ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
่า ๆ เป็นไฟล์ Word กับ Excel.rar
Download129
123.1 Kb
06.02.2017 09:41

งานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ใบสำคัญรับเิน อ.แม่แต.doc
Download13
106.5 Kb
03.07.2017 08:42

ฝากให้พี่สร้อยอำเภอแม่แตงค่ะ

ใบคะแนนเชิดชูเกียรติ2560รอบ1.xlsx
Download50
85.5 Kb
15.05.2017 17:03

ใบลงคะแนนกิจกรรมเชิดชูเกียรติ (โซนใต้)

โชติกา ยะแสน.pdf
Download19
345.48 Kb
17.03.2017 12:05

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง ฝากเอกสารให้คุณ โชติกา ยะแสน

โครการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา.pdf
Download147
7.91 Mb
12.04.2017 11:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D)

Download53
1.02 Mb
20.02.2017 16:38

อ.เชียงดาว ส่งสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

โครการประชุมเชิปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินานทุนหมุนเวียน
Download129
392.45 Kb
29.06.2017 14:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี 2560

โครการทำดีตามรอยพ่อ สานต่อานที่พ่อทำ.pdf
Download70
483.87 Kb
10.02.2017 12:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ **ขอให้ส่งจังหวัดภายในวันที่ 14 ก.พ. 60 ส่วนหนังสือจะตามไปค่ะ**

โครการจัดแสดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP.pdf
Download58
1.82 Mb
03.03.2017 10:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

แม่อาย.pdf
Download10
371.98 Kb
14.06.2017 09:14

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

แผนยุทธศาสตร์กอทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัหวัดเชียใหม่.rar
Download133
1.29 Mb
15.03.2017 09:36

เรื่อง ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 เรียน ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ทุกอำเภอ

แบบสรุปผลการดำเนินานการจัดเวทีประเมินผลการดำเนินานกลุ่มออมทร
Download64
179.5 Kb
26.06.2017 17:59

แบบประเมิน SSG ขอความกรุณาส่งกลับภายในวันศุกร์ที่30 มิถุนายน 2560

แบบลทะเบียนอบรม.xlsx
Download11
60.99 Kb
03.07.2017 13:49

แบบลงทะเบียน ฝากให้อำเภอแม่แตงค่ะ

แบบรายารการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี2560.xls
Download51
25.5 Kb
20.04.2017 15:42

แบบรายงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แบบรายานแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเินโครการแก้ไขปัญหาคว
Download56
53 Kb
06.07.2017 15:54

ขอส่งแบบรายงานการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้อำเภอเตรียมข้อมูลให้ตามแบบรายงานแผน/แบบรายงานผล การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงิน กข.คจ.และการติดตาม ตรวจสอบ เอกสารโครงการ กข.คจ. มาก่อน

แบบรายานผลการอุปการะเด็กฯ.rar
Download70
35.94 Kb
23.05.2017 15:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมืองเชียงใหม่) จว.ส่งแบบรายงานผลการอุปการะเด็กฯให้อำเภอประสานดำเนินการก่อน นส.อยู่ระหว่างเสนอค่ะ

แบบรายานผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยาน จปฐ.ดีเด่น.xlsx
Download88
10.38 Kb
10.03.2017 13:09

แบบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตาม นส. ที่ ชม 0019.4 ว55779 ลว. 11 พ.ย.59

แบบรายานบัญชีรายชื่อจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ครัวเรือนตกเกณฑ
Download10
65.41 Kb
13.06.2017 17:00

อ.พร้าว รายงานสนับสนุนสัมมาชีพ คร.ยากจน (แก้ไขค่ะ)

แบบรายานการลทะเบียน OTOP ปี 2560 25.5.60.xlsx
Download37
14.19 Kb
25.05.2017 10:42

แบบฟอร์มรายงานการลงทะเบียน OTOP ปี 2560

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์.doc
Download7
14.05 Mb
19.07.2017 10:01

อ.กัลยาฯ ส่งแก้ไข รายงานดอกไม้จันทน์พระราชทานให้พี่วิญญูค่ะ

แบบฟอร์มประชุมคณะทำานขับเคลื่อนอำเภอตำ.xlsx
Download82
16.06 Kb
25.05.2017 10:10

ถึงพัฒนากรอำเภอทุกอำเภอ แบบฟอร์มโครงการประชุมคณะขับเคลื่อนอำเภอ/ตำบล

แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน 6006 กรณีเช่าบ้านเช่าซื้อ.rar
Download52
19.38 Kb
14.06.2017 11:56

ไฟล์ Excel แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 60006 กรณีเช่าบ้าน และกรณีเช่าซื้อ ค่ะ

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพื้นฐาน.pdf
Download69
305.61 Kb
11.05.2017 11:17

ส่งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (กลุ่ม D) ที่ประชุมวันที่ 2-3 พค.60 ณ โรงแรมศิรินาถ ค่ะ

แบบประเมินโครการสร้าสัมมาชีพชุมชนฯระหว่าดำเนินการ.pdf
Download100
616.13 Kb
24.04.2017 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง แบบประเมินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระหว่างดำเนินการ)

แบบบันทึกขอลาไปต่าประเทศ.doc
Download54
76 Kb
21.03.2017 09:08

เรียนทุกอำเภอ แบบบันทึกขอลาไปต่างประเทศ

แบบติดตามและสนับสนุนโครการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ O
Download35
15.53 Kb
14.06.2017 11:00

ขอส่งแบบติดตามการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว 20058 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

แบบติดตามและสนับสนุนโครการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ O
Download19
15.48 Kb
18.07.2017 10:49

ฝากให้พี่บัญญัติ เชียงดาว แบบติดตามและสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

แบบตอบรับ QD วันที่ 2-3 พ.ค.60.xlsx
Download88
45.7 Kb
18.04.2017 09:29

ขอส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D)วันที่ 2-3 พ.ค.60

แบบคำรับรอข้อมูล จปฐ.และกชช.2ค 2560.rar
Download110
23.94 Kb
26.04.2017 13:05

ไฟล์แบบคำรับรองข้อมูล จปฐ.และ กชช.2ค 2560

แบบคำขอโครการกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download178
6.93 Mb
13.03.2017 13:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบคำของโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แบบคำขอกู้เินสามัญ.pdf
Download31
3.37 Mb
14.07.2017 10:37

ขอส่งแบบกู้สามัญของจังหวัดให้พี่นุช อ.แม่แจ่ม ขอบคุณครับ

แบบคำขอกู้เินฉุกเฉิน.pdf
Download15
3.15 Mb
25.07.2017 09:38

ส่งแบบคำขอให้พี่ประโยชน์ อ.แม่ริม

แบบ มชช. ผู้นำสัมมาชีพ.xlsx
Download268
25 Kb
22.03.2017 11:42

แบบข้อมูลการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ มชช. ครับ

แบบ มชช. ผู้นำสัมมาชีพ 1.xlsx
Download103
33.45 Kb
17.07.2017 09:53

ตัวอย่างแบบ มชช.สัมมาชีพทุกอำเภอครับ

แจ้อนุมัติครั้ที่ 2 ปี 2560.rar
Download99
16.25 Mb
11.07.2017 09:02

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า จอมทอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด สันกำแพง ดอยหล่อ สารภี สันป่าตอง ฝาง สะเมิง พร้าว สารภี และอำเภอสันทราย เรื่องการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แก้ไข-สิ่ที่ส่มาด้วย 1 ชม 0019.3 ว26765.pdf
Download85
1.1 Mb
12.07.2017 17:17

รียน นายอำเภอทุกอำเภอ **แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เอกสาร 29660.pdf
Download86
653.59 Kb
29.06.2017 13:57

หนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจและคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านฯเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน

เอกสาร 27660.pdf
Download79
968.35 Kb
29.06.2017 13:58

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ขอความอนุเคราะห์สำรวจและคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านฯเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน

เล่าสู่กันฟัหน.เจริญ29-11-59.pdf
Download59
2.96 Mb
15.06.2017 15:57

เล่าสู่กันฟัง การเขียนข่าวอย่าง PR มืออาชีพ

เลขอนุมัติค่าเช่าบ้าน ขรก.ชม ณ มิย60.pdf
Download62
172.39 Kb
12.06.2017 16:26

เลขอนุมัติค่าเช่าบ้านตามแบบ 6005 ณ มิ.ย. 60

เลขอนุมัติค่าเช่าบ้าน ขรก.ชม ณ กพ60.pdf
Download110
166.99 Kb
28.02.2017 12:56

เลขอนุมัติค่าเช่าบ้านข้าราชการ ณ กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายและแบบตอบรับ 23 พ.ค.60.xlsx
Download58
42.85 Kb
17.05.2017 20:34

กลุ่มเป้าหมายและแบบตอบรับ QD วันที่ 23 พ.ค.60 ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว 18020

เชิญร่วมานเลี้ยสัสรรค์.pdf
Download71
228.75 Kb
07.04.2017 17:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

านฐานะการเิน โครการ กข.คจ.จัหวัดเชียใหม่ แก้ไข 60.xls
Download7
1.45 Mb
23.05.2017 10:59

อ.ฮอดส่งตรวจแก้ไขกข.คจ.60

อัตราค่าเสื่อมครุภัณฑ์58.pdf
Download92
4.56 Mb
15.05.2017 11:25

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อัตราค่าเสื่อมและรหัสครุภัณฑ์

อทอปพื้นฐานและรุ่นขั้นพัฒนารุ่นที่1.xlsx
Download10
14.12 Kb
18.04.2017 16:25

ดอยสะเก็ดส่งรายชื่อ OTOP ขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาค่ะ

ส่ให้อำเภอตรวจสอบ ตามวาระประชุม รายานฐานะการเิน โครการ กข.คจ
Download44
942 Kb
31.05.2017 10:15

ส่งรายงานฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ให้ทุกอำเภอตรวจสอบ ตามวาระการประชุม ข้อที่ 5.10 ของการประชุมพัฒนาการอำเภอ คะ

สำเนาคำสั่แต่ตั้ กพสอ..pdf
Download61
4.6 Mb
23.05.2017 14:31

จังหวัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง กพสอ. ปี 2556 ค่ะ

สำรวจความต้อการบ้านและที่อยู่อาศัย.pdf
Download81
30.45 Mb
17.05.2017 12:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ร่าง) เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)

สารวันสตรีสากล.docx
Download11
13.14 Kb
24.03.2017 16:54

ส่งสารวันสตรีสากลให้ พอ.ดอยเต่าค่ะ

สานสัมพันธ์สอแผ่นดินครั้ที่ 2.xlsx
Download15
10.81 Kb
19.06.2017 13:45

ฮอดส่งชื่อผู้เข้าร่วม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 2

สันป่าตอรายานตัวชี้วัด ร้อยละขอครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต
Download27
33.5 Kb
31.03.2017 17:53

สันป่าตอง ส่งรายงานตัวชี้วัดร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์

สันทราย.pdf
Download19
390.28 Kb
14.06.2017 09:14

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สัญญาหมุนเวียนและอุดหนุน.rar
Download81
16.84 Mb
26.05.2017 10:14

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี สะเมิง พร้าว ดอยสะเก็ด จอมทอง สันทราย ดอยเต่า แม่แตง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การแจ้งอนุมัติโครงการอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สะเมิ.rar
Download12
608.17 Kb
17.03.2017 10:22

เรียน พัฒนาการอำเภอสะเมิง เรื่อง ฝากเอกสารให้คุณบุญนำและคุณคนึงนิตย์

สะเมิ.pdf
Download5
388.94 Kb
14.06.2017 09:13

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอรับการสนันสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สรุปผลรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จัหวัดเชียใหม่
Download59
8.66 Kb
17.07.2017 12:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอความร่วมมือรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯภายในวันที่20 ก.ค.60 (รอบล่าสุด)

สรุปผลบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่
Download67
363.5 Kb
17.03.2017 06:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดได้ส่งสรุปผลบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงาน

สรุปผล การบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน วันที่ 20 มีนาค
Download60
1.02 Mb
20.03.2017 23:15

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดส่งสรุปผลการบันทึกเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนขอให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

สรุปผล การบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน 30 มีนาคม 2560
Download86
679.5 Kb
30.03.2017 11:03

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดได้สรุปผลการบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไข

สรุปตัวชี้วัด รอบที่ 2 2560.doc
Download129
242 Kb
06.07.2017 10:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2560

สมชาย เหล็กเพชร.pdf
Download27
358.84 Kb
17.03.2017 10:23

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง ฝากเอกสารให้คุณสมชาย เหล็กเพชร

สถาบันการจัดการเินทุนชุมชน บ้านสันป่า.pptx
Download50
8.91 Mb
05.04.2017 11:29

ฝากส่งให้พี่หมูแดง ค่ะ สถาบันบ้านสันป่าไหน่

วิทยุ ที่ ชม 0019.1 ว 016.pdf
Download90
70.21 Kb
21.07.2017 10:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ลูกหนี้ อ.สันทราย.rar
Download14
237.76 Kb
15.02.2017 08:53

ฝาก bill payment ให้พี่อ๋อม อ.สันทราย ค่ะ

รายานเพิ่มสมาชิกสตรี 60.xlsx
Download13
12.77 Kb
19.04.2017 16:00

อ.จอมทอง รายงานการเพิ่มสมาชิกกองทุนฯสตรี

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 60.xls
Download10
170 Kb
13.06.2017 11:06

ขออภัยด้วยครับหัวเขียวส่งไม่ได้ อ.แม่อายส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เดือนมิถุนายนครับ

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 59.xls
Download13
171 Kb
10.02.2017 11:34

อ.แม่อายส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เดือน ก.พ.60 ครับ

รายานพัสดุ กรมฯ ปี 59.rar
Download54
221.83 Kb
17.05.2017 10:02

รายงานพัสดุ พช.ชม. ส่งกรมฯ ปี 59

รายานบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา เดือน เม.xls
Download21
49 Kb
18.05.2017 10:18

อ.ฮอดส่งรายงาน 1 คร.1 สัญญา

รายานตัวชี้วัด ร้อยละขอครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเ
Download114
60 Kb
29.03.2017 16:14

เรียน พัฒนาการอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แบบรายงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44)

รายานฐานะการเิน โครการ กข.คจ.จัหวัดเชียใหม่ แก้ไข 60.xls
Download49
1.44 Mb
22.05.2017 14:54

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งาน โครงการ กข.คจ. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตจากกรมการพัฒนาชุมชนด้วยคะ หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ อัมพร (หมูแดง) 096-6871541 และขอตรวจสอบให้เรียบร้อย

รายชื่อลทะเบียน OTOP เชียใหม่.xls
Download17
975.5 Kb
16.06.2017 10:20

ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP จ.เชียงใหม่ ฝากให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

รายชื่อผู้ลทะเบียน OTOP 60 อ.แม่แต.xlsx
Download11
16.29 Kb
20.07.2017 15:57

ส่งรายชื่่อผปก.ลงทะเบียน OTOP 60 ให้น้อง POOKY

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความมารถวิชาการฯ.rar
Download88
9.81 Mb
24.07.2017 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาการฯ

รายชื่อ QD อบรม 2-3 พ.ค. 60 อ.พร้าว.xlsx
Download6
13.24 Kb
20.04.2017 15:20

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ Q:D 2-3 พ.ค. 60

มท.pdf
Download139
803.34 Kb
26.05.2017 11:48

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงฯที่อ้างถึง (เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of Life)

ฟอร์มสรุปานถวายความดีในหลวร10.xlsx
Download48
9.47 Kb
25.05.2017 10:07

ถึงพัฒนากรอำเภอทุกอำเภอ กองทุนบทบาทสตรี แบบฟอร์มทำความดีถวายในหลวงร.10

ผัจัดเต๊นท์อำเภอานไม้ดอก ปี 60 ปรับล่าสุด.xls
Download48
51 Kb
31.01.2017 15:20

ผังเต้นท์งานไม้ดอก ปรับใหม่ครับ เนื่องจากพื้นที่ถูกเบียดเข้ามา จึงขออนุญาตปรับการจัดวางเต้นท์ใหม่ตามผังนี้ครับ

ประชุมพัฒนาสตรีอำเภอ.pdf
Download84
198.11 Kb
10.02.2017 15:58

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เข้าร่วมประชุม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการฝึกอาชีพ.pdf
Download50
1.83 Mb
28.02.2017 09:42

เรื่อง การประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 76 เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี

ประกาศสมาชิกประเภทอค์กร 5 อำเภอ.pdf
Download36
1.06 Mb
06.06.2017 11:27

เรียนนายอำเภอ ฮอด นายอำเภอหางดง นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอไชยปราการและนายอำเภอดอยหล่อ เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร 2/2560

ประกาศรายชื่อสมาชิกประเภทอค์กรอำเภอไชยปราการ.pdf
Download30
165.28 Kb
07.06.2017 10:52

เรียนนายอำเภอไชยปราการ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร

ประกาศรายชื่อสมาชิกกอทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทอค์กร.pdf
Download49
726.81 Kb
28.06.2017 09:09

เรียน นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภอแม่ออน เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อสพ..pdf
Download96
15.46 Mb
05.06.2017 12:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 และการสอบภาคความรู้ความสา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ข้อเขียน อสพ..pdf
Download98
974.2 Kb
14.06.2017 09:58

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อสพ. รุ่น 70.pdf
Download135
502.88 Kb
21.06.2017 16:17

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทอค์กรครั้ที่5.pdf
Download20
700.37 Kb
19.07.2017 10:23

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ริมและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

บันทึกเว็บไซต์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560.xls
Download91
753 Kb
03.04.2017 11:39

เรียน จนท.เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน ทุกอำเภอ จังหวัดได้สรุปผลการบันทึกข้อมูลเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

บันทึกข้อตกลตัวชี้วัด.rar
Download194
301.15 Kb
13.03.2017 15:54

จังหวัดขอส่งบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ให้ทุกอำเภอ ครับ

นส.อะไรวรรณ พรมวุฒิ ต.ม่อนปิ่น แก้ไข.pdf
Download6
224.29 Kb
18.07.2017 10:37

สัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้ป้าแดง อำเภอฝาง ค่ะ

นส.ที่ ชม 0019.3-ว 14308.rar
Download108
7.7 Mb
12.04.2017 10:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม0019.3 ว24951.rar
Download118
1.06 Mb
05.07.2017 12:00

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการส่งเสริมการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3 ว 838.pdf
Download71
1.28 Mb
05.05.2017 17:56

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ที่ ชม 0019.3 ว 21996 ลวันที่ 12 มิถุนายน 2560.pdf
Download36
960.3 Kb
13.06.2017 11:16

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว 18005.pdf
Download92
852.82 Kb
11.05.2017 10:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.1 ว 8325.pdf
Download94
83.85 Kb
01.03.2017 11:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2560

ทะเบียนสำรวจรายชื่อจัดการความรู้สัมมาชีพชุมชน เชียใหม่ การบั
Download122
32.61 Mb
06.02.2017 11:47

เรียนพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอความร่วมมืออำเภอส่งทะเบียนรายชื่อปราชญ์ จนท.นักจัดการความรู้ศูนย์เรียนรู้ฯ(การบันทึกข้อมูลสัมมาชีพ)

ทะเบียนรายชื่อเด็กขอรับทุนพระเทพ ปี 2560แก้ไข.xlsx
Download38
16.15 Kb
25.05.2017 16:18

รายชื่อเด็กรับทุนอุปการะ (แก้ไข) ขออภัยค่ะ

ทะเบียนคุมการส่รายาน บันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน.7z
Download215
4.76 Mb
14.02.2017 15:27

เรียน พัฒนาการอำเภอทุก จังหวัดได้ส่งทะเบียนการส่งงานเรื่องการบันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละ 5 คนๆละ 1 เรื่อง(หมู่บ้านละ5องค์ความรู้)

ตัวชี้วัด ร้อยละขอครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ
Download87
291.32 Kb
27.02.2017 16:23

เรียน พัฒนาการอำเภอ จังหวัดขอส่งข้อมูลตัวชี้วัด ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงาน

ด่วนที่สุด อำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download17
576.61 Kb
04.07.2017 09:50

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

ด่วนที่สุด อำเภอสันกำแพ.pdf
Download12
572.81 Kb
04.07.2017 09:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

ด่วนที่สุด ที่ ชม0019.3 ว 28214.pdf
Download74
1.66 Mb
25.07.2017 10:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยเต่า เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว16988.pdf
Download149
865.11 Kb
05.05.2017 17:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 8329..pdf
Download159
12.72 Mb
01.03.2017 12:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 43 ปี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 20041.pdf
Download87
8.5 Mb
31.05.2017 15:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 10627.pdf
Download62
44.01 Kb
17.03.2017 09:48

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่วาง แม่ริม เชียงดาว แม่แตง แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินเหลือจ่าย): โครงการหมู่บ้านเ

ด่วนที่สุด ชม0019.3-ว26796 ลว 19 กค 60.pdf
Download18
4.61 Mb
19.07.2017 14:55

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice ตาม Agenda 2017

ด่วนที่สุด ชม0019.2-ว26795 ลว 19 กค 60.pdf
Download83
26.68 Mb
19.07.2017 14:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ชม 001903 ว 26765.rar
Download104
1.51 Mb
12.07.2017 15:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว24958.pdf
Download68
548.37 Kb
04.07.2017 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันกำแพงและอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpo

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว18045.pdf
Download42
514.15 Kb
23.05.2017 14:57

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยานิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ดและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 28207.pdf
Download41
390.56 Kb
24.07.2017 10:58

เรียน นายอำเภอแม่แตง สารภี พร้าว แม่ออน ดอยสะเก็ด จอมทอง สันกำแพง อมก๋อย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 โครงการส่งเสริมการท่องเที่

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 26766.pdf
Download103
1.19 Mb
17.07.2017 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจยเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 20017.pdf
Download132
294.94 Kb
24.05.2017 16:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 015.pdf
Download93
100.48 Kb
24.05.2017 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันประชุมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว26800 .pdf
Download79
1.49 Mb
20.07.2017 11:08

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม สารภี จอมทอง สันป่าตอง แม่วาง แม่แตง พร้าว แม่ออน ดอยสะเก็ด สันกำแพง อมก๋อย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2

ดอยสะเก็ด.pdf
Download28
454.83 Kb
06.06.2017 11:28

เรียนนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร รอบ 3/2560

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน.rar
Download114
2.01 Mb
01.06.2017 09:31

รายละเอียดดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 ชนิด

ชม0019.4 ว8345.pdf
Download88
2.57 Mb
07.03.2017 17:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปิดให้บริการเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน

ชม0019.4 ว18040.pdf
Download98
205.98 Kb
22.05.2017 18:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม0019.4 ว12711.pdf
Download78
278.43 Kb
05.04.2017 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้

ชม0019.3ว1332.pdf
Download43
351.83 Kb
24.07.2017 09:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว8361.pdf
Download48
314.78 Kb
13.03.2017 10:47

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สารภี และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

ชม0019.3 ว8360.pdf
Download98
211.54 Kb
10.03.2017 12:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ชม0019.3 ว8350.pdf
Download137
470.36 Kb
10.03.2017 09:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน LANNA EXPO 2017

ชม0019.3 ว8349.pdf
Download98
587.55 Kb
09.03.2017 11:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินฯ

ชม0019.3 ว8346.pdf
Download23
219.09 Kb
07.03.2017 17:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP

ชม0019.3 ว8343.pdf
Download126
6.89 Mb
07.03.2017 17:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2560

ชม0019.3 ว8342.pdf
Download57
99.96 Kb
07.03.2017 17:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินการขยายเครือข่ายองค์การเอกชนช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ชม0019.3 ว8338.pdf
Download48
180.67 Kb
07.03.2017 11:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ชม0019.3 ว500.pdf
Download60
767.45 Kb
10.03.2017 12:20

เรียน พัฒนาการอำเภอเมือง สันกำแพง ดอยสะเก็ด หางดง สันป่าตอง แม่ริม สารภี สันทราย แม่แตง และจอมทอง เรื่อง การฝึกอบรมในโครงการถ่ายทอดความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิสาห

ชม0019.3 ว26771.rar
Download45
2.38 Mb
13.07.2017 14:59

เรียน นายอำเภอสะเมิง สันป่าตอง ดอยเต่า พร้าว สารภี สันทราย และดอยหล่อ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว26770.rar
Download56
15.71 Mb
13.07.2017 14:55

เรียน นายอำเภอดอยเต่า จอมทอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด สันกำแพง ดอยหล่อ สารภี สันป่าตอง และฝาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภททุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว20030 ลวันที่ 29 พ.ค. 2560.pdf
Download48
1.84 Mb
29.05.2017 15:45

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP สันกำแพ.pd
Download5
88.85 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP ฝา.pdf
Download5
88.91 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว20021 เปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP จอมทอ.pdf
Download12
88.9 Kb
25.05.2017 15:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP (ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมประชารัฐ SHOP วันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว18041.pdf
Download84
384.2 Kb
22.05.2017 18:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

ชม0019.3 ว18026.pdf
Download103
7.85 Mb
19.05.2017 09:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง บันทึกข้อตกลงร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

ชม0019.3 ว18024 เชิญประชุมประชารัฐ SHOP 29.5.60 สันกำแพ.pdf
Download17
1.58 Mb
18.05.2017 16:42

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐสุขใจ SHOP (เชิญประชุมวันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว18024 เชิญประชุมประชารัฐ SHOP 29.5.60 ฝา.pdf
Download14
1.59 Mb
18.05.2017 16:42

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐสุขใจ SHOP (เชิญประชุมวันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว18024 เชิญประชุมประชารัฐ SHOP 29.5.60 จอมทอ.pdf
Download13
1.59 Mb
18.05.2017 16:42

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐสุขใจ SHOP (เชิญประชุมวันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว18024 สิ่ที่ส่มาด้วย.pdf
Download32
945.09 Kb
18.05.2017 16:43

เรียน นายอำเภอจอมทอง, ฝาง, สันกำแพง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐสุขใจ SHOP (เชิญประชุมวันที่ 29 พค 60)

ชม0019.3 ว12713.pdf
Download80
599.55 Kb
05.04.2017 10:10

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ แม่แตง ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ออน สารภี สะเมิง ฝาง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม0019.3 ว10652.pdf
Download29
174.71 Kb
27.03.2017 10:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการ ประชารัฐ สุขใจ SHOP (ปี 2560) งวดที่ 1

ชม0019.3 ว10606.pdf
Download25
330.04 Kb
10.03.2017 16:10

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด หางดง สารภี สันทราย และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง โครงการสร้างนักการตลาด OTOP (OTOP Trader)

ชม0019.3 ว10604.pdf
Download60
1.24 Mb
11.03.2017 13:26

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง แม่ออน สารภี หางดง ดอยหล่อ สันป่าตอง และอำเภอแม่แตง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม Quadrant D (พี่สอนน้อง)

ชม0019.3 ว 695.pdf
Download90
2.13 Mb
05.04.2017 17:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2560

ชม0019.3 ว 26785 ลว 19 ก.ค. 60 ตว.3.2.pdf
Download65
1.76 Mb
19.07.2017 10:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 ตัวชี้วัด 3.2

ชม0019.3 ว 20038 ลวันที่ 31 พ.ค. 2560.pdf
Download62
557.15 Kb
31.05.2017 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560

ชม0019.3 ว 14315.pdf
Download13
365.73 Kb
12.04.2017 14:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

ชม0019.3 ว 14314.pdf
Download25
368.66 Kb
12.04.2017 15:00

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 14313.pdf
Download12
371.13 Kb
12.04.2017 14:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

ชม0019.3 ว 14312.pdf
Download10
366.09 Kb
12.04.2017 14:53

เรียน นายอำเภอหางดง

ชม0019.3 ว 14311.pdf
Download26
354.71 Kb
12.04.2017 14:51

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ

ชม0019.3 ว 14310.pdf
Download94
790.05 Kb
12.04.2017 14:40

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ชม0019.3 บ16968.pdf
Download111
507.86 Kb
02.05.2017 10:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ปรธานอกส.อ) เรื่อง ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3 16954.pdf
Download45
1.17 Mb
28.04.2017 15:37

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 12714.pdf
Download31
560.58 Kb
05.04.2017 10:08

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม0019.2 ว8357.pdf
Download81
138.93 Kb
10.03.2017 12:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.2 ว8352.pdf
Download116
253.74 Kb
10.03.2017 10:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดและการติดตามผลตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ

ชม0019.2 ว18044.pdf
Download32
101.12 Kb
22.05.2017 18:33

เรียน นายอำเภอเมืองฯ ดอยสะเก็ด แม่แตง กัลยาฯ เชียงดาว แม่วาง สะเมิง แม่แจ่ม แม่ริม ดอยหล่อ เรื่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชม0019.2 ว18043.pdf
Download69
688.8 Kb
22.05.2017 18:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการนำเข้าข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชม0019.1 ว8358.pdf
Download133
105.22 Kb
10.03.2017 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในสังกัดฯ ณ ต้นรอบการประเมิน รอบที่ 1 ปี 2560

ชม0019.1 ว8355.pdf
Download70
97.25 Kb
10.03.2017 11:38

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง

ชม0019.1 ว8354.pdf
Download62
739.47 Kb
10.03.2017 11:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนข้าสู่ระบบ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2560

ชม0019.1 ว494.pdf
Download48
2.51 Mb
10.03.2017 12:12

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ชม0019.1 ว493.pdf
Download42
1.57 Mb
10.03.2017 11:58

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"

ชม0019.1 ว492.pdf
Download52
184.55 Kb
10.03.2017 11:57

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ม.แม่โจ้

ชม0019.1 ว18033.pdf
Download61
505.43 Kb
22.05.2017 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 70

ชม0019.1 ว 10650.pdf
Download66
81.5 Kb
24.03.2017 16:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2560

ชม0019.1 10646.pdf
Download33
295.18 Kb
23.03.2017 13:39

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นค่านิยมองค์การใหม่สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค

ชม0019 3 ว28202.pdf
Download31
560.07 Kb
24.07.2017 09:23

เรียนนายอำเภออมก๋อยและนายอำเภอฝาง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร

ชม0019 2ว 14320.pdf
Download96
5.41 Mb
20.04.2017 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งสำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

ชม.019.4-ว12726 ศุนย์ข้อมูลกลาเพื่อการจัดเก็บและใช้ประโยชน์.
Download58
596.7 Kb
11.04.2017 16:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องศูนยืข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์

ชม.0019.3-ว14301 การจัดาน OTOP Midyear 2017.pdf
Download102
1.68 Mb
11.04.2017 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2017

ชม.0019.3-ว12727 ดำเนินการพิมพ์ใบประกาศดาว OTOP.pdf
Download75
4.62 Mb
11.04.2017 16:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ดำเนินการพิมพ์ใบประกาศดาว OTOP

ชม.0019.3-ว12725 การดำเนินานประชารัฐ สุขใจ Shop.pdf
Download21
1.84 Mb
11.04.2017 16:54

เรียน นายอำเภอฝาง, สันกำแพง และนายอำเภอจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม.0019.3-ว12723 การจัดทำโครการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนฯ.pdf
Download92
6.15 Mb
11.04.2017 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนฯ

ชม.0019.2-ว631 การนำเข้าข้อมูลกำลัพลผู้ปฏิบัติานด้านยาเสพติด
Download97
552.8 Kb
24.03.2017 16:18

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

ชม.0019.1-ว28217 ลว26 กค 60.pdf
Download39
1.12 Mb
26.07.2017 14:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560

ชม.0019.1-ว12709 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าดีเด่น ปี 2560
Download79
3.55 Mb
04.04.2017 16:40

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

ชม. 0019.4-ว12724 การดำเนินานโครการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิ
Download65
6.08 Mb
11.04.2017 16:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินโครงการระบบรักษษความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ฯ

ชม. 0019.2 ว631.pdf
Download84
147.82 Kb
27.03.2017 11:13

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.4 ว4833.pdf
Download82
531.19 Kb
17.02.2017 14:53

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการแก้ไขแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) หน้า 5 ข้อ 4.1.1 กรณีที่ไม่มีไฟฟ้า

ชม 0019.4 ว23507.pdf
Download43
734.7 Kb
14.06.2017 16:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

ชม 0019.4 ว23506.pdf
Download93
1.31 Mb
14.06.2017 16:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.4 ว18010.pdf
Download72
225.39 Kb
14.05.2017 21:48

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

ชม 0019.4 ว18009.pdf
Download46
225.51 Kb
14.05.2017 21:47

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

ชม 0019.4 ว16985.pdf
Download117
5.39 Mb
05.05.2017 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

ชม 0019.4 ว14344.pdf
Download119
678.23 Kb
26.04.2017 11:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

ชม 0019.4 ว12686.pdf
Download102
496.53 Kb
27.03.2017 17:30

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ระบบออฟไลน์ตัวใหม่ (เวอร์ชั่น 1.55)

ชม 0019.4 ว10628.pdf
Download104
339.85 Kb
20.03.2017 10:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.4 ว10620.rar
Download99
6.16 Mb
14.03.2017 17:39

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนฯ

ชม 0019.4 ว10618.pdf
Download76
416.55 Kb
14.03.2017 17:30

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว หางดง อมก๋อย แม่อาย เวียงแหง แม่วาง สะเมิง สันป่าตอง และสันกำแพง เรื่อง โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน

ชม 0019.4 ว 3444.pdf
Download134
297.42 Kb
26.01.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์แก่หน่วยงานภูมิภาคภายใต้แนวคิด "องค์กรดูดี คือ หน้าที่คน พช." ประจำปี 2560

ชม 0019.4 ว 3440.pdf
Download64
494.75 Kb
24.01.2017 16:50

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพลังงานในการดำเนินโครงการแผนยุทธศาสตร์ประเทศ

ชม 0019.4 ว 3438 และสิ่ที่ส่มาด้วย.rar
Download156
2.97 Mb
24.01.2017 17:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (MR.CIA)

ชม 0019.4 ว 3437.pdf
Download116
1.4 Mb
24.01.2017 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงระบบจัดการความรู้สัมมาชีพชุมชน

ชม 0019.4 ว 26807.pdf
Download47
1.12 Mb
20.07.2017 14:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ชม 0019.4 23516.pdf
Download22
467.48 Kb
19.06.2017 16:11

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ

ชม 0019.4 21974.pdf
Download34
1.03 Mb
06.06.2017 09:16

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.4 21973.pdf
Download18
1.04 Mb
06.06.2017 09:15

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.4 20067.pdf
Download73
1.04 Mb
06.06.2017 09:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.3-28199 ลว21กค60.pdf
Download31
9.18 Mb
21.07.2017 15:38

เรียน นายอำเภอแม่อาย,นายอำเภอสารภี,นายอำเภอฝาง และนายจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

ชม 0019.3-12699.pdf
Download21
194.1 Kb
31.03.2017 09:21

ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าร้านค้าปรชารัฐสุขใจ Shop (อำเภอฝาง,สันกำแพง และจอมทอง)

ชม 0019.3 ว975.pdf
Download74
5.76 Mb
01.06.2017 13:32

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มเครื่องสำอาง

ชม 0019.3 ว962.pdf
Download73
3.58 Mb
31.05.2017 14:16

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3 ว799.pdf
Download90
455.88 Kb
01.05.2017 11:38

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ

ชม 0019.3 ว7430.pdf
Download27
5.17 Mb
28.02.2017 10:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งฯ (ได้แจ้งประสานอำเภอเบื้องต้นแล้ว)

ชม 0019.3 ว567.pdf
Download83
314.83 Kb
20.03.2017 10:56

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาสังคมดิจิทัลโอทอป

ชม 0019.3 ว4841.pdf
Download89
144.22 Kb
21.02.2017 10:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดแสดงผลงานศิลปิน OTOP

ชม 0019.3 ว4831.pdf
Download44
374.14 Kb
17.02.2017 14:52

เรียน นายอำเภอสันทราย แม่แตง หางดง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ชม 0019.3 ว4815.rar
Download139
3.96 Mb
08.02.2017 10:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D)

ชม 0019.3 ว4810.pdf
Download137
3.36 Mb
07.02.2017 14:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ชม 0019.3 ว3475.pdf
Download33
291.66 Kb
03.02.2017 10:46

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี สันทราย หางดง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว3471.pdf
Download189
1.26 Mb
02.02.2017 09:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว3448.pdf
Download165
86.1 Mb
26.01.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประมาณการรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.3 ว26787 ลว 19 ก.ค. 60 ตว.2.1.pdf
Download67
1.25 Mb
19.07.2017 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560

ชม 0019.3 ว26761.pdf
Download24
4.44 Mb
11.07.2017 14:29

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว26760.pdf
Download8
4.31 Mb
11.07.2017 14:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว26759.pdf
Download89
256.06 Kb
11.07.2017 11:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ชม 0019.3 ว24991.pdf
Download77
723.92 Kb
07.07.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว24989.pdf
Download77
1.22 Mb
12.07.2017 11:14

เรียน คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (ศจพ.จ.ชม.) เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก

ชม 0019.3 ว24987.pdf
Download242
1.58 Mb
07.07.2017 15:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ชม 0019.3 ว24986.pdf
Download115
7.34 Mb
07.07.2017 10:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ชม 0019.3 ว24982.pdf
Download1038
1.68 Mb
05.07.2017 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.3 ว24979.pdf
Download10
6.34 Mb
05.07.2017 15:50

เรียน นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3 ว23509.pdf
Download162
3.59 Mb
15.06.2017 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน LANNA EXPO 2017

ชม 0019.3 ว22021.pdf
Download108
1.2 Mb
14.06.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.3 ว22000.pdf
Download34
1.7 Mb
13.06.2017 09:17

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สารภี หางดง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560 (โซนกลาง)

ชม 0019.3 ว21999.pdf
Download40
5.98 Mb
13.06.2017 09:15

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยาฯ สะเมิง ดอยสะเก็ด และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560 (โซนกลาง)

Download55
306.67 Kb
07.06.2017 14:02

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย เชียงดาว พร้าว ฮอด และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว20058.pdf
Download82
13.21 Mb
05.06.2017 09:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560

ชม 0019.3 ว20054.pdf
Download90
1.31 Mb
01.06.2017 17:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย

ชม 0019.3 ว20046.pdf
Download32
174.25 Kb
31.05.2017 16:52

เรียน นายอำเภอแม่แตง พร้าว ดอยสะเก็ด สันทราย สารภี ดอยหล่อ เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน (เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ)

ชม 0019.3 ว20033.pdf
Download36
971.17 Kb
29.05.2017 16:21

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง แม่อาย แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒน

ชม 0019.3 ว20033 แก้ไข.pdf
Download53
12.08 Mb
30.05.2017 11:19

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง แม่อาย แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ **แก้ไข**เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสู่อาเซียน กิ

ชม 0019.3 ว20029 ลวันที่ 29 พ.ค. 60.rar
Download90
18.05 Mb
29.05.2017 15:37

เรียน นายอำเภอสารภี สะเมิง พร้าว ดอยสะเก็ด จอมทอง สันทราย ดอยเต่า และแม่แตง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว20028.pdf
Download81
93.13 Kb
29.05.2017 13:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง พร้าว ันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด แม่อาย และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

ชม 0019.3 ว20026.pdf
Download61
285.01 Kb
25.05.2017 19:32

เรียน นายอำเภอแม่แตง พร้าว ดอยสะเก็ด สันทราย สารภี ดอยหล่อ เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน

ชม 0019.3 ว20018.pdf
Download50
585.58 Kb
25.05.2017 09:35

เรียน นายอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว18021.pdf
Download118
15.25 Mb
17.05.2017 15:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG)

ชม 0019.3 ว18020.pdf
Download85
4.13 Mb
17.05.2017 15:43

เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.ดอยเต่า) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ (กลุ่ม Quadrant D) **รายชื่อจะส่งให้ภายหลัง**

ชม 0019.3 ว18015.pdf
Download103
18.18 Mb
15.05.2017 16:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว18014.pdf
Download96
6.37 Mb
17.05.2017 11:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว18007.pdf
Download86
399.36 Kb
14.05.2017 21:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.3 ว18006.pdf
Download106
287.13 Kb
14.05.2017 21:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560

ชม 0019.3 ว18003.pdf
Download71
2.44 Mb
09.05.2017 17:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักธุรกิจ

ชม 0019.3 ว16972.pdf
Download212
565.33 Kb
02.05.2017 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว16971.pdf
Download194
425.03 Kb
02.05.2017 11:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เอกสารสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ชม 0019.3 ว16965.pdf
Download99
297.86 Kb
01.05.2017 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว14334.pdf
Download99
95.02 Kb
20.04.2017 15:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 ว14325.pdf
Download61
140.64 Kb
20.04.2017 13:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

ชม 0019.3 ว14324.pdf
Download137
46.71 Mb
20.04.2017 13:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560

ชม 0019.3 ว14323.pdf
Download71
581.66 Kb
20.04.2017 13:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ. 2560

ชม 0019.3 ว12692.1.2.pdf
Download88
1.8 Mb
28.03.2017 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

ชม 0019.3 ว12691 ประธานชมรม.pdf
Download30
263.01 Kb
29.03.2017 09:54

เรียน พัฒนาการอำเภอสันทราย จังหวัดขอฝากส่งหนังสือถึงประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ /ขอบคุณค่ะ

ชม 0019.3 ว12691 นอ..pdf
Download40
496.1 Kb
29.03.2017 09:50

เรียน นายอำเภอสารภี ดอยสะเก็ด และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

ชม 0019.3 ว1255.pdf
Download46
4.46 Mb
11.07.2017 18:02

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ชม 0019.3 ว1238.pdf
Download47
951.85 Kb
07.07.2017 15:15

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประจำปี Trade Expo Indonesia 2017 ครั้งที่ 32

ชม 0019.3 ว10654.pdf
Download82
101.6 Kb
27.03.2017 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

ชม 0019.3 ว10649.pdf
Download95
298.06 Kb
23.03.2017 15:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ

ชม 0019.3 ว10644.pdf
Download61
109.85 Kb
22.03.2017 09:36

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สารภี สันกำแพง สันทราย และนายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ : การจัดงานตลาดนัด ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 ว10635.pdf
Download91
543.21 Kb
21.03.2017 10:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560

ชม 0019.3 ว10632.pdf
Download87
36.86 Kb
21.03.2017 09:55

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรฯ

ชม 0019.3 ว10629.pdf
Download243
1.39 Mb
21.03.2017 09:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2560

ชม 0019.3 ว10624.pdf
Download93
160.67 Kb
17.03.2017 09:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว10610.pdf
Download67
226.05 Kb
14.03.2017 17:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดแสดงประวัติ และผลงานของศิลปิน OTOP ในงาน OTOP Midyear 2017

ชม 0019.3 ว1035.pdf
Download78
5.76 Mb
07.06.2017 16:21

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

ชม 0019.3 ว 7420.pdf
Download46
1.15 Mb
23.02.2017 11:45

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เมือง ฝาง แม่แตง แม่อาย สันทราย สารภี หางดง แม่ริม พร้าว เชียงดาว และนอ.สันกำแพง เรื่องการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าสู่ห้างฯ

ชม 0019.3 ว 3443.pdf
Download89
570.56 Kb
24.01.2017 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม รวมพลัง อช. สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง

ชม 0019.3 ว 28211.pdf
Download108
34 Mb
24.07.2017 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.3 ว 28206.pdf
Download77
399.4 Kb
24.07.2017 08:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.3 ว 26799.pdf
Download17
389.64 Kb
19.07.2017 15:28

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

ชม 0019.3 ว 26798.pdf
Download24
887.01 Kb
19.07.2017 15:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยหล่อ และอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)

ชม 0019.3 ว 12700.pdf
Download115
398.75 Kb
31.03.2017 13:24

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สันทราย อมก๋อย แม่อาย เวียงแหง แม่ออน ไชยปราการ ดอยหล่อ และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่ม

ชม 0019.3 ว 1117.pdf
Download159
191.11 Kb
21.06.2017 09:49

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม

ชม 0019.3 7399-7404.pdf
Download35
1.58 Mb
21.02.2017 14:17

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินการโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: OTOP Academy)

ชม 0019.3 3450.pdf
Download33
504.52 Kb
26.01.2017 15:10

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ OTOP Trader

ชม 0019.3 3449.pdf
Download57
272.13 Kb
26.01.2017 15:12

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง กิจกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ปี พ.ศ. 2561-2564

ชม 0019.3 26789.pdf
Download30
678.53 Kb
19.07.2017 11:56

เรียน นายอำเภอพร้าว ฮอด และอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 (กิจกรรมรับโล่)

ชม 0019.3 26787.pdf
Download7
2.82 Mb
19.07.2017 11:54

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การประชุมทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ชม 0019.3 23505.pdf
Download13
676.15 Kb
14.06.2017 16:15

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม 0019.3 22020.pdf
Download35
7.55 Mb
14.06.2017 16:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 22019.pdf
Download22
7.58 Mb
14.06.2017 16:27

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 2

ชม 0019.3 16962.pdf
Download31
940.73 Kb
01.05.2017 11:40

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ชม 0019.3 14330.pdf
Download19
2.72 Mb
20.04.2017 11:16

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

ชม 0019.3 14329.pdf
Download10
3.07 Mb
20.04.2017 13:40

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

ชม 0019.3 10638.pdf
Download94
335.02 Kb
21.03.2017 12:58

เรียน นายอำเภอเมือง จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สันทราย อมก๋อย แม่อาย เวียงแหง แม่ออน ไชยปราการ ดอยหล่อ และนอ.กัลยาฯ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรัรบตัวสู่ก

ชม 0019.3 ว 24953.rar
Download137
318.18 Kb
04.07.2017 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.2-ว26791 ลว 19 กค 60.pdf
Download82
7.59 Mb
19.07.2017 11:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.2 ว7427.pdf
Download174
615.28 Kb
27.02.2017 10:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

ชม 0019.2 ว4826.pdf
Download118
228.17 Kb
14.02.2017 15:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560

ชม 0019.2 ว4820.pdf
Download59
557.1 Kb
09.02.2017 16:41

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม หางดง ดอยสะเก็ด และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชม 0019.2 ว4816.pdf
Download158
519.69 Kb
09.02.2017 10:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม 0019.2 ว4807.pdf
Download94
273.19 Kb
07.02.2017 14:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.2 ว4807 แก้ไข.pdf
Download126
244.31 Kb
07.02.2017 16:22

รียน นายอำเภอทุกอำเภอ **แก้ไขวันที่ส่งเอกสาร**เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.2 ว3469.pdf
Download111
1.75 Mb
02.02.2017 12:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

ชม 0019.2 ว3465.pdf
Download65
263.69 Kb
31.01.2017 16:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

ชม 0019.2 ว3463.pdf
Download106
8.39 Mb
31.01.2017 16:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอฝาง) เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯ

ชม 0019.2 ว26775.pdf
Download76
839.61 Kb
13.07.2017 14:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560

ชม 0019.2 ว24981.pdf
Download6
592.55 Kb
05.07.2017 15:40

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นกิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.2 ว24981 แม่ออน.pdf
Download6
590.18 Kb
05.07.2017 15:43

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.2 ว24981 ดอยหล่อ.pdf
Download10
583.88 Kb
05.07.2017 15:41

เรียนนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นกิน ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

ชม 0019.2 ว24944.pdf
Download83
3.13 Mb
29.06.2017 10:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับใบอนุญาต

ชม 0019.2 ว23528.pdf
Download149
359 Kb
20.06.2017 17:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อวางแผนสร้างเสริมขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง

ชม 0019.2 ว23527.pdf
Download113
2.4 Mb
20.06.2017 17:24

เรียน นายอำเภอจอมทอง เชียงดาว ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว แม่ริม เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สารภี และอมก๋อย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

ชม 0019.2 ว21983.pdf
Download98
1.59 Mb
07.06.2017 11:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดและการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ชม 0019.2 ว16998.pdf
Download81
143.88 Kb
08.05.2017 16:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

ชม 0019.2 ว14333.pdf
Download161
729.13 Kb
20.04.2017 13:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในไตรมาส 3-4

ชม 0019.2 ว14322.pdf
Download64
126.08 Kb
19.04.2017 10:05

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง กัลยาณิวัฒนา แม่ริม เชียงดาว แม่วาง แม่แจ่ม สะเมิง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินเหลือจ่าย) : โครงการหมู่

ชม 0019.2 ว1099.pdf
Download63
445.78 Kb
19.06.2017 16:01

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Lanna Expo 2017

ชม 0019.2 ว10643.rar
Download33
1016.68 Kb
21.03.2017 17:05

้เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่แตง อมก๋อย เวียงแหง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นฯ

ชม 0019.2 ว10608.pdf
Download92
597.08 Kb
13.03.2017 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ชม 0019.2 ว10607.pdf
Download72
359.49 Kb
13.03.2017 11:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)

ชม 0019.2 ว 1270.pdf
Download7
3.34 Mb
13.07.2017 14:47

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ชม 0019.2 ว 1269.pdf
Download42
2.01 Mb
13.07.2017 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

ชม 0019.2 ว 1257.pdf
Download31
2.64 Mb
12.07.2017 14:07

เรียน พอ.เมืองเชียงใหม่ พอ.แม่วาง และ พอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง การอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้นำกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชม 0019.2 23517.pdf
Download13
1.43 Mb
19.06.2017 16:07

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประประชาชน กรณีพิเศษ ณ อบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

ชม 0019.1-ว1295 ลว 19 กค 60.pdf
Download68
324.32 Kb
19.07.2017 11:07

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรของสามชิก ประจำปี 2560

ชม 0019.1 ว889.pdf
Download26
1002.27 Kb
18.05.2017 15:18

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสาวสุพัฒนา ว่องไว

ชม 0019.1 ว859.pdf
Download71
119.64 Kb
09.05.2017 17:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ชม 0019.1 ว7408 สารภี.pdf
Download12
975.92 Kb
23.02.2017 11:38

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ชม 0019.1 ว7408 นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนาภิรมย์.pdf
Download21
927.28 Kb
23.02.2017 12:00

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน จังหวัดขอส่งหนังสือเชิญประชุมถึงนายธีรเมศร์ ขจรพัฒนาภิรมย์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ชม 0019.1 ว7408 ดอยสะเก็ด.pdf
Download11
1.2 Mb
23.02.2017 11:34

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายสุวรรณ์ เทโวขัติ(ดอยสะเก็ด) เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ชม 0019.1 ว7408 จอมทอ.pdf
Download32
936.14 Kb
23.02.2017 11:36

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ชม 0019.1 ว7406.pdf
Download41
240.41 Kb
22.02.2017 11:01

เรียน สพอ.ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ณ วันที่ 24 ม.ค. 60

ชม 0019.1 ว559.pdf
Download30
35.96 Kb
16.03.2017 17:24

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพของบิดา นางสาววรีวรรณ สุแก้ว

ชม 0019.1 ว4849.pdf
Download262
520.87 Kb
21.02.2017 10:33

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ สันทราย กัลยาณิวัฒนา ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม สารภี อมก๋อย หางดง ฝาง จอมทอง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ชม 0019.1 ว4827.pdf
Download119
78.67 Kb
14.02.2017 16:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1 ว4822.pdf
Download123
573.93 Kb
10.02.2017 16:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ **ขอให้ส่งจังหวัดภายในวันที่ 16 ก.พ. 60 ขอบคุณค่ะ**

ชม 0019.1 ว4811.pdf
Download117
624.07 Kb
07.02.2017 14:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

ชม 0019.1 ว430.pdf
Download78
222.89 Kb
27.02.2017 13:58

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2560

ชม 0019.1 ว295.pdf
Download62
181.74 Kb
21.02.2017 16:46

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ปี 2560

ชม 0019.1 ว24978.pdf
Download61
95.11 Kb
05.07.2017 16:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น นายอำเภอเมือง แม่แตง แม่ริม พร้าว ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

ชม 0019.1 ว24961 ส่อำเภอ.rar
Download113
6.14 Mb
05.07.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ

ชม 0019.1 ว24954.pdf
Download110
329.13 Kb
04.07.2017 09:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.1 ว24950.pdf
Download71
1.09 Mb
30.06.2017 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560

ชม 0019.1 ว21989.pdf
Download44
1.86 Mb
07.06.2017 17:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี ฝาง แม่แจ่ม และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ชม 0019.1 ว20065.pdf
Download62
1.73 Mb
06.06.2017 09:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ

ชม 0019.1 ว20063.pdf
Download60
1.12 Mb
05.06.2017 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2560

ชม 0019.1 ว20060 แต่ตั้เจ้าหน้าที่พัสดุ.pdf
Download73
6.09 Mb
05.06.2017 11:10

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ชม 0019.1 ว20049.pdf
Download94
4.48 Mb
01.06.2017 13:28

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.1 ว18023.pdf
Download52
28.67 Mb
18.05.2017 15:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)

ชม 0019.1 ว18016.pdf
Download90
2.83 Mb
16.05.2017 14:59

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการ โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

ชม 0019.1 ว180.pdf
Download104
204.56 Kb
07.02.2017 11:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกฌาปนกิจการสงเคราะห์ฯ

ชม 0019.1 ว16980.pdf
Download93
12.01 Mb
04.05.2017 17:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี ฝาง แม่แจ่ม และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.1 ว10622.pdf
Download93
545.57 Kb
15.03.2017 13:52

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุฯ

ชม 0019.1 ว10617.pdf
Download85
171.73 Kb
14.03.2017 17:36

ถึง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งรูปแบบการใช้ข้อความท้ายหนังสือราชการและซองจดหมายราชการ

ชม 0019.1 ว10612.pdf
Download65
269.52 Kb
14.03.2017 17:29

เรียน นายอำเภอจอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด สันกำแพง หางดง ดอยเต่า กัลยาณิวัฒนา ไชยปราการ สันทราย แม่แจ่ม ฮอด แม่ออน ดอยหล่อ และแม่แตง เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สองแผ่นดินฯ

ชม 0019.1 ว1001.pdf
Download91
1.79 Mb
05.06.2017 16:17

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และค่านิยมองค์การ ประจำปี 2560

ชม 0019.1 ว014.pdf
Download66
71.25 Kb
27.03.2017 15:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2560

ชม 0019.1 ว013.pdf
Download113
74.91 Kb
22.02.2017 10:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2560

ชม 0019.1 ว 930.pdf
Download99
1.72 Mb
24.05.2017 13:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1 ว 7410.pdf
Download84
505.81 Kb
23.02.2017 09:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ชม 0019.1 ว 23544.pdf
Download107
4.6 Mb
23.06.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ(สอบข้อเขียน) ในการตัดเลือกบุคคลเข้ารับการ

ชม 0019.1 ว 23543.pdf
Download54
555.61 Kb
23.06.2017 16:33

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี ฝาง แม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

ชม 0019.1 ว 17998.rar
Download80
588.78 Kb
09.05.2017 13:30

เรียน นายอำเภอจอมทอง กัลาณิวัฒนา เวียงแหง ฮอด เชียงดาว และสารภี เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว 14343.pdf
Download93
1.03 Mb
26.04.2017 11:03

้เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นพบ.) รุ่นที่ 3-5

ชม 0019.1 ว 14341.pdf
Download125
34.81 Mb
26.04.2017 11:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ชม 0019.1 891.pdf
Download11
2.59 Mb
18.05.2017 15:41

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า เรื่อง การมอบถุงยังชีพพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

ชม 0019.1 890.pdf
Download4
2.58 Mb
18.05.2017 15:38

เรียน พัฒนาการอำเภอฮอด เรื่อง การมอบถุงยังชีพพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

ชม 0019.1 12678.pdf
Download60
505.62 Kb
27.03.2017 17:21

เรียน ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ สันกำแพง อมก๋อย สันทราย ฝาง ฮอด กัลยาณิวัฒนา และที่ว่าการอำเภอจอมทอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1 1153.pdf
Download31
885.97 Kb
26.06.2017 17:03

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ชม 0019 ว 3466.rar
Download57
5.44 Mb
01.02.2017 10:43

เรียน นายอำเภอจอมทอง ดอยสะเก็ด แม่แตง สะเมิง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย ฮอด และดอยเต่า เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

คู่มือเศรษฐกิจพอเพีย.pdf
Download74
6.09 Mb
20.07.2017 16:42

จังหวัดขอส่งไฟล์ เอกสารคู่มือWay of Lifeให้ หน.ประนอม (อำเภอดอยหล่อ)คะ

คำสั่ไม้ดอก.pdf
Download90
265 Kb
31.01.2017 16:19

เรียน พอ.ทุกอำเภอ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานมหกรรมไม้ดอกฯ

คำสั่แต่ตั้คณะกรรมการและคณะทำานคัดเลือกฯ อสพ..pdf
Download57
1.96 Mb
07.06.2017 13:59

เรียน คณะกรรมการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ

คำสั่แต่ตั้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริการเบิกค่าเช่าบ้าน.pdf
Download154
616.99 Kb
27.02.2017 15:00

เรียน ทุกอำเภอ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ขั้นตอนการใช้ระบบเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน จัหวัดเชียใหม่ เพิ่ม
Download98
8.66 Mb
10.03.2017 16:03

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดได้รายละเอียดข้อมูลขั้นตอนการใช้ระบบเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน.pdf
Download249
733.42 Kb
01.06.2017 12:01

ประชาสัมพันธ์ ชั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม่จันทน์พระราชทาน ดอกดารารัตน์

ขอเชิญร่วมานฌาปนกิจศพมารดาขอ น.ส.ปิ่นอนค์ ปินทะนา.pdf
Download39
234.83 Kb
11.04.2017 14:57

เรียน ข้าราชการและลูกจ้าง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของ นางสาวปิ่นอนงค์ ปินทะนา

กำหนดการแถลข่าวการจัดาน OTOP Expo 2017.pdf
Download100
188.4 Kb
19.06.2017 18:30

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอแก้ไขกำหนดการ การร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Lanna Expo 2017 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30-20.00 น.

การเิน โครการกข.คจ. ปี 2560.rar
Download12
258.21 Kb
13.06.2017 09:11

อ.แม่แตง ส่งแก้ไขการเงิน โครงการ กข.คจ. ปี 2560

การส่มอบรถยนต์ราชการ_001.pdf
Download57
684.02 Kb
30.01.2017 16:16

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย เรื่อง การส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การจัดสรรบกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download193
6.87 Mb
08.03.2017 14:45

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้จ่ายเงินประเภททุนหมุนเวียน/อุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Way of life SEP2 อ.หาด.xls
Download15
32.5 Kb
24.07.2017 12:03

อ.หางดง ขอส่งรายงาน Way of Life งวด 24 ก.ค.2560

Family Folder cm 2017.doc
Download70
794.5 Kb
25.01.2017 15:53

เรียน พัฒนาการอำเภอ (ครัวเรือนยากจน)จังหวัดได้ส่งสำเนาไฟล์"สมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน (Family Folder)"

CIA_2017.rar
Download93
1.3 Mb
09.03.2017 17:27

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน CIA เวอร์ชั่น 2017 สำหรับข้อมูล จปฐ.และกชช.2ค ปี 2560

6. ค.สนับสนุนการจัดตั้กลุ่มอาชีพฯ2560.rar
Download105
5.99 Mb
31.05.2017 13:51

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่ง ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ2 ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ชม ที่ 0019.3/ว 20032 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ให้อำเภอคะ

6 มี.ค.60.rar
Download136
37.44 Mb
07.03.2017 10:31

Power point ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด 6 มี.ค.60

5 มี.ค.60 ประชุมไตรมาส.rar
Download77
14.18 Mb
07.03.2017 10:13

powerpoint ผต.ไพศาล สุขปัญญา และ OTOP TRADER ประชุมไตรมาส 5 มี.ค.60

4.ส 01หมุนเวียน.docx
Download16
52.29 Kb
26.04.2017 12:28

ฝากให้พี่อ้อย อ.แม่แตง ค่ะ (แบบฟอร์มโครงการหมุนเวียน)

3.เกณฑ์พิจารณาโครการเชิดชูเกียรติ2560PDF.pdf
Download146
214.61 Kb
15.05.2017 17:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ **ขอแก้ไขเกณฑ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติฯปี2560**

2017_03_15_09_11_48.pdf
Download98
403.53 Kb
15.03.2017 09:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับสมัครการขึ้นทะเบีบยนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2017_03_07_18_28_48.pdf
Download24
69.39 Kb
07.03.2017 18:32

ฝากให้พี่นุช พัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย

2017_02_28_11_22_36.pdf
Download31
770.02 Kb
28.02.2017 11:26

ฝากส่งหนังสือให้อำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

2017_02_23_11_58_39.pdf
Download146
396.41 Kb
23.02.2017 12:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ประจำปี พ.ศ. 2560

2017_02_23_10_58_37.pdf
Download88
634.26 Kb
23.02.2017 11:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10" เนื่องในวันสตรีสากล

2017_02_23_10_17_59.pdf
Download78
303.71 Kb
23.02.2017 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลสถานที่ตั้งของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

2. สิ่ที่ส่มาด้วย เอกสารแนบ ลว 1 ธ.ค. 59.rar
Download68
10.82 Mb
25.01.2017 09:28

เรียน พัฒนาการอำเภออมก๋อย เรื่อง แบบคำขอเขียนโครงการ

19042560การแก้ไขข้อมูลเขตการปกครอ.pdf
Download97
2.73 Mb
26.04.2017 11:53

การตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูล จปฐ.ที่เลือกเขตการปกครองผิด

Download32
207.95 Kb
31.03.2017 14:15

แบบรายงานผลจำนวนเงินที่จะสมทบทูลเกล้าฯโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายค่ะ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 1.05 Gb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่