ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ไฟล์ประกอบการประชุมเสริมสร้าความตระหนัก 12ม.ค.61.rar
Download81
33.96 Mb
13.01.2018 17:15

file ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักฯ 12 ม.ค.61 ณ รร.อโมร่าท่าแพ เชียงใหม่

ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.pdf
Download117
4.47 Mb
14.02.2018 12:58

ด่วนที่สุด โครงการฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ไชยปราการ.pdf
Download11
105.87 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

โรเรียน OTOP 61.rar
Download90
304.96 Kb
19.01.2018 20:00

ส่งไฟล์ข้อมูลตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

แม่แต.pdf
Download4
530.71 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แม่ริม.pdf
Download5
654.69 Kb
17.04.2018 15:47

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บฯ ข้อมูล จปฐ..pdf
Download116
96.91 Kb
31.10.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดฯ ขอส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง หนังสือ ที่ ชม 0019.4-ว41788 ลว.30 ต.ค. 60 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อม

แผนปฏิบัติการ.xlsx
Download96
11.58 Kb
28.11.2017 15:02

เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่ะ

แผนการเปิดตลาดประชารัฐ Kick off 5.12.60.xlsx
Download89
10.69 Kb
28.11.2017 17:21

ขอส่งแบบฟอร์มแผนการเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 Kick off

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 3.xlsx
Download43
12.4 Kb
24.10.2017 15:15

ส่งแบบฟอร์มสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านอัตลักษณ์เพิ่มเติม

แบบสำรวจประวัติข้อมูลขอสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ.pdf
Download43
17.7 Kb
03.11.2017 11:04

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจประวัติข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

แบบสรุปการส่รายาน ตัวชี้วัดที่ 9.pdf
Download63
168.19 Kb
05.02.2018 17:42

เรียน จนท.พช.รับผิดชอบ คร.ยากจน17 อำเภอ(ยกเว้น เมือง จอมทอง/แม่แตง/สะเมิง/ฮอด/สารภี/เวียงแหง/ดอยหล่อ)ส่งรายงาน ครั้งที่ 1

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน แก้ไขข้อความ.xlsx
Download75
11.36 Kb
14.02.2018 13:40

แบบลงทะเบียน ไทยนิยม ยั่งยืน (แก้ไขคำผิด)

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.xlsx
Download30
10.42 Kb
14.02.2018 13:07

ขอส่งแบบลงทะเบียน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 ก.พ.2561

แบบรายานข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ.xlsx
Download73
38.75 Kb
28.02.2018 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

แบบรายาน SSG ปี 2561.xlsx
Download66
15.02 Kb
28.02.2018 15:09

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) ปี 2561 โดยให้กรอกข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้จังห

แบบรายาน SE ปี 61.xls
Download68
246.5 Kb
25.01.2018 10:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

แบบรายาน SE ปี 61 แก้ไข.xls
Download43
49.5 Kb
26.01.2018 13:53

รียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

แบบฟอร์มรายานผลสัมมาชีพ61จว.rar
Download142
2.48 Mb
29.01.2018 14:53

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ จังหวัดขอส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน (3 แบบรายงาน) ให้อำเภออีกครั้งนะคะ

แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download20
13.48 Kb
14.11.2017 10:23

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อเด็กฯตามโครงการ ผวจ.พบปะประชาชนฯให้อำเภออมก่อยครับ

แบบฟอร์มรายการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2.xlsx
Download65
12.33 Kb
04.12.2017 10:30

เรียน เจ้าหน้าที่พช.หมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ 15 หมู่บ้าน ขอส่งไฟล์ประมาณการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2 ครับ

แบบฟอร์ม 2561.rar
Download230
198.74 Kb
08.11.2017 09:42

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่าย 2561

แบบประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโรเรียน OTOP.docx
Download47
23.46 Kb
08.03.2018 09:40

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ไฟล์แบบประเมินโรงเรียน OTOP

แบบทะเบียนรายชื่อ.xlsx
Download185
10.83 Kb
20.02.2018 10:57

จังหวัด ขอส่งแนวทางแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

แบบขอทำบัตรข้าราชการ.doc
Download50
79.5 Kb
24.11.2017 09:58

ขอส่งแบบคำขอมีบัตรข้าราชการ ให้เอื้องชลิตา อำเภอสันป่าตองค่ะ

แจ้เปลี่ยนแปลการประชุม.pdf
Download81
59.4 Kb
12.12.2017 16:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2560

แจ้ประชุม Conference.pdf
Download46
36.91 Kb
25.01.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ VDO Conference

แก้ไขทะเบียนจัดสรรฯ.pdf
Download114
47.18 Kb
31.10.2017 11:42

อ้างถึง หนังสือที่ ชม 0019.-ว41794 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนจัดสรรฯ)

เอกสารแนบ หนัสือ ปี61.rar
Download72
14.16 Mb
28.02.2018 14:39

รียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

เอกสารแนบ นส.ว49570 ลว.26 ธ.ค.60 กิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลัก
Download49
18.39 Kb
09.01.2018 22:25

เรียน 15 อำเภอหมู่บ้านอัตลักษณ์ ขอส่งเอกสารการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2

เอกสารประกอบการประชุม ก.สารสนเทศ 23 พ.ย.60.rar
Download74
24.71 Mb
23.11.2017 18:14

file เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มงานสารสนเทศ 23 พ.ย.60

เมือเชียใหม่.pdf
Download10
106.27 Kb
25.01.2018 17:26

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

เปลี่ยนแปลกำหนดการ.pdf
Download53
33.12 Kb
16.11.2017 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

เชียใหม่_บหน้า_หมุนเวียน รอบ 1_2561.xls
Download14
116 Kb
21.03.2018 09:46

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

อำเภอหาด.pdf
Download18
765.97 Kb
16.11.2017 13:42

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

อำเภอดอยเต่า จัหวัดเชียใหม่ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2561.xls
Download17
1.88 Mb
31.01.2018 16:15

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานแก้จน ี2561

อย 0019-ว029.pdf
Download95
803.36 Kb
09.01.2018 09:36

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New media)

อย 0019-ว027_001.pdf
Download88
107.74 Kb
09.01.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผล จปฐ. ปี 2561

อ.สันทราย.pdf
Download11
767 Kb
29.01.2018 14:30

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับสมาชิกกองทุน (ฝากให้พี่นุช สันทรายค่ะ)

หลักฐานการเิน.rar
Download207
28.41 Kb
20.02.2018 10:42

จังหวัดส่งแนวทาง การเตรียมหลักฐานการเงินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนัสือเรื่อ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ.pdf
Download91
994.5 Kb
10.01.2018 14:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด (หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม)

หนัสือปะหน้าการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น.pdf
Download46
38.52 Kb
23.01.2018 13:42

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2560

สิ่ที่ส่มาด้วย ตามนส คณะทำานจัดการกอทุนฯ.rar
Download91
50.74 Kb
28.02.2018 15:03

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6131 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกอ

สิ่ที่ส่มาด้วย จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download143
2.27 Mb
12.12.2017 14:41

สิ่งที่ส่งมาด้วย จัดสรรงบฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สิ่ที่ส่มาด้วย 1 คู่มือการติดตั้ ESET 6.4.2014.0.rar
Download84
4.46 Mb
16.02.2018 16:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

สิ่ที่ส่มาดว้ย 2 ทะเบียนคุมการติดตั้โป.xlsx
Download37
11.76 Kb
16.02.2018 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สำเนาหนัสือข้อสั่การฯ.pdf
Download20
86.5 Kb
07.12.2017 11:02

ฝากให้สุกัญญา สุวรรณ อำเภอแม่แตง

สันทราย.pdf
Download6
524.65 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

สันกำแพ_001.pdf
Download12
114.45 Kb
25.01.2018 17:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

วิทยุ_001.pdf
Download77
40.74 Kb
30.01.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอประชุม

วิทยุ.pdf
Download191
102.2 Kb
25.10.2017 15:37

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิทยุ ด่วนที่สุด เรื่อ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ.pdf
Download81
402.32 Kb
20.12.2017 17:28

วิทยุ ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2560

ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ อ.หาดแม่ริมกัลยาณิวัฒนา.rar
Download20
501.35 Kb
05.03.2018 10:35

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

ลูกหนี้ค้าชำระ ปี 2560.xlsx
Download29
15.44 Kb
21.03.2018 14:26

เรียน อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอสะเมิง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางด

ลำดับที่ 1.docx
Download13
478.99 Kb
16.03.2018 13:54

อ.สันกำแพงส่งรายงานผลจัดกิจกรรมเนืองในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มฯ ครบรอบ 44 ปี

ร่า น.ส.แจ้อำเภอ.doc
Download71
3.11 Mb
03.01.2018 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ร่าง นส.เชิญประชุม วันที่ 8 ม.ค.61 ค่ะ

รายานโครการสัมมาชีพ.pdf
Download98
1.14 Mb
24.01.2018 11:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรือ่ง การรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2561

รายานความก้าวหน้า จปฐ61 อำเภอแม่ออนมค.xlsx
Download8
12.1 Kb
22.01.2018 14:21

อำเภอแม่ออนรายงานความก้าวหน้า จปฐ วันที่ 19

รายละเอียด สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้.xlsx
Download73
10.68 Kb
06.11.2017 13:49

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบโครงการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. อ.อมก๋อย.xlsx
Download7
16.08 Kb
16.11.2017 10:10

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. โครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน" อ.อมก๋อยครับ

รายชื่ออค์กรสตรี 25 มค61.xlsx
Download46
23.66 Kb
26.01.2018 12:23

จว.ขอส่งรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ค่ะ

รายชื่อกลุ่มที่กู้เินทุนหมุนเวียน ปี 56-60.xls
Download86
552.5 Kb
14.12.2017 16:31

เรียน จนท.พช.ทุกอำเภอ จว.ส่งรายชื่อกลุ่มที่กู้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 56 - 60 มาเพื่อประกอบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ

รายชื่อ.docx
Download15
17.18 Kb
02.03.2018 14:33

ขอส่งรายชื่อผู้ศึกษาดูงานหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ อ.สะเมิง ครับ

รายชื่อ หมู่บ้าน 526.xlsx
Download98
110.9 Kb
08.02.2018 11:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ขอส่งรายทะเบียนพื้นที่เป้าหมายผู้เข้าร่วมโคางการฯเพิ่มเติม

ประชุมเชิปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ.pdf
Download85
895.43 Kb
20.12.2017 17:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด (ร่าง)

ประชุม กพสจ..pdf
Download50
294.73 Kb
27.02.2018 19:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

บันทึกข้อความ .docx
Download37
37.6 Kb
19.04.2018 13:31

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ (ขอเน้นย้ำว่า ข้อความไหนไม่เกี่ยวข้องให้ใช้ - ห้ามตัดข้อความออก) นะคะ

บันทึก egp วิธีเฉพาะเจาะจ..pdf
Download125
11.25 Mb
08.11.2017 09:40

วิธีการบันทึก e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นำเสนอ 12 ม.ค.61.rar
Download79
9.67 Mb
17.01.2018 13:49

ไฟล์นำเสนอ วันที่ 12 ม.ค.61 (ช่วงบ่าย)

นาแสจันทร์ พันธุ์ศาสตร์ อำเภอหาด bill payment.pdf
Download15
125.55 Kb
26.02.2018 15:20

เรียน อำเภอหางดง เรื่อง Bill payment นางแสงจันทร์ พันธุ์ศาสตร์

นส.ที่ ชม 0019.3ว6738 ลว. 27 ก.พ.61.rar
Download103
1.52 Mb
27.02.2018 20:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

นส.ที่ ชม 0019.3ว41787.rar
Download40
353.13 Kb
30.10.2017 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่อาย อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอฮอด และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การประชุมคัดเลือก กพสจ.(สตรีผู้ทำคุณประโยชน์)

นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค แก้ไขค่ะ.pdf
Download70
493.29 Kb
16.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค(แก้ไขค่ะ) และขอความอนุเคราะห์อำเภอ ปรินท์ นส.นำส่งถึงประธาน กทบ. ด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ

ที่ ชม 0019.3-ว14128 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download36
297.82 Kb
18.04.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับบัตรได้ที่น้องแป้ง ค่ะ)

ที่ ชม 0019.3-ว14126 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download48
441.29 Kb
18.04.2018 18:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ที่ ชม 0019.3-ว13029.pdf
Download86
483.9 Kb
03.04.2018 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดฯ ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับสลากได้ที่ เสาวลักษณ์ ทะปัญญา ) ขอบคุณค่ะ

ที่ ชม 0019.3-ว078.pdf
Download125
279.98 Kb
04.01.2018 13:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 2558 ลว 16 มค.61.pdf
Download29
267.21 Kb
16.01.2018 17:42

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 2557 ลว 16 มค.61.pdf
Download34
275.45 Kb
16.01.2018 17:39

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สะเมิง สารภี แม่แตง หางดง เมืองเชียงใหม่ แม่ออน สันป่าตอง สันทรายและ นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3 ว8849 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.2.pdf
Download75
307.8 Kb
14.03.2018 15:38

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.2) **เงินจะเข้

ที่ ชม 0019.3 ว8848 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.1.pdf
Download36
292.32 Kb
14.03.2018 15:36

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.1) **เงินจะเข้าบ

ที่ ชม 0019.3 ว10881 ลวันที่ 22 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.3.pdf
Download17
301.11 Kb
22.03.2018 15:51

เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 1.3) เงินจะเข้าบัญชีภายใน 2-3 วันทำการนะค

ที่ ชม 0019.3 ว10875 ลวันที่ 20 มีนาคม 2561 หมุนเวียน รอบที่
Download12
273.31 Kb
21.03.2018 09:20

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

ที่ ชม 0019.3 ว.49550.pdf
Download42
352.03 Kb
21.12.2017 16:01

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานตามแผนฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3 ว 8831.pdf
Download131
486.11 Kb
11.03.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.พช.ในการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3 ว 49534 ลว.19 ธ.ค.60.pdf
Download90
470.92 Kb
20.12.2017 14:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอ สะเมิง นายอำเภอฝาง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอฮอด นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอไ

ทะเบียนพื้นที่ เชียใหม่ ข้อมูล จปฐ. ปี 60-64.xlsx00000000000
Download44
9.11 Mb
27.11.2017 17:47

เรียน จนท.ผู้รับงาน จปฐ.ทั้ง 25 อำเภอ รบกวนอำเภอดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่อีกครั้ง ยืนยันให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 29 พ.ย.60 //ขอบคุณครับ เอกฉัตร

ตัวอย่า หนัสือรับสภาพหนี้.doc
Download47
60 Kb
29.01.2018 10:57

ตัวอย่าง หนังสือรับสภาพหนี้ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ตัวชี้วัดรวม.xlsx
Download162
23.22 Kb
12.02.2018 16:04

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพ.pdf
Download90
291.94 Kb
23.03.2018 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ตรวจสอบข้อมูล DPIS_001.pdf
Download102
271.35 Kb
01.11.2017 10:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

ด่วนที่สุด นบพ 2561.rar
Download77
1.71 Mb
20.03.2018 08:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 หาด.pdf
Download10
1.71 Mb
27.02.2018 15:47

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 ฝา.pdf
Download9
1.73 Mb
27.02.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 6725.pdf
Download155
571.84 Kb
26.02.2018 09:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 44325 ลว 13 พ.ย. 60.pdf
Download89
23.85 Kb
13.11.2017 12:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยของจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 100.pdf
Download14
176.91 Kb
11.01.2018 15:35

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 098.pdf
Download60
349.72 Kb
11.01.2018 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 -ว14127 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download42
215.43 Kb
18.04.2018 18:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 44349.pdf
Download60
98.93 Kb
16.11.2017 13:48

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6702.pdf
Download118
1.14 Mb
19.02.2018 19:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6701.pdf
Download208
3.17 Mb
19.02.2018 20:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44345-48.pdf
Download40
822.27 Kb
16.11.2017 10:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44344.pdf
Download95
458.8 Kb
16.11.2017 10:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44342.pdf
Download28
768.05 Kb
16.11.2017 10:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

ด่วนที่สุด ชม.0019.3-ว49557 ลว 22 ธค 60.pdf
Download128
6.61 Mb
22.12.2017 18:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.4-ว14117.pdf
Download16
17.33 Mb
18.04.2018 15:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว8819.pdf
Download68
286.63 Kb
05.03.2018 10:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 44 ปี

ด่วนที่สุด CD TALENT.pdf
Download99
18.09 Mb
15.02.2018 17:26

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม กัลยาฯ ฮอด แม่อาย ฝาง จอมทอง สารภี ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันกำแพง ดอยหล่อ อมก๋อย และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ :CD

ดอยหล่อ.pdf
Download12
115.7 Kb
25.01.2018 16:44

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ดอยสะเก็ด.pdf
Download10
117.23 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย.pdf
Download139
1.1 Mb
06.11.2017 11:50

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม009.3ว49538.pdf
Download115
322.81 Kb
19.12.2017 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล

ชม0019.4-ว48312 7ธค60.pdf
Download48
183.53 Kb
07.12.2017 16:00

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม0019.4-ว48311 7ธค60.pdf
Download25
83.15 Kb
07.12.2017 15:59

เรียน นายอำเภอหางดง และ นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.4-ว48308 7ธค60.pdf
Download153
721.02 Kb
07.12.2017 15:56

เรียน นาอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม0019.4-ว45702.pdf
Download36
265.08 Kb
28.11.2017 16:57

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม สันป่าตอง สันกำแพง แม่วาง และหางดง

ชม0019.3ว6710 ลว 22 กพ 61.rar
Download112
442.68 Kb
22.02.2018 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ชม0019.3ว49535.pdf
Download123
337.43 Kb
19.12.2017 18:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม0019.3ว48338.rar
Download47
4.16 Mb
13.12.2017 15:03

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่ริม สันทราย สันป่าตองและสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว 13334 ลว.4 เม.ย.61 อุดหนุน.pdf
Download15
715.07 Kb
05.04.2018 10:01

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด และสารภี เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3ว 13333 ลว.4 เม.ย.61 หมุนเวียน.pdf
Download13
1.44 Mb
05.04.2018 09:59

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม และพร้าว เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3-ว48314 7ธค60.pdf
Download15
107.29 Kb
07.12.2017 16:21

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การเพิ่มอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรโรงเรียน OTOP โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ชม0019.3-ว45692.pdf
Download100
112.92 Kb
28.11.2017 09:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ (ตป.05)

ชม0019.3-ว2556.pdf
Download108
735.15 Kb
28.11.2017 15:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

ชม0019.3 ว6714 ลว 22 กพ 61.rar
Download64
14.54 Mb
22.02.2018 12:48

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฮอด จอมทอง สันทราย สันกำแพง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว6713 ลว 22 กพ 61.rar
Download109
12.63 Mb
22.02.2018 12:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

ชม0019.3 ว 6742 ลว. 5 มี.ค. 61.rar
Download119
10.88 Mb
05.03.2018 13:10

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ออน สันป่าตอง สันทราย สารภี หางดง ดอยเต่า เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ แม่อาย แม่แจ่ม สันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบ

ชม0019.3 ว 6135 ลว. 12 ก.พ. 61.pdf
Download63
4.69 Mb
13.02.2018 09:58

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ดอยเต่า เวียงแหง แม่ออน ดอยหล่อ และ กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบา

ชม0019.3 ว 48324.pdf
Download130
1.05 Mb
12.12.2017 11:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม0019.3 ว 13334.pdf
Download11
949.95 Kb
04.04.2018 13:23

เรียน นายอำเภอแม่ริม เชียงดาว ดอยสะเก็ด สารภี และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 13333.pdf
Download21
1.66 Mb
04.04.2018 13:21

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม พร้าวและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 3636.pdf
Download27
418.04 Kb
29.01.2018 15:42

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร 1/2561

ชม0019.3 13345.pdf
Download15
481.39 Kb
05.04.2018 16:07

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5/2561

ชม0019.1-ว48307 7ธค60.pdf
Download70
259.79 Kb
07.12.2017 16:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัศดุของหน่วยงานภาครับ

ชม0019.1-ว004.pdf
Download55
37.1 Kb
09.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ชม0019.1-49547 ลว19ธค60.pdf
Download61
544.29 Kb
20.12.2017 10:13

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.1-49543 ลว19ธค60.pdf
Download20
146.01 Kb
20.12.2017 10:17

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49542 ลว19ธค60.pdf
Download21
152.48 Kb
20.12.2017 10:20

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49541 ลว19ธค60.pdf
Download21
145.73 Kb
20.12.2017 10:21

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49540 ลว19ธค60.pdf
Download95
124.94 Kb
20.12.2017 10:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม0019. 6694.pdf
Download20
412 Kb
16.02.2018 12:58

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 2/2561

ชม0019 3 ว10880.pdf
Download12
694.99 Kb
22.03.2018 16:23

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 4/2561

ชม0019 3 6704.pdf
Download41
412.26 Kb
21.02.2018 13:05

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 3/2561

ชม0019 3 51774.pdf
Download38
426.3 Kb
04.01.2018 16:42

เรียนนายอำเภอจอมทอง เรื่องประกาศรายชือการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2560

ชม.0019.3-ว49556 ลว 22 ธค 60.pdf
Download96
405.92 Kb
22.12.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่แตง และอำเภอแม่วาง) เรื่อง ขอเชิญประชุม

ชม.0019.3-ว49555 ลว 21 ธค 60.pdf
Download116
3.52 Mb
21.12.2017 16:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561

ชม.0019.3-ว44326 ลว13พย60.pdf
Download163
4.53 Mb
13.11.2017 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561

ชม.0019.3-49558 ลว 22 ธค 60.pdf
Download23
1.79 Mb
22.12.2017 18:36

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง โครงการ "ค่ายสวรรค์บ้านนอก ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560"

ชม.0019.2-ว49551 ลว 21 ธค 60.pdf
Download99
910 Kb
21.12.2017 15:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม.0019.2-44328 ลว13พย60.pdf
Download41
398.91 Kb
13.11.2017 15:33

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงาน"โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"

ชม 0019.4-ว6732.pdf
Download89
3.06 Mb
27.02.2018 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม 0019.4-ว6196.pdf
Download57
97.23 Kb
16.02.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 จะส่งให้อีกไฟล์นะคะ

ชม 0019.4-ว6137.pdf
Download65
122.53 Kb
13.02.2018 09:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ชม 0019.4-ว6136.pdf
Download81
599.6 Kb
13.02.2018 09:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว6124.pdf
Download75
66.2 Kb
12.02.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชม 0019.4-ว41790แม่แจ่ม.pdf
Download17
718.36 Kb
25.10.2017 12:56

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่วา.pdf
Download7
37.98 Kb
31.10.2017 14:45

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่ริม.pdf
Download15
718.38 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790ฮอด.pdf
Download26
718.31 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันป่าตอ.pdf
Download12
718.92 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันทราย.pdf
Download16
718.68 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันกำแพ.pdf
Download29
719.32 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สะเมิ.pdf
Download17
719.57 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790พร้าว.pdf
Download19
718.5 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790ดอยสะเก็ด.pdf
Download16
718.87 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download33
741.37 Kb
25.10.2017 13:00

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790.pdf
Download12
53.52 Kb
31.10.2017 14:44

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790 ดอยสะเก็ด.pdf
Download12
45.29 Kb
31.10.2017 14:46

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41788.pdf
Download167
774.21 Kb
30.10.2017 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.4-ว389.pdf
Download48
265.02 Kb
27.02.2018 18:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว388.pdf
Download91
213.71 Kb
28.02.2018 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสะเมิง เชียงดาว แม่วาง เวียงแหง สันป่าตอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด จอมทอง ฝาง สารภี แม่ริม หางดง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลการซ้ำกันของเลขประจำตัวประชาชนของข้

ชม 0019.4-ว3651.pdf
Download102
209.67 Kb
05.02.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว267.pdf
Download63
1.85 Mb
12.02.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว2577.pdf
Download48
2.87 Mb
22.01.2018 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมือง จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และดอยหล่อ)

ชม 0019.4-ว155.pdf
Download55
48.19 Kb
24.01.2018 14:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว14120.pdf
Download46
3.67 Mb
18.04.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.4-ว14119.pdf
Download24
470.28 Kb
18.04.2018 15:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4-ว14115.pdf
Download36
1.93 Mb
18.04.2018 10:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม 0019.4-ว13331.pdf
Download88
160.47 Kb
03.04.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.4-ว10871.pdf
Download86
1.17 Mb
23.03.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามการจัดเก็บ บันทึก และอัปโหลดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.4-ว0114.pdf
Download49
808.55 Kb
11.01.2018 19:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และแม่แจ่ม เรื่องกำหนดการศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา "OTOP Backstreet Academy"

ชม 0019.4-ว.10900.pdf
Download116
10.1 Mb
27.03.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว 49575.pdf
Download64
492.79 Kb
26.12.2017 18:49

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 และโครงการสร

ชม 0019.4-ว 49573.pdf
Download123
350.96 Kb
26.12.2017 18:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.4-ว 3620.pdf
Download102
1.03 Mb
24.01.2018 14:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2

ชม 0019.4- ว45676.pdf
Download56
148.7 Kb
22.11.2017 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

ชม 0019.4 ว2462.pdf
Download82
308.3 Kb
03.01.2018 10:19

เรียน พัฒฯาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ชม 0019.4 ว 324 ลว.19 ก.พ. 61.pdf
Download79
13.09 Mb
19.02.2018 19:31

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง ส่งสรุปผลการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

ชม 0019.3ว.3662 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download33
1.45 Mb
07.02.2018 10:00

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่อาย และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3ว.3658 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download62
201.01 Kb
07.02.2018 09:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

ชม 0019.3-ว8829.pdf
Download120
761.03 Kb
09.03.2018 12:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว882809032018123631.pdf
Download132
217.78 Kb
09.03.2018 12:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว8815.pdf
Download21
590.18 Kb
05.03.2018 14:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม สันกำแพง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล

ชม 0019.3-ว8813.pdf
Download10
32.71 Kb
05.03.2018 13:49

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชปารประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.3-ว6736.pdf
Download72
973.2 Kb
27.02.2018 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.3-ว6735.pdf
Download43
177.01 Kb
27.02.2018 18:13

เรียน นายอำเภอสันทราย แม่ริม สะเมิง สันกำแพง กัลยาณิวัฒนา ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง พร้าว ดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว6727.pdf
Download143
2.2 Mb
27.02.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว6099.pdf
Download240
826.11 Kb
07.02.2018 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3-ว541.pdf
Download39
6.29 Mb
21.03.2018 10:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว525.pdf
Download55
419.04 Kb
20.03.2018 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ชม 0019.3-ว522.pdf
Download39
237.19 Kb
20.03.2018 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561

ชม 0019.3-ว46409032018123106.pdf
Download38
116.27 Kb
09.03.2018 12:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด สันกำแพง และหางดง เรื่อง การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

ชม 0019.3-ว45690_001.pdf
Download18
193.94 Kb
27.11.2017 10:46

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว45690.pdf
Download39
560.54 Kb
27.11.2017 10:44

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สันทราย สันกำแพง สะเมิง ฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว45679.pdf
Download104
449.93 Kb
22.11.2017 14:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3-ว44338.pdf
Download68
193.05 Kb
15.11.2017 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44332.pdf
Download73
280.88 Kb
15.11.2017 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสรรผลิตภ้ณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก

ชม 0019.3-ว44315แม่่ริม.pdf
Download14
36.19 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ฮอด.pdf
Download15
36.94 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันป่าตอ.pdf
Download12
36.81 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันทราย.pdf
Download9
36.85 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันกำแพ.pdf
Download13
37.24 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สะเมิ.pdf
Download10
37.21 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315พร้าว.pdf
Download8
36.41 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ดอยสะเก็ด.pdf
Download7
36.04 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315กัลยาฯ.pdf
Download36
47.49 Kb
06.11.2017 16:52

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315.pdf
Download17
37.01 Kb
06.11.2017 16:48

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44314.pdf
Download73
190.07 Kb
06.11.2017 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2017

ชม 0019.3-ว423.pdf
Download29
182.59 Kb
07.03.2018 19:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : O

ชม 0019.3-ว3665.pdf
Download83
210.39 Kb
07.02.2018 11:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว3650.pdf
Download17
1.44 Mb
05.02.2018 16:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม 0019.3-ว3635.pdf
Download46
53.35 Kb
29.01.2018 11:02

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง เมืองเชียงใหม่ สันทราย และหางดง เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว3632.pdf
Download107
619.84 Kb
29.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว3625.pdf
Download65
163.36 Kb
25.01.2018 17:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ชม 0019.3-ว3619.pdf
Download82
271.44 Kb
24.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว2581.pdf
Download68
159.59 Kb
22.01.2018 17:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แตง และสันกำแพง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว2579.pdf
Download97
2.82 Mb
22.01.2018 14:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว197.pdf
Download63
2.94 Mb
05.02.2018 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3"

ชม 0019.3-ว190.pdf
Download98
362.6 Kb
01.02.2018 12:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

ชม 0019.3-ว138.pdf
Download40
36.02 Kb
22.01.2018 17:10

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม สะเมิง สันทราย ดอยสะเก็ด ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา สันกำแพง และพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว13343.pdf
Download84
1.09 Mb
04.04.2018 17:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว13342.pdf
Download67
306.78 Kb
04.04.2018 17:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว13021.pdf
Download25
196.23 Kb
02.04.2018 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐสุขใจ SHOP ปี 2561

ชม 0019.3-ว10899.pdf
Download13
283.12 Kb
27.03.2018 14:10

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3-ว10895.pdf
Download63
980.81 Kb
26.03.2018 16:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ชม 0019.3-ว10865.pdf
Download30
346.31 Kb
20.03.2018 10:06

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

ชม 0019.3-ว076.pdf
Download22
1.12 Mb
11.01.2018 19:21

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองสันกำแพง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว075.pdf
Download15
1.11 Mb
11.01.2018 19:20

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว074.pdf
Download20
1.11 Mb
11.01.2018 19:18

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว.10899.pdf
Download19
289.39 Kb
27.03.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3-ว 8852.pdf
Download87
7.73 Mb
14.03.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สามเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.3-ว 8851.pdf
Download99
14.3 Mb
14.03.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.)รุ่นที่ 7

ชม 0019.3-ว 8814.pdf
Download123
1.73 Mb
06.03.2018 16:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.3-ว 736.pdf
Download44
3.34 Mb
18.04.2018 18:24

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

ชม 0019.3-ว 6706.pdf
Download65
367.27 Kb
20.02.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด กัลาณิวัฒนา พร้าว ดอยสะเก็ด และอำเภอสะเมิง เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 6132.pdf
Download104
951.33 Kb
12.02.2018 17:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 6131.pdf
Download101
763.25 Kb
12.02.2018 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3-ว 6128.pdf
Download48
2.54 Mb
12.02.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอเภอ เรื่อง ส่งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำ อช.

ชม 0019.3-ว 51768.pdf
Download178
371.29 Kb
28.12.2017 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 49579.pdf
Download50
159.42 Kb
28.12.2017 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 49578.pdf
Download18
187.93 Kb
28.12.2017 10:07

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile

ชม 0019.3-ว 45712.pdf
Download19
875.51 Kb
01.12.2017 13:14

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม 0019.3-ว 45685.pdf
Download34
139.65 Kb
24.11.2017 13:18

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม กัลณิวัฒนา สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด พร้าว ดอยสะเก็ด และสะเมิง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ ตามโครงการส่ง

ชม 0019.3-ว 44331.pdf
Download94
409.87 Kb
15.11.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ชม 0019.3-ว 404.pdf
Download51
423.94 Kb
05.03.2018 14:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561

ชม 0019.3-ว 2565.pdf
Download110
618.19 Kb
22.01.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒน)

ชม 0019.3-ว 14133.pdf
Download12
268.67 Kb
19.04.2018 13:46

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว 14132.pdf
Download15
267.3 Kb
19.04.2018 13:45

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว 14129.pdf
Download15
125.72 Kb
19.04.2018 12:11

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion)

ชม 0019.3-ว 117.pdf
Download62
253.86 Kb
16.01.2018 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจำหน่ายชุดแก้วน้ำเซรามิค เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Download127
321.06 Kb
12.03.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ชม 0019.3-6109.pdf
Download73
1.52 Mb
08.02.2018 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย " ปีที่ 2

ชม 0019.3-45704.pdf
Download25
49.03 Kb
29.11.2017 16:28

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในงาน OTOP city 2017

ชม 0019.3-45682.pdf
Download10
155.56 Kb
22.11.2017 14:03

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3-45681.pdf
Download20
158.39 Kb
22.11.2017 14:04

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3-44366.pdf
Download77
59.03 Kb
16.11.2017 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมงาน OTOP City 2017

ชม 0019.3-44365.pdf
Download75
445.47 Kb
16.11.2017 16:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

ชม 0019.3-43247.pdf
Download32
63.91 Kb
31.10.2017 17:36

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการเปิดศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ (อำเภอแม่วาง ตำบลแม่วิน)

ชม 0019.3-10872.pdf
Download83
96.14 Kb
20.03.2018 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3- ว45678.pdf
Download118
2.49 Mb
22.11.2017 13:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.3- ว45677.pdf
Download81
73.71 Kb
22.11.2017 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ชม 0019.3- ว 097.pdf
Download32
620.62 Kb
13.01.2018 10:38

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด และหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์

ชม 0019.3 ว3623 ลว 24 ม.ค. 61.pdf
Download75
307.27 Kb
24.01.2018 15:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว.115.pdf
Download125
1.98 Mb
15.01.2018 10:07

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว 3633.pdf
Download127
109.02 Kb
30.01.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กล่ม Quadrant D)

ชม 0019.3 -101.pdf
Download28
70.83 Kb
11.01.2018 15:39

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3 - ว 524.pdf
Download43
208.01 Kb
20.03.2018 09:20

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:OTOP Academy)

ชม 0019.3 - 14123.pdf
Download11
320.2 Kb
18.04.2018 18:26

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน

ชม 0019.3 - 10866.pdf
Download18
234.12 Kb
20.03.2018 09:23

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง

ชม 0019.2ว8816.pdf
Download116
132.51 Kb
05.03.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.2-ว45683.pdf
Download138
2.29 Mb
28.11.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม 0019.2-ว44339.pdf
Download126
292.46 Kb
15.11.2017 16:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้)

ชม 0019.2-ว41794.pdf
Download203
811.06 Kb
31.10.2017 10:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-ว3630.pdf
Download86
4.53 Mb
26.01.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-ว 49572.pdf
Download96
193.77 Kb
26.12.2017 14:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561

ชม 0019.2-ว 10878.pdf
Download58
479.97 Kb
22.03.2018 14:28

เรียน นายอำเภอจอมทอง พร้าว ฝาง สันป่าตอง สารภี สันทราย ฮอด อมก๋อย หางดง แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอประสานการลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ

ชม 0019.2-48325.pdf
Download13
551.62 Kb
13.12.2017 14:17

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2-45706.pdf
Download82
296.06 Kb
29.11.2017 17:51

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ห

ชม 0019.2-13027.pdf
Download95
2.2 Mb
03.04.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม 0019.2 ว 49570.pdf
Download110
272.37 Kb
29.12.2017 17:38

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจั

ชม 0019.2 ว 060.pdf
Download93
125.17 Kb
11.01.2018 15:46

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1ว-008.pdf
Download122
79.32 Kb
09.04.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว6196.pdf
Download105
100.17 Kb
16.02.2018 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.1-ว6127.pdf
Download134
52.87 Kb
12.02.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ ต้นรอบการประเมิน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ชม 0019.1-ว557 2.pdf
Download35
31.8 Kb
23.03.2018 16:31

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

ชม 0019.1-ว527.pdf
Download13
44.46 Kb
20.03.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การซ่อมแซมโครงสร้างก่อนหมดสัญญาด้านงานก่อสร้างร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

ชม 0019.1-ว514.pdf
Download72
3.36 Mb
19.03.2018 11:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการอับโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)

ชม 0019.1-ว48347.pdf
Download59
88.62 Kb
14.12.2017 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่งอ การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2560

ชม 0019.1-ว45664.pdf
Download110
130.83 Kb
23.11.2017 10:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

ชม 0019.1-ว45663.pdf
Download177
321.26 Kb
21.11.2017 15:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4

ชม 0019.1-ว45658.pdf
Download103
251.18 Kb
20.11.2017 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.1-ว44340.pdf
Download94
186.66 Kb
16.11.2017 10:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว44322แม่ริม.pdf
Download34
90.62 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322สารภี.pdf
Download86
94.69 Kb
07.11.2017 14:36

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322ฝา.pdf
Download49
90.28 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322_001.pdf
Download44
92.22 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว422.pdf
Download97
59.91 Kb
07.03.2018 19:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชม 0019.1-ว3643.pdf
Download68
78.09 Kb
01.02.2018 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย

ชม 0019.1-ว2561.pdf
Download62
78.72 Kb
17.01.2018 14:08

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561

ชม 0019.1-ว2556.pdf
Download53
654.82 Kb
16.01.2018 13:55

เรียน นายอำเภอสันทราย จอมทอง และพร้าว เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว2555.pdf
Download107
437.02 Kb
16.01.2018 13:38

เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอเมืองเชียงใหม แมแตง สะเมิง สันปาตอง สันกําแพง ดอยเตา เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ : CD

ชม 0019.1-ว246.pdf
Download77
319.06 Kb
08.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอบัติเหตุกลุ่ม ปี 2561

ชม 0019.1-ว2014.pdf
Download64
55.81 Kb
25.10.2017 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งหนังสือยืนยันยอดเงินค่าหุ้น หนี้สินคงเหลือและเงินฝากของสมาชิก

ชม 0019.1-ว10876.pdf
Download51
64.43 Kb
20.03.2018 17:06

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม แม่อาย กัลยาณิวัฒนา หางดง ฝาง ฮอด พร้าว อมก๋อย ดอยสะเก็ด แม่ริม สารภี สันกำแพง ดอยหล่อ และเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช. รุ่นใหม่ : CD Talent

ชม 0019.1-ว10871.pdf
Download71
52.46 Kb
20.03.2018 15:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.1-ว104.pdf
Download262
1.46 Mb
11.01.2018 19:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว083.pdf
Download42
88.16 Kb
08.01.2018 09:47

เรียน นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1-ว006.pdf
Download94
38.03 Kb
20.02.2018 11:51

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561

ชม 0019.1-ว005.pdf
Download98
49.18 Kb
09.02.2018 11:48

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินอำเภอ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายไทยนิยมยั่งยืนฯ

ชม 0019.1-ว001.pdf
Download107
83.26 Kb
17.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2561

ชม 0019.1-ว 558 - Copy.pdf
Download42
31.52 Kb
23.03.2018 16:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต คุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ

ชม 0019.1-ว 49561.pdf
Download117
1009.46 Kb
25.12.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1-ว 44333 ลว. 15 พ.ย. 60.pdf
Download82
449.4 Kb
15.11.2017 13:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.1-ว 2122.pdf
Download85
73.87 Kb
14.11.2017 11:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.1-ว 14134.pdf
Download84
1.06 Mb
19.04.2018 13:55

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สันป่าตอง แม่ริม สันทราย แม่ออน ฝาง ดอยสะเก็ด ไชยปราการ สันกำแพง แม่อาย และพร้าว เรื่อง สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทำงานของข้าราชการเพื่อเป็นข้อ

ชม 0019.1-ว 14131.pdf
Download37
402.31 Kb
19.04.2018 12:23

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่ริม สารภี ฮอด และแม่วาง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6-7

ชม 0019.1-ว 14111.pdf
Download67
5.69 Mb
17.04.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.1-ว 10877.pdf
Download45
12.31 Mb
22.03.2018 16:32

รียน นายอำเภอพร้าว สะเมิง กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม ฮอด สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันป่าตอง แม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเที่ยว โครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

Download48
1.19 Mb
19.03.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ชม 0019.1-6700.pdf
Download39
368.98 Kb
16.02.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

ชม 0019.1-6133.pdf
Download29
261.24 Kb
12.02.2018 17:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-45711.pdf
Download38
104.19 Kb
01.12.2017 14:52

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1-45703.pdf
Download65
132.31 Kb
29.11.2017 16:07

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-3638.pdf
Download31
61.95 Kb
30.01.2018 13:48

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ชม 0019.1-2024.pdf
Download18
116.55 Kb
30.10.2017 15:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

ชม 0019.1-10906.pdf
Download16
40.37 Kb
30.03.2018 12:46

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-10905.pdf
Download19
42.43 Kb
30.03.2018 12:47

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-10893.pdf
Download54
345.45 Kb
23.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1-10892.pdf
Download99
248.33 Kb
23.03.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1-004.pdf
Download111
59.5 Kb
04.01.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.พช.ชม.) ประจำปี 2561

ชม 0019.1- ว006.pdf
Download63
40.3 Kb
21.03.2018 10:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561

ชม 0019.1- ว 44360.pdf
Download126
1.49 Mb
16.11.2017 15:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ชม 0019.1- 48323.pdf
Download32
174.88 Kb
08.12.2017 16:13

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย แม่วาง เชียงดาว เวียงแหง แม่ริม และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีทบทวนภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ชม 0019.1- 48320.pdf
Download76
120.44 Kb
08.12.2017 14:12

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การแต่งข้าราชการ

ชม 0019.1- 48319-21.pdf
Download31
234.91 Kb
12.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เชียงดาว และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การแต่งข้าราชการ การมอบหมายการงานในหน้าที่

ชม 0019.1 ว 44336 ลว 15 พ.ย. 60.pdf
Download136
542.3 Kb
15.11.2017 13:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

ชม 0019.1 ว 3618.pdf
Download46
1.55 Mb
23.01.2018 18:44

เรียน นายอำเภอสะเมิง แม่อาย และสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม 0019.1 - ว 518.pdf
Download68
346.21 Kb
20.03.2018 09:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ชม 0019..3-ว2572.pdf
Download87
339.43 Kb
23.01.2018 13:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 49 ประจำปี 2561

ชม 0019..1-ว006.pdf
Download47
40.63 Kb
23.03.2018 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชม 0014.4-ว 13016 ลว 31 มีค 61.pdf
Download44
92.22 Kb
30.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ของเชิญประชุมเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

จัดสรรโครการสนับสนุนพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน จัหวัดเชียใหม
Download59
1.91 Mb
23.01.2018 12:36

เรียน พัฒนาการอำเภอ (พื้นที่เป้าหมาย 17 อำเภอ) จังหวัดได้ส่งข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงาน คร.ยากจน/ตัวชี้วัดฯ

จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download193
2.27 Mb
28.11.2017 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ จว.ขอส่งทะเบียนจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางการจัดทำโครงการ หมวด 300 ให้อำเภอดำเนินการก่อนค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างเสนอค่ะ..

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download11
1.3 Mb
03.04.2018 11:41

ขอส่งเอกสารถึง คุณสมาน ชมถิ่น

คำสั่มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้า-พ.ศ.-2560.pdf
Download79
275.42 Kb
27.11.2017 14:24

แจ้งคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4195/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ข่าววิทยุ.pdf
Download81
44.42 Kb
23.11.2017 15:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรแหล่ท่อเที่ยวชุมชน.pdf
Download23
87.96 Kb
02.03.2018 11:03

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอฝาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หอการค้าไทย

กำหนดการโครการไหว้พระ 9 วัด.pdf
Download132
610.85 Kb
20.12.2017 10:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

การแต่ตั้ กพสอ. -กพสจ ปี 2561.rar
Download32
1.35 Mb
15.12.2017 19:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรี

การพิจารณาอนุมัติเินกู้สามัญ.pdf
Download82
43.44 Kb
07.11.2017 15:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

การท่อเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมปี 61.xlsx
Download71
24.09 Kb
26.01.2018 16:22

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

การชำระเินคืน เดือน ธ.ค.60.rar
Download23
8.93 Mb
16.11.2017 15:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนธนวา

การชำระเินคืน เดือน ก.พ.61.rar
Download94
22.72 Mb
05.01.2018 10:41

ที่ ชม 0019.3/ว082 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่ริม อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่วาง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนกุมภาพัน

กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download22
21.72 Kb
22.01.2018 17:51

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ค่าขนย้าย)

กลุ่มเป้าหมาย QD 61 เชียใหม่.xlsx
Download58
246.54 Kb
15.11.2017 17:56

ขอส่งไฟล์กลุ่มเป้าหมาย QD ปี 2561 ให้อำเภอเพิ่มเติมข้อมูลให้จังหวัดด้วยนะคะ

QD อาหาร 61.rar
Download80
295.45 Kb
08.11.2017 16:20

ขอส่งแบบฟอร์มกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ปี 2561

PPTอพช. 17 พ.ย 60.pptx
Download354
1.78 Mb
22.11.2017 09:54

เอกสารบรรยาย 17 พย.60 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

Copy of แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2561.xls
Download24
54.5 Kb
03.11.2017 11:59

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Budgeting Road Map.pdf
Download94
1.13 Mb
22.11.2017 09:53

เอกสารบรรยาย 17 พย.60 ของ ผอ.กองแผนงานฯ

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ1.xls
Download8
14.44 Kb
30.01.2018 16:46

ส่งแบบฟอร์มคัดเลือกเด็กฯให้อำเภอแม่แจ่มครับ

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download9
14.44 Kb
25.01.2018 13:08

ฝากไฟล์รายชื่อเด็กให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

3 Dปรับแก้.pptx
Download39
75.06 Kb
26.01.2018 16:08

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

Download119
106.14 Kb
22.01.2018 10:46

test

2018_04_18_08_32_33.pdf
Download5
449.11 Kb
18.04.2018 08:40

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6/2561

0019.3-ว48032.pdf
Download121
134.23 Kb
04.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

0019.3-ว47301.pdf
Download149
280.5 Kb
04.12.2017 14:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

0019.3-ว44364.pdf
Download29
441.19 Kb
16.11.2017 16:30

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

0019.3-ว44363.pdf
Download43
447.84 Kb
16.11.2017 16:27

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

0019.3-ว44362.pdf
Download111
1.01 Mb
16.11.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินผลการจัดเวทีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)

0019.3-ว090.pdf
Download78
228.28 Kb
09.01.2018 15:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0019.3-ว 44323.pdf
Download135
313.57 Kb
07.11.2017 16:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการตลาดนัดประชารัฐ

0019.3-ว 42268pdf.pdf
Download57
92.76 Kb
06.11.2017 11:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561

0019.3-42271.pdf
Download110
1.96 Mb
06.11.2017 09:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior)

0019.3-42270.pdf
Download102
1.8 Mb
06.11.2017 09:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติและมอบเกียรติบัตรตามโครงการ "คนดีศรีเวีย งพิงค์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0019.3-42269.pdf
Download173
702.92 Kb
06.11.2017 09:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)

0019.3-42266แม่ออน.pdf
Download12
104.26 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266แม่ริม.pdf
Download24
104.28 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266เมือ.pdf
Download9
103.79 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอเมือง เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266อมก๋อย.pdf
Download19
103.86 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266สารภี.pdf
Download17
103.8 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266.pdf
Download22
105.33 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.2-ว42269.pdf
Download63
25.3 Kb
03.11.2017 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

0019.2-ว 44324.pdf
Download137
56.53 Kb
08.11.2017 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

0019.1-42264.pdf
Download43
26.85 Kb
03.11.2017 15:31

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42263.pdf
Download30
27.27 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42262.pdf
Download38
26.82 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42261.pdf
Download40
26.88 Kb
03.11.2017 15:29

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42256 ดอยสะเก็ด.pdf
Download35
140.23 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

0019.1-42255 แม่ริม.pdf
Download41
140.17 Kb
03.11.2017 10:19

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

0019.1-42254 อมก๋อย.pdf
Download12
140.27 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 498.88 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่