ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
PPTอพช. 17 พ.ย 60.pptx
Download354
1.78 Mb
22.11.2017 09:54

เอกสารบรรยาย 17 พย.60 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.1-ว104.pdf
Download262
1.46 Mb
11.01.2018 19:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.3-ว6099.pdf
Download240
826.11 Kb
07.02.2018 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

แบบฟอร์ม 2561.rar
Download230
198.74 Kb
08.11.2017 09:42

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่าย 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6701.pdf
Download208
3.17 Mb
19.02.2018 20:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หลักฐานการเิน.rar
Download207
28.41 Kb
20.02.2018 10:42

จังหวัดส่งแนวทาง การเตรียมหลักฐานการเงินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.2-ว41794.pdf
Download203
811.06 Kb
31.10.2017 10:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download193
2.27 Mb
28.11.2017 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ จว.ขอส่งทะเบียนจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางการจัดทำโครงการ หมวด 300 ให้อำเภอดำเนินการก่อนค่ะ หนังสืออยู่ระหว่างเสนอค่ะ..

วิทยุ.pdf
Download191
102.2 Kb
25.10.2017 15:37

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

แบบทะเบียนรายชื่อ.xlsx
Download185
10.83 Kb
20.02.2018 10:57

จังหวัด ขอส่งแนวทางแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 51768.pdf
Download178
371.29 Kb
28.12.2017 14:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ระดับจังหวัด

ชม 0019.1-ว45663.pdf
Download177
321.26 Kb
21.11.2017 15:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4

0019.3-42269.pdf
Download173
702.92 Kb
06.11.2017 09:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)

ชม 0019.4-ว41788.pdf
Download167
774.21 Kb
30.10.2017 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม.0019.3-ว44326 ลว13พย60.pdf
Download163
4.53 Mb
13.11.2017 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561

ตัวชี้วัดรวม.xlsx
Download162
23.22 Kb
12.02.2018 16:04

รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 6725.pdf
Download155
571.84 Kb
26.02.2018 09:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม0019.4-ว48308 7ธค60.pdf
Download153
721.02 Kb
07.12.2017 15:56

เรียน นาอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

0019.3-ว47301.pdf
Download149
280.5 Kb
04.12.2017 14:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว6727.pdf
Download143
2.2 Mb
27.02.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สิ่ที่ส่มาด้วย จัดสรรบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี.rar
Download143
2.27 Mb
12.12.2017 14:41

สิ่งที่ส่งมาด้วย จัดสรรงบฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แบบฟอร์มรายานผลสัมมาชีพ61จว.rar
Download142
2.48 Mb
29.01.2018 14:53

เรียน ท่านพัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ จังหวัดขอส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน (3 แบบรายงาน) ให้อำเภออีกครั้งนะคะ

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย.pdf
Download139
1.1 Mb
06.11.2017 11:50

ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม 0019.2-ว45683.pdf
Download138
2.29 Mb
28.11.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

0019.2-ว 44324.pdf
Download137
56.53 Kb
08.11.2017 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ชม 0019.1 ว 44336 ลว 15 พ.ย. 60.pdf
Download136
542.3 Kb
15.11.2017 13:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

0019.3-ว 44323.pdf
Download135
313.57 Kb
07.11.2017 16:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการตลาดนัดประชารัฐ

ชม 0019.1-ว6127.pdf
Download134
52.87 Kb
12.02.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ ต้นรอบการประเมิน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ชม 0019.3-ว882809032018123631.pdf
Download132
217.78 Kb
09.03.2018 12:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กำหนดการโครการไหว้พระ 9 วัด.pdf
Download132
610.85 Kb
20.12.2017 10:46

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ที่ ชม 0019.3 ว 8831.pdf
Download131
486.11 Kb
11.03.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.พช.ในการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 48324.pdf
Download130
1.05 Mb
12.12.2017 11:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ชม.0019.3-ว49557 ลว 22 ธค 60.pdf
Download128
6.61 Mb
22.12.2017 18:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3 ว 3633.pdf
Download127
109.02 Kb
30.01.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วางและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กล่ม Quadrant D)

Download127
321.06 Kb
12.03.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ชม 0019.2-ว44339.pdf
Download126
292.46 Kb
15.11.2017 16:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้)

ชม 0019.1- ว 44360.pdf
Download126
1.49 Mb
16.11.2017 15:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ชม 0019.3 ว.115.pdf
Download125
1.98 Mb
15.01.2018 10:07

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บันทึก egp วิธีเฉพาะเจาะจ..pdf
Download125
11.25 Mb
08.11.2017 09:40

วิธีการบันทึก e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ ชม 0019.3-ว078.pdf
Download125
279.98 Kb
04.01.2018 13:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ

ชม 0019.3-ว 8814.pdf
Download123
1.73 Mb
06.03.2018 16:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.4-ว 49573.pdf
Download123
350.96 Kb
26.12.2017 18:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด

ชม0019.3ว49535.pdf
Download123
337.43 Kb
19.12.2017 18:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม 0019.1ว-008.pdf
Download122
79.32 Kb
09.04.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

0019.3-ว48032.pdf
Download121
134.23 Kb
04.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ชม 0019.3-ว8829.pdf
Download120
761.03 Kb
09.03.2018 12:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

Download119
106.14 Kb
22.01.2018 10:46

test

ชม0019.3 ว 6742 ลว. 5 มี.ค. 61.rar
Download119
10.88 Mb
05.03.2018 13:10

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ออน สันป่าตอง สันทราย สารภี หางดง ดอยเต่า เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ แม่อาย แม่แจ่ม สันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบ

ชม 0019.3- ว45678.pdf
Download118
2.49 Mb
22.11.2017 13:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1ว6702.pdf
Download118
1.14 Mb
19.02.2018 19:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชม 0019.1-ว 49561.pdf
Download117
1009.46 Kb
25.12.2017 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.pdf
Download117
4.47 Mb
14.02.2018 12:58

ด่วนที่สุด โครงการฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561

แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บฯ ข้อมูล จปฐ..pdf
Download116
96.91 Kb
31.10.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดฯ ขอส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง หนังสือ ที่ ชม 0019.4-ว41788 ลว.30 ต.ค. 60 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อม

ชม.0019.3-ว49555 ลว 21 ธค 60.pdf
Download116
3.52 Mb
21.12.2017 16:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561

ชม 0019.4-ว.10900.pdf
Download116
10.1 Mb
27.03.2018 14:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.2ว8816.pdf
Download116
132.51 Kb
05.03.2018 16:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม009.3ว49538.pdf
Download115
322.81 Kb
19.12.2017 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล

แก้ไขทะเบียนจัดสรรฯ.pdf
Download114
47.18 Kb
31.10.2017 11:42

อ้างถึง หนังสือที่ ชม 0019.-ว41794 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนจัดสรรฯ)

ชม0019.3ว6710 ลว 22 กพ 61.rar
Download112
442.68 Kb
22.02.2018 12:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

0019.3-ว44362.pdf
Download111
1.01 Mb
16.11.2017 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินผลการจัดเวทีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)

ชม 0019.1-004.pdf
Download111
59.5 Kb
04.01.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.พช.ชม.) ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว45664.pdf
Download110
130.83 Kb
23.11.2017 10:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

ชม 0019.3-ว 2565.pdf
Download110
618.19 Kb
22.01.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง และกัลยาณิวัฒน)

ชม 0019.2 ว 49570.pdf
Download110
272.37 Kb
29.12.2017 17:38

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจั

0019.3-42271.pdf
Download110
1.96 Mb
06.11.2017 09:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior)

ชม0019.3 ว6713 ลว 22 กพ 61.rar
Download109
12.63 Mb
22.02.2018 12:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561

ชม0019.3-ว2556.pdf
Download108
735.15 Kb
28.11.2017 15:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

ชม 0019.3-ว3632.pdf
Download107
619.84 Kb
29.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว2555.pdf
Download107
437.02 Kb
16.01.2018 13:38

เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอเมืองเชียงใหม แมแตง สะเมิง สันปาตอง สันกําแพง ดอยเตา เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ : CD

ชม 0019.1-ว001.pdf
Download107
83.26 Kb
17.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2561

ชม 0019.1-ว6196.pdf
Download105
100.17 Kb
16.02.2018 14:56

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว 6132.pdf
Download104
951.33 Kb
12.02.2018 17:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว45679.pdf
Download104
449.93 Kb
22.11.2017 14:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นส.ที่ ชม 0019.3ว6738 ลว. 27 ก.พ.61.rar
Download103
1.52 Mb
27.02.2018 20:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.1-ว45658.pdf
Download103
251.18 Kb
20.11.2017 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ตรวจสอบข้อมูล DPIS_001.pdf
Download102
271.35 Kb
01.11.2017 10:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

ชม 0019.4-ว3651.pdf
Download102
209.67 Kb
05.02.2018 16:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว 3620.pdf
Download102
1.03 Mb
24.01.2018 14:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2

0019.3-42270.pdf
Download102
1.8 Mb
06.11.2017 09:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติและมอบเกียรติบัตรตามโครงการ "คนดีศรีเวีย งพิงค์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชม 0019.3-ว 6131.pdf
Download101
763.25 Kb
12.02.2018 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ชม0019.3-ว45692.pdf
Download100
112.92 Kb
28.11.2017 09:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ (ตป.05)

ชม 0019.1-10892.pdf
Download99
248.33 Kb
23.03.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

ชม.0019.2-ว49551 ลว 21 ธค 60.pdf
Download99
910 Kb
21.12.2017 15:39

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ชม 0019.3-ว 8851.pdf
Download99
14.3 Mb
14.03.2018 11:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.)รุ่นที่ 7

ด่วนที่สุด CD TALENT.pdf
Download99
18.09 Mb
15.02.2018 17:26

เรียน นายอำเภอหางดง แม่แจ่ม กัลยาฯ ฮอด แม่อาย ฝาง จอมทอง สารภี ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันกำแพง ดอยหล่อ อมก๋อย และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ :CD

รายชื่อ หมู่บ้าน 526.xlsx
Download98
110.9 Kb
08.02.2018 11:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ขอส่งรายทะเบียนพื้นที่เป้าหมายผู้เข้าร่วมโคางการฯเพิ่มเติม

ชม 0019.1-ว005.pdf
Download98
49.18 Kb
09.02.2018 11:48

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินอำเภอ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายไทยนิยมยั่งยืนฯ

ชม 0019.3-ว190.pdf
Download98
362.6 Kb
01.02.2018 12:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

รายานโครการสัมมาชีพ.pdf
Download98
1.14 Mb
24.01.2018 11:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรือ่ง การรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว2579.pdf
Download97
2.82 Mb
22.01.2018 14:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1-ว422.pdf
Download97
59.91 Kb
07.03.2018 19:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชม 0019.2-ว 49572.pdf
Download96
193.77 Kb
26.12.2017 14:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561

แผนปฏิบัติการ.xlsx
Download96
11.58 Kb
28.11.2017 15:02

เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่ะ

ชม.0019.3-ว49556 ลว 22 ธค 60.pdf
Download96
405.92 Kb
22.12.2017 11:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่แตง และอำเภอแม่วาง) เรื่อง ขอเชิญประชุม

อย 0019-ว029.pdf
Download95
803.36 Kb
09.01.2018 09:36

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New media)

ชม0019.1-49540 ลว19ธค60.pdf
Download95
124.94 Kb
20.12.2017 10:14

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44344.pdf
Download95
458.8 Kb
16.11.2017 10:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ชม 0019.2-13027.pdf
Download95
2.2 Mb
03.04.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

Budgeting Road Map.pdf
Download94
1.13 Mb
22.11.2017 09:53

เอกสารบรรยาย 17 พย.60 ของ ผอ.กองแผนงานฯ

ชม 0019.3-ว 44331.pdf
Download94
409.87 Kb
15.11.2017 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ชม 0019.1-ว006.pdf
Download94
38.03 Kb
20.02.2018 11:51

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561

การชำระเินคืน เดือน ก.พ.61.rar
Download94
22.72 Mb
05.01.2018 10:41

ที่ ชม 0019.3/ว082 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่ริม อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่วาง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนกุมภาพัน

ชม 0019.1-ว44340.pdf
Download94
186.66 Kb
16.11.2017 10:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปี 2561

ชม 0019.2 ว 060.pdf
Download93
125.17 Kb
11.01.2018 15:46

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัดเชียงใหม่

หนัสือเรื่อ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ.pdf
Download91
994.5 Kb
10.01.2018 14:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด (หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม)

สิ่ที่ส่มาด้วย ตามนส คณะทำานจัดการกอทุนฯ.rar
Download91
50.74 Kb
28.02.2018 15:03

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6131 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกอ

ชม 0019.4-ว388.pdf
Download91
213.71 Kb
28.02.2018 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสะเมิง เชียงดาว แม่วาง เวียงแหง สันป่าตอง ฮอด แม่อาย ดอยสะเก็ด จอมทอง ฝาง สารภี แม่ริม หางดง เมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลการซ้ำกันของเลขประจำตัวประชาชนของข้

ที่ ชม 0019.3 ว 49534 ลว.19 ธ.ค.60.pdf
Download90
470.92 Kb
20.12.2017 14:03

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอ สะเมิง นายอำเภอฝาง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอฮอด นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอไ

ตรวจสุขภาพ.pdf
Download90
291.94 Kb
23.03.2018 16:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

โรเรียน OTOP 61.rar
Download90
304.96 Kb
19.01.2018 20:00

ส่งไฟล์ข้อมูลตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

แผนการเปิดตลาดประชารัฐ Kick off 5.12.60.xlsx
Download89
10.69 Kb
28.11.2017 17:21

ขอส่งแบบฟอร์มแผนการเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 Kick off

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 44325 ลว 13 พ.ย. 60.pdf
Download89
23.85 Kb
13.11.2017 12:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยของจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว6732.pdf
Download89
3.06 Mb
27.02.2018 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

อย 0019-ว027_001.pdf
Download88
107.74 Kb
09.01.2018 09:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.4-ว13331.pdf
Download88
160.47 Kb
03.04.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินการบริหารการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.3-ว 8852.pdf
Download87
7.73 Mb
14.03.2018 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สามเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019..3-ว2572.pdf
Download87
339.43 Kb
23.01.2018 13:16

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 49 ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว44322สารภี.pdf
Download86
94.69 Kb
07.11.2017 14:36

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

รายชื่อกลุ่มที่กู้เินทุนหมุนเวียน ปี 56-60.xls
Download86
552.5 Kb
14.12.2017 16:31

เรียน จนท.พช.ทุกอำเภอ จว.ส่งรายชื่อกลุ่มที่กู้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 56 - 60 มาเพื่อประกอบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพฯ ค่ะ

ชม 0019.2-ว3630.pdf
Download86
4.53 Mb
26.01.2018 11:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว10871.pdf
Download86
1.17 Mb
23.03.2018 17:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการติดตามการจัดเก็บ บันทึก และอัปโหลดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ที่ ชม 0019.3-ว13029.pdf
Download86
483.9 Kb
03.04.2018 18:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดฯ ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับสลากได้ที่ เสาวลักษณ์ ทะปัญญา ) ขอบคุณค่ะ

ชม 0019.1-ว 2122.pdf
Download85
73.87 Kb
14.11.2017 11:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมเชิปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ.pdf
Download85
895.43 Kb
20.12.2017 17:32

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด (ร่าง)

ชม 0019.3-ว13343.pdf
Download84
1.09 Mb
04.04.2018 17:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

สิ่ที่ส่มาด้วย 1 คู่มือการติดตั้ ESET 6.4.2014.0.rar
Download84
4.46 Mb
16.02.2018 16:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ชม 0019.1-ว 14134.pdf
Download84
1.06 Mb
19.04.2018 13:55

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง สันป่าตอง แม่ริม สันทราย แม่ออน ฝาง ดอยสะเก็ด ไชยปราการ สันกำแพง แม่อาย และพร้าว เรื่อง สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทำงานของข้าราชการเพื่อเป็นข้อ

ชม 0019.3-10872.pdf
Download83
96.14 Kb
20.03.2018 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ชม 0019.3-ว3665.pdf
Download83
210.39 Kb
07.02.2018 11:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว 44333 ลว. 15 พ.ย. 60.pdf
Download82
449.4 Kb
15.11.2017 13:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

การพิจารณาอนุมัติเินกู้สามัญ.pdf
Download82
43.44 Kb
07.11.2017 15:37

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4 ว2462.pdf
Download82
308.3 Kb
03.01.2018 10:19

เรียน พัฒฯาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ชม 0019.2-45706.pdf
Download82
296.06 Kb
29.11.2017 17:51

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ห

ชม 0019.3-ว3619.pdf
Download82
271.44 Kb
24.01.2018 09:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

วิทยุ ด่วนที่สุด เรื่อ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการฯ.pdf
Download81
402.32 Kb
20.12.2017 17:28

วิทยุ ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2560

ชม 0019.3- ว45677.pdf
Download81
73.71 Kb
22.11.2017 13:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

ข่าววิทยุ.pdf
Download81
44.42 Kb
23.11.2017 15:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ไฟล์ประกอบการประชุมเสริมสร้าความตระหนัก 12ม.ค.61.rar
Download81
33.96 Mb
13.01.2018 17:15

file ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักฯ 12 ม.ค.61 ณ รร.อโมร่าท่าแพ เชียงใหม่

แจ้เปลี่ยนแปลการประชุม.pdf
Download81
59.4 Kb
12.12.2017 16:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2560

ชม 0019.4-ว6136.pdf
Download81
599.6 Kb
13.02.2018 09:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

QD อาหาร 61.rar
Download80
295.45 Kb
08.11.2017 16:20

ขอส่งแบบฟอร์มกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ปี 2561

คำสั่มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้า-พ.ศ.-2560.pdf
Download79
275.42 Kb
27.11.2017 14:24

แจ้งคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4195/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ชม 0019.4 ว 324 ลว.19 ก.พ. 61.pdf
Download79
13.09 Mb
19.02.2018 19:31

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง ส่งสรุปผลการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

นำเสนอ 12 ม.ค.61.rar
Download79
9.67 Mb
17.01.2018 13:49

ไฟล์นำเสนอ วันที่ 12 ม.ค.61 (ช่วงบ่าย)

0019.3-ว090.pdf
Download78
228.28 Kb
09.01.2018 15:34

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว246.pdf
Download77
319.06 Kb
08.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอบัติเหตุกลุ่ม ปี 2561

ชม 0019.3-44366.pdf
Download77
59.03 Kb
16.11.2017 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมงาน OTOP City 2017

ด่วนที่สุด นบพ 2561.rar
Download77
1.71 Mb
20.03.2018 08:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยุ_001.pdf
Download77
40.74 Kb
30.01.2018 12:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอประชุม

ชม 0019.1- 48320.pdf
Download76
120.44 Kb
08.12.2017 14:12

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การแต่งข้าราชการ

ชม 0019.3-44365.pdf
Download75
445.47 Kb
16.11.2017 16:38

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

ชม 0019.4-ว6124.pdf
Download75
66.2 Kb
12.02.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ที่ ชม 0019.3 ว8849 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.2.pdf
Download75
307.8 Kb
14.03.2018 15:38

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.2) **เงินจะเข้

ชม 0019.3 ว3623 ลว 24 ม.ค. 61.pdf
Download75
307.27 Kb
24.01.2018 15:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน แก้ไขข้อความ.xlsx
Download75
11.36 Kb
14.02.2018 13:40

แบบลงทะเบียน ไทยนิยม ยั่งยืน (แก้ไขคำผิด)

เอกสารประกอบการประชุม ก.สารสนเทศ 23 พ.ย.60.rar
Download74
24.71 Mb
23.11.2017 18:14

file เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มงานสารสนเทศ 23 พ.ย.60

ชม 0019.3-6109.pdf
Download73
1.52 Mb
08.02.2018 09:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย " ปีที่ 2

รายละเอียด สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้.xlsx
Download73
10.68 Kb
06.11.2017 13:49

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบโครงการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

ชม 0019.3-ว44314.pdf
Download73
190.07 Kb
06.11.2017 16:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2017

แบบรายานข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ.xlsx
Download73
38.75 Kb
28.02.2018 14:37

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

ชม 0019.3-ว44332.pdf
Download73
280.88 Kb
15.11.2017 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสรรผลิตภ้ณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก

ชม 0019.3-ว6736.pdf
Download72
973.2 Kb
27.02.2018 18:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชม 0019.1-ว514.pdf
Download72
3.36 Mb
19.03.2018 11:52

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการอับโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)

เอกสารแนบ หนัสือ ปี61.rar
Download72
14.16 Mb
28.02.2018 14:39

รียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 แนบ ตามหนังสือ ที่ ชม 0019.3/ว6727 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุ

ร่า น.ส.แจ้อำเภอ.doc
Download71
3.11 Mb
03.01.2018 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ร่าง นส.เชิญประชุม วันที่ 8 ม.ค.61 ค่ะ

ชม 0019.1-ว10871.pdf
Download71
52.46 Kb
20.03.2018 15:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน

การท่อเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมปี 61.xlsx
Download71
24.09 Kb
26.01.2018 16:22

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค แก้ไขค่ะ.pdf
Download70
493.29 Kb
16.01.2018 14:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นส.จัดสรรแก้วน้ำเซรามิค(แก้ไขค่ะ) และขอความอนุเคราะห์อำเภอ ปรินท์ นส.นำส่งถึงประธาน กทบ. ด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ

ชม0019.1-ว48307 7ธค60.pdf
Download70
259.79 Kb
07.12.2017 16:26

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัศดุของหน่วยงานภาครับ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3-ว8819.pdf
Download68
286.63 Kb
05.03.2018 10:44

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 44 ปี

ชม 0019.3-ว2581.pdf
Download68
159.59 Kb
22.01.2018 17:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แตง และสันกำแพง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.1 - ว 518.pdf
Download68
346.21 Kb
20.03.2018 09:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44338.pdf
Download68
193.05 Kb
15.11.2017 16:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

แบบรายาน SE ปี 61.xls
Download68
246.5 Kb
25.01.2018 10:35

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ชม 0019.1-ว3643.pdf
Download68
78.09 Kb
01.02.2018 09:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย

ชม 0019.3-ว13342.pdf
Download67
306.78 Kb
04.04.2018 17:11

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ชม 0019.1-ว 14111.pdf
Download67
5.69 Mb
17.04.2018 11:50

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

แบบรายาน SSG ปี 2561.xlsx
Download66
15.02 Kb
28.02.2018 15:09

เรียน พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) ปี 2561 โดยให้กรอกข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้จังห

ชม 0019.3-ว3625.pdf
Download65
163.36 Kb
25.01.2018 17:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ชม 0019.1-45703.pdf
Download65
132.31 Kb
29.11.2017 16:07

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มรายการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2.xlsx
Download65
12.33 Kb
04.12.2017 10:30

เรียน เจ้าหน้าที่พช.หมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ 15 หมู่บ้าน ขอส่งไฟล์ประมาณการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2 ครับ

ชม 0019.4-ว6137.pdf
Download65
122.53 Kb
13.02.2018 09:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ชม 0019.3-ว 6706.pdf
Download65
367.27 Kb
20.02.2018 14:06

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด กัลาณิวัฒนา พร้าว ดอยสะเก็ด และอำเภอสะเมิง เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว 49575.pdf
Download64
492.79 Kb
26.12.2017 18:49

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 และโครงการสร

ชม0019.3 ว6714 ลว 22 กพ 61.rar
Download64
14.54 Mb
22.02.2018 12:48

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฮอด จอมทอง สันทราย สันกำแพง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว2014.pdf
Download64
55.81 Kb
25.10.2017 12:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งหนังสือยืนยันยอดเงินค่าหุ้น หนี้สินคงเหลือและเงินฝากของสมาชิก

ชม 0019.1- ว006.pdf
Download63
40.3 Kb
21.03.2018 10:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561

ชม 0019.3-ว10895.pdf
Download63
980.81 Kb
26.03.2018 16:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอเวียงแหง) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

แบบสรุปการส่รายาน ตัวชี้วัดที่ 9.pdf
Download63
168.19 Kb
05.02.2018 17:42

เรียน จนท.พช.รับผิดชอบ คร.ยากจน17 อำเภอ(ยกเว้น เมือง จอมทอง/แม่แตง/สะเมิง/ฮอด/สารภี/เวียงแหง/ดอยหล่อ)ส่งรายงาน ครั้งที่ 1

ชม0019.3 ว 6135 ลว. 12 ก.พ. 61.pdf
Download63
4.69 Mb
13.02.2018 09:58

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ดอยเต่า เวียงแหง แม่ออน ดอยหล่อ และ กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบา

0019.2-ว42269.pdf
Download63
25.3 Kb
03.11.2017 15:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว267.pdf
Download63
1.85 Mb
12.02.2018 15:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.3-ว197.pdf
Download63
2.94 Mb
05.02.2018 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3"

ชม 0019.3ว.3658 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download62
201.01 Kb
07.02.2018 09:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

ชม 0019.1-ว2561.pdf
Download62
78.72 Kb
17.01.2018 14:08

นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561

ชม 0019.3-ว 117.pdf
Download62
253.86 Kb
16.01.2018 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจำหน่ายชุดแก้วน้ำเซรามิค เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชม0019.1-49547 ลว19ธค60.pdf
Download61
544.29 Kb
20.12.2017 10:13

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 44349.pdf
Download60
98.93 Kb
16.11.2017 13:48

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 098.pdf
Download60
349.72 Kb
11.01.2018 15:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ระดับจังหวัด

จัดสรรโครการสนับสนุนพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน จัหวัดเชียใหม
Download59
1.91 Mb
23.01.2018 12:36

เรียน พัฒนาการอำเภอ (พื้นที่เป้าหมาย 17 อำเภอ) จังหวัดได้ส่งข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงาน คร.ยากจน/ตัวชี้วัดฯ

ชม 0019.1-ว48347.pdf
Download59
88.62 Kb
14.12.2017 16:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่งอ การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2560

ชม 0019.2-ว 10878.pdf
Download58
479.97 Kb
22.03.2018 14:28

เรียน นายอำเภอจอมทอง พร้าว ฝาง สันป่าตอง สารภี สันทราย ฮอด อมก๋อย หางดง แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน และดอยหล่อ เรื่อง ขอประสานการลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ

กลุ่มเป้าหมาย QD 61 เชียใหม่.xlsx
Download58
246.54 Kb
15.11.2017 17:56

ขอส่งไฟล์กลุ่มเป้าหมาย QD ปี 2561 ให้อำเภอเพิ่มเติมข้อมูลให้จังหวัดด้วยนะคะ

ชม 0019.4-ว6196.pdf
Download57
97.23 Kb
16.02.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 จะส่งให้อีกไฟล์นะคะ

0019.3-ว 42268pdf.pdf
Download57
92.76 Kb
06.11.2017 11:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.4- ว45676.pdf
Download56
148.7 Kb
22.11.2017 13:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

ชม 0019.4-ว155.pdf
Download55
48.19 Kb
24.01.2018 14:59

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019.3-ว525.pdf
Download55
419.04 Kb
20.03.2018 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ชม0019.1-ว004.pdf
Download55
37.1 Kb
09.02.2018 11:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ชม 0019.1-10893.pdf
Download54
345.45 Kb
23.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

เปลี่ยนแปลกำหนดการ.pdf
Download53
33.12 Kb
16.11.2017 16:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.1-ว2556.pdf
Download53
654.82 Kb
16.01.2018 13:55

เรียน นายอำเภอสันทราย จอมทอง และพร้าว เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3-ว 404.pdf
Download51
423.94 Kb
05.03.2018 14:34

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561

ชม 0019.1-ว10876.pdf
Download51
64.43 Kb
20.03.2018 17:06

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม แม่อาย กัลยาณิวัฒนา หางดง ฝาง ฮอด พร้าว อมก๋อย ดอยสะเก็ด แม่ริม สารภี สันกำแพง ดอยหล่อ และเชียงดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช. รุ่นใหม่ : CD Talent

ประชุม กพสจ..pdf
Download50
294.73 Kb
27.02.2018 19:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.)

แบบขอทำบัตรข้าราชการ.doc
Download50
79.5 Kb
24.11.2017 09:58

ขอส่งแบบคำขอมีบัตรข้าราชการ ให้เอื้องชลิตา อำเภอสันป่าตองค่ะ

ชม 0019.3-ว 49579.pdf
Download50
159.42 Kb
28.12.2017 10:04

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เอกสารแนบ นส.ว49570 ลว.26 ธ.ค.60 กิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลัก
Download49
18.39 Kb
09.01.2018 22:25

เรียน 15 อำเภอหมู่บ้านอัตลักษณ์ ขอส่งเอกสารการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2

ชม 0019.4-ว0114.pdf
Download49
808.55 Kb
11.01.2018 19:25

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และแม่แจ่ม เรื่องกำหนดการศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา "OTOP Backstreet Academy"

ชม 0019.1-ว44322ฝา.pdf
Download49
90.28 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

Download48
1.19 Mb
19.03.2018 11:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ชม 0019.4-ว2577.pdf
Download48
2.87 Mb
22.01.2018 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมือง จอมทอง แม่แตง สะเมิง ฮอด สารภี เวียงแหง และดอยหล่อ)

ที่ ชม 0019.3-ว14126 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download48
441.29 Kb
18.04.2018 18:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ชม 0019.3-ว 6128.pdf
Download48
2.54 Mb
12.02.2018 16:55

เรียน นายอำเภอทุกอเภอ เรื่อง ส่งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำ อช.

ชม0019.4-ว48312 7ธค60.pdf
Download48
183.53 Kb
07.12.2017 16:00

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ชม 0019.4-ว389.pdf
Download48
265.02 Kb
27.02.2018 18:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ชม 0019..1-ว006.pdf
Download47
40.63 Kb
23.03.2018 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน

แบบประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโรเรียน OTOP.docx
Download47
23.46 Kb
08.03.2018 09:40

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ไฟล์แบบประเมินโรงเรียน OTOP

ตัวอย่า หนัสือรับสภาพหนี้.doc
Download47
60 Kb
29.01.2018 10:57

ตัวอย่าง หนังสือรับสภาพหนี้ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

ชม0019.3ว48338.rar
Download47
4.16 Mb
13.12.2017 15:03

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่ริม สันทราย สันป่าตองและสารภี เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

แจ้ประชุม Conference.pdf
Download46
36.91 Kb
25.01.2018 15:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ VDO Conference

ชม 0019.1 ว 3618.pdf
Download46
1.55 Mb
23.01.2018 18:44

เรียน นายอำเภอสะเมิง แม่อาย และสันป่าตอง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

รายชื่ออค์กรสตรี 25 มค61.xlsx
Download46
23.66 Kb
26.01.2018 12:23

จว.ขอส่งรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ค่ะ

หนัสือปะหน้าการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น.pdf
Download46
38.52 Kb
23.01.2018 13:42

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2560

ชม 0019.4-ว14120.pdf
Download46
3.67 Mb
18.04.2018 15:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.3-ว3635.pdf
Download46
53.35 Kb
29.01.2018 11:02

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ดอยสะเก็ด สะเมิง ฝาง พร้าว สันป่าตอง เมืองเชียงใหม่ สันทราย และหางดง เรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-ว 10877.pdf
Download45
12.31 Mb
22.03.2018 16:32

รียน นายอำเภอพร้าว สะเมิง กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม ฮอด สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันป่าตอง แม่ริม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเที่ยว โครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0014.4-ว 13016 ลว 31 มีค 61.pdf
Download44
92.22 Kb
30.03.2018 17:13

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่วาง หางดง และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ของเชิญประชุมเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

ทะเบียนพื้นที่ เชียใหม่ ข้อมูล จปฐ. ปี 60-64.xlsx00000000000
Download44
9.11 Mb
27.11.2017 17:47

เรียน จนท.ผู้รับงาน จปฐ.ทั้ง 25 อำเภอ รบกวนอำเภอดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่อีกครั้ง ยืนยันให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 29 พ.ย.60 //ขอบคุณครับ เอกฉัตร

ชม 0019.1-ว44322_001.pdf
Download44
92.22 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.3-ว 736.pdf
Download44
3.34 Mb
18.04.2018 18:24

เรียน พัฒนาการอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

ชม 0019.3-ว6735.pdf
Download43
177.01 Kb
27.02.2018 18:13

เรียน นายอำเภอสันทราย แม่ริม สะเมิง สันกำแพง กัลยาณิวัฒนา ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง พร้าว ดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

0019.3-ว44363.pdf
Download43
447.84 Kb
16.11.2017 16:27

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

ชม 0019.3 - ว 524.pdf
Download43
208.01 Kb
20.03.2018 09:20

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:OTOP Academy)

แบบสำรวจประวัติข้อมูลขอสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ.pdf
Download43
17.7 Kb
03.11.2017 11:04

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจประวัติข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

แบบรายาน SE ปี 61 แก้ไข.xls
Download43
49.5 Kb
26.01.2018 13:53

รียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดขอส่งแบบรายงาน SE ตามตัวชี้วัดตามวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอเดือนมกราคม 2561 ขอให้รายงานในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในเดือนต่อไปขอให้รายงานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 3.xlsx
Download43
12.4 Kb
24.10.2017 15:15

ส่งแบบฟอร์มสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านอัตลักษณ์เพิ่มเติม

0019.1-42264.pdf
Download43
26.85 Kb
03.11.2017 15:31

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ชม 0019.1-ว 558 - Copy.pdf
Download42
31.52 Kb
23.03.2018 16:32

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต คุณยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 -ว14127 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download42
215.43 Kb
18.04.2018 18:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.1-ว083.pdf
Download42
88.16 Kb
08.01.2018 09:47

เรียน นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ที่ ชม 0019.3 ว.49550.pdf
Download42
352.03 Kb
21.12.2017 16:01

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานตามแผนฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม.0019.2-44328 ลว13พย60.pdf
Download41
398.91 Kb
13.11.2017 15:33

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงาน"โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"

ชม0019 3 6704.pdf
Download41
412.26 Kb
21.02.2018 13:05

เรียนนายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 3/2561

0019.1-42255 แม่ริม.pdf
Download41
140.17 Kb
03.11.2017 10:19

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44345-48.pdf
Download40
822.27 Kb
16.11.2017 10:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่วางและอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประจำปี 2560

ชม 0019.3-ว138.pdf
Download40
36.02 Kb
22.01.2018 17:10

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม สะเมิง สันทราย ดอยสะเก็ด ฮอด แม่แจ่ม สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา สันกำแพง และพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

0019.1-42261.pdf
Download40
26.88 Kb
03.11.2017 15:29

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

นส.ที่ ชม 0019.3ว41787.rar
Download40
353.13 Kb
30.10.2017 14:46

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่อาย อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอฮอด และอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การประชุมคัดเลือก กพสจ.(สตรีผู้ทำคุณประโยชน์)

ชม 0019.3-ว522.pdf
Download39
237.19 Kb
20.03.2018 10:09

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561

3 Dปรับแก้.pptx
Download39
75.06 Kb
26.01.2018 16:08

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

ชม 0019.1-6700.pdf
Download39
368.98 Kb
16.02.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)

ชม 0019.3-ว45690.pdf
Download39
560.54 Kb
27.11.2017 10:44

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สันทราย สันกำแพง สะเมิง ฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว541.pdf
Download39
6.29 Mb
21.03.2018 10:45

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.1-45711.pdf
Download38
104.19 Kb
01.12.2017 14:52

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว46409032018123106.pdf
Download38
116.27 Kb
09.03.2018 12:34

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด สันกำแพง และหางดง เรื่อง การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

0019.1-42262.pdf
Download38
26.82 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ชม0019 3 51774.pdf
Download38
426.3 Kb
04.01.2018 16:42

เรียนนายอำเภอจอมทอง เรื่องประกาศรายชือการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2560

สิ่ที่ส่มาดว้ย 2 ทะเบียนคุมการติดตั้โป.xlsx
Download37
11.76 Kb
16.02.2018 15:58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงานแนวทางการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

บันทึกข้อความ .docx
Download37
37.6 Kb
19.04.2018 13:31

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ (ขอเน้นย้ำว่า ข้อความไหนไม่เกี่ยวข้องให้ใช้ - ห้ามตัดข้อความออก) นะคะ

ชม 0019.1-ว 14131.pdf
Download37
402.31 Kb
19.04.2018 12:23

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่ริม สารภี ฮอด และแม่วาง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6-7

ที่ ชม 0019.3 ว8848 ลวันที่ 14 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.1.pdf
Download36
292.32 Kb
14.03.2018 15:36

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เงินอุดหนุน รอบที่ 1.1) **เงินจะเข้าบ

ที่ ชม 0019.3-ว14128 ลว.18 เม.ย.61.pdf
Download36
297.82 Kb
18.04.2018 18:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับบัตรได้ที่น้องแป้ง ค่ะ)

ชม 0019.3-ว44315กัลยาฯ.pdf
Download36
47.49 Kb
06.11.2017 16:52

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว14115.pdf
Download36
1.93 Mb
18.04.2018 10:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

ชม0019.4-ว45702.pdf
Download36
265.08 Kb
28.11.2017 16:57

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม สันป่าตอง สันกำแพง แม่วาง และหางดง

0019.1-42256 ดอยสะเก็ด.pdf
Download35
140.23 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1-ว557 2.pdf
Download35
31.8 Kb
23.03.2018 16:31

เรียน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน เรื่อง เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

ชม 0019.1-ว44322แม่ริม.pdf
Download34
90.62 Kb
07.11.2017 14:35

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ชม 0019.3-ว 45685.pdf
Download34
139.65 Kb
24.11.2017 13:18

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม กัลณิวัฒนา สันทราย สันป่าตอง แม่แจ่ม ฮอด พร้าว ดอยสะเก็ด และสะเมิง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ ตามโครงการส่ง

ที่ ชม 0019.3-ว 2557 ลว 16 มค.61.pdf
Download34
275.45 Kb
16.01.2018 17:39

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สะเมิง สารภี แม่แตง หางดง เมืองเชียงใหม่ แม่ออน สันป่าตอง สันทรายและ นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.4-ว41790กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download33
741.37 Kb
25.10.2017 13:00

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3ว.3662 ลว 7 กพ. 61.pdf
Download33
1.45 Mb
07.02.2018 10:00

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด แม่อาย และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3-43247.pdf
Download32
63.91 Kb
31.10.2017 17:36

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการเปิดศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ (อำเภอแม่วาง ตำบลแม่วิน)

ชม 0019.1- 48323.pdf
Download32
174.88 Kb
08.12.2017 16:13

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย แม่วาง เชียงดาว เวียงแหง แม่ริม และดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมเวทีทบทวนภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ชม 0019.3- ว 097.pdf
Download32
620.62 Kb
13.01.2018 10:38

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด และหางดง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์

การแต่ตั้ กพสอ. -กพสจ ปี 2561.rar
Download32
1.35 Mb
15.12.2017 19:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ชม 0019.1-3638.pdf
Download31
61.95 Kb
30.01.2018 13:48

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ชม 0019.1- 48319-21.pdf
Download31
234.91 Kb
12.12.2017 14:26

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เชียงดาว และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การแต่งข้าราชการ การมอบหมายการงานในหน้าที่

0019.1-42263.pdf
Download30
27.27 Kb
03.11.2017 15:30

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ชม 0019.3-ว10865.pdf
Download30
346.31 Kb
20.03.2018 10:06

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ดอยสะเก็ด แม่วาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา ฮอด จอมทอง สันกำแพง สารภี ฝาง และสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

แบบลทะเบียน ไทยนิยม ยั่ยืน 2561.xlsx
Download30
10.42 Kb
14.02.2018 13:07

ขอส่งแบบลงทะเบียน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 15 และ 19 ก.พ.2561

ที่ ชม 0019.3-ว 2558 ลว 16 มค.61.pdf
Download29
267.21 Kb
16.01.2018 17:42

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอพร้าว และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.1-6133.pdf
Download29
261.24 Kb
12.02.2018 17:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลูกหนี้ค้าชำระ ปี 2560.xlsx
Download29
15.44 Kb
21.03.2018 14:26

เรียน อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอสะเมิง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางด

ชม 0019.4-ว41790สันกำแพ.pdf
Download29
719.32 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

0019.3-ว44364.pdf
Download29
441.19 Kb
16.11.2017 16:30

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3

ชม 0019.3-ว423.pdf
Download29
182.59 Kb
07.03.2018 19:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง สันทราย จอมทอง และพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินโครงการโรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : O

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.1-ว44342.pdf
Download28
768.05 Kb
16.11.2017 10:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

ชม 0019.3 -101.pdf
Download28
70.83 Kb
11.01.2018 15:39

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม0019.3 3636.pdf
Download27
418.04 Kb
29.01.2018 15:42

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร 1/2561

ชม 0019.4-ว41790ฮอด.pdf
Download26
718.31 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-45704.pdf
Download25
49.03 Kb
29.11.2017 16:28

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในงาน OTOP city 2017

ชม 0019.3-ว13021.pdf
Download25
196.23 Kb
02.04.2018 15:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการประชารัฐสุขใจ SHOP ปี 2561

ชม0019.4-ว48311 7ธค60.pdf
Download25
83.15 Kb
07.12.2017 15:59

เรียน นายอำเภอหางดง และ นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว14119.pdf
Download24
470.28 Kb
18.04.2018 15:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปิดระบบศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน

Copy of แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2561.xls
Download24
54.5 Kb
03.11.2017 11:59

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0019.3-42266แม่ริม.pdf
Download24
104.28 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การชำระเินคืน เดือน ธ.ค.60.rar
Download23
8.93 Mb
16.11.2017 15:25

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (เดือนธนวา

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรแหล่ท่อเที่ยวชุมชน.pdf
Download23
87.96 Kb
02.03.2018 11:03

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอฝาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หอการค้าไทย

ชม.0019.3-49558 ลว 22 ธค 60.pdf
Download23
1.79 Mb
22.12.2017 18:36

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง โครงการ "ค่ายสวรรค์บ้านนอก ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560"

ชม 0019.3-ว076.pdf
Download22
1.12 Mb
11.01.2018 19:21

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองสันกำแพง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

0019.3-42266.pdf
Download22
105.33 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download22
21.72 Kb
22.01.2018 17:51

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ค่าขนย้าย)

ชม0019.3 ว 13333.pdf
Download21
1.66 Mb
04.04.2018 13:21

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม พร้าวและนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว8815.pdf
Download21
590.18 Kb
05.03.2018 14:02

เรียน นายอำเภอแม่แตง แม่ริม สันกำแพง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล

ชม0019.1-49542 ลว19ธค60.pdf
Download21
152.48 Kb
20.12.2017 10:20

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม0019.1-49541 ลว19ธค60.pdf
Download21
145.73 Kb
20.12.2017 10:21

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download20
13.48 Kb
14.11.2017 10:23

ส่งแบบฟอร์มรายชื่อเด็กฯตามโครงการ ผวจ.พบปะประชาชนฯให้อำเภออมก่อยครับ

ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ อ.หาดแม่ริมกัลยาณิวัฒนา.rar
Download20
501.35 Kb
05.03.2018 10:35

เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ลูกหนี้ใกล้หมดอายุความ)

ชม0019. 6694.pdf
Download20
412 Kb
16.02.2018 12:58

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 2/2561

สำเนาหนัสือข้อสั่การฯ.pdf
Download20
86.5 Kb
07.12.2017 11:02

ฝากให้สุกัญญา สุวรรณ อำเภอแม่แตง

ชม0019.1-49543 ลว19ธค60.pdf
Download20
146.01 Kb
20.12.2017 10:17

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ชม 0019.3-45681.pdf
Download20
158.39 Kb
22.11.2017 14:04

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3-ว074.pdf
Download20
1.11 Mb
11.01.2018 19:18

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว 45712.pdf
Download19
875.51 Kb
01.12.2017 13:14

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

0019.3-42266อมก๋อย.pdf
Download19
103.86 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.4-ว41790พร้าว.pdf
Download19
718.5 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว.10899.pdf
Download19
289.39 Kb
27.03.2018 14:11

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ชม 0019.1-10905.pdf
Download19
42.43 Kb
30.03.2018 12:47

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

อำเภอหาด.pdf
Download18
765.97 Kb
16.11.2017 13:42

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ

ชม 0019.1-2024.pdf
Download18
116.55 Kb
30.10.2017 15:43

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

ชม 0019.3-ว 49578.pdf
Download18
187.93 Kb
28.12.2017 10:07

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile

ชม 0019.3 - 10866.pdf
Download18
234.12 Kb
20.03.2018 09:23

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง

ชม 0019.3-ว45690_001.pdf
Download18
193.94 Kb
27.11.2017 10:46

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สะเมิ.pdf
Download17
719.57 Kb
25.10.2017 12:59

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.3 ว10881 ลวันที่ 22 มีนาคม 2561 อุดหนุน 1.3.pdf
Download17
301.11 Kb
22.03.2018 15:51

เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 1.3) เงินจะเข้าบัญชีภายใน 2-3 วันทำการนะค

0019.3-42266สารภี.pdf
Download17
103.8 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.3-ว44315.pdf
Download17
37.01 Kb
06.11.2017 16:48

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790แม่แจ่ม.pdf
Download17
718.36 Kb
25.10.2017 12:56

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอดอยเต่า จัหวัดเชียใหม่ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2561.xls
Download17
1.88 Mb
31.01.2018 16:15

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานแก้จน ี2561

ชม 0019.3-ว3650.pdf
Download17
1.44 Mb
05.02.2018 16:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่องการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ Shop

ชม 0019.1-10906.pdf
Download16
40.37 Kb
30.03.2018 12:46

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

ชม 0019.4-ว41790ดอยสะเก็ด.pdf
Download16
718.87 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.4-ว41790สันทราย.pdf
Download16
718.68 Kb
25.10.2017 12:58

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.4-ว14117.pdf
Download16
17.33 Mb
18.04.2018 15:45

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ชม0019.3ว 13334 ลว.4 เม.ย.61 อุดหนุน.pdf
Download15
715.07 Kb
05.04.2018 10:01

เรียน นายอำเภอแม่ริม เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด และสารภี เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม0019.3-ว48314 7ธค60.pdf
Download15
107.29 Kb
07.12.2017 16:21

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การเพิ่มอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรโรงเรียน OTOP โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ชม 0019.3-ว 14129.pdf
Download15
125.72 Kb
19.04.2018 12:11

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion)

ชม 0019.3-ว 14132.pdf
Download15
267.3 Kb
19.04.2018 13:45

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.3-ว075.pdf
Download15
1.11 Mb
11.01.2018 19:20

เรียน พัฒนาการอำเภอหางดง เรื่อง ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชม 0019.3-ว44315ฮอด.pdf
Download15
36.94 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 13345.pdf
Download15
481.39 Kb
05.04.2018 16:07

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5/2561

ชม 0019.4-ว41790แม่ริม.pdf
Download15
718.38 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

นาแสจันทร์ พันธุ์ศาสตร์ อำเภอหาด bill payment.pdf
Download15
125.55 Kb
26.02.2018 15:20

เรียน อำเภอหางดง เรื่อง Bill payment นางแสงจันทร์ พันธุ์ศาสตร์

รายชื่อ.docx
Download15
17.18 Kb
02.03.2018 14:33

ขอส่งรายชื่อผู้ศึกษาดูงานหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ อ.สะเมิง ครับ

เชียใหม่_บหน้า_หมุนเวียน รอบ 1_2561.xls
Download14
116 Kb
21.03.2018 09:46

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

ชม 0019.3-ว44315แม่่ริม.pdf
Download14
36.19 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 100.pdf
Download14
176.91 Kb
11.01.2018 15:35

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.1-ว527.pdf
Download13
44.46 Kb
20.03.2018 15:34

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ฝาง และจอมทอง เรื่อง การซ่อมแซมโครงสร้างก่อนหมดสัญญาด้านงานก่อสร้างร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

ชม 0019.3-ว44315สันกำแพ.pdf
Download13
37.24 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว 13333 ลว.4 เม.ย.61 หมุนเวียน.pdf
Download13
1.44 Mb
05.04.2018 09:59

เรียน นายอำเภอสารภี เชียงดาว แม่ริม ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แตง แม่แจ่ม และพร้าว เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แก้ไขเดือนค่ะ)

ชม 0019.2-48325.pdf
Download13
551.62 Kb
13.12.2017 14:17

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.3-ว10899.pdf
Download13
283.12 Kb
27.03.2018 14:10

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด

ลำดับที่ 1.docx
Download13
478.99 Kb
16.03.2018 13:54

อ.สันกำแพงส่งรายงานผลจัดกิจกรรมเนืองในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มฯ ครบรอบ 44 ปี

ชม 0019.4-ว41790.pdf
Download12
53.52 Kb
31.10.2017 14:44

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

สันกำแพ_001.pdf
Download12
114.45 Kb
25.01.2018 17:27

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

ที่ ชม 0019.3 ว10875 ลวันที่ 20 มีนาคม 2561 หมุนเวียน รอบที่
Download12
273.31 Kb
21.03.2018 09:20

เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ1)

ชม 0019.3-ว44315สันป่าตอ.pdf
Download12
36.81 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว 14133.pdf
Download12
268.67 Kb
19.04.2018 13:46

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ชม 0019.4-ว41790 ดอยสะเก็ด.pdf
Download12
45.29 Kb
31.10.2017 14:46

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

0019.3-42266แม่ออน.pdf
Download12
104.26 Kb
03.11.2017 15:41

เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0019.1-42254 อมก๋อย.pdf
Download12
140.27 Kb
03.11.2017 10:18

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ดอยหล่อ.pdf
Download12
115.7 Kb
25.01.2018 16:44

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ชม 0019.4-ว41790สันป่าตอ.pdf
Download12
718.92 Kb
25.10.2017 12:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019 3 ว10880.pdf
Download12
694.99 Kb
22.03.2018 16:23

เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร 4/2561

ไชยปราการ.pdf
Download11
105.87 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

ค่าเช่าบ้าน 6มค54 ลส..pdf
Download11
1.3 Mb
03.04.2018 11:41

ขอส่งเอกสารถึง คุณสมาน ชมถิ่น

อ.สันทราย.pdf
Download11
767 Kb
29.01.2018 14:30

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับสมาชิกกองทุน (ฝากให้พี่นุช สันทรายค่ะ)

ชม0019.3 ว 13334.pdf
Download11
949.95 Kb
04.04.2018 13:23

เรียน นายอำเภอแม่ริม เชียงดาว ดอยสะเก็ด สารภี และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 - 14123.pdf
Download11
320.2 Kb
18.04.2018 18:26

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน

ชม 0019.3-45682.pdf
Download10
155.56 Kb
22.11.2017 14:03

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ

ชม 0019.3-ว8813.pdf
Download10
32.71 Kb
05.03.2018 13:49

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชปารประจำต่างสำนักงาน(ค่าขนย้าย)

เมือเชียใหม่.pdf
Download10
106.27 Kb
25.01.2018 17:26

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 256

ชม 0019.3-ว44315สะเมิ.pdf
Download10
37.21 Kb
06.11.2017 16:51

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 หาด.pdf
Download10
1.71 Mb
27.02.2018 15:47

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดอยสะเก็ด.pdf
Download10
117.23 Kb
25.01.2018 16:45

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2561

0019.3-42266เมือ.pdf
Download9
103.79 Kb
03.11.2017 15:40

เรียน นายอำเภอเมือง เรื่อง การดำเนินงานโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชม 0019.3-ว44315สันทราย.pdf
Download9
36.85 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ.xlsx
Download9
14.44 Kb
25.01.2018 13:08

ฝากไฟล์รายชื่อเด็กให้อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3-ว6734 ฝา.pdf
Download9
1.73 Mb
27.02.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ1.xls
Download8
14.44 Kb
30.01.2018 16:46

ส่งแบบฟอร์มคัดเลือกเด็กฯให้อำเภอแม่แจ่มครับ

รายานความก้าวหน้า จปฐ61 อำเภอแม่ออนมค.xlsx
Download8
12.1 Kb
22.01.2018 14:21

อำเภอแม่ออนรายงานความก้าวหน้า จปฐ วันที่ 19

ชม 0019.3-ว44315พร้าว.pdf
Download8
36.41 Kb
06.11.2017 16:50

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว44315ดอยสะเก็ด.pdf
Download7
36.04 Kb
06.11.2017 16:49

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. อ.อมก๋อย.xlsx
Download7
16.08 Kb
16.11.2017 10:10

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. โครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน" อ.อมก๋อยครับ

ชม 0019.4-ว41790แม่วา.pdf
Download7
37.98 Kb
31.10.2017 14:45

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง มอบเอกสารและซีดีสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

สันทราย.pdf
Download6
524.65 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

แม่ริม.pdf
Download5
654.69 Kb
17.04.2018 15:47

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

2018_04_18_08_32_33.pdf
Download5
449.11 Kb
18.04.2018 08:40

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6/2561

แม่แต.pdf
Download4
530.71 Kb
17.04.2018 15:46

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง งานมหกรรมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 498.88 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่