ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤศจิกายน 18, 2017
แผนปฏิบัติการอำเภอสะเมิ.xls
Download3
66 Kb
18.11.2017 15:07

สะเมิงส่งแผนปฏิบัติการอำเภอ

กลุ่มเป้าหมาย QD 61 เชียใหม่ชุดตรวจสอบ.xlsx
Download0
46.88 Kb
18.11.2017 14:35

ดอยสะเก็ดส่งข้อมูล กลุ่ม D ให้ปุ๊ฝ่ายส่งเสริม

พฤศจิกายน 17, 2017
แบบตอบรับ อาหารปลอดภัย.pdf
Download4
205.17 Kb
17.11.2017 09:45

ส่งรายชื่อเข้าร่วมแบบตอบรับอาหารปลอดภัย อ.จอมทอง

พฤศจิกายน 16, 2017
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการอำเภอ.xls
Download6
69 Kb
16.11.2017 16:57

อ.ดอยเต่า ส่งแผนปฏิบัตการอำเภอฯ

ส่จัหวัดกลุ่มเป้าหมาย QD 61 อ.สันทราย.xlsx
Download2
259.67 Kb
16.11.2017 16:29

อ.สันทราย ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย QD ให้ทักษ์นันท์ค่า

อำเภอแม่อาย QD 61 เชียใหม่.xlsx
Download1
252.25 Kb
16.11.2017 16:28

อ.แม่อาย ขอส่งข้อมูล QD 61 ค่ะ

กลุ่มเป้าหมาย QD 61 สันกำแพ.xlsx
Download1
250.72 Kb
16.11.2017 16:03

อ.สันกำแพง ขอส่งข้อมูล QD 61 ค่ะ

แบบประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติหมู่บ้านประชารัฐบ้านป่าตึ อำเภ
Download0
62.5 Kb
16.11.2017 15:28

แม่แจ่ม ส่งรายละเอียดงบประมาณ ให้ คุณอัมพร

รายานข้อสั่การนายกฯ .xls
Download4
26 Kb
16.11.2017 15:02

อ.ฮอด ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจาการประชุมคณะรัฐมนตรี

รายาน ประจำเดือน พฤสจิกายน 60.xlsx
Download1
16.18 Kb
16.11.2017 14:29

อ.แม่แตง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 60

QD 61 เชียใหม่ อำเภอสะเมิ.xlsx
Download5
253.98 Kb
16.11.2017 13:44

อำเภอสะเมิงส่งไฟล์ QD 61 เชียใหม่ (อำเภอสะเมิง)

แก้ไข 1.6 ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ.xlsx
Download3
31.24 Kb
16.11.2017 12:27

อำเภอสันป่าตองส่งแก้ไขรายงานวัสดุ กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐให้พี่หมูแดงค่ะ

รายชื่อปราชญ์อบรมลำปา2561.xlsx
Download1
11.7 Kb
16.11.2017 11:24

อ.ไชยปราการส่งรายชื่อปราชญ์อบรมลำปาง

รายชื่อเป้าหมายโครการพัฒนาผุ้นำสัมมาชีพ อำเภอแม่แจ่ม 2561.xl
Download4
12.05 Kb
16.11.2017 10:33

อำเภอแม่แจ่ม ส่งรายชื่อผู้นำสัมมาชีพอบรมลำปาง

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. อ.อมก๋อย.xlsx
Download0
16.08 Kb
16.11.2017 10:12

รายชื่อเด็กขอรับทุน กพด. โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน อ.อมก๋อยครับ

วิทยากรสัมมาชีพ61.xlsx
Download0
12.07 Kb
16.11.2017 10:11

สะเมิงส่งชื่อวิทยากรสัมมาชีพใหม่

รายละเอียดวัสดุ มบ.สานพลัประชารัฐสันป่าตอ.rar
Download6
37.12 Kb
16.11.2017 09:02

อำเภอสันป่าตองส่งรายละเอียดวัสดุ มบ.สานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ให้พี่หมูแดงค่ะ

พฤศจิกายน 15, 2017
กลุ่มเป้าหมายโครการผู้นำสัมมาชีพ.xlsx
Download7
11.97 Kb
15.11.2017 16:51

อำเภอจอมทอง ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ปี 2561

แบบประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติหมู่บ้านประชารัฐ อ.กัลยาณิวัฒน
Download8
44.5 Kb
15.11.2017 16:49

อ.กัลยาณิวัฒนา ขอส่งแบบประมาณการค่าวัสดุสาธิตโครงการหมู่บ้านประชารัฐ บ้านดงสามหมื่นค่ะ

OTOP Citfy 2017 1.แก้ไขแล้ว.xlsx
Download2
12.71 Kb
15.11.2017 16:40

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อ OTOP City ให้พี่เจี๊ยบ ครั้งที่ 2

ประชารัฐบ้านโปส่จัหวัด.xlsx
Download6
35.4 Kb
15.11.2017 16:29

อ.สันทราย ส่งรายการวัสดุให้พี่หมูแดงเจ้า

พฤศจิกายน 60.xlsx
Download1
20.79 Kb
15.11.2017 16:26

อ.ฮอดส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือนพ.ย.60

แบบรายานตามข้อสั่การนายกฯ ปี 2561.xlsx
Download4
12.26 Kb
15.11.2017 15:54

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครการพัฒนาผุ้นำสัมมาชีพอ.ดอยเต่าปี2561.
Download0
12.19 Kb
15.11.2017 15:51

อ.ดอยเต่า ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ปี 2561

แก้ไข รายชื่อ OTOP CITY 2017.xls
Download2
26.5 Kb
15.11.2017 14:50

>>>>แม่แจ่ม ขอแก้ไขรายชื่อกลุ่ม OTOP CITY 2017<<<<<

รายานฐานข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาสตรี ฝา.xlsx
Download1
16.13 Kb
15.11.2017 14:30

ฐานข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอฝาง

OTOP CITY 2017.xls
Download0
25.5 Kb
15.11.2017 14:19

>>>>แม่แจ่ม<<<<ส่งรายชื่อ OTOP CITY 2017 ค่ะ

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ อ.สันทราย 15 พ.ย.60.xlsx
Download4
12.13 Kb
15.11.2017 13:35

อ.สันทราย ส่งรายงานผลข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ อ.เมือเชียใหม่.xlsx
Download2
12.4 Kb
15.11.2017 13:21

อ.เมือง ส่งรายงานฯ ตามข้อสั่งการนายกฯ

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครการพัฒนาผุ้นำสัมมาชีพ.xlsx
Download8
12.33 Kb
15.11.2017 10:10

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561 ให้คุณมณฑิราค่ะ

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ อ.เชียดาว.xlsx
Download10
12.24 Kb
15.11.2017 09:32

อ.เชียงดาว ส่งรายงานข้อสั่งการ นายกฯ

พฤศจิกายน 14, 2017
OTOP Citfy 2017.xlsx
Download3
12.85 Kb
14.11.2017 17:45

อ.แม่แตง ส่ง รายชื่อ OTOP Cify

ทอน้ำหนึ่ HealthSpa อ.เมือเชียใหม่.docx
Download3
4.63 Mb
14.11.2017 16:48

อ.เมืองฯส่งข้อมูลผู้ประกอบการ Health&Spa ค่ะ

แบบใหม่ พย 60.xls
Download7
49 Kb
14.11.2017 15:19

แม่แจ่ม ส่งรายงานออมทรัพย์ หน อัมพร

ข้อสัั่การขอนายกรัฐมนตรี แม่แจ่ม.xlsx
Download9
11.35 Kb
14.11.2017 14:36

แม่แจ่มส่งข้อสั่งการ กระทรวง

รายานออมทรัพย์ พย60-จอมทอ.xls
Download4
66 Kb
14.11.2017 14:17

อ.จอมทอง ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน

ทะเบียนผู้ใช้านโปรแกรม จปฐ_สันกำแพ.xls
Download1
45 Kb
14.11.2017 14:07

อ.สันกำแพง ขอส่งทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรม จปฐ. 2561

านOtop City2017.xlsx
Download3
12.58 Kb
14.11.2017 13:55

สันป่าตองส่ง OTOP City

ข้อมูลผู้ประกอบการ Health.docx
Download3
12.56 Kb
14.11.2017 13:53

สันป่าตอง ส่งข้อมูลให้พี่เจี๊บบ

OTOP city2017.xlsx
Download3
12.58 Kb
14.11.2017 13:48

รายชื่อ OTOP City 2017 -จอมทอ.xlsx
Download2
16.63 Kb
14.11.2017 10:12

อ.จอมทอง ขอส่งรายชื่อ OTOP ร่วมงาน OTOP CITY

รายชื่อ ผปก.otop อ.เมือฯ เข้าร่วมOTOP city 2017 ส่จัหวัด14 พ
Download2
21.25 Kb
14.11.2017 10:08

อ.เมืองฯส่งรายชื่อ ผปก.เข้าร่วมงาน OTOP City 2017 ค่ะ

กอทุนแม่บ้านหนอห่าย อ.จอมทอ.rar
Download6
1.93 Mb
14.11.2017 09:50

อ.จอมทอง ส่งรูปกองทุนแม่บ้านหนองห่าย

พฤศจิกายน 13, 2017
รายานออมทรัพย์ พย.60.xls
Download6
57.5 Kb
13.11.2017 17:15

อ.สารภี ส่งรายงานออมทรัพย์ฯค่ะ

OTOP City 2017 อ.พร้าว.xlsx
Download7
16.3 Kb
13.11.2017 16:53

พร้าวส่ง รายชื่อ OTOP City 2017

คำสั่ จปฐ.๒๕๖๑ อำเภอสะเมิ.rar
Download5
6.83 Mb
13.11.2017 16:46

อำเภอสะเมิงส่งแผนและคำสั่งแต่งตั้ง การดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑

QD พร้าว 2561.xls
Download0
531.5 Kb
13.11.2017 16:41

รายงาน QD พร้าวจ๊าว

พฤศจิกายน 2560.xls
Download2
48 Kb
13.11.2017 16:03

อ.แม่แตงรายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิต

03-แบบรายานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย แม่แต.xlsx
Download7
266.23 Kb
13.11.2017 15:22

อ.แม่แตง ส่ง QD

otop city 2017.xlsx
Download2
19.36 Kb
13.11.2017 14:41

สันทราย ส่งรายชื่อ OTOP City 2017 เจ้า

ปี 61าน กทผ นิชป้า พ.ย.60.xlsx
Download0
12.09 Kb
13.11.2017 14:27

แม่ออนส่งรายงานกองทุนแม่ พ.ย 60

อออทรัพย์ เดือนพฤศจิกายน.xlsx
Download4
30.99 Kb
13.11.2017 14:27

อ.ฝางส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือนพฤศจิกายน

ปี61รายานออมทรัพย์ พ.ย.60.xlsx
Download2
18.38 Kb
13.11.2017 14:15

อ.แม่ออนส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ พ.ย.60

city 60 ดอยหล่อ.xlsx
Download3
12.29 Kb
13.11.2017 12:23

อ.ดอยหล่อ ส่งรายชื่อ OTOP city 2017

รายานออมทรัพย์เดือน พย.60.xlsx
Download1
15.62 Kb
13.11.2017 12:18

เชียงดาว ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ

otop city 2560.xlsx
Download4
13.69 Kb
13.11.2017 11:10

อำเภอแม่อายส่งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP City 2017 จำนวน 1 ราย

รายผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย QD ประเภทอาหาร อำเภอหาด.xlsx
Download1
266.54 Kb
13.11.2017 10:28

อ.หางดงส่งกลุ่มเป้าหมาย QD.61

OTOP CITYอ.สารภี 2017.xlsx
Download3
13.7 Kb
13.11.2017 10:26

รายชื่อ OTOP CITY 2017 อ.สารภี

รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP CITY 2017 อ.หาด.xlsx
Download2
15.47 Kb
13.11.2017 10:24

อ.หางดงส่งรายชื่อ OTOP City 2017

OTOP CITY 2017 อำเภอฝา.xls
Download3
31.5 Kb
13.11.2017 10:13

ส่ง OTOP CITY 2017 อำเภอฝาง

รายานออมทรัพย์ เดือน พ.ย. 60.xlsx
Download4
14.42 Kb
13.11.2017 09:37

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน 10, 2017
รายชื่อ OTOP City 2017.xlsx
Download4
17.73 Kb
10.11.2017 18:28

อ.สันกำแพง ส่งรายชื่อ OTOP City 2017 ค่ะ

รายชื่อ OTOP City 2017 อ.แม่ริม.xlsx
Download4
17.24 Kb
10.11.2017 17:12

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ OTOP City 2017

รายชื่อ OTOP QD อาหาร ปี 61 อ.แม่ริม.xlsx
Download4
263.98 Kb
10.11.2017 17:04

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ QD อาหาร ปี 61

ciy 60.xlsx
Download3
15.02 Kb
10.11.2017 15:20

ดอยสะเก็ด ส่งรายชื่อ โอทอปซิตี้ 60

แบบรายานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย อำเภอสารภี.xlsx
Download5
264.05 Kb
10.11.2017 12:18

ส่งงาน QD สารภี เจ้า

ร.ออม พย.60สันทราย.xlsx
Download5
23.64 Kb
10.11.2017 12:15

อ.สันทราย ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ ณ 10 พย.60

แบบรายานโครการตลาดประชารัฐ ดอยหล่อ.rar
Download8
24.94 Kb
10.11.2017 11:06

อำเภอดอยหล่อ ส่งรายงานโครการตลาดประชารัฐฯ

ดอยหล่อแบบรายานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย.xlsx
Download2
243.51 Kb
10.11.2017 11:02

อำเภอดอยหล่อ ส่งรายงานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย QD ปี 2561

เป้าหมาย QD 2561.xls
Download8
532.5 Kb
10.11.2017 10:51

รายงานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย QD ปี 2561

รายานออมทรัพย์-กขคจ.-ปี-60.xls
Download3
183 Kb
10.11.2017 10:38

อำเภอแม่อายส่งรายงานออมทรัพย์เดือน พ.ย.60

QD 61.xlsx
Download2
264.64 Kb
10.11.2017 10:34

ดอยสะเก็ดส่งรายชื่อผู้ประกอบการอบรม อาหาร QD

แบบรายานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายQD.xlsx
Download3
268.87 Kb
10.11.2017 10:23

อำเภอแม่อายส่งรายงานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย QD ประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย จำนวน 4 ราย

ออมทรัพย์ พ.ย.60.xls
Download2
74 Kb
10.11.2017 10:10

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ พ.ย. 60

พฤศจิกายน 9, 2017
รายานโครการตลาดประชารัฐฯ อ.สันทราย ส่จัหวัด.xlsx
Download11
30.36 Kb
09.11.2017 16:42

อ.สันทราย ส่งรายงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

รายานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย QD ประเภทอาหาร อำเภอสะเมิ.x
Download3
286.32 Kb
09.11.2017 15:28

อำเภอสะเมิงส่งรายงานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย QD ประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย จำนวน 4 ราย

แบบรายานกลุ่มเป้าหมาย QD อำเภอสันทราย เป้า 8 ราย.xlsx
Download3
271.92 Kb
09.11.2017 15:00

อ.สันทราย ส่งรายชื่อ OTOP QD (เป้า 8 ราย)

Download2
63.88 Kb
09.11.2017 13:12

อำเภอสันป่าตองส่งแบบให้ความเห็นชอบอนุมัติเงินกู้

แบบรายานฐานข้อมูล คกส ทุกระดับ.xls
Download3
55.5 Kb
09.11.2017 11:47

อ.เชียงดาว ส่งรายงานฐานข้อมูลสตรีทุกระดับให้พี่หลิวสตรีคะ

ออมทรัพย์ .กัลยาณิฯ60.rar
Download5
7.27 Kb
09.11.2017 11:30

อ.กัลยาณิฯส่งรายงานออมทรัพย์

รูปภาพกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อำเภอเมือ.rar
Download3
26.49 Mb
09.11.2017 11:22

อ.เมืองส่งรูปภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินให้น้องอ้อ

03-แบบรายานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย.xlsx
Download2
243.16 Kb
09.11.2017 10:42

อ.กัลยาณิ.ส่งข้อมูลQD อาหาร

03-แบบรายานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย อำเภอฝา.xls
Download6
531.5 Kb
09.11.2017 10:36

แบบรายงานผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอฝาง

พฤศจิกายน 8, 2017
แบบประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ หมู่บ้านท่อเที่ยวโดยชุมชน 60
Download11
16.62 Kb
08.11.2017 17:30

อ.สันกำแพง ส่งรายการวัสดุฝึกปฏิบัติ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ (บ้านปง) ค่ะ

ประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ OTOP Back Street Academy ดอยสะเก
Download6
38 Kb
08.11.2017 15:50

ประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ OTOP Back Street Academy ดอยสะเก็ด แก้ไข

ประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ OTOP Back Street Academy ดอยสะเก
Download2
38 Kb
08.11.2017 15:48

ประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ OTOP Back Street Academy ดอยสะเก็ด

านสานพลัประชารัฐ 61 บ้านลวเหนือ.xls
Download17
51 Kb
08.11.2017 15:31

ดอยสะเก็ดส่งรายละเอียดอาชีพสานพลังประชารัฐ

ออมทรัพย์พฤศจิกายน 2560.xlsx
Download4
25.34 Kb
08.11.2017 14:45

อ.ดอยสะเก็ดรายงานออมทรัพย์ฯเดือนพฤศจิกายน 2560

รายานผลการดำเนินการตามข้อสั่การขอนายกรัฐมนตรีจาการประชุมคณะร
Download11
32.25 Kb
08.11.2017 14:29

อำเภอสะเมิงส่งรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจาการประชุมคณะรัฐมนตรี

รายานข้อสั่การนายกฯ.xlsx
Download13
12.13 Kb
08.11.2017 12:47

อำเภอจอมทองรายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีค่ะ

รายชื่อผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. และผู้ตรวจสอบ.docx
Download1
20.78 Kb
08.11.2017 11:21

อำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอส่งทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. และผู้ตรวจสอบ ข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ปี 2561

รายานข้อสั่การนายกรัฐมนตรี.doc
Download13
39.5 Kb
08.11.2017 11:09

อำเภอหางดงขอส่งรายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีค่ะ

พฤศจิกายน 7, 2017
OTOP CITY 2017ฮอด.xlsx
Download4
11.08 Kb
07.11.2017 15:22

ส่งรายชื่อ OTOP CITY 2017 แก้ไขเพิ่มเติม

แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP CITY 2017.xlsx
Download6
11.37 Kb
07.11.2017 14:54

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP City 2017

มอบหมายาน07112017143812.pdf
Download10
1.99 Mb
07.11.2017 14:44

สพอ.อมก๋อยส่งแบบบันทึกมอบหมายการงาน

รายานฐานข้อมูลสตรี อ.ไชยปราการ.xlsx
Download3
11.27 Kb
07.11.2017 14:39

อ.ไชยปราการส่งรายงานฐานข้อมูลพัฒนาสตรี

ฐานข้อมูล คกก.พัฒนาสตรีทุกระดับ.xlsx
Download3
12.3 Kb
07.11.2017 14:36

อ.สันทราย ส่งแบบรายงานฐานข้อมูลคณะกรรมการสตรีทุกระดับ ประจำปี 60

OTOP CITY 2017.xlsx
Download5
11.09 Kb
07.11.2017 14:33

ส่งรายชื่อ OTOP City 2017 อ.ฮอด

ทะเบียนผู้บันทึก l ผู้ตรวจสอบ จปฐ.2561ไชยปราการ.xlsx
Download1
14.38 Kb
07.11.2017 14:24

อ.ไชยปราการ ส่งทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม จปฐ.และผู้ตรวจสอบ ปี 61

แบบรายานการลาขอข้าราชการและลูกจ้าประจำ.doc
Download4
59.5 Kb
07.11.2017 13:42

อ.กัลยาณิวัฒนา ขอส่งแบบรายงานวันลาของหัวหน้าชิษณูกิจ ให้จังหวัด เพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ

ส่รายชื่อผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. และผู้ตรวจสอบ.docx
Download5
26.43 Kb
07.11.2017 13:18

อ.สันทราบ ส่งทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม จปฐ.และผู้ตรวจสอบ ปี 61

แบบรายานฐานข้อมูล-และรายชื่อ-กพสอ.ดอยเต่า.xlsx
Download2
11.32 Kb
07.11.2017 11:54

ดอยเต่า. ส่งสตรี

พฤศจิกายน 6, 2017
กลุ่มเป้าหมายอบรมโรเรียนกลุ่มออมทรัพย์.xlsx
Download7
14.14 Kb
06.11.2017 10:52

อ.สารภี ส่งเป้าหมายอบรมโรงเรียนกลุ่มทรัพย์ฯ อ.แม่่อาย

แบบรายานฐานข้อมูล-และรายชื่อ-กพสอ.แม่วา.xlsx
Download4
11.38 Kb
06.11.2017 10:51

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงานฐานข้อมูลและรายชื่อ กพสอ.

อ.เมือ รายานฐานข้อมูลสตรี.xlsx
Download5
11.27 Kb
06.11.2017 10:50

อ.เมือง รายงานฐานข้อมูลสตรี

พฤศจิกายน 3, 2017
ข้อมูลหมู่บ้านสานพลัประชารัฐ 61 บ้านป.xlsx
Download11
13.97 Kb
03.11.2017 18:05

อ.สันกำแพง ขอส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ และ ผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านสานพลังประชารัฐ บ้านปง ค่ะ

ประมาณการค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ OTOP Back Street Academy สันกำแพ
Download8
22.07 Kb
03.11.2017 18:03

อ.สันกำแพง ขอส่งรายละเอียดวัสดุและรายชื่อเจ้าหน้าที โครงการ OTOP ฺBack Street Academy ค่ะ

รายชื่อ จนท.และรายชื่อผลิตภัณฑ์บ้านต้นกอก.xlsx
Download14
19.8 Kb
03.11.2017 14:23

อำเภอสันป่าตองส่งรายชื่อ จนท. และผลิตภัณฑ์ 10 อย่าง โครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ใช้านระบบออน์ไลน์ เมือ61.xls
Download7
45.5 Kb
03.11.2017 14:15

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. และผู้ตรวจสอบ ข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ปี 2561

อ.สะเมิ อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ 61.docx
Download2
45.01 Kb
03.11.2017 11:05

สพอ.สะเมิง ส่งรายชื่ออบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ครับ

พฤศจิกายน 1, 2017
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ฯ ปี 2561.xlsx
Download4
11.18 Kb
01.11.2017 16:09

อ.แม่แตงส่งรายชื่อร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม ปี 61

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.แม่ออน.xlsx
Download6
21.05 Kb
01.11.2017 15:59

อ.แม่ออน ส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านอัตลักษณ์

แบบรายาน ครม.61.doc
Download10
39 Kb
01.11.2017 15:16

อ.แม่วาง รายงานข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรีตาม มติ ครม. (15 ส.ค. 60)

ทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. และผู้ตรวจสอบ ข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบ
Download12
13.55 Kb
01.11.2017 14:18

สะเมิงส่งทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. และผู้ตรวจสอบ ข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ปี 2561 (แก้ไขเลขบัตรผู้บันทึก ต.บ่อแก้ว)

อ.สะเมิ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ฯ ปี 2561.xlsx
Download5
11.08 Kb
01.11.2017 13:44

สพอ.สะเมิงส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ฯ ปี 2561 ครับ

ทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. และผู้ตรวจสอบ ข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบ
Download8
13.56 Kb
01.11.2017 13:22

สะเมิงส่งทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. และผู้ตรวจสอบ ข้อมูล จปฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ปี 2561 สะเมิง

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 3 เวียแห.xlsx
Download10
14.61 Kb
01.11.2017 10:39

อำเภอเวียงแหงขอส่ง แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้บันทึก จปฐ61 อำเภอแม่แจ่ม.xlsx
Download12
12.1 Kb
01.11.2017 09:39

อำเภอแม่แจ่ม ส่งงรายชื่อ ผู้บันทึก จปฐ ปี 2561

ตุลาคม 31, 2017
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ 2561.xlsx
Download4
10.46 Kb
31.10.2017 15:41

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ 2561 วันที่ 2 พย 60

รายานความก้าวหน้ากทบ.แม่วา ต.ค. 60.xls
Download3
205.5 Kb
31.10.2017 12:04

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า กทบ. เดือน ต.ค.60

2 256031102017094853.pdf
Download4
422.19 Kb
31.10.2017 09:55

แบบตอบรับการประชุม กพสจ. วันที่ 1 พ.ย. 2560

ตุลาคม 30, 2017
รายชื่อ จนท.และรายชื่อผลิตภัณฑ์.xlsx
Download12
20.13 Kb
30.10.2017 16:18

อ.สันทราย ส่งรายชื่อ จนท.และผลิตภัณฑ์ชุมชน 10 ผลิตภัณฑ์ โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวฯ

แก้ไข รายานผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ หมู่บ้านอัตลักษณ์ อ.หาด.xls
Download7
15.88 Kb
30.10.2017 15:50

อ.หางดง ส่งแก้ไข จนท.และผลิตภัณฑ์ โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 3.xlsx
Download9
13.47 Kb
30.10.2017 14:51

อำเภอจอมทอง ขอส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเชิงดอย ม.3 ต.สบเตี๊ยะ พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ผุ้ประสานงาน

IMG_0004.rar
Download6
907.27 Kb
30.10.2017 14:49

อำเภอแม่อายส่งเอกสารโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว

ยชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 2-3 พ.ย. 60 อ.เชียดาว.doc
Download2
37 Kb
30.10.2017 14:46

อ.เชียงดาว ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมฯ วันที่ ๒ พย.๖๐

แบบรายานระดับอำเภอ ทุกวันพฤหัสบดี วดวันที่ 26 ต.ค.60.xlsx
Download3
13.03 Kb
30.10.2017 14:18

แบบรายงาน Way of life ฝากให้น้องมนเจ้า

วัสดุ ศูนย์ ท้อฝาย แม่แจ่ม.docx
Download7
41.66 Kb
30.10.2017 13:50

แม่แจ่มส่งรายละเอียด โครงการ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

รายชื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผลิตภัณฑ์ อำเภอดอยหล่อ.xlsx
Download7
15.97 Kb
30.10.2017 13:26

อำเภอดอยหล่อ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผลิตภัณฑ์ โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรม

รายชื่อ จนท.และแบบสำรวจผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอัตลักษณ์ไชยปราการ.x
Download5
16.16 Kb
30.10.2017 11:56

อ.ไชยปราการ ส่งรายชื่อ จนท.และแบบสำรวจผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ

รายานผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ หมู่บ้านอัตลักษณ์ อ.หาด.xlsx
Download10
15.74 Kb
30.10.2017 11:21

อ.หางดง ส่งรายชื่อ จนท. และแบบสำรวจผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ

รายชื่อเจ้าหน้าที่และแบบสำรวจผลิตภัณฑ์.xlsx
Download8
16.18 Kb
30.10.2017 10:52

อ.ฝางส่งรายชื่อ จนท.และแบบสำรวจผลิตภัณฑ์โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรม

รายละเอียดวัสดุบ้านเหมือกุ.docx
Download13
18.04 Kb
30.10.2017 10:31

อำเภอหางดง ขอส่งรายละเอียด กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 25, 2017
คำสั่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอไชยปราการ.doc
Download7
68.5 Kb
25.10.2017 13:53

อ.ไชยปราการฝากส่งให้หัวหน้าหลิว

รายชื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน.xlsx
Download15
15.91 Kb
25.10.2017 13:09

อ.ดอยเต่า ส่งรายชื่อ จนท. และ ผลิตภัณฑ์ฯ โครงการอัตลักษณ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อ.พร้าว.60.doc
Download4
38.5 Kb
25.10.2017 12:14

อ.พร้าว ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 2-3 พ.ย.60

25102017104938.pdf
Download8
203.29 Kb
25.10.2017 10:52

อำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จนท. เชียงใหม่ภูคำ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

ชื่อเจ้าหน้าที่ประชุม 2-3 พ.ย.60.doc
Download11
37.5 Kb
25.10.2017 10:20

อ.ดอยเต่า ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ร.ร. เชียงใหม่ภูคำ

ตุลาคม 24, 2017
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 2-3 พ.ย. 60 อ.สารภี.doc
Download8
38 Kb
24.10.2017 15:24

อ.สารภีส่งรายชื่อพัฒนากรร่วมประชุมวันที่ 2-3 พ.ย.60

รายชื่อผู้เข้าประชุม 61ไชยปราการ.docx
Download10
15.89 Kb
24.10.2017 13:11

อ.ไชยปราการ ส่งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ 2-3 พ.ย 60

Download14
21.57 Kb
24.10.2017 12:10

อ.ฮอดส่งข้อมูลหมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ

รายชื่อผู้เข้าประชุม 61.docx
Download7
16.21 Kb
24.10.2017 11:30

อ.แม่ออนส่งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ 2-3 พ.ย 60

ตุลาคม 20, 2017
รายาน กทบ.ตค60 อ.สารภี.rar
Download3
31.3 Kb
20.10.2017 17:54

อ.สารภี ส่งรายงาน กทบ.ตค.ค่ะ

ตรวจสอบครุภัณฑ์60.pdf
Download3
17.85 Mb
20.10.2017 09:50

อ.แม่ออน ส่งรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์60

คำสั่ กพสอ. ปี 60-64 .doc
Download10
245 Kb
20.10.2017 09:38

ส่งร่างคำสั่ง กพสอ. อำเภอฝาง

ร่าคำสั่แต่ตั้กพสอ.๖๐.doc
Download3
55.5 Kb
20.10.2017 08:39

อ.เชียงดาวส่งร่างคำสั่ง กพสอ.ให้พี่หลิวสตรีคะ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 70.02 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่