ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤษภาคม 24, 2018
0019.3-ว 19102..pdf
Download3
149.69 Kb
24.05.2018 17:26

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยานิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ดและเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 (แก้ไขหนังสือ)

ชม 0019.1-ว011.pdf
Download8
43.29 Kb
24.05.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ

ชม 0019.1-ว20146.pdf
Download33
87.92 Kb
24.05.2018 11:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3 ว19105 ลวันที่ 23 พ.ค.61 หมุนเวียน 3.3.pdf
Download10
364.16 Kb
24.05.2018 09:48

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 3.3)

ชม 0019.1-2041.pdf
Download20
46.8 Kb
24.05.2018 09:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรเปลี่ยนสายงาน ประจำปี 2561

แบบลชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยครูบา ครั้ที่ 3.xlsx
Download28
10.97 Kb
24.05.2018 04:59

เรียนพัฒนาการทุกอำเภอ ขอส่งแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 23, 2018
ชม 0019.2-20137.pdf
Download24
718.74 Kb
23.05.2018 19:13

เรียน นายอำเภอไชยสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-20138.pdf
Download23
951.09 Kb
23.05.2018 19:12

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-20139.pdf
Download1
942.68 Kb
23.05.2018 18:49

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.1-ว 17512..pdf
Download21
216.38 Kb
23.05.2018 15:34

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันทราย สันป่าตอง แม่ริม สารภี แม่แตง หางดง และแม่วาง เรื่อง การติดตามโครงการสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบที่ 2 ปี 2561.pdf
Download16
730.85 Kb
23.05.2018 12:28

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady

ที่ ชม 0019.3- ว 19101.pdf
Download44
600.42 Kb
23.05.2018 09:20

เรัยน นายอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง และอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3- ว 19102.pdf
Download50
598.25 Kb
23.05.2018 09:19

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยาณิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ด และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3- ว 19093.pdf
Download23
1.16 Mb
23.05.2018 09:13

เรียน นายอำเภอพร้าว ฮอด และอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผูนำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

ที่ ชม 0019.1- ว 010.pdf
Download63
48.44 Kb
23.05.2018 09:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 22, 2018
lanna expo ดอยสะเก็ด.xlsx
Download2
15.72 Kb
22.05.2018 16:00

ดอยสะเก็ด ส่งลานนาเอ๊กซ์โป ให้พี่เจี๊ยบค่ะ

ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์.pdf
Download68
184.48 Kb
22.05.2018 11:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พฤษภาคม 21, 2018
ชม 0019.3-ว 15791.pdf
Download66
445.65 Kb
21.05.2018 15:19

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับโซน ประจำปี 2561

ชม 0019.4-ว19084.pdf
Download135
365.75 Kb
21.05.2018 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA EXPO 2018"

ชม 0019.4-ว19085.pdf
Download26
110.49 Kb
21.05.2018 11:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP &SMEs LANNA EXPO2018"

พฤษภาคม 18, 2018
ชม 0019.2-ว19075.pdf
Download37
252.76 Kb
18.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-ว19072.pdf
Download148
425.4 Kb
18.05.2018 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม0019.3 ว19061 ลวันที่ 17 พ.ค.61 หมุนเวียน 3.2.pdf
Download9
432.93 Kb
18.05.2018 09:50

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.2)

ที่ ชม0019.3 ว19060 ลวันที่ 17 พ.ค.61 อุดหนุน 3.2.pdf
Download4
287.37 Kb
18.05.2018 09:49

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.2)

พฤษภาคม 17, 2018
ชม 0019.1-19067-19068-19069-19070.pdf
Download41
235.92 Kb
17.05.2018 16:51

เรียน นายอำเภอสันกำแพง สันป่าตอง แม่แตง สะเมิง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หนัสือ - Copy.docx
Download71
226.33 Kb
17.05.2018 16:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 19066.pdf
Download70
576.49 Kb
17.05.2018 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและแม่ออน) เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร กิจกรรมที่ 2

ชม 0019.3-ว19062.pdf
Download15
353.07 Kb
17.05.2018 16:30

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 16, 2018
ชม 0019.1-ว996.pdf
Download75
71.88 Kb
16.05.2018 15:11

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณถาพ สอ.พช.

คำสั่ 361-2561.pdf
Download28
303.35 Kb
16.05.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่องคำสั่งแต่งตั้งทึมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับโซนและระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ชม 0019.1-ว19057.pdf
Download90
6.69 Mb
16.05.2018 14:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3

ชม 0019.3-ว 17538.pdf
Download96
972.79 Kb
16.05.2018 14:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 17536.pdf
Download43
145.01 Kb
16.05.2018 13:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำ

ที่ ชม 0019.3 ว17531 ลวันที่ 15 พ.ค.61 โอนเินหมุนเวียน 3.1.p
Download12
384.67 Kb
16.05.2018 10:48

เรียน นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.1)

ที่ ชม 0019.3 17530 ลวันที่ 15 พ.ค.61 อุดหนุน 3.1.pdf
Download4
286.2 Kb
16.05.2018 10:44

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.1)

ชม 0019.1-ว 17512.pdf
Download32
194.93 Kb
16.05.2018 09:14

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย ดอยสะเก็ด แม่แตง และแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการติดตามสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 15, 2018
เลขอนุมัติค่าเช่าบ้าน ขรก.ชม ณ เมย61.pdf
Download59
160.72 Kb
15.05.2018 17:13

เลขอนุมัติใบแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ปรับปรุงปัจจุบัน ณ เม.ย. 61 ค่ะ

พฤษภาคม 11, 2018
ชม 0019.2-ว 17524.pdf
Download29
125.91 Kb
11.05.2018 13:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอำนวยการและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน

ชม 0019.2-ว009.pdf
Download83
47.59 Kb
11.05.2018 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

ชม 0016.3 ว967 ลว 10 พ.ค. 61.pdf
Download62
734.63 Kb
11.05.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดสรร "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว17523.pdf
Download84
46.72 Kb
11.05.2018 10:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 10, 2018
ชม 0019.3 ว 15719 ลว.10 พ.ค. 61.rar
Download71
1.16 Mb
10.05.2018 16:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม 0019.2-17502.pdf
Download20
352.33 Kb
10.05.2018 13:50

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 9, 2018
3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ2.xls
Download7
14.47 Kb
09.05.2018 13:39

ฝากถึง อ.ไชยปราการ แบบฟอร์มรายชื่อเด็กรับทุนฯกองทุนเด็กตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 22 พ.ค.61

สิ่ที่ส่มาด้วย นส.ที่ ชม.0019.3-ว17514 ลว.8 พ.ค.61.rar
Download50
45.24 Kb
09.05.2018 13:35

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม นส.ที่ ชม 0019.3/ว 17514 ลว .8 พ.ค.61

ที่ ชม0019.3 ว17514 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อการเร่รัดติดตามหนี
Download67
1.07 Mb
09.05.2018 10:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รายงานกรม)

พฤษภาคม 8, 2018
แบบรายานความก้าวหน้าอำเภอ.xlsx
Download13
11.83 Kb
08.05.2018 18:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความก้าวหน้า)

คู่มือหมู่บ้านotopเพื่อการท่อเที่ยวย.pdf
Download24
1.51 Mb
08.05.2018 18:47

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบริหารโครงการ)

ชม 0019.3-ว 17513.pdf
Download13
159.26 Kb
08.05.2018 18:43

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง

ที่ ชม0019.3 ว17506 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อ เร่ติดตามหนี้ค้าช
Download27
3.87 Mb
08.05.2018 17:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ผิดนัดชำระ ปี

ที่ ชม0019.3 ว17505 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อลูกหนี้ใกล้หมดอายุ
Download5
1.3 Mb
08.05.2018 17:07

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

สิ่ที่ส่มาด้วย3.xlsx
Download69
62.15 Kb
08.05.2018 15:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ชม 0019.3-ว17508.pdf
Download105
3.36 Mb
08.05.2018 15:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2,4,5)

ชม 0019.3-ว17509.pdf
Download8
138.01 Kb
08.05.2018 15:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้การบริหารจัดการหนี้

ชม 0019.3-ว17507.pdf
Download8
93.27 Kb
08.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณค่าปรับปรุง บำรุงรักษาอุปกรณ์และข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในโครงการ ประชารัฐ สุขใจ SHOP

otop midyear 2018-จอมทอ.xlsx
Download5
12.9 Kb
08.05.2018 14:22

จอมทอง ขอส่งรายชื่อกลุ่มเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2018

การประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการ.rar
Download36
374.3 Kb
08.05.2018 11:10

เรียน นายอำเภอพร้าว เชียงดาว และอำเภอสะเมิง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

พฤษภาคม 7, 2018
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบ K3-300461.pdf
Download61
11.02 Mb
07.05.2018 16:50

ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ K3

ชม 0019.1-ว17500.pdf
Download34
53.9 Kb
07.05.2018 16:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบฯ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื

ชม 0019.4-ว17496.pdf
Download74
423.1 Kb
07.05.2018 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561

ชม 0019.2-ว17495.pdf
Download44
323.86 Kb
07.05.2018 11:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับอำเภอและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-15818.pdf
Download19
326.05 Kb
07.05.2018 09:38

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน

พฤษภาคม 5, 2018
ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบที่ 1 ปี 2561.pdf
Download19
928.53 Kb
05.05.2018 13:56

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมกา

แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ มิ.ย.61.pdf
Download19
985.7 Kb
05.05.2018 13:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือน มิ

พฤษภาคม 4, 2018
แบบตอบรับกลุ่มเป้าหมาย D hope เวที 1.xlsx
Download44
28.69 Kb
04.05.2018 18:22

ไฟล์ Excel แบบตอบรับ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 17494 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) ครั

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว 17494.pdf
Download90
777.01 Kb
04.05.2018 18:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) ครั้งที่ 1

ชม 0019.3-ว 17488.pdf
Download69
244.16 Kb
04.05.2018 17:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัมนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.4-ว 15828.pdf
Download64
296.11 Kb
04.05.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ชม0019.3 ว 15817 ลว.3 พ.ค. 61.rar
Download13
3.32 Mb
04.05.2018 09:52

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด ดอยหล่อ และแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว15816 ลว. 3 พ.ค. 61.rar
Download35
17.96 Mb
04.05.2018 09:51

เรียน นายอำเภอสารภี สะเมิง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง พร้าว แม่แตง สันกำแพง แม่อาย และแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤษภาคม 3, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว15806 ลว. 3 พ.ค.61.rar
Download73
3.86 Mb
03.05.2018 17:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

ที่ ชม0019.3 15810 ลวันที่ 3 พ.ค.61 โอนเินหมุนเวียน รอบ 2.2.
Download3
301.84 Kb
03.05.2018 15:56

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 2.2)

ที่ ชม0019.3 ว15809 ลวันที่ 3 พ.ค.61 โอนเินอุดหนุน รอบ 2.2.p
Download3
290.88 Kb
03.05.2018 15:54

เรียน นายอำเภอเชียงดาว และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 2.2)

ชม 0019.3-ว15814.pdf
Download38
239.68 Kb
03.05.2018 15:40

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

ชม 0019.3-ว15813.pdf
Download18
116.95 Kb
03.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอหางดงและนายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว15812.pdf
Download72
216.61 Kb
03.05.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ชม 0019.3-ว 841.pdf
Download50
1.03 Mb
03.05.2018 14:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 15807.pdf
Download11
534.54 Kb
03.05.2018 13:37

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ที่ ชม0019.3 ว15805 ลวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โอนเินหมุนเวียน ร
Download37
546.54 Kb
03.05.2018 11:17

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม

ที่ ชม0019.3 ว15778 ลวันที่ 26 เมษายน 2561 โอนเินอุดหนุน รอบ
Download8
337.31 Kb
03.05.2018 11:15

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 2.1)

ชม 0019.2 - ว 15804.pdf
Download102
841.72 Kb
03.05.2018 10:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พฤษภาคม 2, 2018
ชม 0019.1 - ว 15801.pdf
Download42
2.28 Mb
02.05.2018 18:26

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และอำเภอกัลาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (เ

ชม 0019.1 - ว 15800.pdf
Download82
3.98 Mb
02.05.2018 18:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน-กันยายน 2561)

แนวทาการติดตามไทยนิยมยั่ยืน.rar
Download67
1.41 Mb
02.05.2018 18:03

เรียน นายนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ร่างแนวทางการติดตามไตรมาส3-4)

ทะเบียนจัดสรร61 ไตรมาร 3-4อำเภอ.xlsx
Download49
23.71 Kb
02.05.2018 16:11

ขอแก้ไขทะเบียนจัดสรรงบประมาณฯ ไตรมาส 3-4 กิจกรรมนำเสนอฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนามค่ะ

พฤษภาคม 1, 2018
ชม 0019.1-ว15792.pdf
Download60
40.68 Kb
01.05.2018 16:30

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561

เมษายน 30, 2018
ร่า แจ้จัดสรรอำเภอ ไตรมาส 3-4.rar
Download147
2.99 Mb
30.04.2018 17:26

จังหวัด ขอส่งไฟล์ร่างหนังสือแจ้งจัดสรรฯ และทะเบียนจัดสรรฯ เพ่ือดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3-4 เพื่อให้อำเภอได้ความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15783..pdf
Download75
92.76 Kb
30.04.2018 16:25

ขอแก้ไขหนังสือ เลขที่ ชม 0019.3/ว 15783 เรื่อง โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ชม 0019.3-ว15786.pdf
Download85
4.34 Mb
30.04.2018 15:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D)

ชม 0019.3-ว15785.pdf
Download95
1.33 Mb
30.04.2018 12:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมษายน 27, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15781-82.pdf
Download32
1.69 Mb
27.04.2018 18:50

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และ นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15783.pdf
Download73
46.2 Kb
27.04.2018 18:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ชม 0019.2-ว15779.pdf
Download37
182.28 Kb
27.04.2018 17:11

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด สันป่าตอง สันกำแพง หางดง และแม่วาง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมษายน 26, 2018
ชม 0019.1-ว 15772 แม่ริม.pdf
Download15
88.42 Kb
26.04.2018 15:33

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 15772 อมก๋อย.pdf
Download17
117.57 Kb
26.04.2018 15:31

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 15772_001.pdf
Download20
121.41 Kb
26.04.2018 15:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว-.pdf
Download27
43.58 Kb
26.04.2018 12:28

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งมารดาของนายพิเชษฐ์ ภักดี ถึงแก่กรรม

เมษายน 25, 2018
ไฟล์หนัสือโครการนวัตวิถี สำหรับเจ้าหน้าที่อำเภอ.rar
Download165
492.91 Kb
25.04.2018 13:37

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ เรื่องไฟล์หนังสือ+สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว14143.pdf
Download163
1.62 Mb
25.04.2018 12:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.4-ว14142.pdf
Download73
189.42 Kb
25.04.2018 12:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.3-ว14140.pdf
Download100
287.34 Kb
25.04.2018 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.4-ว14139.pdf
Download32
115.77 Kb
25.04.2018 11:35

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมษายน 19, 2018
ชม 0019.1-ว 14134.pdf
Download143
1.06 Mb
19.04.2018 13:55

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สันป่าตอง แม่ริม สันทราย แม่ออน ฝาง ดอยสะเก็ด ไชยปราการ สันกำแพง แม่อาย และพร้าว เรื่อง สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทำงานของข้าราชการเพื่อเป็นข้อ

ชม 0019.3-ว 14133.pdf
Download17
268.67 Kb
19.04.2018 13:46

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว 14132.pdf
Download19
267.3 Kb
19.04.2018 13:45

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

บันทึกข้อความ .docx
Download56
37.6 Kb
19.04.2018 13:31

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ (ขอเน้นย้ำว่า ข้อความไหนไม่เกี่ยวข้องให้ใช้ - ห้ามตัดข้อความออก) นะคะ

ชม 0019.1-ว 14131.pdf
Download40
402.31 Kb
19.04.2018 12:23

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่ริม สารภี ฮอด และแม่วาง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6-7

ชม 0019.3-ว 14129.pdf
Download25
125.72 Kb
19.04.2018 12:11

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion)

เมษายน 18, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว14126 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download66
441.29 Kb
18.04.2018 18:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ที่ ชม 0019.3-ว14128 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download45
297.82 Kb
18.04.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับบัตรได้ที่น้องแป้ง ค่ะ)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 -ว14127 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download64
215.43 Kb
18.04.2018 18:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 - 14123.pdf
Download13
320.2 Kb
18.04.2018 18:26

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน

ชม 0019.3-ว 736.pdf
Download68
3.34 Mb
18.04.2018 18:24

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

ด่วนที่สุด ชม 0019.4-ว14117.pdf
Download28
17.33 Mb
18.04.2018 15:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ชม 0019.4-ว14120.pdf
Download68
3.67 Mb
18.04.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.4-ว14119.pdf
Download33
470.28 Kb
18.04.2018 15:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4-ว14115.pdf
Download58
1.93 Mb
18.04.2018 10:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

2018_04_18_08_32_33.pdf
Download10
449.11 Kb
18.04.2018 08:40

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6/2561

เมษายน 17, 2018
แม่ริม.pdf
Download6
654.69 Kb
17.04.2018 15:47

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

สันทราย.pdf
Download6
524.65 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แม่แต.pdf
Download4
530.71 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว 14111.pdf
Download77
5.69 Mb
17.04.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

เมษายน 9, 2018
ชม 0019.1ว-008.pdf
Download123
79.32 Kb
09.04.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 5, 2018
ชม0019.3 13345.pdf
Download16
481.39 Kb
05.04.2018 16:07

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5/2561

ชม0019.3ว 13334 ลว.4 เม.ย.61 อุดหนุน.pdf
Download16
715.07 Kb
05.04.2018 10:01

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด และสารภี เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3ว 13333 ลว.4 เม.ย.61 หมุนเวียน.pdf
Download16
1.44 Mb
05.04.2018 09:59

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม และพร้าว เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

เมษายน 4, 2018
ชม 0019.3-ว13343.pdf
Download118
1.09 Mb
04.04.2018 17:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว13342.pdf
Download77
306.78 Kb
04.04.2018 17:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม0019.3 ว 13334.pdf
Download14
949.95 Kb
04.04.2018 13:23

เรียน นายอำเภอแม่ริม เชียงดาว ดอยสะเก็ด สารภี และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 13333.pdf
Download27
1.66 Mb
04.04.2018 13:21

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม พร้าวและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 3, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว13029.pdf
Download88
483.9 Kb
03.04.2018 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดฯ ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับสลากได้ที่ เสาวลักษณ์ ทะปัญญา ) ขอบคุณค่ะ

ชม 0019.4-ว13331.pdf
Download91
160.47 Kb
03.04.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.2-13027.pdf
Download103
2.2 Mb
03.04.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download11
1.3 Mb
03.04.2018 11:41

ขอส่งเอกสารถึง คุณสมาน ชมถิ่น

เมษายน 2, 2018
ชม 0019.3-ว13021.pdf
Download29
196.23 Kb
02.04.2018 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐสุขใจ SHOP ปี 2561

มีนาคม 30, 2018
ชม 0014.4-ว 13016 ลว 31 มีค 61.pdf
Download45
92.22 Kb
30.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ของเชิญประชุมเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

ชม 0019.1-10905.pdf
Download19
42.43 Kb
30.03.2018 12:47

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-10906.pdf
Download17
40.37 Kb
30.03.2018 12:46

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

มีนาคม 27, 2018
ชม 0019.4-ว.10900.pdf
Download121
10.1 Mb
27.03.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว.10899.pdf
Download20
289.39 Kb
27.03.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3-ว10899.pdf
Download15
283.12 Kb
27.03.2018 14:10

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

มีนาคม 26, 2018
ชม 0019.3-ว10895.pdf
Download74
980.81 Kb
26.03.2018 16:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

มีนาคม 23, 2018
ชม 0019.1-10892.pdf
Download100
248.33 Kb
23.03.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1-10893.pdf
Download55
345.45 Kb
23.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.4-ว10871.pdf
Download90
1.17 Mb
23.03.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามการจัดเก็บ บันทึก และอัปโหลดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.1-ว 558 - Copy.pdf
Download44
31.52 Kb
23.03.2018 16:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต คุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ

ชม 0019.1-ว557 2.pdf
Download35
31.8 Kb
23.03.2018 16:31

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

ชม 0019..1-ว006.pdf
Download48
40.63 Kb
23.03.2018 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ตรวจสุขภาพ.pdf
Download92
291.94 Kb
23.03.2018 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

มีนาคม 22, 2018
ชม 0019.1-ว 10877.pdf
Download46
12.31 Mb
22.03.2018 16:32

รียน นายอำเภอพร้าว สะเมิง กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม ฮอด สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันป่าตอง แม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเที่ยว โครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019 3 ว10880.pdf
Download13
694.99 Kb
22.03.2018 16:23

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 4/2561

ที่ ชม 0019.3 ว10881 ลวันที่ 22 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.3.pdf
Download18
301.11 Kb
22.03.2018 15:51

เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 1.3) เงินจะเข้าบัญชีภายใน 2-3 วันทำการนะค

ชม 0019.2-ว 10878.pdf
Download60
479.97 Kb
22.03.2018 14:28

เรียน นายอำเภอจอมทอง พร้าว ฝาง สันป่าตอง สารภี สันทราย ฮอด อมก๋อย หางดง แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอประสานการลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ

มีนาคม 21, 2018
ลูกหนี้ค้าชำระ ปี 2560.xlsx
Download34
15.44 Kb
21.03.2018 14:26

เรียน อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอสะเมิง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางด

ชม 0019.1- ว006.pdf
Download64
40.3 Kb
21.03.2018 10:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561

ชม 0019.3-ว541.pdf
Download41
6.29 Mb
21.03.2018 10:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. 2561

เชียใหม่_บหน้า_หมุนเวียน รอบ 1_2561.xls
Download15
116 Kb
21.03.2018 09:46

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

ที่ ชม 0019.3 ว10875 ลวันที่ 20 มีนาคม 2561 หมุนเวียน รอบที่
Download13
273.31 Kb
21.03.2018 09:20

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

มีนาคม 20, 2018
ชม 0019.1-ว10876.pdf
Download51
64.43 Kb
20.03.2018 17:06

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม แม่อาย กัลยาณิวัฒนา หางดง ฝาง ฮอด พร้าว อมก๋อย ดอยสะเก็ด แม่ริม สารภี สันกำแพง ดอยหล่อ และเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช. รุ่นใหม่ : CD Talent

ชม 0019.3-10872.pdf
Download84
96.14 Kb
20.03.2018 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.1-ว10871.pdf
Download72
52.46 Kb
20.03.2018 15:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.1-ว527.pdf
Download14
44.46 Kb
20.03.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การซ่อมแซมโครงสร้างก่อนหมดสัญญาด้านงานก่อสร้างร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

ชม 0019.3-ว522.pdf
Download43
237.19 Kb
20.03.2018 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561

ชม 0019.3-ว10865.pdf
Download30
346.31 Kb
20.03.2018 10:06

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

ชม 0019.3-ว525.pdf
Download56
419.04 Kb
20.03.2018 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ชม 0019.1 - ว 518.pdf
Download70
346.21 Kb
20.03.2018 09:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ชม 0019.3 - 10866.pdf
Download19
234.12 Kb
20.03.2018 09:23

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง

ชม 0019.3 - ว 524.pdf
Download43
208.01 Kb
20.03.2018 09:20

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:OTOP Academy)

ด่วนที่สุด นบพ 2561.rar
Download77
1.71 Mb
20.03.2018 08:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มีนาคม 19, 2018
Download62
1.19 Mb
19.03.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ชม 0019.1-ว514.pdf
Download72
3.36 Mb
19.03.2018 11:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการอับโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)

มีนาคม 16, 2018
ลำดับที่ 1.docx
Download16
478.99 Kb
16.03.2018 13:54

อ.สันกำแพงส่งรายงานผลจัดกิจกรรมเนืองในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มฯ ครบรอบ 44 ปี

มีนาคม 14, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว8849 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.2.pdf
Download76
307.8 Kb
14.03.2018 15:38

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.2) **เงินจะเข้

ที่ ชม 0019.3 ว8848 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.1.pdf
Download37
292.32 Kb
14.03.2018 15:36

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.1) **เงินจะเข้าบ

ชม 0019.3-ว 8852.pdf
Download87
7.73 Mb
14.03.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สามเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.3-ว 8851.pdf
Download101
14.3 Mb
14.03.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.)รุ่นที่ 7

มีนาคม 12, 2018
Download155
321.06 Kb
12.03.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

มีนาคม 11, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว 8831.pdf
Download136
486.11 Kb
11.03.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.พช.ในการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มีนาคม 9, 2018
ชม 0019.3-ว8829.pdf
Download121
761.03 Kb
09.03.2018 12:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว882809032018123631.pdf
Download132
217.78 Kb
09.03.2018 12:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว46409032018123106.pdf
Download38
116.27 Kb
09.03.2018 12:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด สันกำแพง และหางดง เรื่อง การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

มีนาคม 8, 2018
แบบประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโรเรียน OTOP.docx
Download50
23.46 Kb
08.03.2018 09:40

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ไฟล์แบบประเมินโรงเรียน OTOP

มีนาคม 7, 2018
ชม 0019.1-ว422.pdf
Download98
59.91 Kb
07.03.2018 19:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชม 0019.3-ว423.pdf
Download30
182.59 Kb
07.03.2018 19:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : O

มีนาคม 6, 2018
ชม 0019.3-ว 8814.pdf
Download123
1.73 Mb
06.03.2018 16:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม 5, 2018
ชม 0019.2ว8816.pdf
Download117
132.51 Kb
05.03.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 404.pdf
Download52
423.94 Kb
05.03.2018 14:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561

ชม 0019.3-ว8815.pdf
Download22
590.18 Kb
05.03.2018 14:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม สันกำแพง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล

ชม 0019.3-ว8813.pdf
Download10
32.71 Kb
05.03.2018 13:49

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชปารประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม0019.3 ว 6742 ลว. 5 มี.ค. 61.rar
Download121
10.88 Mb
05.03.2018 13:10

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ออน สันป่าตอง สันทราย สารภี หางดง ดอยเต่า เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ แม่อาย แม่แจ่ม สันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว8819.pdf
Download69
286.63 Kb
05.03.2018 10:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 44 ปี

ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ อ.หาดแม่ริมกัลยาณิวัฒนา.rar
Download20
501.35 Kb
05.03.2018 10:35

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

มีนาคม 2, 2018
รายชื่อ.docx
Download16
17.18 Kb
02.03.2018 14:33

ขอส่งรายชื่อผู้ศึกษาดูงานหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ อ.สะเมิง ครับ

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรแหล่ท่อเที่ยวชุมชน.pdf
Download24
87.96 Kb
02.03.2018 11:03

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอฝาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หอการค้าไทย

กุมภาพันธ์ 28, 2018
แบบรายาน SSG ปี 2561.xlsx
Download68
15.02 Kb
28.02.2018 15:09

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) ปี 2561 โดยให้กรอกข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้จังห

สิ่ที่ส่มาด้วย ตามนส คณะทำานจัดการกอทุนฯ.rar
Download93
50.74 Kb
28.02.2018 15:03

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6131 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกอ

เอกสารแนบ หนัสือ ปี61.rar
Download72
14.16 Mb
28.02.2018 14:39

รียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

แบบรายานข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ.xlsx
Download77
38.75 Kb
28.02.2018 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

ชม 0019.4-ว388.pdf
Download92
213.71 Kb
28.02.2018 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสะเมิง เชียงดาว แม่วาง เวียงแหง สันป่าตอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด จอมทอง ฝาง สารภี แม่ริม หางดง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลการซ้ำกันของเลขประจำตัวประชาชนของข้

กุมภาพันธ์ 27, 2018
นส.ที่ ชม 0019.3ว6738 ลว. 27 ก.พ.61.rar
Download111
1.52 Mb
27.02.2018 20:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ประชุม กพสจ..pdf
Download51
294.73 Kb
27.02.2018 19:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

ชม 0019.3-ว6735.pdf
Download44
177.01 Kb
27.02.2018 18:13

เรียน นายอำเภอสันทราย แม่ริม สะเมิง สันกำแพง กัลยาณิวัฒนา ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง พร้าว ดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว6736.pdf
Download77
973.2 Kb
27.02.2018 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.4-ว389.pdf
Download49
265.02 Kb
27.02.2018 18:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว6732.pdf
Download115
3.06 Mb
27.02.2018 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 ฝา.pdf
Download9
1.73 Mb
27.02.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 หาด.pdf
Download19
1.71 Mb
27.02.2018 15:47

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว6727.pdf
Download153
2.2 Mb
27.02.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กุมภาพันธ์ 26, 2018
นาแสจันทร์ พันธุ์ศาสตร์ อำเภอหาด bill payment.pdf
Download15
125.55 Kb
26.02.2018 15:20

เรียน อำเภอหางดง เรื่อง Bill payment นางแสงจันทร์ พันธุ์ศาสตร์

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 6725.pdf
Download156
571.84 Kb
26.02.2018 09:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 22, 2018
ชม0019.3 ว6714 ลว 22 กพ 61.rar
Download64
14.54 Mb
22.02.2018 12:48

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฮอด จอมทอง สันทราย สันกำแพง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว6710 ลว 22 กพ 61.rar
Download120
442.68 Kb
22.02.2018 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ชม0019.3 ว6713 ลว 22 กพ 61.rar
Download110
12.63 Mb
22.02.2018 12:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

กุมภาพันธ์ 21, 2018
ชม0019 3 6704.pdf
Download41
412.26 Kb
21.02.2018 13:05

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 3/2561

กุมภาพันธ์ 20, 2018
ชม 0019.3-ว 6706.pdf
Download66
367.27 Kb
20.02.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด กัลาณิวัฒนา พร้าว ดอยสะเก็ด และอำเภอสะเมิง เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว006.pdf
Download95
38.03 Kb
20.02.2018 11:51

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561

แบบทะเบียนรายชื่อ.xlsx
Download187
10.83 Kb
20.02.2018 10:57

จังหวัด ขอส่งแนวทางแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หลักฐานการเิน.rar
Download215
28.41 Kb
20.02.2018 10:42

จังหวัดส่งแนวทาง การเตรียมหลักฐานการเงินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 19, 2018
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6701.pdf
Download209
3.17 Mb
19.02.2018 20:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชม 0019.4 ว 324 ลว.19 ก.พ. 61.pdf
Download81
13.09 Mb
19.02.2018 19:31

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง ส่งสรุปผลการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6702.pdf
Download119
1.14 Mb
19.02.2018 19:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กุมภาพันธ์ 16, 2018
ชม 0019.1-6700.pdf
Download40
368.98 Kb
16.02.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

สิ่ที่ส่มาด้วย 1 คู่มือการติดตั้ ESET 6.4.2014.0.rar
Download85
4.46 Mb
16.02.2018 16:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

สิ่ที่ส่มาดว้ย 2 ทะเบียนคุมการติดตั้โป.xlsx
Download39
11.76 Kb
16.02.2018 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ชม 0019.4-ว6196.pdf
Download57
97.23 Kb
16.02.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 จะส่งให้อีกไฟล์นะคะ

ชม 0019.1-ว6196.pdf
Download106
100.17 Kb
16.02.2018 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม0019. 6694.pdf
Download20
412 Kb
16.02.2018 12:58

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 2/2561

กุมภาพันธ์ 15, 2018
ด่วนที่สุด CD TALENT.pdf
Download100
18.09 Mb
15.02.2018 17:26

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม กัลยาฯ ฮอด แม่อาย ฝาง จอมทอง สารภี ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันกำแพง ดอยหล่อ อมก๋อย และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ :CD

กุมภาพันธ์ 14, 2018
แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน แก้ไขข้อความ.xlsx
Download78
11.36 Kb
14.02.2018 13:40

แบบลงทะเบียน ไทยนิยม ยั่งยืน (แก้ไขคำผิด)

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.xlsx
Download32
10.42 Kb
14.02.2018 13:07

ขอส่งแบบลงทะเบียน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 ก.พ.2561

ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.pdf
Download120
4.47 Mb
14.02.2018 12:58

ด่วนที่สุด โครงการฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 13, 2018
ชม0019.3 ว 6135 ลว. 12 ก.พ. 61.pdf
Download71
4.69 Mb
13.02.2018 09:58

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ดอยเต่า เวียงแหง แม่ออน ดอยหล่อ และ กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบา

ชม 0019.4-ว6136.pdf
Download87
599.6 Kb
13.02.2018 09:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว6137.pdf
Download65
122.53 Kb
13.02.2018 09:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กุมภาพันธ์ 12, 2018
ชม 0019.1-6133.pdf
Download30
261.24 Kb
12.02.2018 17:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว 6132.pdf
Download106
951.33 Kb
12.02.2018 17:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 6128.pdf
Download48
2.54 Mb
12.02.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอเภอ เรื่อง ส่งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำ อช.

ชม 0019.3-ว 6131.pdf
Download105
763.25 Kb
12.02.2018 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ตัวชี้วัดรวม.xlsx
Download163
23.22 Kb
12.02.2018 16:04

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ชม 0019.1-ว6127.pdf
Download142
52.87 Kb
12.02.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ ต้นรอบการประเมิน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ชม 0019.4-ว267.pdf
Download63
1.85 Mb
12.02.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว6124.pdf
Download76
66.2 Kb
12.02.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กุมภาพันธ์ 9, 2018
ชม 0019.1-ว005.pdf
Download99
49.18 Kb
09.02.2018 11:48

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินอำเภอ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายไทยนิยมยั่งยืนฯ

ชม0019.1-ว004.pdf
Download55
37.1 Kb
09.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

กุมภาพันธ์ 8, 2018
รายชื่อ หมู่บ้าน 526.xlsx
Download100
110.9 Kb
08.02.2018 11:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ขอส่งรายทะเบียนพื้นที่เป้าหมายผู้เข้าร่วมโคางการฯเพิ่มเติม

ชม 0019.1-ว246.pdf
Download77
319.06 Kb
08.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอบัติเหตุกลุ่ม ปี 2561

ชม 0019.3-6109.pdf
Download73
1.52 Mb
08.02.2018 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย " ปีที่ 2

กุมภาพันธ์ 7, 2018
ชม 0019.3-ว6099.pdf
Download246
826.11 Kb
07.02.2018 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3-ว3665.pdf
Download85
210.39 Kb
07.02.2018 11:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3ว.3662 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download35
1.45 Mb
07.02.2018 10:00

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่อาย และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3ว.3658 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download63
201.01 Kb
07.02.2018 09:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

กุมภาพันธ์ 5, 2018
แบบสรุปการส่รายาน ตัวชี้วัดที่ 9.pdf
Download63
168.19 Kb
05.02.2018 17:42

เรียน จนท.พช.รับผิดชอบ คร.ยากจน17 อำเภอ(ยกเว้น เมือง จอมทอง/แม่แตง/สะเมิง/ฮอด/สารภี/เวียงแหง/ดอยหล่อ)ส่งรายงาน ครั้งที่ 1

ชม 0019.3-ว197.pdf
Download63
2.94 Mb
05.02.2018 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3"

ชม 0019.4-ว3651.pdf
Download104
209.67 Kb
05.02.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.3-ว3650.pdf
Download17
1.44 Mb
05.02.2018 16:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

กุมภาพันธ์ 1, 2018
ชม 0019.3-ว190.pdf
Download98
362.6 Kb
01.02.2018 12:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

ชม 0019.1-ว3643.pdf
Download68
78.09 Kb
01.02.2018 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย

มกราคม 31, 2018
อำเภอดอยเต่า จัหวัดเชียใหม่ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2561.xls
Download17
1.88 Mb
31.01.2018 16:15

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานแก้จน ี2561

มกราคม 30, 2018
ชม 0019.3 ว 3633.pdf
Download127
109.02 Kb
30.01.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กล่ม Quadrant D)

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ1.xls
Download11
14.44 Kb
30.01.2018 16:46

ส่งแบบฟอร์มคัดเลือกเด็กฯให้อำเภอแม่แจ่มครับ

ชม 0019.1-3638.pdf
Download31
61.95 Kb
30.01.2018 13:48

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

วิทยุ_001.pdf
Download77
40.74 Kb
30.01.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอประชุม

มกราคม 29, 2018
ชม0019.3 3636.pdf
Download27
418.04 Kb
29.01.2018 15:42

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร 1/2561

แบบฟอร์มรายานผลสัมมาชีพ61จว.rar
Download149
2.48 Mb
29.01.2018 14:53

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ จังหวัดขอส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน (3 แบบรายงาน) ให้อำเภออีกครั้งนะคะ

อ.สันทราย.pdf
Download11
767 Kb
29.01.2018 14:30

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับสมาชิกกองทุน (ฝากให้พี่นุช สันทรายค่ะ)

ชม 0019.3-ว3635.pdf
Download46
53.35 Kb
29.01.2018 11:02

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง เมืองเชียงใหม่ สันทราย และหางดง เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ตัวอย่า หนัสือรับสภาพหนี้.doc
Download49
60 Kb
29.01.2018 10:57

ตัวอย่าง หนังสือรับสภาพหนี้ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ชม 0019.3-ว3632.pdf
Download125
619.84 Kb
29.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ประจำปี 2561

มกราคม 26, 2018
การท่อเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมปี 61.xlsx
Download74
24.09 Kb
26.01.2018 16:22

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

3 Dปรับแก้.pptx
Download41
75.06 Kb
26.01.2018 16:08

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

แบบรายาน SE ปี 61 แก้ไข.xls
Download44
49.5 Kb
26.01.2018 13:53

รียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

รายชื่ออค์กรสตรี 25 มค61.xlsx
Download48
23.66 Kb
26.01.2018 12:23

จว.ขอส่งรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ค่ะ

ชม 0019.2-ว3630.pdf
Download86
4.53 Mb
26.01.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 25, 2018
สันกำแพ_001.pdf
Download12
114.45 Kb
25.01.2018 17:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

เมือเชียใหม่.pdf
Download11
106.27 Kb
25.01.2018 17:26

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

ชม 0019.3-ว3625.pdf
Download65
163.36 Kb
25.01.2018 17:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ดอยสะเก็ด.pdf
Download11
117.23 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ไชยปราการ.pdf
Download11
105.87 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ดอยหล่อ.pdf
Download12
115.7 Kb
25.01.2018 16:44

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

แจ้ประชุม Conference.pdf
Download46
36.91 Kb
25.01.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ VDO Conference

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download10
14.44 Kb
25.01.2018 13:08

ฝากไฟล์รายชื่อเด็กให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

แบบรายาน SE ปี 61.xls
Download69
246.5 Kb
25.01.2018 10:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

มกราคม 24, 2018
ชม 0019.3 ว3623 ลว 24 ม.ค. 61.pdf
Download76
307.27 Kb
24.01.2018 15:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.4-ว155.pdf
Download55
48.19 Kb
24.01.2018 14:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว 3620.pdf
Download107
1.03 Mb
24.01.2018 14:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2

รายานโครการสัมมาชีพ.pdf
Download99
1.14 Mb
24.01.2018 11:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรือ่ง การรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว3619.pdf
Download82
271.44 Kb
24.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

มกราคม 23, 2018
ชม 0019.1 ว 3618.pdf
Download49
1.55 Mb
23.01.2018 18:44

เรียน นายอำเภอสะเมิง แม่อาย และสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

หนัสือปะหน้าการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น.pdf
Download46
38.52 Kb
23.01.2018 13:42

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2560

ชม 0019..3-ว2572.pdf
Download87
339.43 Kb
23.01.2018 13:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 49 ประจำปี 2561

จัดสรรโครการสนับสนุนพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน จัหวัดเชียใหม
Download59
1.91 Mb
23.01.2018 12:36

เรียน พัฒนาการอำเภอ (พื้นที่เป้าหมาย 17 อำเภอ) จังหวัดได้ส่งข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงาน คร.ยากจน/ตัวชี้วัดฯ

มกราคม 22, 2018
กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download23
21.72 Kb
22.01.2018 17:51

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ค่าขนย้าย)

ชม 0019.3-ว2581.pdf
Download68
159.59 Kb
22.01.2018 17:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แตง และสันกำแพง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว138.pdf
Download40
36.02 Kb
22.01.2018 17:10

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม สะเมิง สันทราย ดอยสะเก็ด ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา สันกำแพง และพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 2565.pdf
Download110
618.19 Kb
22.01.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒน)

ชม 0019.3-ว2579.pdf
Download97
2.82 Mb
22.01.2018 14:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.4-ว2577.pdf
Download48
2.87 Mb
22.01.2018 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมือง จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และดอยหล่อ)

รายานความก้าวหน้า จปฐ61 อำเภอแม่ออนมค.xlsx
Download8
12.1 Kb
22.01.2018 14:21

อำเภอแม่ออนรายงานความก้าวหน้า จปฐ วันที่ 19

Download139
106.14 Kb
22.01.2018 10:46

test

มกราคม 19, 2018
โรเรียน OTOP 61.rar
Download90
304.96 Kb
19.01.2018 20:00

ส่งไฟล์ข้อมูลตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

มกราคม 17, 2018
ชม 0019.1-ว001.pdf
Download107
83.26 Kb
17.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2561

ชม 0019.1-ว2561.pdf
Download62
78.72 Kb
17.01.2018 14:08

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561

นำเสนอ 12 ม.ค.61.rar
Download80
9.67 Mb
17.01.2018 13:49

ไฟล์นำเสนอ วันที่ 12 ม.ค.61 (ช่วงบ่าย)

มกราคม 16, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว 2558 ลว 16 มค.61.pdf
Download29
267.21 Kb
16.01.2018 17:42

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 2557 ลว 16 มค.61.pdf
Download34
275.45 Kb
16.01.2018 17:39

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สะเมิง สารภี แม่แตง หางดง เมืองเชียงใหม่ แม่ออน สันป่าตอง สันทรายและ นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค แก้ไขค่ะ.pdf
Download70
493.29 Kb
16.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค(แก้ไขค่ะ) และขอความอนุเคราะห์อำเภอ ปรินท์ นส.นำส่งถึงประธาน กทบ. ด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ

ชม 0019.1-ว2556.pdf
Download53
654.82 Kb
16.01.2018 13:55

เรียน นายอำเภอสันทราย จอมทอง และพร้าว เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว2555.pdf
Download112
437.02 Kb
16.01.2018 13:38

เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอเมืองเชียงใหม แมแตง สะเมิง สันปาตอง สันกําแพง ดอยเตา เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ : CD

ชม 0019.3-ว 117.pdf
Download62
253.86 Kb
16.01.2018 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจำหน่ายชุดแก้วน้ำเซรามิค เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มกราคม 15, 2018
ชม 0019.3 ว.115.pdf
Download137
1.98 Mb
15.01.2018 10:07

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 13, 2018
ไฟล์ประกอบการประชุมเสริมสร้าความตระหนัก 12ม.ค.61.rar
Download82
33.96 Mb
13.01.2018 17:15

file ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักฯ 12 ม.ค.61 ณ รร.อโมร่าท่าแพ เชียงใหม่

ชม 0019.3- ว 097.pdf
Download33
620.62 Kb
13.01.2018 10:38

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด และหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์

มกราคม 11, 2018
ชม 0019.1-ว104.pdf
Download264
1.46 Mb
11.01.2018 19:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.4-ว0114.pdf
Download49
808.55 Kb
11.01.2018 19:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และแม่แจ่ม เรื่องกำหนดการศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา "OTOP Backstreet Academy"

ชม 0019.3-ว076.pdf
Download22
1.12 Mb
11.01.2018 19:21

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองสันกำแพง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว075.pdf
Download15
1.11 Mb
11.01.2018 19:20

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว074.pdf
Download20
1.11 Mb
11.01.2018 19:18

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.2 ว 060.pdf
Download93
125.17 Kb
11.01.2018 15:46

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 -101.pdf
Download28
70.83 Kb
11.01.2018 15:39

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 100.pdf
Download14
176.91 Kb
11.01.2018 15:35

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 098.pdf
Download60
349.72 Kb
11.01.2018 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด

มกราคม 10, 2018
หนัสือเรื่อ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ.pdf
Download91
994.5 Kb
10.01.2018 14:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด (หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม)

มกราคม 9, 2018
เอกสารแนบ นส.ว49570 ลว.26 ธ.ค.60 กิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลัก
Download49
18.39 Kb
09.01.2018 22:25

เรียน 15 อำเภอหมู่บ้านอัตลักษณ์ ขอส่งเอกสารการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2

0019.3-ว090.pdf
Download78
228.28 Kb
09.01.2018 15:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อย 0019-ว029.pdf
Download95
803.36 Kb
09.01.2018 09:36

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New media)

อย 0019-ว027_001.pdf
Download88
107.74 Kb
09.01.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผล จปฐ. ปี 2561

มกราคม 8, 2018
ชม 0019.1-ว083.pdf
Download42
88.16 Kb
08.01.2018 09:47

เรียน นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

มกราคม 5, 2018
การชำระเินคืน เดือน ก.พ.61.rar
Download95
22.72 Mb
05.01.2018 10:41

ที่ ชม 0019.3/ว082 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่ริม อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่วาง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนกุมภาพัน

มกราคม 4, 2018
ชม0019 3 51774.pdf
Download38
426.3 Kb
04.01.2018 16:42

เรียนนายอำเภอจอมทอง เรื่องประกาศรายชือการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2560

ชม 0019.1-004.pdf
Download111
59.5 Kb
04.01.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.พช.ชม.) ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3-ว078.pdf
Download126
279.98 Kb
04.01.2018 13:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ

มกราคม 3, 2018
ร่า น.ส.แจ้อำเภอ.doc
Download71
3.11 Mb
03.01.2018 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ร่าง นส.เชิญประชุม วันที่ 8 ม.ค.61 ค่ะ

ชม 0019.4 ว2462.pdf
Download82
308.3 Kb
03.01.2018 10:19

เรียน พัฒฯาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ธันวาคม 29, 2017
ชม 0019.2 ว 49570.pdf
Download114
272.37 Kb
29.12.2017 17:38

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจั

ธันวาคม 28, 2017
ชม 0019.3-ว 51768.pdf
Download178
371.29 Kb
28.12.2017 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 49578.pdf
Download19
187.93 Kb
28.12.2017 10:07

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile

ชม 0019.3-ว 49579.pdf
Download50
159.42 Kb
28.12.2017 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ธันวาคม 26, 2017
ชม 0019.4-ว 49575.pdf
Download64
492.79 Kb
26.12.2017 18:49

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 และโครงการสร

ชม 0019.4-ว 49573.pdf
Download124
350.96 Kb
26.12.2017 18:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.2-ว 49572.pdf
Download96
193.77 Kb
26.12.2017 14:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561

ธันวาคม 25, 2017
ชม 0019.1-ว 49561.pdf
Download120
1009.46 Kb
25.12.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ธันวาคม 22, 2017
ด่วนที่สุด ชม.0019.3-ว49557 ลว 22 ธค 60.pdf
Download128
6.61 Mb
22.12.2017 18:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม.0019.3-49558 ลว 22 ธค 60.pdf
Download24
1.79 Mb
22.12.2017 18:36

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง โครงการ "ค่ายสวรรค์บ้านนอก ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560"

ชม.0019.3-ว49556 ลว 22 ธค 60.pdf
Download96
405.92 Kb
22.12.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่แตง และอำเภอแม่วาง) เรื่อง ขอเชิญประชุม

ธันวาคม 21, 2017
ชม.0019.3-ว49555 ลว 21 ธค 60.pdf
Download116
3.52 Mb
21.12.2017 16:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561

ที่ ชม 0019.3 ว.49550.pdf
Download42
352.03 Kb
21.12.2017 16:01

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานตามแผนฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม.0019.2-ว49551 ลว 21 ธค 60.pdf
Download99
910 Kb
21.12.2017 15:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ธันวาคม 20, 2017
ประชุมเชิปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ.pdf
Download85
895.43 Kb
20.12.2017 17:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด (ร่าง)

วิทยุ ด่วนที่สุด เรื่อ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ.pdf
Download81
402.32 Kb
20.12.2017 17:28

วิทยุ ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2560

ที่ ชม 0019.3 ว 49534 ลว.19 ธ.ค.60.pdf
Download91
470.92 Kb
20.12.2017 14:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอ สะเมิง นายอำเภอฝาง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอฮอด นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอไ

กำหนดการโครการไหว้พระ 9 วัด.pdf
Download133
610.85 Kb
20.12.2017 10:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ชม0019.1-49541 ลว19ธค60.pdf
Download21
145.73 Kb
20.12.2017 10:21

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49542 ลว19ธค60.pdf
Download21
152.48 Kb
20.12.2017 10:20

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49543 ลว19ธค60.pdf
Download20
146.01 Kb
20.12.2017 10:17

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49540 ลว19ธค60.pdf
Download95
124.94 Kb
20.12.2017 10:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม0019.1-49547 ลว19ธค60.pdf
Download61
544.29 Kb
20.12.2017 10:13

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม 19, 2017
ชม009.3ว49538.pdf
Download115
322.81 Kb
19.12.2017 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล

ชม0019.3ว49535.pdf
Download123
337.43 Kb
19.12.2017 18:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ธันวาคม 15, 2017
การแต่ตั้ กพสอ. -กพสจ ปี 2561.rar
Download33
1.35 Mb
15.12.2017 19:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ธันวาคม 14, 2017
ชม 0019.1-ว48347.pdf
Download59
88.62 Kb
14.12.2017 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่งอ การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2560

รายชื่อกลุ่มที่กู้เินทุนหมุนเวียน ปี 56-60.xls
Download90
552.5 Kb
14.12.2017 16:31

เรียน จนท.พช.ทุกอำเภอ จว.ส่งรายชื่อกลุ่มที่กู้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 56 - 60 มาเพื่อประกอบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ

ธันวาคม 13, 2017
ชม0019.3ว48338.rar
Download47
4.16 Mb
13.12.2017 15:03

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่ริม สันทราย สันป่าตองและสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2-48325.pdf
Download13
551.62 Kb
13.12.2017 14:17

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ธันวาคม 12, 2017
แจ้เปลี่ยนแปลการประชุม.pdf
Download81
59.4 Kb
12.12.2017 16:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2560

สิ่ที่ส่มาด้วย จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download145
2.27 Mb
12.12.2017 14:41

สิ่งที่ส่งมาด้วย จัดสรรงบฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1- 48319-21.pdf
Download31
234.91 Kb
12.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เชียงดาว และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การแต่งข้าราชการ การมอบหมายการงานในหน้าที่

ชม0019.3 ว 48324.pdf
Download130
1.05 Mb
12.12.2017 11:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ธันวาคม 8, 2017
ชม 0019.1- 48323.pdf
Download32
174.88 Kb
08.12.2017 16:13

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย แม่วาง เชียงดาว เวียงแหง แม่ริม และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีทบทวนภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ชม 0019.1- 48320.pdf
Download80
120.44 Kb
08.12.2017 14:12

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การแต่งข้าราชการ

ธันวาคม 7, 2017
ชม0019.1-ว48307 7ธค60.pdf
Download74
259.79 Kb
07.12.2017 16:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัศดุของหน่วยงานภาครับ

ชม0019.3-ว48314 7ธค60.pdf
Download15
107.29 Kb
07.12.2017 16:21

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การเพิ่มอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรโรงเรียน OTOP โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ชม0019.4-ว48312 7ธค60.pdf
Download50
183.53 Kb
07.12.2017 16:00

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม0019.4-ว48311 7ธค60.pdf
Download25
83.15 Kb
07.12.2017 15:59

เรียน นายอำเภอหางดง และ นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.4-ว48308 7ธค60.pdf
Download153
721.02 Kb
07.12.2017 15:56

เรียน นาอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

สำเนาหนัสือข้อสั่การฯ.pdf
Download22
86.5 Kb
07.12.2017 11:02

ฝากให้สุกัญญา สุวรรณ อำเภอแม่แตง

ธันวาคม 4, 2017
0019.3-ว48032.pdf
Download122
134.23 Kb
04.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

0019.3-ว47301.pdf
Download150
280.5 Kb
04.12.2017 14:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

แบบฟอร์มรายการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2.xlsx
Download66
12.33 Kb
04.12.2017 10:30

เรียน เจ้าหน้าที่พช.หมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ 15 หมู่บ้าน ขอส่งไฟล์ประมาณการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2 ครับ

ธันวาคม 1, 2017
ชม 0019.1-45711.pdf
Download38
104.19 Kb
01.12.2017 14:52

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว 45712.pdf
Download19
875.51 Kb
01.12.2017 13:14

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

พฤศจิกายน 29, 2017
ชม 0019.2-45706.pdf
Download84
296.06 Kb
29.11.2017 17:51

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ห

ชม 0019.3-45704.pdf
Download25
49.03 Kb
29.11.2017 16:28

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในงาน OTOP city 2017

ชม 0019.1-45703.pdf
Download71
132.31 Kb
29.11.2017 16:07

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤศจิกายน 28, 2017
แผนการเปิดตลาดประชารัฐ Kick off 5.12.60.xlsx
Download89
10.69 Kb
28.11.2017 17:21

ขอส่งแบบฟอร์มแผนการเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 Kick off

ชม0019.4-ว45702.pdf
Download37
265.08 Kb
28.11.2017 16:57

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม สันป่าตอง สันกำแพง แม่วาง และหางดง

ชม 0019.2-ว45683.pdf
Download155
2.29 Mb
28.11.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม0019.3-ว2556.pdf
Download111
735.15 Kb
28.11.2017 15:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการ.xlsx
Download104
11.58 Kb
28.11.2017 15:02

เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่ะ

จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download194
2.27 Mb
28.11.2017 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ จว.ขอส่งทะเบียนจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางการจัดทำโครงการ หมวด 300 ให้อำเภอดำเนินการก่อนค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างเสนอค่ะ..

ชม0019.3-ว45692.pdf
Download101
112.92 Kb
28.11.2017 09:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ (ตป.05)

พฤศจิกายน 27, 2017
ทะเบียนพื้นที่ เชียใหม่ ข้อมูล จปฐ. ปี 60-64.xlsx00000000000
Download45
9.11 Mb
27.11.2017 17:47

เรียน จนท.ผู้รับงาน จปฐ.ทั้ง 25 อำเภอ รบกวนอำเภอดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่อีกครั้ง ยืนยันให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 29 พ.ย.60 //ขอบคุณครับ เอกฉัตร

คำสั่มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้า-พ.ศ.-2560.pdf
Download80
275.42 Kb
27.11.2017 14:24

แจ้งคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4195/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ชม 0019.3-ว45690_001.pdf
Download18
193.94 Kb
27.11.2017 10:46

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว45690.pdf
Download39
560.54 Kb
27.11.2017 10:44

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สันทราย สันกำแพง สะเมิง ฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 24, 2017
ชม 0019.3-ว 45685.pdf
Download40
139.65 Kb
24.11.2017 13:18

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม กัลณิวัฒนา สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด พร้าว ดอยสะเก็ด และสะเมิง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ ตามโครงการส่ง

แบบขอทำบัตรข้าราชการ.doc
Download52
79.5 Kb
24.11.2017 09:58

ขอส่งแบบคำขอมีบัตรข้าราชการ ให้เอื้องชลิตา อำเภอสันป่าตองค่ะ

พฤศจิกายน 23, 2017
เอกสารประกอบการประชุม ก.สารสนเทศ 23 พ.ย.60.rar
Download75
24.71 Mb
23.11.2017 18:14

file เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มงานสารสนเทศ 23 พ.ย.60

ข่าววิทยุ.pdf
Download81
44.42 Kb
23.11.2017 15:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ชม 0019.1-ว45664.pdf
Download111
130.83 Kb
23.11.2017 10:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

พฤศจิกายน 22, 2017
ชม 0019.3-ว45679.pdf
Download105
449.93 Kb
22.11.2017 14:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3-45681.pdf
Download20
158.39 Kb
22.11.2017 14:04

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3-45682.pdf
Download10
155.56 Kb
22.11.2017 14:03

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3- ว45678.pdf
Download119
2.49 Mb
22.11.2017 13:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.3- ว45677.pdf
Download81
73.71 Kb
22.11.2017 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ชม 0019.4- ว45676.pdf
Download56
148.7 Kb
22.11.2017 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 542.63 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่