ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มกราคม 17, 2019
ชม 0019.1 ว 1868.pdf
Download48
24.87 Kb
17.01.2019 17:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กรอกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินฯ (สวัสดิการ)

ชม 0019.2 1866.pdf
Download7
39.1 Kb
17.01.2019 16:04

เรียน พัฒนาการอำเภอฮอด เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ชม 0019.1 ว 1862.pdf
Download50
120.75 Kb
17.01.2019 15:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

ชม 0019.1 ว 1861.pdf
Download17
78.58 Kb
17.01.2019 15:47

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 2 (มกราคม

ชม 0019.1 1863.pdf
Download8
23.83 Kb
17.01.2019 15:44

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1 ว 119.pdf
Download42
50.52 Kb
17.01.2019 15:42

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีรายการขอเบิกเงินที่ถูกธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)

ชม 0019.1 118.pdf
Download25
37.94 Kb
17.01.2019 15:38

เรียน พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เรื่อง รายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)

ประกาศผู้ชนะ_001.pdf
Download14
652 Kb
17.01.2019 14:56

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft) กิจกรรมการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล กิจก

ชม 0017.2 ว 2308แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย.pdf
Download49
83.42 Kb
17.01.2019 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในจังหวัด (แก้ไขบัญชีกลุ่มเป้าหมาย)

มกราคม 16, 2019
ชม 0019.3 ว 094.pdf
Download93
360.87 Kb
16.01.2019 15:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจสำหรับกลุ่ม OTOP ภาคเหนือฯ

ชม 0019.1 ว 1844.pdf
Download41
27.42 Kb
16.01.2019 15:08

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการประชุมการขับเคลื่อนโครการส่เสริมวินัยการออมฯ.pdf
Download86
26.97 Kb
16.01.2019 15:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุม การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ (ครั้งที่ 3) วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติแกรนด์วิว โรงแรมแกรนด์วิว จัง

มกราคม 15, 2019
กอทุนแม่แม่แจ่ม.docx
Download17
24.32 Kb
15.01.2019 16:16

อ.แม่แจ่มส่งรายงานผลกองทุนแม่ค่ะ

ชม 0019.3 ว1835.pdf
Download84
842.6 Kb
15.01.2019 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม 0017.2 ว 2308.pdf
Download125
89.49 Kb
15.01.2019 10:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในจังหวัด

มกราคม 11, 2019
ชม 0019.3 ว234 ลวันที่ 10 ม.ค.62 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 1 ปี
Download21
1.07 Mb
11.01.2019 10:43

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (รอบที่ 1 ปี 2562)

มกราคม 10, 2019
เวที่ส่เสริมตรวจสุขภาพ.rar
Download115
73.85 Kb
10.01.2019 12:39

ส่งเอกสารตรวจสุภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครับ

รักษามาตรฐาน.rar
Download120
76.17 Kb
10.01.2019 12:37

ส่งเอกสารการรักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

มกราคม 9, 2019
ชม 0019.1 ว 227.pdf
Download137
170.26 Kb
09.01.2019 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสุูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ

มกราคม 8, 2019
ชม 0019.3 ว218 ลวันที่ 7 ม.ค.62 แจ้อำเภอ หมุนเวียน รอบ 1 ปี
Download22
926.93 Kb
08.01.2019 13:43

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หมุนเวียน รอบ 1 ปี 62)

ชม 0019.3 ว217 ลวันที่ 7 ม.ค.62 แจ้อำเภอ อุดหนุนรอบ 1 ปี 62.
Download5
499.4 Kb
08.01.2019 13:42

เรียน สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อุดหนุน รอบ 1 ปี 62)

ชม 0019.3 ว 216 ลว 7 ม.ค. 62.pdf
Download66
273.14 Kb
08.01.2019 11:49

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2562

ชม0019.3 ว 219 ลว 7 ม.ค. 62.pdf
Download67
326.69 Kb
08.01.2019 11:37

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

ชม 0019.3 ว205 ลวันที่ 7 ม.ค.62 เรื่อ การจัดการหนี้ค้าชำระ 2
Download23
1.31 Mb
08.01.2019 10:13

เรียน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอหางดง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556

มกราคม 7, 2019
ชม 0019.3 ว 204.pdf
Download48
66.47 Kb
07.01.2019 18:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ถอดรหัสศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.4 ว 212.pdf
Download40
122.34 Kb
07.01.2019 17:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @ มหาดไทย

ชม 0019.3 ว 036.pdf
Download66
1.78 Mb
07.01.2019 17:38

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 035.pdf
Download54
131.03 Kb
07.01.2019 17:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเรื่อง "ค้นหา BRAND DNA กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA"

ชม 0019.3 ว 211.pdf
Download87
154.32 Kb
07.01.2019 17:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

ชม 0019.1 ว 027.pdf
Download92
34.67 Kb
07.01.2019 12:22

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562

ชม 0019.1 ว 1.pdf
Download80
31.06 Kb
07.01.2019 10:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ชม 0019.3 ว203 ลวันที่ 4 ม.ค.62 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ ก.พ
Download39
5.98 Mb
07.01.2019 10:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่ริม อำเภอเวียงแหง และอำเภอสะเมิง) เรื่อง โครงการที่ครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดือน ก.พ.2562

มกราคม 4, 2019
ชม 0019.1 ว 024.pdf
Download26
32.91 Kb
04.01.2019 17:23

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา นางสาวจริยา อินทา

ชม 0019.3 ว186.pdf
Download127
522.92 Kb
04.01.2019 11:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

มกราคม 3, 2019
ชม 0019.1 ว 188.pdf
Download54
29.13 Kb
03.01.2019 16:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562

ชม 0019.4 ว 53985.pdf
Download71
81.5 Kb
03.01.2019 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปี 2562

รายาน OTOP นวัตวิถี ล่าสุด 3มค62.rar
Download143
1.82 Mb
03.01.2019 11:19

(แก้ไข) ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รายหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

มกราคม 2, 2019
ชม 0019.1 ว002.pdf
Download63
217.95 Kb
02.01.2019 16:26

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รายหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ชม 0019.1 ว 002.pdf
Download24
221.43 Kb
02.01.2019 15:07

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รายหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ชม 0019.3 ว53981.pdf
Download7
453.52 Kb
02.01.2019 15:00

เรียน นายอำเภอหางดง สันทราย แม่ออนและนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ธันวาคม 28, 2018
รายาน OTOP นวัตวิถี.rar
Download90
1.82 Mb
28.12.2018 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการOTOP นวัตวิถีฯ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ชม 0019.1 ว 2720.pdf
Download13
30.83 Kb
28.12.2018 13:16

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา นายปิยวัตร มินสุวรรณ

ชม 0019.1 ว 53973.pdf
Download48
27.78 Kb
28.12.2018 13:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการพิเศษ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ พร้อมส่งผลงานที่แก้ไขแล้ว

ธันวาคม 27, 2018
ชม 0019.3 ว 53972.pdf
Download54
123.81 Kb
27.12.2018 16:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ธันวาคม 26, 2018
ชม 0019.4 ว 53969.pdf
Download77
1.79 Mb
26.12.2018 12:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ธันวาคม 25, 2018
ชม 0019.4 ว 53964.pdf
Download40
76.3 Kb
25.12.2018 19:30

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ริม แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันทราย หางดง อมก๋อย ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปร

ชม 0019.1 ว51248.pdf
Download44
43.71 Kb
25.12.2018 14:25

เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ธันวาคม 24, 2018
ชม 0019.1 ว 078.pdf
Download59
28.93 Kb
24.12.2018 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ธันวาคม 21, 2018
กลุ่มเป้าหมายโครการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 62.xlsx
Download51
14.52 Kb
21.12.2018 15:33

ไฟล์เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ชม 0019.3/ว 51235 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 21 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

กลุ่มเป้าหมายโครการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP QD 62.xl
Download52
34.14 Kb
21.12.2018 15:31

ไฟล์เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ชม 0019.3/ว 51234 ลงวันที่ 21 ธ.ค.61

ชม 0019.3 ว 51235.pdf
Download71
160.44 Kb
21.12.2018 14:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ชม 0019.3 ว 51234.pdf
Download78
210.55 Kb
21.12.2018 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

ธันวาคม 19, 2018
ชม 0019.3 ว 51226.pdf
Download20
94.18 Kb
19.12.2018 10:04

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอความอนุเคาระห์วิทยากรโครงประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือนการบริหารจัดการหนี้

ชม 0019.3 ว 51227.pdf
Download86
52.91 Kb
19.12.2018 10:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้

ธันวาคม 18, 2018
ชม 0019.3 ว 51222.rar
Download93
2.38 Mb
18.12.2018 16:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) และค่าตอบแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ประจำปีงบประมาณ 2562

ชม 0019.3 2658.pdf
Download4
34.66 Kb
18.12.2018 14:43

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะหฺ์เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย

นายอำเภอสันกำแพ.pdf
Download0
105.72 Kb
18.12.2018 10:13

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง เรียนเชิญร่วมงานครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

ธันวาคม 17, 2018
ชม 0019.3 ว51209.pdf
Download55
144.51 Kb
17.12.2018 09:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร(สบู่ก้อนสมุนไพร ผลิตภัณฑ์หมักผม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว)"

ธันวาคม 14, 2018
ชม 0019.3 ว 51204.pdf
Download34
155.11 Kb
14.12.2018 10:30

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ อำเภอสันป่าตอง อำเภอฝาง อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่ออน อำเภอพร้าว เรื่อง มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมร

ธันวาคม 13, 2018
ชม 0019.4 ว 49984.pdf
Download147
88.49 Kb
13.12.2018 10:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

ธันวาคม 12, 2018
ชม 0019.3ว49981 ลว 12 ธ.ค. 61.rar
Download156
4.74 Mb
12.12.2018 14:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่ม0019.3 . 49970 ลว 11 ธ.ค. 61.pdf
Download2
357.31 Kb
12.12.2018 12:47

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3 . 49919 ลว.11 ธ.ค. 61.pdf
Download12
606.56 Kb
12.12.2018 12:45

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ชม0019.3.49976 ลว 12 ธ.ค. 61.pdf
Download10
279.11 Kb
12.12.2018 12:43

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ธันวาคม 11, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว 49973 ลว 11 ธ.ค.61.pdf
Download25
417.92 Kb
11.12.2018 18:21

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.1 ว 49975.pdf
Download68
27.21 Kb
11.12.2018 17:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 49972.pdf
Download28
194.71 Kb
11.12.2018 16:21

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 49966.pdf
Download102
317.5 Kb
11.12.2018 15:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4

ชม 0019.3 ว49962.pdf
Download49
155.76 Kb
11.12.2018 09:08

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการสร้างความรุ้พัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพสู่ผู้ประ

ธันวาคม 6, 2018
ที่ชม 0019.3-ว2593 ลว.6 ธ.ค.61.pdf
Download106
399.34 Kb
06.12.2018 14:32

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ชม 0019.1 ว 49957.pdf
Download54
27.83 Kb
06.12.2018 12:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561

ชม 0019.3ว49952 ลว 4 ธ.ค. 61.pdf
Download33
1.21 Mb
06.12.2018 10:45

เรียน นายอำเภอดอยเต่า ฝาง สันทราย ไชยปราการ สะเมิง สารภี ดอยสะเก็ด พร้าว สันกำแพง และแม่แจ่ม เรื่อง การชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวีดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 49955 ลว 4 ธ.ค.61.rar
Download32
5.82 Mb
06.12.2018 10:36

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี จอมทอง และอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนฯ (เพิ่มสัญญาฯ และ ใบสำคัญรับเงินฯ)

ชม 0019.3 ว49955 ลว 4 ธ.ค. 61.pdf
Download24
1.07 Mb
06.12.2018 10:31

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี จอมทอง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 . 49953 ลว. 4 ธ.ค. 61.pdf
Download13
2.15 Mb
06.12.2018 10:28

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ 0019.3 ว 49950.pdf
Download120
477.62 Kb
06.12.2018 10:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องประเด็นเน้นย้ำโครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 49951.pdf
Download27
834.7 Kb
06.12.2018 10:07

เรียน นายอำเภอดอยเต่า พร้าว และ สันกำแพง เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ธันวาคม 3, 2018
ชม 0019.4 ว 49949.pdf
Download47
55.5 Kb
03.12.2018 19:16

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สันป่าตอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แม่วาง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. รุ่นที่ 2

ชม 0019.4 ว 49948.pdf
Download9
44.94 Kb
03.12.2018 19:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ชม 0019.3 ว 49946.pdf
Download26
141.68 Kb
03.12.2018 18:52

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สะเมิง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว47348.pdf
Download39
2.59 Mb
03.12.2018 17:47

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ไชยปราการ แม่แตง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ที่ ชม 0019.3-ว 47351.pdf
Download16
416.15 Kb
03.12.2018 17:18

เรียน นายอำเภอฝาง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การอนุมัติงบประมาณตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.2 ว 47350.pdf
Download92
92.46 Kb
03.12.2018 15:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

ชม 0019.3ว47345 ลว 30 พ.ย. 61.rar
Download137
679.02 Kb
03.12.2018 09:54

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พฤศจิกายน 30, 2018
ชม 0019.3 ว 47346.pdf
Download34
334.95 Kb
30.11.2018 18:41

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันทราย และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง กิจกรรมที่ 8 อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1

พฤศจิกายน 29, 2018
29112561 นำเสนอ จปฐ. ปี 2561.rar
Download131
15.74 Mb
29.11.2018 17:12

เพาเวอร์พ้อยนำเสนอการประชุม จปฐ. ปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ชม 0019.1 47337.pdf
Download51
197.56 Kb
29.11.2018 16:31

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ชม 0019.1 47336.pdf
Download21
226.99 Kb
29.11.2018 16:28

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ชม 0019.1 47335.pdf
Download19
227.89 Kb
29.11.2018 16:25

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ชม0019.3ว47333 ลว.29 พ.ย. 61.pdf
Download7
440.92 Kb
29.11.2018 15:57

เรียน นายอำเภอแม่ริม ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และสันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.1 ว47329.pdf
Download65
109.47 Kb
29.11.2018 11:33

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

พฤศจิกายน 28, 2018
ชม 0019.3 ว47322.pdf
Download127
486.06 Kb
28.11.2018 17:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว47321.pdf
Download83
845.16 Kb
28.11.2018 17:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ชม 0019.3 ว47327.pdf
Download40
38.27 Kb
28.11.2018 17:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่

ชม 0019.3 ว47326.pdf
Download55
62.26 Kb
28.11.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

พฤศจิกายน 27, 2018
ชม 0019.3-ว 47318.pdf
Download28
415.71 Kb
27.11.2018 16:16

เรียน นายอำเภอแม่อาย แม่วาง และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.3 ว47319.pdf
Download81
447.46 Kb
27.11.2018 16:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" ประจำปี 2561

ชม 0019.2 2529.pdf
Download18
81.69 Kb
27.11.2018 15:11

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประกอบการจัดทำรายานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศร

ชม 0019.2 ว 47316.pdf
Download97
2.5 Mb
27.11.2018 12:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

พฤศจิกายน 26, 2018
ชม 0019.3-ว 47315.pdf
Download23
514.55 Kb
26.11.2018 12:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม สะเมิง สันป่าตอง และนายอำเภอดอยเต่า เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.1 ว 47311.pdf
Download89
43.01 Kb
26.11.2018 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561

พฤศจิกายน 22, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว46802.pdf
Download44
1.45 Mb
22.11.2018 13:45

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงดาว แม่ริม สันกำแพง ดอยหล่อ และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.2 ว 47307.pdf
Download177
661.25 Kb
22.11.2018 11:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

พฤศจิกายน 21, 2018
ที่ชม 0019.3-ว 46077 .pdf
Download48
1.23 Mb
21.11.2018 18:45

เรียน นายอำเภอสารภี สันทราย พร้าว จอมทอง และอำเภอหางดง เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช่จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.4 ว 47306.pdf
Download181
374.63 Kb
21.11.2018 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

ชม 0019.4 ว 47305.pdf
Download135
90.09 Kb
21.11.2018 17:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 47304.pdf
Download138
97.1 Kb
21.11.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

2 ไฟล์วิทยากรอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย 62 19-20 พ.ย.61
Download167
20.25 Mb
21.11.2018 12:06

ขอส่งไฟล์นำเสนอในการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

ข่าวโทรพิมพ์ วิทยุ.pdf
Download91
34.47 Kb
21.11.2018 11:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

1 ไฟล์วิทยากรอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย 62 19-20 พ.ย.61
Download161
155.24 Mb
21.11.2018 10:31

ขอส่งไฟล์นำเสนอในการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

ที่ ชม 0019.2 46081.pdf
Download103
336.87 Kb
21.11.2018 09:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันป่าตอง อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า ไชยปราการ แม่ออน) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 46080.pdf
Download174
326.41 Kb
21.11.2018 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พฤศจิกายน 16, 2018
กลุ่มออมทรัพย์พฤศจิกายน 61.xlsx
Download20
14.57 Kb
16.11.2018 12:06

อ.ฮอด ขอส่งข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน 15, 2018
ที่ ชม 0019.2 ว 46073อำเภอสันกำแพ.pdf
Download38
3.73 Mb
15.11.2018 16:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 46073อำเภอสะเมิ.pdf
Download12
3.77 Mb
15.11.2018 16:30

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.3 ว 2496.pdf
Download124
84.86 Kb
15.11.2018 15:50

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี"

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว46072 ลว.15 พ.ย. 61.rar
Download42
503.28 Kb
15.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และ สันกำแพง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ที่ ชม 0019.2 ว 46071.pdf
Download91
40.22 Kb
15.11.2018 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ชะลอการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศแต่ตั้คณะทำานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรเรียน OTOP.pdf
Download80
108.52 Kb
15.11.2018 09:51

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

พฤศจิกายน 14, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว 46064.pdf
Download70
518.83 Kb
14.11.2018 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอดอยเต่าและอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

พฤศจิกายน 13, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว 46057.pdf
Download99
259.34 Kb
13.11.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอไชยปราการ อำเภออมก๋อย) เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2018

ที่ ชม 0019.3 ว 2476.pdf
Download61
217.04 Kb
13.11.2018 17:23

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดสุดยอดผ้าไทย

ที่ ชม 0019.1 46048.pdf
Download45
86.57 Kb
13.11.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

พฤศจิกายน 12, 2018
ที่ ชม 0019.2 ว 46042.pdf
Download235
392.95 Kb
12.11.2018 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม0019.3 ว 2431 ลว.12 พ.ย. 61.pdf
Download82
1.33 Mb
12.11.2018 11:29

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดสรรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง สตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 และ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว 46037.pdf
Download24
288.99 Kb
12.11.2018 10:48

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฝาง นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP

ที่ ชม 0019.2 ว 46036.pdf
Download153
238.5 Kb
12.11.2018 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พฤศจิกายน 9, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 43997 แก้ไข .pdf
Download162
639.9 Kb
09.11.2018 17:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.3 ว 43997.pdf
Download75
173.57 Kb
09.11.2018 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.2 43995.pdf
Download103
134.52 Kb
09.11.2018 12:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.3-ว 43996 ลว. 8 พ.ย.61.rar
Download287
1.79 Mb
09.11.2018 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พฤศจิกายน 8, 2018
หมวด 300 เชียใหม่ แก้ไข.rar
Download239
337.4 Kb
08.11.2018 17:37

ขอส่งร่างโครงการ หมวด 300 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้อำเภอนำไปปรับใช้ค่ะ ขออำเภอช่วยตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ และขอชะลอการดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมค่ะ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อม

พฤศจิกายน 7, 2018
แบบหนัสือขออนุญาตไปต่าประเทศ.pdf
Download31
242.68 Kb
07.11.2018 15:54

ฝากให้พัฒนาการอำเภอสันทรายค่ะ

ที่ ชม 0019.3 ว 43992.pdf
Download108
571.73 Kb
07.11.2018 15:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีบัญชี 2562

ที่ ชม 0019.4 ว 43989.pdf
Download179
535.83 Kb
07.11.2018 14:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 6, 2018
ชม 0019.3 ว 43982 ลว. 6 พ.ย. 61.pdf
Download138
2.02 Mb
06.11.2018 12:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม0019.3 ว 43983 ลว. 6 พ.ย. 61.pdf
Download22
492.17 Kb
06.11.2018 12:21

เรียน นายอำเภอแม่ริม สันกำแพง และสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

พฤศจิกายน 5, 2018
ชม 0019.3 ว43974 ลวันที่ 2 พ.ย.61 ครบกำหนดชำระหนี้ ธค61.pdf
Download77
2.24 Mb
05.11.2018 10:36

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอฮอดนายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันทราย นายอำเภอฝาง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสะเมิง และนาย

พฤศจิกายน 2, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว 43980.pdf
Download52
569.69 Kb
02.11.2018 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง พร้าว ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

ที่ ชม 0019.3 ว 43979.pdf
Download68
270.32 Kb
02.11.2018 15:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง ดอยสะเก้ด แม่แตง แม่ริม สันป่าตอง สันกำแพง ฮอด ไชยปราการ แม่ออน เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTO

ที่ ชม 0019.4 ว 43975.pdf
Download68
157.86 Kb
02.11.2018 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล

ที่ ชม 0019.4 ว 43973แม่แจ่ม.pdf
Download10
345.85 Kb
02.11.2018 14:27

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973ดอยสะเก็ด.pdf
Download8
346.08 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973หาด.pdf
Download6
345.79 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973แม่วา.pdf
Download5
345.81 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973สันป่าตอ.pdf
Download5
346.16 Kb
02.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973สันกำแพ.pdf
Download7
346.12 Kb
02.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973อ.เมือ.pdf
Download8
346.27 Kb
02.11.2018 14:24

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43972.pdf
Download47
92.38 Kb
02.11.2018 14:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.2 2376.pdf
Download14
111.17 Kb
02.11.2018 13:56

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง การติตดาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3

ที่ ชม 0019.1 ว 2374.pdf
Download29
28.79 Kb
02.11.2018 09:34

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งสามีนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ ถึงแก่กรรม

พฤศจิกายน 1, 2018
ประชุมมอบนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน 30-31 ต.ค.2561.rar
Download104
138.25 Mb
01.11.2018 14:13

รายละเอียดการประชุมมอบนโยบายกรมฯ 30-31 ต.ค.2561

ชม0019.3ว43967 ลว.31 ต.ค.61.pdf
Download77
449.25 Kb
01.11.2018 10:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ออกให้ จากประชาชน)

ที่ ชม 0019.1 ว 43958.pdf
Download103
44.52 Kb
01.11.2018 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957กัลยาฯ.pdf
Download26
75.33 Kb
01.11.2018 10:11

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957เวียแห.pdf
Download19
74.94 Kb
01.11.2018 10:11

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957อมก๋อย.pdf
Download12
78.23 Kb
01.11.2018 10:10

เรียนนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957แม่แจ่ม.pdf
Download30
74.82 Kb
01.11.2018 10:09

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ตุลาคม 31, 2018
ที่ ชม 0019.1 ว 43961.pdf
Download38
24.65 Kb
31.10.2018 17:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 1 พ.ย.61 เวลา 09.00 น.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2562.xls
Download159
56.5 Kb
31.10.2018 14:56

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทาการดำเนินกิจกรรมฯ 62.rar
Download205
5.46 Mb
31.10.2018 14:55

ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562

ชม 0019.2 ว 43959.pdf
Download71
123.6 Kb
31.10.2018 10:42

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ เรื่อง การจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลั

ตุลาคม 26, 2018
ชม0019..1-ว42369.pdf
Download175
1.54 Mb
26.10.2018 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับกรม (DPIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตุลาคม 25, 2018
ชม 0019.3 ว 42352.pdf
Download228
1.12 Mb
25.10.2018 18:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) ประจำปี 2561/2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 42366.pdf
Download115
285.91 Kb
25.10.2018 18:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 2329.pdf
Download137
110.45 Kb
25.10.2018 16:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2562

ชม 0019.1 ว 2324.pdf
Download123
188.52 Kb
25.10.2018 11:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 42360.pdf
Download46
75.12 Kb
25.10.2018 10:58

เรียน ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สันทราย และที่ว่าการอำเภอสารภี เรื่อง จัดทำแบบสรุปประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ตุลาคม 24, 2018
ชม0019.3-ว42359.pdf
Download70
217.66 Kb
24.10.2018 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม0019.3-42358.pdf
Download39
285.19 Kb
24.10.2018 15:45

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ตัวอย่า ขอใช้รถ.doc
Download87
54.5 Kb
24.10.2018 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขออนุญาตนำรถส่วนกลางไปจอดเก็บรักษาฯ (แบบขอใช้รถ)

ชม.0019.1-ว42354.pdf
Download102
46.57 Kb
24.10.2018 10:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขออนุญาตนำรถส่วนกลางไปจอดเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยและเพียงพอ

ตุลาคม 22, 2018
ชม 0019.1 ว 42348.pdf
Download103
1.01 Mb
22.10.2018 18:23

เรียน นายอำเภอแม่อาย ฝาง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 42343.pdf
Download117
763.1 Kb
22.10.2018 12:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้น นายอำเภอแม่แจ่ม สะเมิง พร้าว สันกำแพง อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ฯ

ชม0019.3-ว92343.pdf
Download44
5.18 Mb
22.10.2018 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้น นายอำเภอแม่แจ่ม สะเมิง พร้าว สันกำแพง อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ฯ

ชม.0019.4-ว42344.pdf
Download40
775.09 Kb
22.10.2018 11:53

เรียน นายอำเภอสันกำแพง,หางดง แม่แจ่ม สันป่าตอง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ตุลาคม 19, 2018
ชม0019.3ว42333 ลว.19 ต.ค. 61.pdf
Download51
307.04 Kb
19.10.2018 12:35

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งจุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (LADY'S LIB)

ชม0019.3ว42327 ลว.19 ต.ค. 61.pdf
Download16
656.09 Kb
19.10.2018 12:32

เรียน นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 ว42332 ลวันที่ 19 ต.ค.61 เร่รัดติดตามหนี้ปี 56-61.
Download42
5.35 Mb
19.10.2018 11:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง และอำเภออมก๋อย เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ปี 56-61)

ที่ ชม 0019.4 ว 42336.pdf
Download65
575.68 Kb
19.10.2018 11:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ที่ ชม 0019.3 ว 42329.pdf
Download90
1.09 Mb
19.10.2018 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018"

ที่ ชม 0019.1 ว 42326.pdf
Download112
761.25 Kb
19.10.2018 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.2 ว 42325.pdf
Download29
588.37 Kb
19.10.2018 09:57

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทา

ที่ ชม 0019.2 ว 2279.pdf
Download22
560.76 Kb
19.10.2018 08:38

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทางการ

ตุลาคม 18, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว 2276.pdf
Download75
491.52 Kb
18.10.2018 10:49

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลไอดีไลน์

ตุลาคม 17, 2018
รายชื่อผู้นำปราชญ์อบรมลำปา อ.กัลยาณิวัฒนา.xlsx
Download14
11.12 Kb
17.10.2018 14:24

อ.กัลยาฯ ส่งรายชือผู้นำปราชญ์อบรมลำปาง สัมมาชีพ 62

ตุลาคม 16, 2018
ที่ ชม 0019.4 ว 41279.pdf
Download150
4.82 Mb
16.10.2018 17:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๖๒

ที่ ชม 0019.2 ว 2266.pdf
Download68
529.04 Kb
16.10.2018 15:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี สันกำแพง สันทราย หางดง และอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินกิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 2260.pdf
Download194
2.6 Mb
16.10.2018 14:40

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอแม่อาย อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่ออน อำเภอดอยหล่อ เรื

ที่ ชม 0019.4 ว 41271.pdf
Download156
2.75 Mb
16.10.2018 12:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 41273.pdf
Download48
3.54 Mb
16.10.2018 09:09

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ตุลาคม 12, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว 2254.pdf
Download60
5.81 Mb
12.10.2018 18:43

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอข้อมูลของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.3 41265.pdf
Download41
523.77 Kb
12.10.2018 18:11

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ที่ ชม 0019.3 41260.pdf
Download97
652.01 Kb
12.10.2018 18:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2561

ที่ ชม 0019.3 41259.pdf
Download49
1.47 Mb
12.10.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกาศผลการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP village

ที่ ชม 0019.1 ว 41255.pdf
Download55
213.26 Kb
12.10.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสือ "อธิบดี OTOP"

ตุลาคม 11, 2018
ชม0019.1-41250.pdf
Download157
1.26 Mb
11.10.2018 12:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

ชม 0019.3-ว41247.pdf
Download172
728.27 Kb
11.10.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2562

ตุลาคม 10, 2018
แบบหนัสือขออนุญาตไปต่าประเทศ.docx
Download44
41.58 Kb
10.10.2018 14:05

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบหนังสือขออนุญาตไปต่างประเทศ

ที่ ชม 0019.1 ว 41243.pdf
Download107
977.23 Kb
10.10.2018 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ

ตุลาคม 9, 2018
ที่ ชม 0019.4 ว 2210.pdf
Download93
104.84 Kb
09.10.2018 14:30

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 41237.pdf
Download82
127.99 Kb
09.10.2018 14:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ตุลาคม 8, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38975.pdf
Download39
74.69 Kb
08.10.2018 16:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 38972 ลว. 8 ต.ค. 61.rar
Download93
3.4 Mb
08.10.2018 13:50

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คู่มือการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบาทสตรี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 065.pdf
Download120
41.71 Kb
08.10.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ตุลาคม 5, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.2 38972.pdf
Download33
570.59 Kb
05.10.2018 17:37

เรียน นายอำเภอฝาง, พร้าว,แม่อาย,เวียงแหง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัต

ตุลาคม 4, 2018
ชม0019.3ว38965 ลว.4 ต.ค. 61.pdf
Download29
861.78 Kb
04.10.2018 16:52

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันทราย และดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 ว38963 ลวันที่ 4 ต.ค.61 ครบกำหนดชำระ พ.ย.61.pdf
Download63
1013.73 Kb
04.10.2018 14:49

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง กา

กันยายน 27, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 38946.pdf
Download181
153.3 Kb
27.09.2018 15:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 38946 เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่:กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำขยายผลวิถีพอเพียง

กันยายน 26, 2018
ชม 0019.1 38927-38935 38942.pdf
Download84
417.21 Kb
26.09.2018 18:54

เรียน นายอำเภอแม่อายอมก๋อย สันกำแพง สะเมิง ดอยเต่า ฮอด หางดง ดอยหล่อ ไชยปราการ และอำเภอแม่ออน เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

ชม 0019.4 ว-38941.pdf
Download17
262.78 Kb
26.09.2018 18:15

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย และอำเภอไชยปราการ เรื่อง การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว-38940.pdf
Download13
266.09 Kb
26.09.2018 18:06

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 38939.pdf
Download19
318.74 Kb
26.09.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมจัดงานแสดง นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวฯ

ชม 0019.1-38936-38937.pdf
Download23
1.08 Mb
26.09.2018 17:50

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม เมืองเชียงใหม่ และอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 38926.pdf
Download87
889.4 Kb
26.09.2018 17:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 25, 2018
ชม 0019.1 ว 37837.pdf
Download65
131.85 Kb
25.09.2018 18:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 37836.pdf
Download64
262.53 Kb
25.09.2018 14:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กันยายน 24, 2018
ชม.0019.3-37834.pdf
Download28
175.67 Kb
24.09.2018 15:33

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง รางวัล "หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.2561

ชม 0019.1 ว 37831.pdf
Download70
470 Kb
24.09.2018 12:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กันยายน 21, 2018
ชม 0019.1 ว 37829.pdf
Download29
80.92 Kb
21.09.2018 17:29

เรียน นายอำเภอสันกำแพง, แม่อาย และนายอำเภอไชยปราการ เรื่องกิจกรรมจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัรฑืและบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.1 ว 37828.pdf
Download81
881.08 Kb
21.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระและดำเนินการส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด

กันยายน 20, 2018
ชม 0019.2 ว 37795.pdf
Download59
247.3 Kb
20.09.2018 11:51

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

กันยายน 19, 2018
ชม0019.3ว37794 ลว.17 ก.ย. 61.pdf
Download19
394.74 Kb
19.09.2018 16:43

เรียนนายอำเอเมืองเชียงใหม่ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.2 37810.pdf
Download20
63.63 Kb
19.09.2018 16:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีต้นแบบ

ชม 0019.2 37809.pdf
Download15
63.38 Kb
19.09.2018 16:32

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีต้นแบบ

ชม 0019.3 ว 37808.pdf
Download102
64.5 Kb
19.09.2018 16:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) / อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ประจำปี 2562

ชม 0019.3 37807.pdf
Download14
852.05 Kb
19.09.2018 16:26

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง (นำร่อง)

ชม 0019.3 ว 37802.pdf
Download11
105.46 Kb
19.09.2018 16:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ริม เรื่อง โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อความต้องการของตลาด

ชม 0019.1 37803.pdf
Download28
143.5 Kb
19.09.2018 16:23

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ส่งเอกสารการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37800.pdf
Download126
465.72 Kb
19.09.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 37798.pdf
Download115
315.9 Kb
19.09.2018 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวงัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

กันยายน 18, 2018
ชม 0019.1 ว 37797.pdf
Download57
125.78 Kb
18.09.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

สิ่ที่ส่มาด้วย.rar
Download138
823.54 Kb
18.09.2018 14:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37796

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37796.pdf
Download123
169.74 Kb
18.09.2018 14:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36454.pdf
Download20
157.23 Kb
18.09.2018 14:04

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอหางดง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

กันยายน 17, 2018
ด่วนที่สุด 0019.3 ว 063.pdf
Download64
39.9 Kb
17.09.2018 15:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยสะเก็ด/แม่แตง/แม่ริม/สะเมิง/สันกำแพง/สันทราย/หางดง/ฮอด/แม่วาง) เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

กันยายน 14, 2018
ชม 0019.3 ว36461 ลวันที่ 14 ก.ย.61 บัตรรับชำระหนี้ รอบ7.pdf
Download17
809.01 Kb
14.09.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 7 ปี 2561

ชม 0019.3 ว36460 ลวันที่ 14 ก.ย.61 แจ้โอนเิน รอบ7.pdf
Download15
453.64 Kb
14.09.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 7 ปี 2561)

ชม 0019.1 36462.pdf
Download16
54.89 Kb
14.09.2018 14:04

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.2 ว 36456.pdf
Download28
253.76 Kb
14.09.2018 09:48

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

กันยายน 13, 2018
ชม 0019.1 ว 2005.pdf
Download54
40.68 Kb
13.09.2018 16:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม0019.3ว36450 ลว.13 ก.ย. 61.pdf
Download16
474.24 Kb
13.09.2018 14:50

เรียน นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว36453 ลว.13 ก.ย. 61.pdf
Download48
398.96 Kb
13.09.2018 14:15

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (แก้ไขเฉพาะราย)

ชม 0019.1 ว 1995.pdf
Download91
490.45 Kb
13.09.2018 12:01

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ชม 0019.2 1994.pdf
Download15
182.37 Kb
13.09.2018 11:36

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง การศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

กันยายน 12, 2018
ชม 0019.1 36436.pdf
Download17
58.31 Kb
12.09.2018 17:34

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.2 ว 1984.pdf
Download52
937.58 Kb
12.09.2018 16:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด (อชป.)

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว 36443.pdf
Download39
44.11 Kb
12.09.2018 13:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การวาดขอบพื้นที่หมู่บ้านของจังหวัดบน Google Map

ชม 0019.4 ว 36442.pdf
Download49
80.88 Kb
12.09.2018 13:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2"

ชม 0019.4 36441.pdf
Download17
92.76 Kb
12.09.2018 13:51

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดงาน "หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2"

ชม 0019.1 36435 อำเภอสะเมิ.pdf
Download7
57.67 Kb
12.09.2018 11:21

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36434 อำเภอพร้าว.pdf
Download10
58.86 Kb
12.09.2018 11:20

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36433 อำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download12
59.08 Kb
12.09.2018 11:20

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

กันยายน 10, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36430.rar
Download84
1.23 Mb
10.09.2018 15:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กันยายน 7, 2018
ชม 0019.1ว 32428.pdf
Download113
114.3 Kb
07.09.2018 17:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.1ว 32427.pdf
Download130
391.78 Kb
07.09.2018 17:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.3 ว 36422 ลว. 7 ก.ย. 61.pdf
Download62
863.79 Kb
07.09.2018 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) อำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ฝาง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ไชยปราการ แม่วาง และแม่ออน เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36418.pdf
Download27
2.02 Mb
07.09.2018 16:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเมืองเชียงใหม่ ขอฝากส่งหนังสือให้คุณนพวงศ์ รัฐไผท เรื่อง การสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3 ว 1459.pdf
Download37
842.4 Kb
07.09.2018 16:16

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรม "รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

ชม 0019.3 ว 36417.pdf
Download11
2.65 Mb
07.09.2018 16:13

เรียน นายอำเภอแม่ริมและนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36420.pdf
Download32
534.33 Kb
07.09.2018 16:02

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอดอยหล่อ.pdf
Download11
594.84 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอสันป่าตอ.pdf
Download13
592.62 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่ออน.pdf
Download9
592.97 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download7
593.85 Kb
07.09.2018 15:56

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download21
597.74 Kb
07.09.2018 15:56

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่ริม.pdf
Download8
597.1 Kb
07.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอเชียดาว.pdf
Download10
591.32 Kb
07.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่แต.pdf
Download9
590.67 Kb
07.09.2018 15:54

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กันยายน 6, 2018
ชม 0019.1 ว 34449_001.pdf
Download79
4.61 Mb
06.09.2018 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.2 ว 34448.pdf
Download43
682.07 Kb
06.09.2018 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Unseen Lanna 2018 และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดสานพลังประชารัฐภายใต้ชื่องาน "เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย"

ชม 0019.3 ว34442 ลวันที่ 5 ก.ย.61 ชำระหนี้ ต.ค.61.pdf
Download19
1.06 Mb
06.09.2018 10:47

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร

ชม0019.3ว34441 ลว.5 ก.ย. 61.pdf
Download20
712.76 Kb
06.09.2018 09:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม แม่แตง และสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3 . 34443 ลว.5 ก.ย. 61.pdf
Download15
517.22 Kb
06.09.2018 09:33

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

เป้าหมายบัตรแยกอำเภอ 5 าน.rar
Download69
1.14 Mb
06.09.2018 04:23

เรียน พัฒนาการทุกอำเภอ จังหวัดส่งเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป

กันยายน 5, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34438.pdf
Download21
589.03 Kb
05.09.2018 21:13

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อายและอำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดเวทีถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ตามกิจกรรมประเมินผลโครงการจัดการความรู้ถอดบทเรียน และจัดทำเอก

กันยายน 4, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 062.pdf
Download48
266.81 Kb
04.09.2018 15:04

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร เข้าร่วมประชุมระบบ VDO Conference

ชม.0019.2-34436.pdf
Download32
887.52 Kb
04.09.2018 14:11

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

กันยายน 3, 2018
ชม 0019.2 34436.pdf
Download32
887.84 Kb
03.09.2018 17:43

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ชม0019.4-ว34434.pdf
Download66
1.36 Mb
03.09.2018 13:50

เรียน นายอําเภอดอยสะเก็ด แม่วาง สันกําแพง แม่แจ่ม ฮอด กัลยานิวัฒนา แม่ริม พร้าว สะเมิง สันทราย หางดง และนายอําเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดงาน"เยือนถิ่นล้าานา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย 2018"

สิงหาคม 31, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34427.pdf
Download33
96.55 Kb
31.08.2018 17:56

เรียน นายอำเภอสะเมิงและนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

ชม 0019.3 ว34426 ลว. 31 ส.ค. 61.rar
Download53
861.68 Kb
31.08.2018 17:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) แม่แจ่ม ฝาง ฮอด เชียงดาว แม่วาง แม่อาย ไชยปราการ และแม่ออน เรื่อง การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 34422.pdf
Download36
3.19 Mb
31.08.2018 13:19

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องแจ้งผลการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ

ชม 0019.3 ว 34421.pdf
Download105
373.76 Kb
31.08.2018 12:25

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความพร้อมจะเข้าดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2532 จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 34420.pdf
Download30
318.63 Kb
31.08.2018 12:14

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

สิงหาคม 30, 2018
แก้ไข ชม 0019.4 ว 34414.pdf
Download68
1.66 Mb
30.08.2018 18:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) (แก้ไขวันที่)

ที่ ชม 0019.4 ว 34414.pdf
Download53
1.65 Mb
30.08.2018 17:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 34412.pdf
Download31
351.04 Kb
30.08.2018 16:44

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่ยืน อำเภอ.doc
Download208
53.5 Kb
30.08.2018 13:42

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดฯ ขอส่งร่างโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดโครงการ หมวด 300

ชม 0019.1 34410.pdf
Download20
139.22 Kb
30.08.2018 11:05

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34409.pdf
Download18
140.31 Kb
30.08.2018 11:05

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34408.pdf
Download23
139.99 Kb
30.08.2018 11:04

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34407.pdf
Download24
139.68 Kb
30.08.2018 11:04

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34406.pdf
Download32
138.39 Kb
30.08.2018 11:03

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.3 ว34401 ลว. 30 ส.ค. 61.rar
Download5
6.33 Mb
30.08.2018 11:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว จอมทอง และสันกำแพง เรื่อง การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.4 ว 1937.pdf
Download49
50.83 Kb
30.08.2018 11:00

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

สิงหาคม 29, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32685.pdf
Download101
151.46 Kb
29.08.2018 20:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32684.pdf
Download67
191.86 Kb
29.08.2018 20:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว 32683.pdf
Download84
463.45 Kb
29.08.2018 20:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32682.pdf
Download46
159.59 Kb
29.08.2018 20:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า และอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32681.pdf
Download96
515.66 Kb
29.08.2018 20:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม.0019.2-ว1843.pdf
Download68
435.98 Kb
29.08.2018 11:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่น

ชม 0019.1 32677.pdf
Download25
122.96 Kb
29.08.2018 09:48

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

สิงหาคม 28, 2018
ชม 0019.1 32678.pdf
Download28
136.26 Kb
28.08.2018 16:47

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

ชม 0019.1 32676.pdf
Download27
132.03 Kb
28.08.2018 16:46

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

ชม 0019.1 ว 32641_001.pdf
Download108
538.8 Kb
28.08.2018 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขไฟล์)

คุณอินสอน สุริยค์.pdf
Download28
535.04 Kb
28.08.2018 10:10

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน ขอฝากส่งหนังสือให้คุณอินสอน สุริยงค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

คุณโสรัตยา บัวชุม.pdf
Download17
535.44 Kb
28.08.2018 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ขอฝากส่งหนังสือให้คุณโสรัตยา บัวชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 27, 2018
ชม 0019.2 ว 32673.pdf
Download56
65.76 Kb
27.08.2018 17:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 32672.pdf
Download164
319.08 Kb
27.08.2018 16:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ชม 0019.3 ว 32664.pdf
Download136
577.05 Kb
27.08.2018 13:58

เรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรศฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32671.pdf
Download85
2.55 Mb
27.08.2018 13:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561

ด่วนที่สุดอำเภอสันป่าตอ.pdf
Download32
4.85 Mb
27.08.2018 13:31

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด อำเภอสันกำแพ.pdf
Download21
4.82 Mb
27.08.2018 13:30

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ขม 0019.2 ว32265 .pdf
Download89
4.89 Mb
27.08.2018 13:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สิงหาคม 24, 2018
ชม0019.3ว3663 ลว 24 ส.ค. 61.pdf
Download35
413.36 Kb
24.08.2018 11:29

เรียน นายอำเภอแม่อาย แม่แตง และแม่ริม เรื่อง ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี

สิงหาคม 23, 2018
ชม.0019.3-ว32650.pdf
Download418
488.24 Kb
23.08.2018 16:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒฯาชุมชน (ผู้นำ อช.)

วิทยุ เรื่อประชุมผู้บริหารฯ.pdf
Download67
31.45 Kb
23.08.2018 13:39

รียน นายอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สิงหาคม 22, 2018
ล่าสุด การประชุมเชิปฏิบัติการฯ.pdf
Download74
139.71 Kb
22.08.2018 13:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561

ล่าสุด โครการรวมพลัอาสาเพื่อประชาชนจัหวัดฯ.pdf
Download44
175.74 Kb
22.08.2018 13:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการรวมพลังอาสาพัฒนาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุดขอเชิยชวนเสนอชื่อ กทบ ดีเด่น.pdf
Download74
79.44 Kb
22.08.2018 13:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่น

สิงหาคม 21, 2018
ชม0019.3ว32639 ลว.21 ส.ค.61.pdf
Download32
682.26 Kb
21.08.2018 11:30

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ แม่แตง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กร

สิงหาคม 17, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30139 เรื่อ โครการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผ
Download96
663.18 Kb
17.08.2018 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า,และอำเภอเวียงแหง เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

สิงหาคม 15, 2018
ชม 0019.4 ว30127.pdf
Download55
50.67 Kb
15.08.2018 17:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3 ว30125 ลวันที่ 15 ส.ค.61 แจ้โอนเินรอบ 6.pdf
Download56
658.73 Kb
15.08.2018 15:51

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอหางดง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ห

ชม0019.3ว1795 ลว.15 ส.ค. 61.pdf
Download58
405.27 Kb
15.08.2018 12:36

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562

สิงหาคม 14, 2018
ชม0019.2 30119.pdf
Download126
304.81 Kb
14.08.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม0019.2 30120.pdf
Download104
301.11 Kb
14.08.2018 18:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0019.4-ว178914082018181027.pdf
Download67
2.09 Mb
14.08.2018 18:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line @) @มหาดไทย

สิงหาคม 10, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30116.pdf
Download116
366 Kb
10.08.2018 16:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30115.pdf
Download119
1.02 Mb
10.08.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ปี 2561

ชม 0019.3 ว30114.pdf
Download49
119.03 Kb
10.08.2018 13:50

เรียน นายอำเภอสันทราย ฮฮด สันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สะเมิง สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา และแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 6 ก

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 060.pdf
Download86
363.38 Kb
10.08.2018 13:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอเบิกจ่ายเงินค่าติดตามประเมินผลโครงการฯ และส่งหลักฐานการเบิกจ่าย

อำเภอแม่อาย.pdf
Download22
226.19 Kb
10.08.2018 09:24

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรีื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อำเภอดอยเต่า.pdf
Download13
222.2 Kb
10.08.2018 09:23

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรีื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม0019.3 ว 30107 ลว 9 ส.ค. 61.rar
Download64
5.33 Mb
10.08.2018 09:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561

สิงหาคม 9, 2018
ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว30109.pdf
Download151
436.93 Kb
09.08.2018 19:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกคะแนนเพื่อประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

ชม0019.3 ว30108.pdf
Download61
314.47 Kb
09.08.2018 18:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อยดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ดดยโรงเรียน OTOP

ชม0019.3 30098.pdf
Download20
152.95 Kb
09.08.2018 11:15

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิชูเกียรติศุนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม0019.3 30097.pdf
Download87
261.64 Kb
09.08.2018 11:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดงาน"เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย"

ด่วนที่สุด ชม.0019.4-ว29120.pdf
Download55
738.17 Kb
09.08.2018 11:03

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ริม แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันทราย หางดง อมก๋อย ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน และอำเภอกัลนาณิวัฒนา เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ

วันแม่.pdf
Download28
175 Kb
09.08.2018 10:43

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ (พจ.มอบ.)

ชม 0019.3 ว1730 ลว.8 ส.ค. 61.pdf
Download39
256.26 Kb
09.08.2018 09:08

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี แม่ริม ดอยสะเก็ด หางดง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเสวนา และจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของสมเด็จ

สิงหาคม 8, 2018
2018_08_08_16_08_53.pdf
Download38
1.14 Mb
08.08.2018 16:13

เรียนนายอำเภอจอมทอง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอแม่แตง เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 12/2561

สิงหาคม 7, 2018
กำหนดการการศึกษาดูานด่วน ชม 0019.2-ว29118.pdf
Download38
62.87 Kb
07.08.2018 10:47

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง กำหนดการการศึกษาดูงาน(ด่วน ชม 0019.2-ว29118)

ด่วนที่สุด ชม 0019.2-ว29118.pdf
Download42
139.58 Kb
07.08.2018 10:21

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขออนุญาตศึกษาดูงาน

สิงหาคม 3, 2018
แจ้เตือนครบกำหนด ก.ย.61.pdf
Download55
2.8 Mb
03.08.2018 09:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง และอำเภออมก๋อย เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ย.61)

สิงหาคม 2, 2018
ชม 0019.3 ว29112.pdf
Download78
640.23 Kb
02.08.2018 17:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดโอทอป จูเนียร์ ( OTOP Junior Contest)

ชม0019.3 ว29105 ลว. 1 ส.ค. 61.pdf
Download53
685.09 Kb
02.08.2018 13:34

เรียน นายอำเภอสะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง ฮอด แม่ออน และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ แทนอนุกรรมการผ

สิงหาคม 1, 2018
ชม0019.2 29096.pdf
Download73
187.05 Kb
01.08.2018 11:31

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

900019.2ว29095.pdf
Download99
238.38 Kb
01.08.2018 11:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ชม0019.2ว29097.pdf
Download110
355.67 Kb
01.08.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1234.pdf
Download121
253.24 Kb
01.08.2018 11:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 29088 ลว. 31 ก.ค. 61.rar
Download36
18.12 Mb
01.08.2018 09:30

เรียน นายอำเภอดอยเต่า หางดง แม่วาง สารภี เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ จอมทอง สันป่าตอง และสันกำแพง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม 31, 2018
ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29086.pdf
Download88
52.67 Kb
31.07.2018 18:24

ด่วนที่สุด เรืยน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

ชม0019.3 ว.29085 ลว.31 ก.ค.61.pdf
Download68
369.47 Kb
31.07.2018 14:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) (แก้ไขเฉพาะราย)

ชม0019.3 . 29084 ลว.31 ก.ค. 61.pdf
Download47
550.25 Kb
31.07.2018 14:32

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) (แก้ไขเฉพาะราย)

คัดเลือกพ่อดีเด่น ปี 2561.pdf
Download57
577.98 Kb
31.07.2018 13:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

กรกฎาคม 26, 2018
สิ่ที่ส่มาด้วย 1.rar
Download210
736.14 Kb
26.07.2018 14:24

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ชม 0019.3/ ว 19080

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29080.pdf
Download178
1.45 Mb
26.07.2018 14:23

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แนวทาขออนุมัติโครการ.pdf
Download112
1.53 Mb
26.07.2018 10:57

จังหวัด ขอสง แนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นในการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินการ

กรกฎาคม 25, 2018
ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29078.pdf
Download64
265 Kb
25.07.2018 18:12

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดรับคำถามขออาสาสมัครญี่ปุ่น

ประกวดชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอ.docx
Download222
19.37 Kb
25.07.2018 12:20

ขอส่งร่างโครงการ หมวด 300 ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ค่าจัดทำเอกสารฯ)

ชม 0019.2 ว 28250.pdf
Download141
212.15 Kb
25.07.2018 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม0019.4 ว28247.pdf
Download90
699.2 Kb
25.07.2018 09:22

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการติดตั้งแลการใช้งานโปรแกรมป้งกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561

กรกฎาคม 24, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว28246.pdf
Download117
281.58 Kb
24.07.2018 17:51

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม0019.4 ว28243.pdf
Download65
34.51 Kb
24.07.2018 14:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว28245.pdf
Download78
110.62 Kb
24.07.2018 14:07

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 23, 2018
ชม 0019.1 ว 059.pdf
Download93
66.21 Kb
23.07.2018 14:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ชม 0019.1 ว 28235.pdf
Download54
66.21 Kb
23.07.2018 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 28232.pdf
Download74
141.15 Kb
23.07.2018 14:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ครั้งที่ 2

ชม0019.3 ว 28222 ลว. 20 ก.ค. 61.pdf
Download63
5.8 Mb
23.07.2018 13:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) อำเภอไชยปราการ เชียงดาว ฝาง แม่วาง แม่แจ่ม แม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 28227 ลว. 23 ก.ค. 61.pdf
Download87
1.11 Mb
23.07.2018 13:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2018_07_23_08_35_53.pdf
Download26
361.87 Kb
23.07.2018 09:47

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องการประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2561

กรกฎาคม 20, 2018
แม่ออน.pdf
Download30
28.61 Kb
20.07.2018 19:09

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามดครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์

ฮอด.pdf
Download25
93.97 Kb
20.07.2018 19:08

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว26901.rar
Download119
5.03 Mb
20.07.2018 16:56

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 611.72 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่