ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ไฟล์หนัสือโครการนวัตวิถี สำหรับเจ้าหน้าที่อำเภอ.rar
Download172
492.91 Kb
25.04.2018 13:37

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ เรื่องไฟล์หนังสือ+สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.pdf
Download123
4.47 Mb
14.02.2018 12:58

ด่วนที่สุด โครงการฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ไชยปราการ.pdf
Download12
105.87 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

โรเรียน OTOP 61.rar
Download92
304.96 Kb
19.01.2018 20:00

ส่งไฟล์ข้อมูลตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

แม่แต.pdf
Download11
530.71 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แม่ออน.pdf
Download4
28.61 Kb
20.07.2018 19:09

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามดครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์

แม่ริม.pdf
Download11
654.69 Kb
17.04.2018 15:47

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แผนอบรม ส่ให้อำเภอ.xlsx
Download22
74.33 Kb
10.07.2018 09:17

ฝากให้พี่หนิง อ.ไชยปราการ

แบบสรุปการส่รายาน ตัวชี้วัดที่ 9.pdf
Download64
168.19 Kb
05.02.2018 17:42

เรียน จนท.พช.รับผิดชอบ คร.ยากจน17 อำเภอ(ยกเว้น เมือง จอมทอง/แม่แตง/สะเมิง/ฮอด/สารภี/เวียงแหง/ดอยหล่อ)ส่งรายงาน ครั้งที่ 1

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน แก้ไขข้อความ.xlsx
Download80
11.36 Kb
14.02.2018 13:40

แบบลงทะเบียน ไทยนิยม ยั่งยืน (แก้ไขคำผิด)

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.xlsx
Download35
10.42 Kb
14.02.2018 13:07

ขอส่งแบบลงทะเบียน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 ก.พ.2561

แบบลชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยครูบา ครั้ที่ 3.xlsx
Download39
10.97 Kb
24.05.2018 04:59

เรียนพัฒนาการทุกอำเภอ ขอส่งแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ ครั้งที่ 3

แบบรายานความก้าวหน้าอำเภอ.xlsx
Download20
11.83 Kb
08.05.2018 18:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความก้าวหน้า)

แบบรายานข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ.xlsx
Download86
38.75 Kb
28.02.2018 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

แบบรายาน1 คร. 1สัญญา.xlsx
Download16
49.24 Kb
19.06.2018 16:03

อ.ฝางส่งรายงาน 1 คร. 1 สัญญษ

แบบรายาน SSG ปี 2561.xlsx
Download75
15.02 Kb
28.02.2018 15:09

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) ปี 2561 โดยให้กรอกข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้จังห

แบบรายาน SE ปี 61.xls
Download72
246.5 Kb
25.01.2018 10:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

แบบรายาน SE ปี 61 แก้ไข.xls
Download50
49.5 Kb
26.01.2018 13:53

รียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

แบบฟอร์มรายานผลสัมมาชีพ61จว.rar
Download152
2.48 Mb
29.01.2018 14:53

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ จังหวัดขอส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน (3 แบบรายงาน) ให้อำเภออีกครั้งนะคะ

แบบประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโรเรียน OTOP.docx
Download54
23.46 Kb
08.03.2018 09:40

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ไฟล์แบบประเมินโรงเรียน OTOP

แบบทะเบียนรายชื่อ.xlsx
Download190
10.83 Kb
20.02.2018 10:57

จังหวัด ขอส่งแนวทางแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

แบบตอบรับกลุ่มเป้าหมาย D hope เวที 1.xlsx
Download55
28.69 Kb
04.05.2018 18:22

ไฟล์ Excel แบบตอบรับ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 17494 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) ครั

แนวทาการเขียนเบิก คชจ.เดินทาไปราชการ.rar
Download148
491.26 Kb
09.07.2018 15:55

แนวทางการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่ะ

แนวทาการติดตามไทยนิยมยั่ยืน.rar
Download70
1.41 Mb
02.05.2018 18:03

เรียน นายนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ร่างแนวทางการติดตามไตรมาส3-4)

แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ มิ.ย.61.pdf
Download33
985.7 Kb
05.05.2018 13:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือน มิ

แจ้ประชุม Conference.pdf
Download49
36.91 Kb
25.01.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ VDO Conference

เอกสารแนบ หนัสือ ปี61.rar
Download76
14.16 Mb
28.02.2018 14:39

รียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

เลขอนุมัติค่าเช่าบ้าน ขรก.ชม ณ เมย61.pdf
Download62
160.72 Kb
15.05.2018 17:13

เลขอนุมัติใบแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ปรับปรุงปัจจุบัน ณ เม.ย. 61 ค่ะ

เมือเชียใหม่.pdf
Download15
106.27 Kb
25.01.2018 17:26

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

เตรียมพร้อม นวัตวิถี 1 แก้ไข.docx
Download107
32.55 Kb
01.06.2018 18:14

ร่าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เชียใหม่_บหน้า_หมุนเวียน รอบ 1_2561.xls
Download18
116 Kb
21.03.2018 09:46

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

ฮอด.pdf
Download13
93.97 Kb
20.07.2018 19:08

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

อำเภอที่ผิดนัดชำระหนี้ 30 มิ.ย.61 เชียใหม่.xlsx
Download22
71.96 Kb
05.07.2018 15:51

เรียน ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ เรื่อง ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560 (98 โครงการ)

อำเภอดอยเต่า จัหวัดเชียใหม่ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2561.xls
Download18
1.88 Mb
31.01.2018 16:15

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานแก้จน ี2561

อ.สันทราย.pdf
Download14
767 Kb
29.01.2018 14:30

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับสมาชิกกองทุน (ฝากให้พี่นุช สันทรายค่ะ)

หลักสูตร นวัตวิถี2- .xlsx
Download168
19.15 Kb
22.06.2018 16:03

ตัวอย่างหลักสูตรโครงการนวัติวิถี

หลักฐานการเิน.rar
Download218
28.41 Kb
20.02.2018 10:42

จังหวัดส่งแนวทาง การเตรียมหลักฐานการเงินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หมวด 300.rar
Download216
205.82 Kb
22.06.2018 16:02

ร่าง หมวด300 โครงการนวัตวิถี

หนัสือแจ้อำเภอ.docx
Download77
62.58 Kb
06.06.2018 14:57

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่รับงานกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ ทุกอำเภอ ด่วนที่สุด หนังสอรอการลงนาม ค่ะ (ขอให้ส่งทุกรายงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ขอบคุณค่ะ )

หนัสือเชิญวิทยากร.pdf
Download14
746.28 Kb
12.07.2018 16:00

เรียน อำเภอแม่ออน ขอความกรุณาแจ้งประสานวิทยากรฯ

หนัสือลาออก.pdf
Download54
105.41 Kb
21.06.2018 17:33

ขอฝากให้หัวหน้าสุนทร อำเภอกัลยาณิวัฒนา และพี่ธนรัฐ อำเภอแม่ริม แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก

หนัสือปะหน้าการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น.pdf
Download49
38.52 Kb
23.01.2018 13:42

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2560

หนัสือ - Copy.docx
Download86
226.33 Kb
17.05.2018 16:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบที่ 2 ปี 2561.pdf
Download21
730.85 Kb
23.05.2018 12:28

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady

ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบที่ 1 ปี 2561.pdf
Download29
928.53 Kb
05.05.2018 13:56

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมกา

สิ่ที่ส่มาด้วย3.xlsx
Download83
62.15 Kb
08.05.2018 15:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สิ่ที่ส่มาด้วย นส.ที่ ชม.0019.3-ว17514 ลว.8 พ.ค.61.rar
Download56
45.24 Kb
09.05.2018 13:35

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม นส.ที่ ชม 0019.3/ว 17514 ลว .8 พ.ค.61

สิ่ที่ส่มาด้วย ตามนส คณะทำานจัดการกอทุนฯ.rar
Download96
50.74 Kb
28.02.2018 15:03

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6131 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกอ

สิ่ที่ส่มาด้วย 1 คู่มือการติดตั้ ESET 6.4.2014.0.rar
Download85
4.46 Mb
16.02.2018 16:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

สิ่ที่ส่มาดว้ย 2 ทะเบียนคุมการติดตั้โป.xlsx
Download40
11.76 Kb
16.02.2018 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สารภี.pdf
Download20
561.36 Kb
15.06.2018 15:08

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

สันทราย.pdf
Download10
524.65 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

สันกำแพ_001.pdf
Download15
114.45 Kb
25.01.2018 17:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

สันกำแพ.pdf
Download26
562.83 Kb
15.06.2018 15:08

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

วิทยุ_001.pdf
Download96
40.74 Kb
30.01.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอประชุม

วิทยุ ที ชม 0019.1-ว 056.pdf
Download55
32.09 Kb
26.06.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วิทยุ ด่วนที่สุดชม0019.3 ว057.pdf
Download74
35.03 Kb
03.07.2018 16:24

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ อ.หาดแม่ริมกัลยาณิวัฒนา.rar
Download20
501.35 Kb
05.03.2018 10:35

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

ลูกหนี้ค้าชำระ ปี 2560.xlsx
Download37
15.44 Kb
21.03.2018 14:26

เรียน อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอสะเมิง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางด

ลำดับที่ 1.docx
Download17
478.99 Kb
16.03.2018 13:54

อ.สันกำแพงส่งรายงานผลจัดกิจกรรมเนืองในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มฯ ครบรอบ 44 ปี

ร่าแผน..pdf
Download205
414.74 Kb
11.06.2018 17:55

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัด โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพือให้ทราบเป็นข้อมุลเบื้องต้น

ร่า แจ้จัดสรรอำเภอ ไตรมาส 3-4.rar
Download148
2.99 Mb
30.04.2018 17:26

จังหวัด ขอส่งไฟล์ร่างหนังสือแจ้งจัดสรรฯ และทะเบียนจัดสรรฯ เพ่ือดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3-4 เพื่อให้อำเภอได้ความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม

ร่า ด่วนที่สุด Kick off.pdf
Download59
133.62 Kb
13.07.2018 10:26

ร่างหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องการประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

รายานโครการสัมมาชีพ.pdf
Download107
1.14 Mb
24.01.2018 11:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรือ่ง การรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2561

รายานความก้าวหน้า จปฐ61 อำเภอแม่ออนมค.xlsx
Download9
12.1 Kb
22.01.2018 14:21

อำเภอแม่ออนรายงานความก้าวหน้า จปฐ วันที่ 19

รายชื่ออค์กรสตรี 25 มค61.xlsx
Download64
23.66 Kb
26.01.2018 12:23

จว.ขอส่งรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ค่ะ

รายชื่อพื้นที่หมู่บ้านบภาค.xlsx
Download45
21.17 Kb
12.07.2018 12:46

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอส่งรายช่ือหมู่บ้านงบภาค เพ่ือให้อำเภอพิจารณาเป็นจุดศึกษาดูงาน

รายชื่อ.docx
Download17
17.18 Kb
02.03.2018 14:33

ขอส่งรายชื่อผู้ศึกษาดูงานหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ อ.สะเมิง ครับ

รายชื่อ หมู่บ้าน 526.xlsx
Download103
110.9 Kb
08.02.2018 11:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ขอส่งรายทะเบียนพื้นที่เป้าหมายผู้เข้าร่วมโคางการฯเพิ่มเติม

ยกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D มช..xls
Download11
30 Kb
11.06.2018 14:09

อ.หางดงส่งรายชื่ออบรม กลุ่ม D มช.

ประชุม กพสจ..pdf
Download52
294.73 Kb
27.02.2018 19:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบ K3-300461.pdf
Download74
11.02 Mb
07.05.2018 16:50

ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ K3

บันทึกข้อความ .docx
Download58
37.6 Kb
19.04.2018 13:31

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ (ขอเน้นย้ำว่า ข้อความไหนไม่เกี่ยวข้องให้ใช้ - ห้ามตัดข้อความออก) นะคะ

นาแสจันทร์ พันธุ์ศาสตร์ อำเภอหาด bill payment.pdf
Download19
125.55 Kb
26.02.2018 15:20

เรียน อำเภอหางดง เรื่อง Bill payment นางแสงจันทร์ พันธุ์ศาสตร์

นส.ที่ ชม 0019.3ว6738 ลว. 27 ก.พ.61.rar
Download113
1.52 Mb
27.02.2018 20:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม0019.3 ว24173 ลวันที่ 20 มิ.ย.61 อุดหนุนรอบ 4.pdf
Download13
286.45 Kb
20.06.2018 14:16

เรียน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุนรอบ 4)

ที่ ชม0019.3 ว19061 ลวันที่ 17 พ.ค.61 หมุนเวียน 3.2.pdf
Download11
432.93 Kb
18.05.2018 09:50

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.2)

ที่ ชม0019.3 ว19060 ลวันที่ 17 พ.ค.61 อุดหนุน 3.2.pdf
Download8
287.37 Kb
18.05.2018 09:49

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.2)

ที่ ชม0019.3 ว17514 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อการเร่รัดติดตามหนี
Download76
1.07 Mb
09.05.2018 10:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รายงานกรม)

ที่ ชม0019.3 ว17506 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อ เร่ติดตามหนี้ค้าช
Download36
3.87 Mb
08.05.2018 17:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ผิดนัดชำระ ปี

ที่ ชม0019.3 ว17505 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อลูกหนี้ใกล้หมดอายุ
Download14
1.3 Mb
08.05.2018 17:07

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

ที่ ชม0019.3 ว15809 ลวันที่ 3 พ.ค.61 โอนเินอุดหนุน รอบ 2.2.p
Download9
290.88 Kb
03.05.2018 15:54

เรียน นายอำเภอเชียงดาว และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 2.2)

ที่ ชม0019.3 ว15805 ลวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โอนเินหมุนเวียน ร
Download46
546.54 Kb
03.05.2018 11:17

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม

ที่ ชม0019.3 ว15778 ลวันที่ 26 เมษายน 2561 โอนเินอุดหนุน รอบ
Download12
337.31 Kb
03.05.2018 11:15

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 2.1)

ที่ ชม0019.3 15810 ลวันที่ 3 พ.ค.61 โอนเินหมุนเวียน รอบ 2.2.
Download5
301.84 Kb
03.05.2018 15:56

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 2.2)

ที่ ชม 0019.3-ว15806 ลว. 3 พ.ค.61.rar
Download82
3.86 Mb
03.05.2018 17:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

ที่ ชม 0019.3-ว14128 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download49
297.82 Kb
18.04.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับบัตรได้ที่น้องแป้ง ค่ะ)

ที่ ชม 0019.3-ว14126 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download68
441.29 Kb
18.04.2018 18:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ที่ ชม 0019.3-ว13029.pdf
Download91
483.9 Kb
03.04.2018 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดฯ ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับสลากได้ที่ เสาวลักษณ์ ทะปัญญา ) ขอบคุณค่ะ

ที่ ชม 0019.3- ว 19102.pdf
Download54
598.25 Kb
23.05.2018 09:19

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยาณิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ด และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3- ว 19101.pdf
Download51
600.42 Kb
23.05.2018 09:20

เรัยน นายอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง และอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3- ว 19093.pdf
Download36
1.16 Mb
23.05.2018 09:13

เรียน นายอำเภอพร้าว ฮอด และอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผูนำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

ที่ ชม 0019.3 ว8849 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.2.pdf
Download79
307.8 Kb
14.03.2018 15:38

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.2) **เงินจะเข้

ที่ ชม 0019.3 ว8848 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.1.pdf
Download40
292.32 Kb
14.03.2018 15:36

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.1) **เงินจะเข้าบ

ที่ ชม 0019.3 ว24196 ลวันที่ 25 มิ.ย.61 บัตรรับชำระหนี้ รอบ
Download29
922.86 Kb
25.06.2018 16:27

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสารภี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอฮอด นายอำเภอฝาง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร

ที่ ชม 0019.3 ว22688 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอ
Download67
798.22 Kb
18.06.2018 11:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่อาย และนา

ที่ ชม 0019.3 ว19105 ลวันที่ 23 พ.ค.61 หมุนเวียน 3.3.pdf
Download20
364.16 Kb
24.05.2018 09:48

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 3.3)

ที่ ชม 0019.3 ว17531 ลวันที่ 15 พ.ค.61 โอนเินหมุนเวียน 3.1.p
Download14
384.67 Kb
16.05.2018 10:48

เรียน นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.1)

ที่ ชม 0019.3 ว10881 ลวันที่ 22 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.3.pdf
Download20
301.11 Kb
22.03.2018 15:51

เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 1.3) เงินจะเข้าบัญชีภายใน 2-3 วันทำการนะค

ที่ ชม 0019.3 ว10875 ลวันที่ 20 มีนาคม 2561 หมุนเวียน รอบที่
Download14
273.31 Kb
21.03.2018 09:20

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

ที่ ชม 0019.3 ว 8831.pdf
Download140
486.11 Kb
11.03.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.พช.ในการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3 22687 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 การโอนเินหมุนเวียนรอบ
Download20
366.09 Kb
18.06.2018 10:06

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียนรอบ 4.1)

ที่ ชม 0019.3 22686 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 การโอนเินหมุนเวียน รอ
Download6
293.14 Kb
18.06.2018 10:04

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียนรอบ 3.4)

ที่ ชม 0019.3 17530 ลวันที่ 15 พ.ค.61 อุดหนุน 3.1.pdf
Download6
286.2 Kb
16.05.2018 10:44

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.1)

ที่ ชม 0019.1- ว 010.pdf
Download70
48.44 Kb
23.05.2018 09:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ทะเบียนลูกหนี้ค้าชำระฯ จ.เชียใหม่.xlsx
Download28
38.9 Kb
05.07.2018 15:52

เรียน ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ เรื่อง ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560 (98 โครงการ)

ทะเบียนจัดสรร61 ไตรมาร 3-4อำเภอ.xlsx
Download54
23.71 Kb
02.05.2018 16:11

ขอแก้ไขทะเบียนจัดสรรงบประมาณฯ ไตรมาส 3-4 กิจกรรมนำเสนอฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนามค่ะ

ตัวอย่า หนัสือรับสภาพหนี้.doc
Download52
60 Kb
29.01.2018 10:57

ตัวอย่าง หนังสือรับสภาพหนี้ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ตัวชี้วัดรวม.xlsx
Download169
23.22 Kb
12.02.2018 16:04

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพ.pdf
Download95
291.94 Kb
23.03.2018 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ด่วนที่สุดวิทยุชม0019.1 ว058.pdf
Download30
40.58 Kb
13.07.2018 14:47

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 16 ก.ค. 61

ด่วนที่สุดชม0019.1 ว25333.pdf
Download115
838.35 Kb
03.07.2018 16:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ด่วนที่สุด นบพ 2561.rar
Download79
1.71 Mb
20.03.2018 08:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 หาด.pdf
Download21
1.71 Mb
27.02.2018 15:47

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 ฝา.pdf
Download12
1.73 Mb
27.02.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว25314 ลว 29 มิ.ย. 61.rar
Download52
17.52 Mb
29.06.2018 16:28

เรียน นายอำเภอสันทราย ไชยปราการ สารภี ดอยเต่า สันกำแพง สะเมิง ดอยสะเก็ด พร้าว และแม่แจ่ม เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 6725.pdf
Download160
571.84 Kb
26.02.2018 09:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 . 25315 ลว 29 มิ.ย. 61.rar
Download11
3.42 Mb
29.06.2018 16:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงหใม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 -ว14127 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download71
215.43 Kb
18.04.2018 18:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 21380.pdf
Download135
9.75 Mb
05.06.2018 18:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6702.pdf
Download120
1.14 Mb
19.02.2018 19:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6701.pdf
Download215
3.17 Mb
19.02.2018 20:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ด่วนที่สุด ชม0019.2 ว25337.pdf
Download130
1.22 Mb
04.07.2018 14:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม0019.2 26876.pdf
Download96
131.99 Kb
13.07.2018 13:48

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.4-ว14117.pdf
Download36
17.33 Mb
18.04.2018 15:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว8819.pdf
Download70
286.63 Kb
05.03.2018 10:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 44 ปี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15783.pdf
Download82
46.2 Kb
27.04.2018 18:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15783..pdf
Download85
92.76 Kb
30.04.2018 16:25

ขอแก้ไขหนังสือ เลขที่ ชม 0019.3/ว 15783 เรื่อง โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15781-82.pdf
Download39
1.69 Mb
27.04.2018 18:50

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และ นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว 17494.pdf
Download94
777.01 Kb
04.05.2018 18:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) ครั้งที่ 1

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-15818.pdf
Download25
326.05 Kb
07.05.2018 09:38

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว26901.rar
Download6
5.03 Mb
20.07.2018 16:56

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.1-ว19057.pdf
Download97
6.69 Mb
16.05.2018 14:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 1416.pdf
Download33
203.7 Kb
10.07.2018 16:57

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง สันป่าตอง แม่แตง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี เรื่อง โครงการฝึกอบรม"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยกฎหมายและสิทธิประโยชน์ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

ด่วนที่สุด CD TALENT.pdf
Download104
18.09 Mb
15.02.2018 17:26

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม กัลยาฯ ฮอด แม่อาย ฝาง จอมทอง สารภี ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันกำแพง ดอยหล่อ อมก๋อย และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ :CD

ดอยหล่อ.pdf
Download16
115.7 Kb
25.01.2018 16:44

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ดอยสะเก็ด.pdf
Download16
117.23 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ชม0019.3ว6710 ลว 22 กพ 61.rar
Download122
442.68 Kb
22.02.2018 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ชม0019.3ว26900.pdf
Download51
318.42 Kb
19.07.2018 16:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุนเข้มแข็ง : วิถีธรรม

ชม0019.3ว20154 ลว 30 พ.ค. 61.rar
Download12
3.78 Mb
31.05.2018 09:09

เรียน นายอำเภอสะเมิง กัลยาณิวัฒนา และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว20153 ลว 30 พ.ค.61.rar
Download46
13.33 Mb
31.05.2018 09:06

เรียน นายอำเภอไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด ฝาง สารภี สันทราย และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว 13334 ลว.4 เม.ย.61 อุดหนุน.pdf
Download20
715.07 Kb
05.04.2018 10:01

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด และสารภี เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3ว 13333 ลว.4 เม.ย.61 หมุนเวียน.pdf
Download23
1.44 Mb
05.04.2018 09:59

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม และพร้าว เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3 ว6714 ลว 22 กพ 61.rar
Download66
14.54 Mb
22.02.2018 12:48

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฮอด จอมทอง สันทราย สันกำแพง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว6713 ลว 22 กพ 61.rar
Download110
12.63 Mb
22.02.2018 12:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

ชม0019.3 ว26903.pdf
Download38
374.23 Kb
19.07.2018 17:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ชม0019.3 ว26890.pdf
Download23
116.72 Kb
16.07.2018 20:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP ปี 2561

ชม0019.3 ว26888.pdf
Download68
82.29 Kb
16.07.2018 20:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2561

ชม0019.3 ว26876.pdf
Download21
304.38 Kb
20.07.2018 10:52

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง พร้าว และ ดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินดครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561 กิจกรรมรับโล่

ชม0019.3 ว25335 ลวันที่ 3 ก.ค.61 ครบกำหนด ส.ค.61.pdf
Download53
3.67 Mb
04.07.2018 09:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ค.61)

ชม0019.3 ว25334.pdf
Download16
671.66 Kb
04.07.2018 09:01

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 9/2561

ชม0019.3 ว15816 ลว. 3 พ.ค. 61.rar
Download37
17.96 Mb
04.05.2018 09:51

เรียน นายอำเภอสารภี สะเมิง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง พร้าว แม่แตง สันกำแพง แม่อาย และแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว0485.pdf
Download28
104.9 Kb
20.07.2018 10:53

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การอบรมด้ายเกษตรอินทรีย์

ชม0019.3 ว 6742 ลว. 5 มี.ค. 61.rar
Download132
10.88 Mb
05.03.2018 13:10

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ออน สันป่าตอง สันทราย สารภี หางดง ดอยเต่า เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ แม่อาย แม่แจ่ม สันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบ

ชม0019.3 ว 6135 ลว. 12 ก.พ. 61.pdf
Download82
4.69 Mb
13.02.2018 09:58

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ดอยเต่า เวียงแหง แม่ออน ดอยหล่อ และ กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบา

ชม0019.3 ว 26880.pdf
Download59
57.6 Kb
13.07.2018 14:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

ชม0019.3 ว 15817 ลว.3 พ.ค. 61.rar
Download14
3.32 Mb
04.05.2018 09:52

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด ดอยหล่อ และแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 13334.pdf
Download31
949.95 Kb
04.04.2018 13:23

เรียน นายอำเภอแม่ริม เชียงดาว ดอยสะเก็ด สารภี และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 13333.pdf
Download32
1.66 Mb
04.04.2018 13:21

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม พร้าวและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 3636.pdf
Download29
418.04 Kb
29.01.2018 15:42

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร 1/2561

ชม0019.3 13345.pdf
Download19
481.39 Kb
05.04.2018 16:07

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5/2561

ชม0019.1-ว004.pdf
Download58
37.1 Kb
09.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ชม0019.1-1119.pdf
Download20
44.94 Kb
30.05.2018 17:15

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งมารดาของนางพรรณี ทองแสง ถึงแก่กรรม

ชม0019.1 ว 25338.pdf
Download94
189.85 Kb
04.07.2018 16:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม0019. 6694.pdf
Download22
412 Kb
16.02.2018 12:58

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 2/2561

ชม0019 3 ว10880.pdf
Download15
694.99 Kb
22.03.2018 16:23

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 4/2561

ชม0019 3 6704.pdf
Download45
412.26 Kb
21.02.2018 13:05

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 3/2561

ชม. 0019.3 ว 25360 ลว. 10 ก.ค. 61.pdf
Download51
204.64 Kb
10.07.2018 14:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

ชม 009.2-ว 21380.pdf
Download111
459.04 Kb
06.06.2018 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.4-ว6732.pdf
Download118
3.06 Mb
27.02.2018 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม 0019.4-ว6196.pdf
Download61
97.23 Kb
16.02.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 จะส่งให้อีกไฟล์นะคะ

ชม 0019.4-ว6137.pdf
Download70
122.53 Kb
13.02.2018 09:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ชม 0019.4-ว6136.pdf
Download91
599.6 Kb
13.02.2018 09:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว6124.pdf
Download78
66.2 Kb
12.02.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชม 0019.4-ว389.pdf
Download51
265.02 Kb
27.02.2018 18:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว388.pdf
Download96
213.71 Kb
28.02.2018 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสะเมิง เชียงดาว แม่วาง เวียงแหง สันป่าตอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด จอมทอง ฝาง สารภี แม่ริม หางดง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลการซ้ำกันของเลขประจำตัวประชาชนของข้

ชม 0019.4-ว3651.pdf
Download108
209.67 Kb
05.02.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว267.pdf
Download65
1.85 Mb
12.02.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว2577.pdf
Download49
2.87 Mb
22.01.2018 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมือง จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และดอยหล่อ)

ชม 0019.4-ว24170.pdf
Download152
364 Kb
19.06.2018 09:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

ชม 0019.4-ว22691.pdf
Download79
465.97 Kb
15.06.2018 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP & SMEx LANNA EXPO 2018"

ชม 0019.4-ว19085.pdf
Download29
110.49 Kb
21.05.2018 11:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP &SMEs LANNA EXPO2018"

ชม 0019.4-ว19084.pdf
Download145
365.75 Kb
21.05.2018 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA EXPO 2018"

ชม 0019.4-ว17496.pdf
Download79
423.1 Kb
07.05.2018 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561

ชม 0019.4-ว155.pdf
Download57
48.19 Kb
24.01.2018 14:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว14142.pdf
Download82
189.42 Kb
25.04.2018 12:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.4-ว14139.pdf
Download39
115.77 Kb
25.04.2018 11:35

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชม 0019.4-ว14120.pdf
Download78
3.67 Mb
18.04.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.4-ว14119.pdf
Download43
470.28 Kb
18.04.2018 15:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4-ว14115.pdf
Download60
1.93 Mb
18.04.2018 10:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม 0019.4-ว13331.pdf
Download93
160.47 Kb
03.04.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.4-ว10871.pdf
Download93
1.17 Mb
23.03.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามการจัดเก็บ บันทึก และอัปโหลดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.4-ว.10900.pdf
Download125
10.1 Mb
27.03.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว 3620.pdf
Download112
1.03 Mb
24.01.2018 14:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2

ชม 0019.4-ว 25327.pdf
Download58
330.54 Kb
02.07.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง รายงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ

ชม 0019.4-ว 25326.pdf
Download42
221.66 Kb
02.07.2018 16:27

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่อาย พร้าว ดอยเต่า และอำเภอไชยปราการ เรื่อง โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.4-ว 15828.pdf
Download70
296.11 Kb
04.05.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ชม 0019.4 ว25357.pdf
Download84
648.35 Kb
10.07.2018 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบิหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม 0019.4 ว 324 ลว.19 ก.พ. 61.pdf
Download88
13.09 Mb
19.02.2018 19:31

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง ส่งสรุปผลการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

ชม 0019.3ว.3662 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download40
1.45 Mb
07.02.2018 10:00

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่อาย และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3ว.3658 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download66
201.01 Kb
07.02.2018 09:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

ชม 0019.3-ว8829.pdf
Download124
761.03 Kb
09.03.2018 12:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว882809032018123631.pdf
Download133
217.78 Kb
09.03.2018 12:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว8815.pdf
Download26
590.18 Kb
05.03.2018 14:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม สันกำแพง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล

ชม 0019.3-ว8813.pdf
Download11
32.71 Kb
05.03.2018 13:49

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชปารประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.3-ว6736.pdf
Download80
973.2 Kb
27.02.2018 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.3-ว6735.pdf
Download46
177.01 Kb
27.02.2018 18:13

เรียน นายอำเภอสันทราย แม่ริม สะเมิง สันกำแพง กัลยาณิวัฒนา ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง พร้าว ดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว6727.pdf
Download159
2.2 Mb
27.02.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว6099.pdf
Download251
826.11 Kb
07.02.2018 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3-ว541.pdf
Download43
6.29 Mb
21.03.2018 10:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว525.pdf
Download58
419.04 Kb
20.03.2018 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ชม 0019.3-ว522.pdf
Download44
237.19 Kb
20.03.2018 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561

ชม 0019.3-ว46409032018123106.pdf
Download39
116.27 Kb
09.03.2018 12:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด สันกำแพง และหางดง เรื่อง การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

ชม 0019.3-ว423.pdf
Download30
182.59 Kb
07.03.2018 19:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : O

ชม 0019.3-ว3665.pdf
Download89
210.39 Kb
07.02.2018 11:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว3650.pdf
Download23
1.44 Mb
05.02.2018 16:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม 0019.3-ว3635.pdf
Download51
53.35 Kb
29.01.2018 11:02

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง เมืองเชียงใหม่ สันทราย และหางดง เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว3632.pdf
Download130
619.84 Kb
29.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว3625.pdf
Download68
163.36 Kb
25.01.2018 17:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ชม 0019.3-ว3619.pdf
Download83
271.44 Kb
24.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว2581.pdf
Download70
159.59 Kb
22.01.2018 17:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แตง และสันกำแพง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว2579.pdf
Download103
2.82 Mb
22.01.2018 14:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว22693.pdf
Download78
235.77 Kb
15.06.2018 15:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ชม 0019.3-ว22679.pdf
Download27
150.44 Kb
15.06.2018 11:32

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว21397.pdf
Download14
116.51 Kb
07.06.2018 10:26

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด (OTO{ Sighature) ในงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.3-ว21391.pdf
Download77
669.03 Kb
07.06.2018 10:24

้เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ชม 0019.3-ว21390.pdf
Download150
572.52 Kb
07.06.2018 10:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและการรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ ปี 2561

ชม 0019.3-ว197.pdf
Download68
2.94 Mb
05.02.2018 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3"

ชม 0019.3-ว19062.pdf
Download20
353.07 Kb
17.05.2018 16:30

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว190.pdf
Download100
362.6 Kb
01.02.2018 12:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

ชม 0019.3-ว17523.pdf
Download90
46.72 Kb
11.05.2018 10:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3

ชม 0019.3-ว17509.pdf
Download12
138.01 Kb
08.05.2018 15:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้การบริหารจัดการหนี้

ชม 0019.3-ว17508.pdf
Download125
3.36 Mb
08.05.2018 15:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2,4,5)

ชม 0019.3-ว17507.pdf
Download15
93.27 Kb
08.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณค่าปรับปรุง บำรุงรักษาอุปกรณ์และข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในโครงการ ประชารัฐ สุขใจ SHOP

ชม 0019.3-ว15814.pdf
Download49
239.68 Kb
03.05.2018 15:40

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

ชม 0019.3-ว15813.pdf
Download25
116.95 Kb
03.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอหางดงและนายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว15812.pdf
Download92
216.61 Kb
03.05.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ชม 0019.3-ว15786.pdf
Download87
4.34 Mb
30.04.2018 15:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D)

ชม 0019.3-ว15785.pdf
Download100
1.33 Mb
30.04.2018 12:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว14143.pdf
Download167
1.62 Mb
25.04.2018 12:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว14140.pdf
Download105
287.34 Kb
25.04.2018 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.3-ว138.pdf
Download44
36.02 Kb
22.01.2018 17:10

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม สะเมิง สันทราย ดอยสะเก็ด ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา สันกำแพง และพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว13343.pdf
Download123
1.09 Mb
04.04.2018 17:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว13342.pdf
Download77
306.78 Kb
04.04.2018 17:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว13021.pdf
Download33
196.23 Kb
02.04.2018 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐสุขใจ SHOP ปี 2561

ชม 0019.3-ว1158.pdf
Download49
533.52 Kb
04.06.2018 16:53

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม ดอยหล่อ หางดง แม่ริม แม่แตง และดอยเต่า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองฯ

ชม 0019.3-ว10899.pdf
Download17
283.12 Kb
27.03.2018 14:10

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3-ว10895.pdf
Download78
980.81 Kb
26.03.2018 16:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ชม 0019.3-ว10865.pdf
Download31
346.31 Kb
20.03.2018 10:06

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

ชม 0019.3-ว.10899.pdf
Download22
289.39 Kb
27.03.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3-ว 8852.pdf
Download97
7.73 Mb
14.03.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สามเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.3-ว 8851.pdf
Download106
14.3 Mb
14.03.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.)รุ่นที่ 7

ชม 0019.3-ว 8814.pdf
Download128
1.73 Mb
06.03.2018 16:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.3-ว 841.pdf
Download54
1.03 Mb
03.05.2018 14:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 736.pdf
Download74
3.34 Mb
18.04.2018 18:24

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

ชม 0019.3-ว 6706.pdf
Download68
367.27 Kb
20.02.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด กัลาณิวัฒนา พร้าว ดอยสะเก็ด และอำเภอสะเมิง เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 6132.pdf
Download110
951.33 Kb
12.02.2018 17:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 6131.pdf
Download110
763.25 Kb
12.02.2018 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.3-ว 6128.pdf
Download54
2.54 Mb
12.02.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอเภอ เรื่อง ส่งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำ อช.

ชม 0019.3-ว 404.pdf
Download54
423.94 Kb
05.03.2018 14:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561

ชม 0019.3-ว 2565.pdf
Download117
618.19 Kb
22.01.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒน)

ชม 0019.3-ว 25322.pdf
Download31
164.73 Kb
04.07.2018 13:05

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอฝากหนังสือให้คุณนพวงศ์ รัฐผไท เรื่อง การสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 25321.pdf
Download60
96.17 Kb
02.07.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 24202.pdf
Download140
1.49 Mb
27.06.2018 09:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดย โรงเรียน OTOP ภาตใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 24194.pdf
Download105
427.2 Kb
25.06.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 24193.pdf
Download84
780.77 Kb
25.06.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม 0019.3-ว 21354.pdf
Download58
229.38 Kb
01.06.2018 09:13

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง ดอยหล่อ สันป่าตอง พร้าว และไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 19066.pdf
Download75
576.49 Kb
17.05.2018 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและแม่ออน) เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร กิจกรรมที่ 2

ชม 0019.3-ว 17538.pdf
Download112
972.79 Kb
16.05.2018 14:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 17536.pdf
Download50
145.01 Kb
16.05.2018 13:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำ

ชม 0019.3-ว 17513.pdf
Download20
159.26 Kb
08.05.2018 18:43

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง

ชม 0019.3-ว 17488.pdf
Download74
244.16 Kb
04.05.2018 17:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัมนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 15807.pdf
Download18
534.54 Kb
03.05.2018 13:37

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ชม 0019.3-ว 15791.pdf
Download72
445.65 Kb
21.05.2018 15:19

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับโซน ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 14133.pdf
Download20
268.67 Kb
19.04.2018 13:46

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว 14132.pdf
Download21
267.3 Kb
19.04.2018 13:45

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว 14129.pdf
Download30
125.72 Kb
19.04.2018 12:11

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion)

Download267
321.06 Kb
12.03.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ชม 0019.3-6109.pdf
Download76
1.52 Mb
08.02.2018 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย " ปีที่ 2

ชม 0019.3-24212.pdf
Download49
748.6 Kb
27.06.2018 09:22

เรียน นายอำเภอสะเมิง ดอยสะเก็ด กัลยานิวัฒนา อมก๋อย และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การสัมมานาอาสาพัฒนา(อ.ส.พ.) รุ่นที่ 70

ชม 0019.3-24177.pdf
Download22
213.5 Kb
21.06.2018 09:33

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ชม 0019.3-21400.pdf
Download35
233.9 Kb
07.06.2018 12:28

เรียน นายอำเภอแม่อายและไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.3-21399.pdf
Download14
236.21 Kb
07.06.2018 12:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.3-21366.pdf
Download19
354.19 Kb
04.06.2018 12:30

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.3-20165.pdf
Download18
153.54 Kb
31.05.2018 15:35

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20164.pdf
Download12
147.89 Kb
31.05.2018 15:37

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20163.pdf
Download9
146.34 Kb
31.05.2018 15:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20162.pdf
Download12
147.51 Kb
31.05.2018 15:38

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20161.pdf
Download15
146.07 Kb
31.05.2018 15:39

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20160.pdf
Download28
143.95 Kb
31.05.2018 15:39

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-10872.pdf
Download86
96.14 Kb
20.03.2018 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3 ว6885 ลวันที่ 13 ก.ค.61 โอนเินหมุนเวียน 5.2.pdf
Download22
374.3 Kb
13.07.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอฝาง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสารภี และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 5.2)

ชม 0019.3 ว3623 ลว 24 ม.ค. 61.pdf
Download80
307.27 Kb
24.01.2018 15:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว26870 ลวันที่ 12 ก.ค.61 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 5.p
Download21
1.01 Mb
12.07.2018 15:22

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอฝาง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสารภี นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ส่งบัตรรับช

ชม 0019.3 ว25361 ลวันที่ 10 ก.ค.61 แจ้โอนเิน 5.1.pdf
Download14
623.62 Kb
11.07.2018 09:19

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบ 5.1)

ชม 0019.3 ว25330.pdf
Download85
221.75 Kb
02.07.2018 18:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว 3633.pdf
Download130
109.02 Kb
30.01.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กล่ม Quadrant D)

ชม 0019.3 ว 26873.pdf
Download99
2.5 Mb
12.07.2018 16:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชม 0019.3 ว 26872.pdf
Download24
1.73 Mb
12.07.2018 16:09

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง สันทราย หางดง แม่แจ่ม แม่ออน และอำเภอพร้าว เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชม 0019.3 ว 24195 ลว 25 มิ.ย. 61.pdf
Download75
1.37 Mb
25.06.2018 16:27

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีปัญชี 2561

ชม 0019.3 ว 21365 ลว 4 มิ.ย. 61.pdf
Download107
458.06 Kb
04.06.2018 11:55

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

ชม 0019.3 ว 21362 ลว.4 มิ.ย.61.pdf
Download86
1.44 Mb
04.06.2018 10:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 15719 ลว.10 พ.ค. 61.rar
Download82
1.16 Mb
10.05.2018 16:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม 0019.3 ว 1440.pdf
Download79
731.41 Kb
12.07.2018 16:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ชม 0019.3 26884 ลวันที่ 13 ก.ค.61 โอนเินอุดหนุนรอบ 5.pdf
Download8
276.29 Kb
13.07.2018 15:45

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุนรอบ 5)

ชม 0019.3 . 25316 ลว 29 มิ.ย. 61.pdf
Download28
269.59 Kb
29.06.2018 16:30

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ส่งคืนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 . 21384.pdf
Download26
657.66 Kb
07.06.2018 09:44

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 - ว 524.pdf
Download44
208.01 Kb
20.03.2018 09:20

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:OTOP Academy)

ชม 0019.3 - 14123.pdf
Download16
320.2 Kb
18.04.2018 18:26

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน

ชม 0019.3 - 10866.pdf
Download22
234.12 Kb
20.03.2018 09:23

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง

ชม 0019.2ว8816.pdf
Download117
132.51 Kb
05.03.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.2ว26893.pdf
Download82
42.3 Kb
18.07.2018 13:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2-ว3630.pdf
Download88
4.53 Mb
26.01.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-ว25348.pdf
Download29
615.7 Kb
09.07.2018 09:38

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2561

ชม 0019.2-ว24200.pdf
Download79
1.02 Mb
25.06.2018 14:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ชม 0019.2-ว22692.pdf
Download109
556.12 Kb
15.06.2018 15:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

ชม 0019.2-ว22685.pdf
Download56
809.36 Kb
15.06.2018 13:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561

ชม 0019.2-ว19075.pdf
Download40
252.76 Kb
18.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-ว19072.pdf
Download157
425.4 Kb
18.05.2018 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2-ว17495.pdf
Download70
323.86 Kb
07.05.2018 11:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับอำเภอและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-ว15779.pdf
Download41
182.28 Kb
27.04.2018 17:11

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด สันป่าตอง สันกำแพง หางดง และแม่วาง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-ว009.pdf
Download86
47.59 Kb
11.05.2018 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

ชม 0019.2-ว 25351.pdf
Download94
86.68 Kb
09.07.2018 13:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2-ว 24192.pdf
Download87
302.2 Kb
25.06.2018 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2-ว 17524.pdf
Download32
125.91 Kb
11.05.2018 13:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอำนวยการและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน

ชม 0019.2-ว 10878.pdf
Download62
479.97 Kb
22.03.2018 14:28

เรียน นายอำเภอจอมทอง พร้าว ฝาง สันป่าตอง สารภี สันทราย ฮอด อมก๋อย หางดง แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอประสานการลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ

ชม 0019.2-20139.pdf
Download8
942.68 Kb
23.05.2018 18:49

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-20138.pdf
Download29
951.09 Kb
23.05.2018 19:12

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-20137.pdf
Download32
718.74 Kb
23.05.2018 19:13

เรียน นายอำเภอไชยสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-17502.pdf
Download25
352.33 Kb
10.05.2018 13:50

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-13027.pdf
Download110
2.2 Mb
03.04.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม 0019.2-.pdf
Download136
436.52 Kb
05.06.2018 11:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2 ว25329.pdf
Download96
193.13 Kb
02.07.2018 17:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชม 0019.2 ว 25339.pdf
Download116
1.34 Mb
05.07.2018 10:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ชม 0019.2 26861.pdf
Download23
230.99 Kb
11.07.2018 14:03

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2 - ว 15804.pdf
Download108
841.72 Kb
03.05.2018 10:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1ว-008.pdf
Download126
79.32 Kb
09.04.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว996.pdf
Download80
71.88 Kb
16.05.2018 15:11

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณถาพ สอ.พช.

ชม 0019.1-ว6196.pdf
Download111
100.17 Kb
16.02.2018 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.1-ว6127.pdf
Download148
52.87 Kb
12.02.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ ต้นรอบการประเมิน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ชม 0019.1-ว557 2.pdf
Download39
31.8 Kb
23.03.2018 16:31

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

ชม 0019.1-ว527.pdf
Download15
44.46 Kb
20.03.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การซ่อมแซมโครงสร้างก่อนหมดสัญญาด้านงานก่อสร้างร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

ชม 0019.1-ว514.pdf
Download76
3.36 Mb
19.03.2018 11:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการอับโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)

ชม 0019.1-ว422.pdf
Download99
59.91 Kb
07.03.2018 19:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชม 0019.1-ว3643.pdf
Download69
78.09 Kb
01.02.2018 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย

ชม 0019.1-ว246.pdf
Download80
319.06 Kb
08.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอบัติเหตุกลุ่ม ปี 2561

ชม 0019.1-ว20151.pdf
Download72
37.41 Kb
28.05.2018 17:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561

ชม 0019.1-ว20146.pdf
Download68
87.92 Kb
24.05.2018 11:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1-ว17500.pdf
Download35
53.9 Kb
07.05.2018 16:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบฯ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื

ชม 0019.1-ว15792.pdf
Download65
40.68 Kb
01.05.2018 16:30

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561

ชม 0019.1-ว1135.pdf
Download21
76.35 Kb
31.05.2018 17:45

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งสามีนางประนอม พานิชเจริญ ถึงแก่กรรม

ชม 0019.1-ว10876.pdf
Download52
64.43 Kb
20.03.2018 17:06

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม แม่อาย กัลยาณิวัฒนา หางดง ฝาง ฮอด พร้าว อมก๋อย ดอยสะเก็ด แม่ริม สารภี สันกำแพง ดอยหล่อ และเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช. รุ่นใหม่ : CD Talent

ชม 0019.1-ว10871.pdf
Download74
52.46 Kb
20.03.2018 15:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.1-ว011.pdf
Download32
43.29 Kb
24.05.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ

ชม 0019.1-ว006.pdf
Download97
38.03 Kb
20.02.2018 11:51

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561

ชม 0019.1-ว005.pdf
Download102
49.18 Kb
09.02.2018 11:48

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินอำเภอ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายไทยนิยมยั่งยืนฯ

ชม 0019.1-ว-.pdf
Download35
43.58 Kb
26.04.2018 12:28

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งมารดาของนายพิเชษฐ์ ภักดี ถึงแก่กรรม

ชม 0019.1-ว 558 - Copy.pdf
Download44
31.52 Kb
23.03.2018 16:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต คุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ

ชม 0019.1-ว 24171.pdf
Download27
298.27 Kb
20.06.2018 13:25

เรียนนายอำเภอจอมทอง แม่แตง เมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง และสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตที่ครบเกษียณอายุราชการ

ชม 0019.1-ว 17512.pdf
Download39
194.93 Kb
16.05.2018 09:14

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย ดอยสะเก็ด แม่แตง และแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการติดตามสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว 17512..pdf
Download29
216.38 Kb
23.05.2018 15:34

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันทราย สันป่าตอง แม่ริม สารภี แม่แตง หางดง และแม่วาง เรื่อง การติดตามโครงการสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว 15772_001.pdf
Download26
121.41 Kb
26.04.2018 15:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 15772 แม่ริม.pdf
Download18
88.42 Kb
26.04.2018 15:33

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 15772 อมก๋อย.pdf
Download21
117.57 Kb
26.04.2018 15:31

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 14134.pdf
Download154
1.06 Mb
19.04.2018 13:55

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สันป่าตอง แม่ริม สันทราย แม่ออน ฝาง ดอยสะเก็ด ไชยปราการ สันกำแพง แม่อาย และพร้าว เรื่อง สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทำงานของข้าราชการเพื่อเป็นข้อ

ชม 0019.1-ว 14131.pdf
Download43
402.31 Kb
19.04.2018 12:23

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่ริม สารภี ฮอด และแม่วาง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6-7

ชม 0019.1-ว 14111.pdf
Download85
5.69 Mb
17.04.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.1-ว 1328.pdf
Download71
281.32 Kb
25.06.2018 14:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว 10877.pdf
Download53
12.31 Mb
22.03.2018 16:32

รียน นายอำเภอพร้าว สะเมิง กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม ฮอด สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันป่าตอง แม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเที่ยว โครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

Download82
1.19 Mb
19.03.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ชม 0019.1-ว 055.pdf
Download75
48.07 Kb
21.06.2018 09:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.1-6700.pdf
Download43
368.98 Kb
16.02.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

ชม 0019.1-6133.pdf
Download31
261.24 Kb
12.02.2018 17:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-3638.pdf
Download40
61.95 Kb
30.01.2018 13:48

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ชม 0019.1-22694.pdf
Download107
104.37 Kb
15.06.2018 15:12

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ข้าราชการขอลาออกจากราชการ

ชม 0019.1-22677.pdf
Download36
35.28 Kb
12.06.2018 15:58

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ส่งเอกสารเพื่อปรับระดับ ของนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ

ชม 0019.1-2041.pdf
Download36
46.8 Kb
24.05.2018 09:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรเปลี่ยนสายงาน ประจำปี 2561

ชม 0019.1-2016721350.pdf
Download30
381.71 Kb
31.05.2018 16:23

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ชม 0019.1-19067-19068-19069-19070.pdf
Download46
235.92 Kb
17.05.2018 16:51

เรียน นายอำเภอสันกำแพง สันป่าตอง แม่แตง สะเมิง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-10906.pdf
Download19
40.37 Kb
30.03.2018 12:46

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-10905.pdf
Download21
42.43 Kb
30.03.2018 12:47

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-10893.pdf
Download57
345.45 Kb
23.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1-10892.pdf
Download107
248.33 Kb
23.03.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1-012.pdf
Download63
47.69 Kb
31.05.2018 14:50

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดเชียงใใหม่ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพจ.

ชม 0019.1- ว006.pdf
Download66
40.3 Kb
21.03.2018 10:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561

ชม 0019.1 ว26883.pdf
Download10
35.18 Kb
13.07.2018 16:37

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว25328.pdf
Download59
707.38 Kb
02.07.2018 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมิน บุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

ชม 0019.1 ว1371.pdf
Download56
241.11 Kb
02.07.2018 18:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"

ชม 0019.1 ว 3618.pdf
Download55
1.55 Mb
23.01.2018 18:44

เรียน นายอำเภอสะเมิง แม่อาย และสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม 0019.1 26883.pdf
Download37
33.83 Kb
13.07.2018 16:38

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 - ว 518.pdf
Download70
346.21 Kb
20.03.2018 09:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ชม 0019.1 - ว 15801.pdf
Download45
2.28 Mb
02.05.2018 18:26

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และอำเภอกัลาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (เ

ชม 0019.1 - ว 15800.pdf
Download90
3.98 Mb
02.05.2018 18:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน-กันยายน 2561)

ชม 0019..3-ว2572.pdf
Download92
339.43 Kb
23.01.2018 13:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 49 ประจำปี 2561

ชม 0019..1-ว006.pdf
Download51
40.63 Kb
23.03.2018 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชม 0016.3 ว967 ลว 10 พ.ค. 61.pdf
Download66
734.63 Kb
11.05.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดสรร "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2561

ชม 0014.4-ว 13016 ลว 31 มีค 61.pdf
Download52
92.22 Kb
30.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ของเชิญประชุมเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

จัดสรรโครการสนับสนุนพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน จัหวัดเชียใหม
Download62
1.91 Mb
23.01.2018 12:36

เรียน พัฒนาการอำเภอ (พื้นที่เป้าหมาย 17 อำเภอ) จังหวัดได้ส่งข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงาน คร.ยากจน/ตัวชี้วัดฯ

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download12
1.3 Mb
03.04.2018 11:41

ขอส่งเอกสารถึง คุณสมาน ชมถิ่น

คู่มือหมู่บ้านotopเพื่อการท่อเที่ยวย.pdf
Download41
1.51 Mb
08.05.2018 18:47

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบริหารโครงการ)

คำสั่ 361-2561.pdf
Download33
303.35 Kb
16.05.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่องคำสั่งแต่งตั้งทึมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับโซนและระดับจังหวัด

ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์.pdf
Download80
184.48 Kb
22.05.2018 11:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรแหล่ท่อเที่ยวชุมชน.pdf
Download26
87.96 Kb
02.03.2018 11:03

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอฝาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หอการค้าไทย

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี_พช_16-07-18.pptx
Download70
24.94 Mb
17.07.2018 11:30

file บรรยายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน 16 ก.ค.61

การประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการ.rar
Download39
374.3 Kb
08.05.2018 11:10

เรียน นายอำเภอพร้าว เชียงดาว และอำเภอสะเมิง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การท่อเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมปี 61.xlsx
Download75
24.09 Kb
26.01.2018 16:22

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีแห่ชาติ.pdf
Download52
837.59 Kb
22.06.2018 14:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีแห่งชาติ

กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download26
21.72 Kb
22.01.2018 17:51

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ค่าขนย้าย)

กรอกข้อมูลข้าราชการ.pdf
Download33
113.08 Kb
19.07.2018 09:12

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่อาย อำเภอสันป่าตอง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด และอำเภอแม่ออน เรื่อง กรอกข้อมูลข้าราชการที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระ

otop midyear 2018-จอมทอ.xlsx
Download8
12.9 Kb
08.05.2018 14:22

จอมทอง ขอส่งรายชื่อกลุ่มเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2018

lanna expo ดอยสะเก็ด.xlsx
Download5
15.72 Kb
22.05.2018 16:00

ดอยสะเก็ด ส่งลานนาเอ๊กซ์โป ให้พี่เจี๊ยบค่ะ

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ3.xls
Download8
14.47 Kb
15.06.2018 09:57

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อกองทุนเด็กให้ อ.เวียงแหงครับ

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ2.xls
Download12
14.47 Kb
09.05.2018 13:39

ฝากถึง อ.ไชยปราการ แบบฟอร์มรายชื่อเด็กรับทุนฯกองทุนเด็กตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 22 พ.ค.61

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ1.xls
Download12
14.44 Kb
30.01.2018 16:46

ส่งแบบฟอร์มคัดเลือกเด็กฯให้อำเภอแม่แจ่มครับ

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download12
14.44 Kb
25.01.2018 13:08

ฝากไฟล์รายชื่อเด็กให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

3 Dปรับแก้.pptx
Download44
75.06 Kb
26.01.2018 16:08

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

Download187
106.14 Kb
22.01.2018 10:46

test

2018_07_11_17_18_04.pdf
Download9
407.37 Kb
11.07.2018 17:19

เรียนนายอำเภอหางดง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 10/2561

2018_06_25_09_23_20.pdf
Download17
754.2 Kb
25.06.2018 09:29

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอหางดง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 8/2561

2018_04_18_08_32_33.pdf
Download16
449.11 Kb
18.04.2018 08:40

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6/2561

2 แบบฟอร์มการรายานตัวชี้วัดครัวเรือนยากจนจัหวัดเชียใหม่ 2561
Download35
1.44 Mb
09.07.2018 10:36

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ(นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และ ดอยหล่อ)

1 แบบฟอร์มการรายานโครการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน
Download18
578 Kb
09.07.2018 10:34

แบบรายงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอเชียงดาว แม่อาย พร้าว ดอยเต่า ไชยปราการ)

0019.3-ว 19102..pdf
Download36
149.69 Kb
24.05.2018 17:26

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยานิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ดและเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 (แก้ไขหนังสือ)

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 506.32 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่