ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กรกฎาคม 20, 2018
แม่ออน.pdf
Download4
28.61 Kb
20.07.2018 19:09

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามดครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์

ฮอด.pdf
Download13
93.97 Kb
20.07.2018 19:08

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว26901.rar
Download6
5.03 Mb
20.07.2018 16:56

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม0019.3 ว0485.pdf
Download28
104.9 Kb
20.07.2018 10:53

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การอบรมด้ายเกษตรอินทรีย์

ชม0019.3 ว26876.pdf
Download21
304.38 Kb
20.07.2018 10:52

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง พร้าว และ ดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินดครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561 กิจกรรมรับโล่

กรกฎาคม 19, 2018
ชม0019.3 ว26903.pdf
Download38
374.23 Kb
19.07.2018 17:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ชม0019.3ว26900.pdf
Download51
318.42 Kb
19.07.2018 16:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุนเข้มแข็ง : วิถีธรรม

กรอกข้อมูลข้าราชการ.pdf
Download33
113.08 Kb
19.07.2018 09:12

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่อาย อำเภอสันป่าตอง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด และอำเภอแม่ออน เรื่อง กรอกข้อมูลข้าราชการที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระ

กรกฎาคม 18, 2018
ชม 0019.2ว26893.pdf
Download82
42.3 Kb
18.07.2018 13:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม 17, 2018
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี_พช_16-07-18.pptx
Download70
24.94 Mb
17.07.2018 11:30

file บรรยายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน 16 ก.ค.61

กรกฎาคม 16, 2018
ชม0019.3 ว26890.pdf
Download23
116.72 Kb
16.07.2018 20:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP ปี 2561

ชม0019.3 ว26888.pdf
Download68
82.29 Kb
16.07.2018 20:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2561

กรกฎาคม 13, 2018
ชม 0019.1 26883.pdf
Download37
33.83 Kb
13.07.2018 16:38

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว26883.pdf
Download10
35.18 Kb
13.07.2018 16:37

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.3 ว6885 ลวันที่ 13 ก.ค.61 โอนเินหมุนเวียน 5.2.pdf
Download22
374.3 Kb
13.07.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอฝาง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสารภี และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 5.2)

ชม 0019.3 26884 ลวันที่ 13 ก.ค.61 โอนเินอุดหนุนรอบ 5.pdf
Download8
276.29 Kb
13.07.2018 15:45

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุนรอบ 5)

ชม0019.3 ว 26880.pdf
Download59
57.6 Kb
13.07.2018 14:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

ด่วนที่สุดวิทยุชม0019.1 ว058.pdf
Download30
40.58 Kb
13.07.2018 14:47

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 16 ก.ค. 61

ด่วนที่สุด ชม0019.2 26876.pdf
Download96
131.99 Kb
13.07.2018 13:48

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ร่า ด่วนที่สุด Kick off.pdf
Download59
133.62 Kb
13.07.2018 10:26

ร่างหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องการประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม 12, 2018
ชม 0019.3 ว 26873.pdf
Download99
2.5 Mb
12.07.2018 16:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชม 0019.3 ว 1440.pdf
Download79
731.41 Kb
12.07.2018 16:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ชม 0019.3 ว 26872.pdf
Download24
1.73 Mb
12.07.2018 16:09

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง สันทราย หางดง แม่แจ่ม แม่ออน และอำเภอพร้าว เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หนัสือเชิญวิทยากร.pdf
Download14
746.28 Kb
12.07.2018 16:00

เรียน อำเภอแม่ออน ขอความกรุณาแจ้งประสานวิทยากรฯ

ชม 0019.3 ว26870 ลวันที่ 12 ก.ค.61 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 5.p
Download21
1.01 Mb
12.07.2018 15:22

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอฝาง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสารภี นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ส่งบัตรรับช

รายชื่อพื้นที่หมู่บ้านบภาค.xlsx
Download45
21.17 Kb
12.07.2018 12:46

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอส่งรายช่ือหมู่บ้านงบภาค เพ่ือให้อำเภอพิจารณาเป็นจุดศึกษาดูงาน

กรกฎาคม 11, 2018
2018_07_11_17_18_04.pdf
Download9
407.37 Kb
11.07.2018 17:19

เรียนนายอำเภอหางดง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 10/2561

ชม 0019.2 26861.pdf
Download23
230.99 Kb
11.07.2018 14:03

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3 ว25361 ลวันที่ 10 ก.ค.61 แจ้โอนเิน 5.1.pdf
Download14
623.62 Kb
11.07.2018 09:19

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบ 5.1)

กรกฎาคม 10, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 1416.pdf
Download33
203.7 Kb
10.07.2018 16:57

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง สันป่าตอง แม่แตง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี เรื่อง โครงการฝึกอบรม"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยกฎหมายและสิทธิประโยชน์ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

ชม. 0019.3 ว 25360 ลว. 10 ก.ค. 61.pdf
Download51
204.64 Kb
10.07.2018 14:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

ชม 0019.4 ว25357.pdf
Download84
648.35 Kb
10.07.2018 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบิหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

แผนอบรม ส่ให้อำเภอ.xlsx
Download22
74.33 Kb
10.07.2018 09:17

ฝากให้พี่หนิง อ.ไชยปราการ

กรกฎาคม 9, 2018
แนวทาการเขียนเบิก คชจ.เดินทาไปราชการ.rar
Download148
491.26 Kb
09.07.2018 15:55

แนวทางการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่ะ

ชม 0019.2-ว 25351.pdf
Download94
86.68 Kb
09.07.2018 13:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

2 แบบฟอร์มการรายานตัวชี้วัดครัวเรือนยากจนจัหวัดเชียใหม่ 2561
Download35
1.44 Mb
09.07.2018 10:36

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ(นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และ ดอยหล่อ)

1 แบบฟอร์มการรายานโครการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน
Download18
578 Kb
09.07.2018 10:34

แบบรายงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอเชียงดาว แม่อาย พร้าว ดอยเต่า ไชยปราการ)

ชม 0019.2-ว25348.pdf
Download29
615.7 Kb
09.07.2018 09:38

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2561

กรกฎาคม 5, 2018
ทะเบียนลูกหนี้ค้าชำระฯ จ.เชียใหม่.xlsx
Download28
38.9 Kb
05.07.2018 15:52

เรียน ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ เรื่อง ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560 (98 โครงการ)

อำเภอที่ผิดนัดชำระหนี้ 30 มิ.ย.61 เชียใหม่.xlsx
Download22
71.96 Kb
05.07.2018 15:51

เรียน ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ เรื่อง ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560 (98 โครงการ)

ชม 0019.2 ว 25339.pdf
Download116
1.34 Mb
05.07.2018 10:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

กรกฎาคม 4, 2018
ชม0019.1 ว 25338.pdf
Download94
189.85 Kb
04.07.2018 16:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม0019.2 ว25337.pdf
Download130
1.22 Mb
04.07.2018 14:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว 25322.pdf
Download31
164.73 Kb
04.07.2018 13:05

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอฝากหนังสือให้คุณนพวงศ์ รัฐผไท เรื่อง การสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม0019.3 ว25335 ลวันที่ 3 ก.ค.61 ครบกำหนด ส.ค.61.pdf
Download53
3.67 Mb
04.07.2018 09:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ค.61)

ชม0019.3 ว25334.pdf
Download16
671.66 Kb
04.07.2018 09:01

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 9/2561

กรกฎาคม 3, 2018
ด่วนที่สุดชม0019.1 ว25333.pdf
Download115
838.35 Kb
03.07.2018 16:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

วิทยุ ด่วนที่สุดชม0019.3 ว057.pdf
Download74
35.03 Kb
03.07.2018 16:24

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

กรกฎาคม 2, 2018
ชม 0019.3 ว25330.pdf
Download85
221.75 Kb
02.07.2018 18:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.1 ว1371.pdf
Download56
241.11 Kb
02.07.2018 18:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"

ชม 0019.2 ว25329.pdf
Download96
193.13 Kb
02.07.2018 17:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชม 0019.1 ว25328.pdf
Download59
707.38 Kb
02.07.2018 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมิน บุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

ชม 0019.4-ว 25327.pdf
Download58
330.54 Kb
02.07.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง รายงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ

ชม 0019.4-ว 25326.pdf
Download42
221.66 Kb
02.07.2018 16:27

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่อาย พร้าว ดอยเต่า และอำเภอไชยปราการ เรื่อง โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว 25321.pdf
Download60
96.17 Kb
02.07.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

มิถุนายน 29, 2018
ชม 0019.3 . 25316 ลว 29 มิ.ย. 61.pdf
Download28
269.59 Kb
29.06.2018 16:30

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ส่งคืนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 . 25315 ลว 29 มิ.ย. 61.rar
Download11
3.42 Mb
29.06.2018 16:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงหใม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว25314 ลว 29 มิ.ย. 61.rar
Download52
17.52 Mb
29.06.2018 16:28

เรียน นายอำเภอสันทราย ไชยปราการ สารภี ดอยเต่า สันกำแพง สะเมิง ดอยสะเก็ด พร้าว และแม่แจ่ม เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 27, 2018
ชม 0019.3-24212.pdf
Download49
748.6 Kb
27.06.2018 09:22

เรียน นายอำเภอสะเมิง ดอยสะเก็ด กัลยานิวัฒนา อมก๋อย และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การสัมมานาอาสาพัฒนา(อ.ส.พ.) รุ่นที่ 70

ชม 0019.3-ว 24202.pdf
Download140
1.49 Mb
27.06.2018 09:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดย โรงเรียน OTOP ภาตใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

มิถุนายน 26, 2018
วิทยุ ที ชม 0019.1-ว 056.pdf
Download55
32.09 Kb
26.06.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

มิถุนายน 25, 2018
ชม 0019.3 ว 24195 ลว 25 มิ.ย. 61.pdf
Download75
1.37 Mb
25.06.2018 16:27

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีปัญชี 2561

ที่ ชม 0019.3 ว24196 ลวันที่ 25 มิ.ย.61 บัตรรับชำระหนี้ รอบ
Download29
922.86 Kb
25.06.2018 16:27

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสารภี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอฮอด นายอำเภอฝาง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร

ชม 0019.2-ว24200.pdf
Download79
1.02 Mb
25.06.2018 14:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ชม 0019.1-ว 1328.pdf
Download71
281.32 Kb
25.06.2018 14:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 24194.pdf
Download105
427.2 Kb
25.06.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 24193.pdf
Download84
780.77 Kb
25.06.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม 0019.2-ว 24192.pdf
Download87
302.2 Kb
25.06.2018 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2018_06_25_09_23_20.pdf
Download17
754.2 Kb
25.06.2018 09:29

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอหางดง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 8/2561

มิถุนายน 22, 2018
หลักสูตร นวัตวิถี2- .xlsx
Download168
19.15 Kb
22.06.2018 16:03

ตัวอย่างหลักสูตรโครงการนวัติวิถี

หมวด 300.rar
Download216
205.82 Kb
22.06.2018 16:02

ร่าง หมวด300 โครงการนวัตวิถี

การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีแห่ชาติ.pdf
Download52
837.59 Kb
22.06.2018 14:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีแห่งชาติ

มิถุนายน 21, 2018
หนัสือลาออก.pdf
Download54
105.41 Kb
21.06.2018 17:33

ขอฝากให้หัวหน้าสุนทร อำเภอกัลยาณิวัฒนา และพี่ธนรัฐ อำเภอแม่ริม แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก

ชม 0019.3-24177.pdf
Download22
213.5 Kb
21.06.2018 09:33

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ชม 0019.1-ว 055.pdf
Download75
48.07 Kb
21.06.2018 09:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

มิถุนายน 20, 2018
ที่ ชม0019.3 ว24173 ลวันที่ 20 มิ.ย.61 อุดหนุนรอบ 4.pdf
Download13
286.45 Kb
20.06.2018 14:16

เรียน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุนรอบ 4)

ชม 0019.1-ว 24171.pdf
Download27
298.27 Kb
20.06.2018 13:25

เรียนนายอำเภอจอมทอง แม่แตง เมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง และสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตที่ครบเกษียณอายุราชการ

มิถุนายน 19, 2018
แบบรายาน1 คร. 1สัญญา.xlsx
Download16
49.24 Kb
19.06.2018 16:03

อ.ฝางส่งรายงาน 1 คร. 1 สัญญษ

ชม 0019.4-ว24170.pdf
Download152
364 Kb
19.06.2018 09:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

มิถุนายน 18, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว22688 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอ
Download67
798.22 Kb
18.06.2018 11:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่อาย และนา

ที่ ชม 0019.3 22687 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 การโอนเินหมุนเวียนรอบ
Download20
366.09 Kb
18.06.2018 10:06

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียนรอบ 4.1)

ที่ ชม 0019.3 22686 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 การโอนเินหมุนเวียน รอ
Download6
293.14 Kb
18.06.2018 10:04

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียนรอบ 3.4)

มิถุนายน 15, 2018
ชม 0019.1-22694.pdf
Download107
104.37 Kb
15.06.2018 15:12

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ข้าราชการขอลาออกจากราชการ

ชม 0019.3-ว22693.pdf
Download78
235.77 Kb
15.06.2018 15:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สันกำแพ.pdf
Download26
562.83 Kb
15.06.2018 15:08

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

สารภี.pdf
Download20
561.36 Kb
15.06.2018 15:08

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

ชม 0019.2-ว22692.pdf
Download109
556.12 Kb
15.06.2018 15:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

ชม 0019.4-ว22691.pdf
Download79
465.97 Kb
15.06.2018 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP & SMEx LANNA EXPO 2018"

ชม 0019.2-ว22685.pdf
Download56
809.36 Kb
15.06.2018 13:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว22679.pdf
Download27
150.44 Kb
15.06.2018 11:32

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ3.xls
Download8
14.47 Kb
15.06.2018 09:57

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อกองทุนเด็กให้ อ.เวียงแหงครับ

มิถุนายน 12, 2018
ชม 0019.1-22677.pdf
Download36
35.28 Kb
12.06.2018 15:58

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ส่งเอกสารเพื่อปรับระดับ ของนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ

มิถุนายน 11, 2018
ร่าแผน..pdf
Download205
414.74 Kb
11.06.2018 17:55

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัด โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพือให้ทราบเป็นข้อมุลเบื้องต้น

ยกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D มช..xls
Download11
30 Kb
11.06.2018 14:09

อ.หางดงส่งรายชื่ออบรม กลุ่ม D มช.

มิถุนายน 7, 2018
ชม 0019.3-21400.pdf
Download35
233.9 Kb
07.06.2018 12:28

เรียน นายอำเภอแม่อายและไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.3-21399.pdf
Download14
236.21 Kb
07.06.2018 12:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.3-ว21390.pdf
Download150
572.52 Kb
07.06.2018 10:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและการรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ ปี 2561

ชม 0019.3-ว21397.pdf
Download14
116.51 Kb
07.06.2018 10:26

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด (OTO{ Sighature) ในงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.3-ว21391.pdf
Download77
669.03 Kb
07.06.2018 10:24

้เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ชม 0019.3 . 21384.pdf
Download26
657.66 Kb
07.06.2018 09:44

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

มิถุนายน 6, 2018
ชม 009.2-ว 21380.pdf
Download111
459.04 Kb
06.06.2018 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

หนัสือแจ้อำเภอ.docx
Download77
62.58 Kb
06.06.2018 14:57

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่รับงานกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ ทุกอำเภอ ด่วนที่สุด หนังสอรอการลงนาม ค่ะ (ขอให้ส่งทุกรายงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ขอบคุณค่ะ )

มิถุนายน 5, 2018
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 21380.pdf
Download135
9.75 Mb
05.06.2018 18:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2-.pdf
Download136
436.52 Kb
05.06.2018 11:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

มิถุนายน 4, 2018
ชม 0019.3-ว1158.pdf
Download49
533.52 Kb
04.06.2018 16:53

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม ดอยหล่อ หางดง แม่ริม แม่แตง และดอยเต่า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองฯ

ชม 0019.3-21366.pdf
Download19
354.19 Kb
04.06.2018 12:30

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.3 ว 21365 ลว 4 มิ.ย. 61.pdf
Download107
458.06 Kb
04.06.2018 11:55

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

ชม 0019.3 ว 21362 ลว.4 มิ.ย.61.pdf
Download86
1.44 Mb
04.06.2018 10:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มิถุนายน 1, 2018
เตรียมพร้อม นวัตวิถี 1 แก้ไข.docx
Download107
32.55 Kb
01.06.2018 18:14

ร่าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 21354.pdf
Download58
229.38 Kb
01.06.2018 09:13

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง ดอยหล่อ สันป่าตอง พร้าว และไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

พฤษภาคม 31, 2018
ชม 0019.1-ว1135.pdf
Download21
76.35 Kb
31.05.2018 17:45

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งสามีนางประนอม พานิชเจริญ ถึงแก่กรรม

ชม 0019.1-2016721350.pdf
Download30
381.71 Kb
31.05.2018 16:23

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ชม 0019.3-20160.pdf
Download28
143.95 Kb
31.05.2018 15:39

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20161.pdf
Download15
146.07 Kb
31.05.2018 15:39

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20162.pdf
Download12
147.51 Kb
31.05.2018 15:38

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20163.pdf
Download9
146.34 Kb
31.05.2018 15:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20164.pdf
Download12
147.89 Kb
31.05.2018 15:37

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20165.pdf
Download18
153.54 Kb
31.05.2018 15:35

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.1-012.pdf
Download63
47.69 Kb
31.05.2018 14:50

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดเชียงใใหม่ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพจ.

ชม0019.3ว20154 ลว 30 พ.ค. 61.rar
Download12
3.78 Mb
31.05.2018 09:09

เรียน นายอำเภอสะเมิง กัลยาณิวัฒนา และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว20153 ลว 30 พ.ค.61.rar
Download46
13.33 Mb
31.05.2018 09:06

เรียน นายอำเภอไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด ฝาง สารภี สันทราย และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 30, 2018
ชม0019.1-1119.pdf
Download20
44.94 Kb
30.05.2018 17:15

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งมารดาของนางพรรณี ทองแสง ถึงแก่กรรม

พฤษภาคม 28, 2018
ชม 0019.1-ว20151.pdf
Download72
37.41 Kb
28.05.2018 17:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561

พฤษภาคม 24, 2018
0019.3-ว 19102..pdf
Download36
149.69 Kb
24.05.2018 17:26

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยานิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ดและเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 (แก้ไขหนังสือ)

ชม 0019.1-ว011.pdf
Download32
43.29 Kb
24.05.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ

ชม 0019.1-ว20146.pdf
Download68
87.92 Kb
24.05.2018 11:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3 ว19105 ลวันที่ 23 พ.ค.61 หมุนเวียน 3.3.pdf
Download20
364.16 Kb
24.05.2018 09:48

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 3.3)

ชม 0019.1-2041.pdf
Download36
46.8 Kb
24.05.2018 09:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรเปลี่ยนสายงาน ประจำปี 2561

แบบลชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยครูบา ครั้ที่ 3.xlsx
Download39
10.97 Kb
24.05.2018 04:59

เรียนพัฒนาการทุกอำเภอ ขอส่งแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 23, 2018
ชม 0019.2-20137.pdf
Download32
718.74 Kb
23.05.2018 19:13

เรียน นายอำเภอไชยสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-20138.pdf
Download29
951.09 Kb
23.05.2018 19:12

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-20139.pdf
Download8
942.68 Kb
23.05.2018 18:49

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.1-ว 17512..pdf
Download29
216.38 Kb
23.05.2018 15:34

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันทราย สันป่าตอง แม่ริม สารภี แม่แตง หางดง และแม่วาง เรื่อง การติดตามโครงการสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบที่ 2 ปี 2561.pdf
Download21
730.85 Kb
23.05.2018 12:28

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady

ที่ ชม 0019.3- ว 19101.pdf
Download51
600.42 Kb
23.05.2018 09:20

เรัยน นายอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง และอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3- ว 19102.pdf
Download54
598.25 Kb
23.05.2018 09:19

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยาณิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ด และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3- ว 19093.pdf
Download36
1.16 Mb
23.05.2018 09:13

เรียน นายอำเภอพร้าว ฮอด และอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผูนำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

ที่ ชม 0019.1- ว 010.pdf
Download70
48.44 Kb
23.05.2018 09:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 22, 2018
lanna expo ดอยสะเก็ด.xlsx
Download5
15.72 Kb
22.05.2018 16:00

ดอยสะเก็ด ส่งลานนาเอ๊กซ์โป ให้พี่เจี๊ยบค่ะ

ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์.pdf
Download80
184.48 Kb
22.05.2018 11:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พฤษภาคม 21, 2018
ชม 0019.3-ว 15791.pdf
Download72
445.65 Kb
21.05.2018 15:19

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับโซน ประจำปี 2561

ชม 0019.4-ว19084.pdf
Download145
365.75 Kb
21.05.2018 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA EXPO 2018"

ชม 0019.4-ว19085.pdf
Download29
110.49 Kb
21.05.2018 11:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP &SMEs LANNA EXPO2018"

พฤษภาคม 18, 2018
ชม 0019.2-ว19075.pdf
Download40
252.76 Kb
18.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-ว19072.pdf
Download157
425.4 Kb
18.05.2018 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม0019.3 ว19061 ลวันที่ 17 พ.ค.61 หมุนเวียน 3.2.pdf
Download11
432.93 Kb
18.05.2018 09:50

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.2)

ที่ ชม0019.3 ว19060 ลวันที่ 17 พ.ค.61 อุดหนุน 3.2.pdf
Download8
287.37 Kb
18.05.2018 09:49

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.2)

พฤษภาคม 17, 2018
ชม 0019.1-19067-19068-19069-19070.pdf
Download46
235.92 Kb
17.05.2018 16:51

เรียน นายอำเภอสันกำแพง สันป่าตอง แม่แตง สะเมิง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หนัสือ - Copy.docx
Download86
226.33 Kb
17.05.2018 16:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 19066.pdf
Download75
576.49 Kb
17.05.2018 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและแม่ออน) เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร กิจกรรมที่ 2

ชม 0019.3-ว19062.pdf
Download20
353.07 Kb
17.05.2018 16:30

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 16, 2018
ชม 0019.1-ว996.pdf
Download80
71.88 Kb
16.05.2018 15:11

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณถาพ สอ.พช.

คำสั่ 361-2561.pdf
Download33
303.35 Kb
16.05.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่องคำสั่งแต่งตั้งทึมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับโซนและระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ชม 0019.1-ว19057.pdf
Download97
6.69 Mb
16.05.2018 14:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3

ชม 0019.3-ว 17538.pdf
Download112
972.79 Kb
16.05.2018 14:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 17536.pdf
Download50
145.01 Kb
16.05.2018 13:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำ

ที่ ชม 0019.3 ว17531 ลวันที่ 15 พ.ค.61 โอนเินหมุนเวียน 3.1.p
Download14
384.67 Kb
16.05.2018 10:48

เรียน นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.1)

ที่ ชม 0019.3 17530 ลวันที่ 15 พ.ค.61 อุดหนุน 3.1.pdf
Download6
286.2 Kb
16.05.2018 10:44

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.1)

ชม 0019.1-ว 17512.pdf
Download39
194.93 Kb
16.05.2018 09:14

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย ดอยสะเก็ด แม่แตง และแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการติดตามสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 15, 2018
เลขอนุมัติค่าเช่าบ้าน ขรก.ชม ณ เมย61.pdf
Download62
160.72 Kb
15.05.2018 17:13

เลขอนุมัติใบแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ปรับปรุงปัจจุบัน ณ เม.ย. 61 ค่ะ

พฤษภาคม 11, 2018
ชม 0019.2-ว 17524.pdf
Download32
125.91 Kb
11.05.2018 13:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอำนวยการและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน

ชม 0019.2-ว009.pdf
Download86
47.59 Kb
11.05.2018 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

ชม 0016.3 ว967 ลว 10 พ.ค. 61.pdf
Download66
734.63 Kb
11.05.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดสรร "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว17523.pdf
Download90
46.72 Kb
11.05.2018 10:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 10, 2018
ชม 0019.3 ว 15719 ลว.10 พ.ค. 61.rar
Download82
1.16 Mb
10.05.2018 16:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม 0019.2-17502.pdf
Download25
352.33 Kb
10.05.2018 13:50

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 9, 2018
3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ2.xls
Download12
14.47 Kb
09.05.2018 13:39

ฝากถึง อ.ไชยปราการ แบบฟอร์มรายชื่อเด็กรับทุนฯกองทุนเด็กตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 22 พ.ค.61

สิ่ที่ส่มาด้วย นส.ที่ ชม.0019.3-ว17514 ลว.8 พ.ค.61.rar
Download56
45.24 Kb
09.05.2018 13:35

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม นส.ที่ ชม 0019.3/ว 17514 ลว .8 พ.ค.61

ที่ ชม0019.3 ว17514 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อการเร่รัดติดตามหนี
Download76
1.07 Mb
09.05.2018 10:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รายงานกรม)

พฤษภาคม 8, 2018
แบบรายานความก้าวหน้าอำเภอ.xlsx
Download20
11.83 Kb
08.05.2018 18:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความก้าวหน้า)

คู่มือหมู่บ้านotopเพื่อการท่อเที่ยวย.pdf
Download41
1.51 Mb
08.05.2018 18:47

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบริหารโครงการ)

ชม 0019.3-ว 17513.pdf
Download20
159.26 Kb
08.05.2018 18:43

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง

ที่ ชม0019.3 ว17506 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อ เร่ติดตามหนี้ค้าช
Download36
3.87 Mb
08.05.2018 17:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ผิดนัดชำระ ปี

ที่ ชม0019.3 ว17505 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อลูกหนี้ใกล้หมดอายุ
Download14
1.3 Mb
08.05.2018 17:07

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

สิ่ที่ส่มาด้วย3.xlsx
Download83
62.15 Kb
08.05.2018 15:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ชม 0019.3-ว17508.pdf
Download125
3.36 Mb
08.05.2018 15:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2,4,5)

ชม 0019.3-ว17509.pdf
Download12
138.01 Kb
08.05.2018 15:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้การบริหารจัดการหนี้

ชม 0019.3-ว17507.pdf
Download15
93.27 Kb
08.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณค่าปรับปรุง บำรุงรักษาอุปกรณ์และข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในโครงการ ประชารัฐ สุขใจ SHOP

otop midyear 2018-จอมทอ.xlsx
Download8
12.9 Kb
08.05.2018 14:22

จอมทอง ขอส่งรายชื่อกลุ่มเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2018

การประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการ.rar
Download39
374.3 Kb
08.05.2018 11:10

เรียน นายอำเภอพร้าว เชียงดาว และอำเภอสะเมิง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

พฤษภาคม 7, 2018
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบ K3-300461.pdf
Download74
11.02 Mb
07.05.2018 16:50

ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ K3

ชม 0019.1-ว17500.pdf
Download35
53.9 Kb
07.05.2018 16:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบฯ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื

ชม 0019.4-ว17496.pdf
Download79
423.1 Kb
07.05.2018 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561

ชม 0019.2-ว17495.pdf
Download70
323.86 Kb
07.05.2018 11:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับอำเภอและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-15818.pdf
Download25
326.05 Kb
07.05.2018 09:38

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน

พฤษภาคม 5, 2018
ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบที่ 1 ปี 2561.pdf
Download29
928.53 Kb
05.05.2018 13:56

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมกา

แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ มิ.ย.61.pdf
Download33
985.7 Kb
05.05.2018 13:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือน มิ

พฤษภาคม 4, 2018
แบบตอบรับกลุ่มเป้าหมาย D hope เวที 1.xlsx
Download55
28.69 Kb
04.05.2018 18:22

ไฟล์ Excel แบบตอบรับ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 17494 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) ครั

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว 17494.pdf
Download94
777.01 Kb
04.05.2018 18:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) ครั้งที่ 1

ชม 0019.3-ว 17488.pdf
Download74
244.16 Kb
04.05.2018 17:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัมนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.4-ว 15828.pdf
Download70
296.11 Kb
04.05.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ชม0019.3 ว 15817 ลว.3 พ.ค. 61.rar
Download14
3.32 Mb
04.05.2018 09:52

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด ดอยหล่อ และแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว15816 ลว. 3 พ.ค. 61.rar
Download37
17.96 Mb
04.05.2018 09:51

เรียน นายอำเภอสารภี สะเมิง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง พร้าว แม่แตง สันกำแพง แม่อาย และแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤษภาคม 3, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว15806 ลว. 3 พ.ค.61.rar
Download82
3.86 Mb
03.05.2018 17:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

ที่ ชม0019.3 15810 ลวันที่ 3 พ.ค.61 โอนเินหมุนเวียน รอบ 2.2.
Download5
301.84 Kb
03.05.2018 15:56

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 2.2)

ที่ ชม0019.3 ว15809 ลวันที่ 3 พ.ค.61 โอนเินอุดหนุน รอบ 2.2.p
Download9
290.88 Kb
03.05.2018 15:54

เรียน นายอำเภอเชียงดาว และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 2.2)

ชม 0019.3-ว15814.pdf
Download49
239.68 Kb
03.05.2018 15:40

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

ชม 0019.3-ว15813.pdf
Download25
116.95 Kb
03.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอหางดงและนายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว15812.pdf
Download92
216.61 Kb
03.05.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ชม 0019.3-ว 841.pdf
Download54
1.03 Mb
03.05.2018 14:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 15807.pdf
Download18
534.54 Kb
03.05.2018 13:37

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ที่ ชม0019.3 ว15805 ลวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โอนเินหมุนเวียน ร
Download46
546.54 Kb
03.05.2018 11:17

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม

ที่ ชม0019.3 ว15778 ลวันที่ 26 เมษายน 2561 โอนเินอุดหนุน รอบ
Download12
337.31 Kb
03.05.2018 11:15

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 2.1)

ชม 0019.2 - ว 15804.pdf
Download108
841.72 Kb
03.05.2018 10:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พฤษภาคม 2, 2018
ชม 0019.1 - ว 15801.pdf
Download45
2.28 Mb
02.05.2018 18:26

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และอำเภอกัลาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (เ

ชม 0019.1 - ว 15800.pdf
Download90
3.98 Mb
02.05.2018 18:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน-กันยายน 2561)

แนวทาการติดตามไทยนิยมยั่ยืน.rar
Download70
1.41 Mb
02.05.2018 18:03

เรียน นายนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ร่างแนวทางการติดตามไตรมาส3-4)

ทะเบียนจัดสรร61 ไตรมาร 3-4อำเภอ.xlsx
Download54
23.71 Kb
02.05.2018 16:11

ขอแก้ไขทะเบียนจัดสรรงบประมาณฯ ไตรมาส 3-4 กิจกรรมนำเสนอฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนามค่ะ

พฤษภาคม 1, 2018
ชม 0019.1-ว15792.pdf
Download65
40.68 Kb
01.05.2018 16:30

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561

เมษายน 30, 2018
ร่า แจ้จัดสรรอำเภอ ไตรมาส 3-4.rar
Download148
2.99 Mb
30.04.2018 17:26

จังหวัด ขอส่งไฟล์ร่างหนังสือแจ้งจัดสรรฯ และทะเบียนจัดสรรฯ เพ่ือดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3-4 เพื่อให้อำเภอได้ความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15783..pdf
Download85
92.76 Kb
30.04.2018 16:25

ขอแก้ไขหนังสือ เลขที่ ชม 0019.3/ว 15783 เรื่อง โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ชม 0019.3-ว15786.pdf
Download87
4.34 Mb
30.04.2018 15:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D)

ชม 0019.3-ว15785.pdf
Download100
1.33 Mb
30.04.2018 12:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมษายน 27, 2018
ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15781-82.pdf
Download39
1.69 Mb
27.04.2018 18:50

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และ นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15783.pdf
Download82
46.2 Kb
27.04.2018 18:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ชม 0019.2-ว15779.pdf
Download41
182.28 Kb
27.04.2018 17:11

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด สันป่าตอง สันกำแพง หางดง และแม่วาง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมษายน 26, 2018
ชม 0019.1-ว 15772 แม่ริม.pdf
Download18
88.42 Kb
26.04.2018 15:33

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 15772 อมก๋อย.pdf
Download21
117.57 Kb
26.04.2018 15:31

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 15772_001.pdf
Download26
121.41 Kb
26.04.2018 15:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว-.pdf
Download35
43.58 Kb
26.04.2018 12:28

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งมารดาของนายพิเชษฐ์ ภักดี ถึงแก่กรรม

เมษายน 25, 2018
ไฟล์หนัสือโครการนวัตวิถี สำหรับเจ้าหน้าที่อำเภอ.rar
Download172
492.91 Kb
25.04.2018 13:37

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ เรื่องไฟล์หนังสือ+สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว14143.pdf
Download167
1.62 Mb
25.04.2018 12:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.4-ว14142.pdf
Download82
189.42 Kb
25.04.2018 12:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.3-ว14140.pdf
Download105
287.34 Kb
25.04.2018 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.4-ว14139.pdf
Download39
115.77 Kb
25.04.2018 11:35

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมษายน 19, 2018
ชม 0019.1-ว 14134.pdf
Download154
1.06 Mb
19.04.2018 13:55

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สันป่าตอง แม่ริม สันทราย แม่ออน ฝาง ดอยสะเก็ด ไชยปราการ สันกำแพง แม่อาย และพร้าว เรื่อง สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทำงานของข้าราชการเพื่อเป็นข้อ

ชม 0019.3-ว 14133.pdf
Download20
268.67 Kb
19.04.2018 13:46

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว 14132.pdf
Download21
267.3 Kb
19.04.2018 13:45

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

บันทึกข้อความ .docx
Download58
37.6 Kb
19.04.2018 13:31

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ (ขอเน้นย้ำว่า ข้อความไหนไม่เกี่ยวข้องให้ใช้ - ห้ามตัดข้อความออก) นะคะ

ชม 0019.1-ว 14131.pdf
Download43
402.31 Kb
19.04.2018 12:23

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่ริม สารภี ฮอด และแม่วาง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6-7

ชม 0019.3-ว 14129.pdf
Download30
125.72 Kb
19.04.2018 12:11

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion)

เมษายน 18, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว14126 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download68
441.29 Kb
18.04.2018 18:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ที่ ชม 0019.3-ว14128 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download49
297.82 Kb
18.04.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับบัตรได้ที่น้องแป้ง ค่ะ)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 -ว14127 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download71
215.43 Kb
18.04.2018 18:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 - 14123.pdf
Download16
320.2 Kb
18.04.2018 18:26

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน

ชม 0019.3-ว 736.pdf
Download74
3.34 Mb
18.04.2018 18:24

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

ด่วนที่สุด ชม 0019.4-ว14117.pdf
Download36
17.33 Mb
18.04.2018 15:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ชม 0019.4-ว14120.pdf
Download78
3.67 Mb
18.04.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.4-ว14119.pdf
Download43
470.28 Kb
18.04.2018 15:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4-ว14115.pdf
Download60
1.93 Mb
18.04.2018 10:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

2018_04_18_08_32_33.pdf
Download16
449.11 Kb
18.04.2018 08:40

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6/2561

เมษายน 17, 2018
แม่ริม.pdf
Download11
654.69 Kb
17.04.2018 15:47

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

สันทราย.pdf
Download10
524.65 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แม่แต.pdf
Download11
530.71 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว 14111.pdf
Download85
5.69 Mb
17.04.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

เมษายน 9, 2018
ชม 0019.1ว-008.pdf
Download126
79.32 Kb
09.04.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 5, 2018
ชม0019.3 13345.pdf
Download19
481.39 Kb
05.04.2018 16:07

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5/2561

ชม0019.3ว 13334 ลว.4 เม.ย.61 อุดหนุน.pdf
Download20
715.07 Kb
05.04.2018 10:01

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด และสารภี เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3ว 13333 ลว.4 เม.ย.61 หมุนเวียน.pdf
Download23
1.44 Mb
05.04.2018 09:59

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม และพร้าว เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

เมษายน 4, 2018
ชม 0019.3-ว13343.pdf
Download123
1.09 Mb
04.04.2018 17:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว13342.pdf
Download77
306.78 Kb
04.04.2018 17:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม0019.3 ว 13334.pdf
Download31
949.95 Kb
04.04.2018 13:23

เรียน นายอำเภอแม่ริม เชียงดาว ดอยสะเก็ด สารภี และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 13333.pdf
Download32
1.66 Mb
04.04.2018 13:21

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม พร้าวและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 3, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว13029.pdf
Download91
483.9 Kb
03.04.2018 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดฯ ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับสลากได้ที่ เสาวลักษณ์ ทะปัญญา ) ขอบคุณค่ะ

ชม 0019.4-ว13331.pdf
Download93
160.47 Kb
03.04.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.2-13027.pdf
Download110
2.2 Mb
03.04.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download12
1.3 Mb
03.04.2018 11:41

ขอส่งเอกสารถึง คุณสมาน ชมถิ่น

เมษายน 2, 2018
ชม 0019.3-ว13021.pdf
Download33
196.23 Kb
02.04.2018 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐสุขใจ SHOP ปี 2561

มีนาคม 30, 2018
ชม 0014.4-ว 13016 ลว 31 มีค 61.pdf
Download52
92.22 Kb
30.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ของเชิญประชุมเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

ชม 0019.1-10905.pdf
Download21
42.43 Kb
30.03.2018 12:47

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-10906.pdf
Download19
40.37 Kb
30.03.2018 12:46

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

มีนาคม 27, 2018
ชม 0019.4-ว.10900.pdf
Download125
10.1 Mb
27.03.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว.10899.pdf
Download22
289.39 Kb
27.03.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3-ว10899.pdf
Download17
283.12 Kb
27.03.2018 14:10

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

มีนาคม 26, 2018
ชม 0019.3-ว10895.pdf
Download78
980.81 Kb
26.03.2018 16:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

มีนาคม 23, 2018
ชม 0019.1-10892.pdf
Download107
248.33 Kb
23.03.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1-10893.pdf
Download57
345.45 Kb
23.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.4-ว10871.pdf
Download93
1.17 Mb
23.03.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามการจัดเก็บ บันทึก และอัปโหลดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.1-ว 558 - Copy.pdf
Download44
31.52 Kb
23.03.2018 16:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต คุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ

ชม 0019.1-ว557 2.pdf
Download39
31.8 Kb
23.03.2018 16:31

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

ชม 0019..1-ว006.pdf
Download51
40.63 Kb
23.03.2018 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ตรวจสุขภาพ.pdf
Download95
291.94 Kb
23.03.2018 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

มีนาคม 22, 2018
ชม 0019.1-ว 10877.pdf
Download53
12.31 Mb
22.03.2018 16:32

รียน นายอำเภอพร้าว สะเมิง กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม ฮอด สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันป่าตอง แม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเที่ยว โครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019 3 ว10880.pdf
Download15
694.99 Kb
22.03.2018 16:23

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 4/2561

ที่ ชม 0019.3 ว10881 ลวันที่ 22 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.3.pdf
Download20
301.11 Kb
22.03.2018 15:51

เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 1.3) เงินจะเข้าบัญชีภายใน 2-3 วันทำการนะค

ชม 0019.2-ว 10878.pdf
Download62
479.97 Kb
22.03.2018 14:28

เรียน นายอำเภอจอมทอง พร้าว ฝาง สันป่าตอง สารภี สันทราย ฮอด อมก๋อย หางดง แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอประสานการลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ

มีนาคม 21, 2018
ลูกหนี้ค้าชำระ ปี 2560.xlsx
Download37
15.44 Kb
21.03.2018 14:26

เรียน อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอสะเมิง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางด

ชม 0019.1- ว006.pdf
Download66
40.3 Kb
21.03.2018 10:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561

ชม 0019.3-ว541.pdf
Download43
6.29 Mb
21.03.2018 10:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. 2561

เชียใหม่_บหน้า_หมุนเวียน รอบ 1_2561.xls
Download18
116 Kb
21.03.2018 09:46

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

ที่ ชม 0019.3 ว10875 ลวันที่ 20 มีนาคม 2561 หมุนเวียน รอบที่
Download14
273.31 Kb
21.03.2018 09:20

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

มีนาคม 20, 2018
ชม 0019.1-ว10876.pdf
Download52
64.43 Kb
20.03.2018 17:06

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม แม่อาย กัลยาณิวัฒนา หางดง ฝาง ฮอด พร้าว อมก๋อย ดอยสะเก็ด แม่ริม สารภี สันกำแพง ดอยหล่อ และเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช. รุ่นใหม่ : CD Talent

ชม 0019.3-10872.pdf
Download86
96.14 Kb
20.03.2018 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.1-ว10871.pdf
Download74
52.46 Kb
20.03.2018 15:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.1-ว527.pdf
Download15
44.46 Kb
20.03.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การซ่อมแซมโครงสร้างก่อนหมดสัญญาด้านงานก่อสร้างร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

ชม 0019.3-ว522.pdf
Download44
237.19 Kb
20.03.2018 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561

ชม 0019.3-ว10865.pdf
Download31
346.31 Kb
20.03.2018 10:06

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

ชม 0019.3-ว525.pdf
Download58
419.04 Kb
20.03.2018 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ชม 0019.1 - ว 518.pdf
Download70
346.21 Kb
20.03.2018 09:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ชม 0019.3 - 10866.pdf
Download22
234.12 Kb
20.03.2018 09:23

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง

ชม 0019.3 - ว 524.pdf
Download44
208.01 Kb
20.03.2018 09:20

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:OTOP Academy)

ด่วนที่สุด นบพ 2561.rar
Download79
1.71 Mb
20.03.2018 08:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มีนาคม 19, 2018
Download82
1.19 Mb
19.03.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ชม 0019.1-ว514.pdf
Download76
3.36 Mb
19.03.2018 11:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการอับโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)

มีนาคม 16, 2018
ลำดับที่ 1.docx
Download17
478.99 Kb
16.03.2018 13:54

อ.สันกำแพงส่งรายงานผลจัดกิจกรรมเนืองในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มฯ ครบรอบ 44 ปี

มีนาคม 14, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว8849 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.2.pdf
Download79
307.8 Kb
14.03.2018 15:38

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.2) **เงินจะเข้

ที่ ชม 0019.3 ว8848 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.1.pdf
Download40
292.32 Kb
14.03.2018 15:36

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.1) **เงินจะเข้าบ

ชม 0019.3-ว 8852.pdf
Download97
7.73 Mb
14.03.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สามเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.3-ว 8851.pdf
Download106
14.3 Mb
14.03.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.)รุ่นที่ 7

มีนาคม 12, 2018
Download267
321.06 Kb
12.03.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

มีนาคม 11, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว 8831.pdf
Download140
486.11 Kb
11.03.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.พช.ในการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มีนาคม 9, 2018
ชม 0019.3-ว8829.pdf
Download124
761.03 Kb
09.03.2018 12:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว882809032018123631.pdf
Download133
217.78 Kb
09.03.2018 12:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว46409032018123106.pdf
Download39
116.27 Kb
09.03.2018 12:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด สันกำแพง และหางดง เรื่อง การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

มีนาคม 8, 2018
แบบประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโรเรียน OTOP.docx
Download54
23.46 Kb
08.03.2018 09:40

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ไฟล์แบบประเมินโรงเรียน OTOP

มีนาคม 7, 2018
ชม 0019.1-ว422.pdf
Download99
59.91 Kb
07.03.2018 19:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชม 0019.3-ว423.pdf
Download30
182.59 Kb
07.03.2018 19:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : O

มีนาคม 6, 2018
ชม 0019.3-ว 8814.pdf
Download128
1.73 Mb
06.03.2018 16:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม 5, 2018
ชม 0019.2ว8816.pdf
Download117
132.51 Kb
05.03.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 404.pdf
Download54
423.94 Kb
05.03.2018 14:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561

ชม 0019.3-ว8815.pdf
Download26
590.18 Kb
05.03.2018 14:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม สันกำแพง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล

ชม 0019.3-ว8813.pdf
Download11
32.71 Kb
05.03.2018 13:49

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชปารประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม0019.3 ว 6742 ลว. 5 มี.ค. 61.rar
Download132
10.88 Mb
05.03.2018 13:10

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ออน สันป่าตอง สันทราย สารภี หางดง ดอยเต่า เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ แม่อาย แม่แจ่ม สันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว8819.pdf
Download70
286.63 Kb
05.03.2018 10:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 44 ปี

ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ อ.หาดแม่ริมกัลยาณิวัฒนา.rar
Download20
501.35 Kb
05.03.2018 10:35

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

มีนาคม 2, 2018
รายชื่อ.docx
Download17
17.18 Kb
02.03.2018 14:33

ขอส่งรายชื่อผู้ศึกษาดูงานหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ อ.สะเมิง ครับ

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรแหล่ท่อเที่ยวชุมชน.pdf
Download26
87.96 Kb
02.03.2018 11:03

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอฝาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หอการค้าไทย

กุมภาพันธ์ 28, 2018
แบบรายาน SSG ปี 2561.xlsx
Download75
15.02 Kb
28.02.2018 15:09

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) ปี 2561 โดยให้กรอกข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้จังห

สิ่ที่ส่มาด้วย ตามนส คณะทำานจัดการกอทุนฯ.rar
Download96
50.74 Kb
28.02.2018 15:03

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6131 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกอ

เอกสารแนบ หนัสือ ปี61.rar
Download76
14.16 Mb
28.02.2018 14:39

รียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

แบบรายานข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ.xlsx
Download86
38.75 Kb
28.02.2018 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

ชม 0019.4-ว388.pdf
Download96
213.71 Kb
28.02.2018 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสะเมิง เชียงดาว แม่วาง เวียงแหง สันป่าตอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด จอมทอง ฝาง สารภี แม่ริม หางดง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลการซ้ำกันของเลขประจำตัวประชาชนของข้

กุมภาพันธ์ 27, 2018
นส.ที่ ชม 0019.3ว6738 ลว. 27 ก.พ.61.rar
Download113
1.52 Mb
27.02.2018 20:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ประชุม กพสจ..pdf
Download52
294.73 Kb
27.02.2018 19:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

ชม 0019.3-ว6735.pdf
Download46
177.01 Kb
27.02.2018 18:13

เรียน นายอำเภอสันทราย แม่ริม สะเมิง สันกำแพง กัลยาณิวัฒนา ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง พร้าว ดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว6736.pdf
Download80
973.2 Kb
27.02.2018 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.4-ว389.pdf
Download51
265.02 Kb
27.02.2018 18:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว6732.pdf
Download118
3.06 Mb
27.02.2018 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 ฝา.pdf
Download12
1.73 Mb
27.02.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 หาด.pdf
Download21
1.71 Mb
27.02.2018 15:47

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว6727.pdf
Download159
2.2 Mb
27.02.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กุมภาพันธ์ 26, 2018
นาแสจันทร์ พันธุ์ศาสตร์ อำเภอหาด bill payment.pdf
Download19
125.55 Kb
26.02.2018 15:20

เรียน อำเภอหางดง เรื่อง Bill payment นางแสงจันทร์ พันธุ์ศาสตร์

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 6725.pdf
Download160
571.84 Kb
26.02.2018 09:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 22, 2018
ชม0019.3 ว6714 ลว 22 กพ 61.rar
Download66
14.54 Mb
22.02.2018 12:48

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฮอด จอมทอง สันทราย สันกำแพง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว6710 ลว 22 กพ 61.rar
Download122
442.68 Kb
22.02.2018 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ชม0019.3 ว6713 ลว 22 กพ 61.rar
Download110
12.63 Mb
22.02.2018 12:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

กุมภาพันธ์ 21, 2018
ชม0019 3 6704.pdf
Download45
412.26 Kb
21.02.2018 13:05

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 3/2561

กุมภาพันธ์ 20, 2018
ชม 0019.3-ว 6706.pdf
Download68
367.27 Kb
20.02.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด กัลาณิวัฒนา พร้าว ดอยสะเก็ด และอำเภอสะเมิง เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว006.pdf
Download97
38.03 Kb
20.02.2018 11:51

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561

แบบทะเบียนรายชื่อ.xlsx
Download190
10.83 Kb
20.02.2018 10:57

จังหวัด ขอส่งแนวทางแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หลักฐานการเิน.rar
Download218
28.41 Kb
20.02.2018 10:42

จังหวัดส่งแนวทาง การเตรียมหลักฐานการเงินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 19, 2018
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6701.pdf
Download215
3.17 Mb
19.02.2018 20:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชม 0019.4 ว 324 ลว.19 ก.พ. 61.pdf
Download88
13.09 Mb
19.02.2018 19:31

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง ส่งสรุปผลการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6702.pdf
Download120
1.14 Mb
19.02.2018 19:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กุมภาพันธ์ 16, 2018
ชม 0019.1-6700.pdf
Download43
368.98 Kb
16.02.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

สิ่ที่ส่มาด้วย 1 คู่มือการติดตั้ ESET 6.4.2014.0.rar
Download85
4.46 Mb
16.02.2018 16:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

สิ่ที่ส่มาดว้ย 2 ทะเบียนคุมการติดตั้โป.xlsx
Download40
11.76 Kb
16.02.2018 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ชม 0019.4-ว6196.pdf
Download61
97.23 Kb
16.02.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 จะส่งให้อีกไฟล์นะคะ

ชม 0019.1-ว6196.pdf
Download111
100.17 Kb
16.02.2018 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม0019. 6694.pdf
Download22
412 Kb
16.02.2018 12:58

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 2/2561

กุมภาพันธ์ 15, 2018
ด่วนที่สุด CD TALENT.pdf
Download104
18.09 Mb
15.02.2018 17:26

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม กัลยาฯ ฮอด แม่อาย ฝาง จอมทอง สารภี ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันกำแพง ดอยหล่อ อมก๋อย และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ :CD

กุมภาพันธ์ 14, 2018
แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน แก้ไขข้อความ.xlsx
Download80
11.36 Kb
14.02.2018 13:40

แบบลงทะเบียน ไทยนิยม ยั่งยืน (แก้ไขคำผิด)

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.xlsx
Download35
10.42 Kb
14.02.2018 13:07

ขอส่งแบบลงทะเบียน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 ก.พ.2561

ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.pdf
Download123
4.47 Mb
14.02.2018 12:58

ด่วนที่สุด โครงการฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 13, 2018
ชม0019.3 ว 6135 ลว. 12 ก.พ. 61.pdf
Download82
4.69 Mb
13.02.2018 09:58

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ดอยเต่า เวียงแหง แม่ออน ดอยหล่อ และ กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบา

ชม 0019.4-ว6136.pdf
Download91
599.6 Kb
13.02.2018 09:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว6137.pdf
Download70
122.53 Kb
13.02.2018 09:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กุมภาพันธ์ 12, 2018
ชม 0019.1-6133.pdf
Download31
261.24 Kb
12.02.2018 17:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว 6132.pdf
Download110
951.33 Kb
12.02.2018 17:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 6128.pdf
Download54
2.54 Mb
12.02.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอเภอ เรื่อง ส่งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำ อช.

ชม 0019.3-ว 6131.pdf
Download110
763.25 Kb
12.02.2018 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ตัวชี้วัดรวม.xlsx
Download169
23.22 Kb
12.02.2018 16:04

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ชม 0019.1-ว6127.pdf
Download148
52.87 Kb
12.02.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ ต้นรอบการประเมิน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ชม 0019.4-ว267.pdf
Download65
1.85 Mb
12.02.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว6124.pdf
Download78
66.2 Kb
12.02.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กุมภาพันธ์ 9, 2018
ชม 0019.1-ว005.pdf
Download102
49.18 Kb
09.02.2018 11:48

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินอำเภอ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายไทยนิยมยั่งยืนฯ

ชม0019.1-ว004.pdf
Download58
37.1 Kb
09.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

กุมภาพันธ์ 8, 2018
รายชื่อ หมู่บ้าน 526.xlsx
Download103
110.9 Kb
08.02.2018 11:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ขอส่งรายทะเบียนพื้นที่เป้าหมายผู้เข้าร่วมโคางการฯเพิ่มเติม

ชม 0019.1-ว246.pdf
Download80
319.06 Kb
08.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอบัติเหตุกลุ่ม ปี 2561

ชม 0019.3-6109.pdf
Download76
1.52 Mb
08.02.2018 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย " ปีที่ 2

กุมภาพันธ์ 7, 2018
ชม 0019.3-ว6099.pdf
Download251
826.11 Kb
07.02.2018 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3-ว3665.pdf
Download89
210.39 Kb
07.02.2018 11:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3ว.3662 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download40
1.45 Mb
07.02.2018 10:00

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่อาย และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3ว.3658 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download66
201.01 Kb
07.02.2018 09:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

กุมภาพันธ์ 5, 2018
แบบสรุปการส่รายาน ตัวชี้วัดที่ 9.pdf
Download64
168.19 Kb
05.02.2018 17:42

เรียน จนท.พช.รับผิดชอบ คร.ยากจน17 อำเภอ(ยกเว้น เมือง จอมทอง/แม่แตง/สะเมิง/ฮอด/สารภี/เวียงแหง/ดอยหล่อ)ส่งรายงาน ครั้งที่ 1

ชม 0019.3-ว197.pdf
Download68
2.94 Mb
05.02.2018 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3"

ชม 0019.4-ว3651.pdf
Download108
209.67 Kb
05.02.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.3-ว3650.pdf
Download23
1.44 Mb
05.02.2018 16:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

กุมภาพันธ์ 1, 2018
ชม 0019.3-ว190.pdf
Download100
362.6 Kb
01.02.2018 12:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

ชม 0019.1-ว3643.pdf
Download69
78.09 Kb
01.02.2018 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย

มกราคม 31, 2018
อำเภอดอยเต่า จัหวัดเชียใหม่ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2561.xls
Download18
1.88 Mb
31.01.2018 16:15

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานแก้จน ี2561

มกราคม 30, 2018
ชม 0019.3 ว 3633.pdf
Download130
109.02 Kb
30.01.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กล่ม Quadrant D)

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ1.xls
Download12
14.44 Kb
30.01.2018 16:46

ส่งแบบฟอร์มคัดเลือกเด็กฯให้อำเภอแม่แจ่มครับ

ชม 0019.1-3638.pdf
Download40
61.95 Kb
30.01.2018 13:48

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

วิทยุ_001.pdf
Download96
40.74 Kb
30.01.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอประชุม

มกราคม 29, 2018
ชม0019.3 3636.pdf
Download29
418.04 Kb
29.01.2018 15:42

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร 1/2561

แบบฟอร์มรายานผลสัมมาชีพ61จว.rar
Download152
2.48 Mb
29.01.2018 14:53

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ จังหวัดขอส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน (3 แบบรายงาน) ให้อำเภออีกครั้งนะคะ

อ.สันทราย.pdf
Download14
767 Kb
29.01.2018 14:30

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับสมาชิกกองทุน (ฝากให้พี่นุช สันทรายค่ะ)

ชม 0019.3-ว3635.pdf
Download51
53.35 Kb
29.01.2018 11:02

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง เมืองเชียงใหม่ สันทราย และหางดง เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ตัวอย่า หนัสือรับสภาพหนี้.doc
Download52
60 Kb
29.01.2018 10:57

ตัวอย่าง หนังสือรับสภาพหนี้ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ชม 0019.3-ว3632.pdf
Download130
619.84 Kb
29.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ประจำปี 2561

มกราคม 26, 2018
การท่อเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมปี 61.xlsx
Download75
24.09 Kb
26.01.2018 16:22

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

3 Dปรับแก้.pptx
Download44
75.06 Kb
26.01.2018 16:08

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

แบบรายาน SE ปี 61 แก้ไข.xls
Download50
49.5 Kb
26.01.2018 13:53

รียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

รายชื่ออค์กรสตรี 25 มค61.xlsx
Download64
23.66 Kb
26.01.2018 12:23

จว.ขอส่งรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ค่ะ

ชม 0019.2-ว3630.pdf
Download88
4.53 Mb
26.01.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 25, 2018
สันกำแพ_001.pdf
Download15
114.45 Kb
25.01.2018 17:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

เมือเชียใหม่.pdf
Download15
106.27 Kb
25.01.2018 17:26

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

ชม 0019.3-ว3625.pdf
Download68
163.36 Kb
25.01.2018 17:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ดอยสะเก็ด.pdf
Download16
117.23 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ไชยปราการ.pdf
Download12
105.87 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ดอยหล่อ.pdf
Download16
115.7 Kb
25.01.2018 16:44

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

แจ้ประชุม Conference.pdf
Download49
36.91 Kb
25.01.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ VDO Conference

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download12
14.44 Kb
25.01.2018 13:08

ฝากไฟล์รายชื่อเด็กให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

แบบรายาน SE ปี 61.xls
Download72
246.5 Kb
25.01.2018 10:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

มกราคม 24, 2018
ชม 0019.3 ว3623 ลว 24 ม.ค. 61.pdf
Download80
307.27 Kb
24.01.2018 15:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.4-ว155.pdf
Download57
48.19 Kb
24.01.2018 14:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว 3620.pdf
Download112
1.03 Mb
24.01.2018 14:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2

รายานโครการสัมมาชีพ.pdf
Download107
1.14 Mb
24.01.2018 11:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรือ่ง การรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว3619.pdf
Download83
271.44 Kb
24.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

มกราคม 23, 2018
ชม 0019.1 ว 3618.pdf
Download55
1.55 Mb
23.01.2018 18:44

เรียน นายอำเภอสะเมิง แม่อาย และสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

หนัสือปะหน้าการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น.pdf
Download49
38.52 Kb
23.01.2018 13:42

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2560

ชม 0019..3-ว2572.pdf
Download92
339.43 Kb
23.01.2018 13:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 49 ประจำปี 2561

จัดสรรโครการสนับสนุนพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน จัหวัดเชียใหม
Download62
1.91 Mb
23.01.2018 12:36

เรียน พัฒนาการอำเภอ (พื้นที่เป้าหมาย 17 อำเภอ) จังหวัดได้ส่งข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงาน คร.ยากจน/ตัวชี้วัดฯ

มกราคม 22, 2018
กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download26
21.72 Kb
22.01.2018 17:51

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ค่าขนย้าย)

ชม 0019.3-ว2581.pdf
Download70
159.59 Kb
22.01.2018 17:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แตง และสันกำแพง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว138.pdf
Download44
36.02 Kb
22.01.2018 17:10

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม สะเมิง สันทราย ดอยสะเก็ด ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา สันกำแพง และพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 2565.pdf
Download117
618.19 Kb
22.01.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒน)

ชม 0019.3-ว2579.pdf
Download103
2.82 Mb
22.01.2018 14:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.4-ว2577.pdf
Download49
2.87 Mb
22.01.2018 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมือง จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และดอยหล่อ)

รายานความก้าวหน้า จปฐ61 อำเภอแม่ออนมค.xlsx
Download9
12.1 Kb
22.01.2018 14:21

อำเภอแม่ออนรายงานความก้าวหน้า จปฐ วันที่ 19

Download187
106.14 Kb
22.01.2018 10:46

test

มกราคม 19, 2018
โรเรียน OTOP 61.rar
Download92
304.96 Kb
19.01.2018 20:00

ส่งไฟล์ข้อมูลตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 506.32 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่