ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
โครการในเล่มแผนชุมชนแม่แต.xlsx
Download2
93.58 Kb
20.03.2019 06:58

อ.แม่แตง ขอส่งบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

แผนปฏิบัติานอำเภอแม่วา ปี 2562 ครั้ที่ 2ส่จัหวัด.xlsx
Download6
18.46 Kb
25.02.2019 15:09

อ.แม่วาง ขอส่งแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2562 ไตรมาส 2 ที่เหลือ และไตรมาส 3-4

แผนการใช้จ่ายบฯ บหน้าจัดสรร ปี 62 อำเภอเมือเชียใหม่.xlsx
Download7
42.2 Kb
12.03.2019 16:29

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 62 (ไตรมาส 1-2) ให้คุณเสาวภาคย์ค่ะ

แผนการใช้จ่ายบฯ บหน้าจัดสรร ปี 62 อำเภอดอยเต่า.xlsx
Download2
40.85 Kb
13.03.2019 16:08

รายงานผลฯ ดอยเต่า

แผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ อ.กัลยาณิวัฒนา.xlsx
Download1
11.78 Kb
20.03.2019 19:13

อ.กัลยา ส่งแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 62

แบบใหม่ มีค 62.xls
Download0
40.5 Kb
06.03.2019 15:00

รายงายออมทรัพย์ เดือน มีค 62 แม่แจ่ม ครับ

แบบแจ้รหัสครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 2562.docx
Download1
14.5 Kb
20.03.2019 11:24

อ.หางดง ส่งแบบแจ้งรหัสครุภัณฑ์ฯ

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล2562 อ.แม่อาย.xlsx
Download11
11.18 Kb
27.02.2019 15:39

อำเภอแม่อายส่งแบบสำรวจการจัดการความรู้ค่ะ

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล2562 อ.แม่ออน.xls
Download6
24.5 Kb
08.03.2019 14:35

อ. แม่ออน ขอส่งแบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล2562 อ.แม่ริม.xlsx
Download5
11.4 Kb
06.03.2019 12:12

อ.แม่ริม ส่งแบบสำรวจ องค์ความรู้ ปี2562

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล.xlsx
Download5
11.08 Kb
22.02.2019 12:03

อ.เวียงแหง ขอส่งแบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล ประจำปี 2562

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล-ประจำปี-2562-อ.จอมทอ
Download6
14.52 Kb
22.02.2019 17:21

อ.จอมทอง ส่งแบบสำรวจการจัดการองค์ความรู้

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล-ประจำปี-2562-อ.กมก๋อ
Download15
14.39 Kb
25.02.2019 08:58

อ.อมก๋อย ส่งแบบรายงานชื่อหัวข้อ KM

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล อ.กัลยา.xlsx
Download9
11.24 Kb
26.02.2019 17:33

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบสำรวจการจัดการความรู้รายบุคคล

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล ประจำปี 2562.pdf
Download2
174.94 Kb
22.02.2019 16:49

อำเภอสะเมิงส่งแบบสำรวจการจัดการความรู้

แบบสำรวจรายชื่อการจัดการความรู้ 62.pdf
Download9
227.97 Kb
20.02.2019 10:46

อ.แม่วาง ส่งแบบสำรวจการจัดการความรู้รายบุคคล ประจำปี 2562 ค่ะ

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์โครการกลุ่มจัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 62 อ.แม
Download0
13.9 Kb
19.03.2019 16:29

อ.แม่ริม ส่งผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการ Lanna Creative Craft

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์โครการกลุ่มจัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 62 ดอยห
Download2
13.98 Kb
14.03.2019 15:37

อ.ดอยหล่อ ขอส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมโดรงการส่งเสริมการค้า การลงทุนฯ

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนบกลุ่มจัหวัดฯ.xlsx
Download4
13.31 Kb
12.03.2019 15:47

อ.แม่วาง ขอส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมโดรงการส่งเสริมการค้า การลงทุนฯ

แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน จอมทอ.pdf
Download6
215.17 Kb
12.03.2019 15:12

จอมทอง ส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน (ให้พี่สุพจน์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)

แบบสำรวจความต้อการเข้าร่วมโครการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ส
Download1
35 Kb
22.03.2019 12:03

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล - อำเภอไชยปราการ

แบบรายานเมือเชียใหม่ จปฐ. กชช8มีค62.xlsx
Download2
77.25 Kb
08.03.2019 17:03

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานจปฐ.ประจำ8 มีค 2562

แบบรายานเมือเชียใหม่ จปฐ. กชช22กพ62.xlsx
Download4
77.27 Kb
22.02.2019 17:58

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานจปฐ.วันศุกร์ 22กพ 62

แบบรายานเมือเชียใหม่ จปฐ. กชช1มีค62.xlsx
Download3
77.28 Kb
01.03.2019 12:00

อำเภอเมืองส่งรายงานจปฐ62 วันที่1 มีนาคม 2562

แบบรายานเมือเชียใหม่ จปฐ. กชช15มีค62.xlsx
Download3
77.43 Kb
15.03.2019 17:56

เมืองเชียงใหม่ส่งรายงานจปฐ.15มีค62

แบบรายานสรุปกอทุนแม่ 15 มี.ค. 62.xlsx
Download1
13.39 Kb
19.03.2019 11:38

อ.เชียงดาว ส่งรายงานกองทุนแม่ฯ NISPA เดือน มีนาคม 2562

แบบรายานผลโครการ ไตรมาส 1 -2 ปี 62 อ.แม่ริม.xls
Download13
53.5 Kb
12.03.2019 18:44

อ.แม่ริม รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1-2

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ ก
Download1
30.99 Kb
22.02.2019 16:53

อำเภอสะเมิงส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 12

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่น.xlsx
Download0
17.56 Kb
18.03.2019 21:23

อ.แม่อาย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ ปี 62

แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ขอแผ่น มีค62อ.เมือเชียใหม่.xlsx
Download3
18.08 Kb
20.03.2019 16:15

รายงานกองทุนแม่ฯแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้น้องอ้อ

แบบรายานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปร
Download4
35.5 Kb
19.03.2019 15:46

อำเภอดอยหล่อส่งรายงาน SE ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครับ

แบบรายานผล ไชยปราการ 62.xls
Download4
77.5 Kb
13.03.2019 13:38

อ ไชยปราการ ส่งแบบรายงานผล ไตรมาส 1-2

แบบรายานผล ตัวชี้วัด ปี 62 อ.หาด.xls
Download2
70.5 Kb
13.03.2019 16:14

อ.หางดง ขอส่งรายงานผลตัวชี้วัด ไตรมาส 1-2

แบบรายานประชาสัมพันธ์เชียใหม่ 100 ก.พ. 62 แม่วา.rar
Download11
1.6 Mb
20.02.2019 14:52

อ.แม่วาง ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ วาระจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 100% เดือนกุมภาพันธ์ 62 ค่ะ

แบบรายานบร12.rar
Download14
97.63 Kb
15.03.2019 12:07

อำเภอแม่อายรายงาน SE ประจำเดือน มีนาคม 2562

แบบรายานความก้าวหน้า จปฐ. กชช. 2ค ปี 2562-13.xlsx
Download4
18.2 Kb
01.03.2019 16:56

ดอยสะเก็ด ส่งรายงาน จปฐ. ค่ะ

แบบรายาน SE ปี 62อำเภอหาด.xlsx
Download1
153.6 Kb
19.03.2019 10:43

อำเภอหางดงขอรายงานSE มีนาคม ค่ะ

แบบรายาน SE แม่วา ปี 62 ก.พ.xls
Download3
243.5 Kb
20.03.2019 08:37

ส่งรายงาน SE แม่วางครับ

แบบรวบรวมอค์ความรู้รายบุคคล ประจำปี 2562.docx
Download10
15.2 Kb
25.02.2019 15:57

อ.สันกำแพงส่งแบบรวบรวมองค์ความรู้รายบุคคล

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่ 9 กลุ่ม D.xlsx
Download1
11.03 Kb
25.02.2019 09:21

อ.แม่วาง ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่ 9 (กลุ่ม D)

แบบตอบรับ ประชารัฐ.pdf
Download12
186.84 Kb
22.02.2019 10:29

อำเภอฮอดส่งแบบตอบรับ ประชุมคณะกรรมการประสานฯ พลังประชารัฐ

แบบ บร 12 อ.เมือ.xlsx
Download6
18.3 Kb
15.03.2019 17:54

อ.เมือง ส่งรายงาน SE เดือนมีนาคม 62

แบบ บร 12 รายาน se มีนาคม 2562 อ.ไชยปราการ.xls
Download9
45 Kb
14.03.2019 10:48

แบบรายงาน se บร1 บร 2 อ.ไชยปราการ มีนาคม 62

แบบ บร 12 บันทึกอัตโนมัติ.xlsx
Download7
16.45 Kb
14.03.2019 16:29

จอมทอง ส่งแบบรายงาน se บร1 บร 2 มีนาคม 62

แบบ บร 12 แม่แจ่ม มีนาคม 62.xlsx
Download1
19.05 Kb
21.03.2019 09:14

แม่แจ่มส่งรายงาน SE

แบบ ตอบรับสตรี.pdf
Download3
156.73 Kb
22.02.2019 10:27

อำเภอฮอดส่ง แบบตอบรับคู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แบบ nispa.doc 2562 ก.พ..docx
Download0
21.55 Kb
20.03.2019 08:55

ส่งรายงาน กองทุนแม่ อ.แม่วาง ครับ

เมือเชียใหม่รายานประชาสัมพันธ์กพ 62.rar
Download2
3.3 Mb
20.02.2019 12:07

เมืองเชียงใหม่ส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนกพ 62

เพิ่มศักยภาพมาตรฐานส่ออก.xlsx
Download2
11.92 Kb
21.03.2019 18:43

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อ Otop เพิ่มศักยภาพส่งออก

เป้าหมาย มชช.62.xls
Download7
27.5 Kb
25.02.2019 11:48

แม่แจ่มส่งเป้า มชช 62

อำเภอแม่วา แบบรายานความก้าวหน้า จปฐ. กชช. 2ค ปี 2562 ครั้ที่
Download2
16.91 Kb
05.03.2019 08:30

อ.แม่วางรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 13 ค่ะ

อำเภอแม่วา ปชส.มีนาคม.rar
Download1
3.1 Mb
19.03.2019 11:46

อ.แม่วาง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม 2562 ค่ะ

อำเภอแม่วา ปชส.กุมภาพันธ์.rar
Download3
1.59 Mb
20.02.2019 11:41

อ.แม่วาง ส่งรายงานด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ค่ะ

อำเภออมก๋อยเศรษฐกิจพอเพียมีนาคม.rar
Download0
2.9 Mb
22.03.2019 10:44

อำเภออมก๋อยส่งรายงานเศรษฐกิจพอเพียง100 มีนาคม 62

อำเภออมก๋อย.แบบรายานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านฯวาระผู้ว
Download8
21.33 Kb
21.02.2019 10:38

อำเภออมก๋อย.ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ วาระจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 100% เดือนกุมภาพันธ์ 2562จ้าว

อำเภออมก๋อย-รายานผลการดำเนินานด้านการประชาสัมพันธ์มี.ค..docx
Download1
5.62 Mb
22.03.2019 10:45

อำเภออมก๋อยส่งรายงานการประชาสัมพันธ์

ออมทรัพย์ฯมีนาคม.xlsx
Download0
16.04 Kb
08.03.2019 14:04

ฝางส่งรายงานออมทรัพย์ฯมีนาคม 62

อค์ความรู้อำเภอฮอด.docx
Download16
15.01 Kb
26.02.2019 14:52

ส่งรายชื่อองค์ความรู้ของอำเภอฮอด ประจำปี 2562

อ.แม่แจ่มแบบรายาน จว100มี.ค 62.xlsx
Download1
27.37 Kb
18.03.2019 16:55

แม่แจ่ม ส่งรายงาน ศพพ

อ.แม่แจ่มรายานประชาสัมพันธ์เชียใหม่100 มี.ค 62.xlsx
Download3
246.06 Kb
18.03.2019 16:41

แม่แจ่ม ส่งรายงานศพพ 100% เดือนมีนาคม 62

อ.แม่ริม รายานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชน ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินา
Download16
741.24 Kb
14.03.2019 14:32

อ.แม่ริม ส่งรายงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

อ.เมือรายานออมทรัพย์ มีค.62.xls
Download2
467.5 Kb
18.03.2019 08:27

อ.เมืองรายงานออมทรัพย์ มีค.62

อ.เมือรายานผลNISPA มีค62.xlsx
Download1
30.13 Kb
15.03.2019 11:41

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานNiPa กทผ.ประจำเดือนมีค 62

อ.พร้าว แบบรายานผลโครการ ไตรมาส 1 -2 ปี 62.pdf
Download3
156.2 Kb
13.03.2019 12:31

อ.พร้าว รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส1-2 ปี 62

อ.จอมทอ ปชส. มี.ค.62.rar
Download4
1.52 Mb
19.03.2019 11:54

อ.จอมทอง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มี.ค.62

อ.จอมทอ ปชส. ก.พ.62.rar
Download7
341 Kb
20.02.2019 13:59

อ.จอมทอง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ กพ62

อ.จอมทอ ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ อำเภอ.xlsx
Download9
11.64 Kb
28.02.2019 09:52

อ.จอมทอง ส่ง ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ

อ.กัลยาณิวัฒนา รายานทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายปี 62 .xlsx
Download5
28.52 Kb
19.03.2019 10:38

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานทะเบียนข้อมูลบูรณาการแผนตำบลปี 62 ค่ะ

หลักฐานเชิประจักษ์ ประชาสัมพันธ์เชียใหม่100 ก.พ.62.docx
Download9
1.03 Mb
20.02.2019 16:19

รายงานประชาสัมพันธ์ศพพ100%อำเภอแม่แจ่มค่ะ

หมู่บ้านตำบลสารสนเทศ 2562.xlsx
Download8
10.34 Kb
26.02.2019 15:02

ฮอดส่งรายชื่อหมู่บ้านและตำบลสารสนเทศปี 2562

หมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ 2562 กัลยาณิวัฒนา.xlsx
Download2
10.66 Kb
27.02.2019 14:53

อ.กัลยา ส่งรายชื่อหมู่บ้าน ตำบล สารสนเทศ

สำรวจความต้อการมาตรฐานสากล อ.แม่ริม.doc
Download0
57.5 Kb
19.03.2019 16:50

อ.แม่ริม ส่งแบบสำรวจความต้องการมาตรฐานสากล

สำรวจความต้อการมาตรฐานสากล อ.ดอยหล่อ.doc
Download0
45.5 Kb
21.03.2019 09:05

อำเภอดอยหล่อ ส่งแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล

สำรวจความต้อการมาตรฐานสากล อ.ดอยสะเก็ด.doc
Download3
46 Kb
20.03.2019 15:58

ดอยสะเก็ด ส่งแบบสำรวจมาตรฐานสากล

สรุปแบบประเมินผลโครการ.rar
Download24
493.76 Kb
25.02.2019 13:32

อ.อมก๋อย ส่งสรุปผลการประเมิรโครงการ จำนวน 4 โครงการ

สมัครมาตรฐานสากล.xlsx
Download3
11.95 Kb
20.03.2019 15:41

อ.สันทราย ส่งรายชื่อผู้ประกอบการ otop สมัครด้านมาตรฐานสู่สากล

ศพพ.100 มีนาคม 2562 .xls
Download3
59.5 Kb
20.03.2019 17:02

จอมทอง ส่งรายงานการขับเคลื่อน ศก.พอเพียง เดือนมีนาคม62

ศพพ 100 อำเภอไชยปราการกุมภาพัน 62.rar
Download10
1.08 Mb
21.02.2019 13:27

รายงาน ศพพ 100 อำเภอไชยปราการ

ศกพ100 มี.ค.62 ฮอด.rar
Download4
6.11 Mb
19.03.2019 12:04

อำเภอฮอด ส่งรายงาน ศพพ. 100% เดือน มีนาคม 2562

ศกพ100 ก.พ.62 ฮอด.rar
Download9
4.12 Mb
20.02.2019 10:10

อ.ฮอด ส่งรายงานเศรษฐกิจพอเพียง 100% เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายานแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพปี 62.xlsx
Download10
33.67 Kb
17.03.2019 09:42

อ.เชียงดาว ส่งรายงานบูรณาการแผนชุมชนฯ

รายานออมทรัพย์เดือน มีนาคม 62.xlsx
Download1
15.6 Kb
15.03.2019 13:25

อ.เชียงดาว ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ ฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายานออมทรัพย์ฯ มีค.62.xls
Download1
463.5 Kb
20.03.2019 15:12

อ.แม่ออน ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ เดือนมีนาคม 2562

รายานออมทรัพย์มีค.62.xls
Download0
42 Kb
14.03.2019 14:51

แม่ริมส่งรายงานออมทรัพย์ให้คุณสุดใจคะ

รายานออมทรัพย์ มีค 62 หาด.xls
Download0
66.5 Kb
12.03.2019 15:20

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือน มีค.ค่ะ

รายานออมทรัพย์ มี.ค.62.xlsx
Download0
41.97 Kb
08.03.2019 13:23

อ.ดอยสะเก็ดรายงานออมทรัพย์เดือนมีนาคม 2562

รายานออมทรัพย์ มี.ค. 62.xls
Download0
40.5 Kb
20.03.2019 09:34

ส่งรายงานออมทรัพย์ อ.แม่วางครับ

รายานออมทรัพย์ ปี.62.xls
Download1
46.5 Kb
22.03.2019 10:24

อ.สารภีส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯประจำเดือน มีค.62

รายานผลการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ อ.กัลยาณิวัฒนา.rar
Download1
1.4 Mb
20.03.2019 19:14

อ.กัลยา ส่งผลการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 60

รายานผลการประชาสัมพันธ์-หมู่บ้าน-ศก.พอเพีย-เดือนก.พ.-อ.หาด.r
Download6
549.98 Kb
26.02.2019 15:35

อ.หางดง ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ศก.พอเพียง 100%

รายานผลการประชาสัมพัธ์านพัฒนาชุมชน สพอ.ดอยหล่อ มีนาคม.xlsx
Download1
1.01 Mb
19.03.2019 15:45

อำเภอดอยหล่อส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครับ

รายานผลการประชาสัมพัธ์-หมู่บ้าน-ศก.พอเพีย-เดือนก.พ.rar
Download17
690.28 Kb
23.02.2019 12:14

อ.กัลยา ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ศก.พอเพียง 100 %

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนมีนาคม 256
Download0
47 Kb
14.03.2019 14:13

อ.เวียงแหงขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนมีนาคม 2562

รายานผลการดำเนินาน ปชส.อ.ไชยปราการ มี.ค.62.pdf
Download1
314.38 Kb
22.03.2019 12:56

รายงานผลการดำเนินงาน ปชส.อ.ไชยปราการ มี.ค.62

รายานประชาสัมพันธ์มีค62.rar
Download1
4.92 Mb
20.03.2019 16:13

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานผลประชาสัมพันธ์เดือนมีค62

รายานทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายปี 62 อ.แม่ออน.xls
Download4
113 Kb
19.03.2019 14:11

อ.แม่ออน ส่งบูรณาการแผนชุมชน ให้คุณปานทิพย์

รายานความก้าวหน้ามีนาคม 62.xlsx
Download1
16.59 Kb
20.03.2019 16:52

อำเภอฮอด ขอส่งแบบรายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ เดือน มีนาคม 2562

รายานความก้าวหน้า.xlsx
Download10
16.56 Kb
26.02.2019 16:05

อำเภอฮอด ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (แบบ 1 , แบบ 2)

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ฮอด22 ก.พ.2562.xlsx
Download2
16.25 Kb
22.02.2019 14:37

ฮอดส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ.

รายานการบูรณาการแผน ปี 62.rar
Download5
19.32 Kb
19.03.2019 15:11

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงานบูรณาการแผนชุมชน ปี 62

รายานการติดตั้โปรแกรมป้อกันไวรัส อ ฮอด.xlsx
Download6
14.13 Kb
06.03.2019 11:08

รายงานการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ESET ของ อำเภอฮอด

รายานการติดตั้โปรแกรมESET_อ.สันกำแพ.xlsx
Download2
11.79 Kb
18.03.2019 12:04

อ.สันกำแพง ส่งรายงานการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint

รายานการดำเนินโครการ ตามผลตามตัวชี้วัดที่ 2 - อ.แม่ออน.pdf
Download12
2.98 Mb
12.03.2019 16:09

อ.แม่ออน ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้ีวัดที่ 2 ค่ะ

รายานการขับเคลื่อนวาระจัหวัดเดือน ก.พ.62.rar
Download1
1.05 Mb
20.02.2019 14:35

อ.สารภีรายงานผลการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนวาระจังหวัด100% เดือน ก.พ.62

รายานกอทุนแม่เดือนมีค.62.xlsx
Download1
15.71 Kb
13.03.2019 10:21

สันทรายรายงานกองทุนแม่ มีค.62

รายานกอทุนแม่ฯ มีค...62.xlsx
Download5
18.83 Kb
12.03.2019 10:12

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานกอทุนแม่ประจำเดือน มี.ค.62.xls
Download1
49 Kb
19.03.2019 15:10

อ.แม่ออน รายงานกองทุนแม่ NIPA เดือนมีนาคม 62 K.ปานทิพย์

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน มีค.62.xlsb
Download1
11.58 Kb
12.03.2019 15:21

อ.หางดง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีค.ค่ะ

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือน มี.ค.62.xls
Download1
35.5 Kb
14.03.2019 14:14

อ.เวียงแหงขอส่งรายงาน กทผ.เดือนมีนาคม 2562

รายานกอทุนแม่ขอแผนดิน มี.ค 62.xlsx
Download4
12.72 Kb
20.03.2019 16:50

อำเภอฮอด ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายานกอทุนแม่ขอแผนดิน ก.พ 62.xlsx
Download0
12.95 Kb
20.02.2019 16:20

อำเภอฮอด ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายานกอทุนแม่ 15 มี.ค.62.xlsx
Download6
13.54 Kb
19.03.2019 15:51

อ.จอมทอง รายงานกองทุนแม่ มี.ค.62

รายานSE2562.xlsx
Download4
11.09 Kb
05.03.2019 10:31

อำเภอแม่อายส่งรายงานSE

รายานSE ปี 2562มีค..xls
Download4
244 Kb
06.03.2019 09:39

ดอยสะเก็ดส่ง SE เดือน มีนา 62

รายาน ศพพ.มี.ค.๖๒.rar
Download2
11.26 Mb
18.03.2019 21:54

อ.แม่อาย ส่งรายงาน ศพพ. 100%

รายาน ศพพ.100 มี.ค.62.rar
Download4
33.7 Kb
20.03.2019 16:19

อ.แม่ริม ส่งรายงาน ศพพ.มี.ค.62

รายาน ศพพ.100 กุมภาพันธ์ 2662.xls
Download7
61.5 Kb
20.02.2019 14:06

จอมทอง ส่งรายงาน เศรษฐกิจพอเพียง 100% ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายาน ศพพ. 100 อ.สันทรายเดือนมีนาคม 62.rar
Download5
2.44 Mb
20.03.2019 09:02

อ.สันทรายส่งรายงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 100% และรายงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนวาระจังหวัด100% พร้อมรูปภาพ

รายาน ศพพ 100 อำเภอไชยปราการ.rar
Download7
407.47 Kb
20.03.2019 10:59

อำเภอไชยปราการ ส่งรายงาน ศพพ 100 มีนาคม 62

รายาน ศกพ. มี.ค. 62.rar
Download4
916.22 Kb
19.03.2019 15:47

อำเภอดอยหล่อส่งรายงาน ศกพ.100% ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครับ

รายาน ศกพ. ก.พ. 62.rar
Download10
880.96 Kb
20.02.2019 12:01

อำเภอดอยหล่อส่งรายงาน เศรษฐกิจพอเพียง 100% ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายาน ศก.พอเพีย100 อ.เมือ เดือนมีนาคม 62.rar
Download2
904.74 Kb
20.03.2019 15:17

อ.เมือง ส่งรายงานการขับเคลื่อน ศก.พอเพียง เดือนมีนาคม62

รายาน ศก.พอเพีย 100 อ.เมือ เดือนกุมภาพันธ์ 2562.rar
Download5
1.01 Mb
20.02.2019 09:48

อ.เมือง ส่งรายงานเศรษฐกิจพอเพียง 100% เดือนกุมภาพันธ์ 62

รายาน SE61 กัลยาณิวัฒนา มี.ค.xls
Download2
44 Kb
20.03.2019 11:00

อ.กัลยาส่งรายงานSE เดือน มี.ค

รายาน SE อ.สารภี เดือนมีนาคม 62.xls
Download4
45.5 Kb
19.03.2019 11:23

อำเภอสารภี ขอส่งรายงาน SE เดือนมีนาคม 62

รายาน SE อ.สันกำแพ_มี.ค..62.xls
Download7
29 Kb
18.03.2019 12:12

อ.สันกำแพง ส่งรายงาน SE มี.ค.62

รายาน SE มี.ค. เชียดาว.xls
Download5
42.5 Kb
17.03.2019 20:46

อ.เชียงดาว รายงาน SE (มี.ค.๖๒)

รายาน SE อำเภอแม่ออน.xls
Download2
276 Kb
19.03.2019 14:55

อำเภอแม่ออน ขอส่งรายงาน SE เดือนมีนาคม 2562 K. สุพจน์

รายชื่อหมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ อำเภอ แม่ริม 2562.xlsx
Download6
11.63 Kb
06.03.2019 12:13

อำเภอแม่ริม ส่งเป้าหมาย VDR-TDR ปี 2562

รายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล ประจำปี 2562.docx
Download2
12.64 Kb
22.02.2019 14:20

อำเภอดอยสะเก็ด ขอส่งรายชื่อการจัดการความรู้รายบุคคล ปี 62

ร.ออม มีค.62สันทราย.xlsx
Download3
23.18 Kb
13.03.2019 10:13

สันทรายรายงานออมทรัพย์ มึค.62

ร.ม.ศก.พ.พ.100มี.ค62.หาด.rar
Download6
1.28 Mb
20.03.2019 12:03

ส่งรายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง100%ผวจ.อ.หางดงมี.ค.62

ร.ผลความก้าวหน้า จปฐ. - ไชยปราการ22ก.พ.2562.xlsx
Download1
16.13 Kb
22.02.2019 12:03

ร.ผลความก้าวหน้า จปฐ. - ไชยปราการ(22ก.พ.2562)

ร.ผลความก้าวหน้า จปฐ. - ไชยปราการ22 มี.ค.2562 .xlsx
Download1
16.3 Kb
22.03.2019 12:07

ร.ผลความก้าวหน้า จปฐ. - ไชยปราการ(22 มี.ค.2562 )

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 62 - ไชยปราการมีนาคม.xlsx
Download0
20.81 Kb
22.03.2019 12:10

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 62 - ไชยปราการ(มีนาคม)

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 62 - ไชยปราการกุมภาพันธ์.xlsx
Download0
20.8 Kb
22.03.2019 12:10

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 62 - ไชยปราการ(กุมภาพันธ์)

มีนาคม 62.xlsx
Download0
15.83 Kb
18.03.2019 16:30

อ.สันกำแพงรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ มี.ค.62

ผลการดำเนินานปชส.อ.ฮอด มี.ค.62.pdf
Download2
1.25 Mb
20.03.2019 10:33

อ.ฮอดส่งรายงานการประชาสัมพันธ์ มี.ค.2562

ผลการดำเนินานปชส.อ.ฮอด ก.พ.62.docx
Download4
3.66 Mb
21.02.2019 11:58

รายงานการประชาสัมพันธ์ อำเภอฮอด 210262

ผลการขับเคลื่อนฯ 20 ก.พ.62.xlsx
Download1
72.52 Kb
20.02.2019 14:32

อ.สารภีรายงานผลการขับเคลื่อนฯวาระจังหวัด 100% เดือน ก.พ.62

ประเมินสร้าสัมมาชชีพ-แม่อาย.PDF
Download6
1.08 Mb
15.03.2019 08:14

สพอ.แม่อาย ส่งเแบบประเมินสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ค่ะ

บูรณาการแผนปี62ส่จัหวัด.rar
Download11
180.13 Kb
18.03.2019 17:53

สารภีส่งบูรณาการแผนเจ้า

บันทึกอค์ความรู้ KM อ.ดอยหล่อ ปี 62.rar
Download30
618.05 Kb
21.03.2019 10:22

อำเภอดอยหล่อส่งบันทึกการจัดการความรู้ KM ประจำปี 62

บันทึกอค์ความรู้ KM อ.กัลยาณิวัฒนา 2562.rar
Download25
558.47 Kb
21.03.2019 14:17

อ.กัลยา ส่งบันทึกองค์ความรู้ ปี 62

บันทึกข้อมูล คร.สัมมาชีพจอมทอ 62.rar
Download7
2.44 Mb
13.03.2019 18:06

จอมทอง ส่งแบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ปี 2562

บร 1 2 รายาน se มี.ค. 2562 อ.ฮอด.xls
Download9
40.5 Kb
15.03.2019 14:06

อ.ฮอด ส่งแบบรายงาน SE บร1 บร 2 เดืือน มีนาคม 2562

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ อำเภอแม่วา.xlsx
Download1
12.14 Kb
05.03.2019 15:07

อ.แม่วาง ส่งรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศ ค่ะ

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ อำเภอเชียดาว.xlsx
Download4
11.46 Kb
27.02.2019 15:30

อ.เชียงดาว ส่งรายชื่อหมู่บ้าน ตำบล สารสนเทศ

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ อำเภอ.xlsx
Download5
11.46 Kb
27.02.2019 15:28

ทะเบียนรายชื่อผู้สมัคร.docx
Download5
13.57 Kb
26.02.2019 16:20

อำเภอฮอด ขอส่งทะเบียนรายชื่อผู้เข้าสมัคร มชช. ปี 2562

ทะเบียนข้อมูลฯ จอมทอ.doc
Download5
101 Kb
18.03.2019 16:24

อำเภอจอมทอง ส่งบูรณาการแผนชุมชน ค่ะ

ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ2562ฮอด.xlsx
Download5
3.78 Mb
15.03.2019 11:49

อ.ฮอด ส่งแบบรายงานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านละ 20 คน)

ทะเบียนข้อมูลการนำโครการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์
Download12
67.15 Kb
12.03.2019 09:43

ดอยสะเก็ด ส่งรายงานนำโครงการในเล่มแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์

ทะเบียนข้อมูลการนำโครการในเล่มแผนชุมชน-6.xlsx
Download5
88.55 Kb
19.03.2019 15:50

อ.ฝางส่งทะเบียนข้อมูลแผนฯ

ทะเบียนข้อมูลการนำโครการในเล่มแผนชุมชน อ.ดอยหล่อ.xlsx
Download11
21.49 Kb
18.03.2019 11:41

อำเภอดอยหล่อส่งบูรณาการแผนชุมชน ครับ

ถอดอค์ความรู้อำเภอดอยเต่า62.docx
Download9
15.05 Kb
27.02.2019 14:02

อ.ดอยเต่า ส่งแบบสำรวจการจัดการความรู้รายบุคคล

ชื่อการจัดการอค์ความรู้ สำนักานพัฒนาชุมชนแม่แจ่ม.docx
Download12
14.65 Kb
21.02.2019 11:18

ส่งรายชื่อองค์ความรู้ อำเภอแม่แจ่มค่ะ

คำสั่ผู้นำ อช.จัหวัดเชียใหม่.doc
Download6
166.5 Kb
21.02.2019 09:13

พี่นางสารภีครับ

ข้อมูลโครการแผนชุมชน อ.สันป่าตอ.xlsx
Download5
24.96 Kb
20.03.2019 12:16

ส่งรายงานบูรณาการแผนชุมขชนอำเภอสันป่าตอง

กุมภาพันธ์62.xlsx
Download0
16.69 Kb
20.02.2019 12:42

อ.สันกำแพง ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ

การจัดการอค์ความรู้ อ.ดอยหล่อ.docx
Download7
12.53 Kb
22.02.2019 10:07

อำเภอดอยหล่อส่งแบบรวบรวมบันทึกการจัดการองค์ความรู้

กอทุนแม่แม่แจ่ม มีค.docx
Download6
24.59 Kb
18.03.2019 16:43

รายงาน กองทุนแม่ เดือนมีนาคม62

กอทุนแม่อแม่แต.docx
Download2
24.97 Kb
21.03.2019 09:49

อ.แม่แตง ส่งกองทุนแม่

กอทุนแม่ประจำเดือน.docx
Download1
26.39 Kb
20.02.2019 11:28

อ.สันกำแพงส่งกองทุนแม่เดือนกพ.62

กลุ่มออมทรัพย์ มีนาคม 62.xlsx
Download0
14.59 Kb
20.03.2019 16:50

อำเภอฮอด ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนมีนาคม 2562

กลุ่มออมทรัพย์ กุมภาพันธ์ 62.xlsx
Download0
14.59 Kb
20.02.2019 16:16

อ.ฮอด ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

km.rar
Download31
2.84 Mb
19.03.2019 15:44

km อำเภอฮอด

SE ปี 62 มี.ค. อ.แม่ริม.xls
Download6
31.5 Kb
13.03.2019 12:27

อ.แม่ริม ส่งรายงาน SE มี.ค.62

SE ปี 62 มี.ค. -อมก๋อย.xlsx
Download4
14.44 Kb
19.03.2019 08:58

อ.อมก๋อยส่งรายงาน SE เดือน มี.ค.62

SE ปี 62 ก.พ. -อมก๋อย.xlsx
Download4
11.74 Kb
21.02.2019 05:31

อมก๋อย ส่งรายงาน SE เดือน ก.พ.62

Download4
96.86 Kb
25.02.2019 09:22

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งแบบตอบรับประชุม คสป.

Download6
82.75 Kb
22.02.2019 19:13

อมก๋อย ส่ง ใบตอบรับร่วมประขุม คสป.

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 88.75 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่