ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
แม่แจ่มขอความอนุเคราะห์ดูานข่วฯ07092018161103.pdf
Download1
543.2 Kb
07.09.2018 16:39

เรียน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ข่วงสันกำแพง

แผนบูรณาการตำบลด้านอาชีพ-แม่อาย--ล่าสุด.xls
Download4
40.5 Kb
21.09.2018 16:53

บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล-แม่อาย

แผนการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2561.docx
Download2
21.34 Kb
19.09.2018 11:19

อ.สันกำแพงส่งแผน-ผลการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

แบบใหม่ กย 61.xls
Download0
40.5 Kb
19.09.2018 13:25

รายงานออมทรัพย์ แม่แจ่ม 4 กย 61 ส่งหน อัมพร

แบบสำรวจไซส์เสื้อยืด อ.แม่แต.xls
Download3
32 Kb
17.09.2018 14:11

อ.แม่แตง ส่งไซด์เสื้อกรม

แบบสำรวจฯ เข้าคัดสรรปี 2562.xlsx
Download2
13.93 Kb
13.09.2018 13:46

อ.แม่วาง ขอส่งแบบสำรวจการเข้าคัดสรรฯ ปี 2562

แบบสำรวจคัดสรรฯ อ.เชียดาว.xlsx
Download4
11.65 Kb
14.09.2018 15:16

อ.เชียงดาว ส่งแบบสำรวจคัดสรรฯ OTOP

แบบสำรวจคัดสรรอำเภอเวียแห.xlsx
Download3
10.75 Kb
14.09.2018 09:39

อ.เวียงแหง ขอส่งแบบสำรวจคัดสรร OTOP ประจำปี 2562

แบบสำรวจคัดสรรอำเภอพร้าว.xlsx
Download3
12.13 Kb
14.09.2018 14:30

อ.พร้าว ส่งแบบสำรวจคัดสรรดาว ปี 2562 ค่ะ

แบบสำรวจคัดสรร.xlsx
Download2
15.75 Kb
14.09.2018 16:47

อ.สารภีขอส่งแบบสำรวจการคัดสรร OTOP ปี 62 ค่ะ

แบบสำรวจคัดสรร 62 อำเภอแม่ออน.xlsx
Download2
12.25 Kb
15.09.2018 15:51

อ.แม่ออน ส่งแบบสำรวจ OTOP คัดสรร ปี 62

แบบสำรวจคัดสรร 62 อำเภออมก๋อย.xlsx
Download5
12.62 Kb
14.09.2018 15:25

อ.อมก๋อย ส่งแบบสำรวจคัดสรร OTOP ครับ

แบบสำรวจข้อมูลกอทุนสิ่ที่ส่มาด้วย 1 - 5.xlsx
Download5
307.58 Kb
29.08.2018 15:45

อ.สารภีส่งรายงานศูนย์จัดการฯ/กองทุนหนุนเสริมฯ

แบบรายานปักหมุด อ.เชียดาว.pdf
Download11
182.67 Kb
03.09.2018 11:12

แบบรายงานการระบุตำแหน่พิกัด อ.เชียงดาว

แบบรายานการระบุตำแหน่พิกัด_สันกำแพ.pdf
Download13
121.61 Kb
31.08.2018 14:36

อ.สันกำแพง ส่งรายงานการระบุตำแหน่งพิกัด(ปักหมุด)

แบบรายานการระบุตำแหน่พิกัด.pdf
Download11
231.08 Kb
31.08.2018 12:35

lสะเมิงส่งแบบรายงานการระบุตำแหน่งพิกัด

แบบรายานการระบุตำแหน่พิกัด ฮอด.pdf
Download7
81.49 Kb
31.08.2018 19:16

อ.ฮอด ส่งรายงานการระบุตำแหน่งพิกัด(ปักหมุด)

แบบรายานการระบุตำแหน่พิกัด อ.ไชยปราการ.docx
Download6
160.89 Kb
07.09.2018 09:25

แบบรายานการระบุตำแหน่พิกัด อ.ไชยปราการ

แบบรายานการระบุตำแหน่พิกัด อ.จอมทอ.pdf
Download10
103.54 Kb
31.08.2018 22:29

อ.จอมทอง ส่งแบบรายงานระบุพิกัด

แบบรายานการระบุตำแหน่พิกัด อ.จอมทอ.docx
Download8
99 Kb
31.08.2018 22:27

อ.จอมทอง ส่งแบบรายงานระบุพิกัด

แบบรายานการก่อหนี้ผูกพัน โครการ OTOP นวัตวิถี แม่วา.xlsx
Download4
14.34 Kb
14.09.2018 16:52

อ.แม่วาง ส่งรายงานการก่อหนี้ผูกพัน ค่ะ

แบบรายานการก่อหนี้ผูกพัน OTOP นวัตวิถี แม่ริม.xlsx
Download8
15.81 Kb
14.09.2018 19:42

อ.แม่ริม รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

แบบรายาน SE แม่วา ปี 61 ส.ค..xls
Download3
242.5 Kb
12.09.2018 11:32

แม่วางส่งรายงาน SE ครับ

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาอ.อมก๋อย.xlsx
Download8
8.74 Mb
24.08.2018 11:33

อ.อมก๋อย ส่งบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมา อ.อมก๋อย.xlsx
Download2
8.74 Mb
11.09.2018 16:09

อ.อมก๋อย ส่งรายงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

แบบประเมินสำนึกดีแผนดีฯ.docx
Download12
72.43 Kb
31.08.2018 11:24

อ.อมก๋อย ส่งแบบประเมินโครงการสำนึกดี แผนดีฯ

แบบประเมินสำนึกดีแผนดีฯ.doc
Download11
140 Kb
30.08.2018 13:51

อำเภอดอยหล่อส่งแบบประเมินผลโครงการสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

แบบบันทึกข้อมูลหมู่บ้านสัมมาชีพ ปี62 อ.เมือเชียใหม่.xls
Download3
34.5 Kb
21.09.2018 10:09

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพ ปี 62

แบบบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน62.xls
Download1
29.5 Kb
21.09.2018 08:52

อ.ฮอด ส่งพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน62 แม่แจ่ม 27 หมู่บ้าน.xls
Download1
34.5 Kb
21.09.2018 13:47

แม่แจ่มส่งรายชื่อ ม.สัมมาชีพ 62

แบบบันทึกข้อมูลบ้านสัมมาชีพ 62.xlsx
Download7
10.25 Kb
19.09.2018 13:57

อ.กัลยา ส่งรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพ 62

แบบบันทึกข้อมูลบ้านสัมมาชีพ 62 อ.เวียแห.xls
Download0
29 Kb
20.09.2018 16:49

อ.เวียงแหงขอส่งแบบบันทึกข้อมูลหมู่บ้านตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบที่ 2 และแบบที่ 3 สำรวจครัวเรือน.xlsx
Download5
24.34 Kb
04.09.2018 13:24

อ.กัลยาฯ ส่งแบบ 2.3 ครัวเรือนยากจน

แบบทะเบียนข้อมูลการนำโครการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโย
Download1
11.63 Kb
21.09.2018 14:17

อำเภออมก๋อยส่งรายงานบูรณาการแผนตำบล

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินาน ปี 61 แม่แจ่ม.xlsx
Download3
11.32 Kb
21.09.2018 13:54

แม่แจ่ม ส่งรายชื่อเข้าร่วมงาน 27-28 กย 61

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินาน ปี 61 อ.เมือ.xlsx
Download3
11.35 Kb
21.09.2018 09:56

อ.เมือง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

แบบ nispa.doc 2561 2.docx
Download2
21.68 Kb
12.09.2018 12:57

ส่งรายงานกองทุนแม่ อ.แม่วางครับ

แนบ3 อแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ61 อำเภอเวียแห.xl
Download4
8.52 Mb
11.09.2018 15:12

อ.เวียงแหง ขอส่งรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ 3% ครับ

แนบ3 อแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ แม่ออน ต.ออลาต.อ
Download4
8.5 Mb
20.09.2018 22:01

แม่ออนส่งรายงานครัวเรือนสัมมาชีพ

แนบ3 อแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมา.xlsx
Download3
8.56 Mb
12.09.2018 14:43

อ.กัลยาฯ ส่งข้อมูลรายได้สัมมาชีพ 3 %

แก้จน.rar
Download3
99.38 Kb
07.09.2018 14:44

อ.ไชยปราการส่งแบบสำรวจครัวเรือนยากจน แบบที่ 2 และ 3 ให้หัวหน้าวิญญู

ออมทรัพย์ฯ กันยายน 61.xlsx
Download0
32.02 Kb
10.09.2018 10:37

อ.ฝางส่งออมทรัพย์ฯเดือนกันยายน 61

ออมทรัพย์นวัตวิถี.xlsx
Download1
11.29 Kb
14.09.2018 19:28

อ.แม่แตง รายงานออมทรัพย์นวัตวิถี

อ.แม่แจ่ม-รายชื่อเตรียมคัดสรรปี62.xlsx
Download5
12.72 Kb
13.09.2018 18:40

อำเภอแม่แจ่ม ส่งแบบสำรวจ เข้าคัดสรรฯ ปี 2562

อ.เชียดาว รายาน SE ก.ย. 61 .xls
Download0
52.5 Kb
14.09.2018 15:15

อ.เชียงดาวส่งรายงาน SE

อ.สันทราย ส่รายชื่อสำรวจคัดสรร ปี 2561.xlsx
Download3
14.36 Kb
11.09.2018 10:06

อ.สันทราย ส่งรายชื่อ otop ที่มีความพร้อมเข้าคัดสรร ปี 2562

ส่วนที่ 2 แบบประเมิน สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้.doc
Download11
69 Kb
31.08.2018 14:43

อ.ดอยเต่า ส่ง ส่วนที่ 2 แบบประเมิน สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

ส่วนที่ 2 สำนึกดี บริหารหนี้ได้.doc
Download4
67 Kb
07.09.2018 14:29

ดอยสะเก็ดส่งส่วนที่2สำนึกดีบริหารหนี้ได้

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลศูนย์จัดการฯแม่เลา.docx
Download5
20.69 Kb
17.09.2018 12:29

ส่งงานให้คุณ Aeb

สิหาคม 61.xlsx
Download4
26.04 Kb
30.08.2018 12:15

อำเภอฮอด ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Download4
1.21 Mb
18.09.2018 14:52

สันทรายส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต )

สมัครคัดสรรปี 62ฉบับสมบูรณ์.xlsx
Download3
12.71 Kb
14.09.2018 15:44

สันป่าตองส่งรายชื่อสมัครคัดสรรฯปี62ฉบับสมบูรณ์

วนที่ 2 การเก็บข้อมูลศูนย์จัดการฯท้อฝาย อำเภอแม่แจ่ม.docx
Download1
20.6 Kb
19.09.2018 13:10

แม่แจ่มฝากให้พี่เอป เจ้า

รายานแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ.xlsx
Download6
17.74 Kb
14.09.2018 16:15

อ.เชียงดาว ส่งรายงานการใช้ประโยชน์แผนชุมชนฯ

รายานแผนชุมชนที่นำไปใช้พัฒนาอาชีพ ล่าสุด ปี 60.docx
Download0
43.76 Kb
22.09.2018 12:25

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ

รายานออมทรัพย์เดือน สิหาคม 2561.xlsx
Download2
15.62 Kb
03.09.2018 11:15

อ.เชียงดาวส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ครับ

รายานออมทรัพย์หาด กย. 61.xls
Download1
66.5 Kb
14.09.2018 09:35

อ.หางดง ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ กย.ค่ะ

รายานออมทรัพย์ เดือน ก.ย..2561.xlsx
Download0
14.33 Kb
22.09.2018 11:47

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน ก.ย.2561

รายานออมทรัพย์ กย61.xls
Download2
65.5 Kb
14.09.2018 10:16

อ.จอมทอง ส่งรายงานออมทรัพย์ กย61

รายานออมทรัพย์ ก.ย. 61.xls
Download1
40 Kb
12.09.2018 12:47

อ.แม่วางรายงาน กลุ่มออมทรัพย์ ครับ

รายานออมทรัพย์ มค..61.xls
Download2
73 Kb
05.09.2018 09:54

อ.สารภีส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ

รายานสถาบันจัดการเินทุน หาด เดือน กย.61.xls
Download5
34.5 Kb
14.09.2018 08:18

อ.หางดง ส่งรายงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เดือน กย.ค่ะ

รายานศูนย์จัดการฯ.xlsx
Download15
71.08 Kb
31.08.2018 14:55

อ.สารภี ส่งรายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน(ใหม่)

รายานศูนย์จัดการกอทุนชุมชน ปี 61 อ.พร้าว.rar
Download14
52.31 Kb
31.08.2018 18:05

อ.พร้าว ส่งรายงาน 1 คร.1 สัญญา ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

รายานศูนย์จัดการกอทุนชุมชน 61.xlsx
Download7
65.51 Kb
29.08.2018 15:46

อ.สารภีส่งรายงานศูนย์จัดการกองทุนฯ,กองทุนหนุนเสริมฯ

รายานยอดจำหน่าย OTOP เดือน ส.ค. 61.xls
Download3
57.5 Kb
23.08.2018 11:44

อ.แม่วาง ขอส่งยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เดือน ส.ค. 2561

รายานยอดจำหน่าย OTOP เดือน ก.ย. 61.xls
Download0
62.5 Kb
20.09.2018 16:05

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เดือน ก.ย. 61

รายานผลศูนย์จัดการทุนชุมชน อ.หาด.xls
Download7
110.5 Kb
04.09.2018 18:15

อ.หางดง ส่งรายงานผลศูนย์จัดการทุนชุมชน ค่ะ

รายานผลศูนย์ข้อมูลกลา.xlsx
Download6
11.62 Kb
07.09.2018 08:52

สันทรายรายงานบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลาง

รายานผลก่อหนี้ผูกพัน.xlsx
Download7
13.48 Kb
14.09.2018 14:28

อ.สันทราย ส่งรายงานผลก่อหนี้ผูกพันงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติมให้ หน.อำนายการเจ้า

รายานผลการบันทึกข้อมูล.docx
Download7
16.16 Kb
05.09.2018 12:27

อ.สันกำแพงส่งรายงานศูนย์ข้อมูลกลางฯ

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนกันยายน 25
Download3
46 Kb
14.09.2018 09:31

อ.เวียงแหง ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนกันยายน 2561

รายานผลการขับเคลื่อนกอทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน อ.หาด.xls
Download7
52 Kb
04.09.2018 18:14

อ.หางดง ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพค่ะ

รายานบันทึกข้อมูลกลา ดอยสะเก็ด ปี 2561.pdf
Download13
43.69 Kb
06.09.2018 12:01

อำเภอดอยสะเก็ด ส่งรายงานศูนย์ข้อมูลกลาง ปี 2561

รายานบริหารจัดการหนี้ ปี 2561 เดือน กันยายน 61.xls
Download0
48.5 Kb
22.09.2018 12:05

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานบริหารจัดการหนี้ หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสัญญา เดือน กันยายน 2561

รายานข้อสั่การฯ เดือน กันยายน 2561.xls
Download0
31.5 Kb
22.09.2018 11:51

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานข้อสั่งการฯ เดือน กันยายน 2561

รายานก่อหนี้ผูกพัน 2561. ดอยเต่า.xlsx
Download6
12.93 Kb
14.09.2018 15:44

ก่อหนี้ผูกพัน ดอยเต่า เจ้า

รายานกอทุนแม่เดือน ก.ย. 61อ.สันทราย.xlsx
Download0
13.57 Kb
18.09.2018 14:16

อ.สันทราย ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำเดือน ก.ย.

รายานกอทุนแม่ฯ กย.61.xlsx
Download3
18.69 Kb
07.09.2018 10:46

สันป่าตอง รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กย.61

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน เดือน กย. อ.หาด.xls
Download2
30.5 Kb
14.09.2018 08:11

อ.หางดง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ค่ะ

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือน ก.ย.61.xls
Download2
35.5 Kb
14.09.2018 09:33

อ.เวียงแหงขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนกันยายน 2561

รายานกอทุนแม่ 15 ก.ย. 61.xlsx
Download1
13.44 Kb
14.09.2018 10:16

อ.จอมทอง ส่งรายงานกองทุนแม่ ก.ย.61

รายานกอทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ-61.rar
Download0
27.05 Kb
21.09.2018 17:15

แม่อาย รายงานกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ ปี 61

รายาน SE61 กัลยาณิวัฒนา ส.ค.xls
Download0
30.5 Kb
12.09.2018 14:48

อ.กัลยา ส่งรายงานSE เดือนกันยายน

รายาน SE.61 กัลยาณิวัฒนา ส.ค.xls
Download5
30 Kb
23.08.2018 10:50

อำเภอกัลยา ฯ ส่งรายงาน SE

รายาน SE เหมือกุแม่ขนิล.rar
Download4
134.47 Kb
17.09.2018 14:50

อ.หางดง ขอส่งรายงาน SE ประจำเดือน ก.ย. 61

รายาน SE ปี 61 เดือน ก.ย.แปล 5 อ.ดอยเต่า.xls
Download0
50 Kb
22.09.2018 11:56

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน SE เดือน กันยายน 2561

รายชื่ออบรม 27-28 กันยาย 2561.xlsx
Download1
9.79 Kb
22.09.2018 12:54

อ.ดอยเต่า ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

รายชื่อสำรวจคัดสรร อ.หาด.xlsx
Download5
14.76 Kb
13.09.2018 11:42

อ.หางดงส่งรายชื่อผู้ประสงค์คัดสรร

รายชื่อสำรวจคัดสรร ปี 2561ฮอด.xlsx
Download3
11.55 Kb
12.09.2018 17:22

ฮอดส่งแบบสำรวจรายชื่อคัดสรร ปี 2561

รายชื่อสร้าสัมมาชีพ 62.xlsx
Download7
10.98 Kb
18.09.2018 16:32

ดอยเต่าส่งรายชื่อสัมมาชีพ

ร.ออม สค.61สันทราย.xlsx
Download2
22.98 Kb
11.09.2018 10:48

สันทรายรายงานออมทรัพย์ กย.61

ผู้สนใจสมัครคัดสรรฯ OTOPแก้ไขเพิ่มเติม.xlsx
Download2
12.37 Kb
14.09.2018 13:28

อ.สันป่าตองส่งรายชื่อผู้สมัครคัดสรรฯ

ผู้สนใจสมัครคัดสรรฯ OTOP 62 อ.แม่แต.xlsx
Download2
11.97 Kb
17.09.2018 13:24

อ.แม่แตงส่งผู้ประสงค์คัดสรร OTOP 62

ปี61รายานออมทรัพย์ ก.ย.61.xlsx
Download2
18.3 Kb
13.09.2018 09:56

แม่ออนรายงานสัจจ,แผน,ออมทรัพย์ กย.61

ปี 61าน กทผ นิชป้าก.ย.61.xlsx
Download0
12.2 Kb
13.09.2018 09:55

แม่ออนส่งรายงานยาเสพติด กย.61

ประเมินสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ปี 61.doc
Download6
142.5 Kb
30.08.2018 10:58

อำเภอฮอด ขอส่งแบบประเมินสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ปี 61

บูรณาการแผนตำบลสัมมาชีพชุมชนอำเภอแม่ออน.xlsx
Download6
14.88 Kb
21.09.2018 10:45

อำเภอแม่ออนส่งรายงานบูรณาการแผนตำบล

บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล.xlsx
Download5
12.54 Kb
21.09.2018 11:59

จอมทอง ส่งทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์

บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.ไชยปราการ 2561.xlsx
Download3
14.58 Kb
21.09.2018 11:46

อ.ไชยปราการ ส่งรายงานบูรณาการแผนชุมชนตำบล

บันทึกข้อมูลส่จ ..rar
Download6
4.05 Mb
12.09.2018 12:24

อ.จอมทอง ขอส่งรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ 3% ครับ

ทะเบียนข้อมูลการนำไปใช้ตำบล.xlsx
Download7
20.84 Kb
10.09.2018 16:24

อำเภอฮอด ขอส่งทะเบียนการนำไปใช้ตำบล (ส่วนไฟด์แนบส่งทางไลย์นะค่ะ)

ทะเบียนข้อมูลการนำโครการไปใช้ประโยชน์ อ.เวียแห.xlsx
Download3
12.15 Kb
21.09.2018 12:23

อ.เวียงแหงขอส่งทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 8 สัมมาชีพชุมชน.xlsx
Download13
44.65 Kb
24.08.2018 16:11

ตัวชี้วัดที่8 อ.อมก๋อย

ดอยเต่า แก้ไข แบบประเมิน สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้.doc
Download4
69 Kb
31.08.2018 18:00

ส่วนที่ 2 สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ (ส่งให้น้องเอฟ) (แก้ไขใหม่ค้า)

ชม 2119-2407.pdf
Download5
494.3 Kb
13.09.2018 16:46

เรียนเชิญ พจ.ชม. ร่วมพิธีเปิด OTOP Village 18 ก.ย. 61

ชม 2119 l 2382.pdf
Download5
1.05 Mb
11.09.2018 12:56

เรียนเชิญ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ บ.ใหม่หนองบัว ม.10 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ชม 0019.2 ว 32673.pdf
Download9
65.76 Kb
27.08.2018 17:39

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

จอมทอ ส่รายชื่อสำรวจคัดสรร ปี 2562.xlsx
Download4
13.96 Kb
13.09.2018 14:10

อ.จอมทอง ขอส่งแบบสำรวจการเข้าคัดสรรฯ ปี 2562

ครัวเรือนยากจน อ.อมก๋อย ก.ย. 61.xls
Download1
75.5 Kb
12.09.2018 10:14

อ.อมก๋อย ส่งรายงานครัวเรือนยากจน แบบ 1-3

การนำโครการในแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ อ.เมือ.xls
Download2
20.32 Kb
21.09.2018 11:01

อ.เมือง ส่งทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ ให้พี่เอปค่ะ

กอทุนแม่ ก.ย 61.xlsx
Download1
12.85 Kb
12.09.2018 12:02

อำเภอฮอด ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนกัันยายน

กอทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ 2561.rar
Download3
115.84 Kb
24.08.2018 16:07

จอมทอง ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 ค่ะ

กอทุนหนุนเสริม อ.แม่วา ส่จัหวัด.rar
Download9
115.34 Kb
24.08.2018 09:55

อำเภอแม่วาง ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 ค่ะ

กลุ่มออมทรัพย์ กันยายน 61.xlsx
Download1
14.58 Kb
12.09.2018 11:53

อำเภอฮอด ขอส่งรายงานออมทรัพย์ เดือนกันยายน 2561

se ไชยปราการ 2561รายานเดือน สิหาคม 61.xlsx
Download6
13.41 Kb
29.08.2018 12:16

อ.ไชยปราการ ส่งรายงาน SE

se ไชยปราการ 2561รายานเดือน กันยายน 61.xlsx
Download0
13.14 Kb
21.09.2018 11:51

อ.ไชยปราการ รายงาน se เดือนกันยายน 2561

VDRTDRส่จว.rar
Download0
7.41 Mb
21.09.2018 15:46

อำเภอเมืองส่งรายงานVDR&TDR ให้น้องTikkk

TDR และVDR อำเภออมก๋อย.rar
Download5
16.98 Mb
24.08.2018 11:20

อำเภออมก๋อย ส่งรายงาน TDR และ VDR

TDR VDRเชียดาว.rar
Download13
6.41 Mb
27.08.2018 15:20

อำเภอเชียงดาว ส่งรายงาน TDR และ VDR

SE ปี 61แม่แจ่ม สค 61 1111111.xls
Download4
79.5 Kb
29.08.2018 13:07

แม่แจ่ม ส่งรายงาน SE

SE ปี 61แม่แจ่ม กย 61.xls
Download0
80 Kb
19.09.2018 13:15

แม่แจ่ม ส่งรายงาน จ.

SE ปี 61 อำเภอสันทราย มค-กย.61.xlsx
Download1
20.24 Kb
11.09.2018 10:41

อำเภอสันทราย ส่งรายงาน SE ค่า

SE ปี 61 อ.เมือเชียใหม่ เดือนกันยายน 61.xls
Download2
38 Kb
21.09.2018 11:09

อ.เมือง ส่งรายงาน SE เดือนกันยายน 2561

SE ปี 2561 -ฮอด.xls
Download0
47.5 Kb
14.09.2018 13:51

อ.ฮอด ส่งรายงาน SE ประจำเดือน กันยายน 2561

318368_แบบรายานผลการก่อหนี้ผูกพันบประมาณรา.docx
Download5
17.71 Kb
17.09.2018 17:12

อ.หางดงขอส่งรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน

2 รายานตัวชี้วัดครัวเรือนยากจนจัหวัดเชียใหม่ อ.อมก๋อย .xls
Download4
1.49 Mb
11.09.2018 16:03

อ.อมก๋อย รายงาน คร.ยากจน แบบ2 3

1 สัญญา 1 ครัวเรือน อำเภออมก๋อย.rar
Download9
2.24 Mb
24.08.2018 11:38

อำเภออมก๋อย ส่งรายงานตัวชี้วัด 1 คร. 1 สัญญา

1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือนกันยายน 2561.xls
Download3
41.5 Kb
14.09.2018 09:32

อ.เวียงแหงขอส่งรายงาน 1 คร. 1 สัญญา

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 90.12 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่