ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
แม่ริม รายานกำลัพลยาเสพติด 2561.xlsx
Download10
14.4 Kb
05.07.2018 11:46

อ.แม่ริม รายงานกำลังพลยาเสพติดฯ

แม่ริม ตอบรับ kick off วันที่ 16.pdf
Download3
383.83 Kb
13.07.2018 15:06

อ.แม่ริม ส่งแบบตอบรับ kick off OTOP นวัตวิถี

แผนอบรมหาด.rar
Download6
789.21 Kb
29.06.2018 15:00

อ.หางดงส่งแบบตอยรับกิจกรรมที่ 7

แผนพัฒนา กอทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือ 2561.docx
Download7
15.77 Kb
11.07.2018 15:28

อ.ฝางส่งแผนพัฒนา กทบ.ให้แอ๋ว

แบบสำรวจและแบบสรุปข้อมูลกอทุนชุมชนระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ป
Download19
1.45 Mb
27.06.2018 16:07

ส่งแบบกองทุนชุมชน สัมมาชีพ อ.เชัียงดาว

แบบสำรวจกอทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ ส่ มิย 61.docx
Download13
20.65 Kb
21.06.2018 14:22

อำเภอฝางส่งแบบสรุปข้อมูลกองทุนชุมชนระดับอำเภอ

แบบสอบถามสตรี.pdf
Download1
1.86 Mb
20.07.2018 13:06

อ.อมก๋อยส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แบบสรุปผลประเมินฯ3.2-ปี61 - อำเภอจอมทอ.xls
Download3
518 Kb
19.07.2018 13:20

อ.จอมทอง ส่งแแบสรุปประเมินผลโครงการสตรี

แบบสรุปจำนวนกำลัพลผู้ปฏิบัติานด้านยาเสพ ประจำปีบประมาณ พ.doc
Download6
14.16 Kb
10.07.2018 10:46

อ.ฝางส่งแบบสรุปกำลังพลฯ

แบบรายานผลการอุปการะเด็ก.doc
Download11
405.5 Kb
28.06.2018 10:46

แบบรายงานผลการอุปการะเด็ก อ.หางดง

แบบรายานผลการอุปการะเด็ก อ.เวียแห.doc
Download11
199 Kb
28.06.2018 16:23

อ.เวียงแหง ขอส่งแบบรายงานผลการอุปการะเด็ก

แบบรายานผลการดำเนินการ คณะอนุกรรมการฯ ปี 2561 อ.พร้าว.rar
Download7
370.03 Kb
03.07.2018 14:55

อ.พร้าว ส่งรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ ปี 2561

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้.xlsx
Download7
29.32 Kb
18.07.2018 10:04

อำเภอจอมทอง ขอส่ง แบบรายงาน 1 คร. 1 สัญญา เดือน กรกฎาคม 61

แบบรายานข้อมูลกำลัพลผู้ปฏิบัติานด้านยาเสพติด ประจำปีบประมาณ
Download12
35.34 Kb
29.06.2018 13:09

อำเภอสะเมิงส่งรายงานข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๑

แบบรายานข้อมูล.docx
Download5
15.61 Kb
10.07.2018 10:45

อ.ฝางส่งแบบรายงานข้อมูล

แบบรายานการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์กรกฎาคม.xls
Download7
66 Kb
13.07.2018 11:10

สันป่าตองรายงานออมทรัพย์ ก.ค. 2561

แบบรายานกอทุนเด็ก อ ฮอด.pdf
Download15
524.77 Kb
05.07.2018 13:06

อ.ฮอดส่งรายงานผลการอุปการะเด็ก

แบบรายาน ครม.61. พ.ค.doc.doc
Download0
40 Kb
12.07.2018 09:04

อ.แม่วาง ส่ง ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ครับ

แบบรายาน SE แม่วา ปี 61 มิ.ย.xls
Download4
242 Kb
10.07.2018 12:22

แม่วางส่งรายงาน SE ครับ

แบบตอบเข้าร่วมประฃุมออมทรัพย์ อ.พร้าว.rar
Download3
12.88 Kb
03.07.2018 13:58

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับประชุมเครือข่ายออมทรัพย์ฯ จว.

แบบตอบรับเข้าร่วมโครการชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแม่
Download6
163.67 Kb
13.07.2018 18:32

อำเภอแม่แจ่ม ส่งแบบตอบรับ

แบบตอบรับเข้าร่วมเครือข่ายออมทรัพย์.docx
Download9
15.81 Kb
25.06.2018 13:52

อ.แม่แตง ส่งแบบตอบรับ ประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ 6 ก.ค.

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครการชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.
Download4
212.1 Kb
13.07.2018 15:29

อ.ฮอดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการOTOP นวัตวืถี

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินานโรเรียนสืบสานภ
Download4
11.4 Kb
09.07.2018 16:15

ดอยสะเก็ด ส่งแบบตอบรับ OTOP Backstreet Academy

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม วันที่ 26.06.61.pdf
Download10
66.81 Kb
20.06.2018 14:58

อ.กัลยา ฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล ฯ

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินานโรเรียนสืบส
Download3
15.28 Kb
10.07.2018 11:33

อ.แม่วาง ส่งแบบตอบรับการประชุมนำเสนอ OTOP Back Street Academy วันที่ 13 ก.ค. 61 ค่ะ

แบบตอบรับเข้าร่วม.docx
Download9
11.47 Kb
25.06.2018 13:35

สันทรายส่งแบบตอบรับประชุมเครือข่ายออมทรัพย์จังหวัด

แบบตอบรับเข้าร่วม การประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ.doc
Download6
27.5 Kb
26.06.2018 16:24

อ.หางดง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเครือข่ายออมทรัพย์จังหวัด

แบบตอบรับออมทรัพย์-แม่อาย.docx
Download5
17.72 Kb
28.06.2018 16:11

สพอ.แม่อาย ส่งแบบตอบรับประชุมออมทรัพย์

แบบตอบรับวันที่26มิ.ย.pdf
Download7
200.61 Kb
20.06.2018 15:17

อำเภอแม่แจ่ม ส่งแบบตอบรับ โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ

แบบตอบรับกิจกรรมสร้าความเข้าใจฯและkick off OTOP นวัตวิถี.pdf
Download8
454.34 Kb
13.07.2018 14:53

อ.สะเมิง ส่งแบบตอบรับประชุมสร้างความเข้าใจฯและKick off หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

แบบตอบรับกิจกรรมที่ 7 นวัตวิถีเปลี่ยนแปล.xlsx
Download0
13.17 Kb
19.07.2018 11:46

อ.ไชยปราการ ขอส่งรายชื่อผู้ร่วมอบรม(เปลี่ยมแปลง1ราย) แนวทาง 3 (30 ก.ค.-1 ส.ค.)

แบบตอบรับกิจกรรมที่ 7 นวัตวิถี.xlsx
Download16
16.39 Kb
29.06.2018 15:18

อ.ไชยปราการ ส่งแบบตอบรับ แนวทาง 7 นวัตวิถี

แบบตอบรับกิจกรรมที่ 7 นวัตวิถี อ.พร้าว.xlsx
Download9
18.24 Kb
06.07.2018 16:05

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับร่วมอบรม OTOP ข่วงสันกำแพง 9-11 ก.ค.

แบบตอบรับ จปฐ. สะเมิ.pdf
Download3
547.46 Kb
25.06.2018 15:45

อำเภอสะเมิงส่งแบบตอบรับ จปฐ.

แบบตอบรับ kick off OTOP นวัตวิถี.pdf
Download1
493.27 Kb
16.07.2018 06:45

อ.เชียงดาว ส่งแบบตอบรับงานร่วมงาน kick off

แบบตอบรับ kick off OTOP นวัตวิถี อ.พร้าว.pdf
Download3
489.53 Kb
13.07.2018 14:59

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับ kick off OTOP นวัตวิถี

แบบตอบรับ 6 กรกฎาคม 2561.doc
Download5
24.5 Kb
28.06.2018 18:59

อ.เวียงแหง ขอส่งแบบตอบรับประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด

แนวทาที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครการฯ อ.ไชยปราการ.xlsx
Download9
111.63 Kb
28.06.2018 17:21

อ.ไชยปราการ ส่งแนวทาง 2 OTOPนวัตวิถี (แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย)

แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP ศิลปาชีพ 2018.xlsx
Download4
11.27 Kb
06.07.2018 08:57

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปทั่วไทยฯ 2018

เผ่าพศ์.pdf
Download6
205.38 Kb
20.07.2018 12:45

ข้อมูลข้าราชการ อำเภออมก๋อย

านศิลปชี่พประทีปไทย 61แก้ไขเพิ่มเติม.xlsx
Download4
13.09 Kb
11.07.2018 13:25

สันป่าตองขอส่งรายชื่อ ศิลปาชีพ(แก้ไขเพิ่มเติม)

านศิลปชี่พประทีปไทย 61.xlsx
Download1
13.1 Kb
11.07.2018 11:45

อ.สันป่าตองส่งรายชื่อผู้ร่วมงานศิลปชีพฯ

อัตรากำลัพลปฏิบัติานด้านยาเสพติดเมือเชียใหม่ ปี 2561.docx
Download9
20.16 Kb
04.07.2018 15:31

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายชื่อกำลังพลกองทุนแม่ฯ61

อัตรากำลัพลปฏิบัติานด้านยาเสพติด อ.เวียแห ปีบประมาณ พ.ศ. 256
Download9
43.5 Kb
10.07.2018 09:47

อ.เวียงแหง ขอส่งข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ออมทรัพย์ กรกฎาคม 2561.xlsx
Download4
15.67 Kb
10.07.2018 11:00

อ.ฝางส่งออมทรัพย์ กรกฎาคม 2561

อ.แม่แจ่ม รายานกำลัพลฯยาเสพติด.xlsx
Download10
14.11 Kb
04.07.2018 11:02

อำเภอแม่แจ่มรายงานกำลังพล ยาเสพติด

อ.แม่ริม รายานการมอบทุนอุปการะเด็ก.pdf
Download6
806.39 Kb
13.07.2018 15:13

อ.แม่ริม รายงานการมอบทุนอุปการะเด็ก(กองทุนเด็กพัฒนาชนบท)

อ.เชียดาวแบบตอบเข้าร่วมประชุมออมทรัพย์ docx.docx
Download9
15.41 Kb
27.06.2018 16:25

ส่งรายชื่อผู้ร่วมประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด จาก อ.เชียงดาว

อ.สะเมิ รายานออมทรัพย์ มิ.ย. 2561.xls
Download9
46.5 Kb
22.06.2018 15:32

สพอ.สะเมิงส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน มิ.ย.61 ครับ

อ.สะเมิ รายานออมทรัพย์ ก.ค. 2561.xls
Download4
46.5 Kb
13.07.2018 15:09

สพอ.สะเมิง ส่งรายงานออมทรัพย์เดือน มิ.ย.2561 ครับ

อ.สะเมิ ทะเบียนรายชื่อผู้สมัคร มชช. ปี61.docx
Download12
36.08 Kb
22.06.2018 15:33

สพอ.สะเมิง ส่งทะเบียนรายชื่อผู้สมัคร มชช.ปี61 ครับ

หนัสือนำส่ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้.doc
Download7
71.5 Kb
10.07.2018 13:29

อ.ดอยเต่า ฝากส่งให้ หัวหน้าหลิ๋น ดอยเต่า หน่อยค้า ขอบคุณค้า

Download1
498.18 Kb
04.07.2018 14:08

อ.สันกำแพงส่งรายชื่อกำลังพลกองทุนแม่ฯ

สมัคราน otop แอร์พอร์ต.xlsx
Download5
11.88 Kb
05.07.2018 12:32

อำเภอจอมทอง ขอส่งรายชื่อกลุ่ม OTOP เข้าร่วมงาน งานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย ฯ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ศิลปาชีพ ปี 61 ดอยสะเก็ด.xls
Download4
33.5 Kb
05.07.2018 16:40

ดอยสะเก็ด ส่งotop ขายของ ศิลปาชีพ ประทีปไทย

ศิลปาชีพ ประทีปไทย.xlsx
Download7
11.84 Kb
04.07.2018 19:38

อ.อมก๋อย ส่งรายชื่อผู้ประกอบการ OTOP งานศิลปาชีพ ประทปไทยครับ

ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อ.แม่ออนdocx.docx
Download6
23.22 Kb
16.07.2018 15:00

อ.แม่ออน ส่งรายละเอียดครุภัณฑ์

รูป กทบ.ส่แอ๋ว.rar
Download3
43.07 Mb
11.07.2018 16:02

อ.ฝางส่งรูป กทบ.ให้แอ๋ว

รายานเด็กรับทุน อ.พร้าว ปี 61.doc
Download14
557 Kb
02.07.2018 11:34

อ.พร้าว รายงานเด็กรับทุนฯ

รายานออมทรัพย์กค.61.xls
Download4
38.5 Kb
13.07.2018 15:19

แม่ริมส่งรายงานออมทรัพย์

รายานออมทรัพย์ เดือน กรกฎาคม ปี2561.xlsx
Download6
14.39 Kb
10.07.2018 14:12

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน กรกฎาคม 2561

รายานออมทรัพย์ กค61.xls
Download2
65.5 Kb
12.07.2018 13:17

อ.จอมทอง รายงานออมทรัพย์ ก.ค.61

รายานออมทรัพย์ ก.ค.. 61.xlsx
Download0
15.65 Kb
20.07.2018 13:21

อมก๋อย รายงานกลุ่มออมทรัพย์ฺ

รายานออมทรัพย์ ก.ค. 61.xls
Download5
40.5 Kb
12.07.2018 09:01

อ.แม่วางส่งรายงานออมทรัพย์ฯ ครับ

รายานสรุป.rar
Download5
12.45 Mb
18.07.2018 11:53

อ.เชียงดาว ส่งรายงานครัวเรือนยากจน ครั้งสุดท้ายให้พี่วิญญู

รายานสถาบันจัดการเินทุน หาด เดือน กค..61.xls
Download6
39.5 Kb
16.07.2018 14:23

อ.หางดง ส่งรายงานสถานบันจัดการเงินทุนชุมชน กค.61

รายานมอบทุนอุปการะเด็ก อ.เชียดาว.doc
Download6
217 Kb
10.07.2018 17:51

อ.เชียงดาว ส่งรายงานการมอบทุนอุปการะเด็กให้พี่สุดใจ

รายานผลการอุปการะเด็กอ.อมก๋อย..doc
Download11
765 Kb
02.07.2018 11:48

อ.อมก๋อย รายงานผลการอุปการะเด็ก

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนกรกฎาคม 25
Download6
44.5 Kb
15.07.2018 12:58

อำเภอเวียงแหง ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนกรกฎาคม 2561

รายานผลการดำเนินการตามข้อสั่การฯ เดือน กรกฎาคม61.xls
Download7
31.5 Kb
10.07.2018 15:01

อ.ดอยเต่าส่งรายงานผลตามข้อสั่งการ เดือน กรกฎาคม 2561

รายานผล ส่วนที่ 2 สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ 61.docx
Download12
18.08 Kb
10.07.2018 15:14

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานผล ส่วนที่ 2 "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

รายานความก้าวหน้ากทบ.แม่วา มิ.ย. 61.xls
Download4
211.5 Kb
27.06.2018 10:48

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า กทบ.อ.แม่วาง เดือน มิ.ย.61

รายานความก้าวหน้ากทบ.แม่วา พ.ค. 61.xls
Download4
211.5 Kb
27.06.2018 10:48

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า กทบ.เดือนพ.ค.61

รายานความก้าวหน้า 1คร.1สัญญา สันทราย.xlsx
Download3
20.41 Kb
05.07.2018 12:52

สันทรายรายงาน1คร.1สัญญา

รายานกำลัพลปฏิบัติานยาเสพติด อ.เชียดาว.xlsx
Download8
14.37 Kb
03.07.2018 14:03

อ.เชียงดาว รายงานกำลังพลปฏิบัติงานยาเสพติด

รายานกำลัพล ยาเสพติด.xls
Download4
33 Kb
10.07.2018 16:41

อ.อมก๋อยส่งรายงานกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

รายานกอทุนแม่ฯ กค.61.xlsx
Download4
18.73 Kb
06.07.2018 14:15

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน เดือน กค. อ.หาด.xls
Download4
30.5 Kb
16.07.2018 14:18

อ.หางดง ส่งรายงาน กองทุนแม่ฯ เดือน กค. ค่ะ

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือน ก.ค.61.xls
Download7
34 Kb
15.07.2018 12:57

อำเภอเวียงแหง ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนกรฎาคม 2561

รายานกอทุนแม่ 15 ก.ค. 61.xlsx
Download3
13.37 Kb
12.07.2018 13:16

อ.จอมทอง รายงานกองทุนแม่ฯ ก.ค.61

รายาน ก.ค.61.xlsx
Download6
15.65 Kb
17.07.2018 11:45

อำเภอแม่อายส่งรายงานเดือน ก.ค.61

รายาน se อมก๋อย.xlsx
Download5
21.41 Kb
18.07.2018 13:59

รายงาน SE เดือน ก.ค.61 อำเภออมก๋อย

รายาน SE เหมือกุแม่ขนิล.rar
Download5
126.62 Kb
11.07.2018 11:02

อ.หางดง ขอส่งรายงาน SE

รายาน SE ปี 61 เดือน กรกฎาคม แปล 5 อ.ดอยเต่า.xls
Download6
50 Kb
10.07.2018 14:16

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน SE เดือน กรกฎาคม 2561

รายาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือน กรกฎาคม 61.xlsx
Download7
127.36 Kb
10.07.2018 14:50

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือน กรกฎาคม 2561

รายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อำเภอแม่วาdocx.docx
Download13
32.65 Kb
13.07.2018 18:59

อำเภอแม่วาง ส่งรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ ค่ะ

รายรานออมทรัพย์หาด กค.61.xls
Download5
67.5 Kb
10.07.2018 17:55

อ. หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน กค.ค่ะ

รายชื่อเป้าหมาย มชช.2561 อ.เชียดาว.docx
Download14
15.78 Kb
29.06.2018 17:59

อ.เชียงดาว ส่งรายชื่อเป้าหมายรับรอง มชช.2561

รายชื่ออบรม OTOP นวัตวิถี.xlsx
Download10
16.56 Kb
03.07.2018 17:52

อ.แม่แตง ส่งรายชื่ออบรมกลุ่ม D ภายใต้OTOP นวัตวิถี

รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP ศิลปาชีพ 2018.xlsx
Download6
11.76 Kb
09.07.2018 14:43

อ.จอมทอง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปทั่วไทยฯ 2018 กรกฎาคม 5, 2018

รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP ศิลปาชีพ 2018 ฮอด.xlsx
Download3
11.42 Kb
10.07.2018 12:03

ฮอดส่งรายชื่อเข้าร่วมงานศิลปาชีพ 2018

รายชื่อมชช อ.สารภี.docx
Download1
13.05 Kb
18.07.2018 15:22

อ.สารภีส่งรายชื่อสมัคร มชช.ค่ะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมานศิลปาชีพ ประทีปไทย อ.เชียดาว.xlsx
Download2
11.13 Kb
10.07.2018 08:06

อ.เชียงดาว ส่งรายชื่อผู้ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย ปี 61

รายชื่อผู้เข้าร่วมาน อ.หาดใหม่.xls
Download4
36.5 Kb
06.07.2018 09:29

อ.หางดงส่งรายชื่อ งานศิลปชีพประทีปไทย ใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมาน อ.หาด.xls
Download1
36 Kb
05.07.2018 10:01

อ.หางดงขอส่งรายชื่องานศิลปชีพฯ

รายชื่อผู้ประกอบการ านศิลปาชีพประทีปไทย.xlsx
Download5
10.76 Kb
05.07.2018 17:51

อำเภอ แม่แจ่ม ส่งรายชื่อศิลปาชีพ ประทีปไทย

รายชื่อผู้ประกอบการ านศิลปาชีพประทีปไทย แก้ไข.xlsx
Download2
12 Kb
10.07.2018 10:49

(แก้ไข)อำเภอแม่แจ่ม ขอส่งไฟล์ รายชื่อผู้ประกอบการ งานศิลปาชีพประทีปไทย ใหม่

รายการครุภัณฑ์ นวัตวิถี คุณลักษณะ.xlsx
Download9
13.15 Kb
10.07.2018 12:11

อ.ไชยปราการ ส่งรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ นวัตวิถี

ร.ออม มิย.61สันทราย.xlsx
Download2
23 Kb
05.07.2018 12:51

สันทรายรายงานกลุ่มออมทรัพย์

มมช.ปี 61 อำเภอสันทราย.docx
Download7
13.95 Kb
03.07.2018 14:20

อ.สันทราย ส่งเป้าหมาย มชช. ปี 2561

มชช.2561.docx
Download11
15.63 Kb
27.06.2018 11:29

อ.ไชยปราการ ส่งรายชื่อผู้สมัคร มชช. ปี 2561

มชช.2561 อ.อมก๋อย.docx
Download14
15.68 Kb
03.07.2018 07:55

อ.อมก๋อยส่งเป้าหมาย มชช. ปี 2561

มชช. ปี61 อำเภอกัลยาณิวัฒนา.docx
Download12
15.8 Kb
26.06.2018 15:38

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายชื่อผู้สมัคร มชช.ปี61

มชช. ปี 2561 ล่าสุด.docx
Download11
13.25 Kb
28.06.2018 14:12

อ.ดอยเต่า ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ปี 2561

มชช แม่แจ่ม 2561.docx
Download10
15.61 Kb
28.06.2018 16:22

อำเภอแม่แจ่มส่งรายชื่อ มชช. 2561

ปี61รายานออมทรัพย์ ก.ค.61.xlsx
Download7
18.28 Kb
11.07.2018 11:56

แม่ออนรายงาน สัจจะ/แผน/ผล ออมทรัพย์ กค.61

ปี 61าน กทผ นิชป้าก.ค.61.xlsx
Download5
12.18 Kb
11.07.2018 11:58

แม่ออนรายงานยาเสพติด กค.61

ที่ แบบตอบเข้าร่วม ห้วยแก้ว docx.docx
Download9
14.94 Kb
27.06.2018 15:27

ส่งรายชื่อผู้ร่วมประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด อ.แม่วาง ครับ

ทะเบียนรายชื่อผู้สมัคร.docx
Download6
13.42 Kb
17.07.2018 11:07

อำเภอฮอด ส่งรายชื่อผู้สมัคร มชช

ทะเบียนรายชื่อผู้สมัคร มชช. ปี61 อำเภอแม่วา.docx
Download12
15.35 Kb
26.06.2018 12:08

อ.แม่วาง ส่งรายชื่อผู้สมัคร มชช. ปี 2561 ค่ะ

Download13
156.41 Kb
28.06.2018 16:42

อ.สันกำแพงส่งแบบตอบ ประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ

คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามโครการชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภ
Download13
17.83 Kb
09.07.2018 14:49

อ.สารภีส่งคุณลักษณะครุภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ให้หน.บัญญัติ

คุณลักษณะครุภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือเชียใหม่.docx
Download7
21.33 Kb
10.07.2018 16:53

อำเภอเมืองเีชยงใหม่ ส่งคุณลักษณครุภัณฑ์

ครัวเรือนยากจนอำเภอดอยสะเก็ด วดวันที่ 20 ก.xls
Download1
337 Kb
20.07.2018 16:34

อ.ดอยสะเก็ดรายงาน ยากจน 2561

ข้อมูลข้าราชการ อ.ฮอด.pdf
Download13
279.91 Kb
19.07.2018 15:29

อ.ฮอดส่งข้อมูลข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่งวิชาการประเภทชำนาญการ

ข้อมูลกำลัพลผู้ปฎิบัติานยาเสพติด.xlsx
Download6
14.09 Kb
05.07.2018 15:17

(สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด) ข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ขออนุมัติOTOP นวัตวิถี 3 กิจกรรม.pdf
Download12
2.46 Mb
20.07.2018 15:51

อ.ฮอดส่งขออนุมัติโครงการOTOP นวัตวิถี 3 กิจกรรม แนบสัญญายืมเงิน

ขอหารือโครการ.pdf
Download3
13.19 Mb
20.07.2018 17:34

อำเภอแม่อายส่งหนังสือขอหารือการดำเนินโครงการในเขตอุทยาน

กำลัพลยาเสพติด61.docx
Download12
18.65 Kb
06.07.2018 14:56

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานกำลังพลยาเสพติด

กำลัพลยาเสพติด บ 61.docx
Download8
18.58 Kb
11.07.2018 11:14

อ.แม่ออนส่งกำลังพล ปีงบประมาณ 2561

กำลัพลปฏิบัติานด้านยาเสพติดสันทราย ปี 2561.docx
Download11
18.28 Kb
03.07.2018 14:25

อ.สันทราย รายงานกำลังพลปฏิบัติงานยาเสพติด ปี 2561

กำลัพลปฏิบัติานด้านยาเสพติด ปี 2561 อ.พร้าว.rar
Download2
18.14 Kb
11.07.2018 09:39

อ.พร้าว ส่งข้อมูลกำลังผลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

กำลัพล ยาเสพติด.xls
Download5
26.5 Kb
10.07.2018 13:56

อ.หางดง ส่งแบบรายงานข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด

กอทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน ปี 2561 อ.แม่ริม.rar
Download6
86.25 Kb
22.06.2018 15:12

อ.แม่ริม รายงานกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ

ก.ค.61.xlsx
Download4
21.35 Kb
18.07.2018 13:48

1 คร 1 สัญญา เดือน ก.ค. 61 อมก๋อย

VDR-VTR อำเภอสะเมิ.rar
Download7
2.56 Mb
18.07.2018 15:18

อำเภอสะเมิง ส่ง VDR และ TDR

SE อำเภอจอมทอ .xls
Download4
53 Kb
17.07.2018 09:50

จอมทอง ส่งรายงาน SE ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

SE ปี 61แม่แจ่ม กค 61.xls
Download4
78.5 Kb
18.07.2018 15:38

ส่งรายงาน se เดือน กค 61

SE ปี 61 อ.เมือเชียใหม่ เดือนกรกฎาคม 61.xls
Download5
38 Kb
16.07.2018 14:15

อ.เมือง ส่งรายงาน SE

Qd นวัตวิถี แนวทาที่ 3.rar
Download7
11.99 Kb
29.06.2018 14:14

อำเภอสารภีส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกืจกรรมที่ 7พัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPชุมชนท่องเที่ยว

Otop ศิลปาชีพ 61.xlsx
Download3
12.86 Kb
10.07.2018 17:25

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อOTOP ศิลปาชีพ

OTOP ศิลปาชีพ 2018 พร้าว.xlsx
Download2
11.63 Kb
11.07.2018 17:47

อ.พร้าว ส่งรายชื่อ OTOP ร่วมงานศิลปาชีพฯ

OTOP นวัตวิถี บ้านโป่กวาว ต.สะเมิเหนือ อำเภอสะเมิ.xlsx
Download12
10.39 Kb
25.06.2018 15:02

ผลิตภัณฑ์ 10 อย่าง ตามโอทอปนวัตวิถี บ้านโป่งกวาว ม.3 ต.สะเมิงเหนือ

OTOP นวัตวิถี บ้านอมลอ ต.แม่สาบ อำเภอสะเมิ.xlsx
Download15
10.45 Kb
25.06.2018 15:05

ผลิตภัณฑ์ 10 อย่าง ตามโครงการโอทอป นวัตวิถี บ้านอมลอง ม.2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง ( ฝากให้ อาจารย์ ม.เทคโนราชมงคล ครับ)

OTOP ศิลปาชีพ อ.แม่ริม.xlsx
Download1
12.91 Kb
11.07.2018 11:43

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ OTOP ศิลปาชีพ

OTOP ศิลปาชีพ อ.สารภี 2018.xlsx
Download11
13.42 Kb
11.07.2018 09:10

อ.สารภีส่งรายชื่อเทดไท้ศิลปาชีพ2018ต่ะ

OTOP ศิลปาชีพ อ.ฝา 2018.xls
Download5
33.5 Kb
11.07.2018 16:16

อำเภอฝาง ส่งรายชื่อผู้ร่วมงานศิลปาชีพฯ 2018

IMG.pdf
Download10
677.64 Kb
10.07.2018 09:53

แม่แจ่มส่งแบบตอบรับ ประชุม OTOPฯ วันที่ 13 กค

4003_พร้าวแผนจัดซื้อจัดจ้า.pdf
Download8
464.21 Kb
09.07.2018 13:39

อำเภอพร้าวส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ในwebsiteจังหวัด

Download8
515.17 Kb
04.07.2018 10:19

อ.จอมทอง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์

2 256010072018104307.pdf
Download8
1.83 Mb
10.07.2018 12:15

ฮอดส่งแผนการจัดซืื้อจัดจ้าง

1.rar
Download3
549.83 Kb
17.07.2018 16:14

อ.หางดง ส่งประกาศเผยแพร่แผนฯ

1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือนกรกฎาคม 2561.xls
Download8
41.5 Kb
16.07.2018 14:49

อ.เวียงแหง ขอส่งรายงาน 1 คร. 1 สัญญา เดือนกรกฎาคม 2561

1 ครัวเรือน 1 สัญญา -แม่ออน.xls
Download7
78.5 Kb
27.06.2018 14:23

อ.แม่ออน ขอส่งแบบรายงานข้อมูล 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

#1209 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือน กรกฎาคม 61 1.xlsx
Download0
123.06 Kb
17.07.2018 09:51

จอมทอง ส่งรายงาน 1 ครง 1 สัญญา เดือนกรกฏาคม 2561

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 94.06 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่