ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
แม่แจ่มส่รายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ.และอปท.xlsx
Download12
10.45 Kb
10.04.2018 09:24

อำเภอแม่แจ่มส่งรายชื่อผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก ข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี 2561

แบบสรุปประเมินผล-๑-คร.-๑-สัญญา.docx
Download17
25.53 Kb
17.04.2018 21:03

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานสรุปประเมินผลโครงการบริหารหนี้ ๑ คร. ๑ สัญญา

แบบสรุปประเมินผล-เตรียมวิทยากรสัมมาชีพ-ส่วนที่ 2.docx
Download13
29.5 Kb
31.03.2018 16:10

สพอ.แม่อาย รายงานสรุปผลประเมินส่วนที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อมวิทยากร ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ค่ะ

แบบสรุปประเมินผล-สร้าสัมมาชีพ.docx
Download10
49.2 Kb
27.03.2018 23:28

สพอ.แม่อายส่งสรุปประเมินผลโครงการสร้างสัมมาชีพฯ

แบบสรุปประเมินผล สัมมาชีพ ม.ปี 61.xlsx
Download5
36.3 Kb
10.04.2018 12:07

อ.ดอยเต่า ส่งแบบประเมินสัมมาชีพ ให้น้องเอฟ (ตัวจริงจะส่งตามมา)

แบบสรุปประเมินผล สร้าสัมมาชีพ 3 บ้าน ปี 61.xlsx
Download7
48.75 Kb
10.04.2018 12:11

อ.ดอยเต่า ส่งแบบสรุปประเมิน สร้างสัมมาชีพ 3 บ้าน (ฝากให้เอฟตัวจริงจะส่งตามมา)

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอ
Download4
11.45 Kb
24.03.2018 17:15

อำเภอสะเมิง ส่งแบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ ครั้ที่ 14

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕
Download4
11.41 Kb
31.03.2018 20:31

อ.สะเมิง รายงานความก้าวหน้า จปฐ.ครั้งที่ 15

แบบรายานผลกอทุนสตรี ปี 2561.xlsx
Download10
13.43 Kb
26.03.2018 10:33

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน มี.ค. 2561

แบบรายานผล-CD-Talent-_ยา.docx
Download15
16.87 Kb
27.03.2018 23:30

สพอ.แม่อายส่งแบบรายงานผล CD-Talent

แบบรายานปริมาณรับ และส่ข้อมูล อิเตอร์เน็ตความเร้วสู.pdf
Download6
1.67 Mb
17.04.2018 13:10

อำเภอสะเมิงส่งรายงานปริมาณรับ และส่งข้อมูล อิเตอร์เน็ตความเร้วสูง

แบบรายานความก้าวหน้า ศูนย์จัดการทุนชุมชนอ.สันทราย1คร.1สัญญา.
Download12
19.43 Kb
17.04.2018 14:05

สันทรายรายงาน 1 คร. 1สัญญา

แบบรายานการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 2561 อ.พร้าว.rar
Download4
8.73 Kb
05.04.2018 14:45

อ.พร้าว รายงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ (ฝากให้หมูแดง)

แบบรายาน SE ปี 61แม่ขนิล.xlsx
Download6
162.07 Kb
17.04.2018 14:04

อ.หางดง ขอส่งรายงาน SE บ้านแม่ขนิลเหนือ

แบบรายาน SE ปี 61เหมือกุ.xlsx
Download4
163.36 Kb
17.04.2018 14:03

อ.หางดง ขอส่งรายงาน SE บ้านเหมืองกุง

แบบรายาน SE แม่วา ปี 61 เม.ย...xls
Download9
241.5 Kb
10.04.2018 09:04

ส่งรายงาน SE เดือนเมษา 61 ครับ

แบบฟอร์มรายานความก้าวหน้าอำเภอทุกเดือน.xlsx
Download10
27.84 Kb
05.04.2018 16:01

อำเภอแม่อายส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2561

แบบประเมินผลโครการสัมมาชีพชุมชน.rar
Download9
94.09 Kb
10.04.2018 15:11

อ.เวียงแหง ขอส่งแบบสรุปประเมินผลสัมมาชีพชุมชน ครับ

แบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมฯ 24-26 เม.ย.61 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Download3
10.6 Kb
19.04.2018 18:54

อ.แม่ริม ส่งแบบตอบรับ เข้าร่วมประชุม 24-26 เม.ย.61 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

แนบ3 อแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ61 ต.หารแก้ว บ้าน
Download5
21.19 Mb
30.03.2018 13:48

อ.หางดง ส่งรายงานสัมมาชีพ ต.บ้านแหวน หารแก้ว ค่ะ

แนบ3 อครัวเรือนสัมมาชีพ สันผักหวาน ขุนค อ.หาดใหม่.xlsx
Download12
8.57 Mb
30.03.2018 15:58

อ.หางดงส่งสัมมาชีพแบบ3 ต.สันผักหวาน ต.ขุนคง

แจ้รายชื่อ ผู้จัดเก็บ จปฐ. ผู้บันทึก จปฐ. และ อปท ดีเด่น.pd
Download5
97.55 Kb
09.04.2018 18:16

อำเภอสะเมิง แจ้งรายชื่อ ผู้จัดเก็บ จปฐ. ผู้บันทึก จปฐ. และ อปท ดีเด่น ปี 2561

เม.ย. 61.xls
Download3
48 Kb
10.04.2018 11:52

อ.แม่แตง ส่งรายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เก็บ บันทึกและอปท.ดีเด่น.xlsx
Download3
10.26 Kb
19.04.2018 11:54

ฮอดส่งผู้จัดเก็บ ผู้บันทึกและอปท.ดีเด่น

ออมทรัพย์ เดือนเมษายน 2561.xlsx
Download3
15.67 Kb
05.04.2018 14:28

อ.ฝางส่งออมทรัพย์ เดือนเมษายน 2561

อบรม QD ปี61.xlsx
Download3
57.47 Kb
29.03.2018 09:41

สันป่าตองส่งแบบรายงาน อบรม QD

อ.แม่แต ประเมินสร้าสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน.docx
Download8
53.73 Kb
11.04.2018 13:07

อ.แม่แตงส่งประเมินสร้างสัมมาชีพชุมชน

อ.แม่แต ประเมินขยายผลสัมมาชีพชุมชน.docx
Download4
40.93 Kb
11.04.2018 13:06

อ.แม่แตงส่งประเมินขยายผลสัมมาชีพ

อ.เมือรายานผลNISPA เมย.61.xlsx
Download12
21.43 Kb
17.04.2018 13:14

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานกองทุนแม่ฯของแผ่นดินประจำเดือนเมษายน 2561

อ.เชียดาว รายาน SE เม.ย. 61 .xls
Download3
41.5 Kb
20.04.2018 07:01

อ.เชียงดาว ส่งรายงาน SE ประจำเดือน เม.ย. 61

อ.พร้าว รายานออมทรัพย์ เดือน เม.ย.61.rar
Download3
17.25 Kb
05.04.2018 15:18

อ.พร้าว รายงานออมทรัพย์ฯ เดือน เม.ย.

อ.ดอยเต่า รายานออมทรัพย์ เดือน เมย2561.xlsx
Download7
14.43 Kb
07.04.2018 16:03

รายงานออมทรัพย์ เดือน เมษายน 2561

ส่วนที่ 2 เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ.docx
Download16
18.89 Kb
02.04.2018 16:59

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี61 (3)

สิ่ที่ส่มาด้วย QD 61.xlsx
Download11
36.27 Kb
26.03.2018 11:51

อำเภอสารภีขอส่งแบบตอบรับ QD

สรุปสร้าสัมมาชีพ.docx
Download15
10.88 Mb
27.03.2018 23:29

สพอ.แม่อายส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพฯ

สรุปกิจกรรมตามยุทศาสตร์กรมปี 61.docx
Download32
4.69 Mb
04.04.2018 12:59

อ.สารภีส่งสรุปกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี2561(เพิ่มเติม)

รายานออมทรัพย์เดือน มีนาคม .61.xlsx
Download3
15.59 Kb
02.04.2018 09:53

อ.เชียงดาว ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน มีนาคม 2561

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 61.xls
Download7
168.5 Kb
11.04.2018 10:17

รายงานออมรัพย์ฯแม่อายเม.ย.61

รายานออมทรัพย์ เม.ย.61.xlsx
Download3
40.92 Kb
09.04.2018 15:11

อ.ดอยสะเก็ด รายงานออมทรัพย์ เมษายน 2561

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนเมษายน 256
Download10
49 Kb
15.04.2018 21:31

อ.เวียงแหง รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนเมษายน 2561

รายานบทบาทสตรี ทุกวันที่ 5 ขอเดือน อ.แม่ริม.xlsx
Download12
12.3 Kb
02.04.2018 14:08

อ.แม่ริม ส่งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เม.ย.61

รายานคัดสรรจปฐ61เมือเชียใหม่.xlsx
Download3
10.88 Kb
19.04.2018 13:24

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานผลการคัดสรรการจัดเก็บข้อมูลจปฐ ปี2561

รายานความก้าวหน้าจปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 15.xlsx
Download9
12.76 Kb
30.03.2018 17:11

อ.แม่วาง ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 15 ค่ะ

รายานความก้าวหน้ากอทุนพัฒนาบทบาทสตตรี เมษายน 61.xlsx
Download7
12.41 Kb
10.04.2018 09:00

อำเภอฝาง รายงานความก้าวหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตตรี เมษายน 61

รายานความก้าวหน้ากอทุนบทบาทฯอำเภอ.xlsx
Download7
11.88 Kb
09.04.2018 18:18

อ.สารภี ส่งรายงานความก้าวหน้าบทบาทสตรีฯ เม.ย.61

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ฮอด30032561.xlsx
Download6
12.79 Kb
30.03.2018 17:45

ฮอดส่งรายงานความก้าวหน้าข้อมูล จปฐ.

รายานความก้าวหน้า จปฐ กัลยาณิวัฒนาจปฐ 30.3.61.xlsx
Download5
11.21 Kb
31.03.2018 11:25

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานความก้าวหน้า.จปฐ 30.3.61

รายานกอทุนแม่เม.ย.61.แม่อาย.docx
Download3
26.11 Kb
11.04.2018 10:18

รายงานกองทุนแม่15เม.ย.61แม่อาย

รายานกอทุนแม่ฯ1.xlsx
Download5
19.09 Kb
10.04.2018 11:06

อ.สันป่าตองส่งรายงานกองทุนแม่ฯ(แก้ไข)

รายานกอทุนแม่ฯ.xlsx
Download6
19.09 Kb
10.04.2018 11:00

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.หาด.xls
Download3
30 Kb
18.04.2018 10:29

อ.หางดง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือนเมษายน 2561.xls
Download7
33 Kb
15.04.2018 21:13

อ.เวียงแหง รายงานกทผ.เดือนเมษายน 2561

รายานกอทุนแม่ เมษา 2561.docx
Download11
25.14 Kb
17.04.2018 10:35

อ.ไชยปราการ ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานกอทุนชุมชน ปี 2561 ล่าสุด.xlsx
Download10
10.95 Kb
20.04.2018 18:10

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานเพิ่มเติมข้อมูลกองทุนชุมชน (ช่องมาจากกองทุน) (ฝากหมูแดง) ค้า

รายาน.xlsx
Download2
14.71 Kb
19.04.2018 17:14

อำเภอแม่อายส่ง แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

รายาน ศูนย์การจัดการการเินทุนชุมชน ประจำเดือนเม.ย..xlsx
Download10
12.01 Kb
10.04.2018 12:18

อ.แม่แตง ส่งรายงานให้คุณหมูแดง/ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน

รายาน จปฐ.อ.เชียดาว 2561 ครั้ที่ 15.xlsx
Download4
13.32 Kb
30.03.2018 19:04

อ.เชียงดาว รายงานความก้าวหน้า จปฐ.ครั้งที่ 15-30 มีค. 61

รายาน SE ปี 61 เดือน เมย แปล 5 อ.ดอยเต่า.xls
Download4
50.5 Kb
07.04.2018 16:18

ส่งรายงาน SE เดือนเมษายน 2561 บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า (ฝากหมูแดง)

รายรานออมทรัพย์หาด เมย.61.xls
Download3
67 Kb
10.04.2018 16:23

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน เมย.61 ค่ะ

รายชื่อเด็ก-อ.จอมทอ-24-เม.ย161.xlsx
Download4
11.38 Kb
18.04.2018 16:07

อ.จอมทอง ส่งรายชื่อเด็กที่ขอรับทุนอุปการะ ตามโครงการ ผวจ. พบปะประชาชน

ร.ออม เมย.61สันทราย - Copy.xlsx
Download3
23 Kb
11.04.2018 12:07

สันทรายรายงานออมทรัพย์

ภาพกิจกรรมโครการ-ศูนย์จัดการกอทุนชุมชนบร.docx
Download21
3.53 Mb
17.04.2018 21:14

สพอ.แม่อาย ส่งสรุปผลโครงการบริหารจัดการหนี้ ๑ คร. ๑ สัญญา

ผลการดำเนินการตามข้อสั่การฯ เดือน เมย.61.xls
Download3
31.5 Kb
07.04.2018 16:09

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ เดือน เมษายน 2561

ปี61รายานออมทรัพย์ เม.ย.61.xlsx
Download4
18.28 Kb
10.04.2018 11:28

แม่ออนรายงานสัจจะ แผน ผล เมษายน 61

ปี 61าน กทผ นิชป้า เม.ย.61.xlsx
Download2
12.23 Kb
10.04.2018 11:30

แม่ออนรายงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เมย 61

ประเมินสัมมาชีพ61 หาด.rar
Download13
114.6 Kb
09.04.2018 11:43

ส่งประเมินสัมมาชีพ.อ.หางดง แบบ1และ2

ที่ ชม 0519 KM.docx
Download4
30.57 Kb
30.03.2018 17:01

อ.ดอยสะเก็ด ส่ง แนวทางการดำเนินงการจัดการความรู้

ที่ ชม 0519 KM รวม.docx
Download1
34.3 Kb
23.04.2018 14:26

อ.ดอยสะเก็ดส่ง KM

Download9
161.47 Kb
29.03.2018 15:56

อ.สันกำแพงส่งรายชื่อตรวจสุขภาพ

ชม 0019.1-ว 14131.pdf
Download5
402.31 Kb
19.04.2018 12:07

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่ริม สารภี ฮอดและแม่วาง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6-7

ขยายผลการสร้าครัวเรือนสัมมาชีพบ้านเก่า.docx
Download15
32 Kb
02.04.2018 16:58

สรุปผลกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ (2) อ.สารภี

การสร้าสัมมาชีพบ้านใหม่.docx
Download17
49.53 Kb
02.04.2018 16:57

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ปี61 อ.สารภี

กอทุนชุมชน ปี 2561 ล่าสุด.xlsx
Download10
10.95 Kb
20.04.2018 18:06

ส่งรายงานข้อมูลกองทุนชุมชน (ฝากส่งหมูแดง) เติมในช่องมาจากกองทุน (ระบุ...)

se ไชยปราการ 2561รายานเดือน เมษ 61.xlsx
Download4
13.36 Kb
17.04.2018 11:13

อ.ไชยปราการ รายงาน se เมษายน 2561

SSG ปี 2561.xlsx
Download2
15.5 Kb
10.04.2018 12:13

อำเภอสารภีส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ SSG

SE ปี 61แม่แจ่มเมย.61.xls
Download0
76.5 Kb
23.04.2018 14:58

แม่แจ่มส่งรายงาน SE เมษายน 61 ค่ะ

SE ปี 61.xls
Download3
243.5 Kb
17.04.2018 12:29

ดอยสะเก็ด ส่งรายงานSE เดือนเมษายน ให้คุณอัมพรค่ะ

SE ปี 61 -ฮอด.xls
Download7
47 Kb
17.04.2018 13:14

อ.ฮอด ส่งรายงานSE ประจำเดือนเมษายน 2561

SE แม่แต...xls
Download4
240.5 Kb
10.04.2018 11:50

อ.แม่แตง ส่งรายงาน SE

QD 61แบบตอบรับ28-29 มีค.61 อ.ไชยปราการ.xlsx
Download5
36.6 Kb
27.03.2018 11:40

อ.ไชยปราการ ส่งแบบตอบรับร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป2561 (โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 28-29 มีค.2561)

QD 61แบบตอบรับ28-29 มีค.61 อ.ฮอด.xlsx
Download5
36.88 Kb
27.03.2018 12:51

ฮอดส่งแบบตอบรับ QD 2561

QD 61อ.หาด.xlsx
Download6
51.16 Kb
28.03.2018 12:10

อ.หางดงส่งเป้า QD

QD 61.xlsx
Download7
40.31 Kb
27.03.2018 15:58

ดอยสะเก็ด ส่งอบรมกลุ่ม D วันที่ 28-29 มีค.61ให้ปุ๊ค่ะ

KMแม่แจ่ม61.rar
Download5
697.08 Kb
23.04.2018 15:36

อำเภอแม่แจ่มส่งชุดการจัดการความรู้ปี 61

KM.rar
Download5
1.28 Mb
23.04.2018 14:29

ไฟล์ KM ดอยสะเก็ด

IMG.pdf
Download9
266.68 Kb
29.03.2018 14:18

อ.สารภีส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2561

61.รอบที่ 1. แบบรายานการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์ฯ เม.ย.61.xls
Download3
66 Kb
23.04.2018 13:10

อ.สันป่าตอง ส่งงานให้ผู้ช่วยหมูแดง

3 อข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพอ้อม 1.นค.5.xlsx
Download5
8.49 Mb
02.04.2018 12:53

ส่งน้อง มนทิรา (เพิ่ทบ้านฟ่อน 2 คร.

3 อข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพอ้อม .นค.5.xlsx
Download21
8.49 Mb
30.03.2018 16:03

อ.หางดง ขอส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ม.2,4,5,6,7 ต.หนองควาย

04 เมษายน 2561.xlsx
Download7
12.37 Kb
05.04.2018 15:04

รายงาน ความก้าวหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอฮอด

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 73.6 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่