ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ไฟล์ประกอบการประชุมเสริมสร้าความตระหนัก 12ม.ค.61.rar
Download67
33.96 Mb
13.01.2018 17:15

file ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักฯ 12 ม.ค.61 ณ รร.อโมร่าท่าแพ เชียงใหม่

ใบสำคัญรับเิน.docx
Download28
33.03 Kb
14.09.2017 12:13

ใบสำคัญรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้อำเภอไชยปราการค่ะ

โรเรียน OTOP 61.rar
Download12
304.96 Kb
19.01.2018 20:00

ส่งไฟล์ข้อมูลตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

โครการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตกรรม.pdf
Download94
828.65 Kb
19.10.2017 15:44

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาก พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน ดอยหล่อ เรื่อง โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

แม่แต.pdf
Download17
1.42 Mb
16.08.2017 10:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่แจ่ม.pdf
Download12
1.05 Mb
16.08.2017 11:07

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่ออน.pdf
Download11
988.48 Kb
16.08.2017 10:54

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บฯ ข้อมูล จปฐ..pdf
Download104
96.91 Kb
31.10.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดฯ ขอส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง หนังสือ ที่ ชม 0019.4-ว41788 ลว.30 ต.ค. 60 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อม

แผนปฏิบัติการ.xlsx
Download69
11.58 Kb
28.11.2017 15:02

เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่ะ

แผนการเปิดตลาดประชารัฐ Kick off 5.12.60.xlsx
Download85
10.69 Kb
28.11.2017 17:21

ขอส่งแบบฟอร์มแผนการเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 Kick off

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 3.xlsx
Download41
12.4 Kb
24.10.2017 15:15

ส่งแบบฟอร์มสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านอัตลักษณ์เพิ่มเติม

แบบสำรวจประวัติข้อมูลขอสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ.pdf
Download41
17.7 Kb
03.11.2017 11:04

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจประวัติข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

แบบสำรวจข้อมูลธุริกจ.xlsx
Download19
10.79 Kb
25.09.2017 12:26

อ.แม่แตง ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจ ที่ชม 0019.3/ว7597

แบบสรุปรายานสัมมาชีพ สันป่าตอ.xlsx
Download44
18.7 Kb
01.08.2017 15:12

อำเภอสันป่าตองส่งรายงานสัมมาชีพชุมชนค่ะ

แบบสรุปรายานสัมมาชีพ 1-8-2560อำเภอแม่ออนรวม.xlsx
Download28
18.98 Kb
07.08.2017 13:28

อำเภอแม่ออนส่งรายงานแบบสรุปครัวเรือนสัมมาชีพ

แบบสรุปประเมินผลสำหรับคณะอนุกรรมการฯ.xlsx
Download93
12.17 Kb
01.08.2017 18:56

แบบ มชช.สัมมาชีพขอให้แนบมาด้วยนะครับ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 8 ก.ย.60.docx
Download9
534.8 Kb
07.09.2017 14:18

อ.แม่ริม ขอส่งรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน (เพิ่มเติม) 1-8 กันยายน 2560

แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่าย.xls
Download63
35.5 Kb
24.08.2017 11:57

เรียนท่านพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออมทรัพย์ฯ เนื่องจากการรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯและเครือข่ายที่ส่งให้จังหวัด ตามหนังสือที่ชม.0019.3/ว28206 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่งวันที่

แบบรายานกลุ่มสัมมาชีพอำเภอแม่ออนอำเภอ.xlsx
Download8
10.96 Kb
07.08.2017 13:27

อำเภอแม่ออนรายงานสรุปข้อมูลกลุ่มอาชีตามแนวทางสัมมาชีพ

แบบฟอร์มโครการหมู่บ้านอัตลักษณ์.rar
Download73
24.8 Kb
19.10.2017 16:16

แบบฟอร์มหมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ

แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download17
13.48 Kb
14.11.2017 10:23

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อเด็กฯตามโครงการ ผวจ.พบปะประชาชนฯให้อำเภออมก่อยครับ

แบบฟอร์มรายการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2.xlsx
Download61
12.33 Kb
04.12.2017 10:30

เรียน เจ้าหน้าที่พช.หมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ 15 หมู่บ้าน ขอส่งไฟล์ประมาณการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2 ครับ

แบบฟอร์ม 2561.rar
Download220
198.74 Kb
08.11.2017 09:42

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่าย 2561

แบบพิจารณาให้ความเห็นชอบเินกู้สามัญ กอ.พช.ชม.pdf
Download77
286.6 Kb
04.10.2017 15:52

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกท่าน (คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.ชม.) ขอความร่วมมือพัฒนาการอำเภอ ทุกท่าน ได้ให้ความเห็นชอบแก่สมาชิกที่ยื่นกู้เงินสามัญ แลุะส่งแบบให้

แบบตอบรับ กิจกรรมสร้าเครือข่ายการท่อเที่ยวตามแนวประชารัฐ.xls
Download45
34 Kb
03.09.2017 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่/จอมทอง/ดอยสะเก็ด/สารภี/แม่แตง/พร้าว/สันกำแพง/แม่ออนและอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งไฟล์แบบตอบรับ(แบบลงทะเบียน)กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่เที่ยวโดยชุมชน วันที่ 19 กัน

แบบตอบรับ กิจกรรมศึกษาดูานการท่อเที่ยวเชิวัฒนธรรม.xls
Download46
35 Kb
03.09.2017 14:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่/จอมทอง/ดอยสะเก็ด/สารภี/แม่แตง/พร้าว/สันกำแพง/แม่ออนและอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งไฟล์แบบตอบรับ(แบบลงทะเบียน)กิจกรรมศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนาธรรมและก

แบบคำขอกู้เินฉุกเฉิน.pdf
Download19
3.15 Mb
25.07.2017 09:38

ส่งแบบคำขอให้พี่ประโยชน์ อ.แม่ริม

แบบขอทำบัตรข้าราชการ.doc
Download39
79.5 Kb
24.11.2017 09:58

ขอส่งแบบคำขอมีบัตรข้าราชการ ให้เอื้องชลิตา อำเภอสันป่าตองค่ะ

แจ้เปลี่ยนแปลการประชุม.pdf
Download78
59.4 Kb
12.12.2017 16:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2560

แก้ไขเอกสารแนบChiangmai think thank Team.pdf
Download75
402.27 Kb
05.09.2017 10:31

เรียน นายอำเภอฝาง สันทราย หางดง เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ฮอด ดอยหล่อ อมก๋อย เชียงดาว เวียงแหง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑

แก้ไขทะเบียนจัดสรรฯ.pdf
Download109
47.18 Kb
31.10.2017 11:42

อ้างถึง หนังสือที่ ชม 0019.-ว41794 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนจัดสรรฯ)

เอกสารแนบประเภทวิชาการ.doc
Download35
189 Kb
16.08.2017 14:11

ฝากแบบประเมิน เพื่อเลือนชำนาญการให้ 1. มนต์ชัย ฟูศรี อำเภออมก๋อย 2. วันใหม่ สรรพศักดิ์ อำเภอดอยสะเก็ด 3. ณัฐรดา เมืองลือ อำเภอแม่ริม

เอกสารแนบ นส.ว49570 ลว.26 ธ.ค.60 กิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลัก
Download39
18.39 Kb
09.01.2018 22:25

เรียน 15 อำเภอหมู่บ้านอัตลักษณ์ ขอส่งเอกสารการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2

เอกสารประกอบอบรมWAY OF LIFE.rar
Download157
9.02 Mb
05.09.2017 12:39

จังหวัดขอส่งเอกสารประกอบการอบรมWay of Life (คำกล่าว)

เอกสารประกอบการประชุม ก.สารสนเทศ 23 พ.ย.60.rar
Download70
24.71 Mb
23.11.2017 18:14

file เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มงานสารสนเทศ 23 พ.ย.60

เวียแห.pdf
Download13
1 Mb
16.08.2017 10:51

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมือ.pdf
Download19
1.06 Mb
16.08.2017 11:16

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลกำหนดการ.pdf
Download50
33.12 Kb
16.11.2017 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

เชียดาว.pdf
Download14
1015.85 Kb
16.08.2017 10:55

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ฮอด.pdf
Download11
934.3 Kb
16.08.2017 11:06

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอแม่แต.pdf
Download11
638.08 Kb
18.09.2017 23:53

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอแม่อาย.pdf
Download10
1.27 Mb
13.09.2017 17:06

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

อำเภอเวียแห.pdf
Download13
1.28 Mb
13.09.2017 17:07

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

อำเภอเมือเชียใหม่.pdf
Download11
637.76 Kb
18.09.2017 23:54

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอหาด.pdf
Download17
765.97 Kb
16.11.2017 13:42

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

อำเภอสารภี.pdf
Download15
638.97 Kb
18.09.2017 23:55

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อำเภอสันป่่าตอ.pdf
Download9
1.27 Mb
13.09.2017 17:05

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

อำเภอสันป่าตอ.pdf
Download8
12.73 Mb
18.09.2017 23:52

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการจัดตั้งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

อย 0019-ว029.pdf
Download73
803.36 Kb
09.01.2018 09:36

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New media)

อย 0019-ว027_001.pdf
Download74
107.74 Kb
09.01.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผล จปฐ. ปี 2561

อมก๋อย.pdf
Download11
984.73 Kb
16.08.2017 11:14

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หาด.pdf
Download7
982.45 Kb
16.08.2017 10:56

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หนัสือแจ้เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์.pdf
Download32
282.93 Kb
27.07.2017 12:09

ฝากให้พี่ปุ้อำเภอเมืองเชียงใหม่ ค่ะ

หนัสือเรื่อ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ.pdf
Download85
994.5 Kb
10.01.2018 14:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด (หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.แม่ออน.pdf
Download9
787.42 Kb
25.08.2017 10:58

เรียน นายอำเภอแม่ออน หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันป่าตอ.pdf
Download9
852.04 Kb
25.08.2017 10:59

เรียน นายอำเภอแม่ออน หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันป่าตอ..pdf
Download9
852.04 Kb
25.08.2017 11:02

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

หนัสือจัหวัดแม่ฮ่อสอนดูาน อ.สันกำแพ.pdf
Download5
786.87 Kb
25.08.2017 10:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานในพื้นที่ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม หากพจ. ลงนามแล้วจะส่งหนังสือให้อีกครั้ง)

สิ่ที่ส่มาด้วย จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download132
2.27 Mb
12.12.2017 14:41

สิ่งที่ส่งมาด้วย จัดสรรงบฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำเนาหนัสือข้อสั่การฯ.pdf
Download20
86.5 Kb
07.12.2017 11:02

ฝากให้สุกัญญา สุวรรณ อำเภอแม่แตง

สายสุนีย์ คันธรส แก้ไข.pdf
Download19
225.59 Kb
18.08.2017 10:20

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ (ใช้ไฟล์นี้)

สายสุนีย์ กันธรส แก้ไข.pdf
Download9
225.59 Kb
18.08.2017 10:16

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ

สันทราย..pdf
Download13
1.47 Mb
16.08.2017 11:12

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สันกำแพ.pdf
Download11
1.18 Mb
16.08.2017 10:49

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สะเมิ..pdf
Download13
1.22 Mb
16.08.2017 11:06

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วิทยุ.pdf
Download189
102.2 Kb
25.10.2017 15:37

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิทยุ แจ้เปลี่ยนแปลสถานที่ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ.pdf
Download49
33.75 Kb
24.08.2017 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

วิทยุ ที่ ชม 0019.1 ว 018.pdf
Download94
77.72 Kb
21.08.2017 08:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

วิทยุ ด่วนที่สุด เรื่อ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ.pdf
Download76
402.32 Kb
20.12.2017 17:28

วิทยุ ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2560

วิทยุ ชม0019.4-ว017 ลว 10 สค60.pdf
Download83
239.06 Kb
10.08.2017 16:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ล่าสุด อำเภอจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน 2560.xls
Download93
51 Kb
31.08.2017 16:02

ด่วนที่สุด***แบบรายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นส.อยู่ระหว่างเสนอ)

ร่า น.ส.แจ้อำเภอ.doc
Download66
3.11 Mb
03.01.2018 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ร่าง นส.เชิญประชุม วันที่ 8 ม.ค.61 ค่ะ

รายละเอียดแนบท้ายหมวด300.xlsx
Download23
13.82 Kb
18.09.2017 23:59

เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่,อำเภอสารภี.อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่แตง จว.ขอส่งรายละเอียดแนบท้ายหมวด 300 เพื่อแนบโครงการฯค่ะ

รายละเอียด สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้.xlsx
Download64
10.68 Kb
06.11.2017 13:49

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบโครงการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. อ.อมก๋อย.xlsx
Download4
16.08 Kb
16.11.2017 10:10

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. โครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน" อ.อมก๋อยครับ

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความมารถวิชาการฯ.rar
Download97
9.81 Mb
24.07.2017 11:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาการฯ

รายชื่อกลุ่มที่กู้เินทุนหมุนเวียน ปี 56-60.xls
Download64
552.5 Kb
14.12.2017 16:31

เรียน จนท.พช.ทุกอำเภอ จว.ส่งรายชื่อกลุ่มที่กู้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 56 - 60 มาเพื่อประกอบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ

มาบเอื้อบรรยายจัหวัดเชียใหม่ 25 สค 60.pdf
Download109
197.75 Mb
05.09.2017 12:34

เอกสารประกอบการจัดอบรมWay of Life (มาบเอื้องโม้เดล)

พิราวรรณ์ ภินันท์พศ์ รัตติกาล แก้ไข.pdf
Download17
224.41 Kb
18.08.2017 11:03

ฝากให้พี่นุช อำเภอสันทราย ค่ะ

พร้าว.pdf
Download24
1.33 Mb
16.08.2017 16:44

รียน นายอำเภอพร้าว เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ฝา.pdf
Download15
973.66 Kb
16.08.2017 10:53

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชิปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ.pdf
Download78
895.43 Kb
20.12.2017 17:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด (ร่าง)

บันทึก egp วิธีเฉพาะเจาะจ..pdf
Download121
11.25 Mb
08.11.2017 09:40

วิธีการบันทึก e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นำเสนอ 12 ม.ค.61.rar
Download43
9.67 Mb
17.01.2018 13:49

ไฟล์นำเสนอ วันที่ 12 ม.ค.61 (ช่วงบ่าย)

นายอำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download27
903.61 Kb
27.07.2017 09:37

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอบมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นส.ที่ ชม 0019.3ว41787.rar
Download40
353.13 Kb
30.10.2017 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่อาย อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอฮอด และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การประชุมคัดเลือก กพสจ.(สตรีผู้ทำคุณประโยชน์)

นส.จิตตรา มานพจันทร์ แก้ไข.pdf
Download22
224.41 Kb
17.08.2017 09:13

ฝากให้พี่ติ๋ม อ.เชียงดาว ค่ะ

นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค แก้ไขค่ะ.pdf
Download54
493.29 Kb
16.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค(แก้ไขค่ะ) และขอความอนุเคราะห์อำเภอ ปรินท์ นส.นำส่งถึงประธาน กทบ. ด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ

ที่ ชม 0019.3-ว078.pdf
Download114
279.98 Kb
04.01.2018 13:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 2558 ลว 16 มค.61.pdf
Download20
267.21 Kb
16.01.2018 17:42

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 2557 ลว 16 มค.61.pdf
Download18
275.45 Kb
16.01.2018 17:39

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สะเมิง สารภี แม่แตง หางดง เมืองเชียงใหม่ แม่ออน สันป่าตอง สันทรายและ นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3 ว.49550.pdf
Download33
352.03 Kb
21.12.2017 16:01

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานตามแผนฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3 ว 49534 ลว.19 ธ.ค.60.pdf
Download81
470.92 Kb
20.12.2017 14:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอ สะเมิง นายอำเภอฝาง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอฮอด นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอไ

ที่ ชม 0019.3 ว 41770.pdf
Download64
468.72 Kb
19.10.2017 15:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

ทะเบียนพื้นที่ เชียใหม่ ข้อมูล จปฐ. ปี 60-64.xlsx00000000000
Download40
9.11 Mb
27.11.2017 17:47

เรียน จนท.ผู้รับงาน จปฐ.ทั้ง 25 อำเภอ รบกวนอำเภอดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่อีกครั้ง ยืนยันให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 29 พ.ย.60 //ขอบคุณครับ เอกฉัตร

ตรวจสอบข้อมูล DPIS_001.pdf
Download97
271.35 Kb
01.11.2017 10:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

ด่วนที่สุด ที่ ชม0019.3 ว 28214.pdf
Download105
1.66 Mb
25.07.2017 10:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยเต่า เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 38839 ลว 10 ต.ค. 60.pdf
Download75
68.67 Kb
10.10.2017 18:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องอ่านบัตรประจำตัวอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 28223.pdf
Download74
258.64 Kb
27.07.2017 10:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง หางดง สารภี แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ออน เรื่อง การจัดงาน "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ" เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 44325 ลว 13 พ.ย. 60.pdf
Download88
23.85 Kb
13.11.2017 12:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยของจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 100.pdf
Download11
176.91 Kb
11.01.2018 15:35

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 098.pdf
Download56
349.72 Kb
11.01.2018 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 44349.pdf
Download57
98.93 Kb
16.11.2017 13:48

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44345-48.pdf
Download35
822.27 Kb
16.11.2017 10:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44344.pdf
Download93
458.8 Kb
16.11.2017 10:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44342.pdf
Download14
768.05 Kb
16.11.2017 10:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

ด่วนที่สุด ชม.0019.3-ว49557 ลว 22 ธค 60.pdf
Download115
6.61 Mb
22.12.2017 18:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว37597 20กย60.pdf
Download74
153.77 Kb
20.09.2017 14:10

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว33412 ลว22สค60.pdf
Download71
39.03 Kb
22.08.2017 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว33407 ลว21สค60.pdf
Download88
183 Kb
21.08.2017 17:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชายแดนภาคใต้

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว1574 ลว22สค60.pdf
Download79
167.1 Kb
22.08.2017 15:24

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่งปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว 36205 ลว12กย60.pdf
Download21
7.17 Mb
13.09.2017 09:41

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฝาง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-36206 ลว12กย60.pdf
Download16
124.46 Kb
13.09.2017 09:35

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 28207.pdf
Download50
390.56 Kb
24.07.2017 10:58

เรียน นายอำเภอแม่แตง สารภี พร้าว แม่ออน ดอยสะเก็ด จอมทอง สันกำแพง อมก๋อย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 โครงการส่งเสริมการท่องเที่

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38836 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download188
1.37 Mb
06.10.2017 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอ เชียงดาวและอำเภอแม่แตง) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 010 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download89
477.69 Kb
06.10.2017 11:55

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 34259 ลว 01ก.ย.60.pdf
Download44
1.11 Mb
01.09.2017 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2560

ดอยเต่า.pdf
Download24
964.6 Kb
16.08.2017 11:08

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ดอยสะเก็ด..pdf
Download15
1.31 Mb
16.08.2017 10:50

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย.pdf
Download122
1.1 Mb
06.11.2017 11:50

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม009.3ว49538.pdf
Download99
322.81 Kb
19.12.2017 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล

ชม0019.4-ว48312 7ธค60.pdf
Download40
183.53 Kb
07.12.2017 16:00

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม0019.4-ว48311 7ธค60.pdf
Download21
83.15 Kb
07.12.2017 15:59

เรียน นายอำเภอหางดง และ นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.4-ว48308 7ธค60.pdf
Download134
721.02 Kb
07.12.2017 15:56

เรียน นาอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม0019.4-ว45702.pdf
Download33
265.08 Kb
28.11.2017 16:57

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม สันป่าตอง สันกำแพง แม่วาง และหางดง

ชม0019.4-ว33398 ลว 18สค60.pdf
Download134
237.07 Kb
18.08.2017 14:28

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ แจ้ง อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ด้วยค่ะ

ชม0019.4-ว28236 ลว2สค60.pdf
Download34
534.17 Kb
04.08.2017 13:14

ฝากให้ชลกานต์ เรือนตุ้ย อำเภอสารภี

ชม0019.3ว49535.pdf
Download100
337.43 Kb
19.12.2017 18:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม0019.3ว48338.rar
Download43
4.16 Mb
13.12.2017 15:03

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่ริม สันทราย สันป่าตองและสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว41749.rar
Download30
3.68 Mb
17.10.2017 09:45

เรียน นายอำเภอเชียงดาว กัลยาณิวัฒนา ดอยสะเก็ด ดอยเต่า สันป่าตอง เวียงแหง สันกำแพง และ สันทราย เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว34239.pdf
Download12
579.77 Kb
30.08.2017 09:35

เรียนนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร ครั้งที่ 9

ชม0019.3ว1332.pdf
Download61
351.83 Kb
24.07.2017 09:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในสัญญาประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3-ว48314 7ธค60.pdf
Download13
107.29 Kb
07.12.2017 16:21

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การเพิ่มอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรโรงเรียน OTOP โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ชม0019.3-ว45692.pdf
Download96
112.92 Kb
28.11.2017 09:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ (ตป.05)

ชม0019.3-ว38816 ลว29กย60นายอำเภอทุกอำเภอ.pdf
Download107
141.69 Kb
02.10.2017 11:47

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ชม0019.3-ว37589 ลว18กย60.pdf
Download114
19.97 Mb
18.09.2017 23:48

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีพ.ศ.2560

ชม0019.3-ว37585 ลว18กย60.pdf
Download55
710.31 Kb
19.09.2017 09:20

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม0019.3-ว33413 ลว22สค60.pdf
Download54
227.56 Kb
22.08.2017 16:59

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง สันทรายหางดง แม่แจ่ม แม่ออน และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชม0019.3-ว31615 ลว 7สค60.pdf
Download95
543.97 Kb
07.08.2017 12:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2560

ชม0019.3-ว2556.pdf
Download98
735.15 Kb
28.11.2017 15:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60แม่แต.pdf
Download8
191.63 Kb
18.10.2017 09:45

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองแม่แตง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60เมือ.pdf
Download2
242.9 Kb
18.10.2017 09:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60หาด.pdf
Download7
191.62 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60สารภี.pdf
Download9
191.62 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60สันกำแพ.pdf
Download8
191.68 Kb
18.10.2017 09:46

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-ว1979 ลว.17ต.ค.60ดอยสะเก็ด.pdf
Download5
191.43 Kb
18.10.2017 09:45

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

ชม0019.3-38830 ลว 5ตค60.pdf
Download117
5.62 Mb
05.10.2017 15:42

เรียน นายอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม0019.3-34242 ลว28สค60.pdf
Download16
866.84 Kb
28.08.2017 17:18

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.3 ว36189.rar
Download59
39.47 Mb
11.09.2017 12:12

เรียน นายอำเภอฮอด สารภี แม่ริม ไชยปราการ ฝาง สะเมิง แม่วาง สันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา หางดง สันกำแพง แม่อาย แม่แจ่ม และอำเภอดอยเต่า เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนา

ชม0019.3 ว36187.pdf
Download11
446.75 Kb
12.09.2017 11:19

เรียนนายอำเภอแม่ออนและ นายอำเภอแม่วาง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 10/2560

ชม0019.3 ว 48324.pdf
Download114
1.05 Mb
12.12.2017 11:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม0019.3 ว 36189.rar
Download30
6.43 Mb
11.09.2017 12:14

เรียน นายอำเภอฮอด แม่ริม จอมทอง หางดง ไชยปราการ สันกำแพง สันทราย และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 33394.pdf
Download97
1.39 Mb
18.08.2017 09:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 31640 อุดหนุน.rar
Download84
6.03 Mb
15.08.2017 12:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ สันกำแพง หางดง ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม แม่อาย เวียงแหง อมก๋อย ฝาง แม่ออน และแม่แตง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 31639 หมุนเวียน.rar
Download87
27.67 Mb
15.08.2017 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่ริม สะเมิง สารภี ฮอด ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการและแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภททุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.2-ว34233 ลว28สค60.pdf
Download61
1.44 Mb
28.08.2017 17:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคระรัฐมนตรี

ชม0019.2-ว34226 ลว24สค60..pdf
Download71
105.87 Kb
25.08.2017 10:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ชม0019.2-34243 ลว28สค60.pdf
Download18
541.14 Kb
28.08.2017 17:20

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.2-34241 ลว28สค60.pdf
Download16
866.9 Kb
28.08.2017 17:15

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามพระราชบัญญัตงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ชม0019.2-34229 ลว25สค60..pdf
Download32
137.04 Kb
25.08.2017 15:18

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุรค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

ชม0019.2-1425 ลว 7สค60.pdf
Download32
1.37 Mb
07.08.2017 12:19

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องขออนุญาตใช้สถานที่

ชม0019.1-ว48307 7ธค60.pdf
Download67
259.79 Kb
07.12.2017 16:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัศดุของหน่วยงานภาครับ

ชม0019.1-ว38825 ลว4ตค60.pdf
Download43
48.91 Kb
04.10.2017 11:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒฯาชุมชน ครั้งที่ 9/2560

ชม0019.1-ว34254 แม่แจ่ม.pdf
Download18
3.08 Mb
31.08.2017 11:03

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

ชม0019.1-ว34254 หาด.pdf
Download13
2.28 Mb
31.08.2017 11:02

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่องโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2560

ชม0019.1-ว33435 ลว24สค60.pdf
Download65
38.21 Kb
24.08.2017 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ

ชม0019.1-ว28242 ลว 2สค60.pdf
Download281
1.13 Mb
02.08.2017 16:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ชม0019.1-ว1613. ลว24สค60..pdf
Download24
184 Kb
24.08.2017 17:40

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว1613 ลว24สค60.pdf
Download17
185.71 Kb
24.08.2017 17:36

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว1613 ลว24สค60..pdf
Download15
182.78 Kb
24.08.2017 17:39

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)

ชม0019.1-ว 1415 ลว3สค60.pdf
Download48
1.19 Mb
03.08.2017 18:37

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสุมณฑา สาวงษ์

ชม0019.1-49547 ลว19ธค60.pdf
Download57
544.29 Kb
20.12.2017 10:13

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.1-49543 ลว19ธค60.pdf
Download13
146.01 Kb
20.12.2017 10:17

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49542 ลว19ธค60.pdf
Download9
152.48 Kb
20.12.2017 10:20

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49541 ลว19ธค60.pdf
Download16
145.73 Kb
20.12.2017 10:21

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49540 ลว19ธค60.pdf
Download92
124.94 Kb
20.12.2017 10:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม0019.1-35565 ลว5กย60.pdf
Download114
2.52 Mb
05.09.2017 15:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

ชม0019.1-31651 ลว16สค60.pdf
Download80
1.48 Mb
16.08.2017 17:28

เรียน นายอำเภอจอมทอง สารภี กัลยานิวัฒนา ฮอด เชียงดาว สันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผูู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม0019 3 ว28202.pdf
Download39
560.07 Kb
24.07.2017 09:23

เรียนนายอำเภออมก๋อยและนายอำเภอฝาง เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร

ชม0019 3 ว 28219.pdf
Download25
557.64 Kb
27.07.2017 09:12

เรียนนายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 7/2560

ชม0019 3 51774.pdf
Download28
426.3 Kb
04.01.2018 16:42

เรียนนายอำเภอจอมทอง เรื่องประกาศรายชือการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2560

ชม.0019.3-ว49556 ลว 22 ธค 60.pdf
Download94
405.92 Kb
22.12.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่แตง และอำเภอแม่วาง) เรื่อง ขอเชิญประชุม

ชม.0019.3-ว49555 ลว 21 ธค 60.pdf
Download98
3.52 Mb
21.12.2017 16:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561

ชม.0019.3-ว44326 ลว13พย60.pdf
Download148
4.53 Mb
13.11.2017 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561

ชม.0019.3-ว34271 ลว4กย60.pdf
Download73
1.74 Mb
04.09.2017 11:01

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34270 ลว4กย60.pdf
Download98
1.81 Mb
04.09.2017 11:02

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34269 ลว4กย60.pdf
Download17
1.93 Mb
04.09.2017 11:00

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว34268 ลว4กย60.pdf
Download26
1.98 Mb
04.09.2017 11:01

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม.0019.3-ว33390 ลว17สค60.pdf
Download61
817.46 Kb
17.08.2017 16:24

เรียน นายอำเภอพร้าว สันทราย จอมทอง เมือง ฮอด และอำเภอเชียงดาว เรื่อง มอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

ชม.0019.3-ว31648 ลว15สค60.pdf
Download21
876.25 Kb
15.08.2017 17:54

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฝาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม.0019.3-ว31644 ลว15สค60.pdf
Download71
5.33 Mb
15.08.2017 13:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ชม.0019.3-ว31643 ลว15สค60.pdf
Download108
6.31 Mb
15.08.2017 12:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การยกระดับศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ชม.0019.3-ว31637 ลว 11 สค 60.pdf
Download48
257.73 Kb
11.08.2017 16:36

เรียน นายอำเภอดอยสะเก้ด นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอแม่ริม และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม.0019.3-ว28237 ลว 2สค60.pdf
Download70
1.09 Mb
02.08.2017 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกศิลปิน OTOP ปีพ.ศ.2560

ชม.0019.3-49558 ลว 22 ธค 60.pdf
Download21
1.79 Mb
22.12.2017 18:36

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง โครงการ "ค่ายสวรรค์บ้านนอก ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560"

ชม.0019.3-1469.pdf
Download97
1023.62 Kb
11.08.2017 15:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้นำอาสาพัฒฯาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560

ชม.0019.2-ว49551 ลว 21 ธค 60.pdf
Download89
910 Kb
21.12.2017 15:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม.0019.2-ว35557 ลว4กย60.pdf
Download90
2.74 Mb
04.09.2017 17:11

เรียน นายอำเภอฝาง สันทราย หางดง เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ฮอด ดอยหล่อ อมก๋อย เชียงดาว เวียงแหง และนายอำเภอแม่ริม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑

ชม.0019.2-ว28230 ลว.1สค60.pdf
Download76
1.11 Mb
01.08.2017 14:21

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอจัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีการพัฒนา ในการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี2560

ชม.0019.2-44328 ลว13พย60.pdf
Download38
398.91 Kb
13.11.2017 15:33

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงาน"โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"

ชม.0019.1-ว28217 ลว26 กค 60.pdf
Download79
1.12 Mb
26.07.2017 14:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560

ชม.0019.1-ว1481 ลว15สค60.pdf
Download55
215.8 Kb
15.08.2017 11:44

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่องขอเชิยร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสาวสิริลักษณ์ มีธัญญากร

ชม.0019.1-ว 31619 ลว 8สค2560.pdf
Download100
1.67 Mb
08.08.2017 15:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ชม.0019.1-35543 ลว.4 ก.ย. 60.pdf
Download67
1.16 Mb
04.09.2017 16:03

เรียน นายอําเภอดอยสะเก็ด แมริม แมแจม เชียงดาว เมืองเชียงใหม สะเมิง แมแตง กัลยานิวัฒนา แมวาง และนายอําเภอดอยหลอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโคร

ชม.0019.1-1437 ลว 8สค2560.pdf
Download34
192.02 Kb
08.08.2017 15:47

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่

ชม. 0019.4-ว31631 ลว 10 สค 60.pdf
Download71
1.22 Mb
10.08.2017 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม. 0019.4-ว31629 ลว 10 สค 60.pdf
Download85
962.93 Kb
10.08.2017 16:16

ถึง ที่ว่าการอำเภอ เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4-ว41790แม่แจ่ม.pdf
Download11
718.36 Kb
25.10.2017 12:56

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่วา.pdf
Download6
37.98 Kb
31.10.2017 14:45

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่ริม.pdf
Download10
718.38 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790ฮอด.pdf
Download23
718.31 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันป่าตอ.pdf
Download9
718.92 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันทราย.pdf
Download10
718.68 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันกำแพ.pdf
Download26
719.32 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สะเมิ.pdf
Download11
719.57 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790พร้าว.pdf
Download18
718.5 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790ดอยสะเก็ด.pdf
Download13
718.87 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download28
741.37 Kb
25.10.2017 13:00

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790.pdf
Download9
53.52 Kb
31.10.2017 14:44

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790 ดอยสะเก็ด.pdf
Download6
45.29 Kb
31.10.2017 14:46

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41788.pdf
Download142
774.21 Kb
30.10.2017 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.4-ว41771.pdf
Download49
117.63 Kb
19.10.2017 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) เรื่อง โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชม 0019.4-ว37604 ลว21กย60.pdf
Download94
143.82 Kb
21.09.2017 12:27

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

ชม 0019.4-ว37590 ลว 18กย60.pdf
Download48
59.63 Kb
19.09.2017 09:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเตอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ชม 0019.4-ว36216 ลว14 กย60 นายอำเภอสันกำแพ .pdf
Download15
190.25 Kb
14.09.2017 15:45

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง (Chiang Mai Happiness Market @ Khuang San Kam Phaeng)

ชม 0019.4-ว34258.pdf
Download80
1.9 Mb
01.09.2017 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอฮอด อำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง และอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุม

ชม 0019.4-ว0114.pdf
Download43
808.55 Kb
11.01.2018 19:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และแม่แจ่ม เรื่องกำหนดการศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา "OTOP Backstreet Academy"

ชม 0019.4-ว 49575.pdf
Download46
492.79 Kb
26.12.2017 18:49

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 และโครงการสร

ชม 0019.4-ว 49573.pdf
Download119
350.96 Kb
26.12.2017 18:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.4-41778แม่แจ่ม.pdf
Download11
608.12 Kb
20.10.2017 15:22

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778แม่วา.pdf
Download8
606.61 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778เมือ.pdf
Download16
607.01 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778หาด.pdf
Download11
625.35 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778สันป่่าตอ.pdf
Download10
606.92 Kb
20.10.2017 15:21

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778สันกำแพ.pdf
Download12
741.83 Kb
20.10.2017 15:20

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4-41778ดอยสะเก็ด.pdf
Download14
607.64 Kb
20.10.2017 15:22

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Blackstreet Academy

ชม 0019.4- ว45676.pdf
Download53
148.7 Kb
22.11.2017 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

ชม 0019.4 ว34263_001.pdf
Download25
139.35 Kb
01.09.2017 18:05

เรียน นายอำเภอหางดง ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน (ระดับจังหวัด) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ฐานการผลิตเชิงส

ชม 0019.4 ว34262.pdf
Download70
197.34 Kb
01.09.2017 17:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน (ระดับจังหวัด) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์

ชม 0019.4 ว2462.pdf
Download71
308.3 Kb
03.01.2018 10:19

เรียน พัฒฯาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ชม 0019.4 ว 33399.pdf
Download105
360.89 Kb
18.08.2017 14:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด

ชม 0019.4 ว 33397.pdf
Download41
625.08 Kb
18.08.2017 15:23

ฝากให้ ศุทธดา สายปินตา อ.สันทราย และ ชลกานต์ เรือนตุ้ย อ.สารภี ค่ะ

ชม 0019.3.ว33387 ลวันที่ 17 สิหาคม 2560.pdf
Download66
1.23 Mb
17.08.2017 16:15

เรียน นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังห

ชม 0019.3.ว33386 ลวันที่ 17 สิหาคม 2560.pdf
Download51
733.17 Kb
17.08.2017 16:12

เรียน นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน)

ชม 0019.3-ว45690_001.pdf
Download14
193.94 Kb
27.11.2017 10:46

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว45690.pdf
Download33
560.54 Kb
27.11.2017 10:44

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สันทราย สันกำแพง สะเมิง ฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว45679.pdf
Download88
449.93 Kb
22.11.2017 14:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3-ว44338.pdf
Download64
193.05 Kb
15.11.2017 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44332.pdf
Download71
280.88 Kb
15.11.2017 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสรรผลิตภ้ณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก

ชม 0019.3-ว44315แม่่ริม.pdf
Download6
36.19 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ฮอด.pdf
Download13
36.94 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันป่าตอ.pdf
Download9
36.81 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันทราย.pdf
Download7
36.85 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สันกำแพ.pdf
Download8
37.24 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315สะเมิ.pdf
Download6
37.21 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315พร้าว.pdf
Download6
36.41 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ดอยสะเก็ด.pdf
Download5
36.04 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315กัลยาฯ.pdf
Download32
47.49 Kb
06.11.2017 16:52

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315.pdf
Download13
37.01 Kb
06.11.2017 16:48

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44314.pdf
Download72
190.07 Kb
06.11.2017 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2017

ชม 0019.3-ว41757.pdf
Download20
400.33 Kb
18.10.2017 16:58

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.3-ว41756.pdf
Download34
159.77 Kb
18.10.2017 17:02

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิต ปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.3-ว37601 20กย60.pdf
Download59
3.15 Mb
20.09.2017 14:57

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Handmade Thailand 2017 @ Phuket "

ชม 0019.3-ว37598 20กย60.pdf
Download165
21.81 Mb
20.09.2017 14:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60แม่แต.pdf
Download12
261.26 Kb
19.09.2017 10:06

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60แม่ออน.pdf
Download15
261.22 Kb
19.09.2017 10:08

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60เมือ.pdf
Download32
260.98 Kb
19.09.2017 10:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60อมก๋อย.pdf
Download14
261.25 Kb
19.09.2017 10:07

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60สารภี.pdf
Download20
261.26 Kb
19.09.2017 10:05

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60สันกำแพ.pdf
Download13
261.59 Kb
19.09.2017 10:07

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60พร้าว.pdf
Download13
261.18 Kb
19.09.2017 10:06

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60ดอยสะเก็ด.pdf
Download6
260.86 Kb
19.09.2017 10:04

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว37592 ลว 18กย60จอมทอ.pdf
Download12
261.25 Kb
19.09.2017 10:05

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ ตามกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ

ชม 0019.3-ว36174 ลว 7กย60.pdf
Download35
12.54 Mb
08.09.2017 10:10

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แจ่ม และนายอำเภอหางดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ชม 0019.3-ว33434 ลว24สค60.pdf
Download125
1.94 Mb
24.08.2017 17:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560

ชม 0019.3-ว33406 ลว21สค60.pdf
Download141
797.96 Kb
21.08.2017 17:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม 0019.3-ว33405 ลว21สค60.pdf
Download140
1.16 Mb
21.08.2017 17:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก(ปลูกเพื่อแม่ครั้งที่ 2)

ชม 0019.3-ว076.pdf
Download16
1.12 Mb
11.01.2018 19:21

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองสันกำแพง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว075.pdf
Download3
1.11 Mb
11.01.2018 19:20

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว074.pdf
Download10
1.11 Mb
11.01.2018 19:18

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว 51768.pdf
Download174
371.29 Kb
28.12.2017 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 49579.pdf
Download47
159.42 Kb
28.12.2017 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ชม 0019.3-ว 49578.pdf
Download15
187.93 Kb
28.12.2017 10:07

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile

ชม 0019.3-ว 45712.pdf
Download14
875.51 Kb
01.12.2017 13:14

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม 0019.3-ว 45685.pdf
Download30
139.65 Kb
24.11.2017 13:18

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม กัลณิวัฒนา สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด พร้าว ดอยสะเก็ด และสะเมิง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ ตามโครงการส่ง

ชม 0019.3-ว 44331.pdf
Download90
409.87 Kb
15.11.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ชม 0019.3-ว 117.pdf
Download48
253.86 Kb
16.01.2018 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจำหน่ายชุดแก้วน้ำเซรามิค เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม 0019.3-45704.pdf
Download20
49.03 Kb
29.11.2017 16:28

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในงาน OTOP city 2017

ชม 0019.3-45682.pdf
Download6
155.56 Kb
22.11.2017 14:03

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3-45681.pdf
Download16
158.39 Kb
22.11.2017 14:04

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3-44366.pdf
Download74
59.03 Kb
16.11.2017 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมงาน OTOP City 2017

ชม 0019.3-44365.pdf
Download72
445.47 Kb
16.11.2017 16:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

ชม 0019.3-43247.pdf
Download21
63.91 Kb
31.10.2017 17:36

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการเปิดศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ (อำเภอแม่วาง ตำบลแม่วิน)

ชม 0019.3-37605 ลว21กย60.pdf
Download17
248.8 Kb
21.09.2017 12:29

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง รางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีคุณธรรมประจำปี พ.ศ. 2560

ชม 0019.3-36208 ลว13กย60.pdf
Download23
767.49 Kb
13.09.2017 13:52

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

ชม 0019.3-36207 ลว13กย60.pdf
Download33
191.05 Kb
13.09.2017 11:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ชม 0019.3-36185 ลว8กย60.pdf
Download79
481.16 Kb
08.09.2017 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ"ผู้หญิงเก่ง ปี 2561"

ชม 0019.3-36184 ลว8กย60.pdf
Download16
98.65 Kb
08.09.2017 16:54

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการ"ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 พ.ศ. 2560 "

ชม 0019.3-36183 ลว8กย60.pdf
Download144
13.69 Mb
08.09.2017 16:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560

ชม 0019.3-36173 ลว 7กย60.pdf
Download31
52.51 Mb
08.09.2017 10:36

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถิดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ(การจัดการตนเอง)

ชม 0019.3-28199 ลว21กค60.pdf
Download46
9.18 Mb
21.07.2017 15:38

เรียน นายอำเภอแม่อาย,นายอำเภอสารภี,นายอำเภอฝาง และนายจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

ชม 0019.3- ว45678.pdf
Download101
2.49 Mb
22.11.2017 13:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.3- ว45677.pdf
Download78
73.71 Kb
22.11.2017 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ชม 0019.3- ว 097.pdf
Download29
620.62 Kb
13.01.2018 10:38

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด และหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์

ชม 0019.3 ว38820 ลวันที่ 3 ตุลาคม 2560.pdf
Download26
728.54 Kb
05.10.2017 13:35

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอฮอด นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม

ชม 0019.3 ว3881 ลวันที่ 28 กันยายน 2560.pdf
Download141
1.34 Mb
02.10.2017 17:01

เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฮอด นายอำเภอหางดง นายอำเภอสั

ชม 0019.3 ว36204 ลวันที่ 12 กันยายน 2560.pdf
Download79
1.72 Mb
13.09.2017 11:19

เรียน นายอำเภออมก๋อย/นายอำเภอพร้าว/นายอำเภอจอมทอง/นายอำเภอเมือง/นายอำเภอแม่แจ่ม/นายอำเภอหางดง/นายอำเภอดอยหล่อ/นายอำเภอสันทราย/นายอำเภอดอยสะเก็ด/นายอำเภอแม่อาย/นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา/นายอำเภอแม่ออน/นายอำ

ชม 0019.3 ว36203 ลวันที่ 12 กันยายน 2560.pdf
Download51
667.31 Kb
13.09.2017 11:15

เรียน นายอำเภอไชยปราการ/นายอำเภอสันกำแพง/นายอำเภอหางดง/นายอำเภอดอยสะเก็ด/นายอำเภอแม่แจ่ม/นายอำเภอแม่อาย/นายอำเภอเวียงแหง/นายอำเภออมก๋อย/นายอำเภอฝาง/นายอำเภอแม่แตง/นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การโอนเงินกองทุ

ชม 0019.3 ว34244 ลวันที่ 28 สิหาคม 2560.pdf
Download36
536.74 Kb
29.08.2017 09:21

เรียน นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันป่าตอง และ นายอำเภอฝาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินทุนหมุนเวียน)

ชม 0019.3 ว.115.pdf
Download93
1.98 Mb
15.01.2018 10:07

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว 38819 ลวันที่ 3 ตุลาคม 2560.pdf
Download15
568.29 Kb
05.10.2017 13:33

เรียน นายอำเภอสารภี และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินหมุนเวียน รอบที่ 4 ครั้งที่ 2)

ชม 0019.3 ว 33425.pdf
Download70
588.01 Kb
23.08.2017 18:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017

ชม 0019.3 ว 31636.pdf
Download93
6.4 Mb
11.08.2017 10:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ชม 0019.3 ว 31609.pdf
Download34
1.08 Mb
03.08.2017 18:39

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และอำเภอจอมทอง เรื่อง ผลการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปี 2560

ชม 0019.3 ว 28211.pdf
Download139
34 Mb
24.07.2017 17:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.3 ว 28206.pdf
Download113
399.4 Kb
24.07.2017 08:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.3 -101.pdf
Download16
70.83 Kb
11.01.2018 15:39

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม 0019.2-ว45683.pdf
Download135
2.29 Mb
28.11.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

ชม 0019.2-ว44339.pdf
Download124
292.46 Kb
15.11.2017 16:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้)

ชม 0019.2-ว41794.pdf
Download188
811.06 Kb
31.10.2017 10:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2-ว38849 ลว12ตค60.pdf
Download115
2.89 Mb
12.10.2017 13:38

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ชม 0019.2-ว36177 ลว 7กย60.pdf
Download66
3.51 Mb
08.09.2017 11:30

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ สันกำแพง แม่ออน ฝาง และนายอำเภอหางดง เรื่อง การอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่น 2

ชม 0019.2-ว36168 ลว 7กย60.pdf
Download125
3.55 Mb
07.09.2017 12:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.2-ว35572 ลว6กย60.pdf
Download113
5.33 Mb
06.09.2017 17:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ฯ

ชม 0019.2-ว28234 ลว 1สค60.pdf
Download81
484.64 Kb
01.08.2017 14:33

เรียน นายอำเภอสันกำแพง,แม่ออน,อมก๋อย,จอมทอง,เวียงแหง,เชียงดาว และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำปี 2560

ชม 0019.2-ว 49572.pdf
Download92
193.77 Kb
26.12.2017 14:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561

ชม 0019.2-48325.pdf
Download7
551.62 Kb
13.12.2017 14:17

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2-45706.pdf
Download69
296.06 Kb
29.11.2017 17:51

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ห

ชม 0019.2-41777.pdf
Download127
164.19 Kb
20.10.2017 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ชม 0019.2 ว 49570.pdf
Download88
272.37 Kb
29.12.2017 17:38

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจั

ชม 0019.2 ว 38840.pdf
Download143
695.4 Kb
11.10.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งบันทึกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.2 ว 38833 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download150
9.37 Mb
06.10.2017 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ชม 0019.2 ว 38832 ลว 6 ต.ค.60.pdf
Download147
3.58 Mb
06.10.2017 10:17

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ

ชม 0019.2 ว 060.pdf
Download80
125.17 Kb
11.01.2018 15:46

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว48347.pdf
Download55
88.62 Kb
14.12.2017 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่งอ การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2560

ชม 0019.1-ว45664.pdf
Download103
130.83 Kb
23.11.2017 10:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

ชม 0019.1-ว45663.pdf
Download174
321.26 Kb
21.11.2017 15:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4

ชม 0019.1-ว45658.pdf
Download98
251.18 Kb
20.11.2017 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.1-ว44340.pdf
Download92
186.66 Kb
16.11.2017 10:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว44322แม่ริม.pdf
Download32
90.62 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322สารภี.pdf
Download77
94.69 Kb
07.11.2017 14:36

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322ฝา.pdf
Download45
90.28 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว44322_001.pdf
Download41
92.22 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว42724.pdf
Download61
43.95 Kb
20.10.2017 14:00

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2560

ชม 0019.1-ว37609 ลว21กย60.pdf
Download76
70.09 Kb
21.09.2017 14:41

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ขอส่งเอกสารแบบรายงานการลาของข้าราชการและลูกจ้าง

ชม 0019.1-ว37608 ลว21กย60.pdf
Download89
292.97 Kb
21.09.2017 14:42

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการตวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.1-ว37596 19กย60.pdf
Download27
125.89 Kb
20.09.2017 09:12

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ แม่อาย และนายอำเภอฝาง เรื่อง การทบทวนและการปรับแผนชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3

ชม 0019.1-ว37595 19กย60.pdf
Download9
62.64 Kb
20.09.2017 09:02

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าบ้าน บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด

ชม 0019.1-ว37594 19กย60.pdf
Download114
166.43 Kb
19.09.2017 15:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ชม 0019.1-ว2561.pdf
Download49
78.72 Kb
17.01.2018 14:08

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561

ชม 0019.1-ว2556.pdf
Download50
654.82 Kb
16.01.2018 13:55

เรียน นายอำเภอสันทราย จอมทอง และพร้าว เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว2555.pdf
Download85
437.02 Kb
16.01.2018 13:38

เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอเมืองเชียงใหม แมแตง สะเมิง สันปาตอง สันกําแพง ดอยเตา เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ : CD

ชม 0019.1-ว2014.pdf
Download62
55.81 Kb
25.10.2017 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งหนังสือยืนยันยอดเงินค่าหุ้น หนี้สินคงเหลือและเงินฝากของสมาชิก

ชม 0019.1-ว104.pdf
Download225
1.46 Mb
11.01.2018 19:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.1-ว083.pdf
Download35
88.16 Kb
08.01.2018 09:47

เรียน นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1-ว001.pdf
Download76
83.26 Kb
17.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2561

ชม 0019.1-ว 49561.pdf
Download101
1009.46 Kb
25.12.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1-ว 44333 ลว. 15 พ.ย. 60.pdf
Download80
449.4 Kb
15.11.2017 13:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.1-ว 2122.pdf
Download81
73.87 Kb
14.11.2017 11:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.1-45711.pdf
Download36
104.19 Kb
01.12.2017 14:52

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1-45703.pdf
Download63
132.31 Kb
29.11.2017 16:07

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-38826 ลว 5ตค60.pdf
Download80
956.47 Kb
05.10.2017 14:04

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งจองแหวนที่ระลึกกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560

ชม 0019.1-37623 ลว21กย60.pdf
Download19
52.79 Kb
21.09.2017 17:11

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องแจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้านหัวทุ่ง ฯ

ชม 0019.1-37622 ลว21กย60.pdf
Download12
51.85 Kb
21.09.2017 17:12

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง แจ้งคระกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโป่งกวาว ฯ

ชม 0019.1-36182 ลว8กย60.pdf
Download42
828.26 Kb
08.09.2017 16:44

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน

ชม 0019.1-33404 ลว 18 สค 60.pdf
Download40
191.07 Kb
21.08.2017 15:23

ถึง พัฒนาการอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1-2024.pdf
Download14
116.55 Kb
30.10.2017 15:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

ชม 0019.1-1873 ลว21กย60.pdf
Download23
219.97 Kb
22.09.2017 13:48

เรียน พัฒนาการอำเภอเมือง เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ชม 0019.1-004.pdf
Download103
59.5 Kb
04.01.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.พช.ชม.) ประจำปี 2561

ชม 0019.1- ว 44360.pdf
Download119
1.49 Mb
16.11.2017 15:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ชม 0019.1- ว 36215 ลว13กย60.pdf
Download90
506.23 Kb
13.09.2017 16:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ชม 0019.1- 48323.pdf
Download31
174.88 Kb
08.12.2017 16:13

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย แม่วาง เชียงดาว เวียงแหง แม่ริม และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีทบทวนภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ชม 0019.1- 48320.pdf
Download58
120.44 Kb
08.12.2017 14:12

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การแต่งข้าราชการ

ชม 0019.1- 48319-21.pdf
Download25
234.91 Kb
12.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เชียงดาว และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การแต่งข้าราชการ การมอบหมายการงานในหน้าที่

ชม 0019.1 ว 44336 ลว 15 พ.ย. 60.pdf
Download132
542.3 Kb
15.11.2017 13:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download186
2.27 Mb
28.11.2017 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ จว.ขอส่งทะเบียนจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางการจัดทำโครงการ หมวด 300 ให้อำเภอดำเนินการก่อนค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างเสนอค่ะ..

จอมทอ.pdf
Download13
995.48 Kb
16.08.2017 10:48

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download23
1.3 Mb
05.09.2017 13:18

ฝากส่งให้ K.อำพล สพอ.แม่วาง ค่ะ

ค่าติดตาม QD 60.rar
Download132
354.64 Kb
31.07.2017 18:42

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยเต่า) จังหวัดจัดสรรค่าติดตามและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) (ตามบัญชีจัดสรรฯ) ให้อำเภอดำเนินการติดตามฯ ภาย

คำสั่มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้า-พ.ศ.-2560.pdf
Download56
275.42 Kb
27.11.2017 14:24

แจ้งคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4195/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

Download314
239.88 Kb
09.10.2017 13:33

อส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Download170
239.81 Kb
09.10.2017 13:33

อส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Download301
473.94 Kb
09.10.2017 13:33

ขอส่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม ค 1.3 และ ค1.4 ตามหนังสือ ที่ ชม0019.2/ว38833 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ข่าววิทยุ.pdf
Download78
44.42 Kb
23.11.2017 15:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กีฬามหาสนุก.pdf
Download41
3 Mb
21.09.2017 10:35

เรียน หัวหน้าโซนเหนือ กลาง และโซนใต้ ขอให้ส่งรายชื่อผู้เล่นกีฬาทุกประเภท และ โซนกลาง กับโซนใต้ ขอให้ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินโซนละ 1 คน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 แจ้งได้ที่ จุฑารัตน์ โทร089-4290540

กำหนดการโครการไหว้พระ 9 วัด.pdf
Download128
610.85 Kb
20.12.2017 10:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

การแต่ตั้ กพสอ. -กพสจ ปี 2561.rar
Download25
1.35 Mb
15.12.2017 19:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรี

การอนุมัติโครการฯ ครั้ที่ 3 ปี 2560.rar
Download122
30.18 Mb
09.08.2017 16:43

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สะเมิง สารภี ฮอด ดอยเต่า และแม่วาง เรื่อง ร่างหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การอนุมัติโครการกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 5 ก.ย.60.rar
Download115
47.3 Mb
06.09.2017 13:07

เรียน อำเภอฮอด สารภี สันทราย แม่ริม ไชยปราการ ฝาง สะเมิง แม่วาง สันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา หางดง สันกำแพง แม่อาย แม่แจ่ม และอำเภอดอยเต่า เรื่อง (ร่าง) หนังสืออนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทส

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ.rar
Download43
1.53 Mb
20.10.2017 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การมอบทุนการศึกษามู

การพิจารณาอนุมัติเินกู้สามัญ.pdf
Download76
43.44 Kb
07.11.2017 15:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

การชำระเินคืน เดือน ธ.ค.60.rar
Download22
8.93 Mb
16.11.2017 15:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนธนวา

การชำระเินคืน เดือน ก.พ.61.rar
Download87
22.72 Mb
05.01.2018 10:41

ที่ ชม 0019.3/ว082 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่ริม อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่วาง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนกุมภาพัน

การจัดสรรซ่อมแซมยานพาหนะ แม่แต.pdf
Download34
1.02 Mb
25.09.2017 16:20

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและอื่นๆ

การคัดเลือกสตรีดีเด่น.rar
Download104
3.5 Mb
11.10.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่น

Download94
13.51 Mb
10.10.2017 15:33

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี.rar
Download186
2.54 Mb
28.08.2017 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

กลุ่มเป้าหมาย QD 61 เชียใหม่.xlsx
Download47
246.54 Kb
15.11.2017 17:56

ขอส่งไฟล์กลุ่มเป้าหมาย QD ปี 2561 ให้อำเภอเพิ่มเติมข้อมูลให้จังหวัดด้วยนะคะ

กลุ่มเป้าหมาย QD 60 182 อัพเดท ก.ค.60.xlsx
Download54
38.42 Kb
01.08.2017 11:31

เรียน เจ้าหน้าที่ OTOP ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยเต่า) ขอส่งกลุ่มเป้าหมายฯ ที่จัดสรรค่าติดตามและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

กพสอ.สันป่าตอ ปี 2560.docx
Download51
25.46 Kb
13.10.2017 13:10

ส่งร่างคำสั่ง กพสอ.สันป่าตอง ครับ

wDebter_2560_22502560277.pdf
Download27
224.34 Kb
15.09.2017 10:29

โครงการผลิตถ่านอัดแท่ง นางสาว สุพรรณี โถนาค อำเภอแม่ริม

Way of life SEP2 อ.หาด.xls
Download26
32.5 Kb
24.07.2017 12:03

อ.หางดง ขอส่งรายงาน Way of Life งวด 24 ก.ค.2560

QD อาหาร 61.rar
Download80
295.45 Kb
08.11.2017 16:20

ขอส่งแบบฟอร์มกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ปี 2561

PPTอพช. 17 พ.ย 60.pptx
Download152
1.78 Mb
22.11.2017 09:54

เอกสารบรรยาย 17 พย.60 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

Copy of แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2561.xls
Download130
54.5 Kb
03.11.2017 11:59

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Budgeting Road Map.pdf
Download60
1.13 Mb
22.11.2017 09:53

เอกสารบรรยาย 17 พย.60 ของ ผอ.กองแผนงานฯ

12. เอกสารรายานผลการดำเนินาน เินอุดหนุน สำหรับ จัหวัด.docx
Download34
20.15 Kb
18.10.2017 10:58

เอกสารประกอบการล้างหนี้โครงการประเภทอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากให้พี่ลำดวน อ.สันกำแพง ค่ะ

0019.3-ว48032.pdf
Download109
134.23 Kb
04.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

0019.3-ว47301.pdf
Download147
280.5 Kb
04.12.2017 14:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

0019.3-ว44364.pdf
Download29
441.19 Kb
16.11.2017 16:30

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

0019.3-ว44363.pdf
Download40
447.84 Kb
16.11.2017 16:27

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

0019.3-ว44362.pdf
Download108
1.01 Mb
16.11.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินผลการจัดเวทีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)

0019.3-ว090.pdf
Download69
228.28 Kb
09.01.2018 15:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0019.3-ว 44323.pdf
Download127
313.57 Kb
07.11.2017 16:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการตลาดนัดประชารัฐ

0019.3-ว 42268pdf.pdf
Download55
92.76 Kb
06.11.2017 11:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561

0019.3-42271.pdf
Download75
1.96 Mb
06.11.2017 09:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior)

0019.3-42270.pdf
Download71
1.8 Mb
06.11.2017 09:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติและมอบเกียรติบัตรตามโครงการ "คนดีศรีเวีย งพิงค์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

0019.3-42269.pdf
Download130
702.92 Kb
06.11.2017 09:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)

0019.3-42266แม่ออน.pdf
Download10
104.26 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266แม่ริม.pdf
Download20
104.28 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266เมือ.pdf
Download9
103.79 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอเมือง เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266อมก๋อย.pdf
Download15
103.86 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266สารภี.pdf
Download16
103.8 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3-42266.pdf
Download5
105.33 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.3 31641.pdf
Download15
581.7 Kb
15.08.2017 23:31

เรียนนายอำเภอแม่ริมและ นายอำเภอเชียงดาว เรื่องประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 8/2560

0019.2-ว42269.pdf
Download61
25.3 Kb
03.11.2017 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

0019.2-ว 44324.pdf
Download135
56.53 Kb
08.11.2017 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

0019.1-42264.pdf
Download27
26.85 Kb
03.11.2017 15:31

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42263.pdf
Download13
27.27 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42262.pdf
Download19
26.82 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42261.pdf
Download22
26.88 Kb
03.11.2017 15:29

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

0019.1-42256 ดอยสะเก็ด.pdf
Download17
140.23 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

0019.1-42255 แม่ริม.pdf
Download36
140.17 Kb
03.11.2017 10:19

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

0019.1-42254 อมก๋อย.pdf
Download10
140.27 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

.0019.1-35543 เพิ่มเติม.pdf
Download64
2.64 Mb
04.09.2017 16:48

ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แจ่ม เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ สะเมิง แม่แตง กัลยานิวัฒนา แม่วาง และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้น

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 986.25 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่