ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
สิงหาคม 12, 2020
Download0
102.6 Kb
12.08.2020 13:25

อ.สะเมิง ขอส่งแบบตอบรับการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน

นวัตกรรม อมก๋อย.rar
Download3
363.99 Kb
12.08.2020 08:32

อ.อมก๋อย ส่งสรุปผลการขับเคลื่อนนวัตกรรม

รายานกอทุนแม่ อำเภออมก๋อย สิหาคม 63.xlsx
Download0
16.46 Kb
12.08.2020 08:14

อ.อมก๋อย ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือน สิงหาคม 63

SEอมก๋อย สิหาคม 63.xlsx
Download0
16.05 Kb
12.08.2020 08:13

อ.อมก๋อยส่งรายงาน SE.เดือนสิงหาคม 63

รายานกลุ่มออมทรัพย์ อมก๋อย สิหาคม 63.xlsx
Download0
14.74 Kb
12.08.2020 08:12

อ.อมก๋อย รายงานกลุ่มออมทรัพย์ เดือนสิงหาคม 63

สิงหาคม 11, 2020
เวียแห ส่รายาน โครการฯ.pdf
Download1
185.21 Kb
11.08.2020 21:53

เวียงแหง ส่ง แก้ไขรายงานงบประมาณการเบิกจ่าย

อ.เวียแห ส่รายาน โครการฯ.pdf
Download2
185.19 Kb
11.08.2020 19:01

เวียงแหง ส่ง รายงานการบริหารงบประมาณ

อ.แม่ออน แบบรายานบูรณาการแผนชุมชน 2563 - เชียใหม่.xlsx
Download4
32.72 Kb
11.08.2020 16:32

อ.แม่ออน แบบรายงานบูรณาการแผนชุมชน ปี2563

1 อ. 1 ภูมิปัญญารายาน 15ส.ค.63.xlsx
Download3
18.72 Kb
11.08.2020 16:20

อ.แม่แตง ส่งรายงาน 1อ1ภูมิปัญญาเดือนส.ค.

Download1
226.54 Kb
11.08.2020 16:20

อ.สันกำแพงส่งแบบตอบรับ

นวัตกรรม.rar
Download12
255.39 Kb
11.08.2020 16:05

แม่แจ่มส่งสรุปการขับเคลื่อนนวัตกรรมค่ะ

สรุปผลการขับเคลื่อนนวัตกรรม อ.แม่แต.rar
Download8
203.31 Kb
11.08.2020 15:43

อ.แม่แตง ส่งสรุปผลการขับเคลื่อนนวัตกรรม

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบ 12 รายานปัญหาและกิจกรรมการให้ความช่วยเหลื
Download2
43.5 Kb
11.08.2020 14:27

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ แบบที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ค่ะ

อ.แม่ออนNISPA ส.ค.63แบบรายานผลการเสริมสร้าฯกอทุนแ .xlsx
Download1
14.63 Kb
11.08.2020 14:00

อ.แม่ออนNISPA ส.ค.63แบบรายงานผลการเสริมสร้างกองทุนแม่ฯ

แม่ออน รายานออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส.ค 2563.xlsx
Download1
24.04 Kb
11.08.2020 13:29

อ.แม่ออน รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส.ค.63

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานบูรณาแผนชุมชน ปี 63.xlsx
Download4
21.86 Kb
11.08.2020 13:16

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพตามกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่ะ

กอทุนแม่แม่แจ่มส.ค.63.docx
Download1
24.21 Kb
11.08.2020 12:53

อ.แม่แจ่มส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายาน วัด ประชา รัฐ สร้าสุข ระยะที่ 1 วันท
Download9
11.33 Kb
11.08.2020 12:33

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ประจำเดือนสิงหา

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบ บร 12 SE ส.ค.63 .xlsx
Download2
16.57 Kb
11.08.2020 12:30

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บร.1,2) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ ทุกวันที่ 5 เด
Download0
15.52 Kb
11.08.2020 12:27

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา รายานกอทุนแม่เดือน ส.ค.63.docx
Download1
19.83 Kb
11.08.2020 12:25

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2563 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานการค้นหาและเสริมสร้าภูมิปัญญาที่เป็นเ
Download6
284.5 Kb
11.08.2020 12:23

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการฯ โครงการ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาและเสริมคุณค่าภูมิปัญญาไทย” กิจกรรม การค้นหาและเสริมสร้างภูมิปัญญาที่เป็น

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส.ค
Download0
58 Kb
11.08.2020 12:06

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ค่ะ

1 อำเภอ1 ภูมิปัญญา ดอยหล่อ.xlsx
Download6
1 Mb
11.08.2020 10:50

อ.ดอยหล่อ ส่งแบบรายงานการดำเนินงานการค้นหาและเสริมสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ครั้งที่ 3

แบบรายานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ วันที่ 28 ส.ค. 63 อ.ฮอด.d
Download0
571.63 Kb
11.08.2020 10:10

อ.ฮอด ส่งรายงานจิตอาสาวันสำคัญ วันที่ 28 ก.ค. 63

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA อ.ฮอด ส.ค.63.xls
Download0
35.5 Kb
11.08.2020 09:53

อ.ฮอดส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

กลุ่มออมทรัพย์ สิหาคม 63 อ.ฮอด.xlsx
Download0
14.94 Kb
11.08.2020 09:51

อ.ฮอดส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA อ.สะเมิ เดือนสิหาคม 63.xls
Download2
35 Kb
11.08.2020 07:58

อ.สะเมิงขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนสิงหาคม 2563

รายานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.สะเมิ เดือนสิหาคม 2563.xls
Download1
46.5 Kb
11.08.2020 07:57

อ.สะเมิงขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนสิงหาคม 2563

สิงหาคม 10, 2020
บูรณาแผนอ.แม่แต 63.xlsx
Download4
30.67 Kb
10.08.2020 18:09

อ.แม่แตง ส่งรายงานบูรณาการแผนตำบล 63

สรุปผลการขับเคลื่อนนวัตกรรม อ.เมือเชียใหม่.rar
Download12
257.33 Kb
10.08.2020 17:45

อ.เมือง ส่งสรุปผลการขับเคลื่อนนวัตกรรม

สรุปผลการขับเคลื่อนนวัตกรรม ดอยหล่อ.rar
Download15
6.16 Mb
10.08.2020 17:12

อ.ดอยหล่อ ส่งสรุปผลการขับเคลื่อนนวัตกรรม

อ.สะเมิ แบบ 2 แบบ 3 ทะเบียนข้อมูลฯ แผนชุมชนระดับตำบล.xls
Download9
49 Kb
10.08.2020 16:38

อ.สะเมิงขอส่งแบบรายงานที่ 2 และ 3 ตามกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ฐานข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ้นทะเบียนครั้ที่ 2.xls
Download3
81.5 Kb
10.08.2020 16:20

อ.แม่แตง รายงานข้อมูลคนพิการ

อ.เมือ-แบบรายานข้อมูลคนพิการ.xls
Download1
14.01 Mb
10.08.2020 16:09

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานข้อมูลคนพิการ

อ.พร้าว รายานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ส.ค.2563.xlsx
Download2
15.76 Kb
10.08.2020 15:38

อ.พร้าว รายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน ส.ค.63

รายานกอทุนแม่ ส.ค.63 อ.พร้าว.docx
Download2
19.64 Kb
10.08.2020 15:37

อ.พร้าว รายานกองทุนแม่ของแผ่นดิน NISPA เดือนสิงหาคม 63

แบบรายานแผนชุมชนฯ แบบ 23 ปี 63 อ.ดอยสะเก็ด.xlsx
Download9
41.7 Kb
10.08.2020 15:28

อำเภอดอยสัเก็ด รายงานข้อมูลแผนชุมชนที่ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ (การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล)

แบบตอบรับหลักสูตร พลเมือคุณภาพ.xlsx
Download4
12.38 Kb
10.08.2020 15:03

อำเภอฮอดส่งแบบตอบรับอบรมหลักสูตร พลเมืองคุณภาพ

แบบรายาน 2563 - อำเภอดอยหล่อ เชียใหม่.xlsx
Download6
28.96 Kb
10.08.2020 14:15

ดอยหล่อส่งแบบรายงานแผนชุมชน แบบรายงานที่ 2,3

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานผลการติดตามข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ
Download0
6.64 Mb
10.08.2020 13:49

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการติดตามข้อมูลคนพิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 2 ค่ะ

ส่ข้อมูลคนพิการ ครั้ที่ 2.xls
Download0
6.64 Mb
10.08.2020 13:30

อ.เวียงแหง ขอส่งข้อมูลคนพิการ ครั้งที่ 2

สิงหาคม 7, 2020
แม่แต แบบตอบรับหลักสูตร พลเมือคุณภาพ.xlsx
Download7
11.21 Kb
07.08.2020 16:08

อ.แม่แตง ส่งแบบตอบรับหลักสูตร พลเมือคุณภาพ

แบบตอบรับหลักสูตร_พลเมือคุณภาพ.pdf
Download11
491.9 Kb
07.08.2020 16:05

อำเภอดอยสะเก็ด ขอส่งแบบตอบรับการอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

สันป่าตอแบบตอบรับหลักสูตร พลเมือคุณภาพ.xlsx
Download9
11.23 Kb
07.08.2020 15:36

สนง.พช.สันป่าตองขอส่งแบบตอบรับการอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร พลเมืองคุณภาพ

อ.สะเมิ แบบตอบรับการอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยานขอรัฐ หลักสูตร พ
Download11
165.96 Kb
07.08.2020 13:47

อ.สะเมิง ขอส่งแบบตอบรับการอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร พลเมืองคุณภาพ

อ.แม่ออน ครั้ที่3การบันทึกความก้าวหน้า TP MAP Logbook.xlsx
Download4
25.88 Kb
07.08.2020 12:02

อ.แม่ออน ครั้งที่3 รายงานบันทึกความก้าวหน้าTPMAP

อ.แม่ออน แบบสรุปตำบลเข้มแข็.rar
Download14
1.01 Mb
07.08.2020 11:56

อ.แม่ออน แบบสรุปการขับเคลื่อนกิจกรรมตำบลเข้มแข็งฯ

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบ 12 รายานปัญหาและกิจกรรมการให้ความช่วยเหลื
Download3
43.5 Kb
07.08.2020 09:02

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบบันทึกความก้าวหน้าผ่านระบบแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook) ครั้งที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2563

สิงหาคม 6, 2020
อ.ไชยปราการ แบบรายานTPMAPครั้ที่3.xlsx
Download2
21.35 Kb
06.08.2020 20:54

อ.ไชยปราการส่งแบบรายงานความก้าวหน้าTPMAP ครั้งที่3

อ.แม่แตแบบรายานครัวเรือน 90 วัน เฟต 1 แก้ไข.xlsx
Download0
2.89 Mb
06.08.2020 19:09

อ.แม่แตง ส่งแก้ไขรายงานแบบครัวเรือน 90 วัน

อ สันทราย รายานความก้าวหน้า TPMAP ครั้ที่ 3.xls
Download1
79.5 Kb
06.08.2020 18:17

อำเภอสันทราย รายงาน TPMAP ครั้งที่ 3

อ สันทราย แบบตอบรับหลักสูตร พลเมือคุณภาพ.xlsx
Download3
11.44 Kb
06.08.2020 18:17

อำเภอสันทรายส่งแบบตอบรับการอบรม หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

รายานหน้ากาก 30 ก.ค. - 6 ส.ค. อ.แม่แต.xls
Download0
50 Kb
06.08.2020 18:10

อ.แม่แตง รายงานหน้ากาก

อ.แม่แต รายานศกพ. 90 วัน แบบ 1.xlsx
Download2
12.25 Kb
06.08.2020 17:54

อ.แม่แตง รายงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน ระยะที่ 2

แบบรายานปัญหาแบบ 1-2 TPMAP อ.เชียดาว วดที่3 วันที่ 6 สิหาคม
Download7
21.94 Kb
06.08.2020 10:23

อำเภอเชียงดาวส่งบันทึกความก้าวหน้าผ่านระบบแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook) ครั้งที่ 3

สรุปข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 4 กิจกรรม อ.สันทราย.rar
Download22
217.45 Kb
06.08.2020 08:51

อำเภอสันทราย ส่งแบบสรุปข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 4 กิจกรรม

สิงหาคม 5, 2020
แบบรายานผลการติตามตรวจสอบข้อมูลพิการ อ.สันป่าตอ ครั้ที่ 2 วั
Download2
1.68 Mb
05.08.2020 17:48

อ.สันป่าตองส่งรายงานผลการติตามตรวจสอบข้อมูลพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ ครั้งที่ 2

อ.เชียดาว รายานจิตอาสา วันที่ 28 กค 63.doc
Download1
2.34 Mb
05.08.2020 17:40

อ.เชียงดาว ส่งรายงานจิตอาสา

รายานออมทรัพย์ ส.ค.63 อ.แม่แต.xls
Download1
71.5 Kb
05.08.2020 13:08

อ.แม่แตง รายงานออมทรัพย์ เดือนส.ค.63

อ.ไชยปราการฐานข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ้นครั้ที่2.xls
Download2
63.5 Kb
05.08.2020 11:43

อ.ไชยปราการส่งรายงานการติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการฯครั้งที่2

แม่ริม ฐานข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ้นทะเบียนครั้ที่ 2.xls
Download5
82 Kb
05.08.2020 10:47

อำเภอแม่ริมส่งรายงาน การติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการสาเหตุแห่งการไม่รับเบี้ยคนพิการ รายงานครั้งที่ 2

พช.ใสสะอาด อ.พร้าว.docx
Download3
3.25 Mb
05.08.2020 10:26

อ.พร้าว ส่งรายงาน พช.ใสสะอาด ปี 2563

รายานจิตอาสา อ.พร้าว.doc
Download2
5.52 Mb
05.08.2020 10:15

อ.พร้าว ขอส่งรายงานจิตอาสา 28 ก.ค. 63

อ.แม่อาย พช.ใสสะอาด 2563.docx
Download0
2.82 Mb
05.08.2020 10:11

อ.แม่อายรายงานพช.ใสสะอาด2563

อ.แม่แต รายานจิตอาสา วันที่ 28 กค 63.doc
Download4
2.33 Mb
05.08.2020 09:09

อ.แม่แตง ขอส่งรายงานจิตอาสา 28 ก.ค. 63

สิงหาคม 4, 2020
รายานจิตอาสา 28 ก.ค.63 อ.สะเมิ.docx
Download3
1.29 Mb
04.08.2020 21:52

อ.สะเมิง ส่งรายงานจิตอาสา 28 ก.ค.63

รายาน 28 ก.ค.63.doc
Download3
8.44 Mb
04.08.2020 20:24

อ.เวียงแหง ขอส่งรายงานจิตอาสา 28 ก.ค.63

พัฒนาชุมชนใส่สะอาด รายานผลการจัดกิจกรรม 5 ส.docx
Download5
1.33 Mb
04.08.2020 18:06

สพอ.สันกำแพงส่งรายงานภสพการจัดกิจกรรม 5 ส ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดค่ะ

านกิจกรรมจิตอาสาฯ อ.ฝา.docx
Download4
763.61 Kb
04.08.2020 16:47

งานกิจกรรมจิตอาสา อ.ฝาง

แบบรายานปลูกผักสวนครัว90วัน อ.สะเมิ 4 ส.ค. 63 ok.xlsx
Download3
646.71 Kb
04.08.2020 16:10

อำเภอสะเมิงส่งรายงานปลูกผักสวนครัว 90 วัน ครัวเรือน.หมู่บ้าน,อำเภอ

รายานกิจกรรมจิตอาสาฯ อ.สันกำแพ.docx
Download4
1.76 Mb
04.08.2020 15:16

อ.สันกำแพง ขอส่งรายงานกิจกรรมจิตอาสาฯ

แม่ออน-ประมาณการค่าใช้จ่ายบกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่ 4 ส.ค.63.x
Download1
21.42 Kb
04.08.2020 15:09

อ.แม่ออน-ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่ง 4 ส.ค.63

แผนการเบิกจ่ายบประมาณกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบประมาณ พ.ศ.
Download1
20.9 Kb
04.08.2020 15:08

อ.แม่ออน ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่ง 4 ส.ค.63

ฐานข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ้นทะเบียนอำเภอเชียดาว.xls
Download1
3.65 Mb
04.08.2020 14:46

อำเภอเชียงดาวส่งแบบรายงานผลการติตามตรวจสอบข้อมูลพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ

อ.แม่ออน แบบรายานผลการติดตามตรวจสอบข้อมูลผู้พิการผู้พิการครั
Download1
21.13 Kb
04.08.2020 14:12

อ.แม่ออน แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบข้อมูลผู้พิการ(ครั้งที่2 27 ก.ค.63)

รายานจิตอาสา อ.แม่ริม.docx
Download1
5.19 Mb
04.08.2020 13:08

จิตอาสาแม่แจ่ม.docx
Download1
837.17 Kb
04.08.2020 12:35

แม่แจ่มส่งรายงานจิตอาสาค่ะ

อ สันทราย การจัดกิจกรรมจิตอาสา 28 กรกฎาคม 2563.docx
Download1
1.15 Mb
04.08.2020 12:10

อำเภอสันทราย นำส่งรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายานจิตอาสา 28 ก.ค. 2563 อ.หาด.docx
Download3
1.42 Mb
04.08.2020 10:55

อ.หางดง รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 3, 2020
อ.แม่ออน รายานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชน
Download3
1.32 Mb
03.08.2020 20:03

อ.แม่ออน รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

อ.ดอยหล่อ รายานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระช
Download5
4.68 Mb
03.08.2020 13:46

อ.ดอยหล่อ รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

อ.แม่อาย รายานจิตอาสา วันเฉลิมพระชนฯ 28 ก.ค.63.docx
Download3
7.83 Mb
03.08.2020 08:33

อ.แม่อายรายงานจิตอาสาวันเฉลิมพระชนฯ28ก.ค.63

กรกฎาคม 31, 2020
อ.พร้าว แบบรายานข้อมูล คนพิการไม่ได้รับเบี้ย.xls
Download3
6.58 Mb
31.07.2020 15:00

อ.พร้าวส่งรายงานผู้พิการ ครั้งที่2

กรกฎาคม 30, 2020
รายานให้ความช่วยเหลือครัวเรือน กข.คจ.ที่ได้รับผลกระทบCovid อ
Download1
20.54 Kb
30.07.2020 13:53

อ.ฮอด ส่งรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ยืมเงิน กข.คจ. ประจำเดือน ก.ค. ครั้งที่2

แบบรายานภาวะหนี้สิน กข.คจ.อ.เวียแห 63.xls
Download10
111.5 Kb
30.07.2020 10:10

แบบรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ.อ.เวียงแหง

แบบรายานภาวะหนี้สิน ปี63 อำเภอฮอด.xlsx
Download5
47.39 Kb
30.07.2020 09:58

อ.ฮอด ส่งรายงานผลการประเมินศักยภาพกองทุนโครงการ กข.คจ.และรายงานภาวะหนี้สิน ปี 2563

รายานข้อมูลคนพิการ อ.ฮอด ครั้ที่ 2.xls
Download3
6.65 Mb
30.07.2020 09:45

อ.ฮอด ส่งรายงานผู้พิการ ครั้งที่2

กรกฎาคม 29, 2020
แบบรายาน online OTOP today ก.ค. ดอยหล่อ.xlsx
Download2
21.09 Kb
29.07.2020 17:07

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงาน online OTOP today เดือน ก.ค. 63

ข้อมูลคนพิการ อำเภอแม่อาย ครั้ที่ 2.xls
Download5
6.65 Mb
29.07.2020 15:30

อำเภอแม่อาย รายงานสาเหตุแห่งการไม่รับเบี้ยผู้พิการ ครั้งที่ 2

อ สันทราย รายาน ชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal.docx
Download4
17.78 Kb
29.07.2020 15:04

อ.สันทราย รายงานการประชาสัมพันธ์ New Normal

อ สันทราย รายานสาเหตุแห่การไม่ได้รับเบี้ยผู้พิการ ครั้ที่ 2.
Download3
34.7 Kb
29.07.2020 14:37

อ.สันทราย รายงานสาเหตุแห่งการไม่รับเบี้ยผู้พิการ ครั้งที่ 2

แบบรายานโครการสตรีแบ่ปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เดือน ก.ค.อำเภ
Download0
649.43 Kb
29.07.2020 13:47

ดอยหล่อรายงานโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

อ.แม่วา รายานความช่วยเหลือ กข.คจ.วันที่ 25 ก.ค. 63.rar
Download1
38.45 Kb
29.07.2020 11:27

อ.แม่วาง รายงานความช่วยเหลือ กข.คจ.

อ.สะเมิ แบบรายานผลการติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ ครั้ที่ 2 27
Download6
55 Kb
29.07.2020 09:47

อ.สะเมิงขอส่งแบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ ครั้งที่ 2 27 ก.ค.63

อ.สะเมิ แบบสรุปผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ปี 2563.xls
Download4
49.5 Kb
29.07.2020 09:15

อ.สะเมิงขอส่งแบบสรุปลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563

กรกฎาคม 28, 2020
รายานnewnormalสันกำแพ.docx
Download3
15.29 Kb
28.07.2020 17:08

สันกำแพงรายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการ (New Normal)

กรกฎาคม 27, 2020
อ.แม่แต รายานการช่วยเหลือเด็กฯ.xlsx
Download2
22.27 Kb
27.07.2020 19:49

อ.แม่แตงรายงานการช่วยเด็กยากจน

กรกฎาคม 24, 2020
รายานการให้ความช่วยเหลือ กข.คจ. ครั้ที่ 4 อ.เมือเชียใหม่.xls
Download1
35 Kb
24.07.2020 17:44

อ.เมืองเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการให้ความช่วยเหลือ กข.คจ.ครั้งที่ 4

อ แม่ออน ประเมินจัดตั้และพัฒนากลุ่มอาชีพ.rar
Download1
1 Mb
24.07.2020 16:39

อ.แม่ออน ส่งประเมินจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

อ.สะเมิ ครั้ที่ 4 แบบรายานการให้ความช่วยเหลือ กข.คจ..xls
Download5
35 Kb
24.07.2020 16:39

อ.สะเมิงขอส่งแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ครั้งที่ 4

แบบประเมิน อ.ฮอด.rar
Download7
55.37 Mb
24.07.2020 16:06

อ.ฮอด ส่งแบบประเมินโครงการ ดังนี้ 1.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 2.โครงการบูรณาการแผนฯ 3.โครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 4.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 5.โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพฯ

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน BPM อ.สันกำแพ.xls
Download4
53 Kb
24.07.2020 14:26

อ.สันกำแพง รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน BPM

อ.แม่ออน รายาน new normal.docx
Download2
17.3 Kb
24.07.2020 13:53

อ.แม่ออน รายงาน new normal ตามข้อสั่งการฯ

อ. แม่แต แบบรายาน การติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเินย
Download5
30.5 Kb
24.07.2020 13:09

อ. แม่แตง ขอส่ง แบบรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

อ.แม่แต แบบรายานภาวะหนี้สิน กขคจ 63.xls
Download4
120 Kb
24.07.2020 12:47

อ. แม่แตง ขอส่งการประเมินศักยภาพ กข.คจ.และรายงานภาวะหนี้สิน 2563

พักชำระหนี้ กข.คจ. อ.แม่แต ครั้ที่4.xlsx
Download0
21.16 Kb
24.07.2020 12:44

อ.แม่แตง ขอส่งแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

แบบสรุปประเมินผลสำหรับผู้เข้าร่วมโครการจัดตั้และพัฒนากลุ่มอา
Download2
1.57 Mb
24.07.2020 12:20

อ.อมก๋อย ส่งแบบประเมินโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

อ.กัลยาณิวัฒนา รายาน new normal.docx
Download3
15 Kb
24.07.2020 11:51

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

อ.แม่แต ครั้ที่ 2 การบันทึกความก้าวหน้า TPMAP Logbook.xls
Download4
57 Kb
24.07.2020 11:49

อ.แม่แตง รายงานความก้าวหน้า tpmb logbook

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนมิถุนายน25
Download3
49 Kb
24.07.2020 11:21

เวียงแหงรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือนกรฎาคม 63 .xls
Download3
35.5 Kb
24.07.2020 11:20

เวียงแหงรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรกฎาคม 23, 2020
อ.สะเมิ ครั้ที่ 2 การบันทึกความก้าวหน้า TPMAP Logbook.xls
Download3
48 Kb
23.07.2020 23:18

อ.สะเมิงขอส่งการบันทึกความก้าวหน้า TPMAP Logbook ครั้งที่ 2

อ.แม่ออน ครั้ที่2การบันทึกความก้าวหน้า TP MAP Logbook.xlsx
Download2
21.87 Kb
23.07.2020 16:50

อ.แม่ออน ครั้งที่2การบันทึกความก้าวหน้า TP MAP Logbook

แบบประเมิน กลุ่มอาชีพ อ ไชยปราการ 2563.rar
Download9
3.91 Mb
23.07.2020 16:20

อ ไชยปราการ ส่ง แบบประเมินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

แบบรายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.หาด ในระบบ BPM.xls
Download1
44.5 Kb
23.07.2020 15:48

อ.หางดง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระบบ BPM ค่ะ

การประเมินศักยภาพ กข.คจ.และรายานภาวะหนี้สินฯ.xls
Download7
51 Kb
23.07.2020 15:09

อ.หางดง ส่งการประเมินศักยภาพ กข.คจ.และรายงานภาวะหนี้สินฯ ค่ะ

แบบรายานการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเินยืม กข.คจ.
Download5
44.85 Kb
23.07.2020 12:19

อ.ฮอด ขอส่งรายงาน(แก้ไขใหม่) การติดตามโครงการกข.คจ.

อ.แม่ออน แบบรายานกอทุนแม่แม่ขอแผ่นดิน ในระบบ BPM.xlsx
Download5
63.36 Kb
23.07.2020 12:18

อ.แม่ออน แบบรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระบบ BPM

แบบรายานการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเินยืม กข.คจ.
Download13
44.98 Kb
23.07.2020 12:15

อ.ฮอด ส่งรายงานติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการ กข.คจ.

อ.ฮอด รายานบันทึกความก้าวหน้า TP Maplog ครั้ที่2 23 ก.ค. 63.
Download2
45.5 Kb
23.07.2020 12:12

อ.ฮอด ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook) (แบบ1และ2) ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค.2563

แบบรายานกอทุนแม่แม่ขอแผ่นดิน ในระบบ BPM.xlsx
Download1
64.12 Kb
23.07.2020 11:47

เวียงแหงรายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ ประจำปี 63

เวียแห..แบบรายานติดตาม ตรวจสอบเิน กข.คจ.ที่มีปัญหา .doc
Download1
51 Kb
23.07.2020 11:45

เวียงแหงรายงานตรวจสอบเงินทุนโครงการ กขคจ. ที่มีปัญหา

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบ 12 รายานปัญหาและกิจกรรมการให้ความช่วยเหลื
Download4
43.5 Kb
23.07.2020 10:20

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook) (แบบ1และ2) ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค.2563

กรกฎาคม 22, 2020
ปลูกผักหาด.rar
Download2
1.41 Mb
22.07.2020 16:48

อ.หางดง ส่งรายงานตามแผน90วัน ปลูกผักสวนครัวฯ

อ.แม่แต รายาน new normal.docx
Download4
734.15 Kb
22.07.2020 16:40

อ.แม่แตง ส่งแบบรายงานการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

แบบสรุปผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.แม่แต.docx
Download1
46.11 Kb
22.07.2020 16:08

อ.แม่แตง ส่งสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

หมู่บ้านกอทุนแม่ ดอยเต่า.docx
Download1
19.12 Kb
22.07.2020 16:04

ดอยเต่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ

รายานการให้ความช่วยเหลือ กข.คจ.xlsx
Download3
12.23 Kb
22.07.2020 15:52

ดอยเต่ารายงาน ให้ความช่วยเหลือ กขคจ

4.จัดตั้และพัฒนากลุ่ม.rar
Download3
6.51 Mb
22.07.2020 15:08

อำเภอแม่แตง ส่งสรุปแบบประเมินโครงการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

แบบสรุปผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.อมก๋อย.docx
Download5
50.23 Kb
22.07.2020 14:26

อ.อมก๋อย ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

Download2
19.28 Mb
22.07.2020 14:13

อำเภอแม่อาย ส่งถอดบทเรียนหมู่บ้านและตำบลสารสนเทศ

อำเภอสารภีส่แบบสรุปผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน.docx
Download3
19.98 Kb
22.07.2020 14:05

แบบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสารภี

รายานการให้ความช่วยเหลือ กข.คจ อ.ไชยปราการ.xlsx
Download4
12.21 Kb
22.07.2020 10:19

อ.ไชยปราการส่งรายงานให้ความช่วยเหลือกข.คจ.

แบบรายานผลการดำเนินการตามข้อสั่การขอนายกรัฐมนตรี อ.ฮอด.docx
Download5
330.08 Kb
22.07.2020 10:01

อ.ฮอด ส่งรายงานการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

แบบสรุปผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.ฮอด.docx
Download5
19.27 Kb
22.07.2020 09:58

อ.ฮอด ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

แบบรายานผลการดำเนินการตามข้อสั่การ New Normal -อ.พร้าว.docx
Download6
1.48 Mb
22.07.2020 09:23

อ.พร้าว ส่งแบบรายงานการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

กรกฎาคม 21, 2020
ประเมินผลสำหรับผู้เข้าร่วมโครการจัดตั้กลุ่มอาชีพ บ้านแปกแซม.
Download4
178.76 Kb
21.07.2020 17:53

เวียงแหง ส่ง แบบประเมิน จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

สะเมิ แบบประเมินจัดตั้กลุ่มอาชีพ.rar
Download5
1.01 Mb
21.07.2020 16:09

สะเมิง ส่งสรุปแบบประเมินการจขัดตั้งกลุ่มอาชีพ

แบบสรุปผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.พร้าว.docx
Download4
16.13 Kb
21.07.2020 15:40

อ.พร้าว ส่งสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อใช้ในการรายงาน BPM

แบบสรุปประเมินผลสำหรับผู้เข้าร่วมโครการจัดตั้และพัฒนากลุ่มอา
Download7
1.14 Mb
21.07.2020 15:05

อ.เมือง ส่งแบบประเมินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

แบบสรุปผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ดอยหล่อ.docx
Download6
22.97 Kb
21.07.2020 14:13

ดอยหล่อ ส่งสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ ปี63

แบบรายานการให้ความช่วยเหลือ คร.เป้าหมาย กข.คจ. ที่ได้รับผลกร
Download2
25 Kb
21.07.2020 12:19

อ.หางดง ส่งรายงานการช่วยเหลือ คร. กข.คจ.ที่ได้รับผลกระทบจากCovid - 19 ค่ะ

รายานภาวะหนี้สิ้น กค.63.xls
Download14
33.5 Kb
21.07.2020 12:09

อ.หางดง ส่งรายงานภาวะหนี้้สิน โครงการ กข.คจ. ค่ะ

รายานผลการดำเนินานด้านการประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 63 อ.กัลยาณิว
Download1
2.09 Mb
21.07.2020 11:46

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือน ก.ค.63

ตำบลแม่สาบ ตำบลสารสนเทศ 63.pdf
Download6
694.91 Kb
21.07.2020 11:27

อ.สะเมิงขอส่งถอดบทเรียนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

อ.แม่แต ร.ประชาสัมพันธ์เดือน กค63.xlsx
Download1
2.94 Mb
21.07.2020 08:16

อ.แม่แตง ขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 20, 2020
แบบสอบถามนวัตวิถี63.rar
Download2
981.27 Kb
20.07.2020 17:21

หางดงส่งแบบสอบถามหมู่บ้านนวัตวิถี

สรุปแบบประเมินโครการการจัดตั้กลุ่มอาชีพ.rar
Download4
1.03 Mb
20.07.2020 15:59

อำเภอดอยหล่อส่งสรุปแบบประเมินโครงการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

อ สันทราย รายานประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม.xlsx
Download0
13.84 Mb
20.07.2020 15:49

อำเภอสันทราย รายงานประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2563

รายานผลการประชาสัมพัธ์านพัฒนาชุมชน สพอ.ดอยเต่า ก.ค.63.xlsx
Download1
13.03 Kb
20.07.2020 15:46

อ.ดอยเต่า รายงานประชาสัมพันธ์

อ.แม่ออน แบบรายานความช่วยเหลือลูกหนี้ กข.คจ. ทั้หมด รวม 7 หม
Download6
69.76 Kb
20.07.2020 15:45

อ.แม่ออน รายงานให้ความช่วยเหลือ กขคจ.กค.63

แบบรายานภาวะหนี้สิน 63.xls
Download8
98 Kb
20.07.2020 15:43

อ.แม่ออน ส่งรายงานภาวะหนี้สิน/ แบบประเมินฯกขคจ.ปี63

อ สันทราย ประเมินจัดตั้และพัฒนากลุ่มอาชีพ.rar
Download3
1.26 Mb
20.07.2020 14:36

อำเภอสันทราย นำส่งแบบประเมินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

รายานปชสก.ค..63.docx
Download1
1.75 Mb
20.07.2020 14:12

แม่แจ่มขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์ก.ค.63

แบบรายานให้ความช่วยเหลือ กข.คจ. อ.พร้าว ก.ค.63.xlsx
Download2
21.84 Kb
20.07.2020 13:48

ส่งรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ. ประจำเดือน ก.ค. 63

แบบรายานภาวะหนี้สิน กข.คจ. อำเภอพร้าว ประจำปี 63.xls
Download6
136.5 Kb
20.07.2020 13:31

อ.พร้าว ส่งแบบรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. ปี 2563

รายานผลการประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค. ปี 2563.xlsx
Download1
6.35 Mb
20.07.2020 12:10

อ.อมก๋อย ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค. 63

9ประชาสัมพันธ์ - ก.ค. 63 - อ.ไชยปราการ.docx
Download1
822.87 Kb
20.07.2020 12:06

อ.ไชยปราการ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือน ก.ค.63

รายานประชาสัมพันธ์ อ.เวียแห_ก.ค. 63.xls
Download1
4.88 Mb
20.07.2020 11:54

อ.เวียงแหง ขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค.63

รายานประชาสัมพันธ์จอมทอ_กรกฎาคม63.doc
Download1
3.27 Mb
20.07.2020 11:54

รายงานก่ารประชาสัมพันธ์อำเภอจอมทองเดือนกค.63

อ.แม่ออน แบบรายการานติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเินยื
Download5
15.52 Kb
20.07.2020 11:31

อ.แม่ออน ส่งรายงาน ติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหา กขคจ.ปี62

อ.สะเมิ แบบสอบถามโครการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP นวัตวิ
Download4
421.18 Kb
20.07.2020 11:19

อ.สะเมิงขอส่งแบบสอบถามสำหรับประชาชนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)

ฐานข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ้นทะเบียน.xls
Download4
6.64 Mb
20.07.2020 10:54

อ.เวียงแหง ส่งข้อมูลคนพิการ

รายานปชพ. เดือนกรกฎาคม อำเภอดอยหล่อ 2563.xlsx
Download1
649.58 Kb
20.07.2020 10:12

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือน ก.ค.

รายานประชาสัมพันธ์ สพอ.สะเมิ เดือน ก.ค.63.xls
Download2
1.4 Mb
20.07.2020 09:44

อ.สะเมิงขอส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค.63

รายานผล ปชส. อ.ฮอด เดือน ก.ค. 63.doc
Download1
1.18 Mb
20.07.2020 09:34

อ.ฮอดส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือน ก.ค.63

กรกฎาคม 18, 2020
Download2
8.54 Mb
18.07.2020 21:48

อ.แม่แตง รายงาน ศกพ.ประจำเดือน ก.ค.63

ผู้สูอายุที่ไม่ได้รับเบี้ย เชียใหม่.xls
Download6
196 Kb
18.07.2020 21:29

อ.แม่แตง รายงานข้อมูลผู้พิการ

แม่ริม รายาน เดือน กรกฎาคม 2563.xlsx
Download1
277.01 Kb
18.07.2020 14:21

รายงานประชาสัมพันธ์ อ.แม่ริม

กรกฎาคม 17, 2020
รายานปชส.อ.เมือเชียใหม่_ก.ค.63.rar
Download1
743.69 Kb
17.07.2020 18:19

รายงานประชาสัมพันธ์อ.เมืองเชียงใหม่ ก.ค.63

บ้านอมลอ หมู่บ้านสารสนเทศ 63.pdf
Download10
1.29 Mb
17.07.2020 14:52

อ.สะเมิงขอส่งการถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศ ปี2563

รายานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 63 อำเภอแม่อาย.xlsx
Download2
5.69 Mb
17.07.2020 12:54

อำเภอแม่อาย ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 63

รายานกอทุนแม่ฯ กค...63.xlsx
Download3
19 Kb
17.07.2020 11:10

สันป่าตอง รายงานกองทุนแม่ฯ

แบบรายานการขับเคลื่อน ศพพ ก.ค.63สะเมิ.xlsx
Download2
295.81 Kb
17.07.2020 09:45

อ.สะเมิง รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. เดือน ก.ค.63

แบบรายานความก้าวหน้า ศกพ.100 อำเภอสะเมิ ก.ค.63.xlsx
Download2
449.11 Kb
17.07.2020 09:44

อ.สะเมิงรายงานความก้าวหน้า ศพพ. เดือน ก.ค.63

กรกฎาคม 16, 2020
ข้อมูลคนพิการ อำเภอแม่อาย.xls
Download6
6.65 Mb
16.07.2020 18:24

อำเภอแม่อาย ส่งแบบรายการผู้พิการ

ถอดบทเรียน หู่บ้านและตำบลสารสนเทศ อำเภอแม่แต.rar
Download4
4.61 Mb
16.07.2020 18:10

อำเภอแม่แตง ส่งถอดบทเรียนหมู่บ้านและตำบลสารสนเทศ

ฐานข้อมูลพิการขออำเภอสารภี 16 ก.ค. 63.xlsx
Download2
882.49 Kb
16.07.2020 17:37

อำเภอสารภีส่งแบบรายการผู้พิการ

แบบรายานความก้าวหน้าหมู่บ้านและชุมชนท้อถิ่น ศพพ ดอยเต่า....x
Download1
31 Kb
16.07.2020 16:43

ดอยเต่ารายงานขับเคลื่อชุมชนท้องถิ่นฯ

TDR1กอแขก.docx
Download6
6.62 Mb
16.07.2020 16:36

อำเภอแม่แจ่มข้อแก้ไขข้อมูลตำบลสารสนเทศ ตำบลกองแขกค่ะ

บวร.อ.แม่แต.xlsx
Download1
23.46 Kb
16.07.2020 15:04

อ.แม่แตง รายงานปลูกผัก บวร ประจำงวดที่ 16 กรกฏาคม 2563

TDR1กอแขก.pdf
Download4
654.51 Kb
16.07.2020 14:08

แม่แจ่มของส่งตำบลสารสนเทศ ค่ะ

vdrแม่หลุ63 แก้ไข.doc
Download8
8.95 Mb
16.07.2020 13:46

แม่แจ่มขอส่งการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น63ค่ะ

รายานภาวะหนี้สิน 63 อ.แม่แจ่ม.pdf
Download2
4.2 Mb
16.07.2020 13:36

อ.แม่แจ่ม ส่งรายงานภาวะหนี้สิน และประเมินตามหลักธรรมาภิบาล กข.คจ. 63

กรกฎาคม 15, 2020
อ สันทราย หมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ.rar
Download5
4.52 Mb
15.07.2020 23:22

อ สันทราย นำส่งสารสนเทศ

แบบสรุปผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.เชียดาว.docx
Download3
22.89 Kb
15.07.2020 19:55

อ.เชียงดาว ส่งรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และบ้านต้นกล้าปี 2563

อ.แม่ออน VDR TDR.rar
Download17
47.5 Mb
15.07.2020 18:31

อ.แม่ออน ส่งงานงานการพัฒนา VDR TDR

แบบรายานสรุปกอทุนแม่ 15 ก.ค. 63.xlsx
Download4
14.59 Kb
15.07.2020 18:31

อ.เชียงดาว ส่งรายงานกองทุนแม่ฯในระบบ NISPA

สรุปแบบประเมินการจัดตั้และพัฒนากลุ่มอาชีพอำเภอเชียดาว.rar
Download4
3.47 Mb
15.07.2020 16:41

อำเภอเชียงดาวส่งแบบสรุปประเมินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

SEอมก๋อย กรกฎาคม 63.xlsx
Download0
16.05 Kb
15.07.2020 16:34

อ.อมก๋อย ส่งรายงาน SE.เดือน กรกฎาคม 63

รายานกอทุนแม่ อำเภออมก๋อย กรกฎาคม 63.xlsx
Download4
16.45 Kb
15.07.2020 16:34

อ.อมก๋อย ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กค.63

รายานกลุ่มออมทรัพย์ อมก๋อย กรกฎาคม 63.xlsx
Download9
14.74 Kb
15.07.2020 16:33

อ.อมก๋อย ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ เดือนกรกฎาคม 63

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน วด กค.63.xls
Download2
33 Kb
15.07.2020 16:01

อ.หางดง ส่งรายงานกองทุนแม่ฯเดือน กค.63 ค่ะ

แบบรายานสรุปข้อมูลการดำเนินอำเภอเชียดาว.doc
Download2
86 Kb
15.07.2020 15:44

อำเภอเชียงดาวส่งแบบรายงานสรุปข้อมูลการดำเนินงานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (D-HOPE 63 : 02)

อ.พร้าว หมู่บ้านตำบลสารสนเทศ.rar
Download5
12.2 Mb
15.07.2020 15:28

อ.พร้าว ส่งถอดบทเรียน ตำบล/หมู่บ้าน สารสนเทศ ปี 2563

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบบันทึกคลัภูมิปัญญา OTOP.doc
Download1
1003.5 Kb
15.07.2020 15:14

อำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่งแบบบันทึกคลังภูมิปัญญา OTOP บ้านแม่แดดน้อย ม.4 ต.แม่แดด ค่ะ

ออมทรัพย์สันทราย ก.ค. 63.xls
Download2
60 Kb
15.07.2020 15:13

อ.สันทราย ส่งรายงานออมทรัพย์เดือน ก.ค.63

รายานกอทุนแม่อำเภอสันทราย ก.ค. 63.xlsx
Download2
15.31 Kb
15.07.2020 15:12

อ.สันทรายส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก.ค.63

รายานออมทรัพย์ กค.63 อ.หาด.xls
Download2
66 Kb
15.07.2020 14:34

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯค่ะ

จัดตั้และพัฒนากลุ่มอาชีพแม่แจ่ม.doc
Download9
135 Kb
15.07.2020 14:29

ส่งแบบประเมินจัดตั้งกลุ่มอาชีพแม่แจ่มค่ะ

แม่ขนิลแบบรายานสรุปข้อมูล D-HOPE 63 บ้านแม่ขนิลเหนือ.xlsx
Download1
22.69 Kb
15.07.2020 14:22

อ.หางดง ส่งแบบรายงานสรุปข้อมูลการดำเนินงานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (D-HOPE 63 : 02)

แบบรายานสรุปข้อมูล D-HOPE 63 บ้านเหมือกุ.xlsx
Download0
57.11 Kb
15.07.2020 14:21

อ.หางดง ส่งแบบรายงานสรุปข้อมูลการดำเนินงานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (D-HOPE 63 : 02)

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ก.ค. .xls
Download1
44.5 Kb
15.07.2020 14:19

อ.แม่วาง ส่งรายงาน กองทุนแม่ ก.ค.63

se. อ.แม่วา บร 15 กรกฎาคม 2563.xls
Download1
36 Kb
15.07.2020 14:19

อ.แม่วาง ส่งรายงาน se กค.63

เอกสารถอดบทเรียนหมู่บ้านและตำบลสารสนเทศฯ ปี 63 อ.อมก๋อย.rar
Download7
3.72 Mb
15.07.2020 14:04

อ.อมก๋อย ส่งเอกสารถอดบทเรียนหมู่บ้านและตำบลสารสนเทศ ฯประจำปี พ.ศ.2563

รายานผลยาเสพติดnispa_ก.ค.63.xlsx
Download4
603.05 Kb
15.07.2020 11:36

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเดือนก.ค.2563

อ.กัลยาณิวัฒนา ถอดบทเรียนหมู่บ้านตำบลหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น
Download18
1.97 Mb
15.07.2020 11:20

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งเอกสารถอดบทเรียนหมู่บ้านและตำบลหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2563 ค่ะ

แบบ บร 12 ดอยเต่า 63..xlsx
Download1
16.41 Kb
15.07.2020 10:58

ดอยเต่ารายงาน se

แบบรายานการดำเนินาน ศพพ ก.ค.63 อ.พร้าว.xlsx
Download2
14.42 Mb
15.07.2020 10:31

อ.พร้าว ส่งรายงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นฯ เดือน ก.ค.63

อ.พร้าว รายานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก.ค.2563.xlsx
Download3
15.79 Kb
15.07.2020 10:29

อ.พร้าว ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน ก.ค.63

รายานกอทุนแม่ ก.ค.63 อ.พร้าว.docx
Download3
19.69 Kb
15.07.2020 10:29

อ.พร้าว ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือน กค.63

รายานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.สะเมิ เดือนกรกฎาคม 2563.xl
Download7
46.5 Kb
15.07.2020 10:23

อ.สะเมิงขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน ก.ค.63

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA อ.สะเมิ เดือนกรกฎาคม 63.xls
Download1
35 Kb
15.07.2020 10:22

อ.สะเมิงขอส่งรายงาน กทผ.เดือนก.ค.63

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานสรุปข้อมูลการดำเนินานระดับหมู่บ้าน ชุ
Download3
88 Kb
15.07.2020 10:21

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานสรุปข้อมูลการดำเนินงานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (D-HOPE 63 : 02) ค่ะ

สารสนเทศอำเภอเชียดาว.rar
Download7
4.12 Mb
15.07.2020 10:14

อำเภอเชียงดาวส่งเอกสารถออดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศฯ ชุมชนดีเด่น/สารสนเทศตำบลต้นแบบ ฯ

อ.เมือรายานผลNISPA กค63.xlsx
Download2
29.88 Kb
15.07.2020 09:18

อ.เมืองเชียงใหม่ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนกค63

หมู่บ้านสารสนเทศ สารสนเทศตำบล อำเภอดอยหล่อ.rar
Download20
7.12 Mb
15.07.2020 08:45

ถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศ สารสนเทศตำบลต้นแบบ อำเภอดอยหล่อ

กรกฎาคม 14, 2020
ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 63 - ไชยปราการ กรกฎาคม.xlsx
Download5
17.62 Kb
14.07.2020 15:01

อ.ไชยปราการ ส่งรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ เดือนกรกฎาคม 2563

อ.แม่ริม รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ กทผ. ก.ค.63 ทุกวันที
Download1
15.86 Kb
14.07.2020 14:09

อ.แม่ริม รายงานผลกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ้นทะเบียน อ.ฮอด.xls
Download7
6.65 Mb
14.07.2020 13:58

อ.ฮอด ส่งแบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคนพิการ ครั้งที่ 1

ออมทรัพยฺ์ กรกฎาคม63.xlsx
Download5
16.16 Kb
14.07.2020 13:56

อ.ฝางส่งรายงานออมทรัพย์ กรกฎาคม 63

รายานให้ความช่วยเหลือครัวเรือน กข.คจ.ที่ได้รับผลกระทบCovid อ
Download1
16.48 Kb
14.07.2020 13:18

อ.ฮอดส่งรายงานการให้ความช่วยเหลือ กข.คจ. เดือน ก.ค.63

กลุ่มออมทรัพย์ กรกฎาคม 63 อ.ฮอด.xlsx
Download2
14.94 Kb
14.07.2020 13:17

อ.ฮอดส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เดือน ก.ค.63

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA อ.ฮอด ก.ค. 63.xls
Download1
35.5 Kb
14.07.2020 13:16

อ.ฮอด ส่งรายงานผลการเสริมสร้างฯกองทุนแม่ NISPA ก.ค63

แบบรายานความก้าวหน้า หมุ่บ้านชุมชนท้อถิ่น อ.สันกำแพ 20072020
Download2
13.48 Kb
14.07.2020 12:04

อ.สันกำแพง ส่งรายงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นฯ ครับ

รายานส่วนที่ 2 ศก.อ.เชียดาว.rar
Download8
13.74 Mb
14.07.2020 09:52

อำเภอเชียงดาวรายงานประเมินการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 2 ครับ

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบ บร 12 SE ก.ค.63.xlsx
Download0
16.58 Kb
14.07.2020 09:26

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร1,2) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา รายานกอทุนแม่เดือน ก.ค.63.docx
Download3
20.02 Kb
14.07.2020 09:24

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ก.ค
Download7
58 Kb
14.07.2020 09:22

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ค่ะ

กรกฎาคม 13, 2020
อ.สะเมิ รายานครั้ที่ 1 ติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ.xls
Download13
54 Kb
13.07.2020 21:13

อ.สะเมิงขอส่งแบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคนพิการ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.ค.63

อ.แม่ออนแบบรายานผลการเสริมสร้าฯกอทุนแ.xlsx
Download2
14.63 Kb
13.07.2020 17:43

อ.แม่ออนแบบรายงานผลการเสริมสร้างฯกองทุนแม่ NISPA ก.ค63

อ.แม่ออน ฐานข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ้นทะเบียน ครั้ที่1.xls
Download7
6.65 Mb
13.07.2020 17:28

อ.แม่ออน รายงานสาเหตุการไม่ได้รับเบี้ยพิการ ครั้งที่ 1

อ สันทราย รายานสาเหตุแห่การไม่รับเบี้ยผู้พิการ.xlsx
Download3
13.19 Kb
13.07.2020 17:13

อ สันทราย รายงานสาเหตุแห่งการไม่รับเบี้ยคนพิการ ครั้งที่ 1

แบบบันทึกภูมิปัญญา OTOP กลุ่มประติมากรรมดิน.doc
Download0
16.78 Mb
13.07.2020 16:44

หางดงส่ง1อำเภอ1ภูมิปัญญาให้เอบ

ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ย เชียใหม่.xls
Download2
164.5 Kb
13.07.2020 16:41

อ.แม่แตง ส่งรายงานผลการติตามตรวจสอบข้อมูลพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ ครั้งที่ 1

พักชำระหนี้ กข.คจ. อ.แม่แจ่ม2.xlsx
Download2
15.72 Kb
13.07.2020 16:28

อ.แม่แจ่ม ส่งรายชื่อโครงการ กขคจ พักชำระหนี้

แบบรายานผลการติตามตรวจสอบข้อมูลพิการ อ.สันป่าตอ ครั้ที่ 1 วั
Download2
51.37 Kb
13.07.2020 16:25

อ.สันป่าตองส่งรายงานผลการติตามตรวจสอบข้อมูลพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ ครั้งที่ 1

อ สันทราย รายานความก้าวหน้า TPMAP.xls
Download7
51.5 Kb
13.07.2020 15:23

อำเภอสันทราย นำส่งรายงานความก้าวหน้า TPMAP ครั้งที่ 1

รายานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้อถิ่น ก.ค.63 อ.แม่แ
Download5
1.54 Mb
13.07.2020 15:11

อ.แม่แจ่ม ส่งรายงานการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายานออมทรัพย์ ก.ค.63 อ.แม่แจ่ม.pdf
Download5
928.42 Kb
13.07.2020 15:09

อ.แม่แจ่ม ส่งรายงานออมทรัพย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ดอยหล่อ รายานผลNISPA ก.ค.63.xlsx
Download1
14.77 Kb
13.07.2020 14:48

รายงานกองทุนแม่ Nispa อำเภอดอยหล่อ

ฐานข้อมูลคนพิการที่ยัไม่ได้ขึ้นทะเบียน ดอยหล่อ.xls
Download4
6.91 Mb
13.07.2020 14:36

ฐานข้อมูลคนพิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน อ.ดอยหล่อ

แบบ บร 12 อ.ดอยหล่อ ก.ค. 63.xlsx
Download0
18.58 Kb
13.07.2020 14:01

อำเภอดอยหล่อส่งรายงาน SE เดือน กรกฎาคม 2563

เวียแห SE กรกฎาคม 63.xlsx
Download2
18.09 Kb
13.07.2020 13:59

เวียงแหง รายงานSEกรกฎาคม63

กอทุนแม่แม่แจ่ม มิ.ย.63.docx
Download1
23.9 Kb
13.07.2020 12:50

แม่แจ่มรายงานกองทุนแม่เดือนมิ.ย.ค่ะ

เวียแห ภูมิปัญญาท้อถิ่น .docx
Download0
3.08 Mb
13.07.2020 12:13

เวียงแหง แบบบันทึกคลังภูมิปัญญา

อ.แม่ออน รายานออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2563.xlsx
Download7
20.27 Kb
13.07.2020 10:46

อ.แม่ออน รายงานกลุ่มออมทรัพย์ กค.63

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดินอำเภอสารภี ก.ค. 63.xls
Download5
37 Kb
13.07.2020 10:42

อำเภอสารภีส่งรายงานกองทุนแม่ ก.ค.63

รายานออมทรัพย์ ก.ค.63.xls
Download5
47 Kb
13.07.2020 10:39

อำเภอสารภีส่งรายงานออมทรัพย์ ก.ค.63

SE สะเมิ ก.ค. 63.xlsx
Download0
17.75 Kb
13.07.2020 09:00

อ.สะเมิง ส่งรายงานSE เดือน ก.ค.63

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 476.36 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่