ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มีนาคม 19, 2018
Download25
1.19 Mb
19.03.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ชม 0019.1-ว514.pdf
Download35
3.36 Mb
19.03.2018 11:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการอับโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)

มีนาคม 16, 2018
ลำดับที่ 1.docx
Download11
478.99 Kb
16.03.2018 13:54

อ.สันกำแพงส่งรายงานผลจัดกิจกรรมเนืองในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มฯ ครบรอบ 44 ปี

มีนาคม 14, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว8849 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.2.pdf
Download68
307.8 Kb
14.03.2018 15:38

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.2) **เงินจะเข้

ที่ ชม 0019.3 ว8848 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.1.pdf
Download31
292.32 Kb
14.03.2018 15:36

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.1) **เงินจะเข้าบ

ชม 0019.3-ว 8852.pdf
Download69
7.73 Mb
14.03.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สามเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.3-ว 8851.pdf
Download89
14.3 Mb
14.03.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.)รุ่นที่ 7

มีนาคม 12, 2018
Download89
321.06 Kb
12.03.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

มีนาคม 11, 2018
ที่ ชม 0019.3 ว 8831.pdf
Download125
486.11 Kb
11.03.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.พช.ในการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มีนาคม 9, 2018
ชม 0019.3-ว8829.pdf
Download115
761.03 Kb
09.03.2018 12:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว882809032018123631.pdf
Download130
217.78 Kb
09.03.2018 12:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว46409032018123106.pdf
Download37
116.27 Kb
09.03.2018 12:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด สันกำแพง และหางดง เรื่อง การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

มีนาคม 8, 2018
แบบประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโรเรียน OTOP.docx
Download44
23.46 Kb
08.03.2018 09:40

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ไฟล์แบบประเมินโรงเรียน OTOP

มีนาคม 7, 2018
ชม 0019.1-ว422.pdf
Download89
59.91 Kb
07.03.2018 19:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชม 0019.3-ว423.pdf
Download27
182.59 Kb
07.03.2018 19:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : O

มีนาคม 6, 2018
ชม 0019.3-ว 8814.pdf
Download117
1.73 Mb
06.03.2018 16:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม 5, 2018
ชม 0019.2ว8816.pdf
Download116
132.51 Kb
05.03.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 404.pdf
Download50
423.94 Kb
05.03.2018 14:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561

ชม 0019.3-ว8815.pdf
Download20
590.18 Kb
05.03.2018 14:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม สันกำแพง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล

ชม 0019.3-ว8813.pdf
Download8
32.71 Kb
05.03.2018 13:49

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชปารประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม0019.3 ว 6742 ลว. 5 มี.ค. 61.rar
Download117
10.88 Mb
05.03.2018 13:10

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ออน สันป่าตอง สันทราย สารภี หางดง ดอยเต่า เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ แม่อาย แม่แจ่ม สันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว8819.pdf
Download68
286.63 Kb
05.03.2018 10:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 44 ปี

ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ อ.หาดแม่ริมกัลยาณิวัฒนา.rar
Download16
501.35 Kb
05.03.2018 10:35

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

มีนาคม 2, 2018
รายชื่อ.docx
Download14
17.18 Kb
02.03.2018 14:33

ขอส่งรายชื่อผู้ศึกษาดูงานหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ อ.สะเมิง ครับ

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรแหล่ท่อเที่ยวชุมชน.pdf
Download22
87.96 Kb
02.03.2018 11:03

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอฝาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หอการค้าไทย

กุมภาพันธ์ 28, 2018
แบบรายาน SSG ปี 2561.xlsx
Download64
15.02 Kb
28.02.2018 15:09

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) ปี 2561 โดยให้กรอกข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้จังห

สิ่ที่ส่มาด้วย ตามนส คณะทำานจัดการกอทุนฯ.rar
Download86
50.74 Kb
28.02.2018 15:03

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6131 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกอ

เอกสารแนบ หนัสือ ปี61.rar
Download69
14.16 Mb
28.02.2018 14:39

รียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

แบบรายานข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ.xlsx
Download69
38.75 Kb
28.02.2018 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

ชม 0019.4-ว388.pdf
Download87
213.71 Kb
28.02.2018 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสะเมิง เชียงดาว แม่วาง เวียงแหง สันป่าตอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด จอมทอง ฝาง สารภี แม่ริม หางดง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลการซ้ำกันของเลขประจำตัวประชาชนของข้

กุมภาพันธ์ 27, 2018
นส.ที่ ชม 0019.3ว6738 ลว. 27 ก.พ.61.rar
Download86
1.52 Mb
27.02.2018 20:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ประชุม กพสจ..pdf
Download46
294.73 Kb
27.02.2018 19:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

ชม 0019.3-ว6735.pdf
Download43
177.01 Kb
27.02.2018 18:13

เรียน นายอำเภอสันทราย แม่ริม สะเมิง สันกำแพง กัลยาณิวัฒนา ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง พร้าว ดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว6736.pdf
Download60
973.2 Kb
27.02.2018 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.4-ว389.pdf
Download44
265.02 Kb
27.02.2018 18:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว6732.pdf
Download81
3.06 Mb
27.02.2018 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 ฝา.pdf
Download8
1.73 Mb
27.02.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 หาด.pdf
Download10
1.71 Mb
27.02.2018 15:47

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว6727.pdf
Download138
2.2 Mb
27.02.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กุมภาพันธ์ 26, 2018
นาแสจันทร์ พันธุ์ศาสตร์ อำเภอหาด bill payment.pdf
Download14
125.55 Kb
26.02.2018 15:20

เรียน อำเภอหางดง เรื่อง Bill payment นางแสงจันทร์ พันธุ์ศาสตร์

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 6725.pdf
Download149
571.84 Kb
26.02.2018 09:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 22, 2018
ชม0019.3 ว6714 ลว 22 กพ 61.rar
Download63
14.54 Mb
22.02.2018 12:48

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฮอด จอมทอง สันทราย สันกำแพง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว6710 ลว 22 กพ 61.rar
Download110
442.68 Kb
22.02.2018 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ชม0019.3 ว6713 ลว 22 กพ 61.rar
Download105
12.63 Mb
22.02.2018 12:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

กุมภาพันธ์ 21, 2018
ชม0019 3 6704.pdf
Download38
412.26 Kb
21.02.2018 13:05

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 3/2561

กุมภาพันธ์ 20, 2018
ชม 0019.3-ว 6706.pdf
Download65
367.27 Kb
20.02.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด กัลาณิวัฒนา พร้าว ดอยสะเก็ด และอำเภอสะเมิง เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว006.pdf
Download94
38.03 Kb
20.02.2018 11:51

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561

แบบทะเบียนรายชื่อ.xlsx
Download183
10.83 Kb
20.02.2018 10:57

จังหวัด ขอส่งแนวทางแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หลักฐานการเิน.rar
Download202
28.41 Kb
20.02.2018 10:42

จังหวัดส่งแนวทาง การเตรียมหลักฐานการเงินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 19, 2018
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6701.pdf
Download199
3.17 Mb
19.02.2018 20:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชม 0019.4 ว 324 ลว.19 ก.พ. 61.pdf
Download78
13.09 Mb
19.02.2018 19:31

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง ส่งสรุปผลการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6702.pdf
Download116
1.14 Mb
19.02.2018 19:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กุมภาพันธ์ 16, 2018
ชม 0019.1-6700.pdf
Download39
368.98 Kb
16.02.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

สิ่ที่ส่มาด้วย 1 คู่มือการติดตั้ ESET 6.4.2014.0.rar
Download79
4.46 Mb
16.02.2018 16:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

สิ่ที่ส่มาดว้ย 2 ทะเบียนคุมการติดตั้โป.xlsx
Download33
11.76 Kb
16.02.2018 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ชม 0019.4-ว6196.pdf
Download50
97.23 Kb
16.02.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 จะส่งให้อีกไฟล์นะคะ

ชม 0019.1-ว6196.pdf
Download101
100.17 Kb
16.02.2018 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม0019. 6694.pdf
Download18
412 Kb
16.02.2018 12:58

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 2/2561

กุมภาพันธ์ 15, 2018
ด่วนที่สุด CD TALENT.pdf
Download98
18.09 Mb
15.02.2018 17:26

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม กัลยาฯ ฮอด แม่อาย ฝาง จอมทอง สารภี ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันกำแพง ดอยหล่อ อมก๋อย และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ :CD

กุมภาพันธ์ 14, 2018
แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน แก้ไขข้อความ.xlsx
Download73
11.36 Kb
14.02.2018 13:40

แบบลงทะเบียน ไทยนิยม ยั่งยืน (แก้ไขคำผิด)

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.xlsx
Download29
10.42 Kb
14.02.2018 13:07

ขอส่งแบบลงทะเบียน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 ก.พ.2561

ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.pdf
Download113
4.47 Mb
14.02.2018 12:58

ด่วนที่สุด โครงการฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 13, 2018
ชม0019.3 ว 6135 ลว. 12 ก.พ. 61.pdf
Download60
4.69 Mb
13.02.2018 09:58

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ดอยเต่า เวียงแหง แม่ออน ดอยหล่อ และ กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบา

ชม 0019.4-ว6136.pdf
Download80
599.6 Kb
13.02.2018 09:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว6137.pdf
Download61
122.53 Kb
13.02.2018 09:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กุมภาพันธ์ 12, 2018
ชม 0019.1-6133.pdf
Download29
261.24 Kb
12.02.2018 17:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว 6132.pdf
Download100
951.33 Kb
12.02.2018 17:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 6128.pdf
Download47
2.54 Mb
12.02.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอเภอ เรื่อง ส่งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำ อช.

ชม 0019.3-ว 6131.pdf
Download96
763.25 Kb
12.02.2018 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ตัวชี้วัดรวม.xlsx
Download150
23.22 Kb
12.02.2018 16:04

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ชม 0019.1-ว6127.pdf
Download119
52.87 Kb
12.02.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ ต้นรอบการประเมิน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ชม 0019.4-ว267.pdf
Download55
1.85 Mb
12.02.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว6124.pdf
Download71
66.2 Kb
12.02.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กุมภาพันธ์ 9, 2018
ชม 0019.1-ว005.pdf
Download98
49.18 Kb
09.02.2018 11:48

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินอำเภอ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายไทยนิยมยั่งยืนฯ

ชม0019.1-ว004.pdf
Download54
37.1 Kb
09.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

กุมภาพันธ์ 8, 2018
รายชื่อ หมู่บ้าน 526.xlsx
Download98
110.9 Kb
08.02.2018 11:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ขอส่งรายทะเบียนพื้นที่เป้าหมายผู้เข้าร่วมโคางการฯเพิ่มเติม

ชม 0019.1-ว246.pdf
Download77
319.06 Kb
08.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอบัติเหตุกลุ่ม ปี 2561

ชม 0019.3-6109.pdf
Download73
1.52 Mb
08.02.2018 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย " ปีที่ 2

กุมภาพันธ์ 7, 2018
ชม 0019.3-ว6099.pdf
Download240
826.11 Kb
07.02.2018 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3-ว3665.pdf
Download83
210.39 Kb
07.02.2018 11:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3ว.3662 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download33
1.45 Mb
07.02.2018 10:00

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่อาย และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3ว.3658 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download58
201.01 Kb
07.02.2018 09:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

กุมภาพันธ์ 5, 2018
แบบสรุปการส่รายาน ตัวชี้วัดที่ 9.pdf
Download62
168.19 Kb
05.02.2018 17:42

เรียน จนท.พช.รับผิดชอบ คร.ยากจน17 อำเภอ(ยกเว้น เมือง จอมทอง/แม่แตง/สะเมิง/ฮอด/สารภี/เวียงแหง/ดอยหล่อ)ส่งรายงาน ครั้งที่ 1

ชม 0019.3-ว197.pdf
Download63
2.94 Mb
05.02.2018 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3"

ชม 0019.4-ว3651.pdf
Download95
209.67 Kb
05.02.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.3-ว3650.pdf
Download17
1.44 Mb
05.02.2018 16:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

กุมภาพันธ์ 1, 2018
ชม 0019.3-ว190.pdf
Download98
362.6 Kb
01.02.2018 12:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

ชม 0019.1-ว3643.pdf
Download66
78.09 Kb
01.02.2018 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย

มกราคม 31, 2018
อำเภอดอยเต่า จัหวัดเชียใหม่ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2561.xls
Download17
1.88 Mb
31.01.2018 16:15

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานแก้จน ี2561

มกราคม 30, 2018
ชม 0019.3 ว 3633.pdf
Download127
109.02 Kb
30.01.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กล่ม Quadrant D)

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ1.xls
Download8
14.44 Kb
30.01.2018 16:46

ส่งแบบฟอร์มคัดเลือกเด็กฯให้อำเภอแม่แจ่มครับ

ชม 0019.1-3638.pdf
Download31
61.95 Kb
30.01.2018 13:48

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

วิทยุ_001.pdf
Download77
40.74 Kb
30.01.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอประชุม

มกราคม 29, 2018
ชม0019.3 3636.pdf
Download27
418.04 Kb
29.01.2018 15:42

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร 1/2561

แบบฟอร์มรายานผลสัมมาชีพ61จว.rar
Download142
2.48 Mb
29.01.2018 14:53

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ จังหวัดขอส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน (3 แบบรายงาน) ให้อำเภออีกครั้งนะคะ

อ.สันทราย.pdf
Download11
767 Kb
29.01.2018 14:30

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับสมาชิกกองทุน (ฝากให้พี่นุช สันทรายค่ะ)

ชม 0019.3-ว3635.pdf
Download46
53.35 Kb
29.01.2018 11:02

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง เมืองเชียงใหม่ สันทราย และหางดง เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ตัวอย่า หนัสือรับสภาพหนี้.doc
Download46
60 Kb
29.01.2018 10:57

ตัวอย่าง หนังสือรับสภาพหนี้ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ชม 0019.3-ว3632.pdf
Download106
619.84 Kb
29.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ประจำปี 2561

มกราคม 26, 2018
การท่อเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมปี 61.xlsx
Download71
24.09 Kb
26.01.2018 16:22

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

3 Dปรับแก้.pptx
Download39
75.06 Kb
26.01.2018 16:08

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

แบบรายาน SE ปี 61 แก้ไข.xls
Download43
49.5 Kb
26.01.2018 13:53

รียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

รายชื่ออค์กรสตรี 25 มค61.xlsx
Download39
23.66 Kb
26.01.2018 12:23

จว.ขอส่งรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ค่ะ

ชม 0019.2-ว3630.pdf
Download86
4.53 Mb
26.01.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 25, 2018
สันกำแพ_001.pdf
Download12
114.45 Kb
25.01.2018 17:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

เมือเชียใหม่.pdf
Download10
106.27 Kb
25.01.2018 17:26

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

ชม 0019.3-ว3625.pdf
Download65
163.36 Kb
25.01.2018 17:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ดอยสะเก็ด.pdf
Download10
117.23 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ไชยปราการ.pdf
Download11
105.87 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ดอยหล่อ.pdf
Download12
115.7 Kb
25.01.2018 16:44

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

แจ้ประชุม Conference.pdf
Download46
36.91 Kb
25.01.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ VDO Conference

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download9
14.44 Kb
25.01.2018 13:08

ฝากไฟล์รายชื่อเด็กให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

แบบรายาน SE ปี 61.xls
Download68
246.5 Kb
25.01.2018 10:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

มกราคม 24, 2018
ชม 0019.3 ว3623 ลว 24 ม.ค. 61.pdf
Download73
307.27 Kb
24.01.2018 15:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.4-ว155.pdf
Download55
48.19 Kb
24.01.2018 14:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว 3620.pdf
Download93
1.03 Mb
24.01.2018 14:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2

รายานโครการสัมมาชีพ.pdf
Download98
1.14 Mb
24.01.2018 11:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรือ่ง การรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว3619.pdf
Download82
271.44 Kb
24.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

มกราคม 23, 2018
ชม 0019.1 ว 3618.pdf
Download46
1.55 Mb
23.01.2018 18:44

เรียน นายอำเภอสะเมิง แม่อาย และสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

หนัสือปะหน้าการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น.pdf
Download46
38.52 Kb
23.01.2018 13:42

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2560

ชม 0019..3-ว2572.pdf
Download87
339.43 Kb
23.01.2018 13:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 49 ประจำปี 2561

จัดสรรโครการสนับสนุนพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน จัหวัดเชียใหม
Download59
1.91 Mb
23.01.2018 12:36

เรียน พัฒนาการอำเภอ (พื้นที่เป้าหมาย 17 อำเภอ) จังหวัดได้ส่งข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงาน คร.ยากจน/ตัวชี้วัดฯ

มกราคม 22, 2018
กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download22
21.72 Kb
22.01.2018 17:51

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ค่าขนย้าย)

ชม 0019.3-ว2581.pdf
Download66
159.59 Kb
22.01.2018 17:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แตง และสันกำแพง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว138.pdf
Download39
36.02 Kb
22.01.2018 17:10

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม สะเมิง สันทราย ดอยสะเก็ด ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา สันกำแพง และพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 2565.pdf
Download110
618.19 Kb
22.01.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒน)

ชม 0019.3-ว2579.pdf
Download93
2.82 Mb
22.01.2018 14:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.4-ว2577.pdf
Download47
2.87 Mb
22.01.2018 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมือง จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และดอยหล่อ)

รายานความก้าวหน้า จปฐ61 อำเภอแม่ออนมค.xlsx
Download8
12.1 Kb
22.01.2018 14:21

อำเภอแม่ออนรายงานความก้าวหน้า จปฐ วันที่ 19

Download83
106.14 Kb
22.01.2018 10:46

test

มกราคม 19, 2018
โรเรียน OTOP 61.rar
Download89
304.96 Kb
19.01.2018 20:00

ส่งไฟล์ข้อมูลตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

มกราคม 17, 2018
ชม 0019.1-ว001.pdf
Download107
83.26 Kb
17.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2561

ชม 0019.1-ว2561.pdf
Download62
78.72 Kb
17.01.2018 14:08

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561

นำเสนอ 12 ม.ค.61.rar
Download77
9.67 Mb
17.01.2018 13:49

ไฟล์นำเสนอ วันที่ 12 ม.ค.61 (ช่วงบ่าย)

มกราคม 16, 2018
ที่ ชม 0019.3-ว 2558 ลว 16 มค.61.pdf
Download29
267.21 Kb
16.01.2018 17:42

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 2557 ลว 16 มค.61.pdf
Download32
275.45 Kb
16.01.2018 17:39

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สะเมิง สารภี แม่แตง หางดง เมืองเชียงใหม่ แม่ออน สันป่าตอง สันทรายและ นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค แก้ไขค่ะ.pdf
Download70
493.29 Kb
16.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค(แก้ไขค่ะ) และขอความอนุเคราะห์อำเภอ ปรินท์ นส.นำส่งถึงประธาน กทบ. ด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ

ชม 0019.1-ว2556.pdf
Download53
654.82 Kb
16.01.2018 13:55

เรียน นายอำเภอสันทราย จอมทอง และพร้าว เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว2555.pdf
Download107
437.02 Kb
16.01.2018 13:38

เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอเมืองเชียงใหม แมแตง สะเมิง สันปาตอง สันกําแพง ดอยเตา เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ : CD

ชม 0019.3-ว 117.pdf
Download60
253.86 Kb
16.01.2018 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจำหน่ายชุดแก้วน้ำเซรามิค เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มกราคม 15, 2018
ชม 0019.3 ว.115.pdf
Download125
1.98 Mb
15.01.2018 10:07

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 13, 2018
ไฟล์ประกอบการประชุมเสริมสร้าความตระหนัก 12ม.ค.61.rar
Download81
33.96 Mb
13.01.2018 17:15

file ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักฯ 12 ม.ค.61 ณ รร.อโมร่าท่าแพ เชียงใหม่

ชม 0019.3- ว 097.pdf
Download32
620.62 Kb
13.01.2018 10:38

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด และหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์

มกราคม 11, 2018
ชม 0019.1-ว104.pdf
Download261
1.46 Mb
11.01.2018 19:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.4-ว0114.pdf
Download49
808.55 Kb
11.01.2018 19:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และแม่แจ่ม เรื่องกำหนดการศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา "OTOP Backstreet Academy"

ชม 0019.3-ว076.pdf
Download22
1.12 Mb
11.01.2018 19:21

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองสันกำแพง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว075.pdf
Download13
1.11 Mb
11.01.2018 19:20

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว074.pdf
Download20
1.11 Mb
11.01.2018 19:18

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.2 ว 060.pdf
Download87
125.17 Kb
11.01.2018 15:46

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 -101.pdf
Download27
70.83 Kb
11.01.2018 15:39

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 100.pdf
Download14
176.91 Kb
11.01.2018 15:35

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 098.pdf
Download60
349.72 Kb
11.01.2018 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด

มกราคม 10, 2018
หนัสือเรื่อ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ.pdf
Download90
994.5 Kb
10.01.2018 14:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด (หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม)

มกราคม 9, 2018
เอกสารแนบ นส.ว49570 ลว.26 ธ.ค.60 กิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลัก
Download48
18.39 Kb
09.01.2018 22:25

เรียน 15 อำเภอหมู่บ้านอัตลักษณ์ ขอส่งเอกสารการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2

0019.3-ว090.pdf
Download78
228.28 Kb
09.01.2018 15:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อย 0019-ว029.pdf
Download95
803.36 Kb
09.01.2018 09:36

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New media)

อย 0019-ว027_001.pdf
Download87
107.74 Kb
09.01.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผล จปฐ. ปี 2561

มกราคม 8, 2018
ชม 0019.1-ว083.pdf
Download40
88.16 Kb
08.01.2018 09:47

เรียน นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

มกราคม 5, 2018
การชำระเินคืน เดือน ก.พ.61.rar
Download93
22.72 Mb
05.01.2018 10:41

ที่ ชม 0019.3/ว082 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่ริม อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่วาง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนกุมภาพัน

มกราคม 4, 2018
ชม0019 3 51774.pdf
Download37
426.3 Kb
04.01.2018 16:42

เรียนนายอำเภอจอมทอง เรื่องประกาศรายชือการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2560

ชม 0019.1-004.pdf
Download110
59.5 Kb
04.01.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.พช.ชม.) ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3-ว078.pdf
Download125
279.98 Kb
04.01.2018 13:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ

มกราคม 3, 2018
ร่า น.ส.แจ้อำเภอ.doc
Download70
3.11 Mb
03.01.2018 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ร่าง นส.เชิญประชุม วันที่ 8 ม.ค.61 ค่ะ

ชม 0019.4 ว2462.pdf
Download82
308.3 Kb
03.01.2018 10:19

เรียน พัฒฯาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ธันวาคม 29, 2017
ชม 0019.2 ว 49570.pdf
Download104
272.37 Kb
29.12.2017 17:38

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจั

ธันวาคม 28, 2017
ชม 0019.3-ว 51768.pdf
Download178
371.29 Kb
28.12.2017 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 49578.pdf
Download18
187.93 Kb
28.12.2017 10:07

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile

ชม 0019.3-ว 49579.pdf
Download50
159.42 Kb
28.12.2017 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ธันวาคม 26, 2017
ชม 0019.4-ว 49575.pdf
Download62
492.79 Kb
26.12.2017 18:49

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 และโครงการสร

ชม 0019.4-ว 49573.pdf
Download123
350.96 Kb
26.12.2017 18:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.2-ว 49572.pdf
Download96
193.77 Kb
26.12.2017 14:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561

ธันวาคม 25, 2017
ชม 0019.1-ว 49561.pdf
Download117
1009.46 Kb
25.12.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ธันวาคม 22, 2017
ด่วนที่สุด ชม.0019.3-ว49557 ลว 22 ธค 60.pdf
Download126
6.61 Mb
22.12.2017 18:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม.0019.3-49558 ลว 22 ธค 60.pdf
Download23
1.79 Mb
22.12.2017 18:36

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง โครงการ "ค่ายสวรรค์บ้านนอก ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560"

ชม.0019.3-ว49556 ลว 22 ธค 60.pdf
Download96
405.92 Kb
22.12.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่แตง และอำเภอแม่วาง) เรื่อง ขอเชิญประชุม

ธันวาคม 21, 2017
ชม.0019.3-ว49555 ลว 21 ธค 60.pdf
Download114
3.52 Mb
21.12.2017 16:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561

ที่ ชม 0019.3 ว.49550.pdf
Download42
352.03 Kb
21.12.2017 16:01

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานตามแผนฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม.0019.2-ว49551 ลว 21 ธค 60.pdf
Download99
910 Kb
21.12.2017 15:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ธันวาคม 20, 2017
ประชุมเชิปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ.pdf
Download82
895.43 Kb
20.12.2017 17:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด (ร่าง)

วิทยุ ด่วนที่สุด เรื่อ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ.pdf
Download81
402.32 Kb
20.12.2017 17:28

วิทยุ ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2560

ที่ ชม 0019.3 ว 49534 ลว.19 ธ.ค.60.pdf
Download88
470.92 Kb
20.12.2017 14:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอ สะเมิง นายอำเภอฝาง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอฮอด นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอไ

กำหนดการโครการไหว้พระ 9 วัด.pdf
Download131
610.85 Kb
20.12.2017 10:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ชม0019.1-49541 ลว19ธค60.pdf
Download21
145.73 Kb
20.12.2017 10:21

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49542 ลว19ธค60.pdf
Download18
152.48 Kb
20.12.2017 10:20

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49543 ลว19ธค60.pdf
Download20
146.01 Kb
20.12.2017 10:17

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49540 ลว19ธค60.pdf
Download95
124.94 Kb
20.12.2017 10:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม0019.1-49547 ลว19ธค60.pdf
Download61
544.29 Kb
20.12.2017 10:13

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม 19, 2017
ชม009.3ว49538.pdf
Download115
322.81 Kb
19.12.2017 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล

ชม0019.3ว49535.pdf
Download123
337.43 Kb
19.12.2017 18:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ธันวาคม 15, 2017
การแต่ตั้ กพสอ. -กพสจ ปี 2561.rar
Download32
1.35 Mb
15.12.2017 19:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ธันวาคม 14, 2017
ชม 0019.1-ว48347.pdf
Download59
88.62 Kb
14.12.2017 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่งอ การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2560

รายชื่อกลุ่มที่กู้เินทุนหมุนเวียน ปี 56-60.xls
Download80
552.5 Kb
14.12.2017 16:31

เรียน จนท.พช.ทุกอำเภอ จว.ส่งรายชื่อกลุ่มที่กู้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 56 - 60 มาเพื่อประกอบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ

ธันวาคม 13, 2017
ชม0019.3ว48338.rar
Download46
4.16 Mb
13.12.2017 15:03

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่ริม สันทราย สันป่าตองและสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2-48325.pdf
Download13
551.62 Kb
13.12.2017 14:17

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ธันวาคม 12, 2017
แจ้เปลี่ยนแปลการประชุม.pdf
Download81
59.4 Kb
12.12.2017 16:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2560

สิ่ที่ส่มาด้วย จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download141
2.27 Mb
12.12.2017 14:41

สิ่งที่ส่งมาด้วย จัดสรรงบฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1- 48319-21.pdf
Download31
234.91 Kb
12.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เชียงดาว และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การแต่งข้าราชการ การมอบหมายการงานในหน้าที่

ชม0019.3 ว 48324.pdf
Download129
1.05 Mb
12.12.2017 11:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ธันวาคม 8, 2017
ชม 0019.1- 48323.pdf
Download32
174.88 Kb
08.12.2017 16:13

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย แม่วาง เชียงดาว เวียงแหง แม่ริม และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีทบทวนภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ชม 0019.1- 48320.pdf
Download74
120.44 Kb
08.12.2017 14:12

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การแต่งข้าราชการ

ธันวาคม 7, 2017
ชม0019.1-ว48307 7ธค60.pdf
Download70
259.79 Kb
07.12.2017 16:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัศดุของหน่วยงานภาครับ

ชม0019.3-ว48314 7ธค60.pdf
Download15
107.29 Kb
07.12.2017 16:21

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การเพิ่มอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรโรงเรียน OTOP โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ชม0019.4-ว48312 7ธค60.pdf
Download48
183.53 Kb
07.12.2017 16:00

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม0019.4-ว48311 7ธค60.pdf
Download24
83.15 Kb
07.12.2017 15:59

เรียน นายอำเภอหางดง และ นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.4-ว48308 7ธค60.pdf
Download152
721.02 Kb
07.12.2017 15:56

เรียน นาอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

สำเนาหนัสือข้อสั่การฯ.pdf
Download20
86.5 Kb
07.12.2017 11:02

ฝากให้สุกัญญา สุวรรณ อำเภอแม่แตง

ธันวาคม 4, 2017
0019.3-ว48032.pdf
Download118
134.23 Kb
04.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

0019.3-ว47301.pdf
Download149
280.5 Kb
04.12.2017 14:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

แบบฟอร์มรายการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2.xlsx
Download63
12.33 Kb
04.12.2017 10:30

เรียน เจ้าหน้าที่พช.หมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ 15 หมู่บ้าน ขอส่งไฟล์ประมาณการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2 ครับ

ธันวาคม 1, 2017
ชม 0019.1-45711.pdf
Download38
104.19 Kb
01.12.2017 14:52

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว 45712.pdf
Download19
875.51 Kb
01.12.2017 13:14

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

พฤศจิกายน 29, 2017
ชม 0019.2-45706.pdf
Download82
296.06 Kb
29.11.2017 17:51

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ห

ชม 0019.3-45704.pdf
Download25
49.03 Kb
29.11.2017 16:28

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในงาน OTOP city 2017

ชม 0019.1-45703.pdf
Download65
132.31 Kb
29.11.2017 16:07

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤศจิกายน 28, 2017
แผนการเปิดตลาดประชารัฐ Kick off 5.12.60.xlsx
Download89
10.69 Kb
28.11.2017 17:21

ขอส่งแบบฟอร์มแผนการเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 Kick off

ชม0019.4-ว45702.pdf
Download36
265.08 Kb
28.11.2017 16:57

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม สันป่าตอง สันกำแพง แม่วาง และหางดง

ชม 0019.2-ว45683.pdf
Download138
2.29 Mb
28.11.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม0019.3-ว2556.pdf
Download108
735.15 Kb
28.11.2017 15:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการ.xlsx
Download89
11.58 Kb
28.11.2017 15:02

เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่ะ

จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download192
2.27 Mb
28.11.2017 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ จว.ขอส่งทะเบียนจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางการจัดทำโครงการ หมวด 300 ให้อำเภอดำเนินการก่อนค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างเสนอค่ะ..

ชม0019.3-ว45692.pdf
Download100
112.92 Kb
28.11.2017 09:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ (ตป.05)

พฤศจิกายน 27, 2017
ทะเบียนพื้นที่ เชียใหม่ ข้อมูล จปฐ. ปี 60-64.xlsx00000000000
Download44
9.11 Mb
27.11.2017 17:47

เรียน จนท.ผู้รับงาน จปฐ.ทั้ง 25 อำเภอ รบกวนอำเภอดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่อีกครั้ง ยืนยันให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 29 พ.ย.60 //ขอบคุณครับ เอกฉัตร

คำสั่มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้า-พ.ศ.-2560.pdf
Download79
275.42 Kb
27.11.2017 14:24

แจ้งคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4195/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ชม 0019.3-ว45690_001.pdf
Download18
193.94 Kb
27.11.2017 10:46

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว45690.pdf
Download38
560.54 Kb
27.11.2017 10:44

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สันทราย สันกำแพง สะเมิง ฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 24, 2017
ชม 0019.3-ว 45685.pdf
Download33
139.65 Kb
24.11.2017 13:18

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม กัลณิวัฒนา สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด พร้าว ดอยสะเก็ด และสะเมิง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ ตามโครงการส่ง

แบบขอทำบัตรข้าราชการ.doc
Download50
79.5 Kb
24.11.2017 09:58

ขอส่งแบบคำขอมีบัตรข้าราชการ ให้เอื้องชลิตา อำเภอสันป่าตองค่ะ

พฤศจิกายน 23, 2017
เอกสารประกอบการประชุม ก.สารสนเทศ 23 พ.ย.60.rar
Download74
24.71 Mb
23.11.2017 18:14

file เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มงานสารสนเทศ 23 พ.ย.60

ข่าววิทยุ.pdf
Download81
44.42 Kb
23.11.2017 15:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ชม 0019.1-ว45664.pdf
Download109
130.83 Kb
23.11.2017 10:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

พฤศจิกายน 22, 2017
ชม 0019.3-ว45679.pdf
Download104
449.93 Kb
22.11.2017 14:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3-45681.pdf
Download20
158.39 Kb
22.11.2017 14:04

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3-45682.pdf
Download9
155.56 Kb
22.11.2017 14:03

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3- ว45678.pdf
Download118
2.49 Mb
22.11.2017 13:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.3- ว45677.pdf
Download81
73.71 Kb
22.11.2017 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ชม 0019.4- ว45676.pdf
Download56
148.7 Kb
22.11.2017 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

PPTอพช. 17 พ.ย 60.pptx
Download274
1.78 Mb
22.11.2017 09:54

เอกสารบรรยาย 17 พย.60 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

Budgeting Road Map.pdf
Download79
1.13 Mb
22.11.2017 09:53

เอกสารบรรยาย 17 พย.60 ของ ผอ.กองแผนงานฯ

พฤศจิกายน 21, 2017
ชม 0019.1-ว45663.pdf
Download176
321.26 Kb
21.11.2017 15:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4

พฤศจิกายน 20, 2017
ชม 0019.1-ว45658.pdf
Download100
251.18 Kb
20.11.2017 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

พฤศจิกายน 16, 2017
ชม 0019.3-44366.pdf
Download77
59.03 Kb
16.11.2017 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมงาน OTOP City 2017

ชม 0019.3-44365.pdf
Download75
445.47 Kb
16.11.2017 16:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

เปลี่ยนแปลกำหนดการ.pdf
Download53
33.12 Kb
16.11.2017 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

0019.3-ว44364.pdf
Download29
441.19 Kb
16.11.2017 16:30

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

0019.3-ว44363.pdf
Download43
447.84 Kb
16.11.2017 16:27

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

0019.3-ว44362.pdf
Download111
1.01 Mb
16.11.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินผลการจัดเวทีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)

การชำระเินคืน เดือน ธ.ค.60.rar
Download23
8.93 Mb
16.11.2017 15:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนธนวา

ชม 0019.1- ว 44360.pdf
Download125
1.49 Mb
16.11.2017 15:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 44349.pdf
Download60
98.93 Kb
16.11.2017 13:48

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด

อำเภอหาด.pdf
Download18
765.97 Kb
16.11.2017 13:42

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44345-48.pdf
Download40
822.27 Kb
16.11.2017 10:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44344.pdf
Download95
458.8 Kb
16.11.2017 10:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44342.pdf
Download28
768.05 Kb
16.11.2017 10:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. อ.อมก๋อย.xlsx
Download7
16.08 Kb
16.11.2017 10:10

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. โครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน" อ.อมก๋อยครับ

ชม 0019.1-ว44340.pdf
Download94
186.66 Kb
16.11.2017 10:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปี 2561

พฤศจิกายน 15, 2017
กลุ่มเป้าหมาย QD 61 เชียใหม่.xlsx
Download56
246.54 Kb
15.11.2017 17:56

ขอส่งไฟล์กลุ่มเป้าหมาย QD ปี 2561 ให้อำเภอเพิ่มเติมข้อมูลให้จังหวัดด้วยนะคะ

ชม 0019.2-ว44339.pdf
Download126
292.46 Kb
15.11.2017 16:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้)

ชม 0019.3-ว44338.pdf
Download65
193.05 Kb
15.11.2017 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1 ว 44336 ลว 15 พ.ย. 60.pdf
Download135
542.3 Kb
15.11.2017 13:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

ชม 0019.1-ว 44333 ลว. 15 พ.ย. 60.pdf
Download82
449.4 Kb
15.11.2017 13:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.3-ว44332.pdf
Download73
280.88 Kb
15.11.2017 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสรรผลิตภ้ณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก

ชม 0019.3-ว 44331.pdf
Download94
409.87 Kb
15.11.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

พฤศจิกายน 14, 2017
ชม 0019.1-ว 2122.pdf
Download85
73.87 Kb
14.11.2017 11:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download20
13.48 Kb
14.11.2017 10:23

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อเด็กฯตามโครงการ ผวจ.พบปะประชาชนฯให้อำเภออมก่อยครับ

พฤศจิกายน 13, 2017
ชม.0019.2-44328 ลว13พย60.pdf
Download41
398.91 Kb
13.11.2017 15:33

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงาน"โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"

ชม.0019.3-ว44326 ลว13พย60.pdf
Download163
4.53 Mb
13.11.2017 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 44325 ลว 13 พ.ย. 60.pdf
Download89
23.85 Kb
13.11.2017 12:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยของจังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 8, 2017
QD อาหาร 61.rar
Download80
295.45 Kb
08.11.2017 16:20

ขอส่งแบบฟอร์มกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ปี 2561

0019.2-ว 44324.pdf
Download137
56.53 Kb
08.11.2017 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แบบฟอร์ม 2561.rar
Download229
198.74 Kb
08.11.2017 09:42

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่าย 2561

บันทึก egp วิธีเฉพาะเจาะจ..pdf
Download125
11.25 Mb
08.11.2017 09:40

วิธีการบันทึก e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 7, 2017
0019.3-ว 44323.pdf
Download135
313.57 Kb
07.11.2017 16:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการตลาดนัดประชารัฐ

การพิจารณาอนุมัติเินกู้สามัญ.pdf
Download82
43.44 Kb
07.11.2017 15:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว44322สารภี.pdf
Download86
94.69 Kb
07.11.2017 14:36

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322แม่ริม.pdf
Download34
90.62 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322ฝา.pdf
Download48
90.28 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322_001.pdf
Download44
92.22 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

พฤศจิกายน 6, 2017
ชม 0019.3-ว44315กัลยาฯ.pdf
Download36
47.49 Kb
06.11.2017 16:52

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ฮอด.pdf
Download15
36.94 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สะเมิ.pdf
Download10
37.21 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันกำแพ.pdf
Download13
37.24 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันทราย.pdf
Download9
36.85 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันป่าตอ.pdf
Download12
36.81 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315พร้าว.pdf
Download8
36.41 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315แม่่ริม.pdf
Download14
36.19 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ดอยสะเก็ด.pdf
Download7
36.04 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315.pdf
Download17
37.01 Kb
06.11.2017 16:48

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44314.pdf
Download73
190.07 Kb
06.11.2017 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2017

รายละเอียด สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้.xlsx
Download72
10.68 Kb
06.11.2017 13:49

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบโครงการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย.pdf
Download138
1.1 Mb
06.11.2017 11:50

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

0019.3-ว 42268pdf.pdf
Download57
92.76 Kb
06.11.2017 11:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561

0019.3-42271.pdf
Download94
1.96 Mb
06.11.2017 09:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior)

0019.3-42269.pdf
Download166
702.92 Kb
06.11.2017 09:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)

0019.3-42270.pdf
Download92
1.8 Mb
06.11.2017 09:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติและมอบเกียรติบัตรตามโครงการ "คนดีศรีเวีย งพิงค์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พฤศจิกายน 3, 2017
0019.3-42266แม่ริม.pdf
Download23
104.28 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266แม่ออน.pdf
Download12
104.26 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266อมก๋อย.pdf
Download18
103.86 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266สารภี.pdf
Download17
103.8 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266เมือ.pdf
Download9
103.79 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอเมือง เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266.pdf
Download16
105.33 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.1-42264.pdf
Download40
26.85 Kb
03.11.2017 15:31

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42263.pdf
Download26
27.27 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42262.pdf
Download35
26.82 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42261.pdf
Download36
26.88 Kb
03.11.2017 15:29

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.2-ว42269.pdf
Download63
25.3 Kb
03.11.2017 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

Copy of แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2561.xls
Download16
54.5 Kb
03.11.2017 11:59

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบสำรวจประวัติข้อมูลขอสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ.pdf
Download43
17.7 Kb
03.11.2017 11:04

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจประวัติข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

0019.1-42255 แม่ริม.pdf
Download41
140.17 Kb
03.11.2017 10:19

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

0019.1-42254 อมก๋อย.pdf
Download11
140.27 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

0019.1-42256 ดอยสะเก็ด.pdf
Download28
140.23 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

พฤศจิกายน 1, 2017
ตรวจสอบข้อมูล DPIS_001.pdf
Download99
271.35 Kb
01.11.2017 10:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

ตุลาคม 31, 2017
ชม 0019.3-43247.pdf
Download32
63.91 Kb
31.10.2017 17:36

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการเปิดศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ (อำเภอแม่วาง ตำบลแม่วิน)

ชม 0019.4-ว41790 ดอยสะเก็ด.pdf
Download8
45.29 Kb
31.10.2017 14:46

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่วา.pdf
Download7
37.98 Kb
31.10.2017 14:45

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790.pdf
Download12
53.52 Kb
31.10.2017 14:44

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บฯ ข้อมูล จปฐ..pdf
Download112
96.91 Kb
31.10.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดฯ ขอส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง หนังสือ ที่ ชม 0019.4-ว41788 ลว.30 ต.ค. 60 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อม

แก้ไขทะเบียนจัดสรรฯ.pdf
Download112
47.18 Kb
31.10.2017 11:42

อ้างถึง หนังสือที่ ชม 0019.-ว41794 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนจัดสรรฯ)

ชม 0019.2-ว41794.pdf
Download197
811.06 Kb
31.10.2017 10:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตุลาคม 30, 2017
ชม 0019.4-ว41788.pdf
Download162
774.21 Kb
30.10.2017 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.1-2024.pdf
Download18
116.55 Kb
30.10.2017 15:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

นส.ที่ ชม 0019.3ว41787.rar
Download40
353.13 Kb
30.10.2017 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่อาย อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอฮอด และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การประชุมคัดเลือก กพสจ.(สตรีผู้ทำคุณประโยชน์)

ตุลาคม 25, 2017
วิทยุ.pdf
Download191
102.2 Kb
25.10.2017 15:37

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download33
741.37 Kb
25.10.2017 13:00

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790ฮอด.pdf
Download26
718.31 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สะเมิ.pdf
Download17
719.57 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันกำแพ.pdf
Download29
719.32 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันทราย.pdf
Download16
718.68 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันป่าตอ.pdf
Download12
718.92 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790พร้าว.pdf
Download19
718.5 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่ริม.pdf
Download15
718.38 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790ดอยสะเก็ด.pdf
Download16
718.87 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่แจ่ม.pdf
Download15
718.36 Kb
25.10.2017 12:56

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว2014.pdf
Download64
55.81 Kb
25.10.2017 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งหนังสือยืนยันยอดเงินค่าหุ้น หนี้สินคงเหลือและเงินฝากของสมาชิก

ตุลาคม 24, 2017
แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 3.xlsx
Download43
12.4 Kb
24.10.2017 15:15

ส่งแบบฟอร์มสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านอัตลักษณ์เพิ่มเติม

ตุลาคม 20, 2017
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ.rar
Download43
1.53 Mb
20.10.2017 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การมอบทุนการศึกษามู

ชม 0019.2-41777.pdf
Download127
164.19 Kb
20.10.2017 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.4-41778แม่แจ่ม.pdf
Download15
608.12 Kb
20.10.2017 15:22

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778ดอยสะเก็ด.pdf
Download16
607.64 Kb
20.10.2017 15:22

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778แม่วา.pdf
Download12
606.61 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778หาด.pdf
Download16
625.35 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778สันป่่าตอ.pdf
Download16
606.92 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778เมือ.pdf
Download16
607.01 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778สันกำแพ.pdf
Download14
741.83 Kb
20.10.2017 15:20

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.1-ว42724.pdf
Download61
43.95 Kb
20.10.2017 14:00

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2560

ตุลาคม 19, 2017
ชม 0019.4-ว41771.pdf
Download52
117.63 Kb
19.10.2017 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

แบบฟอร์มโครการหมู่บ้านอัตลักษณ์.rar
Download75
24.8 Kb
19.10.2017 16:16

แบบฟอร์มหมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ

โครการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตกรรม.pdf
Download103
828.65 Kb
19.10.2017 15:44

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาก พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน ดอยหล่อ เรื่อง โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว 41770.pdf
Download66
468.72 Kb
19.10.2017 15:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

ตุลาคม 18, 2017
ชม 0019.3-ว41756.pdf
Download41
159.77 Kb
18.10.2017 17:02

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิต ปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.3-ว41757.pdf
Download21
400.33 Kb
18.10.2017 16:58

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปีงบประมาณ 2561

12. เอกสารรายานผลการดำเนินาน เินอุดหนุน สำหรับ จัหวัด.docx
Download37
20.15 Kb
18.10.2017 10:58

เอกสารประกอบการล้างหนี้โครงการประเภทอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้พี่ลำดวน อ.สันกำแพง ค่ะ

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60สารภี.pdf
Download14
191.62 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60หาด.pdf
Download12
191.62 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60สันกำแพ.pdf
Download9
191.68 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60แม่แต.pdf
Download10
191.63 Kb
18.10.2017 09:45

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองแม่แตง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60ดอยสะเก็ด.pdf
Download5
191.43 Kb
18.10.2017 09:45

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60เมือ.pdf
Download5
242.9 Kb
18.10.2017 09:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ตุลาคม 17, 2017
ชม0019.3ว41749.rar
Download32
3.68 Mb
17.10.2017 09:45

เรียน นายอำเภอเชียงดาว กัลยาณิวัฒนา ดอยสะเก็ด ดอยเต่า สันป่าตอง เวียงแหง สันกำแพง และ สันทราย เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ตุลาคม 13, 2017
กพสอ.สันป่าตอ ปี 2560.docx
Download81
25.46 Kb
13.10.2017 13:10

ส่งร่างคำสั่ง กพสอ.สันป่าตอง ครับ

ตุลาคม 12, 2017
ชม 0019.2-ว38849 ลว12ตค60.pdf
Download120
2.89 Mb
12.10.2017 13:38

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ตุลาคม 11, 2017
ชม 0019.2 ว 38840.pdf
Download143
695.4 Kb
11.10.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งบันทึกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การคัดเลือกสตรีดีเด่น.rar
Download105
3.5 Mb
11.10.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่น

ตุลาคม 10, 2017
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 38839 ลว 10 ต.ค. 60.pdf
Download79
68.67 Kb
10.10.2017 18:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องอ่านบัตรประจำตัวอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

Download107
13.51 Mb
10.10.2017 15:33

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ตุลาคม 9, 2017
Download481
239.88 Kb
09.10.2017 13:33

อส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Download230
239.81 Kb
09.10.2017 13:33

อส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Download504
473.94 Kb
09.10.2017 13:33

ขอส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ตุลาคม 6, 2017
ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38836 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download195
1.37 Mb
06.10.2017 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอ เชียงดาวและอำเภอแม่แตง) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 010 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download90
477.69 Kb
06.10.2017 11:55

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

ชม 0019.2 ว 38833 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download157
9.37 Mb
06.10.2017 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ชม 0019.2 ว 38832 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download153
3.58 Mb
06.10.2017 10:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ

ตุลาคม 5, 2017
ชม0019.3-38830 ลว 5ตค60.pdf
Download124
5.62 Mb
05.10.2017 15:42

เรียน นายอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-38826 ลว 5ตค60.pdf
Download81
956.47 Kb
05.10.2017 14:04

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งจองแหวนที่ระลึกกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

ชม 0019.3 ว38820 ลวันที่ 3 ตุลาคม 2560.pdf
Download31
728.54 Kb
05.10.2017 13:35

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอฮอด นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม

ชม 0019.3 ว 38819 ลวันที่ 3 ตุลาคม 2560.pdf
Download21
568.29 Kb
05.10.2017 13:33

เรียน นายอำเภอสารภี และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินหมุนเวียน รอบที่ 4 ครั้งที่ 2)

ตุลาคม 4, 2017
แบบพิจารณาให้ความเห็นชอบเินกู้สามัญ กอ.พช.ชม.pdf
Download79
286.6 Kb
04.10.2017 15:52

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกท่าน (คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.ชม.) ขอความร่วมมือพัฒนาการอำเภอ ทุกท่าน ได้ให้ความเห็นชอบแก่สมาชิกที่ยื่นกู้เงินสามัญ แลุะส่งแบบให้

ชม0019.1-ว38825 ลว4ตค60.pdf
Download45
48.91 Kb
04.10.2017 11:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒฯาชุมชน ครั้งที่ 9/2560

ตุลาคม 2, 2017
ชม 0019.3 ว3881 ลวันที่ 28 กันยายน 2560.pdf
Download157
1.34 Mb
02.10.2017 17:01

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฮอด นายอำเภอหางดง นายอำเภอสั

ชม0019.3-ว38816 ลว29กย60นายอำเภอทุกอำเภอ.pdf
Download108
141.69 Kb
02.10.2017 11:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

กันยายน 25, 2017
การจัดสรรซ่อมแซมยานพาหนะ แม่แต.pdf
Download37
1.02 Mb
25.09.2017 16:20

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและอื่นๆ

แบบสำรวจข้อมูลธุริกจ.xlsx
Download21
10.79 Kb
25.09.2017 12:26

อ.แม่แตง ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจ ที่ชม 0019.3/ว7597

กันยายน 22, 2017
ชม 0019.1-1873 ลว21กย60.pdf
Download24
219.97 Kb
22.09.2017 13:48

เรียน พัฒนาการอำเภอเมือง เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

กันยายน 21, 2017
ชม 0019.1-37622 ลว21กย60.pdf
Download15
51.85 Kb
21.09.2017 17:12

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง แจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโป่งกวาว ฯ

ชม 0019.1-37623 ลว21กย60.pdf
Download19
52.79 Kb
21.09.2017 17:11

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องแจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้านหัวทุ่ง ฯ

ชม 0019.1-ว37608 ลว21กย60.pdf
Download93
292.97 Kb
21.09.2017 14:42

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการตวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.1-ว37609 ลว21กย60.pdf
Download77
70.09 Kb
21.09.2017 14:41

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ขอส่งเอกสารแบบรายงานการลาของข้าราชการและลูกจ้าง

ชม 0019.3-37605 ลว21กย60.pdf
Download18
248.8 Kb
21.09.2017 12:29

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง รางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีคุณธรรมประจำปี พ.ศ. 2560

ชม 0019.4-ว37604 ลว21กย60.pdf
Download98
143.82 Kb
21.09.2017 12:27

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

กีฬามหาสนุก.pdf
Download45
3 Mb
21.09.2017 10:35

เรียน หัวหน้าโซนเหนือ กลาง และโซนใต้ ขอให้ส่งรายชื่อผู้เล่นกีฬาทุกประเภท และ โซนกลาง กับโซนใต้ ขอให้ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินโซนละ 1 คน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 แจ้งได้ที่ จุฑารัตน์ โทร089-4290540

กันยายน 20, 2017
ชม 0019.3-ว37601 20กย60.pdf
Download61
3.15 Mb
20.09.2017 14:57

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Handmade Thailand 2017 @ Phuket "

ชม 0019.3-ว37598 20กย60.pdf
Download169
21.81 Mb
20.09.2017 14:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว37597 20กย60.pdf
Download76
153.77 Kb
20.09.2017 14:10

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

ชม 0019.1-ว37596 19กย60.pdf
Download29
125.89 Kb
20.09.2017 09:12

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ แม่อาย และนายอำเภอฝาง เรื่อง การทบทวนและการปรับแผนชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3

ชม 0019.1-ว37595 19กย60.pdf
Download9
62.64 Kb
20.09.2017 09:02

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าบ้าน บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด

กันยายน 19, 2017
ชม 0019.1-ว37594 19กย60.pdf
Download114
166.43 Kb
19.09.2017 15:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60แม่ออน.pdf
Download15
261.22 Kb
19.09.2017 10:08

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60อมก๋อย.pdf
Download16
261.25 Kb
19.09.2017 10:07

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60สันกำแพ.pdf
Download14
261.59 Kb
19.09.2017 10:07

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60พร้าว.pdf
Download15
261.18 Kb
19.09.2017 10:06

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60แม่แต.pdf
Download15
261.26 Kb
19.09.2017 10:06

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60จอมทอ.pdf
Download12
261.25 Kb
19.09.2017 10:05

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60สารภี.pdf
Download21
261.26 Kb
19.09.2017 10:05

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60ดอยสะเก็ด.pdf
Download7
260.86 Kb
19.09.2017 10:04

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60เมือ.pdf
Download34
260.98 Kb
19.09.2017 10:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.4-ว37590 ลว 18กย60.pdf
Download54
59.63 Kb
19.09.2017 09:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเตอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ชม0019.3-ว37585 ลว18กย60.pdf
Download57
710.31 Kb
19.09.2017 09:20

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

กันยายน 18, 2017
รายละเอียดแนบท้ายหมวด300.xlsx
Download30
13.82 Kb
18.09.2017 23:59

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่,อำเภอสารภี.อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่แตง จว.ขอส่งรายละเอียดแนบท้ายหมวด 300 เพื่อแนบโครงการฯค่ะ

อำเภอสารภี.pdf
Download17
638.97 Kb
18.09.2017 23:55

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download15
637.76 Kb
18.09.2017 23:54

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอแม่แต.pdf
Download16
638.08 Kb
18.09.2017 23:53

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอสันป่าตอ.pdf
Download11
12.73 Mb
18.09.2017 23:52

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ชม0019.3-ว37589 ลว18กย60.pdf
Download122
19.97 Mb
18.09.2017 23:48

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีพ.ศ.2560

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 538.92 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่