:03

เรียน นายอําเภอดอยสะเก็ด แมริม แมแจม เชียงดาว เมืองเชียงใหม สะเมิง แมแตง กัลยานิวัฒนา แมวาง และนายอําเภอดอยหลอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโคร

ชม.0019.3-ว34270 ลว4กย60.pdf
Download92
1.81 Mb
04.09.2017 11:02

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34271 ลว4กย60.pdf
Download73
1.74 Mb
04.09.2017 11:01

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34268 ลว4กย60.pdf
Download19
1.98 Mb
04.09.2017 11:01

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34269 ลว4กย60.pdf
Download15
1.93 Mb
04.09.2017 11:00

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

กันยายน 3, 2017
แบบตอบรับ กิจกรรมสร้าเครือข่ายการท่อเที่ยวตามแนวประชารัฐ.xls
Download43
34 Kb
03.09.2017 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่/จอมทอง/ดอยสะเก็ด/สารภี/แม่แตง/พร้าว/สันกำแพง/แม่ออนและอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งไฟล์แบบตอบรับ(แบบลงทะเบียน)กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่เที่ยวโดยชุมชน วันที่ 19 กัน

แบบตอบรับ กิจกรรมศึกษาดูานการท่อเที่ยวเชิวัฒนธรรม.xls
Download43
35 Kb
03.09.2017 14:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่/จอมทอง/ดอยสะเก็ด/สารภี/แม่แตง/พร้าว/สันกำแพง/แม่ออนและอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งไฟล์แบบตอบรับ(แบบลงทะเบียน)กิจกรรมศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนาธรรมและก

กันยายน 1, 2017
ชม 0019.4 ว34263_001.pdf
Download23
139.35 Kb
01.09.2017 18:05

เรียน นายอำเภอหางดง ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน (ระดับจังหวัด) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ฐานการผลิตเชิงส

ชม 0019.4 ว34262.pdf
Download68
197.34 Kb
01.09.2017 17:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน (ระดับจังหวัด) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 34259 ลว 01ก.ย.60.pdf
Download38
1.11 Mb
01.09.2017 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2560

ชม 0019.4-ว34258.pdf
Download75
1.9 Mb
01.09.2017 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอฮอด อำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง และอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุม

สิงหาคม 31, 2017
ล่าสุด อำเภอจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน 2560.xls
Download60
51 Kb
31.08.2017 16:02

ด่วนที่สุด***แบบรายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นส.อยู่ระหว่างเสนอ)

ชม0019.1-ว34254 แม่แจ่ม.pdf
Download16
3.08 Mb
31.08.2017 11:03

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

ชม0019.1-ว34254 หาด.pdf
Download11
2.28 Mb
31.08.2017 11:02

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่องโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

สิงหาคม 30, 2017
ชม0019.3ว34239.pdf
Download11
579.77 Kb
30.08.2017 09:35

เรียนนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร ครั้งที่ 9

สิงหาคม 29, 2017
ชม 0019.3 ว34244 ลวันที่ 28 สิหาคม 2560.pdf
Download31
536.74 Kb
29.08.2017 09:21

เรียน นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันป่าตอง และ นายอำเภอฝาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินทุนหมุนเวียน)

สิงหาคม 28, 2017
ชม0019.2-34243 ลว28สค60.pdf
Download12
541.14 Kb
28.08.2017 17:20

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.3-34242 ลว28สค60.pdf
Download10
866.84 Kb
28.08.2017 17:18

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.2-34241 ลว28สค60.pdf
Download14
866.9 Kb
28.08.2017 17:15

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัตงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.2-ว34233 ลว28สค60.pdf
Download56
1.44 Mb
28.08.2017 17:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคระรัฐมนตรี

การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี.rar
Download173
2.54 Mb
28.08.2017 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

สิงหาคม 25, 2017
ชม0019.2-34229 ลว25สค60..pdf
Download32
137.04 Kb
25.08.2017 15:18

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุรค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันป่าตอ..pdf
Download7
852.04 Kb
25.08.2017 11:02

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันป่าตอ.pdf
Download2
852.04 Kb
25.08.2017 10:59

เรียน นายอำเภอแม่ออน หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันกำแพ.pdf
Download3
786.87 Kb
25.08.2017 10:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.แม่ออน.pdf
Download7
787.42 Kb
25.08.2017 10:58

เรียน นายอำเภอแม่ออน หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

ชม0019.2-ว34226 ลว24สค60..pdf
Download70
105.87 Kb
25.08.2017 10:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

สิงหาคม 24, 2017
ชม0019.1-ว1613. ลว24สค60..pdf
Download21
184 Kb
24.08.2017 17:40

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว1613 ลว24สค60..pdf
Download13
182.78 Kb
24.08.2017 17:39

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว1613 ลว24สค60.pdf
Download15
185.71 Kb
24.08.2017 17:36

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว33435 ลว24สค60.pdf
Download60
38.21 Kb
24.08.2017 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ

วิทยุ แจ้เปลี่ยนแปลสถานที่ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ.pdf
Download46
33.75 Kb
24.08.2017 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3-ว33434 ลว24สค60.pdf
Download121
1.94 Mb
24.08.2017 17:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่าย.xls
Download58
35.5 Kb
24.08.2017 11:57

เรียนท่านพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออมทรัพย์ฯ เนื่องจากการรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯและเครือข่ายที่ส่งให้จังหวัด ตามหนังสือที่ชม.0019.3/ว28206 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่งวันที่

สิงหาคม 23, 2017
ชม 0019.3 ว 33425.pdf
Download66
588.01 Kb
23.08.2017 18:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017

สิงหาคม 22, 2017
ชม0019.3-ว33413 ลว22สค60.pdf
Download49
227.56 Kb
22.08.2017 16:59

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง สันทรายหางดง แม่แจ่ม แม่ออน และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว1574 ลว22สค60.pdf
Download77
167.1 Kb
22.08.2017 15:24

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่งปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว33412 ลว22สค60.pdf
Download66
39.03 Kb
22.08.2017 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค

สิงหาคม 21, 2017
ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว33407 ลว21สค60.pdf
Download87
183 Kb
21.08.2017 17:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชายแดนภาคใต้

ชม 0019.3-ว33406 ลว21สค60.pdf
Download140
797.96 Kb
21.08.2017 17:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม 0019.3-ว33405 ลว21สค60.pdf
Download136
1.16 Mb
21.08.2017 17:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก(ปลูกเพื่อแม่ครั้งที่ 2)

ชม 0019.1-33404 ลว 18 สค 60.pdf
Download35
191.07 Kb
21.08.2017 15:23

ถึง พัฒนาการอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย(ค่าขนย้าย)

วิทยุ ที่ ชม 0019.1 ว 018.pdf
Download92
77.72 Kb
21.08.2017 08:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

สิงหาคม 18, 2017
ชม 0019.4 ว 33397.pdf
Download40
625.08 Kb
18.08.2017 15:23

ฝากให้ ศุทธดา สายปินตา อ.สันทราย และ ชลกานต์ เรือนตุ้ย อ.สารภี ค่ะ

ชม0019.4-ว33398 ลว 18สค60.pdf
Download132
237.07 Kb
18.08.2017 14:28

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ แจ้ง อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ด้วยค่ะ

ชม 0019.4 ว 33399.pdf
Download103
360.89 Kb
18.08.2017 14:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด

พิราวรรณ์ ภินันท์พศ์ รัตติกาล แก้ไข.pdf
Download12
224.41 Kb
18.08.2017 11:03

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ

สายสุนีย์ คันธรส แก้ไข.pdf
Download12
225.59 Kb
18.08.2017 10:20

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ (ใช้ไฟล์นี้)

สายสุนีย์ กันธรส แก้ไข.pdf
Download6
225.59 Kb
18.08.2017 10:16

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ

ชม0019.3 ว 33394.pdf
Download95
1.39 Mb
18.08.2017 09:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สิงหาคม 17, 2017
ชม.0019.3-ว33390 ลว17สค60.pdf
Download59
817.46 Kb
17.08.2017 16:24

เรียน นายอำเภอพร้าว สันทราย จอมทอง เมือง ฮอด และอำเภอเชียงดาว เรื่อง มอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3.ว33387 ลวันที่ 17 สิหาคม 2560.pdf
Download59
1.23 Mb
17.08.2017 16:15

เรียน นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังห

ชม 0019.3.ว33386 ลวันที่ 17 สิหาคม 2560.pdf
Download38
733.17 Kb
17.08.2017 16:12

เรียน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน)

นส.จิตตรา มานพจันทร์ แก้ไข.pdf
Download16
224.41 Kb
17.08.2017 09:13

ฝากให้พี่ติ๋ม อ.เชียงดาว ค่ะ

สิงหาคม 16, 2017
ชม0019.1-31651 ลว16สค60.pdf
Download75
1.48 Mb
16.08.2017 17:28

เรียน นายอำเภอจอมทอง สารภี กัลยานิวัฒนา ฮอด เชียงดาว สันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผูู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

พร้าว.pdf
Download16
1.33 Mb
16.08.2017 16:44

รียน นายอำเภอพร้าว เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบประเภทวิชาการ.doc
Download25
189 Kb
16.08.2017 14:11

ฝากแบบประเมิน เพื่อเลือนชำนาญการให้ 1. มนต์ชัย ฟูศรี อำเภออมก๋อย 2. วันใหม่ สรรพศักดิ์ อำเภอดอยสะเก็ด 3. ณัฐรดา เมืองลือ อำเภอแม่ริม

เมือ.pdf
Download18
1.06 Mb
16.08.2017 11:16

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อมก๋อย.pdf
Download10
984.73 Kb
16.08.2017 11:14

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สันทราย..pdf
Download10
1.47 Mb
16.08.2017 11:12

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ดอยเต่า.pdf
Download21
964.6 Kb
16.08.2017 11:08

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่แจ่ม.pdf
Download10
1.05 Mb
16.08.2017 11:07

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ฮอด.pdf
Download9
934.3 Kb
16.08.2017 11:06

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สะเมิ..pdf
Download7
1.22 Mb
16.08.2017 11:06

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หาด.pdf
Download6
982.45 Kb
16.08.2017 10:56

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียดาว.pdf
Download12
1015.85 Kb
16.08.2017 10:55

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่ออน.pdf
Download7
988.48 Kb
16.08.2017 10:54

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ฝา.pdf
Download13
973.66 Kb
16.08.2017 10:53

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เวียแห.pdf
Download8
1 Mb
16.08.2017 10:51

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ดอยสะเก็ด..pdf
Download13
1.31 Mb
16.08.2017 10:50

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สันกำแพ.pdf
Download7
1.18 Mb
16.08.2017 10:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จอมทอ.pdf
Download9
995.48 Kb
16.08.2017 10:48

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่แต.pdf
Download15
1.42 Mb
16.08.2017 10:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 15, 2017
0019.3 31641.pdf
Download13
581.7 Kb
15.08.2017 23:31

เรียนนายอำเภอแม่ริมและ นายอำเภอเชียงดาว เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 8/2560

ชม.0019.3-ว31648 ลว15สค60.pdf
Download18
876.25 Kb
15.08.2017 17:54

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฝาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม.0019.3-ว31644 ลว15สค60.pdf
Download66
5.33 Mb
15.08.2017 13:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ชม0019.3 ว 31640 อุดหนุน.rar
Download84
6.03 Mb
15.08.2017 12:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ สันกำแพง หางดง ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม แม่อาย เวียงแหง อมก๋อย ฝาง แม่ออน และแม่แตง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 31639 หมุนเวียน.rar
Download87
27.67 Mb
15.08.2017 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่ริม สะเมิง สารภี ฮอด ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการและแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภททุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม.0019.3-ว31643 ลว15สค60.pdf
Download105
6.31 Mb
15.08.2017 12:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การยกระดับศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ชม.0019.1-ว1481 ลว15สค60.pdf
Download53
215.8 Kb
15.08.2017 11:44

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่องขอเชิยร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสาวสิริลักษณ์ มีธัญญากร

สิงหาคม 11, 2017
ชม.0019.3-ว31637 ลว 11 สค 60.pdf
Download46
257.73 Kb
11.08.2017 16:36

เรียน นายอำเภอดอยสะเก้ด นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอแม่ริม และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม.0019.3-1469.pdf
Download89
1023.62 Kb
11.08.2017 15:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้นำอาสาพัฒฯาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560

ชม 0019.3 ว 31636.pdf
Download88
6.4 Mb
11.08.2017 10:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

สิงหาคม 10, 2017
ชม. 0019.4-ว31631 ลว 10 สค 60.pdf
Download66
1.22 Mb
10.08.2017 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม. 0019.4-ว31629 ลว 10 สค 60.pdf
Download81
962.93 Kb
10.08.2017 16:16

ถึง ที่ว่าการอำเภอ เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน

วิทยุ ชม0019.4-ว017 ลว 10 สค60.pdf
Download82
239.06 Kb
10.08.2017 16:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

สิงหาคม 9, 2017
การอนุมัติโครการฯ ครั้ที่ 3 ปี 2560.rar
Download121
30.18 Mb
09.08.2017 16:43

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สะเมิง สารภี ฮอด ดอยเต่า และแม่วาง เรื่อง ร่างหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สิงหาคม 8, 2017
ชม.0019.1-ว 31619 ลว 8สค2560.pdf
Download98
1.67 Mb
08.08.2017 15:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ชม.0019.1-1437 ลว 8สค2560.pdf
Download29
192.02 Kb
08.08.2017 15:47

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่

สิงหาคม 7, 2017
แบบสรุปรายานสัมมาชีพ 1-8-2560อำเภอแม่ออนรวม.xlsx
Download24
18.98 Kb
07.08.2017 13:28

อำเภอแม่ออนส่งรายงานแบบสรุปครัวเรือนสัมมาชีพ

แบบรายานกลุ่มสัมมาชีพอำเภอแม่ออนอำเภอ.xlsx
Download6
10.96 Kb
07.08.2017 13:27

อำเภอแม่ออนรายงานสรุปข้อมูลกลุ่มอาชีตามแนวทางสัมมาชีพ

ชม0019.3-ว31615 ลว 7สค60.pdf
Download92
543.97 Kb
07.08.2017 12:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560

ชม0019.2-1425 ลว 7สค60.pdf
Download28
1.37 Mb
07.08.2017 12:19

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องขออนุญาตใช้สถานที่

สิงหาคม 4, 2017
ชม0019.4-ว28236 ลว2สค60.pdf
Download32
534.17 Kb
04.08.2017 13:14

ฝากให้ชลกานต์ เรือนตุ้ย อำเภอสารภี

สิงหาคม 3, 2017
ชม 0019.3 ว 31609.pdf
Download32
1.08 Mb
03.08.2017 18:39

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และอำเภอจอมทอง เรื่อง ผลการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปี 2560

ชม0019.1-ว 1415 ลว3สค60.pdf
Download48
1.19 Mb
03.08.2017 18:37

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสุมณฑา สาวงษ์

สิงหาคม 2, 2017
ชม0019.1-ว28242 ลว 2สค60.pdf
Download278
1.13 Mb
02.08.2017 16:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ชม.0019.3-ว28237 ลว 2สค60.pdf
Download65
1.09 Mb
02.08.2017 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกศิลปิน OTOP ปีพ.ศ.2560

สิงหาคม 1, 2017
แบบสรุปประเมินผลสำหรับคณะอนุกรรมการฯ.xlsx
Download85
12.17 Kb
01.08.2017 18:56

แบบ มชช.สัมมาชีพขอให้แนบมาด้วยนะครับ

แบบสรุปรายานสัมมาชีพ สันป่าตอ.xlsx
Download26
18.7 Kb
01.08.2017 15:12

อำเภอสันป่าตองส่งรายงานสัมมาชีพชุมชนค่ะ

ชม 0019.2-ว28234 ลว 1สค60.pdf
Download81
484.64 Kb
01.08.2017 14:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง,แม่ออน,อมก๋อย,จอมทอง,เวียงแหง,เชียงดาว และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำปี 2560

ชม.0019.2-ว28230 ลว.1สค60.pdf
Download74
1.11 Mb
01.08.2017 14:21

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอจัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีการพัฒนา ในการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี2560

กลุ่มเป้าหมาย QD 60 182 อัพเดท ก.ค.60.xlsx
Download45
38.42 Kb
01.08.2017 11:31

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยเต่า) ขอส่งกลุ่มเป้าหมายฯ ที่จัดสรรค่าติดตามและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

กรกฎาคม 31, 2017
ค่าติดตาม QD 60.rar
Download132
354.64 Kb
31.07.2017 18:42

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยเต่า) จังหวัดจัดสรรค่าติดตามและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) (ตามบัญชีจัดสรรฯ) ให้อำเภอดำเนินการติดตามฯ ภาย

กรกฎาคม 27, 2017
หนัสือแจ้เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์.pdf
Download27
282.93 Kb
27.07.2017 12:09

ฝากให้พี่ปุ้อำเภอเมืองเชียงใหม่ ค่ะ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 28223.pdf
Download65
258.64 Kb
27.07.2017 10:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง หางดง สารภี แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ออน เรื่อง การจัดงาน "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ" เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ

นายอำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download26
903.61 Kb
27.07.2017 09:37

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอบมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม0019 3 ว 28219.pdf
Download19
557.64 Kb
27.07.2017 09:12

เรียนนายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 7/2560

กรกฎาคม 26, 2017
ชม.0019.1-ว28217 ลว26 กค 60.pdf
Download75
1.12 Mb
26.07.2017 14:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560

กรกฎาคม 25, 2017
ด่วนที่สุด ที่ ชม0019.3 ว 28214.pdf
Download103
1.66 Mb
25.07.2017 10:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยเต่า เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D)

แบบคำขอกู้เินฉุกเฉิน.pdf
Download18
3.15 Mb
25.07.2017 09:38

ส่งแบบคำขอให้พี่ประโยชน์ อ.แม่ริม

กรกฎาคม 24, 2017
ชม 0019.3 ว 28211.pdf
Download138
34 Mb
24.07.2017 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Way of life SEP2 อ.หาด.xls
Download22
32.5 Kb
24.07.2017 12:03

อ.หางดง ขอส่งรายงาน Way of Life งวด 24 ก.ค.2560

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความมารถวิชาการฯ.rar
Download97
9.81 Mb
24.07.2017 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาการฯ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 28207.pdf
Download46
390.56 Kb
24.07.2017 10:58

เรียน นายอำเภอแม่แตง สารภี พร้าว แม่ออน ดอยสะเก็ด จอมทอง สันกำแพง อมก๋อย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 โครงการส่งเสริมการท่องเที่

ชม0019 3 ว28202.pdf
Download36
560.07 Kb
24.07.2017 09:23

เรียนนายอำเภออมก๋อยและนายอำเภอฝาง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร

ชม0019.3ว1332.pdf
Download54
351.83 Kb
24.07.2017 09:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 28206.pdf
Download106
399.4 Kb
24.07.2017 08:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรกฎาคม 21, 2017
ชม 0019.3-28199 ลว21กค60.pdf
Download45
9.18 Mb
21.07.2017 15:38

เรียน นายอำเภอแม่อาย,นายอำเภอสารภี,นายอำเภอฝาง และนายจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

วิทยุ ที่ ชม 0019.1 ว 016.pdf
Download99
70.21 Kb
21.07.2017 10:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 20, 2017
คู่มือเศรษฐกิจพอเพีย.pdf
Download108
6.09 Mb
20.07.2017 16:42

จังหวัดขอส่งไฟล์ เอกสารคู่มือWay of Lifeให้ หน.ประนอม (อำเภอดอยหล่อ)คะ

รายชื่อผู้ลทะเบียน OTOP 60 อ.แม่แต.xlsx
Download12
16.29 Kb
20.07.2017 15:57

ส่งรายชื่่อผปก.ลงทะเบียน OTOP 60 ให้น้อง POOKY

ชม 0019.4 ว 26807.pdf
Download52
1.12 Mb
20.07.2017 14:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว26800 .pdf
Download88
1.49 Mb
20.07.2017 11:08

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม สารภี จอมทอง สันป่าตอง แม่วาง แม่แตง พร้าว แม่ออน ดอยสะเก็ด สันกำแพง อมก๋อย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2

กรกฎาคม 19, 2017
ชม 0019.3 ว 26799.pdf
Download18
389.64 Kb
19.07.2017 15:28

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

ชม 0019.3 ว 26798.pdf
Download25
887.01 Kb
19.07.2017 15:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยหล่อ และอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

ด่วนที่สุด ชม0019.3-ว26796 ลว 19 กค 60.pdf
Download22
4.61 Mb
19.07.2017 14:55

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice ตาม Agenda 2017

ด่วนที่สุด ชม0019.2-ว26795 ลว 19 กค 60.pdf
Download94
26.68 Mb
19.07.2017 14:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ชม 0019.3 26789.pdf
Download35
678.53 Kb
19.07.2017 11:56

เรียน นายอำเภอพร้าว ฮอด และอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 (กิจกรรมรับโล่)

ชม 0019.3 26787.pdf
Download11
2.82 Mb
19.07.2017 11:54

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การประชุมทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ชม 0019.2-ว26791 ลว 19 กค 60.pdf
Download89
7.59 Mb
19.07.2017 11:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.1-ว1295 ลว 19 กค 60.pdf
Download73
324.32 Kb
19.07.2017 11:07

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรของสามชิก ประจำปี 2560

ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทอค์กรครั้ที่5.pdf
Download22
700.37 Kb
19.07.2017 10:23

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ริมและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว26787 ลว 19 ก.ค. 60 ตว.2.1.pdf
Download85
1.25 Mb
19.07.2017 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560

ชม0019.3 ว 26785 ลว 19 ก.ค. 60 ตว.3.2.pdf
Download69
1.76 Mb
19.07.2017 10:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 ตัวชี้วัด 3.2

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์.doc
Download11
14.05 Mb
19.07.2017 10:01

อ.กัลยาฯ ส่งแก้ไข รายงานดอกไม้จันทน์พระราชทานให้พี่วิญญูค่ะ

กรกฎาคม 18, 2017
แบบติดตามและสนับสนุนโครการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ O
Download26
15.48 Kb
18.07.2017 10:49

ฝากให้พี่บัญญัติ เชียงดาว แบบติดตามและสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

นส.อะไรวรรณ พรมวุฒิ ต.ม่อนปิ่น แก้ไข.pdf
Download16
224.29 Kb
18.07.2017 10:37

สัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้ป้าแดง อำเภอฝาง ค่ะ

กรกฎาคม 17, 2017
สรุปผลรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จัหวัดเชียใหม่
Download59
8.66 Kb
17.07.2017 12:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอความร่วมมือรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯภายในวันที่20 ก.ค.60 (รอบล่าสุด)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 26766.pdf
Download122
1.19 Mb
17.07.2017 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจยเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

แบบ มชช. ผู้นำสัมมาชีพ 1.xlsx
Download147
33.45 Kb
17.07.2017 09:53

ตัวอย่างแบบ มชช.สัมมาชีพทุกอำเภอครับ

กรกฎาคม 14, 2017
แบบคำขอกู้เินสามัญ.pdf
Download33
3.37 Mb
14.07.2017 10:37

ขอส่งแบบกู้สามัญของจังหวัดให้พี่นุช อ.แม่แจ่ม ขอบคุณครับ

กรกฎาคม 13, 2017
ชม0019.3 ว26771.rar
Download46
2.38 Mb
13.07.2017 14:59

เรียน นายอำเภอสะเมิง สันป่าตอง ดอยเต่า พร้าว สารภี สันทราย และดอยหล่อ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว26770.rar
Download57
15.71 Mb
13.07.2017 14:55

เรียน นายอำเภอดอยเต่า จอมทอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด สันกำแพง ดอยหล่อ สารภี สันป่าตอง และฝาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภททุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 ว26775.pdf
Download79
839.61 Kb
13.07.2017 14:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560

ชม 0019.2 ว 1270.pdf
Download12
3.34 Mb
13.07.2017 14:47

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ชม 0019.2 ว 1269.pdf
Download43
2.01 Mb
13.07.2017 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

กรกฎาคม 12, 2017
แก้ไข-สิ่ที่ส่มาด้วย 1 ชม 0019.3 ว26765.pdf
Download90
1.1 Mb
12.07.2017 17:17

รียน นายอำเภอทุกอำเภอ **แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ด่วนที่สุด ชม 001903 ว 26765.rar
Download104
1.51 Mb
12.07.2017 15:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ชม 0019.2 ว 1257.pdf
Download36
2.64 Mb
12.07.2017 14:07

เรียน พอ.เมืองเชียงใหม่ พอ.แม่วาง และ พอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง การอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้นำกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชม 0019.3 ว24989.pdf
Download88
1.22 Mb
12.07.2017 11:14

เรียน คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (ศจพ.จ.ชม.) เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก

กรกฎาคม 11, 2017
ชม 0019.3 ว1255.pdf
Download49
4.46 Mb
11.07.2017 18:02

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ชม 0019.3 ว26761.pdf
Download31
4.44 Mb
11.07.2017 14:29

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว26760.pdf
Download9
4.31 Mb
11.07.2017 14:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว26759.pdf
Download94
256.06 Kb
11.07.2017 11:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

แจ้อนุมัติครั้ที่ 2 ปี 2560.rar
Download102
16.25 Mb
11.07.2017 09:02

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า จอมทอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด สันกำแพง ดอยหล่อ สารภี สันป่าตอง ฝาง สะเมิง พร้าว สารภี และอำเภอสันทราย เรื่องการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรกฎาคม 7, 2017
ชม 0019.3 ว24991.pdf
Download85
723.92 Kb
07.07.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว1238.pdf
Download49
951.85 Kb
07.07.2017 15:15

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประจำปี Trade Expo Indonesia 2017 ครั้งที่ 32

ชม 0019.3 ว24987.pdf
Download243
1.58 Mb
07.07.2017 15:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ชม 0019.3 ว24986.pdf
Download126
7.34 Mb
07.07.2017 10:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

กรกฎาคม 6, 2017
แบบรายานแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเินโครการแก้ไขปัญหาคว
Download88
53 Kb
06.07.2017 15:54

ขอส่งแบบรายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้อำเภอเตรียมข้อมูลให้ตามแบบรายงานแผน/แบบรายงานผล การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงิน กข.คจ.และการติดตาม ตรวจสอบ เอกสารโครงการ กข.คจ. มาก่อน

สรุปตัวชี้วัด รอบที่ 2 2560.doc
Download148
242 Kb
06.07.2017 10:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2560

กรกฎาคม 5, 2017
ชม 0019.1 ว24978.pdf
Download68
95.11 Kb
05.07.2017 16:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น นายอำเภอเมือง แม่แตง แม่ริม พร้าว ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

ชม 0019.3 ว24979.pdf
Download16
6.34 Mb
05.07.2017 15:50

เรียน นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.2 ว24981 แม่ออน.pdf
Download10
590.18 Kb
05.07.2017 15:43

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.2 ว24981 ดอยหล่อ.pdf
Download10
583.88 Kb
05.07.2017 15:41

เรียนนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นกิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.2 ว24981.pdf
Download9
592.55 Kb
05.07.2017 15:40

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นกิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 ว24982.pdf
Download1039
1.68 Mb
05.07.2017 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ ชม0019.3 ว24951.rar
Download124
1.06 Mb
05.07.2017 12:00

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการส่งเสริมการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1 ว24961 ส่อำเภอ.rar
Download127
6.14 Mb
05.07.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ

กรกฎาคม 4, 2017
ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว24958.pdf
Download74
548.37 Kb
04.07.2017 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันกำแพงและอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpo

ด่วนที่สุด อำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download17
576.61 Kb
04.07.2017 09:50

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

ด่วนที่สุด อำเภอสันกำแพ.pdf
Download15
572.81 Kb
04.07.2017 09:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

ชม 0019.1 ว24954.pdf
Download122
329.13 Kb
04.07.2017 09:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.3 ว 24953.rar
Download137
318.18 Kb
04.07.2017 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กรกฎาคม 3, 2017
แบบลทะเบียนอบรม.xlsx
Download12
60.99 Kb
03.07.2017 13:49

แบบลงทะเบียน ฝากให้อำเภอแม่แตงค่ะ

ใบสำคัญรับเิน อ.แม่แต.doc
Download16
106.5 Kb
03.07.2017 08:42

ฝากให้พี่สร้อยอำเภอแม่แตงค่ะ

มิถุนายน 30, 2017
ชม 0019.1 ว24950.pdf
Download73
1.09 Mb
30.06.2017 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560

มิถุนายน 29, 2017
โครการประชุมเชิปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินานทุนหมุนเวียน
Download134
392.45 Kb
29.06.2017 14:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี 2560

เอกสาร 27660.pdf
Download82
968.35 Kb
29.06.2017 13:58

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ขอความอนุเคราะห์สำรวจและคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านฯเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน

เอกสาร 29660.pdf
Download89
653.59 Kb
29.06.2017 13:57

หนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจและคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านฯเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน

ชม 0019.2 ว24944.pdf
Download85
3.13 Mb
29.06.2017 10:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับใบอนุญาต

มิถุนายน 28, 2017
ประกาศรายชื่อสมาชิกกอทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทอค์กร.pdf
Download51
726.81 Kb
28.06.2017 09:09

เรียน นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภอแม่ออน เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร

มิถุนายน 26, 2017
แบบสรุปผลการดำเนินานการจัดเวทีประเมินผลการดำเนินานกลุ่มออมทร
Download126
179.5 Kb
26.06.2017 17:59

แบบประเมิน SSG ขอความกรุณาส่งกลับภายในวันศุกร์ที่30 มิถุนายน 2560

ชม 0019.1 1153.pdf
Download33
885.97 Kb
26.06.2017 17:03

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มิถุนายน 23, 2017
ชม 0019.1 ว 23543.pdf
Download55
555.61 Kb
23.06.2017 16:33

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี ฝาง แม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

ชม 0019.1 ว 23544.pdf
Download111
4.6 Mb
23.06.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ(สอบข้อเขียน) ในการตัดเลือกบุคคลเข้ารับการ

มิถุนายน 21, 2017
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อสพ. รุ่น 70.pdf
Download136
502.88 Kb
21.06.2017 16:17

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ชม 0019.3 ว 1117.pdf
Download159
191.11 Kb
21.06.2017 09:49

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม

มิถุนายน 20, 2017
ชม 0019.2 ว23528.pdf
Download157
359 Kb
20.06.2017 17:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อวางแผนสร้างเสริมขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง

ชม 0019.2 ว23527.pdf
Download118
2.4 Mb
20.06.2017 17:24

เรียน นายอำเภอจอมทอง เชียงดาว ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว แม่ริม เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สารภี และอมก๋อย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

มิถุนายน 19, 2017
กำหนดการแถลข่าวการจัดาน OTOP Expo 2017.pdf
Download101
188.4 Kb
19.06.2017 18:30

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอแก้ไขกำหนดการ การร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Lanna Expo 2017 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30-20.00 น.

ชม 0019.4 23516.pdf
Download23
467.48 Kb
19.06.2017 16:11

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ

ชม 0019.2 23517.pdf
Download14
1.43 Mb
19.06.2017 16:07

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประประชาชน กรณีพิเศษ ณ อบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

ชม 0019.2 ว1099.pdf
Download66
445.78 Kb
19.06.2017 16:01

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Lanna Expo 2017

สานสัมพันธ์สอแผ่นดินครั้ที่ 2.xlsx
Download16
10.81 Kb
19.06.2017 13:45

ฮอดส่งชื่อผู้เข้าร่วม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 2

มิถุนายน 16, 2017
รายชื่อลทะเบียน OTOP เชียใหม่.xls
Download18
975.5 Kb
16.06.2017 10:20

ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP จ.เชียงใหม่ ฝากให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

มิถุนายน 15, 2017
เล่าสู่กันฟัหน.เจริญ29-11-59.pdf
Download69
2.96 Mb
15.06.2017 15:57

เล่าสู่กันฟัง การเขียนข่าวอย่าง PR มืออาชีพ

ชม 0019.3 ว23509.pdf
Download164
3.59 Mb
15.06.2017 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน LANNA EXPO 2017

มิถุนายน 14, 2017
ชม 0019.3 22020.pdf
Download41
7.55 Mb
14.06.2017 16:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 22019.pdf
Download27
7.58 Mb
14.06.2017 16:27

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 ว22021.pdf
Download109
1.2 Mb
14.06.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.4 ว23507.pdf
Download46
734.7 Kb
14.06.2017 16:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

ชม 0019.4 ว23506.pdf
Download99
1.31 Mb
14.06.2017 16:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.3 23505.pdf
Download18
676.15 Kb
14.06.2017 16:15

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน 6006 กรณีเช่าบ้านเช่าซื้อ.rar
Download55
19.38 Kb
14.06.2017 11:56

ไฟล์ Excel แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 60006 กรณีเช่าบ้าน และกรณีเช่าซื้อ ค่ะ

แบบติดตามและสนับสนุนโครการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ O
Download43
15.53 Kb
14.06.2017 11:00

ขอส่งแบบติดตามการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว 20058 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ข้อเขียน อสพ..pdf
Download98
974.2 Kb
14.06.2017 09:58

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต

แม่อาย.pdf
Download13
371.98 Kb
14.06.2017 09:14

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สันทราย.pdf
Download23
390.28 Kb
14.06.2017 09:14

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สะเมิ.pdf
Download7
388.94 Kb
14.06.2017 09:13

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

มิถุนายน 13, 2017
แบบรายานบัญชีรายชื่อจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ครัวเรือนตกเกณฑ
Download22
65.41 Kb
13.06.2017 17:00

อ.พร้าว รายงานสนับสนุนสัมมาชีพ คร.ยากจน (แก้ไขค่ะ)

ที่ ชม 0019.3 ว 21996 ลวันที่ 12 มิถุนายน 2560.pdf
Download44
960.3 Kb
13.06.2017 11:16

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 60.xls
Download10
170 Kb
13.06.2017 11:06

ขออภัยด้วยครับหัวเขียวส่งไม่ได้ อ.แม่อายส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เดือนมิถุนายนครับ

ชม 0019.3 ว22000.pdf
Download34
1.7 Mb
13.06.2017 09:17

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สารภี หางดง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560 (โซนกลาง)

ชม 0019.3 ว21999.pdf
Download41
5.98 Mb
13.06.2017 09:15

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยาฯ สะเมิง ดอยสะเก็ด และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560 (โซนกลาง)

การเิน โครการกข.คจ. ปี 2560.rar
Download17
258.21 Kb
13.06.2017 09:11

อ.แม่แตง ส่งแก้ไขการเงิน โครงการ กข.คจ. ปี 2560

มิถุนายน 12, 2017
เลขอนุมัติค่าเช่าบ้าน ขรก.ชม ณ มิย60.pdf
Download70
172.39 Kb
12.06.2017 16:26

เลขอนุมัติค่าเช่าบ้านตามแบบ 6005 ณ มิ.ย. 60

มิถุนายน 7, 2017
ชม 0019.1 ว21989.pdf
Download46
1.86 Mb
07.06.2017 17:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี ฝาง แม่แจ่ม และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ชม 0019.3 ว1035.pdf
Download80
5.76 Mb
07.06.2017 16:21

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

Download115
306.67 Kb
07.06.2017 14:02

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย เชียงดาว พร้าว ฮอด และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

คำสั่แต่ตั้คณะกรรมการและคณะทำานคัดเลือกฯ อสพ..pdf
Download60
1.96 Mb
07.06.2017 13:59

เรียน คณะกรรมการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ

ชม 0019.2 ว21983.pdf
Download102
1.59 Mb
07.06.2017 11:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดและการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อสมาชิกประเภทอค์กรอำเภอไชยปราการ.pdf
Download32
165.28 Kb
07.06.2017 10:52

เรียนนายอำเภอไชยปราการ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร

มิถุนายน 6, 2017
ดอยสะเก็ด.pdf
Download28
454.83 Kb
06.06.2017 11:28

เรียนนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร รอบ 3/2560

ประกาศสมาชิกประเภทอค์กร 5 อำเภอ.pdf
Download38
1.06 Mb
06.06.2017 11:27

เรียนนายอำเภอ ฮอด นายอำเภอหางดง นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอไชยปราการและนายอำเภอดอยหล่อ เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร 2/2560

ชม 0019.4 21974.pdf
Download35
1.03 Mb
06.06.2017 09:16

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.4 21973.pdf
Download20
1.04 Mb
06.06.2017 09:15

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.4 20067.pdf
Download74
1.04 Mb
06.06.2017 09:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.1 ว20065.pdf
Download68
1.73 Mb
06.06.2017 09:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ

มิถุนายน 5, 2017
ชม 0019.1 ว1001.pdf
Download93
1.79 Mb
05.06.2017 16:17

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และค่านิยมองค์การ ประจำปี 2560

ชม 0019.1 ว20063.pdf
Download62
1.12 Mb
05.06.2017 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อสพ..pdf
Download96
15.46 Mb
05.06.2017 12:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 และการสอบภาคความรู้ความสา

ชม 0019.1 ว20060 แต่ตั้เจ้าหน้าที่พัสดุ.pdf
Download74
6.09 Mb
05.06.2017 11:10

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ชม 0019.3 ว20058.pdf
Download89
13.21 Mb
05.06.2017 09:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560

มิถุนายน 1, 2017
ชม 0019.3 ว20054.pdf
Download94
1.31 Mb
01.06.2017 17:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย

ชม 0019.3 ว975.pdf
Download80
5.76 Mb
01.06.2017 13:32

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มเครื่องสำอาง

ชม 0019.1 ว20049.pdf
Download97
4.48 Mb
01.06.2017 13:28

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน.pdf
Download495
733.42 Kb
01.06.2017 12:01

ประชาสัมพันธ์ ชั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม่จันทน์พระราชทาน ดอกดารารัตน์

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน.rar
Download120
2.01 Mb
01.06.2017 09:31

รายละเอียดดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 ชนิด

พฤษภาคม 31, 2017
ชม 0019.3 ว20046.pdf
Download32
174.25 Kb
31.05.2017 16:52

เรียน นายอำเภอแม่แตง พร้าว ดอยสะเก็ด สันทราย สารภี ดอยหล่อ เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน (เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 20041.pdf
Download87
8.5 Mb
31.05.2017 15:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม0019.3 ว 20038 ลวันที่ 31 พ.ค. 2560.pdf
Download64
557.15 Kb
31.05.2017 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว962.pdf
Download75
3.58 Mb
31.05.2017 14:16

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

6. ค.สนับสนุนการจัดตั้กลุ่มอาชีพฯ2560.rar
Download113
5.99 Mb
31.05.2017 13:51

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่ง ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ2 ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ชม ที่ 0019.3/ว 20032 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ให้อำเภอคะ

ส่ให้อำเภอตรวจสอบ ตามวาระประชุม รายานฐานะการเิน โครการ กข.คจ
Download45
942 Kb
31.05.2017 10:15

ส่งรายงานฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ให้ทุกอำเภอตรวจสอบ ตามวาระการประชุม ข้อที่ 5.10 ของการประชุมพัฒนาการอำเภอ คะ

พฤษภาคม 30, 2017
ชม 0019.3 ว20033 แก้ไข.pdf
Download54
12.08 Mb
30.05.2017 11:19

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง แม่อาย แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ **แก้ไข**เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสู่อาเซียน กิ

พฤษภาคม 29, 2017
ชม 0019.3 ว20033.pdf
Download36
971.17 Kb
29.05.2017 16:21

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง แม่อาย แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒน

ชม0019.3 ว20030 ลวันที่ 29 พ.ค. 2560.pdf
Download51
1.84 Mb
29.05.2017 15:45

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว20029 ลวันที่ 29 พ.ค. 60.rar
Download90
18.05 Mb
29.05.2017 15:37

เรียน นายอำเภอสารภี สะเมิง พร้าว ดอยสะเก็ด จอมทอง สันทราย ดอยเต่า และแม่แตง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว20028.pdf
Download84
93.13 Kb
29.05.2017 13:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง พร้าว ันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด แม่อาย และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

พฤษภาคม 26, 2017
มท.pdf
Download141
803.34 Kb
26.05.2017 11:48

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงฯที่อ้างถึง (เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of Life)

สัญญาหมุนเวียนและอุดหนุน.rar
Download86
16.84 Mb
26.05.2017 10:14

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี สะเมิง พร้าว ดอยสะเก็ด จอมทอง สันทราย ดอยเต่า แม่แตง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การแจ้งอนุมัติโครงการอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤษภาคม 25, 2017
ชม 0019.3 ว20026.pdf
Download66
285.01 Kb
25.05.2017 19:32

เรียน นายอำเภอแม่แตง พร้าว ดอยสะเก็ด สันทราย สารภี ดอยหล่อ เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน

ทะเบียนรายชื่อเด็กขอรับทุนพระเทพ ปี 2560แก้ไข.xlsx
Download39
16.15 Kb
25.05.2017 16:18

รายชื่อเด็กรับทุนอุปการะ (แก้ไข) ขออภัยค่ะ

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP จอมทอ.pdf
Download17
88.9 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP ฝา.pdf
Download6
88.91 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP สันกำแพ.pd
Download6
88.85 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

แบบรายานการลทะเบียน OTOP ปี 2560 25.5.60.xlsx
Download40
14.19 Kb
25.05.2017 10:42

แบบฟอร์มรายงานการลงทะเบียน OTOP ปี 2560

แบบฟอร์มประชุมคณะทำานขับเคลื่อนอำเภอตำ.xlsx
Download83
16.06 Kb
25.05.2017 10:10

ถึงพัฒนากรอำเภอทุกอำเภอ แบบฟอร์มโครงการประชุมคณะขับเคลื่อนอำเภอ/ตำบล

ฟอร์มสรุปานถวายความดีในหลวร10.xlsx
Download51
9.47 Kb
25.05.2017 10:07

ถึงพัฒนากรอำเภอทุกอำเภอ กองทุนบทบาทสตรี แบบฟอร์มทำความดีถวายในหลวงร.10

ชม 0019.3 ว20018.pdf
Download58
585.58 Kb
25.05.2017 09:35

เรียน นายอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

พฤษภาคม 24, 2017
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 20017.pdf
Download137
294.94 Kb
24.05.2017 16:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 015.pdf
Download94
100.48 Kb
24.05.2017 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันประชุมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.1 ว 930.pdf
Download103
1.72 Mb
24.05.2017 13:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 23, 2017
แบบรายานผลการอุปการะเด็กฯ.rar
Download70
35.94 Kb
23.05.2017 15:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมืองเชียงใหม่) จว.ส่งแบบรายงานผลการอุปการะเด็กฯให้อำเภอประสานดำเนินการก่อน นส.อยู่ระหว่างเสนอค่ะ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว18045.pdf
Download44
514.15 Kb
23.05.2017 14:57

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยานิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ดและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

สำเนาคำสั่แต่ตั้ กพสอ..pdf
Download74
4.6 Mb
23.05.2017 14:31

จังหวัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง กพสอ. ปี 2556 ค่ะ

านฐานะการเิน โครการ กข.คจ.จัหวัดเชียใหม่ แก้ไข 60.xls
Download8
1.45 Mb
23.05.2017 10:59

อ.ฮอดส่งตรวจแก้ไขกข.คจ.60

พฤษภาคม 22, 2017
ชม0019.2 ว18044.pdf
Download34
101.12 Kb
22.05.2017 18:33

เรียน นายอำเภอเมืองฯ ดอยสะเก็ด แม่แตง กัลยาฯ เชียงดาว แม่วาง สะเมิง แม่แจ่ม แม่ริม ดอยหล่อ เรื่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชม0019.2 ว18043.pdf
Download76
688.8 Kb
22.05.2017 18:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการนำเข้าข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชม0019.3 ว18041.pdf
Download85
384.2 Kb
22.05.2017 18:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

ชม0019.4 ว18040.pdf
Download102
205.98 Kb
22.05.2017 18:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

รายานฐานะการเิน โครการ กข.คจ.จัหวัดเชียใหม่ แก้ไข 60.xls
Download49
1.44 Mb
22.05.2017 14:54

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งาน โครงการ กข.คจ. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตจากกรมการพัฒนาชุมชนด้วยคะ หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ อัมพร (หมูแดง) 096-6871541 และขอตรวจสอบให้เรียบร้อย

ชม0019.1 ว18033.pdf
Download63
505.43 Kb
22.05.2017 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 70

พฤษภาคม 19, 2017
ชม0019.3 ว18026.pdf
Download109
7.85 Mb
19.05.2017 09:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง บันทึกข้อตกลงร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

พฤษภาคม 18, 2017
ชม0019.3 ว18024 สิ่ที่ส่มาด้วย.pdf
Download35
945.09 Kb
18.05.2017 16:43

เรียน นายอำเภอจอมทอง, ฝาง, สันกำแพง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐสุขใจ SHOP (เชิญประชุมวันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว18024 เชิญประชุมประชารัฐ SHOP 29.5.60 สันกำแพ.pdf
Download19
1.58 Mb
18.05.2017 16:42

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐสุขใจ SHOP (เชิญประชุมวันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว18024 เชิญประชุมประชารัฐ SHOP 29.5.60 ฝา.pdf
Download22
1.59 Mb
18.05.2017 16:42

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐสุขใจ SHOP (เชิญประชุมวันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว18024 เชิญประชุมประชารัฐ SHOP 29.5.60 จอมทอ.pdf
Download18
1.59 Mb
18.05.2017 16:42

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐสุขใจ SHOP (เชิญประชุมวันที่ 29 พค 60)

ชม 0019.1 891.pdf
Download12
2.59 Mb
18.05.2017 15:41

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า เรื่อง การมอบถุงยังชีพพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

ชม 0019.1 890.pdf
Download5
2.58 Mb
18.05.2017 15:38

เรียน พัฒนาการอำเภอฮอด เรื่อง การมอบถุงยังชีพพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

ชม 0019.1 ว18023.pdf
Download54
28.67 Mb
18.05.2017 15:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)

ชม 0019.1 ว889.pdf
Download26
1002.27 Kb
18.05.2017 15:18

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสาวสุพัฒนา ว่องไว

รายานบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา เดือน เม.xls
Download22
49 Kb
18.05.2017 10:18

อ.ฮอดส่งรายงาน 1 คร.1 สัญญา

พฤษภาคม 17, 2017
เป้าหมายและแบบตอบรับ 23 พ.ค.60.xlsx
Download73
42.85 Kb
17.05.2017 20:34

กลุ่มเป้าหมายและแบบตอบรับ QD วันที่ 23 พ.ค.60 ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว 18020

ชม 0019.3 ว18020.pdf
Download91
4.13 Mb
17.05.2017 15:43

เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.ดอยเต่า) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ (กลุ่ม Quadrant D) **รายชื่อจะส่งให้ภายหลัง**

ชม 0019.3 ว18021.pdf
Download122
15.25 Mb
17.05.2017 15:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG)

สำรวจความต้อการบ้านและที่อยู่อาศัย.pdf
Download81
30.45 Mb
17.05.2017 12:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ร่าง) เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)

ชม 0019.3 ว18014.pdf
Download98
6.37 Mb
17.05.2017 11:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

รายานพัสดุ กรมฯ ปี 59.rar
Download54
221.83 Kb
17.05.2017 10:02

รายงานพัสดุ พช.ชม. ส่งกรมฯ ปี 59

พฤษภาคม 16, 2017
ชม 0019.1 ว18016.pdf
Download90
2.83 Mb
16.05.2017 14:59

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการ โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

พฤษภาคม 15, 2017
3.เกณฑ์พิจารณาโครการเชิดชูเกียรติ2560PDF.pdf
Download171
214.61 Kb
15.05.2017 17:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ **ขอแก้ไขเกณฑ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติฯปี2560**

ใบคะแนนเชิดชูเกียรติ2560รอบ1.xlsx
Download52
85.5 Kb
15.05.2017 17:03

ใบลงคะแนนกิจกรรมเชิดชูเกียรติ (โซนใต้)

ชม 0019.3 ว18015.pdf
Download103
18.18 Mb
15.05.2017 16:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

อัตราค่าเสื่อมครุภัณฑ์58.pdf
Download103
4.56 Mb
15.05.2017 11:25

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อัตราค่าเสื่อมและรหัสครุภัณฑ์

พฤษภาคม 14, 2017
ชม 0019.4 ว18010.pdf
Download85
225.39 Kb
14.05.2017 21:48

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

ชม 0019.4 ว18009.pdf
Download48
225.51 Kb
14.05.2017 21:47

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

ชม 0019.3 ว18007.pdf
Download89
399.36 Kb
14.05.2017 21:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.3 ว18006.pdf
Download109
287.13 Kb
14.05.2017 21:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560

พฤษภาคม 11, 2017
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพื้นฐาน.pdf
Download73
305.61 Kb
11.05.2017 11:17

ส่งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (กลุ่ม D) ที่ประชุมวันที่ 2-3 พค.60 ณ โรงแรมศิรินาถ ค่ะ

ที่ ชม 0019.3 ว 18005.pdf
Download97
852.82 Kb
11.05.2017 10:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤษภาคม 9, 2017
ชม 0019.3 ว18003.pdf
Download84
2.44 Mb
09.05.2017 17:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักธุรกิจ

ชม 0019.1 ว859.pdf
Download71
119.64 Kb
09.05.2017 17:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ชม 0019.1 ว 17998.rar
Download81
588.78 Kb
09.05.2017 13:30

เรียน นายอำเภอจอมทอง กัลาณิวัฒนา เวียงแหง ฮอด เชียงดาว และสารภี เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

พฤษภาคม 8, 2017
ชม 0019.2 ว16998.pdf
Download81
143.88 Kb
08.05.2017 16:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

พฤษภาคม 5, 2017
ที่ ชม 0019.3 ว 838.pdf
Download75
1.28 Mb
05.05.2017 17:56

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว16988.pdf
Download151
865.11 Kb
05.05.2017 17:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

ชม 0019.4 ว16985.pdf
Download117
5.39 Mb
05.05.2017 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

พฤษภาคม 4, 2017
ชม 0019.1 ว16980.pdf
Download99
12.01 Mb
04.05.2017 17:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี ฝาง แม่แจ่ม และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พฤษภาคม 2, 2017
ชม 0019.3 ว16972.pdf
Download214
565.33 Kb
02.05.2017 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว16971.pdf
Download195
425.03 Kb
02.05.2017 11:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เอกสารสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ชม0019.3 บ16968.pdf
Download114
507.86 Kb
02.05.2017 10:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ปรธานอกส.อ) เรื่อง ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

พฤษภาคม 1, 2017
ชม 0019.3 ว16965.pdf
Download100
297.86 Kb
01.05.2017 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ชม 0019.3 16962.pdf
Download31
940.73 Kb
01.05.2017 11:40

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ชม 0019.3 ว799.pdf
Download91
455.88 Kb
01.05.2017 11:38

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ

เมษายน 28, 2017
ชม0019.3 16954.pdf
Download46
1.17 Mb
28.04.2017 15:37

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 26, 2017
แบบคำรับรอข้อมูล จปฐ.และกชช.2ค 2560.rar
Download110
23.94 Kb
26.04.2017 13:05

ไฟล์แบบคำรับรองข้อมูล จปฐ.และ กชช.2ค 2560

4.ส 01หมุนเวียน.docx
Download16
52.29 Kb
26.04.2017 12:28

ฝากให้พี่อ้อย อ.แม่แตง ค่ะ (แบบฟอร์มโครงการหมุนเวียน)

19042560การแก้ไขข้อมูลเขตการปกครอ.pdf
Download101
2.73 Mb
26.04.2017 11:53

การตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูล จปฐ.ที่เลือกเขตการปกครองผิด

ชม 0019.4 ว14344.pdf
Download119
678.23 Kb
26.04.2017 11:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

ชม 0019.1 ว 14343.pdf
Download104
1.03 Mb
26.04.2017 11:03

้เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นพบ.) รุ่นที่ 3-5

ชม 0019.1 ว 14341.pdf
Download125
34.81 Mb
26.04.2017 11:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

เมษายน 24, 2017
แบบประเมินโครการสร้าสัมมาชีพชุมชนฯระหว่าดำเนินการ.pdf
Download100
616.13 Kb
24.04.2017 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง แบบประเมินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระหว่างดำเนินการ)

เมษายน 20, 2017
แบบรายารการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี2560.xls
Download54
25.5 Kb
20.04.2017 15:42

แบบรายงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.3 ว14334.pdf
Download100
95.02 Kb
20.04.2017 15:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล ครั้งที่ 2

รายชื่อ QD อบรม 2-3 พ.ค. 60 อ.พร้าว.xlsx
Download10
13.24 Kb
20.04.2017 15:20

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ Q:D 2-3 พ.ค. 60

ชม 0019.2 ว14333.pdf
Download169
729.13 Kb
20.04.2017 13:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในไตรมาส 3-4

ชม 0019.3 ว14323.pdf
Download71
581.66 Kb
20.04.2017 13:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ. 2560

ชม 0019.3 ว14325.pdf
Download62
140.64 Kb
20.04.2017 13:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

ชม 0019.3 ว14324.pdf
Download156
46.71 Mb
20.04.2017 13:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560

ชม 0019.3 14329.pdf
Download10
3.07 Mb
20.04.2017 13:40

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

ชม 0019.3 14330.pdf
Download20
2.72 Mb
20.04.2017 11:16

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

ชม0019 2ว 14320.pdf
Download97
5.41 Mb
20.04.2017 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งสำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 19, 2017
รายานเพิ่มสมาชิกสตรี 60.xlsx
Download16
12.77 Kb
19.04.2017 16:00

อ.จอมทอง รายงานการเพิ่มสมาชิกกองทุนฯสตรี

ชม 0019.2 ว14322.pdf
Download67
126.08 Kb
19.04.2017 10:05

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง กัลยาณิวัฒนา แม่ริม เชียงดาว แม่วาง แม่แจ่ม สะเมิง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินเหลือจ่าย) : โครงการหมู่

เมษายน 18, 2017
อทอปพื้นฐานและรุ่นขั้นพัฒนารุ่นที่1.xlsx
Download10
14.12 Kb
18.04.2017 16:25

ดอยสะเก็ดส่งรายชื่อ OTOP ขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาค่ะ

แบบตอบรับ QD วันที่ 2-3 พ.ค.60.xlsx
Download90
45.7 Kb
18.04.2017 09:29

ขอส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D)วันที่ 2-3 พ.ค.60

เมษายน 12, 2017
ชม0019.3 ว 14314.pdf
Download25
368.66 Kb
12.04.2017 15:00

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 14315.pdf
Download13
365.73 Kb
12.04.2017 14:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

ชม0019.3 ว 14313.pdf
Download15
371.13 Kb
12.04.2017 14:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

ชม0019.3 ว 14312.pdf
Download10
366.09 Kb
12.04.2017 14:53

เรียน นายอำเภอหางดง

ชม0019.3 ว 14311.pdf
Download26
354.71 Kb
12.04.2017 14:51

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ

ชม0019.3 ว 14310.pdf
Download94
790.05 Kb
12.04.2017 14:40

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่

โครการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา.pdf
Download147
7.91 Mb
12.04.2017 11:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D)

นส.ที่ ชม 0019.3-ว 14308.rar
Download109
7.7 Mb
12.04.2017 10:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมษายน 11, 2017
ชม.0019.3-ว14301 การจัดาน OTOP Midyear 2017.pdf
Download103
1.68 Mb
11.04.2017 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2017

ชม.0019.3-ว12725 การดำเนินานประชารัฐ สุขใจ Shop.pdf
Download26
1.84 Mb
11.04.2017 16:54

เรียน นายอำเภอฝาง, สันกำแพง และนายอำเภอจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม.0019.3-ว12727 ดำเนินการพิมพ์ใบประกาศดาว OTOP.pdf
Download76
4.62 Mb
11.04.2017 16:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ดำเนินการพิมพ์ใบประกาศดาว OTOP

ชม.0019.3-ว12723 การจัดทำโครการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนฯ.pdf
Download92
6.15 Mb
11.04.2017 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนฯ

ชม. 0019.4-ว12724 การดำเนินานโครการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิ
Download76
6.08 Mb
11.04.2017 16:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินโครงการระบบรักษษความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ฯ

ชม.019.4-ว12726 ศุนย์ข้อมูลกลาเพื่อการจัดเก็บและใช้ประโยชน์.
Download61
596.7 Kb
11.04.2017 16:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องศูนยืข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์

ขอเชิญร่วมานฌาปนกิจศพมารดาขอ น.ส.ปิ่นอนค์ ปินทะนา.pdf
Download40
234.83 Kb
11.04.2017 14:57

เรียน ข้าราชการและลูกจ้าง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของ นางสาวปิ่นอนงค์ ปินทะนา

เมษายน 7, 2017
เชิญร่วมานเลี้ยสัสรรค์.pdf
Download74
228.75 Kb
07.04.2017 17:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

เมษายน 5, 2017
ชม0019.3 ว 695.pdf
Download91
2.13 Mb
05.04.2017 17:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2560

สถาบันการจัดการเินทุนชุมชน บ้านสันป่า.pptx
Download54
8.91 Mb
05.04.2017 11:29

ฝากส่งให้พี่หมูแดง ค่ะ สถาบันบ้านสันป่าไหน่

ชม0019.3 ว12713.pdf
Download81
599.55 Kb
05.04.2017 10:10

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ แม่แตง ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ออน สารภี สะเมิง ฝาง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม0019.3 12714.pdf
Download32
560.58 Kb
05.04.2017 10:08

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม0019.4 ว12711.pdf
Download79
278.43 Kb
05.04.2017 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้

เมษายน 4, 2017
ชม.0019.1-ว12709 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าดีเด่น ปี 2560
Download79
3.55 Mb
04.04.2017 16:40

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

เมษายน 3, 2017
บันทึกเว็บไซต์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560.xls
Download108
753 Kb
03.04.2017 11:39

เรียน จนท.เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน ทุกอำเภอ จังหวัดได้สรุปผลการบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

มีนาคม 31, 2017
สันป่าตอรายานตัวชี้วัด ร้อยละขอครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต
Download28
33.5 Kb
31.03.2017 17:53

สันป่าตอง ส่งรายงานตัวชี้วัดร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์

Download33
207.95 Kb
31.03.2017 14:15

แบบรายงานผลจำนวนเงินที่จะสมทบทูลเกล้าฯโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายค่ะ

ชม 0019.3 ว 12700.pdf
Download116
398.75 Kb
31.03.2017 13:24

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สันทราย อมก๋อย แม่อาย เวียงแหง แม่ออน ไชยปราการ ดอยหล่อ และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่ม

ชม 0019.3-12699.pdf
Download22
194.1 Kb
31.03.2017 09:21

ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าร้านค้าปรชารัฐสุขใจ Shop (อำเภอฝาง,สันกำแพง และจอมทอง)

มีนาคม 30, 2017
สรุปผล การบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน 30 มีนาคม 2560
Download99
679.5 Kb
30.03.2017 11:03

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดได้สรุปผลการบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไข

มีนาคม 29, 2017
รายานตัวชี้วัด ร้อยละขอครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเ
Download134
60 Kb
29.03.2017 16:14

เรียน พัฒนาการอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แบบรายงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44)

ชม 0019.3 ว12691 ประธานชมรม.pdf
Download37
263.01 Kb
29.03.2017 09:54

เรียน พัฒนาการอำเภอสันทราย จังหวัดขอฝากส่งหนังสือถึงประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ /ขอบคุณค่ะ

ชม 0019.3 ว12691 นอ..pdf
Download42
496.1 Kb
29.03.2017 09:50

เรียน นายอำเภอสารภี ดอยสะเก็ด และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

มีนาคม 28, 2017
ชม 0019.3 ว12692.1.2.pdf
Download88
1.8 Mb
28.03.2017 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

มีนาคม 27, 2017
ชม 0019.4 ว12686.pdf
Download107
496.53 Kb
27.03.2017 17:30

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ระบบออฟไลน์ตัวใหม่ (เวอร์ชั่น 1.55)

ชม 0019.1 12678.pdf
Download62
505.62 Kb
27.03.2017 17:21

เรียน ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ สันกำแพง อมก๋อย สันทราย ฝาง ฮอด กัลยาณิวัฒนา และที่ว่าการอำเภอจอมทอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)

ชม 0019.3 ว10654.pdf
Download83
101.6 Kb
27.03.2017 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

ชม 0019.1 ว014.pdf
Download66
71.25 Kb
27.03.2017 15:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2560

ชม. 0019.2 ว631.pdf
Download85
147.82 Kb
27.03.2017 11:13

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม0019.3 ว10652.pdf
Download39
174.71 Kb
27.03.2017 10:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการ ประชารัฐ สุขใจ SHOP (ปี 2560) งวดที่ 1

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 1.37 Gb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่