ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มีนาคม 19, 2018
แบบสรุปประเมินผล-ขยายผลสัมมาชีพ.docx
Download0
43.93 Kb
19.03.2018 22:16

สพอ.แม่อาย สรุปประเมินผลขยายผลสัมมาชีพ

สรุปขยายผลสัมมาชีพ.docx
Download0
19.13 Mb
19.03.2018 22:15

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานสรุปผลขยายผลสัมมาชีพ

ส่วนที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูล-ศูนย์สาธิต.docx
Download0
17.11 Kb
19.03.2018 22:06

สพอ.แม่อาย ส่งสรุปผลกิจกรรมส่วนที่ 2 ศูนย์สาธิตการตลาดค่ะ

สิ่ที่ส่มาด้วย 2แบบสำรวจกอทุนชุมชนระดับหมู่บ้านใหม่.doc
Download0
465 Kb
19.03.2018 17:25

อ.สันกำแพงส่งแบบสำรวจและสรุปกองทุนชุมชนัหนุนเสริมสัมมาชีพ

กทผ.NISPA อ.เวียแห เดือนมีนาคม 2561.xls
Download0
33.5 Kb
19.03.2018 15:59

รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.เวียงแหง

รายาน ยอดแม่แจ่ม มีค.61.xlsx
Download0
14.2 Kb
19.03.2018 15:31

แม่แจ่มส่งรายงานตลาดประชารัฐ์เดือน มีค.61

เดือน มี.ค.61.docx
Download1
23.67 Kb
19.03.2018 15:05

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ อำเภออมก๋อย เดือน มี.ค.61

รายานออมทรัพย์ มี.ค.61.xlsx
Download0
15.69 Kb
19.03.2018 14:58

รายงานออมทรัพย์ฯ อำเภออมก๋อย เดือน มี.ค.60

SE ปี 61 อ.แม่ริม มี.ค. 61.xls
Download3
53 Kb
19.03.2018 12:31

อ.แม่ริม ส่งรายงาน SE มี.ค.61

รายานรูปกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์61.docx
Download6
3.21 Mb
19.03.2018 11:22

ฝาก การเงิน ดอยเต่าแนบภาพกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์

มีนาคม 18, 2018
อ.เชียดาว รายาน SE มี.ค. 61 .xls
Download5
39 Kb
18.03.2018 09:55

อ.เชียงดาว รายงาน SE เดือน มี.ค. 61

มีนาคม 17, 2018
SE ปี 61.xls
Download4
243 Kb
17.03.2018 13:57

ดอยสะเก็ด ส่งรายงาน SE ให้คุณหมูแดงค่ะ

มีนาคม 16, 2018
SE ปี 61 อ.พร้าว เดือนมีนาคม 61.xls
Download6
31 Kb
16.03.2018 22:57

อ.พร้าว รายงาน SE เดือนมี.ค. 61

รายานจปฐอำเภอเมือเชียใหม่61.xls
Download2
128.5 Kb
16.03.2018 15:45

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานจปฐ 16 มีค 61

แบบตอบรับประชุมออมทรัพย์ แม่แจ่ม.xlsx
Download3
10.1 Kb
16.03.2018 14:58

แบบตอบรับ ประชุมเครือข่ายออมทรัพย์

รายานความก้าวหน้า จปฐ กัลยาณิวัฒนาจปฐ 16.03.61.xlsx
Download2
11.2 Kb
16.03.2018 14:34

อ.กัลยา ส่งรายงานความก้าวหน้าจปฐ.

รายานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้ที่ที่ ๑๓.xls
Download1
35 Kb
16.03.2018 14:02

ดอยสะเก็ดรายงานข้อมูล จปฐ.ครั้งที่ 13 ค่ะ

ลำดับที่ 1.docx
Download2
478.99 Kb
16.03.2018 13:55

อ.สันกำแพงส่งรายงานการจัดกิจกรรมครบ 44 ปี

แบบใหม่ มีค 61.xls
Download3
40.5 Kb
16.03.2018 13:51

แม่แจ่ม ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน มีค 61 ครับ

se ไชยปราการ 2561รายานเดือน มีค61.xlsx
Download5
12.81 Kb
16.03.2018 12:13

อ.ไชยปราการ ส่งรายงาน se

รายาน se อมก๋อย.xlsx
Download3
22.46 Kb
16.03.2018 11:14

ส่งรายงาน SE อำเภออมก๋อย เดือนมีนาคม 61

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ฮอด16032561.xlsx
Download1
12.79 Kb
16.03.2018 10:55

ฮอดส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. 16032561

รายานความก้าวหน้าจปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 13.xlsx
Download2
12.74 Kb
16.03.2018 10:12

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ.ค่ะ

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ อ.เมือเชียใหม่ 15 มีนาคม 61.xlsx
Download2
12.66 Kb
16.03.2018 09:48

ิอ.เมือง ส่งรายงานข้อสั่งการนายก

SE ปี 61 อ.เมือเชียใหม่ เดือนมีนาคม 61.xls
Download9
35.5 Kb
16.03.2018 09:43

อ.เมือง ส่งรายงานSE ให้คุณหมูแดง

SE ปี 61มี.ค. -ฮอด.xls
Download6
52 Kb
16.03.2018 09:42

อ.ฮอด ส่งรายงาน SE ประจำเดือน มี.ค.

รายาน.xlsx
Download5
14.9 Kb
16.03.2018 04:25

อำเภอแม่อายส่งแบบรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

มีนาคม 15, 2018
แบบรายานNISPA อ.แม่แจ่มเชียใหม่ วันที่ 15 มีนาคม 61.xlsx
Download3
12.67 Kb
15.03.2018 21:43

อำเภอแม่แจ่มรายงาน NISPA วันที่ 15 มีนาคม

อ.สันกำแพ ส่แบบรายานตามข้อสั่การนายกฯ.xlsx
Download2
15 Kb
15.03.2018 19:13

ฝากให้คุณเสาวภาคย์

ประเมินผลโรเรียน OTOP อ.หาด.rar
Download0
1.45 Mb
15.03.2018 18:25

อ.หางดง ส่งประเมินผลโรงเรียนOTOP ค่ะ

แบบสรุปประเมินผล-ส่่เสริมศูนย์สาธิตการต.docx
Download4
31.31 Kb
15.03.2018 18:15

แม่อาย ส่งแบบแระเมินกิจกรรมศูนย์สาธิต ส่วน 1 และ 2 ให้คุณเสาวภาค

รายานส่กรมฯ 1คร.1สญ.-แม่อาย.xlsx
Download4
132.1 Kb
15.03.2018 18:14

รายงาน 1 คร. 1 สัญญา ให้หมูแดง

ทะเบียนรายชื่อจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561.do
Download2
15.52 Kb
15.03.2018 17:47

อ.สันกำแพง ส่งหัวข้อ km

แบบรายาน SSG ปี 2561.xlsx
Download3
16.83 Kb
15.03.2018 17:10

แม่ริมส่งรายงานSSGปี61ให้หมูแดง

2 แบบจัดเก็บข้อมูลSSG.docx
Download5
28.3 Kb
15.03.2018 16:16

อ.สารภี ส่งรายงาน SSG

ประเมินSSG แบบ 1 แบบ 2.doc
Download2
92 Kb
15.03.2018 15:45

อ.เมืองส่งแบบประเมินออมทรัพย์ แบบ 1 แบบ 2

แบบรายานผลการจัดกิจกรรมวันออมทรัพย์เพื.docx
Download7
700.08 Kb
15.03.2018 14:33

รายงานผลการจัดตั้งวันคล้ายก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ อ.แม่อาย 6 มี.ค. 2561

อ.เมือรายานออมทรัพย์ มีค.61.xls
Download1
468 Kb
15.03.2018 14:25

อ.เมืองส่งรายงานออมทรัพย์ประจำเดือนมีนาคม 2561

SE ปี 61แม่แจ่ม มีค.61.xls
Download3
75 Kb
15.03.2018 11:55

แม่แจ่มส่งรายงาน SE

รายานกอทุนแม่ 15 มี.ค.61.xlsx
Download2
13.35 Kb
15.03.2018 11:27

อ.จอมทอง รายงานกองทุนแม่ มี.ค.

2 แบบจัดเก็บข้อมูล ออมทรัพย์ SSG 61 แม่แจ่ม.docx
Download9
58.08 Kb
15.03.2018 09:45

ฝากให้พี่เอป ค่ะ

ส่วนที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูลรายานSSG.docx
Download3
23.07 Kb
15.03.2018 09:26

อำเภอฮอด ส่งรายงาน SSG ส่วนที่ 2

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนมีนาคม 256
Download7
50 Kb
15.03.2018 08:23

อ.เวียงแหง รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนมีนาคม 2561

มีนาคม 14, 2018
ส่วนที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูล.docx
Download9
25.73 Kb
14.03.2018 21:41

อ.ฝางส่งส่วนที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูลฯ

รายานผลกล่มออมทรัพย์ SSG ปี 2561 อ.พร้าว.rar
Download5
12.21 Kb
14.03.2018 18:27

ส่งรายงานผลออมทรัพย์ ssg อ.พร้าว

ลำดับที่ 5 ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ 1 คร 1 .docx
Download2
13.87 Kb
14.03.2018 17:44

อ.สันกำแพงส่งข้อมูลครัวเรือน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ประจำปี 60

แบบตอบรับ โครการสตรี16.03.61.pdf
Download1
59.3 Kb
14.03.2018 15:31

อ.กัลยาส่งแบบตอบรับ โครงการสตรี

รายาน SE ประจำเดือน มี.ค 61.xls.xlsx
Download3
10.84 Kb
14.03.2018 14:12

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงาน SE เดือน มี.ค

4รายานออมทรัพย์ มีค61-จอมทอ.xls
Download3
66 Kb
14.03.2018 14:02

อ.จอมทอง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ คะ

แบบฟอร์มรายานความก้าวหน้าอำเภอ.xlsx
Download9
24.08 Kb
14.03.2018 11:49

อ.สารภี ส่งรายงานความก้าวหน้ากองทุนบทบาทสตรี

ส่รายชื่อเด็กรับทุนฯ.xlsx
Download3
9.6 Kb
14.03.2018 09:18

อำเภอฮอด รายชื่อเด็กรับทุนอุการะฯ จำนวน 5 คน

แบบรายาน ครม.61. มีค.doc.doc
Download4
39 Kb
14.03.2018 09:06

อ.แม่วางส่งรายงานตามมติ ครม. ประจำเดือน มี.ค. ครับ

แบบรายาน SE แม่วา ปี 61 มี.ค...xls
Download4
241.5 Kb
14.03.2018 09:03

แม่วางส่งรายงาน SE 8iy[

รายานออมทรัพย์ มี.ค. 61.xls
Download2
40 Kb
14.03.2018 09:02

อ.แม่วางรายงาน กลุ่มออมทรัพย์ ครับ

มีนาคม 13, 2018
รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 61.rar
Download2
32.31 Kb
13.03.2018 23:02

ออมทรัพย์แม่อายมีค.61

รายานกอทุนแม่มี.ค61.แม่อาย.docx
Download3
26.79 Kb
13.03.2018 22:22

รายงานกทผ.มีค 61

แบบสรุปประเมินผลจัดตั้ออมทรัพย์.doc
Download4
88.5 Kb
13.03.2018 21:33

อำเภอดอยหล่อส่งแบบสรุปประเมินจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ

แบบสรุปประเมินผล SSG .doc
Download6
88 Kb
13.03.2018 21:32

อำเภอดอยหล่อส่งแบบประเมิน SSG

ข้อสั่การนายกอ.แม่อาย-มี.ค.61.xls
Download3
33 Kb
13.03.2018 19:44

สพอ.แม่อาย รายงานข้อสั่งการนายกเดือนมีนาคม 61

Download5
1.01 Mb
13.03.2018 17:48

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 16 มี.ค. 61 อำเภอพร้าว

1คร.1สญ. ปี 2560 อ.ดอยเต่า.xlsx
Download10
127.28 Kb
13.03.2018 16:35

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (ฝากหมูแดงจ้า)

รายาน SE ปี 61 เดือน มี.ค. แปล 5 อ.ดอยเต่า.xls
Download4
50.5 Kb
13.03.2018 15:47

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน SE เดือน มีนาคม 2561

รายานผลการดำเนินการตามข้อสั่การฯ เดือน มี.ค.61.xls
Download6
31.5 Kb
13.03.2018 15:32

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานตามข้อสั่งการฯ เดือน มีนาคม 2561

รายานออมทรัพย์ เดือน มี.ค.ปี2561.xlsx
Download3
14.38 Kb
13.03.2018 15:24

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เดือน มีนาคม 2561

รายานส่กรมฯ 1คร.1สญ. ปี 2560 อ.เชียดาว.xlsx
Download7
129.08 Kb
13.03.2018 14:10

อ.เชียงดาว ส่งข้อมูล 1 คร. 1 สัญญา ปี 2560

อ.สะเมิ รายานออมทรัพย์ มี.ค. 2561.xls
Download4
46.5 Kb
13.03.2018 12:54

สพอ.สะเมิง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ ประจำเดือน มี.ค.2561 ครับ

พร้าว แบบรายานผลการดำเนินการตามข้อสั่การขอนายกรัฐมนตรีจากการ
Download4
78.96 Kb
13.03.2018 12:06

พร้าว รายงานข้อสั่งการนายก มีนาคม ๒๕๖๑

านกะตุ้กะตั.rar
Download6
596.16 Kb
13.03.2018 11:05

อำเภอสารภีขอส่งแบบประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนโอทอปหลักสูตรผู้ประกอบการขั้นพื้นฐาน

มีนาคม 12, 2018
จอมทอ-สรุปออมทรัพย์ฯ SSG.doc
Download12
21.16 Mb
12.03.2018 17:14

อ.จอมทอง ส่งสรุปรายงานออมทรัพย์ SSG

รายานบทบาทสตรี ทุกวันที่ 5 ขอเดือน.xlsx
Download7
12.31 Kb
12.03.2018 16:52

อ.แม่ริม ส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน มี.ค.61

รายานศูนย์จัดการกอทุนชุมชน.rar
Download11
31.81 Kb
12.03.2018 16:26

อ.เชียงดาวรายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน(1 ครัวเรือน 1 สัญญา) ครั้งที่ 1-2 ให้คุณหมูแดง

จอมทอ-ตอบรับประชุมออมทรัพย์.xlsx
Download7
10.31 Kb
12.03.2018 16:16

อ.จอมทอง ส่งแบบตอบรับประชุมกลุ่มออมทรัพย์ฯ

eset อ.พร้าว.xlsx
Download3
11.62 Kb
12.03.2018 16:15

อ.พร้าว รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบรายงานผลการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสฯ

มีนาคม 11, 2018
Download18
25.59 Mb
11.03.2018 23:35

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานความก้าวหน้า 1 คร. 1 สัญญา

Download11
25.59 Mb
11.03.2018 23:34

อ.สันป่าตอง ส่งแบบรายงานข้อมูล 1 คร. 1 สัญญา

Download9
25.59 Mb
11.03.2018 23:32

ุนำส่ง รายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯ

7. แบบรายานการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี2561 มี.ค.6
Download9
68 Kb
11.03.2018 23:05

อ.สันป่าตอง รายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ มี.ค.61

รายานบทบาทสตรี ประจำเดือน มีค.๖๑.xlsx
Download6
12.48 Kb
11.03.2018 16:59

ดอยสะเก็ดรายงานบทบาทสตรี

แบบประเมินผลสำหรับผู้ร่วมโครการศูนย์จัดการกอทุนชุมชนฯ.doc
Download19
107 Kb
11.03.2018 16:09

อ.หางดง ส่งแบบประเมินผลโครงการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

รายานออมทรัพย์ มี.ค.61.xlsx
Download5
40.96 Kb
11.03.2018 14:15

อ.ดอยสะเก็ด ส่งรายงานออมทรัพย์เดือน มีนาคม 61

มีนาคม 10, 2018
รายานออมทรัพย์ สิ่ที่ส่มาด้วย3และ4.xlsx
Download4
25.76 Kb
10.03.2018 15:22

อ.เมืองส่งรายงานออมทรัพย์(สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4)

รายานความก้าวหน้า จปฐ กัลยาณิวัฒนาจปฐ 09.03.61.xlsx
Download5
11.19 Kb
10.03.2018 11:37

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ 9.03.61

มีนาคม 9, 2018
รายานความก้าวหน้าจปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 12.xlsx
Download2
12.76 Kb
09.03.2018 16:47

อ.แม่วาง รายงานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 12 ค่ะ

รายรานออมทรัพย์หาด มีค..61.xls
Download8
68 Kb
09.03.2018 16:30

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ มีค.61 ค่ะ

แบบรายานข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้
Download6
14.83 Kb
09.03.2018 16:09

อ.ฝางส่ง ๑ สัญญา ๑ ครัวเรือน ให้หมูแดง

สรุปเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SS
Download11
14.75 Mb
09.03.2018 15:53

อ.ฝางส่งแบบสรุปออมทรัพย์ฯ

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ฮอด09032561.xlsx
Download4
12.78 Kb
09.03.2018 15:01

ฮอดส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. 09032561

รายานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 รอบ 11.xlsx
Download3
11.75 Kb
09.03.2018 14:03

อำเภอฝางรายางานความคืบหน้า จปฐ รอบ ที่ 11

แบบทะเบียนรายชื่อ VDR เป้าหมาย อ. ดอยหล่อ 1.docx
Download3
13.34 Kb
09.03.2018 11:51

อำเภอดอยหล่อส่งพื้นที่เป้าหมาย VDR/TDR ประจำปี 2561

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอ
Download2
29.51 Kb
09.03.2018 11:30

อำเภอสะเมิงส่งรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอสะเมิง ปี ๒๕๖๑ ครั้ที่ 12

มีนาคม 8, 2018
ปี 61าน กทผ นิชป้า มี.ค.61.xlsx
Download3
12.24 Kb
08.03.2018 16:26

แม่ออนรายงานยาเสพติด มีค.61

ปี61รายานออมทรัพย์ มี.ค.61.xlsx
Download6
18.35 Kb
08.03.2018 16:26

แม่ออนรายงานออมทรัพย์ มีค.61

แบบรายานความก้าวหน้า ศูนย์จัดการทุนชุมชนอ.สันทราย1คร.1สัญญา.
Download13
19.44 Kb
08.03.2018 13:47

สันทรายงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา มีค.61

ร.ออม มีค.61สันทราย.xlsx
Download5
22.98 Kb
08.03.2018 13:30

สันทรายรายงานออมทรัพย์10มีค.

อ.จอมทอ แบบฟอร์มรายานความก้าวหน้าอำเภอ.xlsx
Download2
23.82 Kb
08.03.2018 10:20

อ.จอมทองส่งแบบรายงานความก้าวหน้า กองทุนสตรี

มีนาคม 7, 2018
SSG ปี 2561.xlsx
Download14
15.46 Kb
07.03.2018 16:51

อ.สันกำแพงส่งรายงาน SSG จำนวน 2 กลุ่ม

สรุปรายานแผนการขับเคลื่อนฯ ปี 2561 ราย 5 มี.ค.61.docx
Download21
16.07 Kb
07.03.2018 15:59

อ.สันกำแพงรายงานแผนการขับเคลื่อนกองทุนฯหนุนเสริมสัมมาชีพ ปี 61

ทะเบียนรายชื่อจัดการความรู้ อำเภอเวียแห.docx
Download3
16.16 Kb
07.03.2018 15:19

อ.เวียงแหง ขอส่งทะเบียนรายชื่อการจัดการองค์ความรู้

รายานครัวเรือนยากจน.xlsx
Download4
21.74 Kb
07.03.2018 13:54

อ.ฝางส่งรายงานครัวเรือนยากจน

รายานออมทรัพยฯเดือนมีนาคม.xlsx
Download6
15.68 Kb
07.03.2018 11:10

อ.ฝางส่งรายงานออมทรัพย์ฯเดือนมีนาคม

มีนาคม 6, 2018
2 แบบจัดเก็บข้อมูลSSG อมก๋อย.docx
Download9
24.8 Kb
06.03.2018 17:39

ส่งส่วนที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูลSSG อำเภออมก๋อย

ทะเบียนKM ประจำปี 2561 อำเภอแม่วา.docx
Download7
15.49 Kb
06.03.2018 13:38

อ.แม่วาง ส่งทะเบียนการจัดการความรู้ ค่ะ

มีนาคม 5, 2018
ส่วนที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูลSSG.docx
Download11
33.86 Kb
05.03.2018 20:53

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานสรุปผลส่วนที่ ๒ โครงการ SSG ให้พี่หมูแดงค่ะ

ทะเบียนรายชื่อจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561.
Download11
15.2 Kb
05.03.2018 20:21

อำเภอแม่แจ่มส่งแบบทะเบียนรายชื่อการจัดการความรู้ฯ ประจำปี 2561

รายชื่อ ดูาน บ้านปไคร้.xlsx
Download3
11.05 Kb
05.03.2018 18:49

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อคนดูงาน โครงการหมู่บ้านสานพลังประชารัฐ

รายานส่กรมฯ 1คร.1สญ-แม่อาย..xlsx
Download8
122.33 Kb
05.03.2018 18:48

สพอ.แม่อาย ส่งรายงาน ๑ คร. ๑ สัญญา ให้พี่หมูแดงเจ้า

จอมทอ.rar
Download15
1.4 Mb
05.03.2018 17:45

จอมทอง ขอส่งไฟล์การจัดการความรู้ (KM)

บ้่านโป ดูานแพร่ น่าน.xlsx
Download3
18.09 Kb
05.03.2018 15:30

อ.สันทราย ส่งรายชื่อดูงานแพร่-น่าน ค่ะ

รายชื่อสตรีเข้าร่วมาน สนป..xlsx
Download10
13.13 Kb
05.03.2018 09:31

รายชื่ิิอสตรีอำเภอเมืองเข้าร่วมงาน สนป.6มีค.61

มีนาคม 4, 2018
แบบยืนยันตัวตนว่าอยู่จริ.pdf
Download10
169.34 Kb
04.03.2018 15:17

อำเภอสะเมิงส่งแบบยืนยันตัวตน กรณีเลขบัตรประชาชนซ้ำใน จปฐ. ปี 2561

มีนาคม 3, 2018
รายานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้ที่ที่ ๑๑.xls
Download4
35 Kb
03.03.2018 08:10

อ.ดอยสะเก็ดส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 11

รายานความก้าวหน้า จปฐ 2.03.61.xlsx
Download4
11.2 Kb
03.03.2018 07:56

อ.กัลยาณิวัฒนาส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ 2.03.61

มีนาคม 2, 2018
สำเนา รายาน จปฐ.แม่ริม ครั้ที่ 11.xlsx
Download3
38.78 Kb
02.03.2018 18:21

อ.แม่ริม ส่งรายงาน จปฐ.ครั้งที่ 11 คะ

SSG อมก๋อย ปี 2561.xlsx
Download6
16.31 Kb
02.03.2018 18:03

รายงานกลุมออมทรัพยฯ SSG อำเภออมก๋อย ครับ

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอ
Download2
29.51 Kb
02.03.2018 17:33

อำเภอสะเมิงส่งรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอสะเมิง ปี ๒๕๖๑ ครั้ที่ 11

รายานความก้าวหน้าจปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 11.xlsx
Download3
12.78 Kb
02.03.2018 16:35

อ.แม่วาง ส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่11 ค่ะ

รายานผลความก้าวหน้าจปฐ 61 อ เมือ รายอาทิตย์.xls
Download5
124.5 Kb
02.03.2018 15:31

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานความก้าวหน้าจปฐ.งวดที่ 11

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี 61 อ.สารภี.xls
Download2
194 Kb
02.03.2018 10:57

อ.สารภีส่งรายงาน จปฐ.ครั้งที่11

SSG ปี 2561อ.ดอยสะเก็ด.xlsx
Download7
12.14 Kb
02.03.2018 09:25

อ.ดอยสะเก็ด ส่งรายงาน ssg

ทะเบียนการควบคุมการติดต่อโปรแกรมป้อกันไวรัส ESET Endpoint ปี
Download5
12.14 Kb
02.03.2018 08:35

อ.เวียงแหง ขอส่งทะเบียนการควบคุมโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset endpoint 2561

ตาราฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯ2561.xls
Download5
30.5 Kb
02.03.2018 08:17

อ.ไชยปราการฝากส่งตารางฝึกอบรมให้น้องเมย์ กองทุุนพัฒนาบทบาทสตรี

มีนาคม 1, 2018
รายานส่กรมฯ 1คร.1สญ.อ.ดอยสะเก็ด.xlsx
Download5
122.57 Kb
01.03.2018 21:34

อ.ดอยสะเก็ดส่งรายงาน 1 คร. 1 สัญญา

รายานออมทรัพย์เดือน ก.พ.61.xlsx
Download4
15.62 Kb
01.03.2018 14:28

อ.เชียงดาว ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนกุมภา

รายานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 รอบ 10.xlsx
Download3
11.9 Kb
01.03.2018 11:57

รายงานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ อำเภอฝาง 2561 รอบ 10

ทะเบียนคุมการติดตั้โปรแกรม Eset 2561 อ ฝา.xlsx
Download6
10.5 Kb
01.03.2018 11:52

ทะเบียนคุมการติดตั้โปรแกรม Eset 2561 อ ฝาง

กุมภาพันธ์ 28, 2018
แบบรายาน SSG ปี 2561-แม่อาย.xlsx
Download12
15.02 Kb
28.02.2018 23:16

สพอ.แม่อาย รายงาน SSG

สิ่ที่ส่มาดว้ย 2 ทะเบียนคุมการติดตั้โปรแกรม Eset 2561.xlsx
Download6
10.26 Kb
28.02.2018 19:51

อำเภอสะเมิงส่งทะเบียนการควบคุมการติดต่อโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ปี 25561

อ.เมือ ส่รายาน SSG บ้านสันป่าเลีย หมู่ 4 ต.หนอหอย.rar
Download9
3.65 Mb
28.02.2018 17:11

อ.เมืองส่งรายงาน SSG

ทะเบียนการควบคุมการติดต่อโปรแกรมป้อกัน.xlsx
Download7
10.21 Kb
28.02.2018 16:58

อ. เชียงดาว ขอส่ง ทะเบียนการควบคุมการติดต่อโปรแกรมห้องกันไวรัส ESET Endpoint ปี 2561

แบบสรุปประเมินผล SSG 2561.docx
Download12
46.97 Kb
28.02.2018 16:29

อ.สันทราย ส่งแบบสรุปประเมินผล พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SSG

แบบรายานความก้าวหน้า ศูนย์จัดการทุนชุมชนอ.สันทราย.xlsx
Download10
19.47 Kb
28.02.2018 12:02

รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดการทุนชุมชนอำเภอสันทราย

รายานกอทุนแม่15ก.พ.61.docx
Download8
23.72 Kb
28.02.2018 08:46

รายงานกองทุนแม่แม่อายกพ.61

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 61.xls
Download4
168.5 Kb
28.02.2018 08:25

รายงานออมทรัพย์กุมภาพันธ์61

กุมภาพันธ์ 27, 2018
1 ครัวเรือน 1 สัญญา.xls
Download12
28 Kb
27.02.2018 17:01

อ.หางดง ส่งข้อมูล 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ให้คุณหมูแดง ค่ะ

มกรา 61.xls
Download5
48.5 Kb
27.02.2018 15:21

อ.แม่แตง รายงานออมทรัพย์ ก.พ. อาจจะส่งแล้ว แต่จะส่งอีก

รายานส่กรมฯ 1คร.1สญ.ไชยปราการ.xlsx
Download10
130.38 Kb
27.02.2018 13:20

อ.ไชยปรากรส่งรายงาน 1 คร.1สญ.

รายชื่อบ้านป่าตึ.xlsx
Download7
14.21 Kb
27.02.2018 12:43

อำเภอแม่แจ่ม ฝากให้อ้ายศวัส

อ.สะเมิ รายานSSG และศูนย์จัดการกอทุน ปี 61.rar
Download15
115.63 Kb
27.02.2018 10:05

อ.สะเมิง ส่งรายงานSSG และศูนย์จัดการกองทุน ปี 61 ให้พี่หมูแดงครับ

SSG.xlsx
Download16
12.71 Kb
27.02.2018 09:04

สันทรายส่งรายงาน SSG ให้หมูแดง

กุมภาพันธ์ 26, 2018
ลทะเบียน ต.ค.-มี.ค. 61.xlsx
Download5
14.33 Kb
26.02.2018 16:47

อ.แม่แตง รายงานผู้ลงทะเบียน OTOP

จปฐ กัลยาณิวัฒนา23.02.61 1.xlsx
Download4
10.8 Kb
26.02.2018 16:19

อ.กัลยาณิวัฒนาส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. 23.02.61

ยืมเิน เวที ที่ 1.pdf
Download12
683.84 Kb
26.02.2018 15:51

แม่แจ่มส่งเอกสารยืมเงิน ไทยยั่งยืน เวที 1 ิ

2018-02-26_12-16-37_winscan_to_pdf.pdf
Download27
828.36 Kb
26.02.2018 12:20

อำเภอฝาง ขอส่งแบบยืมเงินโครงการไทยนิยม

รายานวัสดุคเหลือขอ ไตรมาส ๑-๓ สต.ปี ๖๑.docx
Download9
164.66 Kb
26.02.2018 09:49

ดอยสะเก็ดส่งรายงานวัสดุ

กุมภาพันธ์ 25, 2018
รายานครัวเรือนยากจน 2561 อ.เชียดาว 1.xls
Download8
1.7 Mb
25.02.2018 23:11

รายงานแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน อ.เชียงดาว (ส่งพี่วิญญู)

รายานส่กรมฯ 1คร.1สญ..xlsx
Download16
130.91 Kb
25.02.2018 17:39

รายงาน 1 คร 1 สัญญา อำเภออมก๋อย

แบบรายานลทะเบียน OTOPอ.เชียดาว .xlsx
Download5
14.13 Kb
25.02.2018 14:34

รายงานลงทะเบียน OTOP เชียงดาว

กุมภาพันธ์ 24, 2018
แบบรายานลทะเบียน OTOP 61-อมก๋อย.xlsx
Download6
14.43 Kb
24.02.2018 12:58

รายงานลงทะเบียน OTOP อำเภออมก๋อย

กุมภาพันธ์ 23, 2018
ชี้แจสตวัสดุสตรี-60.docx
Download12
896.03 Kb
23.02.2018 16:16

อำเภอแม่อาย ชี้แจงวัสดุประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ 2560

รายานครัวเรือนยากจน แม่อาย ครั้ที่ 2.xls
Download6
1.56 Mb
23.02.2018 15:38

สพอ.แม่อาย รายงานครัวเรือนยากจน เพิ่มเติม ให้พี่วิญญูค่ะ

แบบรายานลทะเบียน OTOP 61.xlsx
Download6
14.17 Kb
23.02.2018 15:29

อำเภอสะเมิงส่งแบบรายงานลงทะเบียน OTOP 61

แม่ริม ชี้แจการเบิกวัสดุโครการฯบทบาทสตรี.pdf
Download12
722.63 Kb
23.02.2018 15:09

อ.แม่ริม ชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมคณะอนุฯ ปี 60

รายานวัสดุคเหลือขอ สต.ปี ๖๑.docx
Download2
235.43 Kb
23.02.2018 14:33

ดอยสะเก็ดส่งรายงาน สตง.

รายานความก้าวหน้าจปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 10.xlsx
Download6
12.79 Kb
23.02.2018 14:19

อ.แม่วางขอส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 10 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ

OTOP 61 ไตรมาส 1-2 อ.ดอยสะเก็ด.xlsx
Download4
14.43 Kb
23.02.2018 14:16

ดอยสะเก็ด ส่ง โอทอปลงทะเบียน ไตรมาส1-2

รายละเอียดชี้แจ สต. แม่วา ครั้ที่ 2.docx
Download4
349.61 Kb
23.02.2018 14:09

อ.แม่วาง ส่งรายละเอียดชี้แจงการจัดซื้อวัสดุ ประชุมคณะอนุฯ งวดที่ 2 ค่ะ

อำเภอฝาชี้แจรายละเอียดการเบิกค่าวัสดุ และการใช้วัสดุ.docx
Download3
431.63 Kb
23.02.2018 14:04

อำเภอฝางชี้แจงรายละเอียดการเบิกค่าวัสดุสตรี

หลักฐานชี้แจวัสดุอนุฯ.docx
Download14
711.35 Kb
23.02.2018 13:21

วัสดุฯ คณะอนุฯ สตรี

รายานลทะเบียน OTOP 611-2 ดอยเต่า.xlsx
Download5
14.47 Kb
23.02.2018 12:53

ดอยเต่ารายงาน ยอด โอทอบ

แบบรายานลทะเบียน OTOP 61 ไตรมาส 1- 2.xlsx
Download4
25.11 Kb
23.02.2018 10:28

อ.พร้าว ส่งรายงานลงทะเบียนโอทอปรายใหม่ ไตรมาส 1-2

กุมภาพันธ์ 22, 2018
อ.แม่แจ่ม แบบรายานลทะเบียน OTOP 61.xlsx
Download7
14.14 Kb
22.02.2018 20:53

อำเภอแม่แจ่มส่งรายงานแบบลงมะเบียนOTOP

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอ
Download2
29.49 Kb
22.02.2018 19:59

อำเภอสะเมิงส่งแบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ ครั้ที่ 10

Download16
388.4 Kb
22.02.2018 19:07

รูปวัสดุฯ อ.สันป่าตอง ประกอบการชี้แจง สตง.

Download19
124.17 Kb
22.02.2018 18:42

หนังสือชี้แจงวัสดุฯ สตง. หน้า 2

61 นำส่ ชี้แจเินให้ สต. หน้า 1.pdf
Download8
74.28 Kb
22.02.2018 18:40

หนังสือชี้แจงวัสดุฯ อ.สันป่าตอง หน้า 1

1แบบรายานลทะเบียน OTOP 61 อ.ฮอด.xlsx
Download5
23.34 Kb
22.02.2018 18:27

ส่งรายงานการลงทะเบียนผู้ประกอบการฯ อ.ฮอด

แบบรายานลทะเบียน OTOP 61 ไตรมาส 1-2 อ.หาด.xlsx
Download5
14.37 Kb
22.02.2018 17:55

อ.หางดงส่งรายงาน การลงทะเบียน OTOP

รายานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 รอบ 9.xlsx
Download3
11.92 Kb
22.02.2018 16:48

อำเภอฝาง รายงานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ รอบ 9

แบบรายานบริหารบประมาณไทยยั่ยืน.xlsx
Download11
10.63 Kb
22.02.2018 15:40

อ.สันกำแพง ส่งรายงานบริหารงบประมาณไทยนิยม

ชี้แจการใช้วัสดุกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60 เชียดาว.rar
Download5
8.2 Mb
22.02.2018 15:25

อ.เชียงดาวชี้แจงการใช้วัสดุกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 2560

28252_แบบรายานลทะเบียน OTOP 61.xlsx
Download4
14.06 Kb
22.02.2018 12:53

อ.สารภีขอส่งแบบรายงานการลงทะเบียนโอทอปค่ะ

ชม 2319-277.pdf
Download10
1.59 Mb
22.02.2018 11:47

การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

แบบรายานไม้ดอกไม้ประดับตัวชี้วัด.xlsx
Download4
9.94 Kb
22.02.2018 00:10

อำเภอแม่ออนรายงานตัวชี้วัดงานไม่ดอกไม้ประดับ

กุมภาพันธ์ 21, 2018
แบบรายานปัญหาความต้อการขอหมู่บ้าน เวียแห 21261.xlsx
Download20
15.36 Kb
21.02.2018 19:21

เวียงแหงรายงานความต้องการจากเวที ครับ

ชี้แจการเบิกจ่ายเินขอสำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอ.docx
Download23
2.57 Mb
21.02.2018 17:56

อ.จอมทอง ส่งรายละเอียดชี้แจงการจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมคณะอนุกรรมการฯสตรีอำเภอ

แบบรายานโครการไทยนิยมยั่ยืน อ. เมือ.xlsx
Download18
10.59 Kb
21.02.2018 17:42

อ.เมืองส่งแบบรายงานการจัดเวทีประชาคม

61 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายสัมมาชีพฯ ไปอบรม ข่วสันกำแพ 27
Download4
86 Kb
21.02.2018 17:42

อ.สันป่าตอง ฝากให้ผู้ช่วยหมูแดงคะ

แบบรายานการบประมาณ โครการไทยนิยมยั่ยืน แม่วา.xlsx
Download13
10.84 Kb
21.02.2018 15:31

อ.แม่วาง ส่ง แบบรายงานงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้ หน.บัญญัติ ค่ะ

กุมภาพันธ์ 20, 2018
แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ อ.สันกำแพ ก.พ. 61.xlsx
Download3
12.33 Kb
20.02.2018 17:41

คุณเสาวภาคย์ แบบรายงาตามข้อสั่การนายกฯ อ.สันกำแพง ก.พ. 61

แผนการจัดเวที ไทยนิยม 1 อ.กัลยาณิวัฒนา.xlsx
Download15
15.16 Kb
20.02.2018 17:37

อำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่งแผนจัดกิจกรรมเวทีที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รายานตลาดประชารัฐ อำเภอกัลยาณิวัฒนา กุมภา.xlsx
Download2
11.96 Kb
20.02.2018 17:20

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานผลตลาดประชารัฐ เดือน ก.พ

อ.พร้าว รายานออมทรัพย์ เดือน ก.พ.61.rar
Download6
16.65 Kb
20.02.2018 16:31

อ.พร้าว ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ

อ.ดอยเต่า หมู่บ้านอัตลักษณ์ แปล 5 ปรับใหม่.xlsx
Download7
13.17 Kb
20.02.2018 16:21

อ.ดอยเต่า ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว แปลง 5 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ (ฝากส่งน้องนุ๊กนิค) เจ้า

วัสดุอบรมตีนธาตุ อ.พร้าว.rar
Download6
30.14 Mb
20.02.2018 16:00

ฝากน้องนิค ภาพวัสดุฝึกอบรมตีนธาตุ อ.พร้าว

รายการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลักษณ์ อ.พร้าว แก่
Download10
11.55 Kb
20.02.2018 15:20

ฝากน้องนิก ประมาณการวัสดุหมู่บ้านอัตลักษณ์แก้ไขใหม่ อ.พร้าว

เอกสารเดินทาไปราชการ.pdf
Download7
845.04 Kb
20.02.2018 12:49

อ.แม่วาง ส่งเอกสารเดินทางไปราชการให้ หน. บัญญัติ ค่ะ

รายานความก้าวหน้ากทบ.แม่วา ก.พ. 61.xls
Download1
211.5 Kb
20.02.2018 12:45

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า กทบ.เดือน กพ.61 ค่ะ

แบบรายาน SE แม่วา ปี 61 ก.พ..xls
Download4
241 Kb
20.02.2018 12:27

ส่งรายงาน SE แม่วาง ก.พ. 61

รายานยอดจำหน่าย OTOP เดือน ก.พ. 61.xls
Download2
58 Kb
20.02.2018 12:15

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานยอดจำหน่าย OTOP ประจำเดือน ก.พ. 2561

รายชื่อประชุมคณะทำานกอทุนชุมชน.xls
Download4
35.5 Kb
20.02.2018 10:39

อำเภอดอยหล่อส่งรายชื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

แบบรายาน ครม.61 พย. เดือน กพ. 61 1.docx
Download5
18 Kb
20.02.2018 09:58

แม่วางส่งรายงานตามมติ ครม. ครับ

01-รวมแบบรายานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ อ.แม่วา เดือน ก.พ..x
Download2
37.1 Kb
20.02.2018 09:01

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานตลาดประชารัฐ ประจำเดือน ก.พ. 2561

กุมภาพันธ์ 19, 2018
แผนไทยนิยมอำเภอพร้าว.xlsx
Download11
15.97 Kb
19.02.2018 17:02

อำเภอพร้าวส่งแผนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off)

แบบตอบรับประชุมคณะทำานกอทุนชุมชน อำเภอเวียแห 19022561.xls
Download5
33 Kb
19.02.2018 16:00

อ.เวียงแหง ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม) ครับ

แผนการจัดเวที1.xlsx
Download11
15.33 Kb
19.02.2018 11:53

อ.สันกำแพง ส่งแผนการจัดเวทีที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 18, 2018
ไทยนิยม ยั่ยืน อำเภอดอยสะเก็ด.xlsx
Download16
18.47 Kb
18.02.2018 14:01

ดอยสะเก็ด ส่งไทยนิยมยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 17, 2018
แผนการขับเคลื่อนตามโครการไทยนิยม ยั่ยืน อำเภอสะเมิ.xlsx
Download14
22.22 Kb
17.02.2018 19:11

อำเภอสะเมิงส่งไฟล์แผนการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ถูกต้องล่าสุด)

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 203.59 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่