ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
DPIS ฮอด.pdf
Download31
1.08 Mb
30.11.2018 13:05

อำเภอส่งข้อมูล DPIS

รายาน ศกพ100.rar
Download27
766.78 Kb
20.11.2018 18:49

อ.เชียงดาว ส่งรายงาน ศกพ.100%

Download21
1.82 Mb
21.11.2018 09:17

อ.แม่แตง รายงาน ศก.พพ.100%

หาด ร.ศก.พพ.100.rar
Download21
532.14 Kb
22.11.2018 15:52

หางดงรายงาน ศก.พพ.100% ผวจ

แบบรายานข้อมูล ม.ศพพ. 100 อ.เมือ วด 20 พ.ย.61.xlsx
Download18
27.31 Kb
21.11.2018 10:43

อ.เมือง ส่งรายงาน ม.ศพพ. 100%เดือน พ.ย..61

รายาน ม.ศพพ. 100 เดือน พ.ย..61.rar
Download17
691.28 Kb
21.11.2018 13:20

จอมทอง ส่งรายงาน ม.ศพพ. 100%เดือน พ.ย..61

แบบรายานข้อมูล ศพพ. 100 อำเภอสันทราย.rar
Download16
1.16 Mb
21.11.2018 17:14

อ.สันทราย รายงาน ม.ศพพ.100% เดือน พ.ย. 61

ข้อมูลDPIS ขอเจ้าหน้าที่อำเภอหาด03122018153056.pdf
Download14
322.22 Kb
03.12.2018 15:31

อำเภอหางดงขอส่งข้อมูลDPISของเจ้าหน้าที่อำเภอหางดงค่ะ

แบบ รายาน dpis อ ฝา.pdf
Download13
1.62 Mb
04.12.2018 11:00

อำเภอฝาง ขอส่งข้อมูล dpis

แบบรายานประชาสัมพันธ์เชียใหม่ 100 พ.ย. 61 แม่วา.rar
Download12
4.96 Mb
21.11.2018 10:16

อ.แม่วาง ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 100% เดือน พฤศจิกายน 61 ค่ะ

SE อำเภอจอมทอ .xls
Download12
54.5 Kb
11.12.2018 13:25

จอมทองส่งรายงานSE ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 256

Dpis นโยบายกำกับฯ.rar
Download12
855.9 Kb
04.12.2018 11:04

อำเภอแม่วาง ส่งรายงาน DPIS และแบบลงนามนโยบายรับทราบการกำกับดูแลองค์การที่ดี ค่ะ

ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพีย
Download12
39.08 Kb
27.11.2018 15:21

อ.อมก๋อย ส่งรายงาน ศก.พพ 100%

รายชื่ออบรมแกนนำ ศพพ.อ.แม่ริม 19-20 พ.ย.61.xls
Download11
31 Kb
13.11.2018 16:46

อ.แม่ริม ส่งรายชื่ออบรมแกนนำ ศพพ. 19 -20 พ.ย.61

แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP CITY 2018.xlsx
Download11
11.05 Kb
15.11.2018 09:32

อ.แม่วาง ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP CITY 2018

Download11
3.75 Mb
20.11.2018 17:39

อำเภอแม่แจ่มรายงานด้านการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ศกพ. เชียงใหม่100% (ตามหนังสือ ชม0019.4/43989 ลว 7 พ.ย.61)

แบบแผนรายานส่เสริมการออม.xlsx
Download11
11.92 Kb
13.11.2018 11:37

ฮอดส่งรายงานแผนตามโครงการส่งเสริมการออมฯ

รายานภาวะหนี้สิน อ.หาด ค่ะ.xls
Download11
123.5 Kb
15.11.2018 18:14

อ.หางดง ส่งรายงานภาวะหนี้สิน ให้พี่ตุ้ม ค่ะ

รายชื่อบุคคลลรับนโยบาย.pdf
Download11
204.36 Kb
13.12.2018 10:24

อำเภอฮอดส่ง รายชื่อบุคคลลงรับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

แบบรายานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านฯวาระผู้ว่าเชียใหม่10
Download11
54.43 Kb
21.11.2018 15:25

อ.สารภีรายงานผลการขับเคลื่อนฯ(เชียงใหม่100%)ห้วง 20พ.ย.61

โอทอป City.xlsx
Download10
10.75 Kb
21.11.2018 11:17

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อผู้ประกอบการ OTOP City ู

รายานผลการขับเคลื่อน ศกพ.๑๐๐อ.แม่แต.xls
Download10
64.5 Kb
26.11.2018 11:27

อ.แม่แตง รายงานผล ศก.พพ. 100%

แบบรายานผลการขับเคลื่อน ศกพ.100_อ.จอมทอ.xls
Download10
59 Kb
27.11.2018 12:30

จอมทอง ส่งรายงาน ศก.พพ 100% ประจำเดือน พ.ย.2561

การขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์วาระผู้ว่าอ.สารภี.xlsx
Download10
25.96 Kb
21.11.2018 15:23

อ.สารภีรายงานผลการขับเคลื่อนฯด้านประชาสัมพันธ์(เชียงใหม่100%)

แบบตอบรับเข้าร่วมโครการ ประชุมจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัย.pd
Download10
206.46 Kb
26.11.2018 12:44

อำเภอฮอด แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ประชุมจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ฐานข้อมูล กข.คจ.ปี 2561 22 พ.ย.61.xls
Download10
81.5 Kb
22.11.2018 15:14

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. (แก้ไข)

city 2018 doisakt.xlsx
Download10
15.85 Kb
20.11.2018 14:09

ดอยสะเก็ดส่งรายชื่อผู้ประกอบการขายOTOP City2018

แบบรายานศกพพ.100.xls
Download9
38.5 Kb
23.11.2018 14:19

รายงาน เศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายจังหวัด อ.แม่วางครับ

ส่เสริมการออมอำเภอแม่อาย.xls
Download9
1.37 Mb
14.11.2018 13:16

อำเภอแม่อายส่งแบบรายงานแผนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการออม

รายชื่อ OTOP City 2018 อ.แม่ริม.xlsx
Download9
13.49 Kb
22.11.2018 13:46

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ OTOP City 2018

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมแกนนำเศรษฐกิจพอเพีย ปี2562 อ.สารภี.do
Download9
15.11 Kb
14.11.2018 14:31

อ.สารภีส่งแบบตอบรับแกนนำเข้าอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่คุ้มภูคำวันที่19-20 พ.ย.61

แบบตอบรับเข้าร่วมโครการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ.docx
Download9
15.29 Kb
26.11.2018 15:51

อ.เวียงแหง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ วันที่ 6 ธ.ค.61

dpis61.pdf
Download9
435.47 Kb
04.12.2018 13:43

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน DPIS

จอมทอ ร่วมานOTOP CITY 2018.xlsx
Download9
12.53 Kb
21.11.2018 12:23

อ.จมทอง ส่งรายชื่อผู้ประกอบการ OTOP City 2018

รายานสัปดาห์การพัฒนา.rar
Download8
2.66 Mb
07.12.2018 13:06

อำเภออมก๋อย ส่งรายงาน สัปดาห์การพัฒนา

แบบตอบรับฯ กลุ่ม D ปี 2562.xlsx
Download8
11.6 Kb
15.11.2018 10:05

อ.แม่วาง ขอส่งแบบตอบรับฯ กลุ่ม D อบรมรุ่นที่ 4

แบบรายานส่เสริมการออม_สันกำแพ.xlsx
Download8
111.04 Kb
14.11.2018 14:59

อ.สันกำแพง ส่งรายงารส่งเสริมการออม

อบรม วันที่ 6 ธันวาคม 2561.docx
Download8
13.21 Kb
26.11.2018 14:55

อ.ดอยเต่า ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

รับทราบนโยบายสันป่าตอ.rar
Download8
6.15 Mb
12.12.2018 11:51

ส่งรับทราบนโยบายสันป่าตอง

รายชื่อกรรมการเครือข่ายกอทุนแม่ฯ ที่ต้อเข้าอบรม 20 ธค.61.xls
Download8
23.5 Kb
03.12.2018 15:06

อ.หางดง ส่งรายชื่อกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ที่ต้องอบรม 20 ธค.61 ให้คุณอ้อค่ะ

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม.docx
Download8
13.75 Kb
06.12.2018 15:09

อำเภอฮอด ขอส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้

รายานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชชญาเศรษฐกิจพอ
Download8
41 Kb
28.11.2018 23:54

อ.สะเมิง ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดือนพฤศจิกายน แก้ไขใหม่ (เนื่องจากใช้สูตร Exels คำนวนตัวเลขคลาดเคลื่อน)

ศกพ.100 ฮอด พ.ย.61.rar
Download7
3.73 Mb
21.11.2018 13:58

อ.ฮอด รายงาน ศกพ.100% ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

16.สร้าสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน.doc
Download7
110 Kb
11.12.2018 12:36

พ.ย.61.xls
Download7
55 Kb
14.11.2018 13:30

อ.แม่แตง ส่่งรายงานออมทรัพย์

รายชื่อสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียอบรม อ.สารภี ปี 62 ล่าสุด.xlsx
Download7
18.6 Kb
14.11.2018 14:32

อ.สารภีส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

พ.ย.61.xlsx
Download6
16.25 Kb
20.11.2018 12:02

อ.สันกำแพงส่งรายงานออมทรัพย์ฯ

Download6
61.8 Kb
26.11.2018 15:40

อำเภออมก๋อย ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

สันป่าตอส่แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการรักษาความมั่นคปล
Download6
15.2 Kb
26.11.2018 10:14

สันป่าตองส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด

รายานออมทรัพย์ พ.ย.61.xlsx
Download6
41.6 Kb
14.11.2018 10:30

อ.ดอยสะเก็ดรายงานออมทรัพย์(พฤศจิกายน 61)

แผนปฏิบัติานอำเภอแม่วา ปี 2562.xlsx
Download6
28.94 Kb
06.12.2018 08:06

อ.แม่วาง ขอส่งแผนปฏิบัติการงบยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 62

แบบรายานศกพพ1 .100.xls
Download6
38.5 Kb
28.11.2018 15:18

อ.แม่วาง ส่งงานแก้ไขรายละเอียด ศกพพ 100% ครับ

รายานออมทรัพย์ เดือน พ.ย.2561.xlsx
Download6
14.33 Kb
20.11.2018 09:28

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน พ.ย. 2561

รูปภาพการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำานระดับตำบลฯ.docx
Download6
674.97 Kb
21.11.2018 15:24

อ.สารภีรายงานภาพประกอบการขับเคลื่อนฯ(100%) ด้านประชาสัมพันธ์

รายานSE ปี 2562.xls
Download6
243 Kb
07.12.2018 14:51

ส่งรายงานSE ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561 ดอยสะเก็ด ให้พี่ตุ้ม(ชาย)ค่ะ

อ.เมือรายานออมทรัพย์ พย.61.xls
Download6
468 Kb
16.11.2018 16:28

อ.เมืองรายงานออมทรัพย์

แผนอำเภอดอยสะเก็ด 62.xls
Download6
87.5 Kb
13.11.2018 16:41

ดอยสะเก็ด ส่งแผน ปี 62

SE ปี 2561 -ฮอด.xls
Download6
49 Kb
13.12.2018 14:59

อ.ฮอด รายงาน SE เดือน ต.ค. - ธ.ค.61

img011.pdf
Download6
617.56 Kb
14.11.2018 15:15

อำเภอสารภีส่งแบบตอบรับร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายและแบบตอบรับ โรเรียน OTOP.xlsx
Download6
32.89 Kb
14.11.2018 14:46

ฮอดส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมอบรมโดยโรงเรียน OTOP

แบบรายานการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์พฤศจิกายน.xls
Download6
67 Kb
19.11.2018 10:23

ส่งรายงานออมทรัพย์ อำเภอสันป่าตอง

แบบรายานโครการส่เสริมการออมเิน.xlsx
Download5
16.95 Kb
19.11.2018 14:56

อ.แม่วาง ส่งรายงานแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 ค่ะ

รายาน ศพพ.พ.ย.61.rar
Download5
4.1 Mb
25.11.2018 16:42

สพอ.แม่อาย รายงาน ศพพ. เดือน พ.ย. 61 ค่ะ

Download5
70.4 Kb
26.11.2018 15:43

อำเภออมก๋อย ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

อำเภอแม่วา_แบบรายานการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์แอดมหาดไทย.
Download5
15.77 Kb
16.11.2018 16:19

อ.แม่วาง ส่งแบบรายงานเข้าร่วมไลน์ @มหาดไทย ค่ะ

ตอบรับอบรม 19-20 พ.ย..xls
Download5
29 Kb
14.11.2018 15:12

อ.ฮอด ส่งแบบตอบรับแกนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าอบรมที่โรงแรมคุ้มภูคำ วันที่19-20 พ.ย.2561

รายชื่ผู้นำอช.62.xlsx
Download5
13.18 Kb
04.12.2018 11:08

แม่ริมส่งรายชื่อผู้นำอช.ให้คุณสุดใจ

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนพฤศจิกายน
Download5
46.5 Kb
15.11.2018 17:26

อ.เวียงแหงขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน พ.ย.61

รายชื่อกลุ่มฯ เข้าร่วมานotop city 2018 อ.พร้าว.xlsx
Download5
104.09 Kb
21.11.2018 16:46

อ.พร้าว ส่งรายชื่อกลุ่มฯ ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP CITY 2018

แบบรายานประชาสัมพันธ์ ศกพ. 100 อ.ดอยหล่อ.rar
Download5
600.99 Kb
21.11.2018 14:12

อำเภอดอยหล่อส่งแบบรายงานประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 100%

รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP City 2018.xlsx
Download5
11.3 Kb
20.11.2018 15:26

ฮอดส่งรายชื่อร่วมงาน OTOP City 2018

OTOP City 2018 อ.อมก๋อย.xlsx
Download5
11.89 Kb
27.11.2018 10:33

อ.อมก๋อยส่งรายชื่อ OTOP City 2018

เดือน พ.ย.61.docx
Download5
69.99 Kb
29.11.2018 11:53

อ.อมก๋อยส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือน พ.ย.61

อ.เชียดาว รายาน SE พ.ย. 61 .xls
Download5
26 Kb
15.11.2018 16:06

อ.เชียงดาว รายงาน SE พ.ย. 61

กลุ่มออมทรัพย์พฤศจิกายน 61.xlsx
Download5
14.57 Kb
16.11.2018 12:12

อ.ฮอด ขอส่งข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

60. เชียใหม่-รายาน กข.คจ.-2561 อ.สะเมิ.xls
Download5
1.26 Mb
21.11.2018 17:01

อำเภอสะเมิงส่งรายงาน ภาวะหนี้สิน กข.คจ (แก้ไข)

แบบตอบรับรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิปฏิบัติ
Download5
22.91 Kb
04.12.2018 17:19

อ.สะเมิง ส่งแบบตอบรับรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP (กทม.)

รายานออมทรัพย์ พย61.xls
Download5
73.5 Kb
16.11.2018 15:41

อ.จอมทอง ส่งรายงานออมทรัพย์

แบบรายาน SE แม่วา ปี 61 ต.ค.xls
Download5
244 Kb
14.11.2018 17:19

ส่งรายงาน SE อำเภอแม่วาง ครับ

แม่แจ่มรายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP CITY 2018.xlsx
Download4
13.03 Kb
20.11.2018 17:36

อำเภอแม่แจ่มส่งรายชื่อ OTOP city 2018

อบรม โรเรียน OTOP 62.xlsx
Download4
12.42 Kb
15.11.2018 17:40

อ.แม่แตงส่งรายชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้ผลิตฯ OTOP (QD)

แบบรายานรายชื่่อผู้เข้าอบรม ประชุมเชิปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
Download4
26 Kb
07.12.2018 15:39

อ.หางดง ส่งแบบตอบรับอบรม การบริหารจัดการหนี้ ให้อ้ายตุ้มค่ะ

แบบรายาน จปฐ. กชช. ที่ 1ทุกศุกร์ แม่แจ่ม.xlsx
Download4
17.83 Kb
08.12.2018 13:50

แม่แจ่ม ส่งแบบรายงาน จปฐ.62 ทุกวันศุกร์

แบบรายานความก้าวหน้า จปฐ. กชช. ครั้ที่ 1ทุกวันศุกร์.xlsx
Download4
17.5 Kb
07.12.2018 15:00

แบบรายงานความก้าวหน้า จปฐ. (ทุกวันศุกร์) อ.ดอยเต่า

รายานกอทุนแม่ 15 พย 61.xlsx
Download4
13.62 Kb
16.11.2018 15:42

อ.จอมทอง รายงานกองทุนแม่

รายานผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย 2562.xls
Download4
46 Kb
26.11.2018 17:28

อ.ไชยปราการ ส่งรายงาน ศก.พพ 100%

ทะเบียนรายชื่อผู้นำ.xlsx
Download4
12.66 Kb
14.11.2018 14:50

อ.ฝางส่งรายชื่อ ผู้นำ อช.

แบบตอบรับอมก๋อย.xlsx
Download4
10.65 Kb
12.12.2018 14:46

อ.อมก๋อย ส่งแบบตอบรับอบรม การบริหารจัดการหนี้ ให้อ้ายตุ้ม ครับ

อ. เชียดาว รายานออมทรัพย์ พย.61.xls
Download4
473.5 Kb
19.11.2018 16:47

อำเภอเชียงดาว ส่งรายงานออมทรัพย์

พ.ย 61.xlsx
Download4
12.82 Kb
16.11.2018 12:13

อ.ฮอดขอส่งข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

แบบลนามรับนโยบาย ฮอด.pdf
Download4
286.98 Kb
13.12.2018 15:48

อ.ฮอดส่งแบบลงนามรับนโยบาย

หนี้สิน กข.คจ.ใหม่ 62.xlsx
Download4
22.18 Kb
21.11.2018 15:12

สันป่าตอง ส่งแก้ไข กข.คจ. ให้พี่ปุ๊ ครับ

SE ปี 61 อ.เมือเชียใหม่ เดือนพฤศจิกายน 61.xls
Download4
36.5 Kb
16.11.2018 17:17

อ.เมือง ส่งรายงาน SE เดือน พ.ย.61

ร.ออม พย.61สันทราย.xlsx
Download4
23.02 Kb
14.11.2018 10:24

สันทรายรายงานออมทรัพย์

แบบใหม่ พย 61.xls
Download4
40.5 Kb
17.11.2018 12:48

อำเภอแม่แจ่ม ส่งรายงานออมทรัพย์ ครับ

Download4
28.04 Kb
13.11.2018 12:47

อ.สันกำแพง ขอส่งแบบตอบรับฯ และเป้าหมายอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

รายชื่ออบรมโรเรียนOTOP อ.พร้าว.xlsx
Download4
32.96 Kb
23.11.2018 12:02

อ.พร้าว ส่งรายชื่ออบรมโรงเรียน OTOP

อ.เชียดาว ส่แบบรายานการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์แอดมหาดไทย
Download4
3.03 Kb
19.11.2018 15:42

อ. เชียงดาว ส่งแบบรายงานเข้าร่วมไลน์ @มหาดไทย

ส่รายชื่อ กรรมการเครือข่ายกอทุนแม่ร่วมกิจกรรม 20 ธค61.xls
Download3
30 Kb
04.12.2018 11:57

อ.ไชยปราการ ส่งผู้ร่วมประชุมกองทุนแม่ 20ธค61

แบบรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
Download3
17.34 Kb
14.11.2018 12:59

อ.แม่วาง ส่งรายชื่อผู้ร่วมประชุม

รายชื่อผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน อ.ฝา.xlsx
Download3
12.66 Kb
07.12.2018 16:20

อ.ฝางส่งรายชื่อผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

รายาน SE ปี 61 เดือน พ.ย.แปล 5 อ.ดอยเต่า.xls
Download3
50 Kb
20.11.2018 09:33

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน SE เดือน พฤศจิกายน 2561

SE ปี 61แม่แจ่ม พย 61.xls
Download3
80.5 Kb
19.11.2018 10:20

อำเภอแม่แจ่ม รายงาน SE ประจำเดือน พ.ย.61

รายานออมทรัพย์ พ.ย. 61.xls
Download3
40 Kb
14.11.2018 13:01

อ.แม่วาง ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน พ.ย. 61

รายานออมทรัพย์ พ.ย. 61.xlsx
Download3
15.63 Kb
20.11.2018 10:25

อ.อมก๋อยรายงานกลุ่มออมทรัพย์

แบบตอบรับ อ.แม่ริมประชุมเชิปฏิบัติการ กทผ ระดับจ.xls
Download3
30.5 Kb
04.12.2018 17:11

อำเภอแม่ริมส่งแบบตอบรับกองทุนแม่ฯ

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม OTOPนวัตวิถี 3 แนวทาที่ 2 ขอใช้ อ.เมื
Download3
59.47 Kb
15.11.2018 16:09

อ.เมืองฯส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม OTOPนวัตวิถี 3 แนวทางที่ 2 ของใช้

รายานความก้าวหน้า ครั้ที่ ๑.xlsx
Download3
17.98 Kb
09.12.2018 00:32

อ.เชียงดาว รายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ ๑

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน เดือน พย. อ.หาด.xls
Download3
30.5 Kb
21.11.2018 16:48

อ.หางดง ส่งรายงานกองทุนแม่ฯ ค่ะ

รายานออมทรัพย์หาด ธค.61.xls
Download2
66.5 Kb
07.12.2018 16:58

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ งวด ธค.ค่ะ

แบบรายชื่อ และ แบบตอบรับ อบรม ศพพ ดอยสะเก็ด.rar
Download2
362.44 Kb
14.11.2018 10:10

ดอยสะเก็ด ส่งแบบรายชื่อและแบบตอบรับอบรม ศพพ ให้น้องมน ค่ะ

รายานความก้าวหน้า ศพพ. ๑๐๐ เปอร์เซนต์ อ.สะเมิ.rar
Download2
104.71 Kb
26.11.2018 14:38

อำเภอสะเมิงส่งรายงานความก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

รายาน se อมก๋อย62.xlsx
Download2
22.75 Kb
11.12.2018 15:19

รายงาน SE อำเภออมก๋อย

อ.เชียดาว รายาน SE ต.ค. 61 .xls
Download2
24 Kb
15.11.2018 16:05

อ.เชียงดาว รายงาน SE ต.ค. 61

รายานกิจกรรมสัปดาห์การพัฒนา.pdf
Download2
1.29 Mb
11.12.2018 13:17

จอมทอง ส่งรายงาน สัปดาห์การพัฒนา

สันป่าตอนวัตวิถี 3 แนวทาที่ 2 ขอใช้ ขอฝ - Copy.xlsx
Download2
58.67 Kb
13.11.2018 14:50

สันป่าตองส่งแบบตอบรับอบรมOTOP กลุ่มD ประเภทของใช้

แบบตอบรับอกัลยาณิวัฒนา.xlsx
Download2
11.75 Kb
15.11.2018 15:56

อ.กัลยาณิวัฒนาส่งแบบตอบรับกลุ่ม D อบรมรุ่นที่ 2

img033.pdf
Download2
3.71 Mb
04.12.2018 17:07

อ.แม่ริม ส่งรายงาน DPIS

แบบลนามรับทราบนโยบาย อ.กัลยาณิวัฒนา.pdf
Download2
371.88 Kb
12.12.2018 16:16

อ.กัลยา ฯ ส่งแบบลงนามรับทราบนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

สันป่าตอแบบตอบรับกลุ่มผ้า.xlsx
Download2
12.59 Kb
13.11.2018 14:08

สันป่าตองส่งแบบตอบรับ OTOPกลุ่มD ประเภทผ้า

img034.pdf
Download2
543.91 Kb
04.12.2018 17:08

อ.แม่ริม ส่งรายงาน DPIS (เพิ่มเติม)

แบบตอบรับ อบรมวันที่ 20 ธ.ค.61 ล่าสุด.docx
Download2
16.18 Kb
07.12.2018 14:39

อ.ดอยเต่า ส่งแบบตอบรับเข้าอบรม วันที่ 20 ธันวาคม 2561

แบบรายานเมือเชียใหม่ จปฐ. กชช. ที่ 1ทุกศุกร์.xlsx
Download2
18.52 Kb
07.12.2018 15:36

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานความก้าวหน้าจปฐ.งวดที่1 ทุกวันศุกร์

แบบตอบรับ โอทอป 19 พย.ลำพูน.xlsx
Download2
61.16 Kb
13.11.2018 10:52

อ.ไชยปราการส่งอบรม โอทอปลำพูน 19 พย

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือน พ.ย.61.xls
Download2
35.5 Kb
15.11.2018 17:26

อ.เวียงแหงขอส่งรายงาน กทผ.เดือน พ.ย.61

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิปฏิบัติการเครือข่ายกอทุนแม่
Download2
13.99 Kb
07.12.2018 10:49

อ.ฝางส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ

รายาน SE61 กัลยาณิวัฒนา ต.ค-ธ.ค.xls
Download1
37 Kb
12.12.2018 15:47

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานSE ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

รายาน สัปดาห์พัฒนา 61 อ.แม่อาย.xlsx
Download1
13.64 Kb
13.12.2018 16:12

แม่อายรายงานสัปดาห์พัฒนา

กอทุนแม่แม่แจ่ม.docx
Download1
22.58 Kb
13.12.2018 16:14

แม่แจ่มส่งรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่

SE ปี 61แม่แจ่ม พย 61 - Copy.xls
Download1
80 Kb
12.12.2018 17:52

แม้่แจ่มส่งรายงาน se

แบบใหม่ ธค 61 - Copy.xls
Download1
40.5 Kb
12.12.2018 17:13

แม่แจ่ม ส่งรายงานออมทรัพย์ ครับ

ภาพกิจกรรม สัปดาห์พัฒนา อ.แม่อาย.docx
Download0
2.13 Mb
13.12.2018 16:12

ภาพกิจกรรมแม่อาย

รายชื่อไปเชียราย.xlsx
Download0
11.68 Kb
06.12.2018 07:45

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานสาินค้อาหาร OTOP รสไทยแท้ฯ จ.เชียงราย

SE ปี 61 อ.เมือเชียใหม่ เดือนธันวาคม 61.xls
Download0
36.5 Kb
13.12.2018 10:31

อ.เมือง ส่งรายงาน SE เดือน ธ.ค.61

รายานออมทรัพย์ ธ.ค.61.xlsx
Download0
41.58 Kb
13.12.2018 09:26

อ.ดอยสะเก็ด รายงานออมทรัพย์เดือน ธ.ค.61

รายานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์พัฒนา อ.แม่อาย - Copy.rar
Download0
52.55 Mb
13.12.2018 16:16

ภาพกิจกรรมแม่อาย2

รายานออมทรัพย์เดือน ธันวาคม 2561.xlsx
Download0
15.62 Kb
13.12.2018 16:53

อ.เชียงดาว รายงานออมทรัพย์เดือน ธ.ค.61

ตอบรับประชุมกอทุนแม่-แม่อาย.pdf
Download0
35.02 Kb
07.12.2018 15:18

สพอ.แม่อาย ส่งแบบตอบรับประชุมกองทุนแม่ฯ

รายานออมทรัพย์ธค.61.xls
Download0
38.5 Kb
12.12.2018 11:46

แม่ริมส่งรายงานออมทรัพย์ให้คุณสุดใจ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 105.59 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่