ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
สิงหาคม 19, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 23939.pdf
Download18
3.58 Mb
19.08.2022 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 18, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 23913.pdf
Download31
5.05 Mb
18.08.2022 14:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ ชม 0019.1 ว 23907.pdf
Download39
741.49 Kb
18.08.2022 13:54

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการสำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัด

สิงหาคม 17, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 23837.pdf
Download47
1.43 Mb
17.08.2022 18:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 23797.pdf
Download7
822.11 Kb
17.08.2022 14:59

เรียน นายอำเภอแม่ริม สันทราย สารภี สันกำแพง สะเมิง สันป่าตอง ดอยสะเก็ด และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

สิงหาคม 16, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว23676.pdf
Download57
1.43 Mb
16.08.2022 19:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

ที่ ชม 0019.1 23680.pdf
Download23
4.03 Mb
16.08.2022 19:01

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่นที่ 114

ที่ ชม 0019.1 ว 23660.pdf
Download35
322 Kb
16.08.2022 18:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 23683.pdf
Download9
1.07 Mb
16.08.2022 18:54

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอความร่วมมือนำองค์กรสตรีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพ

ที่ ชม 0019.4 ว 23682.pdf
Download53
794.59 Kb
16.08.2022 18:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 23669.pdf
Download36
18.35 Mb
16.08.2022 17:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

สิงหาคม 15, 2022
ประกาศจัหวัดเชียใหม่ เรื่อ รายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ กำหนดวัน เว
Download80
17.44 Mb
15.08.2022 10:50

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 23276.pdf
Download44
4.75 Mb
15.08.2022 07:51

นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอจอมทอง สันป่าตอง ดอยเต่า และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 23317.pdf
Download40
9.82 Mb
15.08.2022 07:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีของเด่นจังหวัดเชียงใหม่ (Show case) ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3

สิงหาคม 11, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว23249.pdf
Download57
1.55 Mb
11.08.2022 16:16

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

สิงหาคม 9, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 22882.pdf
Download88
1.63 Mb
09.08.2022 18:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ ชม 0019.3 ว 22876.pdf
Download44
1.25 Mb
09.08.2022 18:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา

ที่ ชม 0019.1 22802.pdf
Download16
7.66 Mb
09.08.2022 09:52

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ. 2565

สิงหาคม 8, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 22606.pdf
Download15
753.93 Kb
08.08.2022 17:14

เรียน พัฒนาการอำเภอสันทราย แม่ริม และดอยหล่อ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น

ที่ ชม 0019.1 ว 22609.pdf
Download54
1.32 Mb
08.08.2022 12:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว สะเมิง ฝาง พร้าว สารภี อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเินงานโค

ที่ ชม 0019.4 ว 22586.pdf
Download21
1011.09 Kb
08.08.2022 12:36

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 15

สิงหาคม 5, 2022
ชม 0019.1 22475.pdf
Download13
7.3 Mb
05.08.2022 17:37

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 22473.pdf
Download12
7.23 Mb
05.08.2022 17:36

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 22472.pdf
Download6
7.23 Mb
05.08.2022 17:36

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 22470.pdf
Download2
7.23 Mb
05.08.2022 17:35

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.4 ว 22415.pdf
Download49
9.58 Mb
05.08.2022 17:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "SHOW & SHARE ชุมชนนักปฏิบัติ ขจัดความยากจน"

ชม0019.3 22379_001.pdf
Download13
2.71 Mb
05.08.2022 10:48

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การประกวดและการเผยเเพร่ผลดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Based OTOP : KBO

ที่ ชม 0019.3 ว 22347.pdf
Download7
610.56 Kb
05.08.2022 10:16

เรียน นายอำเภอสะเมิง ฝาง สันกำแพง และสารภี เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

สิงหาคม 4, 2022
ที่ ชม 0019.4 ว 22326.pdf
Download14
420.66 Kb
04.08.2022 18:22

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า สารภี และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ที่ ชม 0019.4 ว 22325.pdf
Download89
7.16 Mb
04.08.2022 18:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.3 ว 22251.pdf
Download26
10.45 Mb
04.08.2022 12:49

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 22250.pdf
Download26
597.19 Kb
04.08.2022 12:48

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “แปลงหนี้ใหม่ เมื่อจะใช้เป็นพยานหลักฐานต้องติดอากรแสตมป์”

สิงหาคม 3, 2022
ครั้ที่ 4-2565.pdf
Download6
502.1 Kb
03.08.2022 15:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 . 22065.rar
Download12
2.73 Mb
03.08.2022 15:13

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 22068.pdf
Download55
2.35 Mb
03.08.2022 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 22044.rar
Download5
10.95 Mb
03.08.2022 13:11

เรียน นายอำเภอฝาง สันทราย หางดง พร้าว และแม่ออน เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว 22046.rar
Download73
839.33 Kb
03.08.2022 12:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสุดยอดผู้นำการพัฒนาในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

สิงหาคม 2, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 21997.pdf
Download57
6.16 Mb
02.08.2022 18:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัมนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัมนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

ชม 0016.3 ว 21871.pdf
Download67
1.06 Mb
02.08.2022 14:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชม 0016.1 ว 21868.pdf
Download75
1.69 Mb
02.08.2022 14:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

ชม 0016.3 ว 21866.pdf
Download23
7.23 Mb
02.08.2022 14:16

เรียน นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง มหกรรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2565

สิงหาคม 1, 2022
ที่ ชม 0019.3 1313.pdf
Download7
723.9 Kb
01.08.2022 14:24

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ (Big Forum)

กรกฎาคม 28, 2022
ชม 0019.1 ว 21666.pdf
Download64
10.14 Mb
28.07.2022 16:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 74

กรกฎาคม 27, 2022
ที่ ชท 0019.1 ว 21594.pdf
Download49
2.32 Mb
27.07.2022 14:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

ที่ ชม 0019.3 ว 21481.pdf
Download47
2.79 Mb
27.07.2022 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม 26, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 21502.pdf
Download56
12.16 Mb
26.07.2022 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ที่ ชม 0019.3 ว 21499.pdf
Download47
8.52 Mb
26.07.2022 17:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่ ชม 0019.1 ว21495.pdf
Download49
953.16 Kb
26.07.2022 16:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565

ที่ชม 0019.3 ว 21485.pdf
Download41
891.59 Kb
26.07.2022 16:40

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งคู่มือการส่งเสริมทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 21484.pdf
Download46
3.7 Mb
26.07.2022 16:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 21473.pdf
Download58
1.73 Mb
26.07.2022 16:17

เรียน อำเภอจอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง พร้าว สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง อมก๋อย แม่อาย เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง ดอยหล่อ และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบ

ที่ ชม 0019.2 ว21332.pdf
Download65
3.68 Mb
26.07.2022 09:44

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว แม่แตง แม่ริม ฝาง พร้าว สารภี สันกำแพง สันทราย หงดง ฮอด อมก๋อย เวียงแหง และแม่ออน เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบปร

กรกฎาคม 25, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 20995...pdf
Download17
1.26 Mb
25.07.2022 15:24

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แตง เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรกฎาคม 22, 2022
ที่ ชม 0019.2 21054.pdf
Download18
549.24 Kb
22.07.2022 15:11

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ที่ ชม 0019.1 ว 21052.rar
Download117
565.9 Kb
22.07.2022 14:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชม 0019.3 ว 21015.pdf
Download34
582.81 Kb
22.07.2022 11:36

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง "การบังคับคดีโดยวฺิธีการยืดทรัพย์"

ที่ ชม 0019.3 ว 21015.pdf
Download21
370.14 Kb
22.07.2022 10:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง การบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์

ชม 0019.3 ว 20985.pdf
Download78
473.37 Kb
22.07.2022 10:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสตรีไทยใส่ใจสุขภาพและการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.2 ว 20995.pdf
Download25
1.33 Mb
22.07.2022 10:28

เรียน พัฒนาการอำเภอสันทราย ดอยหล่อ แม่ริม เมืองเชียงใหม่ แม่ออน แม่อาย และหางดง เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ ชม 0019.3 20994.pdf
Download46
2.48 Mb
22.07.2022 10:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสรรหา "ปราชญ์ชาวบ้าน-ต้นแบบสัมมาชีพ" ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.3 21013.pdf
Download44
2.24 Mb
22.07.2022 10:07

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของที่ระลึกกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ ชม 0019.3 ว 20985.pdf
Download36
1.6 Mb
22.07.2022 10:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสตรีไทยใส่ใจสุขภาพและการจัดงานวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

กรกฎาคม 21, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 20878.pdf
Download25
4.16 Mb
21.07.2022 14:53

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง แม่อาย ไชยปราการ ดอยหล่อ และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส4

ที่ ชม 0019.1 ว 20846.pdf
Download52
353.37 Kb
21.07.2022 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 7/2565

กรกฎาคม 20, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 20764.pdf
Download98
710.07 Kb
20.07.2022 14:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ที่ ชม 0019.2 20671.pdf
Download10
744.77 Kb
20.07.2022 10:07

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.2 20670.pdf
Download7
770.64 Kb
20.07.2022 10:02

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.2 20669.pdf
Download7
693.77 Kb
20.07.2022 09:53

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.4 ว 20680.pdf
Download73
1.53 Mb
20.07.2022 09:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

ที่ ชม 0019.2 1255.pdf
Download56
480.12 Kb
20.07.2022 09:30

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้แก่ชุมชน

กรกฎาคม 19, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 20618.pdf
Download34
2.8 Mb
19.07.2022 16:03

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ที่ ชม 0019.4 ว 20620.pdf
Download30
1.47 Mb
19.07.2022 14:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

ที่ ชม 0019.4 20571 อ. เมือ.pdf
Download32
1001.37 Kb
19.07.2022 14:45

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

ที่ ชม 0019.4 20571 อ.แม่แต.pdf
Download21
1000.78 Kb
19.07.2022 14:41

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

ที่ ชม 0019.2 20567.pdf
Download10
204.51 Kb
19.07.2022 14:32

เรียน ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 20570.pdf
Download48
602.34 Kb
19.07.2022 14:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 20596.pdf
Download11
1.1 Mb
19.07.2022 14:11

เรียน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอหางดง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

ที่ ชม 0019.3 ว 20576.pdf
Download31
1.36 Mb
19.07.2022 14:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

กรกฎาคม 18, 2022
ที่ ชม 0019 .1 1237.pdf
Download52
1.93 Mb
18.07.2022 17:03

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ร่วมใจ๋ SAVE คนละซาว SAO (ยี่สิบ)

ที่ ชม 0019.3 20393.pdf
Download43
10.16 Mb
18.07.2022 17:00

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สารภี สันทราย อมก๋อย แม่อาย และแม่วาง เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ชม 0019.3 ว 20395.pdf
Download29
8.99 Mb
18.07.2022 15:55

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 20394.pdf
Download30
535.65 Kb
18.07.2022 15:52

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ระบุวันที่ทำสัญญา หรือวันครบกำหนดชำระ”

กรกฎาคม 12, 2022
ด่วนที่สุดที่ ชม 0019.3 20253.pdf
Download56
4.81 Mb
12.07.2022 17:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ที่ ชม 0019.2 ว 1226.pdf
Download53
23.75 Mb
12.07.2022 16:45

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการสัมมนาโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี 2565 ระดับผู้ปฏิบัติงาน

ที่ ชม 0019.3 ว 20256.pdf
Download45
444.26 Kb
12.07.2022 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ออมทรัพย์สันทราย ก.ค. 65.xls
Download4
59.5 Kb
12.07.2022 15:49

อ.สันทรายของส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ ก.ค.65

รายานกอทุนแม่อำเภอสันทราย ก.ค.65.xlsx
Download0
16.29 Kb
12.07.2022 15:48

อ.สันทราย ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก.ค.65

ชม 0019.1 ว 20115.pdf
Download21
2.31 Mb
12.07.2022 12:24

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และกัลยาณิวัฒนาการเรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษในการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาสที่ 3 -4 (เดือนเ

ชม 0019.1 ว 20114.pdf
Download81
3.4 Mb
12.07.2022 12:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

กรกฎาคม 11, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 19931.pdf
Download93
6.53 Mb
11.07.2022 19:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาส 4

รายานกลุ่มออมทรัพย์ อมก๋อย ก.ค. 65.xlsx
Download2
15.29 Kb
11.07.2022 16:01

อ.อมก๋อย ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ ฯ เดือน ก.ค.65

รายานกอทุนแม่ อำเภออมก๋อย ก.ค. 65.xlsx
Download2
16.28 Kb
11.07.2022 16:00

อ.อมก๋อย ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือน ก.ค.65

ที่ ชม 0019.1 ว 1217.pdf
Download38
6.04 Mb
11.07.2022 11:55

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 19892.pdf
Download64
539.19 Kb
11.07.2022 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ที่ ชม 0019.3 ว19818.pdf
Download53
1.41 Mb
11.07.2022 09:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในระบบ OTOP Big Data

กรกฎาคม 8, 2022
ที่ ชม 0019.4 ว 19623.pdf
Download113
530.73 Kb
08.07.2022 12:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 19633.pdf
Download75
2.04 Mb
08.07.2022 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

กรกฎาคม 7, 2022
ที่ ชม 0019.1 19459.pdf
Download23
489.11 Kb
07.07.2022 13:46

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)

ที่ ชม 0019.1 ว 19458.pdf
Download37
7.95 Mb
07.07.2022 13:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรกฎาคม 6, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 19369.pdf
Download22
2.07 Mb
06.07.2022 15:48

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 19335.pdf
Download77
2.17 Mb
06.07.2022 13:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้.....ด้วยใจอาสา

กรกฎาคม 5, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 19239.pdf
Download18
1.16 Mb
05.07.2022 15:44

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะ วิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกส์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ที่ ชม 0019.3 ว 19078.pdf
Download100
1.08 Mb
05.07.2022 10:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

กรกฎาคม 4, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 19085.pdf
Download59
1.08 Mb
04.07.2022 17:43

เรียน นายอำเภอสันทราย แม่ริม เชียงดาว หางดง สารภี แม่ออน ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง ฮอด แม่อาย เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง แจ้งแผนการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายเ

กรกฎาคม 1, 2022
ชม0019.1 ว1173_001.pdf
Download59
2.67 Mb
01.07.2022 18:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบสอบถามการวิจัยเรื่องปัจจัยทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ที่ ชม 0019.3 ว 18677.pdf
Download15
492.64 Kb
01.07.2022 12:02

เรียน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสารภี เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 30, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 18646.pdf
Download10
2.32 Mb
30.06.2022 22:31

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 18648.pdf
Download7
2.41 Mb
30.06.2022 22:28

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 18639.pdf
Download5
2.57 Mb
30.06.2022 22:20

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 18654.pdf
Download50
4.82 Mb
30.06.2022 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

มิถุนายน 29, 2022
ที่ ชม 0019.4 18515.pdf
Download49
472.65 Kb
29.06.2022 18:37

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.4 18514.pdf
Download81
438.42 Kb
29.06.2022 18:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย) เรื่อง การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 18517.pdf
Download83
290.94 Kb
29.06.2022 18:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 18516.pdf
Download54
387.64 Kb
29.06.2022 18:21

เรียน นายอำเภอจอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว แม่ริม แม่วาง แม่ออน แม่อาย สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง หางดง และฮอด เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

ที่ ชม 0019.2 18511.pdf
Download19
221.49 Kb
29.06.2022 18:09

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอขอบคุณ

มิถุนายน 28, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 1145.pdf
Download83
1 Mb
28.06.2022 19:05

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ที่ ชม 0019.3 ว 18325.pdf
Download59
3.08 Mb
28.06.2022 16:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา

ที่ชม 0019.2 ว 18152.pdf
Download27
709.82 Kb
28.06.2022 09:34

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่ออน และอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประกวดหมู่บ้านต้นแบบน้อมนำพระราชดำริไปประยุกต์ใช้โครงการ 9:10 ปฎิบัติบูชา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

มิถุนายน 27, 2022
ที่ชม 0019.2 ว 18064.pdf
Download160
6.35 Mb
27.06.2022 19:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มิถุนายน 24, 2022
ชม 0019.1 ว 18030.pdf
Download32
1.31 Mb
24.06.2022 17:29

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ชม 0019.1 ว 18031.pdf
Download19
1.31 Mb
24.06.2022 17:28

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ชม 0019.3 ว 18013.pdf
Download90
1015.61 Kb
24.06.2022 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565

ชม 0019.1 ว 18010.pdf
Download33
5.41 Mb
24.06.2022 15:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด"

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 17972.pdf
Download20
2.28 Mb
24.06.2022 14:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 17974.pdf
Download29
1.14 Mb
24.06.2022 14:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมุัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 ว 17969.pdf
Download40
3.31 Mb
24.06.2022 14:41

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 17950.pdf
Download55
17.43 Mb
24.06.2022 14:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงแหง) เรีื่อง การรายงานผลตัวชี้วัดงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 17951.pdf
Download44
4.64 Mb
24.06.2022 14:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 17939.pdf
Download4
3.34 Mb
24.06.2022 12:55

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น ปี 2565

ชม 0019.1 ว 17911.pdf
Download41
5.96 Mb
24.06.2022 09:25

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้กู้เงิน"โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565"

ชม 0019.1 ว 17909.pdf
Download43
5.74 Mb
24.06.2022 09:24

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 17901.pdf
Download30
1.36 Mb
24.06.2022 09:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565

มิถุนายน 23, 2022
ที่ ชม 0019.1 17795.pdf
Download176
11.63 Mb
23.06.2022 14:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 17713.pdf
Download60
6.09 Mb
23.06.2022 09:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 17714.pdf
Download50
833.17 Kb
23.06.2022 09:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ

มิถุนายน 22, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 17660.pdf
Download77
1.85 Mb
22.06.2022 13:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3- 4

มิถุนายน 20, 2022
ที่ ชม 0019.4 17384.pdf
Download21
230.26 Kb
20.06.2022 13:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 17311.pdf
Download30
493.75 Kb
20.06.2022 10:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

มิถุนายน 17, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 17263.pdf
Download10
1.61 Mb
17.06.2022 18:01

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 17262.pdf
Download29
2.33 Mb
17.06.2022 17:46

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ อ.ก.พ.ที่มีความประสงค์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในสังกัดส่วนกลาง กรอกแบบสำรวจข้อมูลแจ้งความประสงค์ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง

ที่ ชม 0019.1 ว 17261.pdf
Download49
173.85 Kb
17.06.2022 17:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565

ที่ ชม 0019.4 17256.pdf
Download18
2.01 Mb
17.06.2022 16:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 17225.pdf
Download10
7.51 Mb
17.06.2022 15:02

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จุดดำเนินการจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ชม 0019.3 ว 17190.pdf
Download49
2.98 Mb
17.06.2022 12:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การชำระคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 16, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 17133.pdf
Download64
316.33 Kb
16.06.2022 15:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม 0019.3 ว 17094.rar
Download9
6.14 Mb
16.06.2022 14:07

เรียน นายอำเภอสะเมิง อำเภอฝาง อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว17012.pdf
Download28
256.01 Kb
16.06.2022 09:24

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย ไชยปราการ แม่อาย เชียงดาว เวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดนัดอาชีพสตรีจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 15, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 16920.pdf
Download91
3.29 Mb
15.06.2022 15:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอหางดง) เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ชม 0019.3 ว 16921.pdf
Download46
231.27 Kb
15.06.2022 14:23

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2565

ชม 0019.3 ว 16918.pdf
Download27
589.54 Kb
15.06.2022 14:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “การบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ”

มิถุนายน 14, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 16814.pdf
Download77
697.43 Kb
14.06.2022 19:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

ชม 0019.3 ว 16797.pdf
Download14
356.05 Kb
14.06.2022 17:33

เรียน นายอำเภอเชียงดาว พร้าว และ สันทราย เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามความต้องการของผู้ที่ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

ชม 0019.3 ว 6731.pdf
Download29
11.33 Mb
14.06.2022 14:44

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.1 ว 16730.pdf
Download64
392.22 Kb
14.06.2022 12:21

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เอกสารแนวทางหลักเกณฑ์แบบฟอร์มการเงิน 2565 เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

ที่ ชม 0019.1 ว 16725.pdf
Download35
914.51 Kb
14.06.2022 12:16

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานรับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร

ที่ ชม 0019.1 ว 16721.pdf
Download53
1.67 Mb
14.06.2022 12:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.

ที่ ชม 0019.1 ว 16694.pdf
Download35
234.7 Kb
14.06.2022 11:58

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ ชม 0019.1 ว 16693.pdf
Download39
359.71 Kb
14.06.2022 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.1 ว 1032.pdf
Download36
746.16 Kb
14.06.2022 11:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี การศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024

มิถุนายน 13, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 1024.pdf
Download56
977.29 Kb
13.06.2022 12:07

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๓

ที่ ชม 0019.2 ว 16592.pdf
Download84
1.19 Mb
13.06.2022 12:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่ ชม 0019.2 ว 1023.pdf
Download73
1.6 Mb
13.06.2022 10:47

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

มิถุนายน 9, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 16351.pdf
Download64
5.51 Mb
09.06.2022 17:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชม0019.3_16344.pdf
Download5
415.37 Kb
09.06.2022 17:44

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ที่ ชม 0019.3 ว16373.pdf
Download50
549.22 Kb
09.06.2022 17:38

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

ชม 0019.3 ว 16342.pdf
Download58
6.31 Mb
09.06.2022 17:38

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองและเวียงแหง) เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2565 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่

ที่ ชม 0019.3 ว 16366.pdf
Download76
1.13 Mb
09.06.2022 17:27

เรียน นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันทราย นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอฮอด นายอำเภอดอ

ที่ ชม 0019.3 ว 16364.pdf
Download49
1.03 Mb
09.06.2022 17:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอฮอด นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอฝาง นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายอ

ที่ ชม 0019.2 1006.pdf
Download81
5.68 Mb
09.06.2022 16:24

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงแหง) เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมเอกสารรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านต้นกล้า ปี 2564

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 16330.pdf
Download36
1.03 Mb
09.06.2022 14:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานมหกรรมสินค้า OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ สู่ศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.1 16307.pdf
Download42
910.06 Kb
09.06.2022 11:56

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

มิถุนายน 7, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 16050.pdf
Download45
1.66 Mb
07.06.2022 12:10

เรียน ที่ว่าการอำเภอสันทราย สารภี แม่ริม ดอยหล่อ สันป่าตอง แม่แตง และอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอให้อำเภอแจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสังกัด บันทึกข้อมูลในแบบฟ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 16004.pdf
Download53
1.15 Mb
07.06.2022 10:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

มิถุนายน 6, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 15926.pdf
Download36
1.85 Mb
06.06.2022 16:43

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชม 0019.3 ว 15917.pdf
Download25
514.92 Kb
06.06.2022 16:30

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “ผลของการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน”

ที่ ชม 0019.1 ว 15904.pdf
Download74
1.3 Mb
06.06.2022 15:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.2 ว15858.pdf
Download20
765.93 Kb
06.06.2022 13:43

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

มิถุนายน 2, 2022
ชม 0019.3 ว 15706.pdf
Download29
535.17 Kb
02.06.2022 14:36

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้เรื่อง "หลักฐานการรับชำระหนี้ สำคัญอย่างไร"

มิถุนายน 1, 2022
ที่ ชม 0019.4 15621.pdf
Download31
2.23 Mb
01.06.2022 16:42

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 15536.pdf
Download89
1.29 Mb
01.06.2022 12:05

เรียน ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง หางดง แม่ริม จอมทอง ฮอด พร้าว ดอยเต่า และแม่ออน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสามัญเพ

พฤษภาคม 31, 2022
ที่ ชม 0019.1 15451.pdf
Download44
947.75 Kb
31.05.2022 18:39

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ที่ ชม 0019.1 15459.pdf
Download17
1.71 Mb
31.05.2022 17:51

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตร Building an effective future Leader for next normal

ที่ ชม 0019.1 15458.pdf
Download43
1.34 Mb
31.05.2022 17:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชนและการแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน

ที่ ชม 0019.1 15457.pdf
Download55
1.81 Mb
31.05.2022 17:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.1 ว 15461.pdf
Download40
941.56 Kb
31.05.2022 17:27

เรียน นายอำเภอฝาง แม่แตง สะเมิง สันกำแพง และอำเภอเวียงแหง เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ แล

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 15460.pdf
Download71
416.6 Kb
31.05.2022 17:22

เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

ที่ ชม 0019.2 15455.pdf
Download64
1.44 Mb
31.05.2022 17:19

เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ (ยกเว้น อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่แจ่ม อําเภอสันป่าตอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า และอําเภอแม่ออน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและ

Download26
1.21 Mb
31.05.2022 10:51

เรียนายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่แตง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง และดอยหล่อ เรื่อง ขอส่งเอกสารแก้ไขกลุ่มเป้าหมายตามหนังสือที่ ชม 0019.3/ว 14956 ลว 30 พ.ค. 65

พฤษภาคม 30, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 15046.pdf
Download76
6.06 Mb
30.05.2022 14:29

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย อมก๋อย แม่อาย เวียงแหง และแม่วาง เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชม 0019.3 ว 14956.pdf
Download29
805.03 Kb
30.05.2022 11:57

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่แตง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง และดอยหล่อ เรื่อง โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

ชม 0019.3 ว 14952.pdf
Download18
555.41 Kb
30.05.2022 11:45

เรียน นายอำเภอสันทราย พร้าว และเชียงดาว เรื่อง การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

ชม 0019.3 ว 14950.pdf
Download42
448.63 Kb
30.05.2022 11:44

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 14960.pdf
Download66
90.49 Kb
30.05.2022 09:56

เรียน อำเภอจอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง พร้าว สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง อมก๋อย แม่อาย เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง ดอยหล่อ และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 14942.pdf
Download10
1016 Kb
30.05.2022 08:55

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการพัมนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกส์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

พฤษภาคม 26, 2022
สันกำแพ ศิลปินOTOP.docx
Download10
13.95 Mb
26.05.2022 14:35

สพอ.สันกำแพง ขอนำส่งไฟล์ ผลงานศิลปิน otop

ที่ ชม 0019.2 ว 14718.pdf
Download109
2.77 Mb
26.05.2022 14:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

ที่ ชม 0019.1 ว14743.pdf
Download123
4.44 Mb
26.05.2022 12:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6) พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 14724 อ.เวียแห.pdf
Download21
18.04 Mb
26.05.2022 12:07

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 14723 อ.แม่แต.pdf
Download21
18.04 Mb
26.05.2022 12:07

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 14722 อ.ฝา.pdf
Download12
18.04 Mb
26.05.2022 12:06

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 14721 อ.สะเมิ.pdf
Download11
18.04 Mb
26.05.2022 12:05

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 14720 อ. สันกำแพ.pdf
Download15
18.04 Mb
26.05.2022 12:04

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ที่ ชม 0019.1 ว14741.pdf
Download58
28.38 Kb
26.05.2022 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565

ที่ ชม 0019.3 ว 14740.pdf
Download45
89.62 Kb
26.05.2022 11:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนงานอาสาพัมนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่ ชม 0019.2 14738.pdf
Download7
228.54 Kb
26.05.2022 11:34

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงาน OTOP Midyear2022

ที่ ชม 0019.3 ว 14726.pdf
Download44
439.56 Kb
26.05.2022 11:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2022

ที่ ชม 0019.2 ว 14730.pdf
Download74
897.86 Kb
26.05.2022 10:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พฤษภาคม 25, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 14610.pdf
Download52
2.1 Mb
25.05.2022 11:51

เรียน คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองฯ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เรื่อง การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

พฤษภาคม 24, 2022
ชม 0019.3 ว 13836 ..pdf
Download82
12 Mb
24.05.2022 15:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแก้ไขเลขที่หนังสือ ที่ ชม 0018.3 /ว13836 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็น ที่ ชม 0019.3 ว 13836

ชม 0019.3 ว 13835 ..pdf
Download60
1021.24 Kb
24.05.2022 15:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแก้ไขเลขที่หนังสือ ที่ ชม 0018.3 /ว13835 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็น ที่ ชม 0019.3 ว 13835

ที่ ชม 0019.1 14468.pdf
Download73
866.47 Kb
24.05.2022 14:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ที่ ชม 0019.4 ว 14305.pdf
Download58
1.27 Mb
24.05.2022 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 14420.pdf
Download30
2.73 Mb
24.05.2022 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอแม่ออน) เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 23, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 14377.pdf
Download48
592.84 Kb
23.05.2022 16:04

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ด่วนมาก ที่ ชม 0019.3 ว 14309.pdf
Download75
725.41 Kb
23.05.2022 15:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) การส่งเสริมการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและการประเมินความพร้อมการจัดลำดับหมู่บ้าน

ที่ ชม 0019.1 ว 14347.pdf
Download90
18.23 Mb
23.05.2022 15:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

พฤษภาคม 20, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 14162.pdf
Download26
412.86 Kb
20.05.2022 15:28

เรียน นายอำเภอเวียงแหง พร้าว เชียงดาว สันทราย สารภี แม่ออน สันป่าตอง และอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

พฤษภาคม 19, 2022
ที่ ชม 0019.1 13982.pdf
Download93
482.27 Kb
19.05.2022 13:54

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

ที่ ชม 0019.3 ว 878 ฉบับแก้ไขกำหนดการ.pdf
Download21
1.98 Mb
19.05.2022 13:39

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม สันทราย แม่วาง จอมทอง แม่ริม สันป่าตอง ดอยสะเก็ด สันกำแพง ฮอด และหางดง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (ฉบับแก้ไขกำหนดการ)

ที่ ชม 0019.1 ว 13970.pdf
Download57
485.86 Kb
19.05.2022 13:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565

ที่ ชม 0019.3 ว 878.pdf
Download21
3.22 Mb
19.05.2022 10:52

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม สันทราย แม่วาง จอมทอง แม่ริม สันป่าตอง ดอยสะเก็ด สันกำแพง ฮอด และหางดง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายน

ที่ ชม 0019.4 ว 13941.pdf
Download46
222.59 Kb
19.05.2022 09:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอไชยปราการ) เรื่อง ขอมอบหนังสือ Miracle of Change by KM มหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยน โดยใช้การจัดการความรู้

ที่ ชม 0019.2 ว 13943.pdf
Download35
1.08 Mb
19.05.2022 09:41

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด จอมทอง ดอยหล่อ สารภี กัลยาณิวัฒนา หางดง สันกำแพง และแม่วาง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้

พฤษภาคม 18, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 869.pdf
Download41
167.56 Kb
18.05.2022 17:52

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งสามีนางสาวจิตรพิสุทธิ์ ไพจิตรกุญชร ถึงแก่กรรม

ที่ ชม 0019.2 13834.pdf
Download16
2.25 Mb
18.05.2022 12:04

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน

ที่ ชม 0019.3 ว 13835.pdf
Download43
1001.58 Kb
18.05.2022 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกศิลปิน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 13836.pdf
Download41
11.97 Mb
18.05.2022 11:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

ที่ ชม 0019.3 ว 863.pdf
Download42
1.17 Mb
18.05.2022 11:48

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า

พฤษภาคม 17, 2022
ชม0019.1 ว 13683.pdf
Download14
1.12 Mb
17.05.2022 13:50

เรียน อำเภอจอมทองและอำเภอเชียงดาว เรื่อง ส่งแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

พฤษภาคม 11, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 13418.pdf
Download49
1.7 Mb
11.05.2022 19:17

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษในการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาสที่ 1 -2

ที่ ชม 0019.1 ว 13417.pdf
Download116
648.57 Kb
11.05.2022 19:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

ที่ ชม 0019.1 13414.pdf
Download14
252.81 Kb
11.05.2022 18:39

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)

ที่ ชม 0019.1 13413.pdf
Download8
252.27 Kb
11.05.2022 18:38

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)

ที่ ชม 0019.1 13412.pdf
Download22
266 Kb
11.05.2022 18:36

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)

ชม 0019.3 ว13285.pdf
Download63
1.08 Mb
11.05.2022 09:53

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการโอนเงินรับรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤษภาคม 10, 2022
ที่ ชม 0019.1 13279.pdf
Download20
492.02 Kb
10.05.2022 18:40

เรียน อำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอให้อำเภอดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสมพงษ์ กรุ๊ป โดยนายสมพงษ์ ถาบุตร

ที่ ชม 0019.1 ว 836.pdf
Download55
754.32 Kb
10.05.2022 18:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 13277.pdf
Download15
544.71 Kb
10.05.2022 18:24

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอเชียงดาว และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 13273.pdf
Download122
241.66 Kb
10.05.2022 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษ

ที่ ชม 0019.3 13170.pdf
Download17
1.7 Mb
10.05.2022 13:59

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พฤษภาคม 9, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 813.pdf
Download59
235.72 Kb
09.05.2022 17:44

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่ ชม 0019.3 ว 13060.pdf
Download19
1.02 Mb
09.05.2022 17:40

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร กองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เพื่อการเ

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 12968 อ.สารภี.rar
Download6
1.82 Mb
09.05.2022 15:13

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 12968 อ.กัลยาณิวัฒนา.rar
Download6
1.82 Mb
09.05.2022 15:00

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 12968 อ.ดอยเต่า.rar
Download19
1.86 Mb
09.05.2022 14:59

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 12968 อ.แม่แจ่ม.rar
Download2
2.06 Mb
09.05.2022 14:58

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

ที่ ชม 0019.4 ว 12960.pdf
Download25
3.57 Mb
09.05.2022 13:13

เรียน นายอำเภอไชยปราการ สันป่าตอง เชียงดาว ดอยเต่า สะเมิง สารภี หางดง และอมก๋อย เรื่อง โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พฤษภาคม 6, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 12838.pdf
Download59
11.61 Mb
06.05.2022 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2022

ที่ ชม 0019.3 ว 12860.pdf
Download43
9.66 Mb
06.05.2022 16:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการ BDS (Business Development Service)

ชม 0019.3 ว 12844.pdf
Download18
484.88 Kb
06.05.2022 16:08

เรียน นายอำเภอจอมทอง สันกำแพง และนายอำเภอไชยปราการเรื่อง การติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 12862.pdf
Download36
11.74 Mb
06.05.2022 16:04

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 12861.pdf
Download32
544.78 Kb
06.05.2022 16:02

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “หนังสือบอกกล่าวทวงถาม”

ที่ ชม 0019.2 790.pdf
Download4
252.03 Kb
06.05.2022 15:36

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด - 19

ที่ ชม 0019.2 ว 12855.pdf
Download25
2.51 Mb
06.05.2022 15:20

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง สารภี สันทราย หางดง และอมก๋อย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่ ชม 0019.2 ว 12848.pdf
Download28
2.52 Mb
06.05.2022 15:00

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม สันป่าตอง ฮอด แม่อาย ไชยปราการ และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่ ชม 0019.3 787.pdf
Download7
1.14 Mb
06.05.2022 14:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการแก้จนคนสันกำแพง

พฤษภาคม 5, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 12564.pdf
Download30
206.6 Kb
05.05.2022 09:48

เรียน นายอำเภออมก๋อย และอำเภอสะเมิง เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ที่ ชม 0019.3 ว 778.pdf
Download72
515.29 Kb
05.05.2022 09:39

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนวาระชุมชน การส่งเสริมการออมภาคประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน

ที่ ชม 0019.3 12594.pdf
Download21
2.05 Mb
05.05.2022 09:20

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย

พฤษภาคม 3, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 12521.pdf
Download57
9.03 Mb
03.05.2022 15:19

รียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

ชม 0019.3 ว 12492.pdf
Download68
3.04 Mb
03.05.2022 14:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงแหง) เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพ

พฤษภาคม 2, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 765.pdf
Download28
999.1 Kb
02.05.2022 16:57

เรียน พัฒนาการอำเภอสันทราย พัฒนาการอำเภอแม่ริม และพัฒนาการอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบระดับจังหวัด

ที่ ชม 0019.3 12390.pdf
Download63
281.21 Kb
02.05.2022 14:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

เมษายน 29, 2022
ชม0019.2 ว 12259.pdf
Download56
285.78 Kb
29.04.2022 15:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้ารายชื่อกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประาณ พ.ศ.2565

ชม0019.2 12261.pdf
Download11
337.37 Kb
29.04.2022 15:17

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายโครงการมาจาดพระราชดำริเชียงใหม่ กิจกกรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1 แปรรูปผลิตชาและโสมตังกุยชาวไทยภูเขาลีซอ บ้าน

เมษายน 28, 2022
ชม0019.4 12114.pdf
Download76
608.42 Kb
28.04.2022 17:13

เรียน นายอำเภอพร้าว อมก๋อย ไชยปราการ สันป่าตอง เวียงแหง ดอยหล่อ และเชียงดาว เรื่อง การดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ชม0019.3 ว 12113.pdf
Download59
92.35 Kb
28.04.2022 17:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565)

ชม0018.3ว11984_001.pdf
Download115
1.02 Mb
28.04.2022 12:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2565

เมษายน 27, 2022
ด่วนที่สุด ชม0019.4 ว11973_001.pdf
Download114
2.1 Mb
27.04.2022 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดชุดมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยือน

เมษายน 26, 2022
ชม 0019.1 ว 752.pdf
Download65
347.49 Kb
26.04.2022 18:03

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ป่านการใึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565

ชม 0019.3 ว 11856.pdf
Download42
99.74 Kb
26.04.2022 17:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามดำเนินงบประมาณกองทุนบทบาทสตรี งบประมาณ 2565 ผ่านวีดีโอทางไกล ครั้งที่ 3/2565

ชม 0019.3 ว 11849.pdf
Download48
1.5 Mb
26.04.2022 17:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกองทุนบทบามสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติกองทุนบทบาทสตรี ปี 2565

เมษายน 25, 2022
สิ่ที่ส่มาด้วย นส.จัดสรร ไตรมาส 3.rar
Download95
68.42 Kb
25.04.2022 16:21

จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0019.2/ว 11323 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมฯ ไตรมาส 3

ชม 0019.3 . 11690.pdf
Download5
287.94 Kb
25.04.2022 15:08

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร)

ชม 0019.3 ว 11691.pdf
Download37
770.19 Kb
25.04.2022 15:07

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (สัญจร)

ที่ ชม 0019.3 ว 11682.pdf
Download37
2.65 Mb
25.04.2022 15:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 736.pdf
Download50
4.63 Mb
25.04.2022 14:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

ชม 0019.1 ว 11681.pdf
Download87
747.68 Kb
25.04.2022 14:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

ชม 0019.1 ว 11606.pdf
Download43
145.08 Kb
25.04.2022 11:34

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1 ว 11607.pdf
Download88
263.96 Kb
25.04.2022 11:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.3 11619.pdf
Download10
1.37 Mb
25.04.2022 11:03

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 11616.pdf
Download9
1.38 Mb
25.04.2022 11:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 22, 2022
ชม 0019.1 ว 11502.pdf
Download79
508.33 Kb
22.04.2022 15:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565

ชม 0019.1 ว 11501.pdf
Download54
886.91 Kb
22.04.2022 15:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565

เมษายน 21, 2022
ชม 0019.3 11323.pdf
Download89
11.15 Mb
21.04.2022 17:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาส 3

ชม 0019.3 11355.pdf
Download55
2.44 Mb
21.04.2022 17:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บรายงานผลการดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม 0019.3 11350.pdf
Download5
11.43 Mb
21.04.2022 17:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชม 0019.3 11324.pdf
Download10
1.31 Mb
21.04.2022 17:11

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การติดตามแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) บ้านสันเหนือ หมู่ 7 ตำบลเหมืองแก้ว

ชม 0019.2 ว 11351.pdf
Download41
1.61 Mb
21.04.2022 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3 ว 704.pdf
Download58
984.53 Kb
21.04.2022 11:13

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 11232.pdf
Download10
908.68 Kb
21.04.2022 10:01

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการความรู้ KBO

เมษายน 19, 2022
ชม 0019.3 ว 687.pdf
Download39
1.67 Mb
19.04.2022 17:25

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง สารภี แม่อาย ดอยเต่า ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จั

ชม 0019.3 ว 11015.pdf
Download36
5.82 Mb
19.04.2022 17:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง สารภี แม่อาย ดอยเต่า ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ) ้เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวั

เมษายน 18, 2022
ชม 0019.3 ว 10810.pdf
Download75
1.37 Mb
18.04.2022 14:21

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2565

ชม 0019.3 ว 10809.pdf
Download29
548.08 Kb
18.04.2022 14:20

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “ผู้ค้ำประกันตายสัญญาค้ำประกันระงับหรือไม่”

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 674.pdf
Download43
289 Kb
18.04.2022 14:05

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2565 ของนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังห

ชม 0019.3 ว 10804.pdf
Download43
6.89 Mb
18.04.2022 14:04

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ริม สะเมิง ฝาง สันทราย อมก๋อย แม่อาย ไชยปราการ และอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขปั

ชม 0019.2 ว 10789.pdf
Download78
906.62 Kb
18.04.2022 13:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอ

เมษายน 12, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 659.pdf
Download50
204.13 Kb
12.04.2022 15:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ

เมษายน 11, 2022
ชม0019.4ว10418_001.pdf
Download87
5.03 Mb
11.04.2022 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามขับเคลื่อนดำเนินงนขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

เมษายน 7, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 10225.pdf
Download52
1.75 Mb
07.04.2022 15:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565

เมษายน 5, 2022
ด่วนที่สุดที่ ชม 0019.2 10078.pdf
Download12
854.91 Kb
05.04.2022 17:02

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ชม 0019.1 9982.pdf
Download47
4.56 Mb
05.04.2022 13:15

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การแตั้งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ที่ ชม 0019.3 9971.pdf
Download45
1.98 Mb
05.04.2022 11:28

เรียน นายอำเภอสันทราย จอมทอง ดอยหล่อ พร้าว แม่แตง เวียงแหง แม่วาง ฝาง แม่ริม สันกำแพง สันป่าตอง สารภี เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด และอำเภอหางดง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู

เมษายน 4, 2022
ด่วนที่สุดที่ ชม 0019.2 ว 9800 อ.สันป่าตอ.pdf
Download8
679.37 Kb
04.04.2022 09:46

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0

ด่วนที่สุดที่ ชม 0019.2 ว 9800 อ.ฝา.pdf
Download12
635.06 Kb
04.04.2022 09:46

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0

เมษายน 1, 2022
ที่ ขม 0019.3 ว 9716.pdf
Download52
749.27 Kb
01.04.2022 14:23

เรียน นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันทราย นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอฮอด นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยหล

ที่ ชม 0019.3 ว 9722.pdf
Download72
561.03 Kb
01.04.2022 14:21

เรียน นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอฮอด นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภ

มีนาคม 31, 2022
ชม0019.3 ว9497.pdf
Download10
462.59 Kb
31.03.2022 14:20

เรียน นายอำเภอเชียงดาว และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ที่ ชม 0019.3 603.pdf
Download9
257.32 Kb
31.03.2022 11:29

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบ OTOP กลุ่มอาชีพสตรี อำเภอสันกำแพง

มีนาคม 30, 2022
ที่ ชม 0019.4 ว 9398.pdf
Download88
1.54 Mb
30.03.2022 19:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

มีนาคม 29, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 9326.pdf
Download43
3.15 Mb
29.03.2022 21:37

เรียน นายอำเภอจอมทอง อมก๋อย สันกำแพง สะเมิง ดอยเต่า แม่แจ่ม หางดง ไชยปราการ แม่ริม แม่อาย และพร้าว เรื่อง การติดตามการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.1 ว 591.pdf
Download47
649 Kb
29.03.2022 21:32

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ที่ ชม 0019.1 ว 590.pdf
Download34
1.06 Mb
29.03.2022 21:27

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 9325.pdf
Download137
9.23 Mb
29.03.2022 15:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม 25, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 8961.pdf
Download22
3.75 Mb
25.03.2022 17:38

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน

ช่ม 0019.3 ว 8966.pdf
Download61
588.04 Kb
25.03.2022 15:01

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

ชม0019.3 ว8964.pdf
Download64
528.27 Kb
25.03.2022 15:00

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มีนาคม 24, 2022
โครการหมุนเวียน อนุมัติ 15 มี.ค. 65.rar
Download34
60.06 Mb
24.03.2022 14:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม แม่แตง ฝาง สารภี สันกำแพง หางดง อมก๋อย ดอยเต่า และแม่วาง) จังหวัดขอส่งสำเนาอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน ตามหนังสือ ชม 0019.3/ว8647 ลว 23 มี.ค. 65 ค่ะ

มีนาคม 23, 2022
ที่ ชม 0019.3 8762.pdf
Download17
1.88 Mb
23.03.2022 18:45

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การสัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

ที่ ชม 0019.3 559.pdf
Download62
1.93 Mb
23.03.2022 18:43

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.2 ว 8766.pdf
Download61
4.81 Mb
23.03.2022 18:40

เรียน อำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว แม่แตง แม่ริม ฝาง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย ฮอด อมก๋อย แม่อาย เวียงแหง และแม่วาง เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ที่ ชม 0019.1 ว 8768.pdf
Download50
171.5 Kb
23.03.2022 18:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565

ชม 0019.3 ว 8696.pdf
Download59
383.14 Kb
23.03.2022 16:02

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชม 0019.3 ว 8695.pdf
Download32
579.51 Kb
23.03.2022 15:55

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “หลักฐานการกู้ยืมเงินหายฟ้องร้องได้หรือไม่”

ชม 0019.3 ว 8647.rar
Download57
25.24 Mb
23.03.2022 09:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม แม่แตง ฝาง สารภี สันกำแพง หางดง อมก๋อย ดอยเต่า และแม่วาง) เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม 22, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 8616.pdf
Download131
778.14 Kb
22.03.2022 19:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารการจัดเก้บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

ที่ ชม 0019.1 ว 8617.pdf
Download77
530.89 Kb
22.03.2022 19:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 8609.pdf
Download66
733.05 Kb
22.03.2022 19:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครอบรอบ 48 ปี

อ.แม่แต ผลแบบประเมิน 65.rar
Download15
8.32 Mb
22.03.2022 15:47

อ.แม่แตงส่งแบบประเมินโครงการ 65

ที่ ชม 0019.1 8418.pdf
Download31
507.18 Kb
22.03.2022 13:55

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบระดับจังหวัด

ที่ ชม 0019.3 ว 8452.pdf
Download28
349.59 Kb
22.03.2022 10:20

เรียน นายอำเภอแม่วาง ฝาง แม่แจ่ม อมก๋อย สันทราย สันป่าตอง สารภี กัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว 8453.pdf
Download16
503.82 Kb
22.03.2022 10:10

เรียน นายอำเภอสารภี ฮอด แม่วาง แม่แตง ฝาง เชียงดาว แม่แจ่ม สันทราย สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 8456.pdf
Download37
11.96 Mb
22.03.2022 10:09

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 8455.pdf
Download42
479.71 Kb
22.03.2022 10:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม สะเมิง ฝาง ฮอด อมก๋อย ไชยปราการ และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มีนาคม 21, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 8454.pdf
Download98
1.97 Mb
21.03.2022 18:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภารกิจสำคัญ

ที่ ชม 0019.3 ว 8399.pdf
Download59
2.42 Mb
21.03.2022 16:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอฮอด) เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาโครการอุดหนุน อนุมัติ 15 มี.ค. 65.rar
Download45
22.64 Mb
21.03.2022 14:39

เรียน นายอำเภอเวียงแหง ดอยสะเก็ด ดอยเต่า แม่อาย ไชยปราการ ฮอด ดอยหล่อ แม่ออน สะเมิง จอมทอง แม่แตง แม่ริม และนายอำเภอหางดง เรื่อง ขอส่งสำเนาโครงการเงินอุดหนุน ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3 ว 8338 ลว. 21 มีน

ที่ ชม 0019.3 8397.pdf
Download65
1011.95 Kb
21.03.2022 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565

ชม 0019.3 ว 8338.rar
Download54
12.95 Mb
21.03.2022 10:40

เรียน นายอำเภอเวียงแหง ดอยสะเก็ด ดอยเต่า แม่อาย ไชยปราการ ฮอด ดอยหล่อ แม่ออน สะเมิง จอมทอง แม่แตง แม่ริม และนายอำเภอหางดง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจั

มีนาคม 18, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 8231.pdf
Download82
8.02 Mb
18.03.2022 18:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่

ที่ ชม 0019.2 ว 8228.pdf
Download86
9.8 Mb
18.03.2022 18:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ที่ ชม 0019.4 ว 8266.pdf
Download77
1.32 Mb
18.03.2022 17:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทดสอบระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ที่ ชม 0019.3 ว 8155.pdf
Download68
1.77 Mb
18.03.2022 13:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา"

ที่ ชม 0019.3 ว 8154.pdf
Download74
8.4 Mb
18.03.2022 13:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่ริม) เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมา

ชม 0019.3 ว 7487..pdf
Download15
2.58 Mb
18.03.2022 10:00

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมขับเคลื่อนส่งเสริมการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน

มีนาคม 17, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว8076.pdf
Download50
507.22 Kb
17.03.2022 17:18

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.1 8067.pdf
Download46
190.47 Kb
17.03.2022 16:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2565

ที่ ชม 0019.4 ว 8011.pdf
Download51
2.61 Mb
17.03.2022 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.4 7954 อ.ดอยสะเก็ด.pdf
Download12
1.34 Mb
17.03.2022 12:10

รียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

ที่ ชม 0019.4 7954 อ.เชียดาว.pdf
Download12
1.32 Mb
17.03.2022 12:08

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

ที่ ชม 0019.4 7953.pdf
Download11
1.31 Mb
17.03.2022 11:59

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

มีนาคม 16, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 7869.pdf
Download68
1.03 Mb
16.03.2022 17:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP

ที่ ชม 0019.1 ว 7878.pdf
Download102
291.2 Kb
16.03.2022 17:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลาเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมิน ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 7865.pdf
Download11
299.57 Kb
16.03.2022 17:36

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนฯ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯลฯ

ด่วนที่สุดที่ ชม 0019.1 7818.pdf
Download82
2.52 Mb
16.03.2022 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ที่ ชม 0019.3 7676.pdf
Download10
596.08 Kb
16.03.2022 13:23

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว 7563.pdf
Download80
1.9 Mb
16.03.2022 10:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

มีนาคม 15, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 7672 อ.ฮอด.pdf
Download4
860.47 Kb
15.03.2022 17:46

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 7672 อ.พร้าว.pdf
Download4
971.05 Kb
15.03.2022 17:45

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 7354.pdf
Download96
25.3 Mb
15.03.2022 13:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

ที่ ชม 0019.2 474.pdf
Download9
552.06 Kb
15.03.2022 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์

มีนาคม 14, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 7495.pdf
Download25
746.31 Kb
14.03.2022 17:38

เรียน นายอำเภอเชียงดาว สารภี แม่แตง แม่ริม สันทราย สันป่าตอง และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบป

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 7482.pdf
Download89
503 Kb
14.03.2022 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 7484.pdf
Download52
475.1 Kb
14.03.2022 17:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ที่ ชม 0019.3 ว 7487.pdf
Download30
1.08 Mb
14.03.2022 17:15

เรียน นายอำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมขับเคลื่อนส่งเสริมการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 7443.pdf
Download85
9.53 Mb
14.03.2022 15:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 7356.pdf
Download18
861.56 Kb
14.03.2022 10:25

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัมนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกส์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 7355.pdf
Download4
737.96 Kb
14.03.2022 10:16

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัมนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกส์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ที่ ชม 0019.2 ว 7358.pdf
Download82
4.96 Mb
14.03.2022 10:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

มีนาคม 11, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว 448.pdf
Download62
862.58 Kb
11.03.2022 15:47

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า) เรื่อง ส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 7208.pdf
Download111
4.95 Mb
11.03.2022 10:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชม 0019.3 ว 7112.pdf
Download32
569.79 Kb
11.03.2022 08:34

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “สัญญากู้ยืมเงินก่อนฟ้องต้องปิดอากรแสตมป์”

ชม 0019.3 ว 7115.pdf
Download33
1.28 Mb
11.03.2022 08:33

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.)

มีนาคม 10, 2022
ที่ ชม 0019.3 425.pdf
Download14
845.59 Kb
10.03.2022 09:13

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง เชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด

มีนาคม 9, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 7050.pdf
Download10
506.32 Kb
09.03.2022 16:21

เรียน นายอำเภอสะเมิง แม่ออน จอมทอง และนายอำเภอสารภี เรื่อง การโอนเงินคืนโครงการที่รับชำระเกิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม 7, 2022
ที่ ชม 0019.1 ว6818.pdf
Download94
206.39 Kb
07.03.2022 18:31

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเตรียมความพร้อมเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ

ที่ ชม 0019.3 6817.pdf
Download11
467.23 Kb
07.03.2022 18:28

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่

ชม 0019.3 ว 6724.rar
Download22
16.41 Mb
07.03.2022 11:08

เรียน นายอำเภอสารภี ฮอด แม่วาง แม่แตง ฝาง เชียงดาว แม่แจ่ม สันทราย สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทส

ชม 0019.3 ว 6720.rar
Download43
9.11 Mb
07.03.2022 11:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่วาง ฝาง พร้าว เชียงดาว แม่แจ่ม อมก๋อย สันทราย สันป่าตอง สารภี กัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบา

มีนาคม 4, 2022
ชม 0019.3 ว 6590.pdf
Download36
477.07 Kb
04.03.2022 10:00

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยสะเก็ด สันทราย เมืองเชียงใหม่ เวียงแหง ดอยเต่า แม่อาย และนายอำเภอฝาง เรื่อง การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี 2565

มีนาคม 3, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 6472.pdf
Download77
2.83 Mb
03.03.2022 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา

ที่ ชม 0019.2 ว 6474.rar
Download79
1.38 Mb
03.03.2022 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.3 ว 6499.pdf
Download71
2.84 Mb
03.03.2022 14:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน " ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา"

ที่_ชม_00192_ว_4937.pdf
Download45
2.54 Mb
03.03.2022 11:28

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ออน สันกำแพง จอมทอง ฮอด อมก๋อย และหางดง เรื่อง การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด

ที่ ชม 0019.4 ว 6412.pdf
Download32
3.57 Mb
03.03.2022 09:26

เรียน นายอำเภอหางดง อำเภอแม่ริม และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการจัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีนาคม 2, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 6371.pdf
Download19
571.04 Kb
02.03.2022 16:33

เรียน นายอำเภอฮอด นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 6374.pdf
Download86
286.44 Kb
02.03.2022 16:19

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 353.pdf
Download77
1.43 Mb
02.03.2022 09:48

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม 1, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 6215.pdf
Download74
242.32 Kb
01.03.2022 18:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมการจัดงาน มหกรรมการออม ลดความเลื่อมล้ำของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 6218.pdf
Download51
296.35 Kb
01.03.2022 18:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ .เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ที่ ชม 0019.3 ว 6210 อ. หาด.pdf
Download4
516.07 Kb
01.03.2022 18:35

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดิน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

ที่ ชม 0019.3 ว 6210 อ. ฝา.pdf
Download6
2.56 Mb
01.03.2022 18:32

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดิน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

ที่ ชม 0019.3 ว 6210 อ.แม่ริม.pdf
Download3
2.54 Mb
01.03.2022 18:30

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดิน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

ที่ ชม 0019.2 ว 6141.pdf
Download38
817.46 Kb
01.03.2022 12:24

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่ริม สันทราย พร้าว และไชยปราการ เรื่อง การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

กุมภาพันธ์ 28, 2022
ที่ ชม 0019.1 345.pdf
Download52
805.73 Kb
28.02.2022 10:31

เรียน พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

กุมภาพันธ์ 25, 2022
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 337.pdf
Download43
709.63 Kb
25.02.2022 09:30

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่ริม สันกำแพง สันทราย หางดง และพัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลและนัดหมายผู้ประกอบการ

กุมภาพันธ์ 24, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 5726.pdf
Download31
790.12 Kb
24.02.2022 16:20

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การจัดนิทรรศการ การส่งเสริมการออม และความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในงาน มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 5724.pdf
Download23
763.44 Kb
24.02.2022 15:53

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรร่วมเวทีเสวนา ในการจัดกิจกรรม มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 5720.pdf
Download108
975.78 Kb
24.02.2022 15:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร กองทุนเพื่อเกษตรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 5731.pdf
Download44
399.37 Kb
24.02.2022 15:37

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง อมก๋อย แม่อาย แม่ออน และ ดอยหล่อ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้า

ที่ ชม 0019.4 ว 5658.pdf
Download127
3.47 Mb
24.02.2022 13:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด่วนที่สุดที่ ชม 0019.1 ว 5707.pdf
Download52
216.14 Kb
24.02.2022 12:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

กุมภาพันธ์ 23, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 5661.pdf
Download61
4.74 Mb
23.02.2022 18:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 321.pdf
Download47
3.06 Mb
23.02.2022 17:01

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทำประกันชีวิตกลุ่มฯ (ประเภทสวัสดิการ) ประจำปี 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 5597 อ.ดอยหล่อ.pdf
Download12
553.38 Kb
23.02.2022 16:41

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั

ที่ ชม 0019.3 ว 5597 อ.เชียดาว.pdf
Download6
545.81 Kb
23.02.2022 16:40

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร

ที่ ชม 0019.3 ว 5596.pdf
Download13
1.04 Mb
23.02.2022 15:56

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว พร้าว แม่ออน สันทราย ดอยเต่า จอมทอง และนายอำเภอหางดง เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ที่ ชม 0019.3 ว 5485.pdf
Download36
2.17 Mb
23.02.2022 10:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอเชียงดาว และนายอำเภอฮอด) เรื่อง การชำระคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 5484.pdf
Download28
11.36 Mb
23.02.2022 10:15

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 5483.pdf
Download31
563.82 Kb
23.02.2022 10:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “อำนาจศาลในการลดเบี้ยปรับ”

กุมภาพันธ์ 22, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 5482 อ.ดอยสะเก็ด.pdf
Download16
528.26 Kb
22.02.2022 18:41

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ชม 0019.3 ว 5482.pdf
Download12
2.57 Mb
22.02.2022 18:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงานปรับรูปแบบแปลนที่ดินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 5433.pdf
Download96
4.42 Mb
22.02.2022 18:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ ชม 0019.1 ว 5341.pdf
Download67
1 Mb
22.02.2022 08:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2565

กุมภาพันธ์ 18, 2022
ที่ ชม 0019.3 ว 5033.pdf
Download34
1 Mb
18.02.2022 12:35

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอหางดง นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่

ที่ ชม 0019.3 ว 4952.pdf
Download56
808.29 Kb
18.02.2022 09:12

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง อมก๋อย แม่อาย แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ

กุมภาพันธ์ 17, 2022
ที่ ชม 0019.2 ว 4938.pdf
Download49
1.59 Mb
17.02.2022 17:50

เรียน คณะทำงานระดับอำเภอ (นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ออน สันกำแพง จอมทอง ฮอด อมก๋อย และหางดง) เรื่อง การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 1.23 Gb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่