ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤศจิกายน 16, 2017
ชม 0019.3-44366.pdf
Download27
59.03 Kb
16.11.2017 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมงาน OTOP City 2017

ชม 0019.3-44365.pdf
Download12
445.47 Kb
16.11.2017 16:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

เปลี่ยนแปลกำหนดการ.pdf
Download18
33.12 Kb
16.11.2017 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

0019.3-ว44364.pdf
Download9
441.19 Kb
16.11.2017 16:30

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

0019.3-ว44363.pdf
Download11
447.84 Kb
16.11.2017 16:27

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

0019.3-ว44362.pdf
Download26
1.01 Mb
16.11.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินผลการจัดเวทีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)

การชำระเินคืน เดือน ธ.ค.60.rar
Download6
8.93 Mb
16.11.2017 15:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนธนวา

ชม 0019.1- ว 44360.pdf
Download52
1.49 Mb
16.11.2017 15:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 44349.pdf
Download41
98.93 Kb
16.11.2017 13:48

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด

อำเภอหาด.pdf
Download13
765.97 Kb
16.11.2017 13:42

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44345-48.pdf
Download19
822.27 Kb
16.11.2017 10:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44344.pdf
Download58
458.8 Kb
16.11.2017 10:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44342.pdf
Download7
768.05 Kb
16.11.2017 10:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. อ.อมก๋อย.xlsx
Download2
16.08 Kb
16.11.2017 10:10

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. โครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน" อ.อมก๋อยครับ

ชม 0019.1-ว44340.pdf
Download48
186.66 Kb
16.11.2017 10:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปี 2561

พฤศจิกายน 15, 2017
กลุ่มเป้าหมาย QD 61 เชียใหม่.xlsx
Download32
246.54 Kb
15.11.2017 17:56

ขอส่งไฟล์กลุ่มเป้าหมาย QD ปี 2561 ให้อำเภอเพิ่มเติมข้อมูลให้จังหวัดด้วยนะคะ

ชม 0019.2-ว44339.pdf
Download84
292.46 Kb
15.11.2017 16:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้)

ชม 0019.3-ว44338.pdf
Download55
193.05 Kb
15.11.2017 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1 ว 44336 ลว 15 พ.ย. 60.pdf
Download91
542.3 Kb
15.11.2017 13:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

ชม 0019.1-ว 44333 ลว. 15 พ.ย. 60.pdf
Download71
449.4 Kb
15.11.2017 13:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.3-ว44332.pdf
Download47
280.88 Kb
15.11.2017 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสรรผลิตภ้ณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก

ชม 0019.3-ว 44331.pdf
Download64
409.87 Kb
15.11.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

พฤศจิกายน 14, 2017
ชม 0019.1-ว 2122.pdf
Download79
73.87 Kb
14.11.2017 11:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download15
13.48 Kb
14.11.2017 10:23

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อเด็กฯตามโครงการ ผวจ.พบปะประชาชนฯให้อำเภออมก่อยครับ

พฤศจิกายน 13, 2017
ชม.0019.2-44328 ลว13พย60.pdf
Download33
398.91 Kb
13.11.2017 15:33

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงาน"โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"

ชม.0019.3-ว44326 ลว13พย60.pdf
Download124
4.53 Mb
13.11.2017 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 44325 ลว 13 พ.ย. 60.pdf
Download75
23.85 Kb
13.11.2017 12:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยของจังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 8, 2017
QD อาหาร 61.rar
Download77
295.45 Kb
08.11.2017 16:20

ขอส่งแบบฟอร์มกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ปี 2561

0019.2-ว 44324.pdf
Download123
56.53 Kb
08.11.2017 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แบบฟอร์ม 2561.rar
Download157
198.74 Kb
08.11.2017 09:42

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่าย 2561

บันทึก egp วิธีเฉพาะเจาะจ..pdf
Download97
11.25 Mb
08.11.2017 09:40

วิธีการบันทึก e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 7, 2017
0019.3-ว 44323.pdf
Download116
313.57 Kb
07.11.2017 16:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการตลาดนัดประชารัฐ

การพิจารณาอนุมัติเินกู้สามัญ.pdf
Download69
43.44 Kb
07.11.2017 15:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว44322สารภี.pdf
Download73
94.69 Kb
07.11.2017 14:36

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322แม่ริม.pdf
Download28
90.62 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322ฝา.pdf
Download40
90.28 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322_001.pdf
Download38
92.22 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

พฤศจิกายน 6, 2017
ชม 0019.3-ว44315กัลยาฯ.pdf
Download19
47.49 Kb
06.11.2017 16:52

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ฮอด.pdf
Download9
36.94 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สะเมิ.pdf
Download5
37.21 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันกำแพ.pdf
Download6
37.24 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันทราย.pdf
Download4
36.85 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันป่าตอ.pdf
Download5
36.81 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315พร้าว.pdf
Download4
36.41 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315แม่่ริม.pdf
Download4
36.19 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ดอยสะเก็ด.pdf
Download3
36.04 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315.pdf
Download11
37.01 Kb
06.11.2017 16:48

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44314.pdf
Download66
190.07 Kb
06.11.2017 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2017

รายละเอียด สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้.xlsx
Download54
10.68 Kb
06.11.2017 13:49

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบโครงการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย.pdf
Download106
1.1 Mb
06.11.2017 11:50

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

0019.3-ว 42268pdf.pdf
Download52
92.76 Kb
06.11.2017 11:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561

0019.3-42271.pdf
Download73
1.96 Mb
06.11.2017 09:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior)

0019.3-42269.pdf
Download113
702.92 Kb
06.11.2017 09:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)

0019.3-42270.pdf
Download67
1.8 Mb
06.11.2017 09:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติและมอบเกียรติบัตรตามโครงการ "คนดีศรีเวีย งพิงค์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พฤศจิกายน 3, 2017
0019.3-42266แม่ริม.pdf
Download18
104.28 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266แม่ออน.pdf
Download4
104.26 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266อมก๋อย.pdf
Download13
103.86 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266สารภี.pdf
Download14
103.8 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266เมือ.pdf
Download6
103.79 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอเมือง เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266.pdf
Download3
105.33 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.1-42264.pdf
Download23
26.85 Kb
03.11.2017 15:31

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42263.pdf
Download10
27.27 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42262.pdf
Download17
26.82 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42261.pdf
Download19
26.88 Kb
03.11.2017 15:29

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.2-ว42269.pdf
Download59
25.3 Kb
03.11.2017 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

Copy of แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2561.xls
Download68
54.5 Kb
03.11.2017 11:59

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบสำรวจประวัติข้อมูลขอสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ.pdf
Download37
17.7 Kb
03.11.2017 11:04

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจประวัติข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

0019.1-42255 แม่ริม.pdf
Download23
140.17 Kb
03.11.2017 10:19

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

0019.1-42254 อมก๋อย.pdf
Download8
140.27 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

0019.1-42256 ดอยสะเก็ด.pdf
Download12
140.23 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

พฤศจิกายน 1, 2017
ตรวจสอบข้อมูล DPIS_001.pdf
Download89
271.35 Kb
01.11.2017 10:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

ตุลาคม 31, 2017
ชม 0019.3-43247.pdf
Download19
63.91 Kb
31.10.2017 17:36

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการเปิดศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ (อำเภอแม่วาง ตำบลแม่วิน)

ชม 0019.4-ว41790 ดอยสะเก็ด.pdf
Download4
45.29 Kb
31.10.2017 14:46

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่วา.pdf
Download4
37.98 Kb
31.10.2017 14:45

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790.pdf
Download6
53.52 Kb
31.10.2017 14:44

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บฯ ข้อมูล จปฐ..pdf
Download95
96.91 Kb
31.10.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดฯ ขอส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง หนังสือ ที่ ชม 0019.4-ว41788 ลว.30 ต.ค. 60 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อม

แก้ไขทะเบียนจัดสรรฯ.pdf
Download102
47.18 Kb
31.10.2017 11:42

อ้างถึง หนังสือที่ ชม 0019.-ว41794 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนจัดสรรฯ)

ชม 0019.2-ว41794.pdf
Download172
811.06 Kb
31.10.2017 10:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตุลาคม 30, 2017
ชม 0019.4-ว41788.pdf
Download127
774.21 Kb
30.10.2017 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.1-2024.pdf
Download13
116.55 Kb
30.10.2017 15:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

นส.ที่ ชม 0019.3ว41787.rar
Download39
353.13 Kb
30.10.2017 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่อาย อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอฮอด และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การประชุมคัดเลือก กพสจ.(สตรีผู้ทำคุณประโยชน์)

ตุลาคม 25, 2017
วิทยุ.pdf
Download188
102.2 Kb
25.10.2017 15:37

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download27
741.37 Kb
25.10.2017 13:00

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790ฮอด.pdf
Download21
718.31 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สะเมิ.pdf
Download10
719.57 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันกำแพ.pdf
Download24
719.32 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันทราย.pdf
Download9
718.68 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันป่าตอ.pdf
Download7
718.92 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790พร้าว.pdf
Download12
718.5 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่ริม.pdf
Download8
718.38 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790ดอยสะเก็ด.pdf
Download11
718.87 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่แจ่ม.pdf
Download8
718.36 Kb
25.10.2017 12:56

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว2014.pdf
Download61
55.81 Kb
25.10.2017 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งหนังสือยืนยันยอดเงินค่าหุ้น หนี้สินคงเหลือและเงินฝากของสมาชิก

ตุลาคม 24, 2017
แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 3.xlsx
Download41
12.4 Kb
24.10.2017 15:15

ส่งแบบฟอร์มสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านอัตลักษณ์เพิ่มเติม

ตุลาคม 20, 2017
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ.rar
Download41
1.53 Mb
20.10.2017 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การมอบทุนการศึกษามู

ชม 0019.2-41777.pdf
Download126
164.19 Kb
20.10.2017 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.4-41778แม่แจ่ม.pdf
Download10
608.12 Kb
20.10.2017 15:22

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778ดอยสะเก็ด.pdf
Download13
607.64 Kb
20.10.2017 15:22

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778แม่วา.pdf
Download7
606.61 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778หาด.pdf
Download10
625.35 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778สันป่่าตอ.pdf
Download9
606.92 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778เมือ.pdf
Download15
607.01 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778สันกำแพ.pdf
Download12
741.83 Kb
20.10.2017 15:20

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.1-ว42724.pdf
Download60
43.95 Kb
20.10.2017 14:00

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2560

ตุลาคม 19, 2017
ชม 0019.4-ว41771.pdf
Download49
117.63 Kb
19.10.2017 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

แบบฟอร์มโครการหมู่บ้านอัตลักษณ์.rar
Download70
24.8 Kb
19.10.2017 16:16

แบบฟอร์มหมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ

โครการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตกรรม.pdf
Download88
828.65 Kb
19.10.2017 15:44

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาก พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน ดอยหล่อ เรื่อง โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว 41770.pdf
Download63
468.72 Kb
19.10.2017 15:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

ตุลาคม 18, 2017
ชม 0019.3-ว41756.pdf
Download30
159.77 Kb
18.10.2017 17:02

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิต ปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.3-ว41757.pdf
Download16
400.33 Kb
18.10.2017 16:58

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปีงบประมาณ 2561

12. เอกสารรายานผลการดำเนินาน เินอุดหนุน สำหรับ จัหวัด.docx
Download29
20.15 Kb
18.10.2017 10:58

เอกสารประกอบการล้างหนี้โครงการประเภทอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้พี่ลำดวน อ.สันกำแพง ค่ะ

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60สารภี.pdf
Download9
191.62 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60หาด.pdf
Download6
191.62 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60สันกำแพ.pdf
Download6
191.68 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60แม่แต.pdf
Download6
191.63 Kb
18.10.2017 09:45

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองแม่แตง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60ดอยสะเก็ด.pdf
Download4
191.43 Kb
18.10.2017 09:45

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60เมือ.pdf
Download1
242.9 Kb
18.10.2017 09:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ตุลาคม 17, 2017
ชม0019.3ว41749.rar
Download27
3.68 Mb
17.10.2017 09:45

เรียน นายอำเภอเชียงดาว กัลยาณิวัฒนา ดอยสะเก็ด ดอยเต่า สันป่าตอง เวียงแหง สันกำแพง และ สันทราย เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ตุลาคม 13, 2017
กพสอ.สันป่าตอ ปี 2560.docx
Download27
25.46 Kb
13.10.2017 13:10

ส่งร่างคำสั่ง กพสอ.สันป่าตอง ครับ

ตุลาคม 12, 2017
ชม 0019.2-ว38849 ลว12ตค60.pdf
Download111
2.89 Mb
12.10.2017 13:38

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ตุลาคม 11, 2017
ชม 0019.2 ว 38840.pdf
Download140
695.4 Kb
11.10.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งบันทึกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การคัดเลือกสตรีดีเด่น.rar
Download104
3.5 Mb
11.10.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่น

ตุลาคม 10, 2017
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 38839 ลว 10 ต.ค. 60.pdf
Download75
68.67 Kb
10.10.2017 18:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องอ่านบัตรประจำตัวอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

Download80
13.51 Mb
10.10.2017 15:33

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ตุลาคม 9, 2017
Download123
239.88 Kb
09.10.2017 13:33

อส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Download91
239.81 Kb
09.10.2017 13:33

อส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Download116
473.94 Kb
09.10.2017 13:33

ขอส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ตุลาคม 6, 2017
ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38836 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download186
1.37 Mb
06.10.2017 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอ เชียงดาวและอำเภอแม่แตง) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 010 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download87
477.69 Kb
06.10.2017 11:55

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

ชม 0019.2 ว 38833 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download146
9.37 Mb
06.10.2017 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ชม 0019.2 ว 38832 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download136
3.58 Mb
06.10.2017 10:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ

ตุลาคม 5, 2017
ชม0019.3-38830 ลว 5ตค60.pdf
Download92
5.62 Mb
05.10.2017 15:42

เรียน นายอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-38826 ลว 5ตค60.pdf
Download78
956.47 Kb
05.10.2017 14:04

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งจองแหวนที่ระลึกกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

ชม 0019.3 ว38820 ลวันที่ 3 ตุลาคม 2560.pdf
Download22
728.54 Kb
05.10.2017 13:35

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอฮอด นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม

ชม 0019.3 ว 38819 ลวันที่ 3 ตุลาคม 2560.pdf
Download11
568.29 Kb
05.10.2017 13:33

เรียน นายอำเภอสารภี และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินหมุนเวียน รอบที่ 4 ครั้งที่ 2)

ตุลาคม 4, 2017
แบบพิจารณาให้ความเห็นชอบเินกู้สามัญ กอ.พช.ชม.pdf
Download75
286.6 Kb
04.10.2017 15:52

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกท่าน (คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.ชม.) ขอความร่วมมือพัฒนาการอำเภอ ทุกท่าน ได้ให้ความเห็นชอบแก่สมาชิกที่ยื่นกู้เงินสามัญ แลุะส่งแบบให้

ชม0019.1-ว38825 ลว4ตค60.pdf
Download41
48.91 Kb
04.10.2017 11:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒฯาชุมชน ครั้งที่ 9/2560

ตุลาคม 2, 2017
ชม 0019.3 ว3881 ลวันที่ 28 กันยายน 2560.pdf
Download117
1.34 Mb
02.10.2017 17:01

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฮอด นายอำเภอหางดง นายอำเภอสั

ชม0019.3-ว38816 ลว29กย60นายอำเภอทุกอำเภอ.pdf
Download105
141.69 Kb
02.10.2017 11:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

กันยายน 25, 2017
การจัดสรรซ่อมแซมยานพาหนะ แม่แต.pdf
Download28
1.02 Mb
25.09.2017 16:20

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและอื่นๆ

แบบสำรวจข้อมูลธุริกจ.xlsx
Download18
10.79 Kb
25.09.2017 12:26

อ.แม่แตง ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจ ที่ชม 0019.3/ว7597

กันยายน 22, 2017
ชม 0019.1-1873 ลว21กย60.pdf
Download21
219.97 Kb
22.09.2017 13:48

เรียน พัฒนาการอำเภอเมือง เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

กันยายน 21, 2017
ชม 0019.1-37622 ลว21กย60.pdf
Download11
51.85 Kb
21.09.2017 17:12

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง แจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโป่งกวาว ฯ

ชม 0019.1-37623 ลว21กย60.pdf
Download17
52.79 Kb
21.09.2017 17:11

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องแจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้านหัวทุ่ง ฯ

ชม 0019.1-ว37608 ลว21กย60.pdf
Download85
292.97 Kb
21.09.2017 14:42

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการตวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.1-ว37609 ลว21กย60.pdf
Download72
70.09 Kb
21.09.2017 14:41

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ขอส่งเอกสารแบบรายงานการลาของข้าราชการและลูกจ้าง

ชม 0019.3-37605 ลว21กย60.pdf
Download16
248.8 Kb
21.09.2017 12:29

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง รางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีคุณธรรมประจำปี พ.ศ. 2560

ชม 0019.4-ว37604 ลว21กย60.pdf
Download93
143.82 Kb
21.09.2017 12:27

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

กีฬามหาสนุก.pdf
Download37
3 Mb
21.09.2017 10:35

เรียน หัวหน้าโซนเหนือ กลาง และโซนใต้ ขอให้ส่งรายชื่อผู้เล่นกีฬาทุกประเภท และ โซนกลาง กับโซนใต้ ขอให้ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินโซนละ 1 คน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 แจ้งได้ที่ จุฑารัตน์ โทร089-4290540

กันยายน 20, 2017
ชม 0019.3-ว37601 20กย60.pdf
Download58
3.15 Mb
20.09.2017 14:57

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Handmade Thailand 2017 @ Phuket "

ชม 0019.3-ว37598 20กย60.pdf
Download159
21.81 Mb
20.09.2017 14:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว37597 20กย60.pdf
Download72
153.77 Kb
20.09.2017 14:10

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

ชม 0019.1-ว37596 19กย60.pdf
Download26
125.89 Kb
20.09.2017 09:12

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ แม่อาย และนายอำเภอฝาง เรื่อง การทบทวนและการปรับแผนชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3

ชม 0019.1-ว37595 19กย60.pdf
Download7
62.64 Kb
20.09.2017 09:02

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าบ้าน บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด

กันยายน 19, 2017
ชม 0019.1-ว37594 19กย60.pdf
Download111
166.43 Kb
19.09.2017 15:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60แม่ออน.pdf
Download14
261.22 Kb
19.09.2017 10:08

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60อมก๋อย.pdf
Download13
261.25 Kb
19.09.2017 10:07

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60สันกำแพ.pdf
Download12
261.59 Kb
19.09.2017 10:07

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60พร้าว.pdf
Download11
261.18 Kb
19.09.2017 10:06

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60แม่แต.pdf
Download11
261.26 Kb
19.09.2017 10:06

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60จอมทอ.pdf
Download10
261.25 Kb
19.09.2017 10:05

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60สารภี.pdf
Download17
261.26 Kb
19.09.2017 10:05

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60ดอยสะเก็ด.pdf
Download5
260.86 Kb
19.09.2017 10:04

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60เมือ.pdf
Download30
260.98 Kb
19.09.2017 10:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.4-ว37590 ลว 18กย60.pdf
Download47
59.63 Kb
19.09.2017 09:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเตอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ชม0019.3-ว37585 ลว18กย60.pdf
Download54
710.31 Kb
19.09.2017 09:20

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

กันยายน 18, 2017
รายละเอียดแนบท้ายหมวด300.xlsx
Download20
13.82 Kb
18.09.2017 23:59

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่,อำเภอสารภี.อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่แตง จว.ขอส่งรายละเอียดแนบท้ายหมวด 300 เพื่อแนบโครงการฯค่ะ

อำเภอสารภี.pdf
Download13
638.97 Kb
18.09.2017 23:55

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download7
637.76 Kb
18.09.2017 23:54

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอแม่แต.pdf
Download10
638.08 Kb
18.09.2017 23:53

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอสันป่าตอ.pdf
Download5
12.73 Mb
18.09.2017 23:52

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ชม0019.3-ว37589 ลว18กย60.pdf
Download108
19.97 Mb
18.09.2017 23:48

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีพ.ศ.2560

กันยายน 15, 2017
wDebter_2560_22502560277.pdf
Download23
224.34 Kb
15.09.2017 10:29

โครงการผลิตถ่านอัดแท่ง นางสาว สุพรรณี โถนาค อำเภอแม่ริม

กันยายน 14, 2017
ชม 0019.4-ว36216 ลว14 กย60 นายอำเภอสันกำแพ .pdf
Download14
190.25 Kb
14.09.2017 15:45

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง (Chiang Mai Happiness Market @ Khuang San Kam Phaeng)

ใบสำคัญรับเิน.docx
Download22
33.03 Kb
14.09.2017 12:13

ใบสำคัญรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้อำเภอไชยปราการค่ะ

กันยายน 13, 2017
อำเภอเวียแห.pdf
Download9
1.28 Mb
13.09.2017 17:07

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

อำเภอแม่อาย.pdf
Download8
1.27 Mb
13.09.2017 17:06

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

อำเภอสันป่่าตอ.pdf
Download5
1.27 Mb
13.09.2017 17:05

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1- ว 36215 ลว13กย60.pdf
Download88
506.23 Kb
13.09.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.3-36208 ลว13กย60.pdf
Download21
767.49 Kb
13.09.2017 13:52

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

ชม 0019.3-36207 ลว13กย60.pdf
Download31
191.05 Kb
13.09.2017 11:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม 0019.3 ว36204 ลวันที่ 12 กันยายน 2560.pdf
Download77
1.72 Mb
13.09.2017 11:19

เรียน นายอำเภออมก๋อย/นายอำเภอพร้าว/นายอำเภอจอมทอง/นายอำเภอเมือง/นายอำเภอแม่แจ่ม/นายอำเภอหางดง/นายอำเภอดอยหล่อ/นายอำเภอสันทราย/นายอำเภอดอยสะเก็ด/นายอำเภอแม่อาย/นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา/นายอำเภอแม่ออน/นายอำ

ชม 0019.3 ว36203 ลวันที่ 12 กันยายน 2560.pdf
Download46
667.31 Kb
13.09.2017 11:15

เรียน นายอำเภอไชยปราการ/นายอำเภอสันกำแพง/นายอำเภอหางดง/นายอำเภอดอยสะเก็ด/นายอำเภอแม่แจ่ม/นายอำเภอแม่อาย/นายอำเภอเวียงแหง/นายอำเภออมก๋อย/นายอำเภอฝาง/นายอำเภอแม่แตง/นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การโอนเงินกองทุ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว 36205 ลว12กย60.pdf
Download19
7.17 Mb
13.09.2017 09:41

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฝาง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-36206 ลว12กย60.pdf
Download15
124.46 Kb
13.09.2017 09:35

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ

กันยายน 12, 2017
ชม0019.3 ว36187.pdf
Download8
446.75 Kb
12.09.2017 11:19

เรียนนายอำเภอแม่ออนและ นายอำเภอแม่วาง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 10/2560

กันยายน 11, 2017
ชม0019.3 ว 36189.rar
Download27
6.43 Mb
11.09.2017 12:14

เรียน นายอำเภอฮอด แม่ริม จอมทอง หางดง ไชยปราการ สันกำแพง สันทราย และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว36189.rar
Download50
39.47 Mb
11.09.2017 12:12

เรียน นายอำเภอฮอด สารภี แม่ริม ไชยปราการ ฝาง สะเมิง แม่วาง สันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา หางดง สันกำแพง แม่อาย แม่แจ่ม และอำเภอดอยเต่า เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนา

กันยายน 8, 2017
ชม 0019.3-36185 ลว8กย60.pdf
Download78
481.16 Kb
08.09.2017 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ"ผู้หญิงเก่ง ปี 2561"

ชม 0019.3-36184 ลว8กย60.pdf
Download15
98.65 Kb
08.09.2017 16:54

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการ"ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 พ.ศ. 2560 "

ชม 0019.3-36183 ลว8กย60.pdf
Download142
13.69 Mb
08.09.2017 16:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560

ชม 0019.1-36182 ลว8กย60.pdf
Download40
828.26 Kb
08.09.2017 16:44

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน

ชม 0019.2-ว36177 ลว 7กย60.pdf
Download65
3.51 Mb
08.09.2017 11:30

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ สันกำแพง แม่ออน ฝาง และนายอำเภอหางดง เรื่อง การอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่น 2

ชม 0019.3-36173 ลว 7กย60.pdf
Download30
52.51 Mb
08.09.2017 10:36

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถิดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ(การจัดการตนเอง)

ชม 0019.3-ว36174 ลว 7กย60.pdf
Download33
12.54 Mb
08.09.2017 10:10

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แจ่ม และนายอำเภอหางดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กันยายน 7, 2017
แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 8 ก.ย.60.docx
Download7
534.8 Kb
07.09.2017 14:18

อ.แม่ริม ขอส่งรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน (เพิ่มเติม) 1-8 กันยายน 2560

ชม 0019.2-ว36168 ลว 7กย60.pdf
Download122
3.55 Mb
07.09.2017 12:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

กันยายน 6, 2017
ชม 0019.2-ว35572 ลว6กย60.pdf
Download112
5.33 Mb
06.09.2017 17:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ฯ

การอนุมัติโครการกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 5 ก.ย.60.rar
Download112
47.3 Mb
06.09.2017 13:07

เรียน อำเภอฮอด สารภี สันทราย แม่ริม ไชยปราการ ฝาง สะเมิง แม่วาง สันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา หางดง สันกำแพง แม่อาย แม่แจ่ม และอำเภอดอยเต่า เรื่อง (ร่าง) หนังสืออนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทส

กันยายน 5, 2017
ชม0019.1-35565 ลว5กย60.pdf
Download113
2.52 Mb
05.09.2017 15:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download21
1.3 Mb
05.09.2017 13:18

ฝากส่งให้ K.อำพล สพอ.แม่วาง ค่ะ

เอกสารประกอบอบรมWAY OF LIFE.rar
Download153
9.02 Mb
05.09.2017 12:39

จังหวัดขอส่งเอกสารประกอบการอบรมWay of Life (คำกล่าว)

มาบเอื้อบรรยายจัหวัดเชียใหม่ 25 สค 60.pdf
Download101
197.75 Mb
05.09.2017 12:34

เอกสารประกอบการจัดอบรมWay of Life (มาบเอื้องโม้เดล)

แก้ไขเอกสารแนบChiangmai think thank Team.pdf
Download73
402.27 Kb
05.09.2017 10:31

เรียน นายอำเภอฝาง สันทราย หางดง เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ฮอด ดอยหล่อ อมก๋อย เชียงดาว เวียงแหง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑

กันยายน 4, 2017
ชม.0019.2-ว35557 ลว4กย60.pdf
Download88
2.74 Mb
04.09.2017 17:11

เรียน นายอำเภอฝาง สันทราย หางดง เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ฮอด ดอยหล่อ อมก๋อย เชียงดาว เวียงแหง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑

.0019.1-35543 เพิ่มเติม.pdf
Download62
2.64 Mb
04.09.2017 16:48

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แจ่ม เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ สะเมิง แม่แตง กัลยานิวัฒนา แม่วาง และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้น

ชม.0019.1-35543 ลว.4 ก.ย. 60.pdf
Download66
1.16 Mb
04.09.2017 16:03

เรียน นายอําเภอดอยสะเก็ด แมริม แมแจม เชียงดาว เมืองเชียงใหม สะเมิง แมแตง กัลยานิวัฒนา แมวาง และนายอําเภอดอยหลอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโคร

ชม.0019.3-ว34270 ลว4กย60.pdf
Download97
1.81 Mb
04.09.2017 11:02

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34271 ลว4กย60.pdf
Download73
1.74 Mb
04.09.2017 11:01

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34268 ลว4กย60.pdf
Download25
1.98 Mb
04.09.2017 11:01

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34269 ลว4กย60.pdf
Download17
1.93 Mb
04.09.2017 11:00

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

กันยายน 3, 2017
แบบตอบรับ กิจกรรมสร้าเครือข่ายการท่อเที่ยวตามแนวประชารัฐ.xls
Download44
34 Kb
03.09.2017 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่/จอมทอง/ดอยสะเก็ด/สารภี/แม่แตง/พร้าว/สันกำแพง/แม่ออนและอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งไฟล์แบบตอบรับ(แบบลงทะเบียน)กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่เที่ยวโดยชุมชน วันที่ 19 กัน

แบบตอบรับ กิจกรรมศึกษาดูานการท่อเที่ยวเชิวัฒนธรรม.xls
Download44
35 Kb
03.09.2017 14:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่/จอมทอง/ดอยสะเก็ด/สารภี/แม่แตง/พร้าว/สันกำแพง/แม่ออนและอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งไฟล์แบบตอบรับ(แบบลงทะเบียน)กิจกรรมศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนาธรรมและก

กันยายน 1, 2017
ชม 0019.4 ว34263_001.pdf
Download23
139.35 Kb
01.09.2017 18:05

เรียน นายอำเภอหางดง ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน (ระดับจังหวัด) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ฐานการผลิตเชิงส

ชม 0019.4 ว34262.pdf
Download69
197.34 Kb
01.09.2017 17:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน (ระดับจังหวัด) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 34259 ลว 01ก.ย.60.pdf
Download43
1.11 Mb
01.09.2017 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2560

ชม 0019.4-ว34258.pdf
Download79
1.9 Mb
01.09.2017 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอฮอด อำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง และอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุม

สิงหาคม 31, 2017
ล่าสุด อำเภอจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน 2560.xls
Download67
51 Kb
31.08.2017 16:02

ด่วนที่สุด***แบบรายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นส.อยู่ระหว่างเสนอ)

ชม0019.1-ว34254 แม่แจ่ม.pdf
Download17
3.08 Mb
31.08.2017 11:03

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

ชม0019.1-ว34254 หาด.pdf
Download11
2.28 Mb
31.08.2017 11:02

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่องโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

สิงหาคม 30, 2017
ชม0019.3ว34239.pdf
Download11
579.77 Kb
30.08.2017 09:35

เรียนนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร ครั้งที่ 9

สิงหาคม 29, 2017
ชม 0019.3 ว34244 ลวันที่ 28 สิหาคม 2560.pdf
Download33
536.74 Kb
29.08.2017 09:21

เรียน นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันป่าตอง และ นายอำเภอฝาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินทุนหมุนเวียน)

สิงหาคม 28, 2017
ชม0019.2-34243 ลว28สค60.pdf
Download17
541.14 Kb
28.08.2017 17:20

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.3-34242 ลว28สค60.pdf
Download13
866.84 Kb
28.08.2017 17:18

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.2-34241 ลว28สค60.pdf
Download16
866.9 Kb
28.08.2017 17:15

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัตงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.2-ว34233 ลว28สค60.pdf
Download59
1.44 Mb
28.08.2017 17:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคระรัฐมนตรี

การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี.rar
Download186
2.54 Mb
28.08.2017 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

สิงหาคม 25, 2017
ชม0019.2-34229 ลว25สค60..pdf
Download32
137.04 Kb
25.08.2017 15:18

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุรค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันป่าตอ..pdf
Download8
852.04 Kb
25.08.2017 11:02

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันป่าตอ.pdf
Download8
852.04 Kb
25.08.2017 10:59

เรียน นายอำเภอแม่ออน หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันกำแพ.pdf
Download4
786.87 Kb
25.08.2017 10:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.แม่ออน.pdf
Download8
787.42 Kb
25.08.2017 10:58

เรียน นายอำเภอแม่ออน หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

ชม0019.2-ว34226 ลว24สค60..pdf
Download71
105.87 Kb
25.08.2017 10:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

สิงหาคม 24, 2017
ชม0019.1-ว1613. ลว24สค60..pdf
Download24
184 Kb
24.08.2017 17:40

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว1613 ลว24สค60..pdf
Download14
182.78 Kb
24.08.2017 17:39

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว1613 ลว24สค60.pdf
Download15
185.71 Kb
24.08.2017 17:36

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว33435 ลว24สค60.pdf
Download63
38.21 Kb
24.08.2017 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ

วิทยุ แจ้เปลี่ยนแปลสถานที่ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ.pdf
Download47
33.75 Kb
24.08.2017 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3-ว33434 ลว24สค60.pdf
Download122
1.94 Mb
24.08.2017 17:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่าย.xls
Download61
35.5 Kb
24.08.2017 11:57

เรียนท่านพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออมทรัพย์ฯ เนื่องจากการรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯและเครือข่ายที่ส่งให้จังหวัด ตามหนังสือที่ชม.0019.3/ว28206 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่งวันที่

สิงหาคม 23, 2017
ชม 0019.3 ว 33425.pdf
Download66
588.01 Kb
23.08.2017 18:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017

สิงหาคม 22, 2017
ชม0019.3-ว33413 ลว22สค60.pdf
Download53
227.56 Kb
22.08.2017 16:59

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง สันทรายหางดง แม่แจ่ม แม่ออน และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว1574 ลว22สค60.pdf
Download78
167.1 Kb
22.08.2017 15:24

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่งปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว33412 ลว22สค60.pdf
Download69
39.03 Kb
22.08.2017 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค

สิงหาคม 21, 2017
ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว33407 ลว21สค60.pdf
Download87
183 Kb
21.08.2017 17:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชายแดนภาคใต้

ชม 0019.3-ว33406 ลว21สค60.pdf
Download141
797.96 Kb
21.08.2017 17:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม 0019.3-ว33405 ลว21สค60.pdf
Download139
1.16 Mb
21.08.2017 17:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก(ปลูกเพื่อแม่ครั้งที่ 2)

ชม 0019.1-33404 ลว 18 สค 60.pdf
Download35
191.07 Kb
21.08.2017 15:23

ถึง พัฒนาการอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย(ค่าขนย้าย)

วิทยุ ที่ ชม 0019.1 ว 018.pdf
Download93
77.72 Kb
21.08.2017 08:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

สิงหาคม 18, 2017
ชม 0019.4 ว 33397.pdf
Download40
625.08 Kb
18.08.2017 15:23

ฝากให้ ศุทธดา สายปินตา อ.สันทราย และ ชลกานต์ เรือนตุ้ย อ.สารภี ค่ะ

ชม0019.4-ว33398 ลว 18สค60.pdf
Download132
237.07 Kb
18.08.2017 14:28

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ แจ้ง อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ด้วยค่ะ

ชม 0019.4 ว 33399.pdf
Download104
360.89 Kb
18.08.2017 14:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด

พิราวรรณ์ ภินันท์พศ์ รัตติกาล แก้ไข.pdf
Download15
224.41 Kb
18.08.2017 11:03

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ

สายสุนีย์ คันธรส แก้ไข.pdf
Download17
225.59 Kb
18.08.2017 10:20

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ (ใช้ไฟล์นี้)

สายสุนีย์ กันธรส แก้ไข.pdf
Download6
225.59 Kb
18.08.2017 10:16

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ

ชม0019.3 ว 33394.pdf
Download95
1.39 Mb
18.08.2017 09:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สิงหาคม 17, 2017
ชม.0019.3-ว33390 ลว17สค60.pdf
Download59
817.46 Kb
17.08.2017 16:24

เรียน นายอำเภอพร้าว สันทราย จอมทอง เมือง ฮอด และอำเภอเชียงดาว เรื่อง มอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3.ว33387 ลวันที่ 17 สิหาคม 2560.pdf
Download64
1.23 Mb
17.08.2017 16:15

เรียน นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังห

ชม 0019.3.ว33386 ลวันที่ 17 สิหาคม 2560.pdf
Download46
733.17 Kb
17.08.2017 16:12

เรียน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน)

นส.จิตตรา มานพจันทร์ แก้ไข.pdf
Download18
224.41 Kb
17.08.2017 09:13

ฝากให้พี่ติ๋ม อ.เชียงดาว ค่ะ

สิงหาคม 16, 2017
ชม0019.1-31651 ลว16สค60.pdf
Download79
1.48 Mb
16.08.2017 17:28

เรียน นายอำเภอจอมทอง สารภี กัลยานิวัฒนา ฮอด เชียงดาว สันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผูู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

พร้าว.pdf
Download22
1.33 Mb
16.08.2017 16:44

รียน นายอำเภอพร้าว เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบประเภทวิชาการ.doc
Download27
189 Kb
16.08.2017 14:11

ฝากแบบประเมิน เพื่อเลือนชำนาญการให้ 1. มนต์ชัย ฟูศรี อำเภออมก๋อย 2. วันใหม่ สรรพศักดิ์ อำเภอดอยสะเก็ด 3. ณัฐรดา เมืองลือ อำเภอแม่ริม

เมือ.pdf
Download18
1.06 Mb
16.08.2017 11:16

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อมก๋อย.pdf
Download10
984.73 Kb
16.08.2017 11:14

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สันทราย..pdf
Download12
1.47 Mb
16.08.2017 11:12

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ดอยเต่า.pdf
Download22
964.6 Kb
16.08.2017 11:08

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่แจ่ม.pdf
Download11
1.05 Mb
16.08.2017 11:07

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ฮอด.pdf
Download10
934.3 Kb
16.08.2017 11:06

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สะเมิ..pdf
Download10
1.22 Mb
16.08.2017 11:06

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หาด.pdf
Download7
982.45 Kb
16.08.2017 10:56

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียดาว.pdf
Download13
1015.85 Kb
16.08.2017 10:55

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่ออน.pdf
Download8
988.48 Kb
16.08.2017 10:54

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ฝา.pdf
Download14
973.66 Kb
16.08.2017 10:53

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เวียแห.pdf
Download10
1 Mb
16.08.2017 10:51

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ดอยสะเก็ด..pdf
Download14
1.31 Mb
16.08.2017 10:50

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สันกำแพ.pdf
Download8
1.18 Mb
16.08.2017 10:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จอมทอ.pdf
Download9
995.48 Kb
16.08.2017 10:48

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่แต.pdf
Download15
1.42 Mb
16.08.2017 10:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 15, 2017
0019.3 31641.pdf
Download13
581.7 Kb
15.08.2017 23:31

เรียนนายอำเภอแม่ริมและ นายอำเภอเชียงดาว เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 8/2560

ชม.0019.3-ว31648 ลว15สค60.pdf
Download19
876.25 Kb
15.08.2017 17:54

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฝาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม.0019.3-ว31644 ลว15สค60.pdf
Download66
5.33 Mb
15.08.2017 13:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ชม0019.3 ว 31640 อุดหนุน.rar
Download84
6.03 Mb
15.08.2017 12:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ สันกำแพง หางดง ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม แม่อาย เวียงแหง อมก๋อย ฝาง แม่ออน และแม่แตง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 31639 หมุนเวียน.rar
Download87
27.67 Mb
15.08.2017 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่ริม สะเมิง สารภี ฮอด ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการและแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภททุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม.0019.3-ว31643 ลว15สค60.pdf
Download105
6.31 Mb
15.08.2017 12:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การยกระดับศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ชม.0019.1-ว1481 ลว15สค60.pdf
Download54
215.8 Kb
15.08.2017 11:44

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่องขอเชิยร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสาวสิริลักษณ์ มีธัญญากร

สิงหาคม 11, 2017
ชม.0019.3-ว31637 ลว 11 สค 60.pdf
Download48
257.73 Kb
11.08.2017 16:36

เรียน นายอำเภอดอยสะเก้ด นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอแม่ริม และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม.0019.3-1469.pdf
Download90
1023.62 Kb
11.08.2017 15:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้นำอาสาพัฒฯาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560

ชม 0019.3 ว 31636.pdf
Download89
6.4 Mb
11.08.2017 10:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

สิงหาคม 10, 2017
ชม. 0019.4-ว31631 ลว 10 สค 60.pdf
Download70
1.22 Mb
10.08.2017 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม. 0019.4-ว31629 ลว 10 สค 60.pdf
Download82
962.93 Kb
10.08.2017 16:16

ถึง ที่ว่าการอำเภอ เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน

วิทยุ ชม0019.4-ว017 ลว 10 สค60.pdf
Download83
239.06 Kb
10.08.2017 16:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

สิงหาคม 9, 2017
การอนุมัติโครการฯ ครั้ที่ 3 ปี 2560.rar
Download121
30.18 Mb
09.08.2017 16:43

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สะเมิง สารภี ฮอด ดอยเต่า และแม่วาง เรื่อง ร่างหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สิงหาคม 8, 2017
ชม.0019.1-ว 31619 ลว 8สค2560.pdf
Download99
1.67 Mb
08.08.2017 15:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ชม.0019.1-1437 ลว 8สค2560.pdf
Download34
192.02 Kb
08.08.2017 15:47

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่

สิงหาคม 7, 2017
แบบสรุปรายานสัมมาชีพ 1-8-2560อำเภอแม่ออนรวม.xlsx
Download26
18.98 Kb
07.08.2017 13:28

อำเภอแม่ออนส่งรายงานแบบสรุปครัวเรือนสัมมาชีพ

แบบรายานกลุ่มสัมมาชีพอำเภอแม่ออนอำเภอ.xlsx
Download6
10.96 Kb
07.08.2017 13:27

อำเภอแม่ออนรายงานสรุปข้อมูลกลุ่มอาชีตามแนวทางสัมมาชีพ

ชม0019.3-ว31615 ลว 7สค60.pdf
Download93
543.97 Kb
07.08.2017 12:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560

ชม0019.2-1425 ลว 7สค60.pdf
Download29
1.37 Mb
07.08.2017 12:19

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องขออนุญาตใช้สถานที่

สิงหาคม 4, 2017
ชม0019.4-ว28236 ลว2สค60.pdf
Download33
534.17 Kb
04.08.2017 13:14

ฝากให้ชลกานต์ เรือนตุ้ย อำเภอสารภี

สิงหาคม 3, 2017
ชม 0019.3 ว 31609.pdf
Download32
1.08 Mb
03.08.2017 18:39

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และอำเภอจอมทอง เรื่อง ผลการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปี 2560

ชม0019.1-ว 1415 ลว3สค60.pdf
Download48
1.19 Mb
03.08.2017 18:37

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสุมณฑา สาวงษ์

สิงหาคม 2, 2017
ชม0019.1-ว28242 ลว 2สค60.pdf
Download279
1.13 Mb
02.08.2017 16:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ชม.0019.3-ว28237 ลว 2สค60.pdf
Download68
1.09 Mb
02.08.2017 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกศิลปิน OTOP ปีพ.ศ.2560

สิงหาคม 1, 2017
แบบสรุปประเมินผลสำหรับคณะอนุกรรมการฯ.xlsx
Download89
12.17 Kb
01.08.2017 18:56

แบบ มชช.สัมมาชีพขอให้แนบมาด้วยนะครับ

แบบสรุปรายานสัมมาชีพ สันป่าตอ.xlsx
Download37
18.7 Kb
01.08.2017 15:12

อำเภอสันป่าตองส่งรายงานสัมมาชีพชุมชนค่ะ

ชม 0019.2-ว28234 ลว 1สค60.pdf
Download81
484.64 Kb
01.08.2017 14:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง,แม่ออน,อมก๋อย,จอมทอง,เวียงแหง,เชียงดาว และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำปี 2560

ชม.0019.2-ว28230 ลว.1สค60.pdf
Download75
1.11 Mb
01.08.2017 14:21

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอจัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีการพัฒนา ในการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี2560

กลุ่มเป้าหมาย QD 60 182 อัพเดท ก.ค.60.xlsx
Download49
38.42 Kb
01.08.2017 11:31

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยเต่า) ขอส่งกลุ่มเป้าหมายฯ ที่จัดสรรค่าติดตามและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

กรกฎาคม 31, 2017
ค่าติดตาม QD 60.rar
Download132
354.64 Kb
31.07.2017 18:42

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยเต่า) จังหวัดจัดสรรค่าติดตามและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) (ตามบัญชีจัดสรรฯ) ให้อำเภอดำเนินการติดตามฯ ภาย

กรกฎาคม 27, 2017
หนัสือแจ้เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์.pdf
Download28
282.93 Kb
27.07.2017 12:09

ฝากให้พี่ปุ้อำเภอเมืองเชียงใหม่ ค่ะ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 28223.pdf
Download71
258.64 Kb
27.07.2017 10:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง หางดง สารภี แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ออน เรื่อง การจัดงาน "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ" เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ

นายอำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download26
903.61 Kb
27.07.2017 09:37

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอบมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม0019 3 ว 28219.pdf
Download24
557.64 Kb
27.07.2017 09:12

เรียนนายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 7/2560

กรกฎาคม 26, 2017
ชม.0019.1-ว28217 ลว26 กค 60.pdf
Download76
1.12 Mb
26.07.2017 14:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560

กรกฎาคม 25, 2017
ด่วนที่สุด ที่ ชม0019.3 ว 28214.pdf
Download104
1.66 Mb
25.07.2017 10:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยเต่า เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D)

แบบคำขอกู้เินฉุกเฉิน.pdf
Download18
3.15 Mb
25.07.2017 09:38

ส่งแบบคำขอให้พี่ประโยชน์ อ.แม่ริม

กรกฎาคม 24, 2017
ชม 0019.3 ว 28211.pdf
Download138
34 Mb
24.07.2017 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Way of life SEP2 อ.หาด.xls
Download25
32.5 Kb
24.07.2017 12:03

อ.หางดง ขอส่งรายงาน Way of Life งวด 24 ก.ค.2560

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความมารถวิชาการฯ.rar
Download97
9.81 Mb
24.07.2017 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาการฯ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 28207.pdf
Download46
390.56 Kb
24.07.2017 10:58

เรียน นายอำเภอแม่แตง สารภี พร้าว แม่ออน ดอยสะเก็ด จอมทอง สันกำแพง อมก๋อย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 โครงการส่งเสริมการท่องเที่

ชม0019 3 ว28202.pdf
Download38
560.07 Kb
24.07.2017 09:23

เรียนนายอำเภออมก๋อยและนายอำเภอฝาง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร

ชม0019.3ว1332.pdf
Download60
351.83 Kb
24.07.2017 09:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 28206.pdf
Download108
399.4 Kb
24.07.2017 08:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรกฎาคม 21, 2017
ชม 0019.3-28199 ลว21กค60.pdf
Download46
9.18 Mb
21.07.2017 15:38

เรียน นายอำเภอแม่อาย,นายอำเภอสารภี,นายอำเภอฝาง และนายจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

วิทยุ ที่ ชม 0019.1 ว 016.pdf
Download99
70.21 Kb
21.07.2017 10:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 20, 2017
คู่มือเศรษฐกิจพอเพีย.pdf
Download108
6.09 Mb
20.07.2017 16:42

จังหวัดขอส่งไฟล์ เอกสารคู่มือWay of Lifeให้ หน.ประนอม (อำเภอดอยหล่อ)คะ

รายชื่อผู้ลทะเบียน OTOP 60 อ.แม่แต.xlsx
Download14
16.29 Kb
20.07.2017 15:57

ส่งรายชื่่อผปก.ลงทะเบียน OTOP 60 ให้น้อง POOKY

ชม 0019.4 ว 26807.pdf
Download53
1.12 Mb
20.07.2017 14:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว26800 .pdf
Download88
1.49 Mb
20.07.2017 11:08

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม สารภี จอมทอง สันป่าตอง แม่วาง แม่แตง พร้าว แม่ออน ดอยสะเก็ด สันกำแพง อมก๋อย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2

กรกฎาคม 19, 2017
ชม 0019.3 ว 26799.pdf
Download20
389.64 Kb
19.07.2017 15:28

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

ชม 0019.3 ว 26798.pdf
Download31
887.01 Kb
19.07.2017 15:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยหล่อ และอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

ด่วนที่สุด ชม0019.3-ว26796 ลว 19 กค 60.pdf
Download22
4.61 Mb
19.07.2017 14:55

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice ตาม Agenda 2017

ด่วนที่สุด ชม0019.2-ว26795 ลว 19 กค 60.pdf
Download94
26.68 Mb
19.07.2017 14:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ชม 0019.3 26789.pdf
Download41
678.53 Kb
19.07.2017 11:56

เรียน นายอำเภอพร้าว ฮอด และอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 (กิจกรรมรับโล่)

ชม 0019.3 26787.pdf
Download12
2.82 Mb
19.07.2017 11:54

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การประชุมทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ชม 0019.2-ว26791 ลว 19 กค 60.pdf
Download89
7.59 Mb
19.07.2017 11:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.1-ว1295 ลว 19 กค 60.pdf
Download73
324.32 Kb
19.07.2017 11:07

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรของสามชิก ประจำปี 2560

ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทอค์กรครั้ที่5.pdf
Download27
700.37 Kb
19.07.2017 10:23

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ริมและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว26787 ลว 19 ก.ค. 60 ตว.2.1.pdf
Download102
1.25 Mb
19.07.2017 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560

ชม0019.3 ว 26785 ลว 19 ก.ค. 60 ตว.3.2.pdf
Download69
1.76 Mb
19.07.2017 10:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 ตัวชี้วัด 3.2

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์.doc
Download12
14.05 Mb
19.07.2017 10:01

อ.กัลยาฯ ส่งแก้ไข รายงานดอกไม้จันทน์พระราชทานให้พี่วิญญูค่ะ

กรกฎาคม 18, 2017
แบบติดตามและสนับสนุนโครการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ O
Download26
15.48 Kb
18.07.2017 10:49

ฝากให้พี่บัญญัติ เชียงดาว แบบติดตามและสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

นส.อะไรวรรณ พรมวุฒิ ต.ม่อนปิ่น แก้ไข.pdf
Download21
224.29 Kb
18.07.2017 10:37

สัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้ป้าแดง อำเภอฝาง ค่ะ

กรกฎาคม 17, 2017
สรุปผลรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จัหวัดเชียใหม่
Download59
8.66 Kb
17.07.2017 12:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอความร่วมมือรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯภายในวันที่20 ก.ค.60 (รอบล่าสุด)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 26766.pdf
Download127
1.19 Mb
17.07.2017 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจยเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

แบบ มชช. ผู้นำสัมมาชีพ 1.xlsx
Download158
33.45 Kb
17.07.2017 09:53

ตัวอย่างแบบ มชช.สัมมาชีพทุกอำเภอครับ

กรกฎาคม 14, 2017
แบบคำขอกู้เินสามัญ.pdf
Download34
3.37 Mb
14.07.2017 10:37

ขอส่งแบบกู้สามัญของจังหวัดให้พี่นุช อ.แม่แจ่ม ขอบคุณครับ

กรกฎาคม 13, 2017
ชม0019.3 ว26771.rar
Download46
2.38 Mb
13.07.2017 14:59

เรียน นายอำเภอสะเมิง สันป่าตอง ดอยเต่า พร้าว สารภี สันทราย และดอยหล่อ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว26770.rar
Download57
15.71 Mb
13.07.2017 14:55

เรียน นายอำเภอดอยเต่า จอมทอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด สันกำแพง ดอยหล่อ สารภี สันป่าตอง และฝาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภททุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 ว26775.pdf
Download80
839.61 Kb
13.07.2017 14:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560

ชม 0019.2 ว 1270.pdf
Download13
3.34 Mb
13.07.2017 14:47

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ชม 0019.2 ว 1269.pdf
Download58
2.01 Mb
13.07.2017 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

กรกฎาคม 12, 2017
แก้ไข-สิ่ที่ส่มาด้วย 1 ชม 0019.3 ว26765.pdf
Download90
1.1 Mb
12.07.2017 17:17

รียน นายอำเภอทุกอำเภอ **แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ด่วนที่สุด ชม 001903 ว 26765.rar
Download104
1.51 Mb
12.07.2017 15:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ชม 0019.2 ว 1257.pdf
Download36
2.64 Mb
12.07.2017 14:07

เรียน พอ.เมืองเชียงใหม่ พอ.แม่วาง และ พอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง การอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้นำกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชม 0019.3 ว24989.pdf
Download89
1.22 Mb
12.07.2017 11:14

เรียน คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (ศจพ.จ.ชม.) เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก

กรกฎาคม 11, 2017
ชม 0019.3 ว1255.pdf
Download50
4.46 Mb
11.07.2017 18:02

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ชม 0019.3 ว26761.pdf
Download32
4.44 Mb
11.07.2017 14:29

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว26760.pdf
Download10
4.31 Mb
11.07.2017 14:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว26759.pdf
Download94
256.06 Kb
11.07.2017 11:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

แจ้อนุมัติครั้ที่ 2 ปี 2560.rar
Download102
16.25 Mb
11.07.2017 09:02

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า จอมทอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด สันกำแพง ดอยหล่อ สารภี สันป่าตอง ฝาง สะเมิง พร้าว สารภี และอำเภอสันทราย เรื่องการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรกฎาคม 7, 2017
ชม 0019.3 ว24991.pdf
Download90
723.92 Kb
07.07.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว1238.pdf
Download49
951.85 Kb
07.07.2017 15:15

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประจำปี Trade Expo Indonesia 2017 ครั้งที่ 32

ชม 0019.3 ว24987.pdf
Download244
1.58 Mb
07.07.2017 15:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ชม 0019.3 ว24986.pdf
Download126
7.34 Mb
07.07.2017 10:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

กรกฎาคม 6, 2017
แบบรายานแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเินโครการแก้ไขปัญหาคว
Download108
53 Kb
06.07.2017 15:54

ขอส่งแบบรายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้อำเภอเตรียมข้อมูลให้ตามแบบรายงานแผน/แบบรายงานผล การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงิน กข.คจ.และการติดตาม ตรวจสอบ เอกสารโครงการ กข.คจ. มาก่อน

สรุปตัวชี้วัด รอบที่ 2 2560.doc
Download159
242 Kb
06.07.2017 10:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2560

กรกฎาคม 5, 2017
ชม 0019.1 ว24978.pdf
Download68
95.11 Kb
05.07.2017 16:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น นายอำเภอเมือง แม่แตง แม่ริม พร้าว ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

ชม 0019.3 ว24979.pdf
Download17
6.34 Mb
05.07.2017 15:50

เรียน นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.2 ว24981 แม่ออน.pdf
Download10
590.18 Kb
05.07.2017 15:43

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.2 ว24981 ดอยหล่อ.pdf
Download10
583.88 Kb
05.07.2017 15:41

เรียนนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นกิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.2 ว24981.pdf
Download9
592.55 Kb
05.07.2017 15:40

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นกิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 ว24982.pdf
Download1039
1.68 Mb
05.07.2017 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ ชม0019.3 ว24951.rar
Download124
1.06 Mb
05.07.2017 12:00

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการส่งเสริมการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1 ว24961 ส่อำเภอ.rar
Download127
6.14 Mb
05.07.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ

กรกฎาคม 4, 2017
ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว24958.pdf
Download77
548.37 Kb
04.07.2017 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันกำแพงและอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpo

ด่วนที่สุด อำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download17
576.61 Kb
04.07.2017 09:50

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

ด่วนที่สุด อำเภอสันกำแพ.pdf
Download16
572.81 Kb
04.07.2017 09:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

ชม 0019.1 ว24954.pdf
Download122
329.13 Kb
04.07.2017 09:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.3 ว 24953.rar
Download137
318.18 Kb
04.07.2017 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กรกฎาคม 3, 2017
แบบลทะเบียนอบรม.xlsx
Download12
60.99 Kb
03.07.2017 13:49

แบบลงทะเบียน ฝากให้อำเภอแม่แตงค่ะ

ใบสำคัญรับเิน อ.แม่แต.doc
Download17
106.5 Kb
03.07.2017 08:42

ฝากให้พี่สร้อยอำเภอแม่แตงค่ะ

มิถุนายน 30, 2017
ชม 0019.1 ว24950.pdf
Download74
1.09 Mb
30.06.2017 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560

มิถุนายน 29, 2017
โครการประชุมเชิปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินานทุนหมุนเวียน
Download134
392.45 Kb
29.06.2017 14:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี 2560

เอกสาร 27660.pdf
Download82
968.35 Kb
29.06.2017 13:58

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ขอความอนุเคราะห์สำรวจและคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านฯเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน

เอกสาร 29660.pdf
Download91
653.59 Kb
29.06.2017 13:57

หนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจและคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านฯเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน

ชม 0019.2 ว24944.pdf
Download85
3.13 Mb
29.06.2017 10:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับใบอนุญาต

มิถุนายน 28, 2017
ประกาศรายชื่อสมาชิกกอทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทอค์กร.pdf
Download51
726.81 Kb
28.06.2017 09:09

เรียน นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภอแม่ออน เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร

มิถุนายน 26, 2017
แบบสรุปผลการดำเนินานการจัดเวทีประเมินผลการดำเนินานกลุ่มออมทร
Download263
179.5 Kb
26.06.2017 17:59

แบบประเมิน SSG ขอความกรุณาส่งกลับภายในวันศุกร์ที่30 มิถุนายน 2560

ชม 0019.1 1153.pdf
Download33
885.97 Kb
26.06.2017 17:03

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มิถุนายน 23, 2017
ชม 0019.1 ว 23543.pdf
Download66
555.61 Kb
23.06.2017 16:33

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี ฝาง แม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

ชม 0019.1 ว 23544.pdf
Download111
4.6 Mb
23.06.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ(สอบข้อเขียน) ในการตัดเลือกบุคคลเข้ารับการ

มิถุนายน 21, 2017
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อสพ. รุ่น 70.pdf
Download136
502.88 Kb
21.06.2017 16:17

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ชม 0019.3 ว 1117.pdf
Download159
191.11 Kb
21.06.2017 09:49

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม

มิถุนายน 20, 2017
ชม 0019.2 ว23528.pdf
Download157
359 Kb
20.06.2017 17:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อวางแผนสร้างเสริมขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง

ชม 0019.2 ว23527.pdf
Download119
2.4 Mb
20.06.2017 17:24

เรียน นายอำเภอจอมทอง เชียงดาว ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว แม่ริม เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สารภี และอมก๋อย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

มิถุนายน 19, 2017
กำหนดการแถลข่าวการจัดาน OTOP Expo 2017.pdf
Download101
188.4 Kb
19.06.2017 18:30

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอแก้ไขกำหนดการ การร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Lanna Expo 2017 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30-20.00 น.

ชม 0019.4 23516.pdf
Download23
467.48 Kb
19.06.2017 16:11

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ

ชม 0019.2 23517.pdf
Download14
1.43 Mb
19.06.2017 16:07

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประประชาชน กรณีพิเศษ ณ อบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

ชม 0019.2 ว1099.pdf
Download68
445.78 Kb
19.06.2017 16:01

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Lanna Expo 2017

สานสัมพันธ์สอแผ่นดินครั้ที่ 2.xlsx
Download16
10.81 Kb
19.06.2017 13:45

ฮอดส่งชื่อผู้เข้าร่วม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 2

มิถุนายน 16, 2017
รายชื่อลทะเบียน OTOP เชียใหม่.xls
Download18
975.5 Kb
16.06.2017 10:20

ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP จ.เชียงใหม่ ฝากให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

มิถุนายน 15, 2017
เล่าสู่กันฟัหน.เจริญ29-11-59.pdf
Download69
2.96 Mb
15.06.2017 15:57

เล่าสู่กันฟัง การเขียนข่าวอย่าง PR มืออาชีพ

ชม 0019.3 ว23509.pdf
Download164
3.59 Mb
15.06.2017 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน LANNA EXPO 2017

มิถุนายน 14, 2017
ชม 0019.3 22020.pdf
Download41
7.55 Mb
14.06.2017 16:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 22019.pdf
Download28
7.58 Mb
14.06.2017 16:27

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 ว22021.pdf
Download109
1.2 Mb
14.06.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.4 ว23507.pdf
Download46
734.7 Kb
14.06.2017 16:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

ชม 0019.4 ว23506.pdf
Download100
1.31 Mb
14.06.2017 16:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.3 23505.pdf
Download19
676.15 Kb
14.06.2017 16:15

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน 6006 กรณีเช่าบ้านเช่าซื้อ.rar
Download56
19.38 Kb
14.06.2017 11:56

ไฟล์ Excel แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 60006 กรณีเช่าบ้าน และกรณีเช่าซื้อ ค่ะ

แบบติดตามและสนับสนุนโครการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ O
Download43
15.53 Kb
14.06.2017 11:00

ขอส่งแบบติดตามการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว 20058 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ข้อเขียน อสพ..pdf
Download98
974.2 Kb
14.06.2017 09:58

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต

แม่อาย.pdf
Download13
371.98 Kb
14.06.2017 09:14

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สันทราย.pdf
Download24
390.28 Kb
14.06.2017 09:14

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สะเมิ.pdf
Download8
388.94 Kb
14.06.2017 09:13

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

มิถุนายน 13, 2017
แบบรายานบัญชีรายชื่อจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ครัวเรือนตกเกณฑ
Download37
65.41 Kb
13.06.2017 17:00

อ.พร้าว รายงานสนับสนุนสัมมาชีพ คร.ยากจน (แก้ไขค่ะ)

ที่ ชม 0019.3 ว 21996 ลวันที่ 12 มิถุนายน 2560.pdf
Download46
960.3 Kb
13.06.2017 11:16

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 60.xls
Download10
170 Kb
13.06.2017 11:06

ขออภัยด้วยครับหัวเขียวส่งไม่ได้ อ.แม่อายส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เดือนมิถุนายนครับ

ชม 0019.3 ว22000.pdf
Download36
1.7 Mb
13.06.2017 09:17

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สารภี หางดง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560 (โซนกลาง)

ชม 0019.3 ว21999.pdf
Download42
5.98 Mb
13.06.2017 09:15

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยาฯ สะเมิง ดอยสะเก็ด และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560 (โซนกลาง)

การเิน โครการกข.คจ. ปี 2560.rar
Download17
258.21 Kb
13.06.2017 09:11

อ.แม่แตง ส่งแก้ไขการเงิน โครงการ กข.คจ. ปี 2560

มิถุนายน 12, 2017
เลขอนุมัติค่าเช่าบ้าน ขรก.ชม ณ มิย60.pdf
Download71
172.39 Kb
12.06.2017 16:26

เลขอนุมัติค่าเช่าบ้านตามแบบ 6005 ณ มิ.ย. 60

มิถุนายน 7, 2017
ชม 0019.1 ว21989.pdf
Download46
1.86 Mb
07.06.2017 17:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี ฝาง แม่แจ่ม และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ชม 0019.3 ว1035.pdf
Download80
5.76 Mb
07.06.2017 16:21

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

Download119
306.67 Kb
07.06.2017 14:02

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย เชียงดาว พร้าว ฮอด และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

คำสั่แต่ตั้คณะกรรมการและคณะทำานคัดเลือกฯ อสพ..pdf
Download60
1.96 Mb
07.06.2017 13:59

เรียน คณะกรรมการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ

ชม 0019.2 ว21983.pdf
Download103
1.59 Mb
07.06.2017 11:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดและการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อสมาชิกประเภทอค์กรอำเภอไชยปราการ.pdf
Download32
165.28 Kb
07.06.2017 10:52

เรียนนายอำเภอไชยปราการ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร

มิถุนายน 6, 2017
ดอยสะเก็ด.pdf
Download28
454.83 Kb
06.06.2017 11:28

เรียนนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร รอบ 3/2560

ประกาศสมาชิกประเภทอค์กร 5 อำเภอ.pdf
Download39
1.06 Mb
06.06.2017 11:27

เรียนนายอำเภอ ฮอด นายอำเภอหางดง นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอไชยปราการและนายอำเภอดอยหล่อ เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร 2/2560

ชม 0019.4 21974.pdf
Download35
1.03 Mb
06.06.2017 09:16

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.4 21973.pdf
Download21
1.04 Mb
06.06.2017 09:15

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.4 20067.pdf
Download74
1.04 Mb
06.06.2017 09:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.1 ว20065.pdf
Download69
1.73 Mb
06.06.2017 09:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ

มิถุนายน 5, 2017
ชม 0019.1 ว1001.pdf
Download93
1.79 Mb
05.06.2017 16:17

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และค่านิยมองค์การ ประจำปี 2560

ชม 0019.1 ว20063.pdf
Download68
1.12 Mb
05.06.2017 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อสพ..pdf
Download101
15.46 Mb
05.06.2017 12:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 และการสอบภาคความรู้ความสา

ชม 0019.1 ว20060 แต่ตั้เจ้าหน้าที่พัสดุ.pdf
Download74
6.09 Mb
05.06.2017 11:10

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ชม 0019.3 ว20058.pdf
Download89
13.21 Mb
05.06.2017 09:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560

มิถุนายน 1, 2017
ชม 0019.3 ว20054.pdf
Download94
1.31 Mb
01.06.2017 17:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย

ชม 0019.3 ว975.pdf
Download80
5.76 Mb
01.06.2017 13:32

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มเครื่องสำอาง

ชม 0019.1 ว20049.pdf
Download98
4.48 Mb
01.06.2017 13:28

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน.pdf
Download723
733.42 Kb
01.06.2017 12:01

ประชาสัมพันธ์ ชั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม่จันทน์พระราชทาน ดอกดารารัตน์

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน.rar
Download121
2.01 Mb
01.06.2017 09:31

รายละเอียดดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 ชนิด

พฤษภาคม 31, 2017
ชม 0019.3 ว20046.pdf
Download32
174.25 Kb
31.05.2017 16:52

เรียน นายอำเภอแม่แตง พร้าว ดอยสะเก็ด สันทราย สารภี ดอยหล่อ เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน (เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 20041.pdf
Download87
8.5 Mb
31.05.2017 15:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม0019.3 ว 20038 ลวันที่ 31 พ.ค. 2560.pdf
Download64
557.15 Kb
31.05.2017 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว962.pdf
Download75
3.58 Mb
31.05.2017 14:16

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

6. ค.สนับสนุนการจัดตั้กลุ่มอาชีพฯ2560.rar
Download113
5.99 Mb
31.05.2017 13:51

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่ง ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ2 ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ชม ที่ 0019.3/ว 20032 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ให้อำเภอคะ

ส่ให้อำเภอตรวจสอบ ตามวาระประชุม รายานฐานะการเิน โครการ กข.คจ
Download45
942 Kb
31.05.2017 10:15

ส่งรายงานฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ให้ทุกอำเภอตรวจสอบ ตามวาระการประชุม ข้อที่ 5.10 ของการประชุมพัฒนาการอำเภอ คะ

พฤษภาคม 30, 2017
ชม 0019.3 ว20033 แก้ไข.pdf
Download54
12.08 Mb
30.05.2017 11:19

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง แม่อาย แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ **แก้ไข**เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสู่อาเซียน กิ

พฤษภาคม 29, 2017
ชม 0019.3 ว20033.pdf
Download36
971.17 Kb
29.05.2017 16:21

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง แม่อาย แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒน

ชม0019.3 ว20030 ลวันที่ 29 พ.ค. 2560.pdf
Download51
1.84 Mb
29.05.2017 15:45

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว20029 ลวันที่ 29 พ.ค. 60.rar
Download90
18.05 Mb
29.05.2017 15:37

เรียน นายอำเภอสารภี สะเมิง พร้าว ดอยสะเก็ด จอมทอง สันทราย ดอยเต่า และแม่แตง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว20028.pdf
Download84
93.13 Kb
29.05.2017 13:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง พร้าว ันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด แม่อาย และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

พฤษภาคม 26, 2017
มท.pdf
Download143
803.34 Kb
26.05.2017 11:48

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงฯที่อ้างถึง (เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of Life)

สัญญาหมุนเวียนและอุดหนุน.rar
Download86
16.84 Mb
26.05.2017 10:14

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี สะเมิง พร้าว ดอยสะเก็ด จอมทอง สันทราย ดอยเต่า แม่แตง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การแจ้งอนุมัติโครงการอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พฤษภาคม 25, 2017
ชม 0019.3 ว20026.pdf
Download67
285.01 Kb
25.05.2017 19:32

เรียน นายอำเภอแม่แตง พร้าว ดอยสะเก็ด สันทราย สารภี ดอยหล่อ เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน

ทะเบียนรายชื่อเด็กขอรับทุนพระเทพ ปี 2560แก้ไข.xlsx
Download40
16.15 Kb
25.05.2017 16:18

รายชื่อเด็กรับทุนอุปการะ (แก้ไข) ขออภัยค่ะ

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP จอมทอ.pdf
Download20
88.9 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP ฝา.pdf
Download6
88.91 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP สันกำแพ.pd
Download7
88.85 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

แบบรายานการลทะเบียน OTOP ปี 2560 25.5.60.xlsx
Download41
14.19 Kb
25.05.2017 10:42

แบบฟอร์มรายงานการลงทะเบียน OTOP ปี 2560

แบบฟอร์มประชุมคณะทำานขับเคลื่อนอำเภอตำ.xlsx
Download84
16.06 Kb
25.05.2017 10:10

ถึงพัฒนากรอำเภอทุกอำเภอ แบบฟอร์มโครงการประชุมคณะขับเคลื่อนอำเภอ/ตำบล

ฟอร์มสรุปานถวายความดีในหลวร10.xlsx
Download52
9.47 Kb
25.05.2017 10:07

ถึงพัฒนากรอำเภอทุกอำเภอ กองทุนบทบาทสตรี แบบฟอร์มทำความดีถวายในหลวงร.10

ชม 0019.3 ว20018.pdf
Download65
585.58 Kb
25.05.2017 09:35

เรียน นายอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

พฤษภาคม 24, 2017
ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 20017.pdf
Download137
294.94 Kb
24.05.2017 16:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 015.pdf
Download94
100.48 Kb
24.05.2017 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันประชุมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.1 ว 930.pdf
Download104
1.72 Mb
24.05.2017 13:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 23, 2017
แบบรายานผลการอุปการะเด็กฯ.rar
Download70
35.94 Kb
23.05.2017 15:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมืองเชียงใหม่) จว.ส่งแบบรายงานผลการอุปการะเด็กฯให้อำเภอประสานดำเนินการก่อน นส.อยู่ระหว่างเสนอค่ะ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว18045.pdf
Download44
514.15 Kb
23.05.2017 14:57

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยานิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ดและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

สำเนาคำสั่แต่ตั้ กพสอ..pdf
Download75
4.6 Mb
23.05.2017 14:31

จังหวัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง กพสอ. ปี 2556 ค่ะ

านฐานะการเิน โครการ กข.คจ.จัหวัดเชียใหม่ แก้ไข 60.xls
Download8
1.45 Mb
23.05.2017 10:59

อ.ฮอดส่งตรวจแก้ไขกข.คจ.60

พฤษภาคม 22, 2017
ชม0019.2 ว18044.pdf
Download36
101.12 Kb
22.05.2017 18:33

เรียน นายอำเภอเมืองฯ ดอยสะเก็ด แม่แตง กัลยาฯ เชียงดาว แม่วาง สะเมิง แม่แจ่ม แม่ริม ดอยหล่อ เรื่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชม0019.2 ว18043.pdf
Download80
688.8 Kb
22.05.2017 18:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการนำเข้าข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชม0019.3 ว18041.pdf
Download85
384.2 Kb
22.05.2017 18:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

ชม0019.4 ว18040.pdf
Download103
205.98 Kb
22.05.2017 18:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

รายานฐานะการเิน โครการ กข.คจ.จัหวัดเชียใหม่ แก้ไข 60.xls
Download49
1.44 Mb
22.05.2017 14:54

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งาน โครงการ กข.คจ. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตจากกรมการพัฒนาชุมชนด้วยคะ หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ อัมพร (หมูแดง) 096-6871541 และขอตรวจสอบให้เรียบร้อย

ชม0019.1 ว18033.pdf
Download63
505.43 Kb
22.05.2017 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 70

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 1.17 Gb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่