ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มกราคม 17, 2020
ชม 0019.2-1907.pdf
Download28
449.92 Kb
17.01.2020 14:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒฯาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ชม 0019.2-1909.pdf
Download6
291.5 Kb
17.01.2020 14:22

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

191204160756_cook book - word.rar
Download21
6.93 Mb
17.01.2020 13:11

จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งไฟล์ Cook Book (Word) เพื่อประกอบการการจัดทำโครงการ

ชม 0019.3 ว 1826.pdf
Download11
199.37 Kb
17.01.2020 11:52

เรียน นายอำเภอจอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สันป่าตอง สันกำแพง ฮอด ไชยปราการ แม่ออน และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 ว 1815.pdf
Download47
10.63 Mb
17.01.2020 11:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนและการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

มกราคม 16, 2020
SE สะเมิ ม.ค 63.xlsx
Download8
17.67 Kb
16.01.2020 15:19

อ.สะเมิง ส่งรายงาน SE เดือน ม.ค.63

ชม 0019.2 ว 1621.pdf
Download91
2.12 Mb
16.01.2020 13:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชม 0019.4 ว 1614.pdf
Download43
354.19 Kb
16.01.2020 10:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดร้ัองเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ฯ

มกราคม 15, 2020
ชม 0019.2-1620.pdf
Download13
715.22 Kb
15.01.2020 17:14

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องโครงการเริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบรูรณาการ (ผู้ว่าพบประชานฯ)

ชม 0019.2 ว 1576.pdf
Download72
235.32 Kb
15.01.2020 15:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน

ชม 0019.1 ว 1574.pdf
Download40
297.26 Kb
15.01.2020 15:05

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอสันกำแพง อำเภอสันป่าตอง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ออน เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ

มกราคม 13, 2020
ชม 0019.4 ว 1192.pdf
Download128
96.98 Kb
13.01.2020 16:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พพช. ๔.๐ Digital Literacy ทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมี

มกราคม 10, 2020
ชม 0019.2 ว 354.pdf
Download110
722.79 Kb
10.01.2020 15:51

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ชม 0019.1 ว 923.pdf
Download66
37.06 Kb
10.01.2020 14:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 954.pdf
Download129
744.91 Kb
10.01.2020 13:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มกราคม 9, 2020
ชม 0019.1 ว 878.pdf
Download106
101 Kb
09.01.2020 17:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.4 ว 876.pdf
Download55
151.33 Kb
09.01.2020 17:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 812.pdf
Download16
350.18 Kb
09.01.2020 13:04

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชม 0019.3 ว 803.rar
Download39
26.3 Mb
09.01.2020 12:53

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ฮอด อมก๋อย เชียงดาว สารภี แม่วาง สันทราย จอมทอง สะเมิง แม่อาย ดอยสะเก็ด และดอยหล่อ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 . 802.rar
Download21
7.76 Mb
09.01.2020 12:50

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มกราคม 8, 2020
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 680.pdf
Download102
162.47 Kb
08.01.2020 17:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (+โคกหนองนา โมเดล) ในปี 2564

ชม 0019.3 ว 674.pdf
Download60
374.43 Kb
08.01.2020 15:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสะเมิง อำเภอแม่อาย อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียแหง และอำเภอไชยปราการ) เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ค

มกราคม 6, 2020
ชม 0019.1 ว 359.pdf
Download307
2.86 Mb
06.01.2020 16:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง

ชม 0019.3 ว324 ลวันที่ 6 ม.ค.63 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ ก.พ
Download34
2.46 Mb
06.01.2020 14:49

เรียน นายอำเภอจอมทอง ไชยปราการ เชียงดาว ดอยเต่า ดอยหล่อ ฝาง แม่วาง แม่แจ่ม แม่แตง สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี และนายอำเภอหางดง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว194.pdf
Download25
648.17 Kb
06.01.2020 14:17

เรียน นายอำเภอแม่วาง หางดง ฝาง สันกำแพง จอมทองและนายอำเภอสารภี เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

มกราคม 3, 2020
ชม 0019.4 ว 205.pdf
Download89
444.83 Kb
03.01.2020 15:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Wi - Fi)

ชม 0019.3 ว 192.pdf
Download16
179.18 Kb
03.01.2020 15:54

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการ "เสน่ห์ภูษา สืบสานภูมิปัญญาไทย"

มกราคม 2, 2020
สรุปเนื้อหาประชุม.docx
Download104
801.8 Kb
02.01.2020 11:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอส่งสรุปการประชุมฯโคกหนองนาโมเดล เพื่ออำเภอใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานฯ

ธันวาคม 26, 2019
ชม 0019.2 55671.pdf
Download36
1.55 Mb
26.12.2019 17:42

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ธันวาคม 25, 2019
ชม 0019.4 ว 55552.pdf
Download95
711.07 Kb
25.12.2019 17:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

ชม 0019.1 ว 55548.pdf
Download150
11.5 Mb
25.12.2019 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ และการส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อใช้คืนเงินยืมราชการ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 55495.pdf
Download57
269.49 Kb
25.12.2019 16:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (แก้ไขวันที่)

ชม 0019.3 ว 55513.pdf
Download87
491.3 Kb
25.12.2019 15:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดแ

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว 55501.pdf
Download41
272.38 Kb
25.12.2019 14:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดการออกร้านนิทรรศการ OTOP ของดี ๒๕ อำเภอ งานฤดูหนาวและหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

ชม 0019.3 ว52809 ลวันที่ 20 ธ.ค.62 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 1 ป
Download8
1.02 Mb
25.12.2019 09:38

เรียน นายอำเภอฝาง แม่แตง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รอบ1 ปี 63)

ชม 0019.3 ว55390 ลวันที่ 25 ธ.ค.62 แจ้อำเภอโอนเินหมุนเวียน ร
Download11
1.21 Mb
25.12.2019 09:31

เรียน นายอำเภอฝาง แม่แตง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 1 ปี 63)

ธันวาคม 24, 2019
ชม 0019.3 ว 55089.pdf
Download127
1.4 Mb
24.12.2019 13:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม 23, 2019
ชม 0019.1 55027.pdf
Download55
69.95 Kb
23.12.2019 10:55

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ธันวาคม 22, 2019
ชม 0019.1 ว 52812.pdf
Download59
38.78 Kb
22.12.2019 15:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12/2562

ธันวาคม 20, 2019
ชม 0019.2 ว 52807 เชียดาว.pdf
Download12
214.42 Kb
20.12.2019 16:25

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 1 สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนต

ชม 0019.2 ว 52807 เมือเชียใหม่.pdf
Download16
213.53 Kb
20.12.2019 16:24

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 1 สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "

ธันวาคม 18, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 52801.pdf
Download131
265.22 Kb
18.12.2019 17:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ชม 0019.1 016.pdf
Download88
187.81 Kb
18.12.2019 17:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธ.ค.62

ชม 0019.2 ว 52800.pdf
Download87
194.03 Kb
18.12.2019 12:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Cook book)

ธันวาคม 17, 2019
แนวทา63_Cook book Final6..pdf
Download129
4.61 Mb
17.12.2019 10:39

จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Cook book)

ธันวาคม 13, 2019
ชม 0019.1 ว 52789.pdf
Download76
1.6 Mb
13.12.2019 14:27

เรียน นายอำเภอฮอด แม่อาย เวียงแหง สันทราย และนายอำเภอแม่ออน เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

อำเภอแม่วา.pdf
Download144
3.74 Mb
13.12.2019 10:19

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

อำเภอสารภี.pdf
Download104
2.78 Mb
13.12.2019 10:18

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ธันวาคม 12, 2019
ชม 0019.3 ว 52790.pdf
Download77
403.97 Kb
12.12.2019 16:48

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน

ชม 0019.3 ว 52791.rar
Download18
11.81 Mb
12.12.2019 13:29

เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

รวมไฟล์ QuickWin Project 11ธ.ค.62.rar
Download89
13.11 Mb
12.12.2019 10:16

Power point Quick win project และ 3 ตำบลนำร่อง

ชม 0019.3 52783.pdf
Download16
977.22 Kb
12.12.2019 09:51

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.3 ว52780 ลวันที่ 6 ธ.ค.62 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ ม
Download29
2.09 Mb
12.12.2019 09:50

เรียน นายอำเภอจอมทอง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ฝาง พร้าว แม่แจ่ม แม่ออน แม่อาย สะเมิง สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ครบกำหน

ธันวาคม 9, 2019
ชม0019.3 ว52781.pdf
Download28
459.57 Kb
09.12.2019 12:13

เรียน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภออมก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

Download6
9.01 Kb
09.12.2019 11:38

Candida can also be present in the mouth and digestive tract in both men and The symptoms of a vaginal candida infection may look like other conditions or <a href=http://yeastinfectiontreatment.in

ธันวาคม 6, 2019
Download23
8.79 Kb
06.12.2019 14:51

13 Mar 2019 Psoriasis โ€“ Learn about this very common skin condition that causes skin cells to build up and form scales and itchy dry patches. Treatment <a href=http://itchypatchesonskin.ml/my-pa

ธันวาคม 4, 2019
ชม 0019.3 ว 5277.pdf
Download105
680.46 Kb
04.12.2019 10:42

เรียน พัฒนากรอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

ธันวาคม 2, 2019
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 52773.pdf
Download166
457.91 Kb
02.12.2019 10:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พฤศจิกายน 29, 2019
ชม 0019.2 ว 52766.pdf
Download162
550.89 Kb
29.11.2019 15:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม 0019.3 ว 51640.pdf
Download104
680.93 Kb
29.11.2019 11:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

พฤศจิกายน 28, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว51637.pdf
Download227
5.49 Mb
28.11.2019 10:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ "ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ชม 0019.3 ว51638.pdf
Download24
768.82 Kb
28.11.2019 10:05

เรียน นายอำเภอฮอด ฝาง สะเมิง แม่วาง สันกำแพง และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

พฤศจิกายน 27, 2019
ชม0019.3ว 51633.pdf
Download41
682.92 Kb
27.11.2019 14:12

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอฮอด นายอำเภอดอยเต่า และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเ

ชม 0019.3 ว 51635.pdf
Download133
390.17 Kb
27.11.2019 13:38

เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤศจิกายน 26, 2019
ชม 0019.1 ว 51629.pdf
Download133
576.44 Kb
26.11.2019 14:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เรื่อง การนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562

ชม 0019.2 ว 51626.pdf
Download125
639.32 Kb
26.11.2019 13:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเวทีชี้แจงแบบสำรวจเศรษฐกิจ สังคม ระดับอำเภอ/ตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

ชม 0019.1 ว 51614.pdf
Download170
783.93 Kb
26.11.2019 13:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล กิจกรรมที่ 2 และหลักสูตรพัฒนากรการเงิน การคลัง กิจกรรมที่ 2 (แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม)

ชม 0019.4-ว2230.pdf
Download75
705.01 Kb
26.11.2019 13:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งข้อมูลผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม 0019.3 ว 51627.pdf
Download99
359.97 Kb
26.11.2019 12:02

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤศจิกายน 25, 2019
ชม 0019.3 ว 51623.pdf
Download76
2.39 Mb
25.11.2019 15:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสร้างเรียนพระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่นร่วมจิตน้อมเกล้า

ชม 0019.1 51622.pdf
Download103
203.55 Kb
25.11.2019 15:16

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1 51621.pdf
Download75
203.29 Kb
25.11.2019 15:15

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-51617.pdf
Download19
398.85 Kb
25.11.2019 09:55

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-51616.pdf
Download9
378.28 Kb
25.11.2019 09:53

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

ด่วนทึ่สุด ชม 0019.1-ว51614.pdf
Download170
938.9 Kb
25.11.2019 09:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการหลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล กิจกรรมที่ 2 และหลักสูตรพัฒนากรการเงิน การคลัง กิจกรรมที่ 2

พฤศจิกายน 22, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 51610.pdf
Download77
255.74 Kb
22.11.2019 11:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน "โคก หนอง นา โมเดล"

พฤศจิกายน 21, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.2 51608.pdf
Download50
570.77 Kb
21.11.2019 15:46

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3 ว 2200.pdf
Download19
342.4 Kb
21.11.2019 15:27

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด หางดง เมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่ออน และอำเภอสันทราย เรื่อง งานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair 2019)

ชม 0019.3 ว 51605.pdf
Download77
145.26 Kb
21.11.2019 09:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งเล่มสรุปผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (หมายเหตุ : รับหนังสือได้ที่ช่องรังนกกระจอก สนง.จังหวัด)

ชม 0019.3 49370.pdf
Download25
238.67 Kb
21.11.2019 09:54

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ชะลอการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม 0019.3 ว 49367.pdf
Download107
237.64 Kb
21.11.2019 09:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ชะลอการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พฤศจิกายน 20, 2019
ที่ ชม 0019.3-ว49366.pdf
Download16
293.88 Kb
20.11.2019 17:10

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง สันกำแพง แม่อาย แม่ออน และนายอำเภอดอยหล่อ เรียน การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.2 51601.pdf
Download60
242.2 Kb
20.11.2019 15:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งชะลอการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการไว้ก่อน

ชม 0019.1 49365.pdf
Download26
376 Kb
20.11.2019 11:55

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.1 ว 015.pdf
Download47
197.02 Kb
20.11.2019 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ที่ ชม 0019.3-ว49362.pdf
Download29
325.09 Kb
20.11.2019 11:21

เรียน นายอำเภอไชยปราการ อมก๋อย สะเมิง หางดง จอมทอง ฝาง แม่วาง แม่แตง แม่ริม และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พฤศจิกายน 19, 2019
ชม 0019.1 ว 014.pdf
Download61
39.93 Kb
19.11.2019 10:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 18, 2019
ชม 0019.3 ว 49358.pdf
Download77
218.66 Kb
18.11.2019 16:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 49352.pdf
Download105
323.86 Kb
18.11.2019 08:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตรการเงิน การคลัง

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 49351.pdf
Download117
237.38 Kb
18.11.2019 08:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล

พฤศจิกายน 13, 2019
นอ.พร้าว.pdf
Download45
1.55 Mb
13.11.2019 17:32

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.3 ว 49342.pdf
Download142
1.36 Mb
13.11.2019 17:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ ชม 0019.3-ว 49349.pdf
Download49
322.78 Kb
13.11.2019 12:33

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สารภี พร้าว แม่แจ่ม เมืองเชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา สันทราย ฮอด และอำเภอดอยเต่า เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25

ที่ ชม 0019.3-ว 49336.pdf
Download52
1.51 Mb
13.11.2019 11:03

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว แม่แจ่ม แม่ริม สันกำแพง เมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี และนายอำเภอฮอด เรื่อง การชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3-ว 49338.pdf
Download29
515.68 Kb
13.11.2019 11:01

เรียน นายอำเภอแม่แตง จอมทอง หางดง ดอยเต่า และนายอำเภอฝาง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3-ว 49339.pdf
Download42
746.25 Kb
13.11.2019 10:59

เรียน นายอำเภอฮอด แม่อาย พร้าว จอมทอง สันกำแพง ฝาง ดอยเต่า แม่แจ่ม สันป่าตอง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤศจิกายน 12, 2019
ชม 0019.1 ว 49331.pdf
Download74
38.48 Kb
12.11.2019 14:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2562

พฤศจิกายน 8, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 49324.pdf
Download17
119.93 Kb
08.11.2019 17:10

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 49323.pdf
Download4
117.73 Kb
08.11.2019 17:10

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 49322.pdf
Download59
572.43 Kb
08.11.2019 16:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ชม 0019.3 ว 2119 สันกำแพ.pdf
Download5
489.1 Kb
08.11.2019 15:36

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง หนังสือด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 2119 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของส่วนหน้าคณะมณฑลยูนนาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ชม 0019.3 ว 2119 ดอยสะเก็ด.pdf
Download6
489.33 Kb
08.11.2019 15:35

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด หนังสือด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 2119 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของส่วนหน้าคณะมณฑลยูนนาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ชม 0019.3 ว 2119 เมือ.pdf
Download7
510.61 Kb
08.11.2019 15:35

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 2119 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของส่วนหน้าคณะมณฑลยูนนาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ชม 0019.3 ว 49321.pdf
Download84
572.73 Kb
08.11.2019 13:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พฤศจิกายน 7, 2019
ชม 0019.2 ว 44410.pdf
Download109
71.95 Kb
07.11.2019 17:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

ชม 0019.3 ว 44409.pdf
Download99
728.38 Kb
07.11.2019 17:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

พฤศจิกายน 6, 2019
ชม 0019.3 ว 44407.pdf
Download122
2.98 Mb
06.11.2019 10:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2019

พฤศจิกายน 5, 2019
ร่าหมวด 300 จัดสรร ครั้ที่่ 1.rar
Download182
188.9 Kb
05.11.2019 15:50

จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งร่างโครงการ หมวด 300 ให้อำเภอเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ พบเจอข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งเพื่อจักได้ปรับแก้ไขต่อไปค่ะ

ที่ ชม 0019.3ว 44405 ลว 5 พ.ย.63.pdf
Download94
390.23 Kb
05.11.2019 09:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน

พฤศจิกายน 4, 2019
ชม 0019.3 ว 44403.rar
Download278
8.9 Mb
04.11.2019 12:04

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.2 ว 44399.pdf
Download167
932.77 Kb
04.11.2019 11:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ชม 0019.3 ว 44400.pdf
Download42
467.63 Kb
04.11.2019 11:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัยหาความยากจน (กข.คจ.) พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

ชม 0019.1 ว 44401.pdf
Download111
72.7 Kb
04.11.2019 11:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแนวทาง หลักเกณฑ์ แบบฟอร์มการเงิน 2563

แบบสำรวจอาหารปลอดภัย.xlsx
Download56
11.65 Kb
04.11.2019 08:42

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอส่งไฟล์แนบหนังสทอ ที่ ชม 0019.2/ว2095 ลงวันที่ 1 พ.ย.62 (เรื่อง SE)

พฤศจิกายน 2, 2019
Download23
9.8 Kb
02.11.2019 23:17

1 Oct 2019 Dont miss these surefire ways to get rid of acne once and for all. are formed there is no way to permanently erase them naturally. Tanning can also lead to hyperpigmentation of the skin,

พฤศจิกายน 1, 2019
ชม 0019.3 ว 44398.pdf
Download57
82.87 Kb
01.11.2019 14:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมแนวทางการจัดสรรและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.2 ว 2095.pdf
Download104
96.34 Kb
01.11.2019 13:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ

ตุลาคม 31, 2019
แจ้ร่า นส.จัดสรร รอลนามแก้ไข.rar
Download138
61.31 Kb
31.10.2019 17:36

จังหวัดฯ ส่งร่าง นส.แจ้งจัดสรร (แก้ไขค่ะ)

191030121143_แนวทา 2562 พลาก่อน 30 ต.ค. 2562.rar
Download206
21.7 Mb
31.10.2019 12:54

จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ 1 - 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ต่อไป

แผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2562 ไปพลาก่อน.xls
Download94
79 Kb
31.10.2019 12:51

จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้อำเภอได้เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของอำเภอ โดยระบุวันที่ และพื้นที่ดำเนินการ และนำส่งจังหวัดฯ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม)

แจ้ร่าจัดสรร รอลนาม.rar
Download121
97 b
31.10.2019 12:47

จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งร่างหนังสือแจ้งจัดงบประมาณและรายละเอียด ขอให้อำเภอศึกษารายละเอียดและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ส่งจังหวัดตามร่างหนังสือที่ส่งมานี้

ตุลาคม 29, 2019
ชม 0019.1 ว 44384.pdf
Download103
2.54 Mb
29.10.2019 17:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ชม 0019.3 ว 44377.pdf
Download83
1.08 Mb
29.10.2019 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "OTOP ของขวัญ ของฝาก" ในการจัดงาน OTOP City 2019

ชม 0019.3 ว 44378.pdf
Download68
173.06 Kb
29.10.2019 16:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกศิลปิน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตุลาคม 28, 2019
ชม 0019.1 ว 013.pdf
Download105
49.98 Kb
28.10.2019 13:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562

ชม 0019.3 ว44368 ลวันที่ 28 ต.ค.62 เร่รัดติดตามหนี้ค้าชำระกอ
Download81
6.15 Mb
28.10.2019 11:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอแม่วาง แม่แจ่ม และนายอำเภออมก๋อย) เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556-2562 จำนวน127 โครงการ ข้อมูล ณวันที่ 7 ต.ค.62

ตุลาคม 25, 2019
ที่ ชม 0019.1 42615.pdf
Download30
111.18 Kb
25.10.2019 10:20

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง แจ้งให้แก้ไขผลงาน

ที่ ชม 0019.1 42614.pdf
Download26
133.23 Kb
25.10.2019 10:18

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง แจ้งให้แก้ไขเอกสารผลงาน

ที่ ชม 0019.3 ว 2039.pdf
Download76
960.27 Kb
25.10.2019 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอข้อมูลของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี 2563

ตุลาคม 22, 2019
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 42608.pdf
Download141
2.15 Mb
22.10.2019 17:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.1 ว 42610.pdf
Download97
955.39 Kb
22.10.2019 13:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ชม 0019.1 ว 012.pdf
Download105
43.86 Kb
22.10.2019 13:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒฬฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

Download20
9.58 Kb
22.10.2019 04:18

Wow, Im glad this info is here too. Im 63, smoke, have good dental health, regular dental visits, had no wisdom teeth, drink plenty of water, take 1200mg of Calcium/day. Just had a broken crown and a

ตุลาคม 21, 2019
ชม0019.3 ว42606.pdf
Download51
797.71 Kb
21.10.2019 13:30

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม ฮอด ดอยเต่าและนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การสรรหาบุคคลตามคุณสมบัติ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ตุลาคม 17, 2019
ชม 0019.1 ว 42602.pdf
Download91
125.01 Kb
17.10.2019 10:10

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง แม่อาย ไชยปราการ แม่ออน และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอส่งใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างปร

ชม 0019.1 ว 42604.pdf
Download59
96.75 Kb
17.10.2019 09:47

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาสที่ 1- 2 (ตุล

ชม 0019.1 ว 42603.pdf
Download138
157.48 Kb
17.10.2019 09:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ชม 0019.3 . 42597.pdf
Download14
230.54 Kb
17.10.2019 09:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง เรื่อง การขอใช้สถานที่บริเวณศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง)

ชม 0019.3 ว42598.pdf
Download99
349.69 Kb
17.10.2019 09:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว แม่แตง แม่ริม สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด แม่อาย และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ตุลาคม 16, 2019
ชม 0019.2 ว 42600.pdf
Download139
1002.6 Kb
16.10.2019 18:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินศัักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาลและการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการ กข.คจ. ประจำปี พ.ศ.2562

ชม 0019.2 ว 42599.pdf
Download117
2.76 Mb
16.10.2019 18:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 42596.rar
Download140
233.43 Kb
16.10.2019 17:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 42595.pdf
Download19
416.77 Kb
16.10.2019 16:11

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

ตุลาคม 15, 2019
ชม 0019..3 ว 42592.pdf
Download87
120.65 Kb
15.10.2019 17:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "Herbal Asia ปีที่ 11"

ชม 0019.4 ว 42591.pdf
Download99
4.63 Mb
15.10.2019 16:22

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สันทราย หางดง ฮอด แม่อาย ดอยเต่า ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน กัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปร

Download84
55.34 Kb
15.10.2019 15:06

เรียน พัฒนาการอำเภอ จว.ได้ส่งแบบสำรวจและข้อมูลจำแนก คร.ยากจน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ในพื้นที่ 18 อำเภอ)

ชม0019.3 ว42581.pdf
Download17
489.5 Kb
15.10.2019 14:38

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม สันทราย ฝาง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 ว 42586.pdf
Download37
1011.54 Kb
15.10.2019 13:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การช่วยเหลือสตรีที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

ชม 0019.3 ว 2003.pdf
Download35
269.75 Kb
15.10.2019 13:24

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย

ตุลาคม 11, 2019
ชม 0019.2 ว 4257.pdf
Download104
32.76 Kb
11.10.2019 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) หมายเหตุ รับหนังสือวันที่ 15 ต.ค. 62)

ตุลาคม 9, 2019
ชม 0019.1 42572.pdf
Download47
334.53 Kb
09.10.2019 13:39

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว 42567.pdf
Download112
105.62 Kb
09.10.2019 12:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2562

ตุลาคม 8, 2019
Download41
9.75 Kb
08.10.2019 06:24

27 Oct 2014 Do not drink alcohol and use Haldol. Haldol should not be used to treat dementia in elderly patients. For people with diabetes, Haldol may <a href=http://haloperidol.cf/background-nove

ตุลาคม 7, 2019
ชม 0019.3 ว 41208.pdf
Download120
102.7 Kb
07.10.2019 17:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.3 ว 41197.pdf
Download100
577.69 Kb
07.10.2019 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2019

ตุลาคม 5, 2019
แก้ไข ชม0019.3 ว41196.pdf
Download51
466.13 Kb
05.10.2019 18:45

เรียน นายอำเภอฝาง กัลยาณิวัฒนา อมก๋อย สันป่าตองและนายอำเภอจอมทอง เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ตุลาคม 4, 2019
ชม 0019.3 ว41194 ลวันที่ 4 ต.ค.62 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ พ
Download30
1.57 Mb
04.10.2019 14:49

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แตง แม่ริม แม่วาง เชียงดาว แม่อาย จอมทอง กัลยาณิวัฒนา พร้าว สะเมิง สันกำแพง และนายอำเภอสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ครบกำหนดชำระ

ชม 0019.3 ว41188.pdf
Download159
325.94 Kb
04.10.2019 14:38

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม

ชม 0019.3 ว 41184.pdf
Download56
47.64 Kb
04.10.2019 14:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2562 (หมายเหตุ : สิ่งที่ส่งมาด้วยใส่ในช่องรังนกกระจอก)

ชม 0019.3 ว41191 ลวันที่ 4 ต.ค.62 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 11 ป
Download10
1.06 Mb
04.10.2019 14:09

เรียน นายอำเภอแม่แตง ฝาง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รอบ 11 ปี 62 จำนวน 9 โครงการ)

ชม 0019.3 ว41196.pdf
Download18
459.22 Kb
04.10.2019 13:13

เรียน นายอำเภอฝาง กัลยาณิวัฒนา อมก๋อย สันป่าตองและนายอำเภอจอมทอง เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ตุลาคม 3, 2019
ชม 0019.1 ว 1922.pdf
Download73
389.54 Kb
03.10.2019 09:49

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งนางสาวอัจฉริยา พิมพาพร ถึงแก่กรรม

ตุลาคม 2, 2019
ชม 0019.1 ว 41177.pdf
Download155
2.82 Mb
02.10.2019 12:02

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

ชม 0019.3 ว41175 ลวันที่ 1 ต.ค.62 แจ้อำเภอโอนเินหมุนเวียน รอ
Download24
1.12 Mb
02.10.2019 12:02

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินทุนหมุนเวียน รอบ 11 จำนวน 9 โครงการ)

ชม 0019.1 ว 1919.pdf
Download162
716.1 Kb
02.10.2019 12:00

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2562

ชม 0019.3 ว41176 ลวันที่ 1 ต.ค.62 แจ้อำเภอโอนเินหมุนเวียน รอ
Download21
1.42 Mb
02.10.2019 11:58

เรียน นายอำเภอแม่วาง อมก๋อย สันทราย และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินทุนหมุนเวียนรอบ 10.2 จำนวน 14 โครงการ)

ตุลาคม 1, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 41166.pdf
Download46
1.92 Mb
01.10.2019 17:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 41164 สะเมิ.pdf
Download47
819.71 Kb
01.10.2019 14:36

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง แจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินดำเนินการตามมติคณะกรรมการส่งผลงานที่แก้ไขแล้ว

ชม 0019.1 ว 41164.pdf
Download46
680.12 Kb
01.10.2019 14:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง แจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินดำเนินการตามมติคณะกรรมการส่งผลงานที่แก้ไขแล้ว

กันยายน 30, 2019
ชม 0019.3 ว41163 ลวันที่ 30 ก.ย.2562 บัตรรับชำระหนี้ รอบ 10.
Download27
709.63 Kb
30.09.2019 15:49

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด ฮอด สันทราย ดอยเต่า อมก๋อย แม่วาง สารภี และนายอำเภอพร้าว เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รอบ 10 ปี 2562 จำนวน 40 โครงการ)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 39348.pdf
Download82
101.55 Kb
30.09.2019 13:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 39346.pdf
Download97
312.68 Kb
30.09.2019 09:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม 0019.3 ว 39345.pdf
Download17
2.65 Mb
30.09.2019 09:51

้เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง และแม่แตง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 25, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 39335.pdf
Download29
109.95 Kb
25.09.2019 12:20

เรียน นายอำเภอสะเมิง ฮอด และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวนัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 24, 2019
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1 ว 39333.pdf
Download113
134.24 Kb
24.09.2019 19:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อคู่มือพัฒนากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อำเภอหาด.pdf
Download68
1.06 Mb
24.09.2019 18:16

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

อำเภอสันกำแพ.pdf
Download7
1.04 Mb
24.09.2019 18:16

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ด่วนที่สุด ที่ ชม ว 1873.pdf
Download34
78.67 Kb
24.09.2019 18:14

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันทราย สารภี หางดง แม่ริม สันป่าตอง แม่แตง แม่วาง แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานในพิธีเปิด

กันยายน 23, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.2-ว39325.pdf
Download156
1.49 Mb
23.09.2019 17:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว39324.pdf
Download138
562.5 Kb
23.09.2019 17:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชิดชูเกียรติวาระจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 21, 2019
Download24
7.74 Kb
21.09.2019 02:36

We take a look at agitated depression, a low mood involving uneasiness and anxiety. Included in this article is detail on diagnosis and stress relieving techniques. <a href=http://psoriasisinchildr

กันยายน 20, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.1-ว39321 ลว.20-09-2562.pdf
Download81
77.81 Kb
20.09.2019 19:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เพิ่มเติม) และให้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้จังหวัดภายในวันที่ 26 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ร่าเอกสารรอลนาม.pdf
Download68
334.17 Kb
20.09.2019 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (หนังสือรอลงนาม)

ชม 0019.1 ว 39315.pdf
Download62
48.5 Kb
20.09.2019 14:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ชม 0019.3 ว39305.pdf
Download19
924.58 Kb
20.09.2019 11:25

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่ริม พร้าว เมืองเชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง หางดง สะเมิงและนายอำเภอดอยหล่อ เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 39313.pdf
Download110
1.15 Mb
20.09.2019 11:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ชม 0019.3 ว 39303.pdf
Download34
235.8 Kb
20.09.2019 09:13

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 39310.pdf
Download16
144.32 Kb
20.09.2019 08:16

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft)

กันยายน 19, 2019
ชม 0019.3 ว39301 ลวันที่ 19 ก.ย.62 แจ้อำเภอโอนหมุนเวียน รอบ
Download18
2.14 Mb
19.09.2019 16:31

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด ฮอด ดอยเต่า และนายอำเภอสารภี เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบ 10.1 ปี 62)

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38517.pdf
Download79
223.42 Kb
19.09.2019 11:43

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปล

กันยายน 18, 2019
ชม 0019.1 ว 38512.pdf
Download113
426.49 Kb
18.09.2019 14:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38507.pdf
Download53
260.75 Kb
18.09.2019 14:28

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การจัดงาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019"

กันยายน 17, 2019
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 38501.pdf
Download59
220.42 Kb
17.09.2019 09:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference

กันยายน 16, 2019
อำเภอสะเมิ.pdf
Download32
290.6 Kb
16.09.2019 18:32

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

อำเภอแม่แจ่ม.pdf
Download28
290.98 Kb
16.09.2019 18:31

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ชม 0019.1 ว 38499.pdf
Download106
130.21 Kb
16.09.2019 17:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 1800.pdf
Download17
193.85 Kb
16.09.2019 17:19

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง พัฒนาการอำเภอสารภี และพัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนประจำปี 2562

ชม 0019.3 ว 38491.rar
Download54
26.53 Mb
16.09.2019 11:10

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอฮอด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอสารภี และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบ

กันยายน 13, 2019
รายานกลุ่มออมทรัพย์ฯ อ.แม่ออน.xls
Download13
512 Kb
13.09.2019 11:41

อ.แม่ออน ขออนุญาต ส่งงานช่องทางนี้คะ

กันยายน 12, 2019
ชม 0019.2 ว 38486.pdf
Download122
1.13 Mb
12.09.2019 18:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562

ชม 0019.2 ว 38481.pdf
Download88
2.84 Mb
12.09.2019 18:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงสำคัญและข้อเสนอแนะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ชม 0019.3 38485.pdf
Download19
476.32 Kb
12.09.2019 18:54

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2562 "บูรณาการเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาสู่ความยั่งยืน"

ชม 0019.3 38484.pdf
Download10
420.27 Kb
12.09.2019 18:53

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2562 "บูรณาการเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาสู่ความยั่งยืน"

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 38482.pdf
Download48
477.87 Kb
12.09.2019 18:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษย์ ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38477.pdf
Download65
201.83 Kb
12.09.2019 18:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาของดี 4 จังหวัด ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กันยายน 11, 2019
แบบรายานสรุปการประเมินข้อมูลลูกหนี้.xlsx
Download33
19.48 Kb
11.09.2019 16:08

อำเภอสารภีส่งรายงานสรุปผล Mobile clinic สร้างสุขชุมชน

ชม 0019.3 ว36701 ลวันที่ 10 ก.ย.62 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้
Download48
1.67 Mb
11.09.2019 10:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอไชยปราการ ดอยเต่า ดอยหล่อ แม่วาง แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สันกำแพง สันป่าตอง หางดง และนายอำเภอฮอด) เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (คร

ชม 0019.3 ว36706 ลวันที่ 10 ก.ย.62 แจ้อำเภอโอนเินหมุนเวียน ร
Download21
549.91 Kb
11.09.2019 10:43

เรียน นายอำเภอฝาง สันทราย จอมทอง แม่แตง และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 9.2)

ชม 0019.3 ว 36696.pdf
Download35
578.19 Kb
11.09.2019 10:40

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภท เงินอุดหนุน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 36698.pdf
Download65
766.22 Kb
11.09.2019 10:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562

ชม 0019.3 ว 36700.pdf
Download67
214.36 Kb
11.09.2019 10:23

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร และแผนการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงองค์กร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1 36705.pdf
Download20
75.71 Kb
11.09.2019 09:52

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.3 ว 36703.pdf
Download60
309.63 Kb
11.09.2019 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"

ชม 0019.1 ว 36712.pdf
Download59
33.21 Kb
11.09.2019 09:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนกรอกข้อมูลความต้องการด้านสวัสดิการ

ชม 0019.3 ว 36693.pdf
Download99
419.08 Kb
11.09.2019 09:48

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุน หมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1 ว 36713.pdf
Download44
129.05 Kb
11.09.2019 09:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบขอรับการช่วยเหลือสำหรับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่ประสบสาธารณภัย

ชม 0019.1 ว 36709.pdf
Download94
47.28 Kb
11.09.2019 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กันยายน 10, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 011.pdf
Download44
48.12 Kb
10.09.2019 15:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9 - 2562

ชม 0019.4 ว 36691.pdf
Download48
150.48 Kb
10.09.2019 15:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสันกำแพง อำเภอไชยปราการ อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่แตง เรื่อง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ

ชม 0019.4 ว 36690.pdf
Download22
210.37 Kb
10.09.2019 15:09

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสะเมิง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ

กันยายน 9, 2019
Download34
8.98 Kb
09.09.2019 06:44

Shallaki is an ayurvedic ingredient which might be beneficial for treating health conditions like Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis, Asthma, Ulcerative colitis, Headache, Inflammatory bowel disease

กันยายน 6, 2019
อ.เมือ ส่แบบตอบรับ ยุทธศาสตร์.docx
Download24
60.22 Kb
06.09.2019 16:51

อ.เมืองส่งแบบตอบรับฯ(งานสตรี)

ชม 0019.1 36685.pdf
Download34
99.83 Kb
06.09.2019 11:07

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ที่ ชม 0019.1 ว 36684.pdf
Download60
1.56 Mb
06.09.2019 10:01

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สารภี หางดง สันทราย ดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช็อปใช้"

ที่ ชม 0019.1 36683.pdf
Download35
437.22 Kb
06.09.2019 09:45

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชม 0019.3 ว 36681.pdf
Download85
573.64 Kb
06.09.2019 09:36

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 4, 2019
9. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กอทุน.rar
Download140
122.86 Kb
04.09.2019 13:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง (ร่างหนังสือ) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. ลงนาม ค่ะ) จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 2, 2019
ชม 0019.1 ว 34947.pdf
Download169
179.99 Kb
02.09.2019 14:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชม 0019.1 ว 34946.pdf
Download68
168.01 Kb
02.09.2019 14:38

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย เชียงดาว แม่แจ่ม หางดง เมืองเชียงใหม่ แม่ริม และพัฒนาการอำเภอฮอด เรื่อง การกำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 34945.pdf
Download178
402.92 Kb
02.09.2019 09:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ชม 0019.1 ว 34944.pdf
Download53
37.68 Kb
02.09.2019 09:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562

สิงหาคม 30, 2019
ชม 0019.1 ว 34937.pdf
Download146
65.19 Kb
30.08.2019 15:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.4 ว 34936.pdf
Download27
379.89 Kb
30.08.2019 15:39

เรียน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.3 ว34925 ลวันที่ 29 ส.ค.62 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 9 ป
Download16
1.62 Mb
30.08.2019 11:13

เรียน นายอำเภอฝาง ดอยเต่า จอมทอง แม่แจ่ม แม่แตง สะเมิง สันป่าตอง สันทราย ดอยหล่อ และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รอบ 9 ปี 62 จำนวน 38 โครงกา

ชม 0019.3 ว34931 ลวันที่ 29 ส.ค.62 แจ้อำเภอโอนเินหมุนเวียน ร
Download10
1.74 Mb
30.08.2019 10:09

นายอำเภอเชียงดาว ดอยเต่า ดอยหล่อ สะเมิง และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 9.1 ปี 62)

ชม 0019.3 39930 ลวันที่ 29 ส.ค.62 แจ้อำเภอโอนเินอุดหนุน รอบ
Download10
532.79 Kb
30.08.2019 10:06

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 9 ปี 62)

สิงหาคม 29, 2019
ชม 0019.3 34932.pdf
Download14
105.51 Kb
29.08.2019 19:02

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์ D - HOPE ของจังหวัดเป้าหมาย ภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 34921.pdf
Download23
407.37 Kb
29.08.2019 16:30

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่ริม และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2562

สิงหาคม 27, 2019
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 34919.pdf
Download56
220.43 Kb
27.08.2019 11:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference

สิงหาคม 26, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34918 อำเภอดอยหล่อ.pdf
Download32
131.81 Kb
26.08.2019 11:25

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34918 อำเภอเวียแห.pdf
Download13
135.98 Kb
26.08.2019 11:24

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34918อำเภอกัลยาณิวัฒนา.pdf
Download12
136.85 Kb
26.08.2019 11:23

เรียน นายอำเภอกกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 23, 2019
ชม 0019.4 ว 34910.pdf
Download82
228.79 Kb
23.08.2019 18:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)

ชม 0019.3 ว 34904.pdf
Download125
209.4 Kb
23.08.2019 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด

สิงหาคม 22, 2019
ชม 0019.1 ว 33860.pdf
Download26
46.19 Kb
22.08.2019 17:13

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว 33859.pdf
Download48
108.71 Kb
22.08.2019 16:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจค่าใช้จ่ายงบประมาณ (งบบริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.3 ว 33857.pdf
Download49
432.73 Kb
22.08.2019 16:53

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒน

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 1631.pdf
Download31
319.52 Kb
22.08.2019 16:30

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง สันป่าตอง ดอยสะเก้ด แม่อาย แม่ริม สันกำแพง เวียงแหง เชียงดาว อมก๋อย และพัฒนาการอำเภอเมือง เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานชดใช้เงินยืมส่งคืนจังหวัด

22 ส.ค. 2562 บรรยายเชียใหม่.rar
Download72
787.83 Kb
22.08.2019 16:14

ppt บรรยายกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 33854.pdf
Download34
235.71 Kb
22.08.2019 14:03

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ สันทราย สันกำแพง อมก๋อย สารภี หางดง พร้าว เมืองเชียงใหม่ และอำเภอฝาง เรื่อง การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion : OPC)

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 33853.pdf
Download136
1.25 Mb
22.08.2019 10:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สิงหาคม 21, 2019
ชม 0019.2 ว 33850.pdf
Download89
159.57 Kb
21.08.2019 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

สิงหาคม 20, 2019
ชม 0019.3 ว 33849.pdf
Download94
3.68 Mb
20.08.2019 17:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการเดินวิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019X

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 33848.pdf
Download68
366.09 Kb
20.08.2019 17:32

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงก

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 33847.pdf
Download16
148.58 Kb
20.08.2019 17:08

เรียนนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การลงพื้นที่ศึกษาดูงานองค์กรการเงินชุมชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 33846.pdf
Download16
3.11 Mb
20.08.2019 16:50

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การจัดงานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2019

ชม 0019.4 ว 33842.pdf
Download74
340.58 Kb
20.08.2019 16:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยุ ชม 0019.1 ว 10.pdf
Download74
41.07 Kb
20.08.2019 12:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2562

ชม 0019.3 ว 33835.pdf
Download87
2.64 Mb
20.08.2019 09:06

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สิงหาคม 19, 2019
อ.สะเมิ.pdf
Download34
934.28 Kb
19.08.2019 13:22

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สิงหาคม 16, 2019
ชม 0019.1 ว 33829.pdf
Download96
73.49 Kb
16.08.2019 17:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.3 ว33820.pdf
Download21
958.11 Kb
16.08.2019 12:06

เรียน นายอำเภอฝาง แม่แตง สันป่าตอง สันกำแพง ไชยปราการ ดอยเต่า แม่แจ่ม แม่อาย แม่วางและนายอำเภอหางดง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.2 ว 33823.pdf
Download101
269.91 Kb
16.08.2019 11:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2

สิงหาคม 15, 2019
ชม 0019.3 ว 33822.pdf
Download97
3.58 Mb
15.08.2019 18:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC)

ชม 0019.3 ว 33821.pdf
Download100
1.82 Mb
15.08.2019 17:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 1573.pdf
Download6
160.39 Kb
15.08.2019 16:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรม "สถานีประชาชนสัญจร"

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 1572.pdf
Download13
163.68 Kb
15.08.2019 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรม"สถานีประชาชนสัญจร"

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 33817.pdf
Download58
156.36 Kb
15.08.2019 15:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน

ชม 0019.1 ว 33814.pdf
Download59
1.22 Mb
15.08.2019 14:32

เรียน นายอําเภอฮอด นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ นายอําเภอสันป่าตอง นายอําเภอแม่วาง นายอําเภอแม่ริม &#8233;และนายอําเภอสารภี เรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการแต่งตั้ง (ย้าย) เลขประจำตัวผู้ประสงค์เข้ารับกา

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 33810.rar
Download59
22.86 Mb
15.08.2019 10:01

เรียน นายอำเภอฝาง ดอยเต่า จอมทอง แม่แจ่ม แม่แตง สะเมิง สันป่าตอง สันทราย ดอยหล่อ และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 13, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 1546 จอมทอ.pdf
Download34
96.87 Kb
13.08.2019 16:08

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง เรื่อง การส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมในงบประมาณปีก่อนคงค้าง ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 1546.pdf
Download15
98.08 Kb
13.08.2019 16:04

เรียน พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมในงบประมาณปีก่อนคงค้าง ประจำปี 2561

ชม 0019.3 ว 32239.pdf
Download83
554.39 Kb
13.08.2019 15:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

ผู้หญิเก่ 63.pdf
Download84
420.13 Kb
13.08.2019 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้หญิงเก่ง

สิงหาคม 9, 2019
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 32234.pdf
Download94
72.48 Kb
09.08.2019 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 32233.pdf
Download125
265.39 Kb
09.08.2019 17:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

อำเภอดอยหล่อ.pdf
Download22
1.1 Mb
09.08.2019 15:17

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

อำเภอแม่ริม.pdf
Download21
1.11 Mb
09.08.2019 15:16

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.3-ว32213 ลว. 8 ส.ค.62.pdf
Download72
559.71 Kb
09.08.2019 13:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับภาคเหนือ

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 32224.pdf
Download25
666.96 Kb
09.08.2019 09:48

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 32223.pdf
Download12
666.44 Kb
09.08.2019 09:47

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 32222.pdf
Download17
667.04 Kb
09.08.2019 09:47

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 32221.pdf
Download79
665.72 Kb
09.08.2019 09:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

สิงหาคม 8, 2019
ชม 0019.1 ว 32218.pdf
Download45
38.26 Kb
08.08.2019 18:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562

ชม 0019.1 ว 32217.pdf
Download58
763.6 Kb
08.08.2019 18:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสวัสดิการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ชม 0019.4 ว 32216.pdf
Download23
68.02 Kb
08.08.2019 18:36

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E - Commerce

ชม 0019.4 ว 32215.pdf
Download17
74.78 Kb
08.08.2019 18:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง ดอยหล่อ แม่วาง จอมทอง ฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย เรื่อง โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E - Commerce

ชม 0019.2 ว 1507.pdf
Download78
1.13 Mb
08.08.2019 17:44

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

สิงหาคม 7, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 1502.pdf
Download27
1.41 Mb
07.08.2019 17:10

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด ประจำปี 2562

สิงหาคม 5, 2019
รายชื่อ.doc
Download89
91 Kb
05.08.2019 11:42

เรียน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) วันที่ 18 ก.ค.62 ที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาขออนุญาตไปราชการให้ จว.

ชม 0019.3 ว32203 ลวันที่ 2 ส.ค.62 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ ก
Download47
5.04 Mb
05.08.2019 11:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้าว เวียงแหง และนายอำเภออมก๋อย) เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ครบกำหนด กันยายน 2562)

ชม 0019.1 ว32199.pdf
Download128
200.09 Kb
05.08.2019 09:51

เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

ชม 0019.1 ว32198.pdf
Download56
86.5 Kb
05.08.2019 09:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการถวายผ้าพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562

สิงหาคม 2, 2019
ชม 0019.4 29564.pdf
Download17
298.95 Kb
02.08.2019 16:09

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)

ชม 0019.4 ว 29563.pdf
Download52
241.82 Kb
02.08.2019 16:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่นโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)

บันทึกแจ้ความประสค์ปฏิบัติานในพื้นที.docx
Download97
32.18 Kb
02.08.2019 08:54

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบฟอร์มบันทึกแจ้งความประสงค์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (File word)

ชม 0019.1 ว 29555.pdf
Download95
109.97 Kb
02.08.2019 08:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งบันทึกแจ้งความประสงค์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

สิงหาคม 1, 2019
ชม 0019.3 ว29533.pdf
Download39
251.31 Kb
01.08.2019 13:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรกฎาคม 31, 2019
ชม 0019.4 ว 29542.pdf
Download99
188.15 Kb
31.07.2019 15:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce

ชม 0019.1 ว 29540.pdf
Download94
114.35 Kb
31.07.2019 14:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารของกรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3 ว 29538.pdf
Download50
393.22 Kb
31.07.2019 13:10

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กลยุทธ์/แนวทางในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ

ชม 0019.3 . 29537 ลว 30 ก.ค. 62.pdf
Download15
309.31 Kb
31.07.2019 11:44

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขตตรวจราชการ

ชม 0019.3 . 29536 ลว 30 ก.ค. 62.pdf
Download17
333.75 Kb
31.07.2019 11:40

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขตตรวจราชการ

ชม 0019.3 ว 29539.pdf
Download97
790.04 Kb
31.07.2019 09:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม 0019.3 ว29535 ลวันที่ 30 ก.ค.62 แจ้อำเภอ หมุนเวียน รอบ 8
Download18
1.66 Mb
31.07.2019 09:53

เรียน นายอำเภอสารภี ฮอด จอมทอง และนายอำเภอดอยเต่า เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 8 ปี 62)

ชม 0019.3 ว29534 ลวันที่ 30 ก.ค.62 แจ้อำเภอ อุดหนุน รอบ 8 ปี
Download12
649.92 Kb
31.07.2019 09:51

เรียน นายอำเภอจอมทอง อมก๋อย และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 8 ปี 62)

กรกฎาคม 30, 2019
นส.ที่ ชม 0019.3-ว 29531 ลว 30 ก.ค.62.rar
Download152
1.85 Mb
30.07.2019 18:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 29532.pdf
Download27
2.77 Mb
30.07.2019 18:02

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง อำเภอสันกำแพง เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTO

ชม 0019.3 ว 29526.pdf
Download47
3.54 Mb
30.07.2019 16:20

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว แม่วาง และนายอำเภอแม่ออน) เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา

กรกฎาคม 29, 2019
ชม 0019.1 ว 1421.pdf
Download66
1.04 Mb
29.07.2019 14:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ชม 0019.1 ว 29527.pdf
Download57
375.09 Kb
29.07.2019 14:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจทะเบียนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562

ชม 0019.3 29525.pdf
Download33
1.25 Mb
29.07.2019 14:02

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรกฎาคม 26, 2019
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 29522.pdf
Download14
40.6 Kb
26.07.2019 12:12

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

วิทยุที่ ชม 0019.1 ว 9.pdf
Download66
32.74 Kb
26.07.2019 09:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ชม 0019.3 ว 28800.pdf
Download58
314.35 Kb
26.07.2019 09:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรกฎาคม 24, 2019
ชม 0019.2 ว 28793.pdf
Download52
140.56 Kb
24.07.2019 15:42

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสะเมิง อำเภอแม่ออน อำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ไตรมาส 3)

ชม 0019.2 28794.pdf
Download13
61.04 Kb
24.07.2019 15:32

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ไตรมาส 3) หมายเหตุ หนังสือฝากส่ง

กรกฎาคม 22, 2019
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 28784.pdf
Download95
140.26 Kb
22.07.2019 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำปี 2562

กรกฎาคม 19, 2019
ชม 0019.3 ว 28780.pdf
Download121
154.51 Kb
19.07.2019 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.3-ว 28777.pdf
Download92
400.46 Kb
19.07.2019 10:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

กรกฎาคม 18, 2019
Download27
10.67 Kb
18.07.2019 12:45

Best of CES 2019 Phones Facebooks Calibra cryptocurrency wallet launches in 2020 It uses a new digital currency called Libra. By E. Alvarez, 1h ago. Save. View 3h 3h ago in Mobile iOS 13 lets <a hr

ด่วนที่สุดชม 0019.3 ว 28772.pdf
Download51
10.2 Mb
18.07.2019 10:28

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 386.97 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่