ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
โครการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่ยืน อำเภอ.doc
Download164
53.5 Kb
30.08.2018 13:42

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดฯ ขอส่งร่างโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดโครงการ หมวด 300

แม่ออน.pdf
Download28
28.61 Kb
20.07.2018 19:09

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามดครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนอบรม ส่ให้อำเภอ.xlsx
Download54
74.33 Kb
10.07.2018 09:17

ฝากให้พี่หนิง อ.ไชยปราการ

แบบหนัสือขออนุญาตไปต่าประเทศ.pdf
Download26
242.68 Kb
07.11.2018 15:54

ฝากให้พัฒนาการอำเภอสันทรายค่ะ

แบบหนัสือขออนุญาตไปต่าประเทศ.docx
Download44
41.58 Kb
10.10.2018 14:05

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบหนังสือขออนุญาตไปต่างประเทศ

แบบรายาน1 คร. 1สัญญา.xlsx
Download36
49.24 Kb
19.06.2018 16:03

อ.ฝางส่งรายงาน 1 คร. 1 สัญญษ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2562.xls
Download136
56.5 Kb
31.10.2018 14:56

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทาขออนุมัติโครการ.pdf
Download109
1.53 Mb
26.07.2018 10:57

จังหวัด ขอสง แนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นในการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินการ

แนวทาการเขียนเบิก คชจ.เดินทาไปราชการ.rar
Download174
491.26 Kb
09.07.2018 15:55

แนวทางการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่ะ

แนวทาการดำเนินกิจกรรมฯ 62.rar
Download202
5.46 Mb
31.10.2018 14:55

ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562

แจ้เตือนครบกำหนด ก.ย.61.pdf
Download55
2.8 Mb
03.08.2018 09:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง และอำเภออมก๋อย เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ย.61)

แก้ไข ชม 0019.4 ว 34414.pdf
Download67
1.66 Mb
30.08.2018 18:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) (แก้ไขวันที่)

เป้าหมายบัตรแยกอำเภอ 5 าน.rar
Download69
1.14 Mb
06.09.2018 04:23

เรียน พัฒนาการทุกอำเภอ จังหวัดส่งเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป

ฮอด.pdf
Download24
93.97 Kb
20.07.2018 19:08

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

อำเภอแม่อาย.pdf
Download22
226.19 Kb
10.08.2018 09:24

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรีื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อำเภอที่ผิดนัดชำระหนี้ 30 มิ.ย.61 เชียใหม่.xlsx
Download44
71.96 Kb
05.07.2018 15:51

เรียน ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ เรื่อง ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560 (98 โครงการ)

อำเภอดอยเต่า.pdf
Download12
222.2 Kb
10.08.2018 09:23

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรีื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หลักสูตร นวัตวิถี2- .xlsx
Download560
19.15 Kb
22.06.2018 16:03

ตัวอย่างหลักสูตรโครงการนวัติวิถี

หมวด 300.rar
Download240
205.82 Kb
22.06.2018 16:02

ร่าง หมวด300 โครงการนวัตวิถี

หมวด 300 เชียใหม่ แก้ไข.rar
Download237
337.4 Kb
08.11.2018 17:37

ขอส่งร่างโครงการ หมวด 300 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้อำเภอนำไปปรับใช้ค่ะ ขออำเภอช่วยตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ และขอชะลอการดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมค่ะ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อม

หนัสือเชิญวิทยากร.pdf
Download38
746.28 Kb
12.07.2018 16:00

เรียน อำเภอแม่ออน ขอความกรุณาแจ้งประสานวิทยากรฯ

หนัสือลาออก.pdf
Download63
105.41 Kb
21.06.2018 17:33

ขอฝากให้หัวหน้าสุนทร อำเภอกัลยาณิวัฒนา และพี่ธนรัฐ อำเภอแม่ริม แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก

สิ่ที่ส่มาด้วย.rar
Download132
823.54 Kb
18.09.2018 14:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37796

สิ่ที่ส่มาด้วย 1.rar
Download209
736.14 Kb
26.07.2018 14:24

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ชม 0019.3/ ว 19080

สารภี.pdf
Download29
561.36 Kb
15.06.2018 15:08

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

สันกำแพ.pdf
Download31
562.83 Kb
15.06.2018 15:08

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

วิทยุ เรื่อประชุมผู้บริหารฯ.pdf
Download64
31.45 Kb
23.08.2018 13:39

รียน นายอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วิทยุ ที ชม 0019.1-ว 056.pdf
Download61
32.09 Kb
26.06.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วิทยุ ด่วนที่สุดชม0019.3 ว057.pdf
Download90
35.03 Kb
03.07.2018 16:24

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

วันแม่.pdf
Download27
175 Kb
09.08.2018 10:43

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ (พจ.มอบ.)

ล่าสุดขอเชิยชวนเสนอชื่อ กทบ ดีเด่น.pdf
Download73
79.44 Kb
22.08.2018 13:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่น

ล่าสุด โครการรวมพลัอาสาเพื่อประชาชนจัหวัดฯ.pdf
Download42
175.74 Kb
22.08.2018 13:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการรวมพลังอาสาพัฒนาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุด การประชุมเชิปฏิบัติการฯ.pdf
Download73
139.71 Kb
22.08.2018 13:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561

ร่า ด่วนที่สุด Kick off.pdf
Download65
133.62 Kb
13.07.2018 10:26

ร่างหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องการประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อพื้นที่หมู่บ้านบภาค.xlsx
Download73
21.17 Kb
12.07.2018 12:46

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอส่งรายช่ือหมู่บ้านงบภาค เพ่ือให้อำเภอพิจารณาเป็นจุดศึกษาดูงาน

รายชื่อผู้นำปราชญ์อบรมลำปา อ.กัลยาณิวัฒนา.xlsx
Download12
11.12 Kb
17.10.2018 14:24

อ.กัลยาฯ ส่งรายชือผู้นำปราชญ์อบรมลำปาง สัมมาชีพ 62

ประชุมมอบนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน 30-31 ต.ค.2561.rar
Download104
138.25 Mb
01.11.2018 14:13

รายละเอียดการประชุมมอบนโยบายกรมฯ 30-31 ต.ค.2561

ประกาศแต่ตั้คณะทำานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรเรียน OTOP.pdf
Download68
108.52 Kb
15.11.2018 09:51

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ประกวดชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอ.docx
Download188
19.37 Kb
25.07.2018 12:20

ขอส่งร่างโครงการ หมวด 300 ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ค่าจัดทำเอกสารฯ)

ที่ชม 0019.3-ว2593 ลว.6 ธ.ค.61.pdf
Download90
399.34 Kb
06.12.2018 14:32

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ที่ชม 0019.3-ว 46077 .pdf
Download46
1.23 Mb
21.11.2018 18:45

เรียน นายอำเภอสารภี สันทราย พร้าว จอมทอง และอำเภอหางดง เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช่จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม0019.3 ว24173 ลวันที่ 20 มิ.ย.61 อุดหนุนรอบ 4.pdf
Download20
286.45 Kb
20.06.2018 14:16

เรียน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุนรอบ 4)

ที่ ชม 0019.4 ว 43989.pdf
Download165
535.83 Kb
07.11.2018 14:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43975.pdf
Download68
157.86 Kb
02.11.2018 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล

ที่ ชม 0019.4 ว 43973แม่แจ่ม.pdf
Download10
345.85 Kb
02.11.2018 14:27

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973แม่วา.pdf
Download4
345.81 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973อ.เมือ.pdf
Download7
346.27 Kb
02.11.2018 14:24

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973หาด.pdf
Download5
345.79 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973สันป่าตอ.pdf
Download4
346.16 Kb
02.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973สันกำแพ.pdf
Download3
346.12 Kb
02.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973ดอยสะเก็ด.pdf
Download8
346.08 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43972.pdf
Download44
92.38 Kb
02.11.2018 14:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 42336.pdf
Download63
575.68 Kb
19.10.2018 11:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ที่ ชม 0019.4 ว 41279.pdf
Download149
4.82 Mb
16.10.2018 17:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๖๒

ที่ ชม 0019.4 ว 41271.pdf
Download149
2.75 Mb
16.10.2018 12:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.4 ว 34414.pdf
Download50
1.65 Mb
30.08.2018 17:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)

ที่ ชม 0019.4 ว 2210.pdf
Download86
104.84 Kb
09.10.2018 14:30

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย

ที่ ชม 0019.3-ว46802.pdf
Download42
1.45 Mb
22.11.2018 13:45

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงดาว แม่ริม สันกำแพง ดอยหล่อ และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3-ว 49973 ลว 11 ธ.ค.61.pdf
Download16
417.92 Kb
11.12.2018 18:21

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 47351.pdf
Download11
416.15 Kb
03.12.2018 17:18

เรียน นายอำเภอฝาง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การอนุมัติงบประมาณตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 43996 ลว. 8 พ.ย.61.rar
Download285
1.79 Mb
09.11.2018 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ ชม 0019.3 ว24196 ลวันที่ 25 มิ.ย.61 บัตรรับชำระหนี้ รอบ
Download38
922.86 Kb
25.06.2018 16:27

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสารภี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอฮอด นายอำเภอฝาง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร

ที่ ชม 0019.3 ว22688 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอ
Download76
798.22 Kb
18.06.2018 11:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่อาย และนา

ที่ ชม 0019.3 ว 46064.pdf
Download68
518.83 Kb
14.11.2018 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอดอยเต่าและอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ที่ ชม 0019.3 ว 46057.pdf
Download94
259.34 Kb
13.11.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอไชยปราการ อำเภออมก๋อย) เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2018

ที่ ชม 0019.3 ว 46037.pdf
Download20
288.99 Kb
12.11.2018 10:48

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฝาง นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP

ที่ ชม 0019.3 ว 43997.pdf
Download72
173.57 Kb
09.11.2018 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.3 ว 43992.pdf
Download107
571.73 Kb
07.11.2018 15:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีบัญชี 2562

ที่ ชม 0019.3 ว 43980.pdf
Download52
569.69 Kb
02.11.2018 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง พร้าว ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

ที่ ชม 0019.3 ว 43979.pdf
Download60
270.32 Kb
02.11.2018 15:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง ดอยสะเก้ด แม่แตง แม่ริม สันป่าตอง สันกำแพง ฮอด ไชยปราการ แม่ออน เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTO

ที่ ชม 0019.3 ว 42329.pdf
Download88
1.09 Mb
19.10.2018 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018"

ที่ ชม 0019.3 ว 2496.pdf
Download121
84.86 Kb
15.11.2018 15:50

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี"

ที่ ชม 0019.3 ว 2476.pdf
Download60
217.04 Kb
13.11.2018 17:23

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดสุดยอดผ้าไทย

ที่ ชม 0019.3 ว 2276.pdf
Download75
491.52 Kb
18.10.2018 10:49

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลไอดีไลน์

ที่ ชม 0019.3 ว 2254.pdf
Download60
5.81 Mb
12.10.2018 18:43

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอข้อมูลของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.3 41265.pdf
Download40
523.77 Kb
12.10.2018 18:11

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ที่ ชม 0019.3 41260.pdf
Download95
652.01 Kb
12.10.2018 18:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2561

ที่ ชม 0019.3 41259.pdf
Download44
1.47 Mb
12.10.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกาศผลการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP village

ที่ ชม 0019.3 22687 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 การโอนเินหมุนเวียนรอบ
Download24
366.09 Kb
18.06.2018 10:06

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียนรอบ 4.1)

ที่ ชม 0019.3 22686 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 การโอนเินหมุนเวียน รอ
Download13
293.14 Kb
18.06.2018 10:04

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียนรอบ 3.4)

ที่ ชม 0019.2 ว 46073อำเภอสันกำแพ.pdf
Download19
3.73 Mb
15.11.2018 16:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 46073อำเภอสะเมิ.pdf
Download8
3.77 Mb
15.11.2018 16:30

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 46071.pdf
Download86
40.22 Kb
15.11.2018 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ชะลอการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 ว 46042.pdf
Download234
392.95 Kb
12.11.2018 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 ว 46036.pdf
Download150
238.5 Kb
12.11.2018 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ที่ ชม 0019.2 ว 42325.pdf
Download25
588.37 Kb
19.10.2018 09:57

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทา

ที่ ชม 0019.2 ว 41273.pdf
Download46
3.54 Mb
16.10.2018 09:09

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 2279.pdf
Download22
560.76 Kb
19.10.2018 08:38

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทางการ

ที่ ชม 0019.2 ว 2266.pdf
Download61
529.04 Kb
16.10.2018 15:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี สันกำแพง สันทราย หางดง และอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินกิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 2260.pdf
Download191
2.6 Mb
16.10.2018 14:40

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอแม่อาย อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่ออน อำเภอดอยหล่อ เรื

ที่ ชม 0019.2 46081.pdf
Download101
336.87 Kb
21.11.2018 09:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันป่าตอง อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า ไชยปราการ แม่ออน) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 46080.pdf
Download166
326.41 Kb
21.11.2018 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 43995.pdf
Download99
134.52 Kb
09.11.2018 12:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 2376.pdf
Download13
111.17 Kb
02.11.2018 13:56

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง การติตดาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3

ที่ ชม 0019.1 ว 43961.pdf
Download36
24.65 Kb
31.10.2018 17:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 1 พ.ย.61 เวลา 09.00 น.

ที่ ชม 0019.1 ว 43958.pdf
Download98
44.52 Kb
01.11.2018 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957แม่แจ่ม.pdf
Download26
74.82 Kb
01.11.2018 10:09

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957เวียแห.pdf
Download19
74.94 Kb
01.11.2018 10:11

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957อมก๋อย.pdf
Download11
78.23 Kb
01.11.2018 10:10

เรียนนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957กัลยาฯ.pdf
Download22
75.33 Kb
01.11.2018 10:11

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 42326.pdf
Download110
761.25 Kb
19.10.2018 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 41255.pdf
Download55
213.26 Kb
12.10.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสือ "อธิบดี OTOP"

ที่ ชม 0019.1 ว 41243.pdf
Download105
977.23 Kb
10.10.2018 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ

ที่ ชม 0019.1 ว 2374.pdf
Download27
28.79 Kb
02.11.2018 09:34

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งสามีนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ ถึงแก่กรรม

ที่ ชม 0019.1 46048.pdf
Download42
86.57 Kb
13.11.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ทะเบียนลูกหนี้ค้าชำระฯ จ.เชียใหม่.xlsx
Download34
38.9 Kb
05.07.2018 15:52

เรียน ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ เรื่อง ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560 (98 โครงการ)

ตัวอย่า ขอใช้รถ.doc
Download71
54.5 Kb
24.10.2018 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขออนุญาตนำรถส่วนกลางไปจอดเก็บรักษาฯ (แบบขอใช้รถ)

ด่วนที่สุดอำเภอสันป่าตอ.pdf
Download28
4.85 Mb
27.08.2018 13:31

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุดวิทยุชม0019.1 ว058.pdf
Download40
40.58 Kb
13.07.2018 14:47

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 16 ก.ค. 61

ด่วนที่สุดชม0019.1 ว25333.pdf
Download127
838.35 Kb
03.07.2018 16:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ด่วนที่สุด อำเภอสันกำแพ.pdf
Download20
4.82 Mb
27.08.2018 13:30

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 38926.pdf
Download85
889.4 Kb
26.09.2018 17:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว46072 ลว.15 พ.ย. 61.rar
Download34
503.28 Kb
15.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และ สันกำแพง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว25314 ลว 29 มิ.ย. 61.rar
Download56
17.52 Mb
29.06.2018 16:28

เรียน นายอำเภอสันทราย ไชยปราการ สารภี ดอยเต่า สันกำแพง สะเมิง ดอยสะเก็ด พร้าว และแม่แจ่ม เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 49951.pdf
Download22
834.7 Kb
06.12.2018 10:07

เรียน นายอำเภอดอยเต่า พร้าว และ สันกำแพง เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 41237.pdf
Download82
127.99 Kb
09.10.2018 14:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 . 25315 ลว 29 มิ.ย. 61.rar
Download22
3.42 Mb
29.06.2018 16:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงหใม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 37836.pdf
Download61
262.53 Kb
25.09.2018 14:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ที่ 0019.3 ว 49950.pdf
Download103
477.62 Kb
06.12.2018 10:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องประเด็นเน้นย้ำโครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ชม0019.4 ว28247.pdf
Download87
699.2 Kb
25.07.2018 09:22

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการติดตั้งแลการใช้งานโปรแกรมป้งกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว30109.pdf
Download150
436.93 Kb
09.08.2018 19:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกคะแนนเพื่อประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29086.pdf
Download88
52.67 Kb
31.07.2018 18:24

ด่วนที่สุด เรืยน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29080.pdf
Download174
1.45 Mb
26.07.2018 14:23

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29078.pdf
Download62
265 Kb
25.07.2018 18:12

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดรับคำถามขออาสาสมัครญี่ปุ่น

ด่วนที่สุด ชม0019.2 ว25337.pdf
Download143
1.22 Mb
04.07.2018 14:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม0019.2 26876.pdf
Download106
131.99 Kb
13.07.2018 13:48

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม.0019.4-ว29120.pdf
Download53
738.17 Kb
09.08.2018 11:03

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ริม แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันทราย หางดง อมก๋อย ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน และอำเภอกัลนาณิวัฒนา เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว 36443.pdf
Download39
44.11 Kb
12.09.2018 13:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การวาดขอบพื้นที่หมู่บ้านของจังหวัดบน Google Map

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว 32683.pdf
Download83
463.45 Kb
29.08.2018 20:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 34420.pdf
Download29
318.63 Kb
31.08.2018 12:14

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว47348.pdf
Download36
2.59 Mb
03.12.2018 17:47

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ไชยปราการ แม่แตง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว28246.pdf
Download117
281.58 Kb
24.07.2018 17:51

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว28245.pdf
Download77
110.62 Kb
24.07.2018 14:07

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว26901.rar
Download117
5.03 Mb
20.07.2018 16:56

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว-38940.pdf
Download11
266.09 Kb
26.09.2018 18:06

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 43997 แก้ไข .pdf
Download158
639.9 Kb
09.11.2018 17:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 42366.pdf
Download113
285.91 Kb
25.10.2018 18:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 42343.pdf
Download111
763.1 Kb
22.10.2018 12:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้น นายอำเภอแม่แจ่ม สะเมิง พร้าว สันกำแพง อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ฯ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 38946.pdf
Download180
153.3 Kb
27.09.2018 15:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 38946 เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่:กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำขยายผลวิถีพอเพียง

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37800.pdf
Download121
465.72 Kb
19.09.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37796.pdf
Download120
169.74 Kb
18.09.2018 14:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36454.pdf
Download18
157.23 Kb
18.09.2018 14:04

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอหางดง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36430.rar
Download84
1.23 Mb
10.09.2018 15:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36420.pdf
Download30
534.33 Kb
07.09.2018 16:02

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่แต.pdf
Download7
590.67 Kb
07.09.2018 15:54

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่ออน.pdf
Download7
592.97 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่ริม.pdf
Download6
597.1 Kb
07.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download20
597.74 Kb
07.09.2018 15:56

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอเชียดาว.pdf
Download10
591.32 Kb
07.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอสันป่าตอ.pdf
Download7
592.62 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอดอยหล่อ.pdf
Download10
594.84 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download4
593.85 Kb
07.09.2018 15:56

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36418.pdf
Download23
2.02 Mb
07.09.2018 16:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเมืองเชียงใหม่ ขอฝากส่งหนังสือให้คุณนพวงศ์ รัฐไผท เรื่อง การสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34438.pdf
Download21
589.03 Kb
05.09.2018 21:13

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อายและอำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดเวทีถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ตามกิจกรรมประเมินผลโครงการจัดการความรู้ถอดบทเรียน และจัดทำเอก

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34427.pdf
Download33
96.55 Kb
31.08.2018 17:56

เรียน นายอำเภอสะเมิงและนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32685.pdf
Download98
151.46 Kb
29.08.2018 20:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32684.pdf
Download66
191.86 Kb
29.08.2018 20:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32682.pdf
Download46
159.59 Kb
29.08.2018 20:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า และอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32681.pdf
Download94
515.66 Kb
29.08.2018 20:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32671.pdf
Download85
2.55 Mb
27.08.2018 13:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30139 เรื่อ โครการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผ
Download94
663.18 Kb
17.08.2018 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า,และอำเภอเวียงแหง เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30116.pdf
Download114
366 Kb
10.08.2018 16:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30115.pdf
Download116
1.02 Mb
10.08.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 28232.pdf
Download73
141.15 Kb
23.07.2018 14:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ครั้งที่ 2

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 2329.pdf
Download134
110.45 Kb
25.10.2018 16:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 065.pdf
Download119
41.71 Kb
08.10.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 062.pdf
Download47
266.81 Kb
04.09.2018 15:04

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร เข้าร่วมประชุมระบบ VDO Conference

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 38939.pdf
Download18
318.74 Kb
26.09.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมจัดงานแสดง นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวฯ

ด่วนที่สุด ชม 0019.2-ว29118.pdf
Download39
139.58 Kb
07.08.2018 10:21

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขออนุญาตศึกษาดูงาน

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38975.pdf
Download38
74.69 Kb
08.10.2018 16:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 32672.pdf
Download161
319.08 Kb
27.08.2018 16:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 38972.pdf
Download32
570.59 Kb
05.10.2018 17:37

เรียน นายอำเภอฝาง, พร้าว,แม่อาย,เวียงแหง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัต

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 34412.pdf
Download28
351.04 Kb
30.08.2018 16:44

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.1ว 32427.pdf
Download128
391.78 Kb
07.09.2018 17:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 49966.pdf
Download88
317.5 Kb
11.12.2018 15:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 42360.pdf
Download45
75.12 Kb
25.10.2018 10:58

เรียน ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สันทราย และที่ว่าการอำเภอสารภี เรื่อง จัดทำแบบสรุปประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 37798.pdf
Download113
315.9 Kb
19.09.2018 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวงัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 1416.pdf
Download41
203.7 Kb
10.07.2018 16:57

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง สันป่าตอง แม่แตง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี เรื่อง โครงการฝึกอบรม"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยกฎหมายและสิทธิประโยชน์ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 060.pdf
Download85
363.38 Kb
10.08.2018 13:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอเบิกจ่ายเงินค่าติดตามประเมินผลโครงการฯ และส่งหลักฐานการเบิกจ่าย

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 49972.pdf
Download20
194.71 Kb
11.12.2018 16:21

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563

ด่วนที่สุด 0019.3 ว 063.pdf
Download62
39.9 Kb
17.09.2018 15:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยสะเก็ด/แม่แตง/แม่ริม/สะเมิง/สันกำแพง/สันทราย/หางดง/ฮอด/แม่วาง) เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ด่วนที่สุด ขม 0019.2 ว32265 .pdf
Download88
4.89 Mb
27.08.2018 13:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ช่ม0019.3 . 49970 ลว 11 ธ.ค. 61.pdf
Download1
357.31 Kb
12.12.2018 12:47

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.4-ว34434.pdf
Download65
1.36 Mb
03.09.2018 13:50

เรียน นายอําเภอดอยสะเก็ด แม่วาง สันกําแพง แม่แจ่ม ฮอด กัลยานิวัฒนา แม่ริม พร้าว สะเมิง สันทราย หางดง และนายอําเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดงาน"เยือนถิ่นล้าานา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย 2018"

ชม0019.4 ว28243.pdf
Download64
34.51 Kb
24.07.2018 14:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม0019.3ว47333 ลว.29 พ.ย. 61.pdf
Download5
440.92 Kb
29.11.2018 15:57

เรียน นายอำเภอแม่ริม ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และสันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว43967 ลว.31 ต.ค.61.pdf
Download74
449.25 Kb
01.11.2018 10:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ออกให้ จากประชาชน)

ชม0019.3ว42333 ลว.19 ต.ค. 61.pdf
Download48
307.04 Kb
19.10.2018 12:35

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งจุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (LADY'S LIB)

ชม0019.3ว42327 ลว.19 ต.ค. 61.pdf
Download11
656.09 Kb
19.10.2018 12:32

เรียน นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว38965 ลว.4 ต.ค. 61.pdf
Download27
861.78 Kb
04.10.2018 16:52

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันทราย และดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว37794 ลว.17 ก.ย. 61.pdf
Download16
394.74 Kb
19.09.2018 16:43

เรียนนายอำเอเมืองเชียงใหม่ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว3663 ลว 24 ส.ค. 61.pdf
Download35
413.36 Kb
24.08.2018 11:29

เรียน นายอำเภอแม่อาย แม่แตง และแม่ริม เรื่อง ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว36453 ลว.13 ก.ย. 61.pdf
Download44
398.96 Kb
13.09.2018 14:15

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (แก้ไขเฉพาะราย)

ชม0019.3ว36450 ลว.13 ก.ย. 61.pdf
Download13
474.24 Kb
13.09.2018 14:50

เรียน นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว34441 ลว.5 ก.ย. 61.pdf
Download19
712.76 Kb
06.09.2018 09:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม แม่แตง และสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว32639 ลว.21 ส.ค.61.pdf
Download28
682.26 Kb
21.08.2018 11:30

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ แม่แตง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กร

ชม0019.3ว26900.pdf
Download77
318.42 Kb
19.07.2018 16:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุนเข้มแข็ง : วิถีธรรม

ชม0019.3ว1795 ลว.15 ส.ค. 61.pdf
Download57
405.27 Kb
15.08.2018 12:36

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562

ชม0019.3.49976 ลว 12 ธ.ค. 61.pdf
Download4
279.11 Kb
12.12.2018 12:43

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม0019.3-ว92343.pdf
Download39
5.18 Mb
22.10.2018 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้น นายอำเภอแม่แจ่ม สะเมิง พร้าว สันกำแพง อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ฯ

ชม0019.3-ว42359.pdf
Download69
217.66 Kb
24.10.2018 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม0019.3-42358.pdf
Download35
285.19 Kb
24.10.2018 15:45

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม0019.3 ว30108.pdf
Download60
314.47 Kb
09.08.2018 18:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อยดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ดดยโรงเรียน OTOP

ชม0019.3 ว29105 ลว. 1 ส.ค. 61.pdf
Download50
685.09 Kb
02.08.2018 13:34

เรียน นายอำเภอสะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง ฮอด แม่ออน และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ แทนอนุกรรมการผ

ชม0019.3 ว26903.pdf
Download70
374.23 Kb
19.07.2018 17:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ชม0019.3 ว26890.pdf
Download33
116.72 Kb
16.07.2018 20:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP ปี 2561

ชม0019.3 ว26888.pdf
Download84
82.29 Kb
16.07.2018 20:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2561

ชม0019.3 ว26876.pdf
Download30
304.38 Kb
20.07.2018 10:52

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง พร้าว และ ดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินดครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561 กิจกรรมรับโล่

ชม0019.3 ว25335 ลวันที่ 3 ก.ค.61 ครบกำหนด ส.ค.61.pdf
Download87
3.67 Mb
04.07.2018 09:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ค.61)

ชม0019.3 ว25334.pdf
Download30
671.66 Kb
04.07.2018 09:01

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 9/2561

ชม0019.3 ว0485.pdf
Download57
104.9 Kb
20.07.2018 10:53

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การอบรมด้ายเกษตรอินทรีย์

ชม0019.3 ว.29085 ลว.31 ก.ค.61.pdf
Download65
369.47 Kb
31.07.2018 14:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) (แก้ไขเฉพาะราย)

ชม0019.3 ว 49955 ลว 4 ธ.ค.61.rar
Download29
5.82 Mb
06.12.2018 10:36

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี จอมทอง และอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนฯ (เพิ่มสัญญาฯ และ ใบสำคัญรับเงินฯ)

ชม0019.3 ว 43983 ลว. 6 พ.ย. 61.pdf
Download19
492.17 Kb
06.11.2018 12:21

เรียน นายอำเภอแม่ริม สันกำแพง และสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3 ว 38972 ลว. 8 ต.ค. 61.rar
Download91
3.4 Mb
08.10.2018 13:50

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คู่มือการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบาทสตรี

ชม0019.3 ว 30107 ลว 9 ส.ค. 61.rar
Download62
5.33 Mb
10.08.2018 09:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561

ชม0019.3 ว 29088 ลว. 31 ก.ค. 61.rar
Download36
18.12 Mb
01.08.2018 09:30

เรียน นายอำเภอดอยเต่า หางดง แม่วาง สารภี เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ จอมทอง สันป่าตอง และสันกำแพง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 28227 ลว. 23 ก.ค. 61.pdf
Download85
1.11 Mb
23.07.2018 13:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชม0019.3 ว 28222 ลว. 20 ก.ค. 61.pdf
Download63
5.8 Mb
23.07.2018 13:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) อำเภอไชยปราการ เชียงดาว ฝาง แม่วาง แม่แจ่ม แม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 26880.pdf
Download68
57.6 Kb
13.07.2018 14:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

ชม0019.3 ว 2431 ลว.12 พ.ย. 61.pdf
Download79
1.33 Mb
12.11.2018 11:29

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดสรรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง สตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 และ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่

ชม0019.3 30098.pdf
Download20
152.95 Kb
09.08.2018 11:15

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิชูเกียรติศุนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม0019.3 30097.pdf
Download86
261.64 Kb
09.08.2018 11:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดงาน"เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย"

ชม0019.3 . 49953 ลว. 4 ธ.ค. 61.pdf
Download9
2.15 Mb
06.12.2018 10:28

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 . 49919 ลว.11 ธ.ค. 61.pdf
Download7
606.56 Kb
12.12.2018 12:45

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ชม0019.3 . 34443 ลว.5 ก.ย. 61.pdf
Download15
517.22 Kb
06.09.2018 09:33

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3 . 29084 ลว.31 ก.ค. 61.pdf
Download43
550.25 Kb
31.07.2018 14:32

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) (แก้ไขเฉพาะราย)

ชม0019.2ว29097.pdf
Download109
355.67 Kb
01.08.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม0019.2 30120.pdf
Download104
301.11 Kb
14.08.2018 18:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม0019.2 30119.pdf
Download124
304.81 Kb
14.08.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม0019.2 29096.pdf
Download73
187.05 Kb
01.08.2018 11:31

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ชม0019.1-41250.pdf
Download156
1.26 Mb
11.10.2018 12:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

ชม0019.1 ว 25338.pdf
Download105
189.85 Kb
04.07.2018 16:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม0019..1-ว42369.pdf
Download173
1.54 Mb
26.10.2018 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับกรม (DPIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม.0019.4-ว42344.pdf
Download38
775.09 Kb
22.10.2018 11:53

เรียน นายอำเภอสันกำแพง,หางดง แม่แจ่ม สันป่าตอง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ชม.0019.3-ว32650.pdf
Download386
488.24 Kb
23.08.2018 16:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒฯาชุมชน (ผู้นำ อช.)

ชม.0019.3-37834.pdf
Download24
175.67 Kb
24.09.2018 15:33

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง รางวัล "หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.2561

ชม.0019.2-ว1843.pdf
Download67
435.98 Kb
29.08.2018 11:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่น

ชม.0019.2-34436.pdf
Download31
887.52 Kb
04.09.2018 14:11

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ชม.0019.1-ว42354.pdf
Download100
46.57 Kb
24.10.2018 10:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขออนุญาตนำรถส่วนกลางไปจอดเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยและเพียงพอ

ชม. 0019.3 ว 25360 ลว. 10 ก.ค. 61.pdf
Download65
204.64 Kb
10.07.2018 14:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

ชม 0019.4-ว24170.pdf
Download158
364 Kb
19.06.2018 09:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

ชม 0019.4-ว22691.pdf
Download88
465.97 Kb
15.06.2018 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP & SMEx LANNA EXPO 2018"

ชม 0019.4-ว 25327.pdf
Download72
330.54 Kb
02.07.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง รายงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ

ชม 0019.4-ว 25326.pdf
Download59
221.66 Kb
02.07.2018 16:27

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่อาย พร้าว ดอยเต่า และอำเภอไชยปราการ เรื่อง โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.4 ว30127.pdf
Download52
50.67 Kb
15.08.2018 17:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4 ว25357.pdf
Download96
648.35 Kb
10.07.2018 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบิหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม 0019.4 ว-38941.pdf
Download17
262.78 Kb
26.09.2018 18:15

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย และอำเภอไชยปราการ เรื่อง การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.4 ว 49984.pdf
Download66
88.49 Kb
13.12.2018 10:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

ชม 0019.4 ว 49949.pdf
Download44
55.5 Kb
03.12.2018 19:16

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สันป่าตอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แม่วาง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. รุ่นที่ 2

ชม 0019.4 ว 49948.pdf
Download106
44.94 Kb
03.12.2018 19:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 47306.pdf
Download173
374.63 Kb
21.11.2018 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

ชม 0019.4 ว 47305.pdf
Download131
90.09 Kb
21.11.2018 17:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 47304.pdf
Download136
97.1 Kb
21.11.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

ชม 0019.4 ว 36442.pdf
Download49
80.88 Kb
12.09.2018 13:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2"

ชม 0019.4 ว 1937.pdf
Download48
50.83 Kb
30.08.2018 11:00

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.4 36441.pdf
Download16
92.76 Kb
12.09.2018 13:51

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดงาน "หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2"

ชม 0019.3ว49981 ลว 12 ธ.ค. 61.rar
Download75
4.74 Mb
12.12.2018 14:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3ว49952 ลว 4 ธ.ค. 61.pdf
Download28
1.21 Mb
06.12.2018 10:45

เรียน นายอำเภอดอยเต่า ฝาง สันทราย ไชยปราการ สะเมิง สารภี ดอยสะเก็ด พร้าว สันกำแพง และแม่แจ่ม เรื่อง การชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวีดเชียงใหม่

ชม 0019.3ว47345 ลว 30 พ.ย. 61.rar
Download135
679.02 Kb
03.12.2018 09:54

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3-ว41247.pdf
Download169
728.27 Kb
11.10.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2562

ชม 0019.3-ว22693.pdf
Download90
235.77 Kb
15.06.2018 15:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ชม 0019.3-ว22679.pdf
Download35
150.44 Kb
15.06.2018 11:32

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 47318.pdf
Download23
415.71 Kb
27.11.2018 16:16

เรียน นายอำเภอแม่อาย แม่วาง และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.3-ว 47315.pdf
Download22
514.55 Kb
26.11.2018 12:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม สะเมิง สันป่าตอง และนายอำเภอดอยเต่า เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.3-ว 25322.pdf
Download36
164.73 Kb
04.07.2018 13:05

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอฝากหนังสือให้คุณนพวงศ์ รัฐผไท เรื่อง การสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 25321.pdf
Download66
96.17 Kb
02.07.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 24202.pdf
Download158
1.49 Mb
27.06.2018 09:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดย โรงเรียน OTOP ภาตใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 24194.pdf
Download123
427.2 Kb
25.06.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 24193.pdf
Download94
780.77 Kb
25.06.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม 0019.3-24212.pdf
Download56
748.6 Kb
27.06.2018 09:22

เรียน นายอำเภอสะเมิง ดอยสะเก็ด กัลยานิวัฒนา อมก๋อย และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การสัมมานาอาสาพัฒนา(อ.ส.พ.) รุ่นที่ 70

ชม 0019.3-24177.pdf
Download28
213.5 Kb
21.06.2018 09:33

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ชม 0019.3 ว6885 ลวันที่ 13 ก.ค.61 โอนเินหมุนเวียน 5.2.pdf
Download31
374.3 Kb
13.07.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอฝาง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสารภี และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 5.2)

ชม 0019.3 ว49962.pdf
Download28
155.76 Kb
11.12.2018 09:08

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการสร้างความรุ้พัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพสู่ผู้ประ

ชม 0019.3 ว49955 ลว 4 ธ.ค. 61.pdf
Download22
1.07 Mb
06.12.2018 10:31

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี จอมทอง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว47327.pdf
Download39
38.27 Kb
28.11.2018 17:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่

ชม 0019.3 ว47326.pdf
Download51
62.26 Kb
28.11.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ชม 0019.3 ว47322.pdf
Download121
486.06 Kb
28.11.2018 17:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว47321.pdf
Download82
845.16 Kb
28.11.2018 17:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ชม 0019.3 ว47319.pdf
Download78
447.46 Kb
27.11.2018 16:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" ประจำปี 2561

ชม 0019.3 ว43974 ลวันที่ 2 พ.ย.61 ครบกำหนดชำระหนี้ ธค61.pdf
Download69
2.24 Mb
05.11.2018 10:36

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอฮอดนายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันทราย นายอำเภอฝาง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสะเมิง และนาย

ชม 0019.3 ว42332 ลวันที่ 19 ต.ค.61 เร่รัดติดตามหนี้ปี 56-61.
Download39
5.35 Mb
19.10.2018 11:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง และอำเภออมก๋อย เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ปี 56-61)

ชม 0019.3 ว38963 ลวันที่ 4 ต.ค.61 ครบกำหนดชำระ พ.ย.61.pdf
Download59
1013.73 Kb
04.10.2018 14:49

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง กา

ชม 0019.3 ว36461 ลวันที่ 14 ก.ย.61 บัตรรับชำระหนี้ รอบ7.pdf
Download16
809.01 Kb
14.09.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 7 ปี 2561

ชม 0019.3 ว36460 ลวันที่ 14 ก.ย.61 แจ้โอนเิน รอบ7.pdf
Download12
453.64 Kb
14.09.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 7 ปี 2561)

ชม 0019.3 ว34442 ลวันที่ 5 ก.ย.61 ชำระหนี้ ต.ค.61.pdf
Download19
1.06 Mb
06.09.2018 10:47

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร

ชม 0019.3 ว34426 ลว. 31 ส.ค. 61.rar
Download52
861.68 Kb
31.08.2018 17:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) แม่แจ่ม ฝาง ฮอด เชียงดาว แม่วาง แม่อาย ไชยปราการ และแม่ออน เรื่อง การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว34401 ลว. 30 ส.ค. 61.rar
Download4
6.33 Mb
30.08.2018 11:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว จอมทอง และสันกำแพง เรื่อง การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.3 ว30125 ลวันที่ 15 ส.ค.61 แจ้โอนเินรอบ 6.pdf
Download55
658.73 Kb
15.08.2018 15:51

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอหางดง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ห

ชม 0019.3 ว30114.pdf
Download48
119.03 Kb
10.08.2018 13:50

เรียน นายอำเภอสันทราย ฮฮด สันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สะเมิง สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา และแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 6 ก

ชม 0019.3 ว29112.pdf
Download76
640.23 Kb
02.08.2018 17:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดโอทอป จูเนียร์ ( OTOP Junior Contest)

ชม 0019.3 ว26870 ลวันที่ 12 ก.ค.61 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 5.p
Download42
1.01 Mb
12.07.2018 15:22

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอฝาง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสารภี นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ส่งบัตรรับช

ชม 0019.3 ว25361 ลวันที่ 10 ก.ค.61 แจ้โอนเิน 5.1.pdf
Download28
623.62 Kb
11.07.2018 09:19

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบ 5.1)

ชม 0019.3 ว25330.pdf
Download92
221.75 Kb
02.07.2018 18:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว1730 ลว.8 ส.ค. 61.pdf
Download38
256.26 Kb
09.08.2018 09:08

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี แม่ริม ดอยสะเก็ด หางดง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเสวนา และจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของสมเด็จ

ชม 0019.3 ว 49946.pdf
Download24
141.68 Kb
03.12.2018 18:52

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สะเมิง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.3 ว 47346.pdf
Download31
334.95 Kb
30.11.2018 18:41

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันทราย และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง กิจกรรมที่ 8 อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1

ชม 0019.3 ว 43982 ลว. 6 พ.ย. 61.pdf
Download119
2.02 Mb
06.11.2018 12:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 42352.pdf
Download223
1.12 Mb
25.10.2018 18:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) ประจำปี 2561/2562

ชม 0019.3 ว 37808.pdf
Download96
64.5 Kb
19.09.2018 16:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) / อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ประจำปี 2562

ชม 0019.3 ว 37802.pdf
Download10
105.46 Kb
19.09.2018 16:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ริม เรื่อง โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อความต้องการของตลาด

ชม 0019.3 ว 36422 ลว. 7 ก.ย. 61.pdf
Download62
863.79 Kb
07.09.2018 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) อำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ฝาง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ไชยปราการ แม่วาง และแม่ออน เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 36417.pdf
Download11
2.65 Mb
07.09.2018 16:13

เรียน นายอำเภอแม่ริมและนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ชม 0019.3 ว 34422.pdf
Download32
3.19 Mb
31.08.2018 13:19

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องแจ้งผลการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ

ชม 0019.3 ว 34421.pdf
Download103
373.76 Kb
31.08.2018 12:25

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความพร้อมจะเข้าดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2532 จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 32664.pdf
Download132
577.05 Kb
27.08.2018 13:58

เรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรศฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.3 ว 26873.pdf
Download152
2.5 Mb
12.07.2018 16:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชม 0019.3 ว 26872.pdf
Download38
1.73 Mb
12.07.2018 16:09

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง สันทราย หางดง แม่แจ่ม แม่ออน และอำเภอพร้าว เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชม 0019.3 ว 24195 ลว 25 มิ.ย. 61.pdf
Download86
1.37 Mb
25.06.2018 16:27

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีปัญชี 2561

ชม 0019.3 ว 1459.pdf
Download36
842.4 Kb
07.09.2018 16:16

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรม "รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

ชม 0019.3 ว 1440.pdf
Download95
731.41 Kb
12.07.2018 16:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ชม 0019.3 37807.pdf
Download13
852.05 Kb
19.09.2018 16:26

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง (นำร่อง)

ชม 0019.3 26884 ลวันที่ 13 ก.ค.61 โอนเินอุดหนุนรอบ 5.pdf
Download12
276.29 Kb
13.07.2018 15:45

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุนรอบ 5)

ชม 0019.3 . 25316 ลว 29 มิ.ย. 61.pdf
Download43
269.59 Kb
29.06.2018 16:30

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ส่งคืนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2ว26893.pdf
Download134
42.3 Kb
18.07.2018 13:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2-ว25348.pdf
Download33
615.7 Kb
09.07.2018 09:38

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2561

ชม 0019.2-ว24200.pdf
Download85
1.02 Mb
25.06.2018 14:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ชม 0019.2-ว22692.pdf
Download114
556.12 Kb
15.06.2018 15:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

ชม 0019.2-ว22685.pdf
Download59
809.36 Kb
15.06.2018 13:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561

ชม 0019.2-ว 25351.pdf
Download112
86.68 Kb
09.07.2018 13:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2-ว 24192.pdf
Download97
302.2 Kb
25.06.2018 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2 ว25329.pdf
Download108
193.13 Kb
02.07.2018 17:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชม 0019.2 ว 47350.pdf
Download85
92.46 Kb
03.12.2018 15:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

ชม 0019.2 ว 47316.pdf
Download95
2.5 Mb
27.11.2018 12:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ชม 0019.2 ว 47307.pdf
Download162
661.25 Kb
22.11.2018 11:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ชม 0019.2 ว 43959.pdf
Download69
123.6 Kb
31.10.2018 10:42

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ เรื่อง การจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลั

ชม 0019.2 ว 37795.pdf
Download58
247.3 Kb
20.09.2018 11:51

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม 0019.2 ว 36456.pdf
Download27
253.76 Kb
14.09.2018 09:48

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม 0019.2 ว 34448.pdf
Download42
682.07 Kb
06.09.2018 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Unseen Lanna 2018 และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดสานพลังประชารัฐภายใต้ชื่องาน "เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย"

ชม 0019.2 ว 32673.pdf
Download56
65.76 Kb
27.08.2018 17:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ชม 0019.2 ว 28250.pdf
Download137
212.15 Kb
25.07.2018 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2 ว 25339.pdf
Download138
1.34 Mb
05.07.2018 10:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ชม 0019.2 ว 1984.pdf
Download51
937.58 Kb
12.09.2018 16:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด (อชป.)

ชม 0019.2 37810.pdf
Download17
63.63 Kb
19.09.2018 16:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีต้นแบบ

ชม 0019.2 37809.pdf
Download14
63.38 Kb
19.09.2018 16:32

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีต้นแบบ

ชม 0019.2 34436.pdf
Download32
887.84 Kb
03.09.2018 17:43

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ชม 0019.2 26861.pdf
Download30
230.99 Kb
11.07.2018 14:03

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2 2529.pdf
Download13
81.69 Kb
27.11.2018 15:11

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประกอบการจัดทำรายานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศร

ชม 0019.2 1994.pdf
Download14
182.37 Kb
13.09.2018 11:36

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง การศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

ชม 0019.1ว 32428.pdf
Download112
114.3 Kb
07.09.2018 17:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1-ว 24171.pdf
Download33
298.27 Kb
20.06.2018 13:25

เรียนนายอำเภอจอมทอง แม่แตง เมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง และสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตที่ครบเกษียณอายุราชการ

ชม 0019.1-ว 1328.pdf
Download81
281.32 Kb
25.06.2018 14:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว 055.pdf
Download91
48.07 Kb
21.06.2018 09:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.1-38936-38937.pdf
Download23
1.08 Mb
26.09.2018 17:50

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม เมืองเชียงใหม่ และอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1-22694.pdf
Download116
104.37 Kb
15.06.2018 15:12

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ข้าราชการขอลาออกจากราชการ

ชม 0019.1 ว47329.pdf
Download63
109.47 Kb
29.11.2018 11:33

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ชม 0019.1 ว26883.pdf
Download21
35.18 Kb
13.07.2018 16:37

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว25328.pdf
Download62
707.38 Kb
02.07.2018 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมิน บุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

ชม 0019.1 ว1371.pdf
Download59
241.11 Kb
02.07.2018 18:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"

ชม 0019.1 ว 49975.pdf
Download52
27.21 Kb
11.12.2018 17:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 49957.pdf
Download49
27.83 Kb
06.12.2018 12:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561

ชม 0019.1 ว 47311.pdf
Download85
43.01 Kb
26.11.2018 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561

ชม 0019.1 ว 42348.pdf
Download101
1.01 Mb
22.10.2018 18:23

เรียน นายอำเภอแม่อาย ฝาง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว 37837.pdf
Download64
131.85 Kb
25.09.2018 18:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

ชม 0019.1 ว 37831.pdf
Download66
470 Kb
24.09.2018 12:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1 ว 37829.pdf
Download29
80.92 Kb
21.09.2018 17:29

เรียน นายอำเภอสันกำแพง, แม่อาย และนายอำเภอไชยปราการ เรื่องกิจกรรมจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัรฑืและบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.1 ว 37828.pdf
Download80
881.08 Kb
21.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระและดำเนินการส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด

ชม 0019.1 ว 37797.pdf
Download56
125.78 Kb
18.09.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม 0019.1 ว 34449_001.pdf
Download76
4.61 Mb
06.09.2018 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว 32641_001.pdf
Download107
538.8 Kb
28.08.2018 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขไฟล์)

ชม 0019.1 ว 28235.pdf
Download51
66.21 Kb
23.07.2018 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561

ชม 0019.1 ว 2324.pdf
Download123
188.52 Kb
25.10.2018 11:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2561

ชม 0019.1 ว 2005.pdf
Download54
40.68 Kb
13.09.2018 16:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม 0019.1 ว 1995.pdf
Download91
490.45 Kb
13.09.2018 12:01

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ชม 0019.1 ว 059.pdf
Download93
66.21 Kb
23.07.2018 14:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ชม 0019.1 47337.pdf
Download44
197.56 Kb
29.11.2018 16:31

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ชม 0019.1 47336.pdf
Download20
226.99 Kb
29.11.2018 16:28

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ชม 0019.1 47335.pdf
Download15
227.89 Kb
29.11.2018 16:25

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ชม 0019.1 38927-38935 38942.pdf
Download82
417.21 Kb
26.09.2018 18:54

เรียน นายอำเภอแม่อายอมก๋อย สันกำแพง สะเมิง ดอยเต่า ฮอด หางดง ดอยหล่อ ไชยปราการ และอำเภอแม่ออน เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

ชม 0019.1 37803.pdf
Download20
143.5 Kb
19.09.2018 16:23

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ส่งเอกสารการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 36462.pdf
Download16
54.89 Kb
14.09.2018 14:04

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36436.pdf
Download16
58.31 Kb
12.09.2018 17:34

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36435 อำเภอสะเมิ.pdf
Download7
57.67 Kb
12.09.2018 11:21

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36434 อำเภอพร้าว.pdf
Download10
58.86 Kb
12.09.2018 11:20

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36433 อำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download12
59.08 Kb
12.09.2018 11:20

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 34410.pdf
Download20
139.22 Kb
30.08.2018 11:05

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34409.pdf
Download16
140.31 Kb
30.08.2018 11:05

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34408.pdf
Download23
139.99 Kb
30.08.2018 11:04

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34407.pdf
Download21
139.68 Kb
30.08.2018 11:04

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34406.pdf
Download31
138.39 Kb
30.08.2018 11:03

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 32678.pdf
Download23
136.26 Kb
28.08.2018 16:47

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

ชม 0019.1 32677.pdf
Download25
122.96 Kb
29.08.2018 09:48

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

ชม 0019.1 32676.pdf
Download26
132.03 Kb
28.08.2018 16:46

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

ชม 0019.1 26883.pdf
Download43
33.83 Kb
13.07.2018 16:38

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คุณโสรัตยา บัวชุม.pdf
Download13
535.44 Kb
28.08.2018 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ขอฝากส่งหนังสือให้คุณโสรัตยา บัวชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

คุณอินสอน สุริยค์.pdf
Download27
535.04 Kb
28.08.2018 10:10

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน ขอฝากส่งหนังสือให้คุณอินสอน สุริยงค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

คัดเลือกพ่อดีเด่น ปี 2561.pdf
Download57
577.98 Kb
31.07.2018 13:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

ข่าวโทรพิมพ์ วิทยุ.pdf
Download88
34.47 Kb
21.11.2018 11:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

กำหนดการการศึกษาดูานด่วน ชม 0019.2-ว29118.pdf
Download36
62.87 Kb
07.08.2018 10:47

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง กำหนดการการศึกษาดูงาน(ด่วน ชม 0019.2-ว29118)

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี_พช_16-07-18.pptx
Download89
24.94 Mb
17.07.2018 11:30

file บรรยายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน 16 ก.ค.61

การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีแห่ชาติ.pdf
Download71
837.59 Kb
22.06.2018 14:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีแห่งชาติ

กลุ่มออมทรัพย์พฤศจิกายน 61.xlsx
Download18
14.57 Kb
16.11.2018 12:06

อ.ฮอด ขอส่งข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

กรอกข้อมูลข้าราชการ.pdf
Download66
113.08 Kb
19.07.2018 09:12

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่อาย อำเภอสันป่าตอง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด และอำเภอแม่ออน เรื่อง กรอกข้อมูลข้าราชการที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระ

900019.2ว29095.pdf
Download98
238.38 Kb
01.08.2018 11:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ3.xls
Download18
14.47 Kb
15.06.2018 09:57

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อกองทุนเด็กให้ อ.เวียงแหงครับ

29112561 นำเสนอ จปฐ. ปี 2561.rar
Download128
15.74 Mb
29.11.2018 17:12

เพาเวอร์พ้อยนำเสนอการประชุม จปฐ. ปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

2018_08_08_16_08_53.pdf
Download37
1.14 Mb
08.08.2018 16:13

เรียนนายอำเภอจอมทอง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอแม่แตง เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 12/2561

2018_07_23_08_35_53.pdf
Download23
361.87 Kb
23.07.2018 09:47

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องการประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2561

2018_07_11_17_18_04.pdf
Download17
407.37 Kb
11.07.2018 17:19

เรียนนายอำเภอหางดง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 10/2561

2018_06_25_09_23_20.pdf
Download32
754.2 Kb
25.06.2018 09:29

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอหางดง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 8/2561

2 ไฟล์วิทยากรอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย 62 19-20 พ.ย.61
Download157
20.25 Mb
21.11.2018 12:06

ขอส่งไฟล์นำเสนอในการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

2 แบบฟอร์มการรายานตัวชี้วัดครัวเรือนยากจนจัหวัดเชียใหม่ 2561
Download44
1.44 Mb
09.07.2018 10:36

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ(นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และ ดอยหล่อ)

1234.pdf
Download116
253.24 Kb
01.08.2018 11:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

1 ไฟล์วิทยากรอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย 62 19-20 พ.ย.61
Download134
155.24 Mb
21.11.2018 10:31

ขอส่งไฟล์นำเสนอในการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

1 แบบฟอร์มการรายานโครการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน
Download34
578 Kb
09.07.2018 10:34

แบบรายงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอเชียงดาว แม่อาย พร้าว ดอยเต่า ไชยปราการ)

0019.4-ว178914082018181027.pdf
Download62
2.09 Mb
14.08.2018 18:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line @) @มหาดไทย

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 671.91 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่