ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ไฟล์หนัสือโครการนวัตวิถี สำหรับเจ้าหน้าที่อำเภอ.rar
Download173
492.91 Kb
25.04.2018 13:37

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ เรื่องไฟล์หนังสือ+สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โครการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่ยืน อำเภอ.doc
Download95
53.5 Kb
30.08.2018 13:42

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดฯ ขอส่งร่างโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดโครงการ หมวด 300

แม่แต.pdf
Download15
530.71 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แม่ออน.pdf
Download23
28.61 Kb
20.07.2018 19:09

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามดครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์

แม่ริม.pdf
Download13
654.69 Kb
17.04.2018 15:47

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แผนอบรม ส่ให้อำเภอ.xlsx
Download38
74.33 Kb
10.07.2018 09:17

ฝากให้พี่หนิง อ.ไชยปราการ

แบบลชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยครูบา ครั้ที่ 3.xlsx
Download43
10.97 Kb
24.05.2018 04:59

เรียนพัฒนาการทุกอำเภอ ขอส่งแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ ครั้งที่ 3

แบบรายานความก้าวหน้าอำเภอ.xlsx
Download43
11.83 Kb
08.05.2018 18:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความก้าวหน้า)

แบบรายาน1 คร. 1สัญญา.xlsx
Download27
49.24 Kb
19.06.2018 16:03

อ.ฝางส่งรายงาน 1 คร. 1 สัญญษ

แบบตอบรับกลุ่มเป้าหมาย D hope เวที 1.xlsx
Download77
28.69 Kb
04.05.2018 18:22

ไฟล์ Excel แบบตอบรับ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 17494 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) ครั

แนวทาขออนุมัติโครการ.pdf
Download104
1.53 Mb
26.07.2018 10:57

จังหวัด ขอสง แนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นในการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินการ

แนวทาการเขียนเบิก คชจ.เดินทาไปราชการ.rar
Download166
491.26 Kb
09.07.2018 15:55

แนวทางการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่ะ

แนวทาการติดตามไทยนิยมยั่ยืน.rar
Download72
1.41 Mb
02.05.2018 18:03

เรียน นายนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ร่างแนวทางการติดตามไตรมาส3-4)

แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ มิ.ย.61.pdf
Download37
985.7 Kb
05.05.2018 13:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือน มิ

แจ้เตือนครบกำหนด ก.ย.61.pdf
Download46
2.8 Mb
03.08.2018 09:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง และอำเภออมก๋อย เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ย.61)

แก้ไข ชม 0019.4 ว 34414.pdf
Download59
1.66 Mb
30.08.2018 18:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) (แก้ไขวันที่)

เลขอนุมัติค่าเช่าบ้าน ขรก.ชม ณ เมย61.pdf
Download72
160.72 Kb
15.05.2018 17:13

เลขอนุมัติใบแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ปรับปรุงปัจจุบัน ณ เม.ย. 61 ค่ะ

เป้าหมายบัตรแยกอำเภอ 5 าน.rar
Download64
1.14 Mb
06.09.2018 04:23

เรียน พัฒนาการทุกอำเภอ จังหวัดส่งเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป

เตรียมพร้อม นวัตวิถี 1 แก้ไข.docx
Download250
32.55 Kb
01.06.2018 18:14

ร่าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ฮอด.pdf
Download20
93.97 Kb
20.07.2018 19:08

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

อำเภอแม่อาย.pdf
Download20
226.19 Kb
10.08.2018 09:24

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรีื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อำเภอที่ผิดนัดชำระหนี้ 30 มิ.ย.61 เชียใหม่.xlsx
Download33
71.96 Kb
05.07.2018 15:51

เรียน ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ เรื่อง ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560 (98 โครงการ)

อำเภอดอยเต่า.pdf
Download10
222.2 Kb
10.08.2018 09:23

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรีื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หลักสูตร นวัตวิถี2- .xlsx
Download451
19.15 Kb
22.06.2018 16:03

ตัวอย่างหลักสูตรโครงการนวัติวิถี

หมวด 300.rar
Download233
205.82 Kb
22.06.2018 16:02

ร่าง หมวด300 โครงการนวัตวิถี

หนัสือแจ้อำเภอ.docx
Download138
62.58 Kb
06.06.2018 14:57

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่รับงานกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ ทุกอำเภอ ด่วนที่สุด หนังสอรอการลงนาม ค่ะ (ขอให้ส่งทุกรายงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ขอบคุณค่ะ )

หนัสือเชิญวิทยากร.pdf
Download25
746.28 Kb
12.07.2018 16:00

เรียน อำเภอแม่ออน ขอความกรุณาแจ้งประสานวิทยากรฯ

หนัสือลาออก.pdf
Download59
105.41 Kb
21.06.2018 17:33

ขอฝากให้หัวหน้าสุนทร อำเภอกัลยาณิวัฒนา และพี่ธนรัฐ อำเภอแม่ริม แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก

หนัสือ - Copy.docx
Download103
226.33 Kb
17.05.2018 16:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบที่ 2 ปี 2561.pdf
Download24
730.85 Kb
23.05.2018 12:28

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady

ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบที่ 1 ปี 2561.pdf
Download34
928.53 Kb
05.05.2018 13:56

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมกา

สิ่ที่ส่มาด้วย3.xlsx
Download92
62.15 Kb
08.05.2018 15:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สิ่ที่ส่มาด้วย.rar
Download106
823.54 Kb
18.09.2018 14:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37796

สิ่ที่ส่มาด้วย นส.ที่ ชม.0019.3-ว17514 ลว.8 พ.ค.61.rar
Download58
45.24 Kb
09.05.2018 13:35

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม นส.ที่ ชม 0019.3/ว 17514 ลว .8 พ.ค.61

สิ่ที่ส่มาด้วย 1.rar
Download206
736.14 Kb
26.07.2018 14:24

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ชม 0019.3/ ว 19080

สารภี.pdf
Download24
561.36 Kb
15.06.2018 15:08

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

สันทราย.pdf
Download12
524.65 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

สันกำแพ.pdf
Download27
562.83 Kb
15.06.2018 15:08

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

วิทยุ เรื่อประชุมผู้บริหารฯ.pdf
Download60
31.45 Kb
23.08.2018 13:39

รียน นายอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วิทยุ ที ชม 0019.1-ว 056.pdf
Download58
32.09 Kb
26.06.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วิทยุ ด่วนที่สุดชม0019.3 ว057.pdf
Download84
35.03 Kb
03.07.2018 16:24

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

วันแม่.pdf
Download19
175 Kb
09.08.2018 10:43

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ (พจ.มอบ.)

ล่าสุดขอเชิยชวนเสนอชื่อ กทบ ดีเด่น.pdf
Download62
79.44 Kb
22.08.2018 13:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่น

ล่าสุด โครการรวมพลัอาสาเพื่อประชาชนจัหวัดฯ.pdf
Download36
175.74 Kb
22.08.2018 13:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการรวมพลังอาสาพัฒนาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุด การประชุมเชิปฏิบัติการฯ.pdf
Download70
139.71 Kb
22.08.2018 13:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561

ร่าแผน..pdf
Download209
414.74 Kb
11.06.2018 17:55

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัด โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพือให้ทราบเป็นข้อมุลเบื้องต้น

ร่า แจ้จัดสรรอำเภอ ไตรมาส 3-4.rar
Download149
2.99 Mb
30.04.2018 17:26

จังหวัด ขอส่งไฟล์ร่างหนังสือแจ้งจัดสรรฯ และทะเบียนจัดสรรฯ เพ่ือดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3-4 เพื่อให้อำเภอได้ความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม

ร่า ด่วนที่สุด Kick off.pdf
Download63
133.62 Kb
13.07.2018 10:26

ร่างหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องการประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อพื้นที่หมู่บ้านบภาค.xlsx
Download59
21.17 Kb
12.07.2018 12:46

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอส่งรายช่ือหมู่บ้านงบภาค เพ่ือให้อำเภอพิจารณาเป็นจุดศึกษาดูงาน

ยกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D มช..xls
Download18
30 Kb
11.06.2018 14:09

อ.หางดงส่งรายชื่ออบรม กลุ่ม D มช.

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบ K3-300461.pdf
Download101
11.02 Mb
07.05.2018 16:50

ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ K3

ประกวดชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอ.docx
Download109
19.37 Kb
25.07.2018 12:20

ขอส่งร่างโครงการ หมวด 300 ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ค่าจัดทำเอกสารฯ)

บันทึกข้อความ .docx
Download63
37.6 Kb
19.04.2018 13:31

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ (ขอเน้นย้ำว่า ข้อความไหนไม่เกี่ยวข้องให้ใช้ - ห้ามตัดข้อความออก) นะคะ

ที่ ชม0019.3 ว24173 ลวันที่ 20 มิ.ย.61 อุดหนุนรอบ 4.pdf
Download14
286.45 Kb
20.06.2018 14:16

เรียน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุนรอบ 4)

ที่ ชม0019.3 ว19061 ลวันที่ 17 พ.ค.61 หมุนเวียน 3.2.pdf
Download13
432.93 Kb
18.05.2018 09:50

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.2)

ที่ ชม0019.3 ว19060 ลวันที่ 17 พ.ค.61 อุดหนุน 3.2.pdf
Download9
287.37 Kb
18.05.2018 09:49

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.2)

ที่ ชม0019.3 ว17514 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อการเร่รัดติดตามหนี
Download79
1.07 Mb
09.05.2018 10:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รายงานกรม)

ที่ ชม0019.3 ว17506 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อ เร่ติดตามหนี้ค้าช
Download45
3.87 Mb
08.05.2018 17:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ผิดนัดชำระ ปี

ที่ ชม0019.3 ว17505 ลวันที่ 8 พ.ค.61 เรื่อลูกหนี้ใกล้หมดอายุ
Download17
1.3 Mb
08.05.2018 17:07

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

ที่ ชม0019.3 ว15809 ลวันที่ 3 พ.ค.61 โอนเินอุดหนุน รอบ 2.2.p
Download10
290.88 Kb
03.05.2018 15:54

เรียน นายอำเภอเชียงดาว และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 2.2)

ที่ ชม0019.3 ว15805 ลวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โอนเินหมุนเวียน ร
Download47
546.54 Kb
03.05.2018 11:17

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม

ที่ ชม0019.3 ว15778 ลวันที่ 26 เมษายน 2561 โอนเินอุดหนุน รอบ
Download13
337.31 Kb
03.05.2018 11:15

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 2.1)

ที่ ชม0019.3 15810 ลวันที่ 3 พ.ค.61 โอนเินหมุนเวียน รอบ 2.2.
Download7
301.84 Kb
03.05.2018 15:56

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 2.2)

ที่ ชม 0019.4 ว 34414.pdf
Download41
1.65 Mb
30.08.2018 17:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)

ที่ ชม 0019.3-ว15806 ลว. 3 พ.ค.61.rar
Download85
3.86 Mb
03.05.2018 17:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

ที่ ชม 0019.3-ว14128 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download52
297.82 Kb
18.04.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับบัตรได้ที่น้องแป้ง ค่ะ)

ที่ ชม 0019.3-ว14126 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download75
441.29 Kb
18.04.2018 18:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ที่ ชม 0019.3-ว13029.pdf
Download93
483.9 Kb
03.04.2018 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดฯ ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับสลากได้ที่ เสาวลักษณ์ ทะปัญญา ) ขอบคุณค่ะ

ที่ ชม 0019.3- ว 19102.pdf
Download55
598.25 Kb
23.05.2018 09:19

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยาณิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ด และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3- ว 19101.pdf
Download51
600.42 Kb
23.05.2018 09:20

เรัยน นายอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง และอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ชม 0019.3- ว 19093.pdf
Download36
1.16 Mb
23.05.2018 09:13

เรียน นายอำเภอพร้าว ฮอด และอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผูนำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

ที่ ชม 0019.3 ว24196 ลวันที่ 25 มิ.ย.61 บัตรรับชำระหนี้ รอบ
Download35
922.86 Kb
25.06.2018 16:27

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสารภี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอฮอด นายอำเภอฝาง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร

ที่ ชม 0019.3 ว22688 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอ
Download69
798.22 Kb
18.06.2018 11:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่อาย และนา

ที่ ชม 0019.3 ว19105 ลวันที่ 23 พ.ค.61 หมุนเวียน 3.3.pdf
Download24
364.16 Kb
24.05.2018 09:48

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 3.3)

ที่ ชม 0019.3 ว17531 ลวันที่ 15 พ.ค.61 โอนเินหมุนเวียน 3.1.p
Download18
384.67 Kb
16.05.2018 10:48

เรียน นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3.1)

ที่ ชม 0019.3 22687 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 การโอนเินหมุนเวียนรอบ
Download21
366.09 Kb
18.06.2018 10:06

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียนรอบ 4.1)

ที่ ชม 0019.3 22686 ลวันที่ 15 มิ.ย.61 การโอนเินหมุนเวียน รอ
Download8
293.14 Kb
18.06.2018 10:04

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียนรอบ 3.4)

ที่ ชม 0019.3 17530 ลวันที่ 15 พ.ค.61 อุดหนุน 3.1.pdf
Download10
286.2 Kb
16.05.2018 10:44

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.1)

ที่ ชม 0019.1- ว 010.pdf
Download73
48.44 Kb
23.05.2018 09:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ทะเบียนลูกหนี้ค้าชำระฯ จ.เชียใหม่.xlsx
Download32
38.9 Kb
05.07.2018 15:52

เรียน ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ เรื่อง ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560 (98 โครงการ)

ทะเบียนจัดสรร61 ไตรมาร 3-4อำเภอ.xlsx
Download55
23.71 Kb
02.05.2018 16:11

ขอแก้ไขทะเบียนจัดสรรงบประมาณฯ ไตรมาส 3-4 กิจกรรมนำเสนอฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนามค่ะ

ตรวจสุขภาพ.pdf
Download95
291.94 Kb
23.03.2018 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ด่วนที่สุดอำเภอสันป่าตอ.pdf
Download16
4.85 Mb
27.08.2018 13:31

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุดวิทยุชม0019.1 ว058.pdf
Download37
40.58 Kb
13.07.2018 14:47

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 16 ก.ค. 61

ด่วนที่สุดชม0019.1 ว25333.pdf
Download123
838.35 Kb
03.07.2018 16:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ด่วนที่สุด อำเภอสันกำแพ.pdf
Download10
4.82 Mb
27.08.2018 13:30

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว25314 ลว 29 มิ.ย. 61.rar
Download52
17.52 Mb
29.06.2018 16:28

เรียน นายอำเภอสันทราย ไชยปราการ สารภี ดอยเต่า สันกำแพง สะเมิง ดอยสะเก็ด พร้าว และแม่แจ่ม เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 . 25315 ลว 29 มิ.ย. 61.rar
Download11
3.42 Mb
29.06.2018 16:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงหใม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 -ว14127 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download74
215.43 Kb
18.04.2018 18:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 21380.pdf
Download148
9.75 Mb
05.06.2018 18:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม0019.4 ว28247.pdf
Download81
699.2 Kb
25.07.2018 09:22

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการติดตั้งแลการใช้งานโปรแกรมป้งกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว30109.pdf
Download134
436.93 Kb
09.08.2018 19:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกคะแนนเพื่อประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29086.pdf
Download84
52.67 Kb
31.07.2018 18:24

ด่วนที่สุด เรืยน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29080.pdf
Download167
1.45 Mb
26.07.2018 14:23

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ชม0019.3 ว29078.pdf
Download57
265 Kb
25.07.2018 18:12

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดรับคำถามขออาสาสมัครญี่ปุ่น

ด่วนที่สุด ชม0019.2 ว25337.pdf
Download140
1.22 Mb
04.07.2018 14:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม0019.2 26876.pdf
Download101
131.99 Kb
13.07.2018 13:48

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม.0019.4-ว29120.pdf
Download50
738.17 Kb
09.08.2018 11:03

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ริม แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันทราย หางดง อมก๋อย ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน และอำเภอกัลนาณิวัฒนา เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ

ด่วนที่สุด ชม 0019.4-ว14117.pdf
Download50
17.33 Mb
18.04.2018 15:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว 36443.pdf
Download33
44.11 Kb
12.09.2018 13:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การวาดขอบพื้นที่หมู่บ้านของจังหวัดบน Google Map

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว 32683.pdf
Download75
463.45 Kb
29.08.2018 20:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 34420.pdf
Download12
318.63 Kb
31.08.2018 12:14

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15783.pdf
Download83
46.2 Kb
27.04.2018 18:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15783..pdf
Download88
92.76 Kb
30.04.2018 16:25

ขอแก้ไขหนังสือ เลขที่ ชม 0019.3/ว 15783 เรื่อง โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว15781-82.pdf
Download39
1.69 Mb
27.04.2018 18:50

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และ นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว 17494.pdf
Download94
777.01 Kb
04.05.2018 18:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) ครั้งที่ 1

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-15818.pdf
Download26
326.05 Kb
07.05.2018 09:38

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว28246.pdf
Download112
281.58 Kb
24.07.2018 17:51

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว28245.pdf
Download74
110.62 Kb
24.07.2018 14:07

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว26901.rar
Download114
5.03 Mb
20.07.2018 16:56

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37800.pdf
Download76
465.72 Kb
19.09.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 37796.pdf
Download85
169.74 Kb
18.09.2018 14:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36454.pdf
Download9
157.23 Kb
18.09.2018 14:04

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอหางดง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36430.rar
Download78
1.23 Mb
10.09.2018 15:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36420.pdf
Download26
534.33 Kb
07.09.2018 16:02

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่แต.pdf
Download2
590.67 Kb
07.09.2018 15:54

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่ออน.pdf
Download2
592.97 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอแม่ริม.pdf
Download1
597.1 Kb
07.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download14
597.74 Kb
07.09.2018 15:56

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอเชียดาว.pdf
Download2
591.32 Kb
07.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอสันป่าตอ.pdf
Download2
592.62 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอดอยหล่อ.pdf
Download5
594.84 Kb
07.09.2018 15:57

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36419 นายอำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download1
593.85 Kb
07.09.2018 15:56

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การติดตามและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 36418.pdf
Download10
2.02 Mb
07.09.2018 16:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเมืองเชียงใหม่ ขอฝากส่งหนังสือให้คุณนพวงศ์ รัฐไผท เรื่อง การสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34438.pdf
Download12
589.03 Kb
05.09.2018 21:13

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อายและอำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดเวทีถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ตามกิจกรรมประเมินผลโครงการจัดการความรู้ถอดบทเรียน และจัดทำเอก

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 34427.pdf
Download28
96.55 Kb
31.08.2018 17:56

เรียน นายอำเภอสะเมิงและนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32685.pdf
Download90
151.46 Kb
29.08.2018 20:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32684.pdf
Download55
191.86 Kb
29.08.2018 20:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32682.pdf
Download36
159.59 Kb
29.08.2018 20:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า และอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32681.pdf
Download74
515.66 Kb
29.08.2018 20:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 32671.pdf
Download67
2.55 Mb
27.08.2018 13:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30139 เรื่อ โครการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผ
Download78
663.18 Kb
17.08.2018 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า,และอำเภอเวียงแหง เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30116.pdf
Download103
366 Kb
10.08.2018 16:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 30115.pdf
Download98
1.02 Mb
10.08.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 28232.pdf
Download69
141.15 Kb
23.07.2018 14:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ครั้งที่ 2

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 062.pdf
Download42
266.81 Kb
04.09.2018 15:04

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร เข้าร่วมประชุมระบบ VDO Conference

ด่วนที่สุด ชม 0019.2-ว29118.pdf
Download35
139.58 Kb
07.08.2018 10:21

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขออนุญาตศึกษาดูงาน

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 32672.pdf
Download149
319.08 Kb
27.08.2018 16:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 34412.pdf
Download17
351.04 Kb
30.08.2018 16:44

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.1ว 32427.pdf
Download118
391.78 Kb
07.09.2018 17:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด ชม 0019.1-ว19057.pdf
Download102
6.69 Mb
16.05.2018 14:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 37798.pdf
Download68
315.9 Kb
19.09.2018 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวงัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 1416.pdf
Download38
203.7 Kb
10.07.2018 16:57

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง สันป่าตอง แม่แตง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี เรื่อง โครงการฝึกอบรม"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยกฎหมายและสิทธิประโยชน์ให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 060.pdf
Download74
363.38 Kb
10.08.2018 13:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอเบิกจ่ายเงินค่าติดตามประเมินผลโครงการฯ และส่งหลักฐานการเบิกจ่าย

ด่วนที่สุด 0019.3 ว 063.pdf
Download49
39.9 Kb
17.09.2018 15:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยสะเก็ด/แม่แตง/แม่ริม/สะเมิง/สันกำแพง/สันทราย/หางดง/ฮอด/แม่วาง) เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ด่วนที่สุด ขม 0019.2 ว32265 .pdf
Download85
4.89 Mb
27.08.2018 13:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม0019.4-ว34434.pdf
Download58
1.36 Mb
03.09.2018 13:50

เรียน นายอําเภอดอยสะเก็ด แม่วาง สันกําแพง แม่แจ่ม ฮอด กัลยานิวัฒนา แม่ริม พร้าว สะเมิง สันทราย หางดง และนายอําเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดงาน"เยือนถิ่นล้าานา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย 2018"

ชม0019.4 ว28243.pdf
Download55
34.51 Kb
24.07.2018 14:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม0019.3ว37794 ลว.17 ก.ย. 61.pdf
Download8
394.74 Kb
19.09.2018 16:43

เรียนนายอำเอเมืองเชียงใหม่ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว3663 ลว 24 ส.ค. 61.pdf
Download25
413.36 Kb
24.08.2018 11:29

เรียน นายอำเภอแม่อาย แม่แตง และแม่ริม เรื่อง ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว36453 ลว.13 ก.ย. 61.pdf
Download37
398.96 Kb
13.09.2018 14:15

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (แก้ไขเฉพาะราย)

ชม0019.3ว36450 ลว.13 ก.ย. 61.pdf
Download6
474.24 Kb
13.09.2018 14:50

เรียน นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว34441 ลว.5 ก.ย. 61.pdf
Download9
712.76 Kb
06.09.2018 09:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม แม่แตง และสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว32639 ลว.21 ส.ค.61.pdf
Download19
682.26 Kb
21.08.2018 11:30

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ แม่แตง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กร

ชม0019.3ว26900.pdf
Download75
318.42 Kb
19.07.2018 16:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุนเข้มแข็ง : วิถีธรรม

ชม0019.3ว20154 ลว 30 พ.ค. 61.rar
Download14
3.78 Mb
31.05.2018 09:09

เรียน นายอำเภอสะเมิง กัลยาณิวัฒนา และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว20153 ลว 30 พ.ค.61.rar
Download46
13.33 Mb
31.05.2018 09:06

เรียน นายอำเภอไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด ฝาง สารภี สันทราย และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว1795 ลว.15 ส.ค. 61.pdf
Download52
405.27 Kb
15.08.2018 12:36

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562

ชม0019.3ว 13334 ลว.4 เม.ย.61 อุดหนุน.pdf
Download22
715.07 Kb
05.04.2018 10:01

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด และสารภี เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3ว 13333 ลว.4 เม.ย.61 หมุนเวียน.pdf
Download28
1.44 Mb
05.04.2018 09:59

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม และพร้าว เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3 ว30108.pdf
Download53
314.47 Kb
09.08.2018 18:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อยดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ดดยโรงเรียน OTOP

ชม0019.3 ว29105 ลว. 1 ส.ค. 61.pdf
Download39
685.09 Kb
02.08.2018 13:34

เรียน นายอำเภอสะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง ฮอด แม่ออน และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ แทนอนุกรรมการผ

ชม0019.3 ว26903.pdf
Download66
374.23 Kb
19.07.2018 17:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ชม0019.3 ว26890.pdf
Download28
116.72 Kb
16.07.2018 20:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP ปี 2561

ชม0019.3 ว26888.pdf
Download77
82.29 Kb
16.07.2018 20:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2561

ชม0019.3 ว26876.pdf
Download28
304.38 Kb
20.07.2018 10:52

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง พร้าว และ ดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินดครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561 กิจกรรมรับโล่

ชม0019.3 ว25335 ลวันที่ 3 ก.ค.61 ครบกำหนด ส.ค.61.pdf
Download73
3.67 Mb
04.07.2018 09:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ค.61)

ชม0019.3 ว25334.pdf
Download21
671.66 Kb
04.07.2018 09:01

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 9/2561

ชม0019.3 ว15816 ลว. 3 พ.ค. 61.rar
Download37
17.96 Mb
04.05.2018 09:51

เรียน นายอำเภอสารภี สะเมิง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง พร้าว แม่แตง สันกำแพง แม่อาย และแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว0485.pdf
Download52
104.9 Kb
20.07.2018 10:53

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การอบรมด้ายเกษตรอินทรีย์

ชม0019.3 ว.29085 ลว.31 ก.ค.61.pdf
Download57
369.47 Kb
31.07.2018 14:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) (แก้ไขเฉพาะราย)

ชม0019.3 ว 30107 ลว 9 ส.ค. 61.rar
Download59
5.33 Mb
10.08.2018 09:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561

ชม0019.3 ว 29088 ลว. 31 ก.ค. 61.rar
Download28
18.12 Mb
01.08.2018 09:30

เรียน นายอำเภอดอยเต่า หางดง แม่วาง สารภี เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ จอมทอง สันป่าตอง และสันกำแพง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 28227 ลว. 23 ก.ค. 61.pdf
Download73
1.11 Mb
23.07.2018 13:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชม0019.3 ว 28222 ลว. 20 ก.ค. 61.pdf
Download47
5.8 Mb
23.07.2018 13:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) อำเภอไชยปราการ เชียงดาว ฝาง แม่วาง แม่แจ่ม แม่อาย และอำเภอฮอด เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 26880.pdf
Download63
57.6 Kb
13.07.2018 14:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

ชม0019.3 ว 15817 ลว.3 พ.ค. 61.rar
Download14
3.32 Mb
04.05.2018 09:52

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด ดอยหล่อ และแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 13334.pdf
Download50
949.95 Kb
04.04.2018 13:23

เรียน นายอำเภอแม่ริม เชียงดาว ดอยสะเก็ด สารภี และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 13333.pdf
Download37
1.66 Mb
04.04.2018 13:21

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม พร้าวและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 30098.pdf
Download14
152.95 Kb
09.08.2018 11:15

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิชูเกียรติศุนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม0019.3 30097.pdf
Download75
261.64 Kb
09.08.2018 11:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดงาน"เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย"

ชม0019.3 13345.pdf
Download22
481.39 Kb
05.04.2018 16:07

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5/2561

ชม0019.3 . 34443 ลว.5 ก.ย. 61.pdf
Download2
517.22 Kb
06.09.2018 09:33

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3 . 29084 ลว.31 ก.ค. 61.pdf
Download33
550.25 Kb
31.07.2018 14:32

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) (แก้ไขเฉพาะราย)

ชม0019.2ว29097.pdf
Download106
355.67 Kb
01.08.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม0019.2 30120.pdf
Download94
301.11 Kb
14.08.2018 18:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม0019.2 30119.pdf
Download121
304.81 Kb
14.08.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม0019.2 29096.pdf
Download67
187.05 Kb
01.08.2018 11:31

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ชม0019.1-1119.pdf
Download21
44.94 Kb
30.05.2018 17:15

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งมารดาของนางพรรณี ทองแสง ถึงแก่กรรม

ชม0019.1 ว 25338.pdf
Download103
189.85 Kb
04.07.2018 16:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม.0019.3-ว32650.pdf
Download148
488.24 Kb
23.08.2018 16:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒฯาชุมชน (ผู้นำ อช.)

ชม.0019.2-ว1843.pdf
Download50
435.98 Kb
29.08.2018 11:29

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่น

ชม.0019.2-34436.pdf
Download24
887.52 Kb
04.09.2018 14:11

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ชม. 0019.3 ว 25360 ลว. 10 ก.ค. 61.pdf
Download56
204.64 Kb
10.07.2018 14:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

ชม 009.2-ว 21380.pdf
Download119
459.04 Kb
06.06.2018 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.4-ว24170.pdf
Download154
364 Kb
19.06.2018 09:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

ชม 0019.4-ว22691.pdf
Download82
465.97 Kb
15.06.2018 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP & SMEx LANNA EXPO 2018"

ชม 0019.4-ว19085.pdf
Download30
110.49 Kb
21.05.2018 11:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP &SMEs LANNA EXPO2018"

ชม 0019.4-ว19084.pdf
Download149
365.75 Kb
21.05.2018 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA EXPO 2018"

ชม 0019.4-ว17496.pdf
Download81
423.1 Kb
07.05.2018 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561

ชม 0019.4-ว14142.pdf
Download82
189.42 Kb
25.04.2018 12:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ด่วนที่สุด) เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.4-ว14139.pdf
Download42
115.77 Kb
25.04.2018 11:35

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชม 0019.4-ว14120.pdf
Download86
3.67 Mb
18.04.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.4-ว14119.pdf
Download45
470.28 Kb
18.04.2018 15:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4-ว14115.pdf
Download62
1.93 Mb
18.04.2018 10:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม 0019.4-ว13331.pdf
Download96
160.47 Kb
03.04.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.4-ว10871.pdf
Download98
1.17 Mb
23.03.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามการจัดเก็บ บันทึก และอัปโหลดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.4-ว.10900.pdf
Download131
10.1 Mb
27.03.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว 25327.pdf
Download66
330.54 Kb
02.07.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง รายงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ

ชม 0019.4-ว 25326.pdf
Download47
221.66 Kb
02.07.2018 16:27

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่อาย พร้าว ดอยเต่า และอำเภอไชยปราการ เรื่อง โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.4-ว 15828.pdf
Download75
296.11 Kb
04.05.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ชม 0019.4 ว30127.pdf
Download45
50.67 Kb
15.08.2018 17:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4 ว25357.pdf
Download87
648.35 Kb
10.07.2018 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบิหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม 0019.4 ว 36442.pdf
Download46
80.88 Kb
12.09.2018 13:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2"

ชม 0019.4 ว 1937.pdf
Download31
50.83 Kb
30.08.2018 11:00

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.4 36441.pdf
Download9
92.76 Kb
12.09.2018 13:51

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดงาน "หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2"

ชม 0019.3-ว22693.pdf
Download82
235.77 Kb
15.06.2018 15:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ชม 0019.3-ว22679.pdf
Download30
150.44 Kb
15.06.2018 11:32

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว21397.pdf
Download23
116.51 Kb
07.06.2018 10:26

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด (OTO{ Sighature) ในงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.3-ว21391.pdf
Download79
669.03 Kb
07.06.2018 10:24

้เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ชม 0019.3-ว21390.pdf
Download154
572.52 Kb
07.06.2018 10:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและการรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ ปี 2561

ชม 0019.3-ว19062.pdf
Download21
353.07 Kb
17.05.2018 16:30

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว17523.pdf
Download93
46.72 Kb
11.05.2018 10:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3

ชม 0019.3-ว17509.pdf
Download13
138.01 Kb
08.05.2018 15:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้การบริหารจัดการหนี้

ชม 0019.3-ว17508.pdf
Download131
3.36 Mb
08.05.2018 15:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2,4,5)

ชม 0019.3-ว17507.pdf
Download17
93.27 Kb
08.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณค่าปรับปรุง บำรุงรักษาอุปกรณ์และข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในโครงการ ประชารัฐ สุขใจ SHOP

ชม 0019.3-ว15814.pdf
Download49
239.68 Kb
03.05.2018 15:40

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

ชม 0019.3-ว15813.pdf
Download30
116.95 Kb
03.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอหางดงและนายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว15812.pdf
Download97
216.61 Kb
03.05.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ชม 0019.3-ว15786.pdf
Download91
4.34 Mb
30.04.2018 15:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D)

ชม 0019.3-ว15785.pdf
Download100
1.33 Mb
30.04.2018 12:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว14143.pdf
Download167
1.62 Mb
25.04.2018 12:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว14140.pdf
Download106
287.34 Kb
25.04.2018 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.3-ว13343.pdf
Download123
1.09 Mb
04.04.2018 17:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว13342.pdf
Download79
306.78 Kb
04.04.2018 17:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว13021.pdf
Download39
196.23 Kb
02.04.2018 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐสุขใจ SHOP ปี 2561

ชม 0019.3-ว1158.pdf
Download50
533.52 Kb
04.06.2018 16:53

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม ดอยหล่อ หางดง แม่ริม แม่แตง และดอยเต่า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองฯ

ชม 0019.3-ว10899.pdf
Download17
283.12 Kb
27.03.2018 14:10

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3-ว10895.pdf
Download79
980.81 Kb
26.03.2018 16:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ชม 0019.3-ว.10899.pdf
Download22
289.39 Kb
27.03.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.3-ว 841.pdf
Download59
1.03 Mb
03.05.2018 14:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 736.pdf
Download89
3.34 Mb
18.04.2018 18:24

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

ชม 0019.3-ว 25322.pdf
Download33
164.73 Kb
04.07.2018 13:05

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอฝากหนังสือให้คุณนพวงศ์ รัฐผไท เรื่อง การสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 25321.pdf
Download63
96.17 Kb
02.07.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 24202.pdf
Download148
1.49 Mb
27.06.2018 09:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอดอยเต่า) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดย โรงเรียน OTOP ภาตใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-ว 24194.pdf
Download118
427.2 Kb
25.06.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 24193.pdf
Download90
780.77 Kb
25.06.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม 0019.3-ว 21354.pdf
Download59
229.38 Kb
01.06.2018 09:13

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง ดอยหล่อ สันป่าตอง พร้าว และไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 19066.pdf
Download77
576.49 Kb
17.05.2018 16:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและแม่ออน) เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร กิจกรรมที่ 2

ชม 0019.3-ว 17538.pdf
Download113
972.79 Kb
16.05.2018 14:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 17536.pdf
Download53
145.01 Kb
16.05.2018 13:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำ

ชม 0019.3-ว 17513.pdf
Download21
159.26 Kb
08.05.2018 18:43

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง

ชม 0019.3-ว 17488.pdf
Download76
244.16 Kb
04.05.2018 17:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัมนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 15807.pdf
Download20
534.54 Kb
03.05.2018 13:37

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ชม 0019.3-ว 15791.pdf
Download73
445.65 Kb
21.05.2018 15:19

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับโซน ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 14133.pdf
Download20
268.67 Kb
19.04.2018 13:46

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว 14132.pdf
Download36
267.3 Kb
19.04.2018 13:45

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว 14129.pdf
Download31
125.72 Kb
19.04.2018 12:11

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion)

ชม 0019.3-24212.pdf
Download50
748.6 Kb
27.06.2018 09:22

เรียน นายอำเภอสะเมิง ดอยสะเก็ด กัลยานิวัฒนา อมก๋อย และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การสัมมานาอาสาพัฒนา(อ.ส.พ.) รุ่นที่ 70

ชม 0019.3-24177.pdf
Download22
213.5 Kb
21.06.2018 09:33

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ชม 0019.3-21400.pdf
Download41
233.9 Kb
07.06.2018 12:28

เรียน นายอำเภอแม่อายและไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.3-21399.pdf
Download16
236.21 Kb
07.06.2018 12:28

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.3-21366.pdf
Download19
354.19 Kb
04.06.2018 12:30

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดงาน OTOP Midyear 2018

ชม 0019.3-20165.pdf
Download21
153.54 Kb
31.05.2018 15:35

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20164.pdf
Download14
147.89 Kb
31.05.2018 15:37

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20163.pdf
Download16
146.34 Kb
31.05.2018 15:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20162.pdf
Download16
147.51 Kb
31.05.2018 15:38

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20161.pdf
Download17
146.07 Kb
31.05.2018 15:39

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3-20160.pdf
Download34
143.95 Kb
31.05.2018 15:39

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรโรงเรียน OTOP กิจกรรมที่ 7 ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.3 ว6885 ลวันที่ 13 ก.ค.61 โอนเินหมุนเวียน 5.2.pdf
Download26
374.3 Kb
13.07.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอฝาง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสารภี และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 5.2)

ชม 0019.3 ว36461 ลวันที่ 14 ก.ย.61 บัตรรับชำระหนี้ รอบ7.pdf
Download6
809.01 Kb
14.09.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 7 ปี 2561

ชม 0019.3 ว36460 ลวันที่ 14 ก.ย.61 แจ้โอนเิน รอบ7.pdf
Download3
453.64 Kb
14.09.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบที่ 7 ปี 2561)

ชม 0019.3 ว34442 ลวันที่ 5 ก.ย.61 ชำระหนี้ ต.ค.61.pdf
Download8
1.06 Mb
06.09.2018 10:47

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร

ชม 0019.3 ว34426 ลว. 31 ส.ค. 61.rar
Download41
861.68 Kb
31.08.2018 17:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) แม่แจ่ม ฝาง ฮอด เชียงดาว แม่วาง แม่อาย ไชยปราการ และแม่ออน เรื่อง การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว34401 ลว. 30 ส.ค. 61.rar
Download1
6.33 Mb
30.08.2018 11:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว จอมทอง และสันกำแพง เรื่อง การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.3 ว30125 ลวันที่ 15 ส.ค.61 แจ้โอนเินรอบ 6.pdf
Download28
658.73 Kb
15.08.2018 15:51

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอหางดง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ห

ชม 0019.3 ว30114.pdf
Download39
119.03 Kb
10.08.2018 13:50

เรียน นายอำเภอสันทราย ฮฮด สันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สะเมิง สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา และแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 6 ก

ชม 0019.3 ว29112.pdf
Download72
640.23 Kb
02.08.2018 17:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดโอทอป จูเนียร์ ( OTOP Junior Contest)

ชม 0019.3 ว26870 ลวันที่ 12 ก.ค.61 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 5.p
Download29
1.01 Mb
12.07.2018 15:22

เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอฝาง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสารภี นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ส่งบัตรรับช

ชม 0019.3 ว25361 ลวันที่ 10 ก.ค.61 แจ้โอนเิน 5.1.pdf
Download19
623.62 Kb
11.07.2018 09:19

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (รอบ 5.1)

ชม 0019.3 ว25330.pdf
Download86
221.75 Kb
02.07.2018 18:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว1730 ลว.8 ส.ค. 61.pdf
Download27
256.26 Kb
09.08.2018 09:08

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี แม่ริม ดอยสะเก็ด หางดง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเสวนา และจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของสมเด็จ

ชม 0019.3 ว 37808.pdf
Download51
64.5 Kb
19.09.2018 16:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) / อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ประจำปี 2562

ชม 0019.3 ว 37802.pdf
Download2
105.46 Kb
19.09.2018 16:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ริม เรื่อง โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อความต้องการของตลาด

ชม 0019.3 ว 36422 ลว. 7 ก.ย. 61.pdf
Download53
863.79 Kb
07.09.2018 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น) อำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ฝาง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ไชยปราการ แม่วาง และแม่ออน เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 36417.pdf
Download7
2.65 Mb
07.09.2018 16:13

เรียน นายอำเภอแม่ริมและนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ชม 0019.3 ว 34422.pdf
Download21
3.19 Mb
31.08.2018 13:19

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องแจ้งผลการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ

ชม 0019.3 ว 34421.pdf
Download85
373.76 Kb
31.08.2018 12:25

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความพร้อมจะเข้าดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2532 จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 32664.pdf
Download99
577.05 Kb
27.08.2018 13:58

เรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรศฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.3 ว 26873.pdf
Download133
2.5 Mb
12.07.2018 16:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชม 0019.3 ว 26872.pdf
Download34
1.73 Mb
12.07.2018 16:09

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง สันทราย หางดง แม่แจ่ม แม่ออน และอำเภอพร้าว เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชม 0019.3 ว 24195 ลว 25 มิ.ย. 61.pdf
Download79
1.37 Mb
25.06.2018 16:27

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีปัญชี 2561

ชม 0019.3 ว 21365 ลว 4 มิ.ย. 61.pdf
Download110
458.06 Kb
04.06.2018 11:55

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

ชม 0019.3 ว 21362 ลว.4 มิ.ย.61.pdf
Download91
1.44 Mb
04.06.2018 10:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 15719 ลว.10 พ.ค. 61.rar
Download82
1.16 Mb
10.05.2018 16:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม 0019.3 ว 1459.pdf
Download31
842.4 Kb
07.09.2018 16:16

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรม "รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

ชม 0019.3 ว 1440.pdf
Download89
731.41 Kb
12.07.2018 16:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ชม 0019.3 37807.pdf
Download9
852.05 Kb
19.09.2018 16:26

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง (นำร่อง)

ชม 0019.3 26884 ลวันที่ 13 ก.ค.61 โอนเินอุดหนุนรอบ 5.pdf
Download8
276.29 Kb
13.07.2018 15:45

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุนรอบ 5)

ชม 0019.3 . 25316 ลว 29 มิ.ย. 61.pdf
Download33
269.59 Kb
29.06.2018 16:30

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ส่งคืนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 . 21384.pdf
Download33
657.66 Kb
07.06.2018 09:44

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 - 14123.pdf
Download20
320.2 Kb
18.04.2018 18:26

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน

ชม 0019.2ว26893.pdf
Download130
42.3 Kb
18.07.2018 13:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2-ว25348.pdf
Download31
615.7 Kb
09.07.2018 09:38

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2561

ชม 0019.2-ว24200.pdf
Download81
1.02 Mb
25.06.2018 14:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ชม 0019.2-ว22692.pdf
Download110
556.12 Kb
15.06.2018 15:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พงศ. 2561

ชม 0019.2-ว22685.pdf
Download56
809.36 Kb
15.06.2018 13:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561

ชม 0019.2-ว19075.pdf
Download41
252.76 Kb
18.05.2018 15:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-ว19072.pdf
Download160
425.4 Kb
18.05.2018 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2-ว17495.pdf
Download74
323.86 Kb
07.05.2018 11:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับอำเภอและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-ว15779.pdf
Download45
182.28 Kb
27.04.2018 17:11

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด สันป่าตอง สันกำแพง หางดง และแม่วาง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-ว009.pdf
Download89
47.59 Kb
11.05.2018 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

ชม 0019.2-ว 25351.pdf
Download104
86.68 Kb
09.07.2018 13:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2-ว 24192.pdf
Download89
302.2 Kb
25.06.2018 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2-ว 17524.pdf
Download34
125.91 Kb
11.05.2018 13:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอำนวยการและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน

ชม 0019.2-20139.pdf
Download12
942.68 Kb
23.05.2018 18:49

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-20138.pdf
Download29
951.09 Kb
23.05.2018 19:12

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-20137.pdf
Download34
718.74 Kb
23.05.2018 19:13

เรียน นายอำเภอไชยสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.2-17502.pdf
Download27
352.33 Kb
10.05.2018 13:50

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-13027.pdf
Download118
2.2 Mb
03.04.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม 0019.2-.pdf
Download147
436.52 Kb
05.06.2018 11:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2 ว25329.pdf
Download106
193.13 Kb
02.07.2018 17:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชม 0019.2 ว 37795.pdf
Download24
247.3 Kb
20.09.2018 11:51

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม 0019.2 ว 36456.pdf
Download20
253.76 Kb
14.09.2018 09:48

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม 0019.2 ว 34448.pdf
Download40
682.07 Kb
06.09.2018 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Unseen Lanna 2018 และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดสานพลังประชารัฐภายใต้ชื่องาน "เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย"

ชม 0019.2 ว 32673.pdf
Download53
65.76 Kb
27.08.2018 17:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ชม 0019.2 ว 28250.pdf
Download132
212.15 Kb
25.07.2018 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2 ว 25339.pdf
Download128
1.34 Mb
05.07.2018 10:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

ชม 0019.2 ว 1984.pdf
Download45
937.58 Kb
12.09.2018 16:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด (อชป.)

ชม 0019.2 37810.pdf
Download7
63.63 Kb
19.09.2018 16:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีต้นแบบ

ชม 0019.2 37809.pdf
Download7
63.38 Kb
19.09.2018 16:32

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีต้นแบบ

ชม 0019.2 34436.pdf
Download28
887.84 Kb
03.09.2018 17:43

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ชม 0019.2 26861.pdf
Download24
230.99 Kb
11.07.2018 14:03

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2 1994.pdf
Download6
182.37 Kb
13.09.2018 11:36

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง การศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

ชม 0019.2 - ว 15804.pdf
Download110
841.72 Kb
03.05.2018 10:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1ว-008.pdf
Download129
79.32 Kb
09.04.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1ว 32428.pdf
Download110
114.3 Kb
07.09.2018 17:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1-ว996.pdf
Download80
71.88 Kb
16.05.2018 15:11

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณถาพ สอ.พช.

ชม 0019.1-ว557 2.pdf
Download41
31.8 Kb
23.03.2018 16:31

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

ชม 0019.1-ว20151.pdf
Download72
37.41 Kb
28.05.2018 17:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561

ชม 0019.1-ว20146.pdf
Download70
87.92 Kb
24.05.2018 11:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1-ว17500.pdf
Download37
53.9 Kb
07.05.2018 16:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบฯ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื

ชม 0019.1-ว15792.pdf
Download67
40.68 Kb
01.05.2018 16:30

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561

ชม 0019.1-ว1135.pdf
Download23
76.35 Kb
31.05.2018 17:45

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งสามีนางประนอม พานิชเจริญ ถึงแก่กรรม

ชม 0019.1-ว011.pdf
Download33
43.29 Kb
24.05.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ

ชม 0019.1-ว-.pdf
Download37
43.58 Kb
26.04.2018 12:28

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งมารดาของนายพิเชษฐ์ ภักดี ถึงแก่กรรม

ชม 0019.1-ว 558 - Copy.pdf
Download49
31.52 Kb
23.03.2018 16:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต คุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ

ชม 0019.1-ว 24171.pdf
Download29
298.27 Kb
20.06.2018 13:25

เรียนนายอำเภอจอมทอง แม่แตง เมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง และสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตที่ครบเกษียณอายุราชการ

ชม 0019.1-ว 17512.pdf
Download43
194.93 Kb
16.05.2018 09:14

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย ดอยสะเก็ด แม่แตง และแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการติดตามสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว 17512..pdf
Download32
216.38 Kb
23.05.2018 15:34

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันทราย สันป่าตอง แม่ริม สารภี แม่แตง หางดง และแม่วาง เรื่อง การติดตามโครงการสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว 15772_001.pdf
Download30
121.41 Kb
26.04.2018 15:29

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 15772 แม่ริม.pdf
Download21
88.42 Kb
26.04.2018 15:33

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 15772 อมก๋อย.pdf
Download21
117.57 Kb
26.04.2018 15:31

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งข้าราชการดำเนินการแก้ไขเอกสารผลงาน ระดับชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ชม 0019.1-ว 14134.pdf
Download154
1.06 Mb
19.04.2018 13:55

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สันป่าตอง แม่ริม สันทราย แม่ออน ฝาง ดอยสะเก็ด ไชยปราการ สันกำแพง แม่อาย และพร้าว เรื่อง สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทำงานของข้าราชการเพื่อเป็นข้อ

ชม 0019.1-ว 14131.pdf
Download43
402.31 Kb
19.04.2018 12:23

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่ริม สารภี ฮอด และแม่วาง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6-7

ชม 0019.1-ว 14111.pdf
Download85
5.69 Mb
17.04.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.1-ว 1328.pdf
Download76
281.32 Kb
25.06.2018 14:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว 055.pdf
Download85
48.07 Kb
21.06.2018 09:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.1-22694.pdf
Download113
104.37 Kb
15.06.2018 15:12

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ข้าราชการขอลาออกจากราชการ

ชม 0019.1-22677.pdf
Download38
35.28 Kb
12.06.2018 15:58

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ส่งเอกสารเพื่อปรับระดับ ของนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ

ชม 0019.1-2041.pdf
Download37
46.8 Kb
24.05.2018 09:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรเปลี่ยนสายงาน ประจำปี 2561

ชม 0019.1-2016721350.pdf
Download31
381.71 Kb
31.05.2018 16:23

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ชม 0019.1-19067-19068-19069-19070.pdf
Download49
235.92 Kb
17.05.2018 16:51

เรียน นายอำเภอสันกำแพง สันป่าตอง แม่แตง สะเมิง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-10906.pdf
Download20
40.37 Kb
30.03.2018 12:46

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-10905.pdf
Download22
42.43 Kb
30.03.2018 12:47

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-10893.pdf
Download58
345.45 Kb
23.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1-10892.pdf
Download110
248.33 Kb
23.03.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม 0019.1-012.pdf
Download65
47.69 Kb
31.05.2018 14:50

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดเชียงใใหม่ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพจ.

ชม 0019.1 ว26883.pdf
Download16
35.18 Kb
13.07.2018 16:37

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว25328.pdf
Download60
707.38 Kb
02.07.2018 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมิน บุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

ชม 0019.1 ว1371.pdf
Download58
241.11 Kb
02.07.2018 18:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"

ชม 0019.1 ว 37829.pdf
Download6
80.92 Kb
21.09.2018 17:29

เรียน นายอำเภอสันกำแพง, แม่อาย และนายอำเภอไชยปราการ เรื่องกิจกรรมจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัรฑืและบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.1 ว 37828.pdf
Download18
881.08 Kb
21.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระและดำเนินการส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด

ชม 0019.1 ว 37797.pdf
Download45
125.78 Kb
18.09.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม 0019.1 ว 34449_001.pdf
Download68
4.61 Mb
06.09.2018 14:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว 32641_001.pdf
Download98
538.8 Kb
28.08.2018 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขไฟล์)

ชม 0019.1 ว 28235.pdf
Download47
66.21 Kb
23.07.2018 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561

ชม 0019.1 ว 2005.pdf
Download50
40.68 Kb
13.09.2018 16:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชม 0019.1 ว 1995.pdf
Download78
490.45 Kb
13.09.2018 12:01

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ชม 0019.1 ว 059.pdf
Download90
66.21 Kb
23.07.2018 14:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ชม 0019.1 37803.pdf
Download7
143.5 Kb
19.09.2018 16:23

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ส่งเอกสารการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 36462.pdf
Download8
54.89 Kb
14.09.2018 14:04

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36436.pdf
Download12
58.31 Kb
12.09.2018 17:34

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36435 อำเภอสะเมิ.pdf
Download1
57.67 Kb
12.09.2018 11:21

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36434 อำเภอพร้าว.pdf
Download8
58.86 Kb
12.09.2018 11:20

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 36433 อำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download2
59.08 Kb
12.09.2018 11:20

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.1 34410.pdf
Download17
139.22 Kb
30.08.2018 11:05

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34409.pdf
Download9
140.31 Kb
30.08.2018 11:05

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34408.pdf
Download13
139.99 Kb
30.08.2018 11:04

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34407.pdf
Download10
139.68 Kb
30.08.2018 11:04

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 34406.pdf
Download14
138.39 Kb
30.08.2018 11:03

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

ชม 0019.1 32678.pdf
Download16
136.26 Kb
28.08.2018 16:47

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

ชม 0019.1 32677.pdf
Download20
122.96 Kb
29.08.2018 09:48

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

ชม 0019.1 32676.pdf
Download14
132.03 Kb
28.08.2018 16:46

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน

ชม 0019.1 26883.pdf
Download40
33.83 Kb
13.07.2018 16:38

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 - ว 15801.pdf
Download52
2.28 Mb
02.05.2018 18:26

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และอำเภอกัลาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (เ

ชม 0019.1 - ว 15800.pdf
Download101
3.98 Mb
02.05.2018 18:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน-กันยายน 2561)

ชม 0019..1-ว006.pdf
Download51
40.63 Kb
23.03.2018 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชม 0016.3 ว967 ลว 10 พ.ค. 61.pdf
Download69
734.63 Kb
11.05.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดสรร "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2561

ชม 0014.4-ว 13016 ลว 31 มีค 61.pdf
Download55
92.22 Kb
30.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ของเชิญประชุมเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download25
1.3 Mb
03.04.2018 11:41

ขอส่งเอกสารถึง คุณสมาน ชมถิ่น

คู่มือหมู่บ้านotopเพื่อการท่อเที่ยวย.pdf
Download52
1.51 Mb
08.05.2018 18:47

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย ไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบริหารโครงการ)

คุณโสรัตยา บัวชุม.pdf
Download11
535.44 Kb
28.08.2018 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ขอฝากส่งหนังสือให้คุณโสรัตยา บัวชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

คุณอินสอน สุริยค์.pdf
Download12
535.04 Kb
28.08.2018 10:10

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน ขอฝากส่งหนังสือให้คุณอินสอน สุริยงค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

คำสั่ 361-2561.pdf
Download35
303.35 Kb
16.05.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่องคำสั่งแต่งตั้งทึมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับโซนและระดับจังหวัด

คัดเลือกพ่อดีเด่น ปี 2561.pdf
Download54
577.98 Kb
31.07.2018 13:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์.pdf
Download83
184.48 Kb
22.05.2018 11:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กำหนดการการศึกษาดูานด่วน ชม 0019.2-ว29118.pdf
Download34
62.87 Kb
07.08.2018 10:47

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หางดง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง กำหนดการการศึกษาดูงาน(ด่วน ชม 0019.2-ว29118)

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี_พช_16-07-18.pptx
Download85
24.94 Mb
17.07.2018 11:30

file บรรยายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน 16 ก.ค.61

การประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการ.rar
Download42
374.3 Kb
08.05.2018 11:10

เรียน นายอำเภอพร้าว เชียงดาว และอำเภอสะเมิง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีแห่ชาติ.pdf
Download60
837.59 Kb
22.06.2018 14:40

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีแห่งชาติ

กรอกข้อมูลข้าราชการ.pdf
Download50
113.08 Kb
19.07.2018 09:12

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่อาย อำเภอสันป่าตอง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด และอำเภอแม่ออน เรื่อง กรอกข้อมูลข้าราชการที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระ

otop midyear 2018-จอมทอ.xlsx
Download16
12.9 Kb
08.05.2018 14:22

จอมทอง ขอส่งรายชื่อกลุ่มเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2018

lanna expo ดอยสะเก็ด.xlsx
Download13
15.72 Kb
22.05.2018 16:00

ดอยสะเก็ด ส่งลานนาเอ๊กซ์โป ให้พี่เจี๊ยบค่ะ

900019.2ว29095.pdf
Download94
238.38 Kb
01.08.2018 11:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ3.xls
Download11
14.47 Kb
15.06.2018 09:57

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อกองทุนเด็กให้ อ.เวียงแหงครับ

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ2.xls
Download13
14.47 Kb
09.05.2018 13:39

ฝากถึง อ.ไชยปราการ แบบฟอร์มรายชื่อเด็กรับทุนฯกองทุนเด็กตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 22 พ.ค.61

2018_08_08_16_08_53.pdf
Download29
1.14 Mb
08.08.2018 16:13

เรียนนายอำเภอจอมทอง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอแม่แตง เรื่องประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 12/2561

2018_07_23_08_35_53.pdf
Download10
361.87 Kb
23.07.2018 09:47

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องการประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2561

2018_07_11_17_18_04.pdf
Download14
407.37 Kb
11.07.2018 17:19

เรียนนายอำเภอหางดง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 10/2561

2018_06_25_09_23_20.pdf
Download22
754.2 Kb
25.06.2018 09:29

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอหางดง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร ครั้งที่ 8/2561

2018_04_18_08_32_33.pdf
Download20
449.11 Kb
18.04.2018 08:40

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6/2561

2 แบบฟอร์มการรายานตัวชี้วัดครัวเรือนยากจนจัหวัดเชียใหม่ 2561
Download39
1.44 Mb
09.07.2018 10:36

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ(นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และ ดอยหล่อ)

1234.pdf
Download85
253.24 Kb
01.08.2018 11:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

1 แบบฟอร์มการรายานโครการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน
Download23
578 Kb
09.07.2018 10:34

แบบรายงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอเชียงดาว แม่อาย พร้าว ดอยเต่า ไชยปราการ)

0019.4-ว178914082018181027.pdf
Download57
2.09 Mb
14.08.2018 18:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line @) @มหาดไทย

0019.3-ว 19102..pdf
Download39
149.69 Kb
24.05.2018 17:26

เรียน นายอำเภอแม่ออน สันกำแพง สันทราย สารภี หางดง กัลยานิวัฒนา สะเมิง ดอยสะเก็ดและเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 (แก้ไขหนังสือ)

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 417.26 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่