ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ไฟล์ข้อมูลรายานSE.rar
Download67
33.59 Kb
13.03.2019 22:39

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ขอส่งไฟล์แนบ ที่ ชม0019.2/ว9582 ลว.12 มีนาคม 2562 ประกอบการรายงานผลครับ

แผนการลดมูลค่าหนี้ค้าชำระ สตรี.rar
Download96
1.21 Mb
01.03.2019 12:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2562

แบบหนัสือขออนุญาตไปต่าประเทศ.pdf
Download38
242.68 Kb
07.11.2018 15:54

ฝากให้พัฒนาการอำเภอสันทรายค่ะ

แบบหนัสือขออนุญาตไปต่าประเทศ.docx
Download48
41.58 Kb
10.10.2018 14:05

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบหนังสือขออนุญาตไปต่างประเทศ

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์โครการกลุ่มจัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 62.xlsx
Download44
11.84 Kb
12.03.2019 09:48

เรียน พัฒนาการอำเภอฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย จอมทอง ดอยหล่อ สันป่าตอง ดอยสะเก็ด หางดง แม่ออน เมืองเชียงใหม่ แม่ริม เชียงดาว แม่อาย ดอยเต่า ส่งแบบสำรวจโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 62

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัหวัด ประจำปี 2562.xls
Download178
56.5 Kb
31.10.2018 14:56

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทาการดำเนินกิจกรรมฯ 62.rar
Download225
5.46 Mb
31.10.2018 14:55

ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562

แจ้ นพส.รุ่น 36 อบรม.pdf
Download29
3.97 Mb
20.03.2019 12:31

เรียน นายอำเภอสันทราย พร้าว และนายอำเภอแม่อาย เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 36 ประจำปี พ.ศ.2562

เวที่ส่เสริมตรวจสุขภาพ.rar
Download134
73.85 Kb
10.01.2019 12:39

ส่งเอกสารตรวจสุภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครับ

เลขที่โครการ 14-2561.pdf
Download25
239.66 Kb
13.03.2019 15:59

เรียน พัฒนาการอำเภอเวียงแหง เรื่อง โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หมวด 300)

อ.แม่อาย.pdf
Download10
167.07 Kb
22.02.2019 16:00

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอให้แก้ไขเอกสารผลงานฯ ของ นางสาวกัลยา ธงซิ้ว

อ.แม่ออน.pdf
Download11
191.19 Kb
22.02.2019 16:03

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง ขอให้แก้ไขเอกสารผลงานฯ ของ นางสาวเกร็ดนที จัตวัฒนกุล

อ.สันป่าตอ_001.pdf
Download23
283.14 Kb
22.02.2019 16:42

เรียนนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

อ.สันป่าตอ.pdf
Download20
306.21 Kb
22.02.2019 16:04

เรียน พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอให้แก้ไขเอกสารผลงานฯ ของ นางสาวธนันต์ญดา นันทดิลกวรินทธิ์

อ.สันทราย.pdf
Download23
288.6 Kb
22.02.2019 16:41

เรียนนายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

อ.ฝา_001.pdf
Download35
298.16 Kb
22.02.2019 16:42

เรียนนายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

อ.ฝา.pdf
Download11
198.96 Kb
22.02.2019 16:01

เรียน พัฒนาการอำเภอฝาง เรื่อง ขอให้แก้ไขเอกสารผลงานฯ ของ นางสาวนภัทร วงค์คม

อ.ดอยเต่า.pdf
Download20
297.77 Kb
22.02.2019 16:43

เรียนนายอำเภอดอยเต่า เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

หมวด 300 เชียใหม่ แก้ไข.rar
Download253
337.4 Kb
08.11.2018 17:37

ขอส่งร่างโครงการ หมวด 300 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้อำเภอนำไปปรับใช้ค่ะ ขออำเภอช่วยตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ และขอชะลอการดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมค่ะ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อม

หนัสือด่วนที่สุด ชม ที่ 0019.3-ว 11211 15มี.ค62.pdf
Download82
16.08 Mb
16.03.2019 10:31

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชิดชูเกียรติวาระจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่100%) ประจำปี 2561/2562

ลทะเบียนผลิตภัณฑ์ประชารัฐ2561.pdf
Download34
23.32 Mb
05.03.2019 15:58

เรียน อ.สันกำแพง อ.สันทราย อ.สันป่าตอง อ.แม่ริม อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด อ.กัลยาณิวัฒนา อ.พร้าว อ.ดอยสะเก็ด อ.สะเมิง

รายานออมทรัพย์หาด กพ.62.xls
Download2
66.5 Kb
13.02.2019 15:31

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ กพ.62 ค่ะ

รายาน OTOP นวัตวิถี.rar
Download95
1.82 Mb
28.12.2018 16:33

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการOTOP นวัตวิถีฯ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

รายาน OTOP นวัตวิถี ล่าสุด 3มค62.rar
Download152
1.82 Mb
03.01.2019 11:19

(แก้ไข) ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รายหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

รายชื่อผู้นำปราชญ์อบรมลำปา อ.กัลยาณิวัฒนา.xlsx
Download16
11.12 Kb
17.10.2018 14:24

อ.กัลยาฯ ส่งรายชือผู้นำปราชญ์อบรมลำปาง สัมมาชีพ 62

รักษามาตรฐาน.rar
Download137
76.17 Kb
10.01.2019 12:37

ส่งเอกสารการรักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ประชุมมอบนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน 30-31 ต.ค.2561.rar
Download107
138.25 Mb
01.11.2018 14:13

รายละเอียดการประชุมมอบนโยบายกรมฯ 30-31 ต.ค.2561

ประกาศแต่ตั้คณะทำานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรเรียน OTOP.pdf
Download83
108.52 Kb
15.11.2018 09:51

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ประกาศผู้ชนะ_001.pdf
Download23
652 Kb
17.01.2019 14:56

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft) กิจกรรมการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล กิจก

บัญชีเป้าหมายครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ 43 ครัวเรือน 408 คร..
Download36
340.5 Kb
20.02.2019 13:52

ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี ปี 2561

นายอำเภอสันกำแพ.pdf
Download3
105.72 Kb
18.12.2018 10:13

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง เรียนเชิญร่วมงานครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

นส.ที่ ชม 0019.3 ว5120 ลว. 13 ก.พ.62.pdf
Download125
2.01 Mb
13.02.2019 19:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่ชม 0019.3-ว2593 ลว.6 ธ.ค.61.pdf
Download110
399.34 Kb
06.12.2018 14:32

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ที่ชม 0019.3-ว 46077 .pdf
Download50
1.23 Mb
21.11.2018 18:45

เรียน นายอำเภอสารภี สันทราย พร้าว จอมทอง และอำเภอหางดง เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช่จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.4 ว 43989.pdf
Download194
535.83 Kb
07.11.2018 14:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43975.pdf
Download72
157.86 Kb
02.11.2018 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล

ที่ ชม 0019.4 ว 43973แม่แจ่ม.pdf
Download14
345.85 Kb
02.11.2018 14:27

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973แม่วา.pdf
Download9
345.81 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973อ.เมือ.pdf
Download10
346.27 Kb
02.11.2018 14:24

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973หาด.pdf
Download8
345.79 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973สันป่าตอ.pdf
Download11
346.16 Kb
02.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973สันกำแพ.pdf
Download8
346.12 Kb
02.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43973ดอยสะเก็ด.pdf
Download12
346.08 Kb
02.11.2018 14:26

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 43972.pdf
Download50
92.38 Kb
02.11.2018 14:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 0019.4 ว 42336.pdf
Download70
575.68 Kb
19.10.2018 11:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ที่ ชม 0019.4 ว 41279.pdf
Download164
4.82 Mb
16.10.2018 17:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๖๒

ที่ ชม 0019.4 ว 41271.pdf
Download165
2.75 Mb
16.10.2018 12:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.4 ว 2210.pdf
Download94
104.84 Kb
09.10.2018 14:30

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย

ที่ ชม 0019.3-ว46802.pdf
Download46
1.45 Mb
22.11.2018 13:45

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงดาว แม่ริม สันกำแพง ดอยหล่อ และนายอำเภอฮอด เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ ชม 0019.3-ว 49973 ลว 11 ธ.ค.61.pdf
Download28
417.92 Kb
11.12.2018 18:21

เรียน นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 47351.pdf
Download18
416.15 Kb
03.12.2018 17:18

เรียน นายอำเภอฝาง และนายอำเภอแม่แตง เรื่อง การอนุมัติงบประมาณตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ที่ ชม 0019.3-ว 43996 ลว. 8 พ.ย.61.rar
Download292
1.79 Mb
09.11.2018 11:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ ชม 0019.3 ว9575 ลวันที่ 8 มี.ค.62 เร่รัดติดตามหนี้ ข้อมู
Download55
11.29 Mb
11.03.2019 15:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่แจ่ม) เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค.62)

ที่ ชม 0019.3 ว8207.pdf
Download72
332.12 Kb
22.02.2019 17:42

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม

ที่ ชม 0019.3 ว1875 ลวันที่ 18 ม.ค.62 การติดตามหนี้ 56-61.pd
Download52
4.87 Mb
21.01.2019 16:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่ออน อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย) เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ปี2556-2561)

ที่ ชม 0019.3 ว 46064.pdf
Download77
518.83 Kb
14.11.2018 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอดอยเต่าและอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ที่ ชม 0019.3 ว 46057.pdf
Download101
259.34 Kb
13.11.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอไชยปราการ อำเภออมก๋อย) เรื่อง การจัดงาน OTOP City 2018

ที่ ชม 0019.3 ว 46037.pdf
Download26
288.99 Kb
12.11.2018 10:48

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอฝาง นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP

ที่ ชม 0019.3 ว 43997.pdf
Download82
173.57 Kb
09.11.2018 16:40

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.3 ว 43992.pdf
Download111
571.73 Kb
07.11.2018 15:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีบัญชี 2562

ที่ ชม 0019.3 ว 43980.pdf
Download53
569.69 Kb
02.11.2018 15:37

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง พร้าว ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

ที่ ชม 0019.3 ว 43979.pdf
Download71
270.32 Kb
02.11.2018 15:32

เรียน นายอำเภอจอมทอง ดอยสะเก้ด แม่แตง แม่ริม สันป่าตอง สันกำแพง ฮอด ไชยปราการ แม่ออน เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTO

ที่ ชม 0019.3 ว 42329.pdf
Download92
1.09 Mb
19.10.2018 10:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018"

ที่ ชม 0019.3 ว 2496.pdf
Download127
84.86 Kb
15.11.2018 15:50

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน "ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี"

ที่ ชม 0019.3 ว 2476.pdf
Download62
217.04 Kb
13.11.2018 17:23

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดสุดยอดผ้าไทย

ที่ ชม 0019.3 ว 2276.pdf
Download77
491.52 Kb
18.10.2018 10:49

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลไอดีไลน์

ที่ ชม 0019.3 ว 2254.pdf
Download62
5.81 Mb
12.10.2018 18:43

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอข้อมูลของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี 2562

ที่ ชม 0019.3 41265.pdf
Download44
523.77 Kb
12.10.2018 18:11

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ที่ ชม 0019.3 41260.pdf
Download103
652.01 Kb
12.10.2018 18:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2561

ที่ ชม 0019.3 41259.pdf
Download53
1.47 Mb
12.10.2018 18:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกาศผลการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP village

ที่ ชม 0019.2 ว 46073อำเภอสันกำแพ.pdf
Download40
3.73 Mb
15.11.2018 16:32

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 46073อำเภอสะเมิ.pdf
Download15
3.77 Mb
15.11.2018 16:30

เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 46071.pdf
Download96
40.22 Kb
15.11.2018 11:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ชะลอการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 ว 46042.pdf
Download238
392.95 Kb
12.11.2018 12:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 ว 46036.pdf
Download156
238.5 Kb
12.11.2018 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ที่ ชม 0019.2 ว 42325.pdf
Download32
588.37 Kb
19.10.2018 09:57

เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทา

ที่ ชม 0019.2 ว 41273.pdf
Download52
3.54 Mb
16.10.2018 09:09

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 2279.pdf
Download23
560.76 Kb
19.10.2018 08:38

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทางการ

ที่ ชม 0019.2 ว 2266.pdf
Download69
529.04 Kb
16.10.2018 15:41

เรียน พัฒนาการอำเภอสารภี สันกำแพง สันทราย หางดง และอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินกิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 ว 2260.pdf
Download200
2.6 Mb
16.10.2018 14:40

เรียน พัฒนาการอำเภอจอมทอง อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอแม่อาย อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่ออน อำเภอดอยหล่อ เรื

ที่ ชม 0019.2 46081.pdf
Download112
336.87 Kb
21.11.2018 09:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันป่าตอง อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า ไชยปราการ แม่ออน) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 46080.pdf
Download185
326.41 Kb
21.11.2018 09:51

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ ชม 0019.2 43995.pdf
Download107
134.52 Kb
09.11.2018 12:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่ ชม 0019.2 2376.pdf
Download16
111.17 Kb
02.11.2018 13:56

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม เรื่อง การติตดาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3

ที่ ชม 0019.1 ว 43961.pdf
Download40
24.65 Kb
31.10.2018 17:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 1 พ.ย.61 เวลา 09.00 น.

ที่ ชม 0019.1 ว 43958.pdf
Download105
44.52 Kb
01.11.2018 10:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957แม่แจ่ม.pdf
Download31
74.82 Kb
01.11.2018 10:09

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957เวียแห.pdf
Download21
74.94 Kb
01.11.2018 10:11

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957อมก๋อย.pdf
Download13
78.23 Kb
01.11.2018 10:10

เรียนนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 43957กัลยาฯ.pdf
Download29
75.33 Kb
01.11.2018 10:11

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 42326.pdf
Download113
761.25 Kb
19.10.2018 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่ ชม 0019.1 ว 41255.pdf
Download59
213.26 Kb
12.10.2018 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสือ "อธิบดี OTOP"

ที่ ชม 0019.1 ว 41243.pdf
Download112
977.23 Kb
10.10.2018 12:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ

ที่ ชม 0019.1 ว 2374.pdf
Download36
28.79 Kb
02.11.2018 09:34

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง แจ้งสามีนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ ถึงแก่กรรม

ที่ ชม 0019.1 46048.pdf
Download49
86.57 Kb
13.11.2018 15:48

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ตัวอย่า ขอใช้รถ.doc
Download120
54.5 Kb
24.10.2018 15:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขออนุญาตนำรถส่วนกลางไปจอดเก็บรักษาฯ (แบบขอใช้รถ)

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.4 ว 38926.pdf
Download91
889.4 Kb
26.09.2018 17:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว46072 ลว.15 พ.ย. 61.rar
Download44
503.28 Kb
15.11.2018 14:25

เรียน นายอำเภอแม่อาย ไชยปราการ และ สันกำแพง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 49951.pdf
Download31
834.7 Kb
06.12.2018 10:07

เรียน นายอำเภอดอยเต่า พร้าว และ สันกำแพง เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 41237.pdf
Download84
127.99 Kb
09.10.2018 14:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่าและอำเภอดอยหล่อ) เรื่อง โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3 ว 3814 ลว 29 ม.ค. 62.pdf
Download59
203.42 Kb
29.01.2019 14:59

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 8208.pdf
Download103
104.89 Kb
24.02.2019 13:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.2 ว 37836.pdf
Download68
262.53 Kb
25.09.2018 14:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด่วนที่สุด ที่ 0019.3 ว 49950.pdf
Download147
477.62 Kb
06.12.2018 10:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องประเด็นเน้นย้ำโครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.4 ว 5118.pdf
Download84
2.19 Mb
13.02.2019 13:44

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่วาง พร้าว เชียงดาว สันทราย แม่แจ่ม ไชยปราการ ดอยสะเก็ด แม่อาย อมก๋อย กัลยาณิวัฒนา แม่ริม หางดง และอำเภอแม่ออน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว5087 ฝา.pdf
Download12
163.7 Kb
07.02.2019 13:53

เรียน นายอำเภอฝางเรื่อง การดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว5087 จอมทอ.pdf
Download8
163.94 Kb
07.02.2019 13:53

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว47348.pdf
Download42
2.59 Mb
03.12.2018 17:47

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ไชยปราการ แม่แตง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว-38940.pdf
Download20
266.09 Kb
26.09.2018 18:06

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 ไชยปราการ.pdf
Download11
319.21 Kb
13.02.2019 13:33

เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 แม่ริม.pdf
Download10
318.51 Kb
13.02.2019 13:37

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 เวียแห.pdf
Download13
318.78 Kb
13.02.2019 13:35

เรียน นายอำเภอเวียงแหง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 เชียดาว.pdf
Download5
319.47 Kb
13.02.2019 13:31

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 ฮอด.pdf
Download30
318.38 Kb
13.02.2019 13:38

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 อ.เมือฯ.pdf
Download9
318.82 Kb
13.02.2019 13:23

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 สารภี.pdf
Download7
318.38 Kb
13.02.2019 13:36

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 สันทราย.pdf
Download4
318.59 Kb
13.02.2019 13:37

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 สันกำแพ.pdf
Download5
318.79 Kb
13.02.2019 13:36

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 พร้าว.pdf
Download10
319.31 Kb
13.02.2019 13:34

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 ฝา.pdf
Download4
318.29 Kb
13.02.2019 13:34

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 ดอยหล่อ.pdf
Download5
319.32 Kb
13.02.2019 13:33

เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 ดอยสะเก็ด.pdf
Download8
318.65 Kb
13.02.2019 13:38

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 แม่แต.pdf
Download3
318.63 Kb
13.02.2019 13:35

เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5119 แม่แจ่ม.pdf
Download5
318.36 Kb
13.02.2019 13:35

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 5087 สันกำแพ.pdf
Download9
169.68 Kb
07.02.2019 13:52

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 43997 แก้ไข .pdf
Download165
639.9 Kb
09.11.2018 17:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 42366.pdf
Download116
285.91 Kb
25.10.2018 18:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 42343.pdf
Download122
763.1 Kb
22.10.2018 12:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้น นายอำเภอแม่แจ่ม สะเมิง พร้าว สันกำแพง อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ฯ

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 38946.pdf
Download187
153.3 Kb
27.09.2018 15:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0019.3/ว 38946 เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่:กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำขยายผลวิถีพอเพียง

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 2329.pdf
Download144
110.45 Kb
25.10.2018 16:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 ว 065.pdf
Download126
41.71 Kb
08.10.2018 11:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 5122.pdf
Download13
438.23 Kb
13.02.2019 14:04

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ด่วนที่สุด ชม 0019.3 38939.pdf
Download20
318.74 Kb
26.09.2018 18:04

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง กิจกรรมจัดงานแสดง นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวฯ

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 ว 38975.pdf
Download42
74.69 Kb
08.10.2018 16:35

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ชม 0019.2 38972.pdf
Download36
570.59 Kb
05.10.2018 17:37

เรียน นายอำเภอฝาง, พร้าว,แม่อาย,เวียงแหง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัต

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 49966.pdf
Download109
317.5 Kb
11.12.2018 15:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 ว 42360.pdf
Download47
75.12 Kb
25.10.2018 10:58

เรียน ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันป่าตอง สันทราย และที่ว่าการอำเภอสารภี เรื่อง จัดทำแบบสรุปประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ด่วนที่สุด ชม 0019.1 49972.pdf
Download32
194.71 Kb
11.12.2018 16:21

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563

ช่ม0019.3 . 49970 ลว 11 ธ.ค. 61.pdf
Download6
357.31 Kb
12.12.2018 12:47

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว9590 ลว 13 มี.ค. 62.rar
Download9
7.36 Mb
13.03.2019 12:45

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3ว47333 ลว.29 พ.ย. 61.pdf
Download11
440.92 Kb
29.11.2018 15:57

เรียน นายอำเภอแม่ริม ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และสันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว43967 ลว.31 ต.ค.61.pdf
Download83
449.25 Kb
01.11.2018 10:31

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ออกให้ จากประชาชน)

ชม0019.3ว42333 ลว.19 ต.ค. 61.pdf
Download53
307.04 Kb
19.10.2018 12:35

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งจุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (LADY'S LIB)

ชม0019.3ว42327 ลว.19 ต.ค. 61.pdf
Download21
656.09 Kb
19.10.2018 12:32

เรียน นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว38965 ลว.4 ต.ค. 61.pdf
Download35
861.78 Kb
04.10.2018 16:52

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันทราย และดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3ว 6857 ลว. 21 กพ. 62.pdf
Download55
303.6 Kb
21.02.2019 13:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3.49976 ลว 12 ธ.ค. 61.pdf
Download16
279.11 Kb
12.12.2018 12:43

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม0019.3-ว92343.pdf
Download47
5.18 Mb
22.10.2018 12:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้น นายอำเภอแม่แจ่ม สะเมิง พร้าว สันกำแพง อมก๋อย ดอยเต่า เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ และอำเภอกัลยานิวัฒนา เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ฯ

ชม0019.3-ว42359.pdf
Download72
217.66 Kb
24.10.2018 17:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม0019.3-42358.pdf
Download41
285.19 Kb
24.10.2018 15:45

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ชม0019.3 ว6858.pdf
Download13
539.89 Kb
22.02.2019 10:31

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม สันกำแพง สันทราย หางดง แม่อายและนายอำเภอแม่ออน เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3 ว3807.pdf
Download45
536.65 Kb
28.01.2019 11:32

ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร

ชม0019.3 ว 49955 ลว 4 ธ.ค.61.rar
Download36
5.82 Mb
06.12.2018 10:36

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี จอมทอง และอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนฯ (เพิ่มสัญญาฯ และ ใบสำคัญรับเงินฯ)

ชม0019.3 ว 43983 ลว. 6 พ.ย. 61.pdf
Download24
492.17 Kb
06.11.2018 12:21

เรียน นายอำเภอแม่ริม สันกำแพง และสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม0019.3 ว 38972 ลว. 8 ต.ค. 61.rar
Download94
3.4 Mb
08.10.2018 13:50

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คู่มือการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบาทสตรี

ชม0019.3 ว 3166 ลว 21 ม.ค. 62.pdf
Download27
792.87 Kb
21.01.2019 18:56

เรียน นายอำเภอดอยเต่า ดอยหล่อ และนายอำเภอพร้าว เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 3165 ลว 21 ม.ค. 62.pdf
Download25
712.89 Kb
21.01.2019 18:54

เรียน นายอำเภอจอมทอง ดอยหล่อ และนายอำเภอหางดง เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม0019.3 ว 2431 ลว.12 พ.ย. 61.pdf
Download83
1.33 Mb
12.11.2018 11:29

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดสรรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง สตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 และ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่

ชม0019.3 ว 219 ลว 7 ม.ค. 62.pdf
Download74
326.69 Kb
08.01.2019 11:37

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

ชม0019.3 . 49953 ลว. 4 ธ.ค. 61.pdf
Download17
2.15 Mb
06.12.2018 10:28

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม0019.3 . 49919 ลว.11 ธ.ค. 61.pdf
Download15
606.56 Kb
12.12.2018 12:45

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ชม0019.1-41250.pdf
Download159
1.26 Mb
11.10.2018 12:05

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

ชม0019..1-ว42369.pdf
Download179
1.54 Mb
26.10.2018 11:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับกรม (DPIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม.0019.4-ว42344.pdf
Download42
775.09 Kb
22.10.2018 11:53

เรียน นายอำเภอสันกำแพง,หางดง แม่แจ่ม สันป่าตอง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ชม.0019.3-37834.pdf
Download30
175.67 Kb
24.09.2018 15:33

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง รางวัล "หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.2561

ชม.0019.1-ว42354.pdf
Download106
46.57 Kb
24.10.2018 10:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขออนุญาตนำรถส่วนกลางไปจอดเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยและเพียงพอ

ชม 0019.4 ว-38941.pdf
Download19
262.78 Kb
26.09.2018 18:15

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่อาย และอำเภอไชยปราการ เรื่อง การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.4 ว 9581.pdf
Download68
603.06 Kb
12.03.2019 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐในภารกิจการมีส่วนร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2

ชม 0019.4 ว 9565.pdf
Download45
76.96 Kb
07.03.2019 18:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562

ชม 0019.4 ว 9558.pdf
Download61
1.77 Mb
06.03.2019 14:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกรมการพัฒนาชุมชนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @กรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.4 ว 9550.pdf
Download72
2.07 Mb
06.03.2019 09:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค และกำหนดการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2562

ชม 0019.4 ว 8224.pdf
Download92
374.21 Kb
01.03.2019 10:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบโปรกแรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค (eBMN) ปี 2562

ชม 0019.4 ว 8216.pdf
Download56
5.02 Mb
01.03.2019 10:57

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่วาง พร้าว เชียงดาว สันทราย แม่แจ่ม ไชยปราการ ดอยสะเก็ด แม่อาย อมก๋อย กัลยาณิวัฒนา แม่ริม หางดง และอำเภอแม่ออน เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปร

ชม 0019.4 ว 8215.pdf
Download57
156.06 Kb
01.03.2019 10:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 6859.pdf
Download66
117.75 Kb
21.02.2019 14:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก้บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562

ชม 0019.4 ว 6853.pdf
Download66
128.69 Kb
21.02.2019 09:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ชม 0019.4 ว 6841.pdf
Download118
528.41 Kb
18.02.2019 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 53985.pdf
Download76
81.5 Kb
03.01.2019 16:24

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 53969.pdf
Download81
1.79 Mb
26.12.2018 12:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 53964.pdf
Download42
76.3 Kb
25.12.2018 19:30

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ริม แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันทราย หางดง อมก๋อย ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปร

ชม 0019.4 ว 5117.pdf
Download105
175.22 Kb
13.02.2019 11:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

ชม 0019.4 ว 5114.pdf
Download10
132.52 Kb
12.02.2019 16:22

เรียน นายอำเภอสันกำแพง ไชยปราการ แม่แตงและอำเภอสะเมิง เรื่อง การเตรียมกิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชา

ชม 0019.4 ว 5102.pdf
Download81
640.71 Kb
12.02.2019 14:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562

ชม 0019.4 ว 49984.pdf
Download149
88.49 Kb
13.12.2018 10:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

ชม 0019.4 ว 49949.pdf
Download50
55.5 Kb
03.12.2018 19:16

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม สันป่าตอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แม่วาง และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. รุ่นที่ 2

ชม 0019.4 ว 49948.pdf
Download12
44.94 Kb
03.12.2018 19:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 47306.pdf
Download187
374.63 Kb
21.11.2018 17:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

ชม 0019.4 ว 47305.pdf
Download138
90.09 Kb
21.11.2018 17:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 47304.pdf
Download140
97.1 Kb
21.11.2018 17:15

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

ชม 0019.4 ว 3190.pdf
Download93
83.61 Kb
23.01.2019 13:33

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนด้วยการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชม 0019.4 ว 233.pdf
Download46
30.83 Kb
12.02.2019 12:22

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่ภารกิจและข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อองคืกร

ชม 0019.4 ว 212.pdf
Download42
122.34 Kb
07.01.2019 17:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @ มหาดไทย

ชม 0019.4 ว 1878.pdf
Download68
125.57 Kb
21.01.2019 11:38

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

ชม 0019.4 ว 183.pdf
Download27
131.34 Kb
22.01.2019 17:08

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด หางดง สารภี และสันกำแพง เรื่อง การจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครกงารจิตอาสา "หลักสุูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" จังหวัดเ

ชม 0019.4 ว 11206.pdf
Download59
218.73 Kb
14.03.2019 18:38

เรียน นายอำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สันกำแพง ดอยสะเก็ด สารภี หางดง แม่ออน สะเมิง กัลยาณิวัฒนา แม่ริม และอำเภอแม่แตง เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.4 ว 11205.pdf
Download33
188.95 Kb
14.03.2019 18:31

เรียน นายอำเภอเชียงดาว ไชยปราการ เวียงแหง พร้าว ฝาง และอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.4 ว 11204.pdf
Download29
193.42 Kb
14.03.2019 18:29

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ ฮอด จอมทอง ดอยเต่า อมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.4 ว 11204 แก้ไข.pdf
Download25
215.38 Kb
15.03.2019 15:09

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ ฮอด จอมทอง ดอยเต่า อมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม ขอแก้ไขหนังสือเรื่อง การดำเนินโครกงารสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.4 11209.pdf
Download19
122.83 Kb
14.03.2019 18:46

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.4 11208.pdf
Download4
118.51 Kb
14.03.2019 18:46

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.4 11207.pdf
Download10
123.56 Kb
14.03.2019 18:45

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

ชม 0019.3ว49981 ลว 12 ธ.ค. 61.rar
Download162
4.74 Mb
12.12.2018 14:46

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3ว49952 ลว 4 ธ.ค. 61.pdf
Download38
1.21 Mb
06.12.2018 10:45

เรียน นายอำเภอดอยเต่า ฝาง สันทราย ไชยปราการ สะเมิง สารภี ดอยสะเก็ด พร้าว สันกำแพง และแม่แจ่ม เรื่อง การชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวีดเชียงใหม่

ชม 0019.3ว47345 ลว 30 พ.ย. 61.rar
Download144
679.02 Kb
03.12.2018 09:54

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3ว 6860 ลว 21 กพ. 62.rar
Download29
5.54 Mb
21.02.2019 15:51

เรียน นายอำเภอจอมทอง ฝาง พร้าว สันทราย ดอยสะเก็ด และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3-ว41247.pdf
Download180
728.27 Kb
11.10.2018 11:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2562

ชม 0019.3-ว 47318.pdf
Download38
415.71 Kb
27.11.2018 16:16

เรียน นายอำเภอแม่อาย แม่วาง และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.3-ว 47315.pdf
Download27
514.55 Kb
26.11.2018 12:29

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม สะเมิง สันป่าตอง และนายอำเภอดอยเต่า เรื่อง การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ชม 0019.3 ว9588 ลวันที่ 12 มี.ค.62 แจ้อำเภอโอนเินอุดหนุน รอบ
Download11
875.05 Kb
13.03.2019 10:01

เรียน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.2)

ชม 0019.3 ว9567 ลวันที่ 7 มี.ค.62 แจ้โอนเิน อุดหนุน รอบ 3.1
Download15
790.5 Kb
08.03.2019 10:33

เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 3.1 ปี 62)

ชม 0019.3 ว8248 ลวันที่ 5 มี.ค.62 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ เ
Download21
1.57 Mb
05.03.2019 13:45

เรียน นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทส

ชม 0019.3 ว8227 ลวันที่ 28 ก.พ.62 แจ้โอนเินหมุนเวียน รอบ 2.2
Download14
1.43 Mb
01.03.2019 11:56

เรียน นายอำเภอสารภี และนายอำเภอแม่ออน เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบที่ 2.2)

ชม 0019.3 ว8223 ลวันที่ 28 ก.พ.62 แจ้โอนเินอุดหนุน รอบ 2.2.p
Download17
759.4 Kb
01.03.2019 11:54

เรียน นายอำเภอสารภี และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบที่ 2.2)

ชม 0019.3 ว8222 ลวันที่ 28 ก.พ.62 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 2 ปี
Download21
1.15 Mb
01.03.2019 12:08

เรียน นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอหางดง เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รอบที่ 2/2562)

ชม 0019.3 ว53981.pdf
Download12
453.52 Kb
02.01.2019 15:00

เรียน นายอำเภอหางดง สันทราย แม่ออนและนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 ว51209.pdf
Download56
144.51 Kb
17.12.2018 09:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร(สบู่ก้อนสมุนไพร ผลิตภัณฑ์หมักผม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว)"

ชม 0019.3 ว5093.pdf
Download16
220.13 Kb
08.02.2019 17:18

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สะเมิง ฝาง สันกำแพง สันทราย แม่วาง และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ฯ

ชม 0019.3 ว5091 ลวันที่ 8 ก.พ.62 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ มี
Download64
4.55 Mb
14.02.2019 12:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภออมก๋อย) เรื่อง การชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มี.ค.62

ชม 0019.3 ว49962.pdf
Download51
155.76 Kb
11.12.2018 09:08

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการสร้างความรุ้พัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพสู่ผู้ประ

ชม 0019.3 ว49955 ลว 4 ธ.ค. 61.pdf
Download40
1.07 Mb
06.12.2018 10:31

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี จอมทอง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว47327.pdf
Download41
38.27 Kb
28.11.2018 17:31

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่

ชม 0019.3 ว47326.pdf
Download56
62.26 Kb
28.11.2018 17:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ชม 0019.3 ว47322.pdf
Download135
486.06 Kb
28.11.2018 17:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว47321.pdf
Download86
845.16 Kb
28.11.2018 17:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ชม 0019.3 ว47319.pdf
Download83
447.46 Kb
27.11.2018 16:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" ประจำปี 2561

ชม 0019.3 ว43974 ลวันที่ 2 พ.ย.61 ครบกำหนดชำระหนี้ ธค61.pdf
Download80
2.24 Mb
05.11.2018 10:36

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอฮอดนายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอสันทราย นายอำเภอฝาง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสะเมิง และนาย

ชม 0019.3 ว42332 ลวันที่ 19 ต.ค.61 เร่รัดติดตามหนี้ปี 56-61.
Download44
5.35 Mb
19.10.2018 11:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง และอำเภออมก๋อย เรื่อง การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ปี 56-61)

ชม 0019.3 ว38963 ลวันที่ 4 ต.ค.61 ครบกำหนดชำระ พ.ย.61.pdf
Download69
1013.73 Kb
04.10.2018 14:49

เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง กา

ชม 0019.3 ว3803.pdf
Download15
126.06 Kb
25.01.2019 17:21

เรียนนายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอพร้าว เรื่องการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่มภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการชุมชน (Community Enterperneur:CE)

ชม 0019.3 ว3801.pdf
Download41
212.81 Kb
25.01.2019 17:32

เรียน นายอำเภอสันทราย, พร้าว, แม่อาย, และนายอำเภอฝาง เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว234 ลวันที่ 10 ม.ค.62 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 1 ปี
Download25
1.07 Mb
11.01.2019 10:43

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (รอบที่ 1 ปี 2562)

ชม 0019.3 ว218 ลวันที่ 7 ม.ค.62 แจ้อำเภอ หมุนเวียน รอบ 1 ปี
Download26
926.93 Kb
08.01.2019 13:43

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอจอมทอง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หมุนเวียน รอบ 1 ปี 62)

ชม 0019.3 ว217 ลวันที่ 7 ม.ค.62 แจ้อำเภอ อุดหนุนรอบ 1 ปี 62.
Download9
499.4 Kb
08.01.2019 13:42

เรียน สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และนายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อุดหนุน รอบ 1 ปี 62)

ชม 0019.3 ว205 ลวันที่ 7 ม.ค.62 เรื่อ การจัดการหนี้ค้าชำระ 2
Download26
1.31 Mb
08.01.2019 10:13

เรียน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอหางดง นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556

ชม 0019.3 ว203 ลวันที่ 4 ม.ค.62 แจ้เตือนครบกำหนดชำระหนี้ ก.พ
Download48
5.98 Mb
07.01.2019 10:13

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่ริม อำเภอเวียงแหง และอำเภอสะเมิง) เรื่อง โครงการที่ครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดือน ก.พ.2562

ชม 0019.3 ว186.pdf
Download143
522.92 Kb
04.01.2019 11:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชม 0019.3 ว1835.pdf
Download94
842.6 Kb
15.01.2019 11:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ชม 0019.3 ว11248 ลวันที่ 21 มี.ค.62 แจ้อำเภอโอนเินหมุนเวียน
Download3
1.31 Mb
22.03.2019 09:23

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 4)

ชม 0019.3 ว11247 ลวันที่ 21 มี.ค.62 แจ้อำเภอโอนเินอุดหนุน รอ
Download2
576.13 Kb
22.03.2019 09:22

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (อุดหนุน รอบ 4.1)

ชม 0019.3 ว11245 ลวันที่ 21 มี.ค.62 ส่บัตรรับชำระหนี้ รอบ 4
Download3
935.55 Kb
22.03.2019 09:40

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ส่งบัตรรับชำระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หมุนเวียน รอบ 4 ปี 62)

ชม 0019.3 ว11215.pdf
Download21
588.1 Kb
18.03.2019 13:32

เรียน นายอำเภอเชียงดาว แม่ริม สันป่าตอง หางดง ฮอด และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

ชม 0019.3 ว 9584.pdf
Download59
396.3 Kb
12.03.2019 15:09

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ และนายอำเภอแม่ออน เรื่อง การดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์คว

ชม 0019.3 ว 9556.pdf
Download88
322.99 Kb
06.03.2019 10:06

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)

ชม 0019.3 ว 8220.pdf
Download74
280.39 Kb
04.03.2019 09:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 6874 ลว 22 กพ. 62.pdf
Download14
635.33 Kb
22.02.2019 15:36

เรียน นายอำเภอแม่อาย เมืองเชียงใหม่ แม่วาง และอำเภอสันทราย เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ แทนอนุกรรมกา

ชม 0019.3 ว 6865.pdf
Download65
247.99 Kb
22.02.2019 16:40

เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนงานตามภารกิจองค์กรสตรี

ชม 0019.3 ว 6852.pdf
Download104
334.36 Kb
20.02.2019 17:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมรักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.3 ว 6847.pdf
Download132
755.19 Kb
18.02.2019 17:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2562

ชม 0019.3 ว 6839.pdf
Download115
546.99 Kb
18.02.2019 09:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปีงบประมาณ 2562

ชม 0019.3 ว 6837.pdf
Download127
1.35 Mb
18.02.2019 09:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ชม 0019.3 ว 6834.pdf
Download86
1.03 Mb
18.02.2019 17:11

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์ จำหน่ายชุดแก้วกาแฟและแก้วเก็บความเย็นให้กับกลุ่มองค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3 ว 6828.pdf
Download69
142.23 Kb
14.02.2019 18:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งแบบพิมพ์บัตรประจำตัวอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

ชม 0019.3 ว 565.pdf
Download10
306.01 Kb
21.03.2019 14:55

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง สารภี และดอยหล่อ เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ผ่านระบบ e - commerce

ชม 0019.3 ว 53972.pdf
Download56
123.81 Kb
27.12.2018 16:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.3 ว 51235.pdf
Download73
160.44 Kb
21.12.2018 14:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ชม 0019.3 ว 51234.pdf
Download79
210.55 Kb
21.12.2018 14:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

ชม 0019.3 ว 51227.pdf
Download89
52.91 Kb
19.12.2018 10:02

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้

ชม 0019.3 ว 51226.pdf
Download21
94.18 Kb
19.12.2018 10:04

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอความอนุเคาระห์วิทยากรโครงประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือนการบริหารจัดการหนี้

ชม 0019.3 ว 51222.rar
Download97
2.38 Mb
18.12.2018 16:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) และค่าตอบแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ประจำปีงบประมาณ 2562

ชม 0019.3 ว 51204.pdf
Download36
155.11 Kb
14.12.2018 10:30

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ อำเภอสันป่าตอง อำเภอฝาง อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่ออน อำเภอพร้าว เรื่อง มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมร

ชม 0019.3 ว 5115.pdf
Download94
1.08 Mb
12.02.2019 16:27

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2565

ชม 0019.3 ว 5096.pdf
Download13
342.23 Kb
12.02.2019 14:19

เรียน นายอำเภอแม่แตง สะเมิง สันกำแพง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการของ

ชม 0019.3 ว 5076.pdf
Download102
7.54 Mb
05.02.2019 17:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 49946.pdf
Download27
141.68 Kb
03.12.2018 18:52

เรียน นายอำเภอสันกำแพง แม่ริม สะเมิง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.3 ว 483.pdf
Download37
3.57 Mb
13.03.2019 16:08

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562

ชม 0019.3 ว 47346.pdf
Download38
334.95 Kb
30.11.2018 18:41

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันทราย และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง กิจกรรมที่ 8 อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1

ชม 0019.3 ว 43982 ลว. 6 พ.ย. 61.pdf
Download157
2.02 Mb
06.11.2018 12:22

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 437.pdf
Download73
4.06 Mb
07.03.2019 18:14

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ดครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP Transformation)

ชม 0019.3 ว 42352.pdf
Download239
1.12 Mb
25.10.2018 18:32

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) ประจำปี 2561/2562

ชม 0019.3 ว 3803.pdf
Download11
93.09 Kb
29.01.2019 14:25

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) หมายเหตุ

ชม 0019.3 ว 3798 ลว 24 ม.ค. 62.pdf
Download73
316.35 Kb
24.01.2019 17:25

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 3195.pdf
Download158
311.13 Kb
24.01.2019 10:49

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 50 ประจำปี 2562

ชม 0019.3 ว 3181.pdf
Download45
226.44 Kb
22.01.2019 16:36

เรียน นายอำเภอแม่แตง สะเมิง สันกำแพง และอำเภอไชยปราการ เรื่อง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมุู่บ้าน OTOP เพื่อกา

ชม 0019.3 ว 3178 ลว 22 ม.ค. 62.rar
Download52
8.37 Mb
22.01.2019 13:12

เรียน นายอำเภอหางดง สารภี ดอยสะเก็ด และนายอำเภอแม่อาย เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 3177 ลว 22 ม.ค. 62.rar
Download20
14.01 Mb
22.01.2019 13:09

เรียน นายอำเภอแม่ออน สารภี แม่อาย และนายอำเภอหางดง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.3 ว 3175 ลว 21 ม.ค. 62.rar
Download129
1.56 Mb
22.01.2019 09:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ชม 0019.3 ว 3164.pdf
Download52
48.37 Kb
21.01.2019 16:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงาน OTOP To The Tourist And Festival

ชม 0019.3 ว 270.pdf
Download78
725.86 Kb
13.02.2019 14:09

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม ฝาง สันป่าตอง สารภี สันทราย หางดง ฮอด ไชยปราการ และพัฒนาการอำเภอแม่ออน เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มป

ชม 0019.3 ว 216 ลว 7 ม.ค. 62.pdf
Download72
273.14 Kb
08.01.2019 11:49

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2562

ชม 0019.3 ว 211.pdf
Download90
154.32 Kb
07.01.2019 17:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

ชม 0019.3 ว 204.pdf
Download51
66.47 Kb
07.01.2019 18:09

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ถอดรหัสศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชม 0019.3 ว 11224.pdf
Download79
228.19 Kb
19.03.2019 10:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านมาตรฐานสากล

ชม 0019.3 ว 094.pdf
Download102
360.87 Kb
16.01.2019 15:10

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจสำหรับกลุ่ม OTOP ภาคเหนือฯ

ชม 0019.3 ว 036.pdf
Download70
1.78 Mb
07.01.2019 17:38

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.3 ว 035.pdf
Download57
131.03 Kb
07.01.2019 17:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเรื่อง "ค้นหา BRAND DNA กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA"

ชม 0019.3 9568 ลวันที่ 7 มี.ค.62 แจ้โอนเิน หมุนเวียน รอบ 3 ป
Download4
534.95 Kb
08.03.2019 10:30

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (หมุนเวียน รอบ 3 ปี 62)

ชม 0019.3 6856.pdf
Download20
243.46 Kb
21.02.2019 10:26

เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน ฯ

ชม 0019.3 6855.pdf
Download12
265.38 Kb
21.02.2019 10:24

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน ฯ

ชม 0019.3 5123.pdf
Download6
464.33 Kb
13.02.2019 14:06

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชม 0019.3 5105.pdf
Download24
107.51 Kb
12.02.2019 14:12

เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ชม 0019.3 5104.pdf
Download7
222.91 Kb
12.02.2019 14:10

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ชม 0019.3 5103.pdf
Download12
226.98 Kb
12.02.2019 14:12

เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ชม 0019.3 2658.pdf
Download8
34.66 Kb
18.12.2018 14:43

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะหฺ์เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย

ชม 0019.3 11221.pdf
Download9
81.73 Kb
18.03.2019 17:58

นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.3 . 6871 ลว. 21 ก.พ. 62.pdf
Download16
251.65 Kb
22.02.2019 13:00

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ชม 0019.2 ว456.pdf
Download96
361.75 Kb
11.03.2019 09:47

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2 ว 9582.pdf
Download109
1.81 Mb
12.03.2019 11:45

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี พ.ศ.2562

ชม 0019.2 ว 9570.pdf
Download67
86.83 Kb
07.03.2019 18:22

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ชม 0019.2 ว 9569.pdf
Download68
442.99 Kb
07.03.2019 18:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งสำเนารายงานการตรวจสอบเบื้องต้น ตามโครงการตรวจสอบการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชม 0019.2 ว 9560.pdf
Download95
112.1 Kb
06.03.2019 17:12

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.2 ว 9559.pdf
Download111
260.26 Kb
06.03.2019 14:47

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ตามตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ

ชม 0019.2 ว 6854.pdf
Download123
131.8 Kb
21.02.2019 09:57

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ชม 0019.2 ว 6844.pdf
Download105
287.98 Kb
18.02.2019 13:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งวที่ 1 (ฉบับแก้ไข)

ชม 0019.2 ว 6838.pdf
Download150
16.73 Mb
18.02.2019 09:52

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชม 0019.2 ว 5090 อำเภอดอยสะเก็ด.pdf
Download12
92.08 Kb
08.02.2019 11:12

เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง จังหวัดเชียงใหม่ขอแก้ไขรายละเอียดทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.

ชม 0019.2 ว 5090 อำเภอจอมทอ.pdf
Download9
92.34 Kb
08.02.2019 11:13

เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง จังหวัดเชียงใหม่ขอแก้ไขรายละเอียดทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.

ชม 0019.2 ว 5089.pdf
Download21
150.95 Kb
07.02.2019 14:44

เรียน นายอำเภอพร้าว และ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ชม 0019.2 ว 47350.pdf
Download95
92.46 Kb
03.12.2018 15:03

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

ชม 0019.2 ว 47316.pdf
Download106
2.5 Mb
27.11.2018 12:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ชม 0019.2 ว 47307.pdf
Download195
661.25 Kb
22.11.2018 11:00

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ชม 0019.2 ว 43959.pdf
Download74
123.6 Kb
31.10.2018 10:42

เรียน นายอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม ฝาง พร้าว สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ เรื่อง การจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลั

ชม 0019.2 ว 3840.pdf
Download151
194.71 Kb
04.02.2019 10:48

เรียน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดทะเบียนการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562

ชม 0019.2 ว 3823.pdf
Download181
661.05 Kb
31.01.2019 11:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในไตรมาส 2 ที่คงเหลือ และไตรมาส 3 - 4

ชม 0019.2 ว 37795.pdf
Download62
247.3 Kb
20.09.2018 11:51

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ชม 0019.2 ว 287.pdf
Download33
77.13 Kb
08.02.2019 17:22

เรียนพัฒนาการอำเภอแม่ออน สันกำแพง และพัฒนาการอำเภอสารภี เรื่อง การเข้าพื้นที่ติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ชม 0019.2 ว 283..pdf
Download111
323.06 Kb
11.02.2019 10:33

เรียน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดปฏิทินแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชม 0019.2 ว 11249.pdf
Download45
14.48 Mb
22.03.2019 11:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

ชม 0019.2 ว 11214.pdf
Download20
192.48 Kb
18.03.2019 10:39

เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสะเมิง และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ชม 0019.2 8242.pdf
Download10
243.46 Kb
05.03.2019 10:33

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.2 6826.pdf
Download14
189.59 Kb
13.02.2019 15:23

เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft) กิจกรรมการส่งเสริมหมุู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล

ชม 0019.2 306.pdf
Download26
140.66 Kb
18.02.2019 14:10

เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ชม 0019.2 2529.pdf
Download19
81.69 Kb
27.11.2018 15:11

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประกอบการจัดทำรายานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศร

ชม 0019.2 234.pdf
Download14
84.63 Kb
12.02.2019 12:21

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่อาย เรื่อง แผนปฏิบัติงานโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปี พ.ศ.2562

ชม 0019.2 1880.pdf
Download19
8.89 Mb
21.01.2019 15:57

เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564

ชม 0019.2 1866.pdf
Download15
39.1 Kb
17.01.2019 16:04

เรียน พัฒนาการอำเภอฮอด เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ชม 0019.1-38936-38937.pdf
Download27
1.08 Mb
26.09.2018 17:50

เรียนนายอำเภอแม่แจ่ม เมืองเชียงใหม่ และอำเภอฝาง เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1 ว51248.pdf
Download50
43.71 Kb
25.12.2018 14:25

เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ชม 0019.1 ว5092.pdf
Download59
36.03 Kb
08.02.2019 17:10

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจฯ

ชม 0019.1 ว47329.pdf
Download72
109.47 Kb
29.11.2018 11:33

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ชม 0019.1 ว002.pdf
Download71
217.95 Kb
02.01.2019 16:26

ด่วนที่สุด เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รายหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ชม 0019.1 ว. 3.pdf
Download57
41.7 Kb
27.02.2019 13:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งพัฒนาการอำเภอประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ชม 0019.1 ว 9571..pdf
Download55
390.95 Kb
08.03.2019 10:05

เรียน นายอำเภอแม่ริม ฮอด สันป่าตอง และอำเภอสารภี เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562

ชม 0019.1 ว 9560.pdf
Download76
109.9 Kb
07.03.2019 14:23

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการด้านการเงินงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชม 0019.1 ว 9557.pdf
Download92
2.41 Mb
06.03.2019 14:41

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 8240.pdf
Download124
634.46 Kb
05.03.2019 11:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

ชม 0019.1 ว 6869.pdf
Download80
458.75 Kb
22.02.2019 10:18

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ

ชม 0019.1 ว 6840.pdf
Download81
266.9 Kb
18.02.2019 13:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอแจ้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรม DPIS

ชม 0019.1 ว 53973.pdf
Download55
27.78 Kb
28.12.2018 13:11

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการพิเศษ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ พร้อมส่งผลงานที่แก้ไขแล้ว

ชม 0019.1 ว 49975.pdf
Download74
27.21 Kb
11.12.2018 17:35

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงสิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 49957.pdf
Download55
27.83 Kb
06.12.2018 12:21

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561

ชม 0019.1 ว 47311.pdf
Download90
43.01 Kb
26.11.2018 10:14

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561

ชม 0019.1 ว 42348.pdf
Download104
1.01 Mb
22.10.2018 18:23

เรียน นายอำเภอแม่อาย ฝาง แม่ออน และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 ว 4.pdf
Download34
45.5 Kb
22.03.2019 09:26

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2562

ชม 0019.1 ว 37837.pdf
Download66
131.85 Kb
25.09.2018 18:01

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

ชม 0019.1 ว 37831.pdf
Download73
470 Kb
24.09.2018 12:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชม 0019.1 ว 37829.pdf
Download30
80.92 Kb
21.09.2018 17:29

เรียน นายอำเภอสันกำแพง, แม่อาย และนายอำเภอไชยปราการ เรื่องกิจกรรมจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัรฑืและบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

ชม 0019.1 ว 37828.pdf
Download83
881.08 Kb
21.09.2018 15:55

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระและดำเนินการส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด

ชม 0019.1 ว 369.pdf
Download63
299.07 Kb
01.03.2019 11:41

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ปี 2562

ชม 0019.1 ว 342.pdf
Download9
125.72 Kb
22.02.2019 10:25

เรียน พัฒนาการอำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง เรื่อง การติดตามและศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชม 0019.1 ว 304.pdf
Download27
433.27 Kb
18.02.2019 12:59

เรียน พัฒนาการอำเภอแม่ริม สันป่าตอง ดอยสะเก้ด สันทราย เชียงดาว ดอยเต่า เรื่อง ขอเชิญให้ข้อมูลการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ชม 0019.1 ว 2720.pdf
Download15
30.83 Kb
28.12.2018 13:16

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา นายปิยวัตร มินสุวรรณ

ชม 0019.1 ว 237 อ.เชียดาว.pdf
Download13
116.68 Kb
12.02.2019 14:06

เรียน พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 237 อ.สันทราย.pdf
Download10
113.78 Kb
12.02.2019 14:07

เรียน พัฒนาการอำเภอสันทราย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 237 อ.สันกำแพ.pdf
Download26
115.87 Kb
12.02.2019 14:08

เรียน พัฒนาการอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 237 อ.ดอยสะเก็ด.pdf
Download9
116.66 Kb
12.02.2019 14:08

เรียน พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 2324.pdf
Download125
188.52 Kb
25.10.2018 11:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2561

ชม 0019.1 ว 227.pdf
Download143
170.26 Kb
09.01.2019 13:36

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสุูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ

ชม 0019.1 ว 2.pdf
Download51
43.5 Kb
29.01.2019 11:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2562

ชม 0019.1 ว 188.pdf
Download61
29.13 Kb
03.01.2019 16:25

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562

ชม 0019.1 ว 1868.pdf
Download94
24.87 Kb
17.01.2019 17:06

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กรอกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินฯ (สวัสดิการ)

ชม 0019.1 ว 1862.pdf
Download93
120.75 Kb
17.01.2019 15:48

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

ชม 0019.1 ว 1861.pdf
Download29
78.58 Kb
17.01.2019 15:47

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เวียงแหง และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาสที่ 2 (มกราคม

ชม 0019.1 ว 1844.pdf
Download47
27.42 Kb
16.01.2019 15:08

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562

ชม 0019.1 ว 119.pdf
Download60
50.52 Kb
17.01.2019 15:42

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีรายการขอเบิกเงินที่ถูกธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)

ชม 0019.1 ว 11233.pdf
Download44
119.4 Kb
20.03.2019 14:30

เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอฮอด นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอสารภี นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้สมั

ชม 0019.1 ว 11229.pdf
Download43
44.54 Kb
20.03.2019 13:19

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4-2562

ชม 0019.1 ว 11220.pdf
Download101
66.36 Kb
18.03.2019 17:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชม 0019.1 ว 1.pdf
Download84
31.06 Kb
07.01.2019 10:28

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ชม 0019.1 ว 078.pdf
Download64
28.93 Kb
24.12.2018 13:08

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ชม 0019.1 ว 027.pdf
Download95
34.67 Kb
07.01.2019 12:22

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562

ชม 0019.1 ว 024.pdf
Download33
32.91 Kb
04.01.2019 17:23

เรียน ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา นางสาวจริยา อินทา

ชม 0019.1 ว 002.pdf
Download27
221.43 Kb
02.01.2019 15:07

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รายหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ชม 0019.1 8214.pdf
Download35
46.27 Kb
01.03.2019 10:45

เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชม 0019.1 6870.pdf
Download6
190.34 Kb
22.02.2019 10:36

เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า

ชม 0019.1 47337.pdf
Download56
197.56 Kb
29.11.2018 16:31

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ชม 0019.1 47336.pdf
Download25
226.99 Kb
29.11.2018 16:28

เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ชม 0019.1 47335.pdf
Download24
227.89 Kb
29.11.2018 16:25

เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ชม 0019.1 38927-38935 38942.pdf
Download98
417.21 Kb
26.09.2018 18:54

เรียน นายอำเภอแม่อายอมก๋อย สันกำแพง สะเมิง ดอยเต่า ฮอด หางดง ดอยหล่อ ไชยปราการ และอำเภอแม่ออน เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

ชม 0019.1 3805.pdf
Download61
70.85 Kb
28.01.2019 10:32

เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ชม 0019.1 1863.pdf
Download15
23.83 Kb
17.01.2019 15:44

เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)

ชม 0019.1 118.pdf
Download31
37.94 Kb
17.01.2019 15:38

เรียน พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เรื่อง รายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)

ชม 0017.2 ว 2308แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย.pdf
Download60
83.42 Kb
17.01.2019 11:43

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในจังหวัด (แก้ไขบัญชีกลุ่มเป้าหมาย)

ชม 0017.2 ว 2308.pdf
Download135
89.49 Kb
15.01.2019 10:53

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในจังหวัด

ข่าวโทรพิมพ์ วิทยุ.pdf
Download93
34.47 Kb
21.11.2018 11:29

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ขม0019.3ว9591 ลว 13 มี.ค. 62.rar
Download14
4.25 Mb
13.03.2019 12:46

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม สันป่าตอง และนายอำเภอแม่วาง เรื่อง การอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการประชุมการขับเคลื่อนโครการส่เสริมวินัยการออมฯ.pdf
Download94
26.97 Kb
16.01.2019 15:04

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการประชุม การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ (ครั้งที่ 3) วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติแกรนด์วิว โรงแรมแกรนด์วิว จัง

กอทุนแม่แม่แจ่ม.docx
Download22
24.32 Kb
15.01.2019 16:16

อ.แม่แจ่มส่งรายงานผลกองทุนแม่ค่ะ

กลุ่มเป้าหมายโครการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 62.xlsx
Download54
14.52 Kb
21.12.2018 15:33

ไฟล์เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ชม 0019.3/ว 51235 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 21 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

กลุ่มเป้าหมายโครการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP QD 62.xl
Download56
34.14 Kb
21.12.2018 15:31

ไฟล์เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ชม 0019.3/ว 51234 ลงวันที่ 21 ธ.ค.61

กลุ่มออมทรัพย์พฤศจิกายน 61.xlsx
Download21
14.57 Kb
16.11.2018 12:06

อ.ฮอด ขอส่งข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

3.แบบฟอร์มรายชื่อเด็กเข้ารับทุนช่วยเหลือกอทุนพัฒนาเด็กฯ4.xls
Download9
11.9 Kb
05.03.2019 12:47

ส่งแบบฟอร์มเด็กรับทุนฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้อ.สันป่าตองครับ

29112561 นำเสนอ จปฐ. ปี 2561.rar
Download140
15.74 Mb
29.11.2018 17:12

เพาเวอร์พ้อยนำเสนอการประชุม จปฐ. ปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

2 ไฟล์วิทยากรอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย 62 19-20 พ.ย.61
Download171
20.25 Mb
21.11.2018 12:06

ขอส่งไฟล์นำเสนอในการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

1นส.ปปส.และสิ่ที่ส่มาด้วย13.pdf
Download0
3.38 Mb
22.03.2019 17:20

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ชม 0019.2/ว 11249

1 ไฟล์วิทยากรอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย 62 19-20 พ.ย.61
Download171
155.24 Mb
21.11.2018 10:31

ขอส่งไฟล์นำเสนอในการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 708.54 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่